CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 393/2019 (aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, urmare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a O.U.G nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 393/2019 (aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, urmare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a O.U.G nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019) proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 657604/1/18.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 657739/462/18.12.2019 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi – Serviciul Ecologie Urbană, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 393/2019 (aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, urmare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a O.U.G nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019);

zând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 17 lit. i, ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin (3) lit. k, ale art. 9 alin. (2) lit. d, ale art. 32 lit. e, ale art. 43 alin. 5, ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 lit. f, ale art 6 lit. l, ale art. 9 lit. g, ale art. 20 alin (1) lit. c și d, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, precum și ale Ordinului nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale precum și ale O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată prin Anexa 5 din O.U.G. nr. 74/2018;

Văzând avizul Comisiei de specialitate, precum și al Comisiei de prețuri și tarife nr. 632299/17.12.2019;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 393/2019 privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, urmare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a O.U.G nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate.

Art. III. Tarifele prevăzute la art. I. vor fi aplicate începând cu data de 1.01.2020.

Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Ecologie urbană și spații verzi, și Direcţia Economică.

Art. V. Prezenta hotărâre se comunică operatorilor de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 991 din 19 decembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)