Regulament

sprijin financiar de la bugetul local pentru asigurarea asistenței de sănătate publică

Anexă la Hotărârea nr. 276/2017

SCOP ŞI DEFINIŢII

1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general şi a procedurii de alocare a unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

2. În înţelesul prezentului regulament, următorii termenii se definesc astfel:

 1. Asistenţa de sănătate publică reprezintă efortul organizat al societăţii în vederea protejării şi promovării sănătăţii populaţiei. Asistenţa de sănătate publică se realizează prin ansamblul măsurilor politico-legislative, al programelor şi strategiilor adresate determinanţilor stării de sănătate, precum şi prin organizarea instituţiilor pentru furnizarea tuturor serviciilor necesare.
 2. Scopul asistenţei de sănătate publică îl constituie promovarea sănătăţii, prevenirea îmbolnăvirilor şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.
 3. Strategia sistemului sănătăţii publice urmăreşte asigurarea sănătăţii populaţiei în cadrul unor comunităţi sănătoase.
 4. Asistenţa de sănătate publică este o componentă a sistemului de sănătate publică.
 5. Ministerul Sănătăţii Publice reprezintă autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice.
 6. Asistenţa de sănătate publică este coordonată de către Ministerul Sănătăţii Publice şi se realizează prin toate tipurile de unităţi sanitare de stat sau private, constituite şi organizate conform legii.
 7. Responsabilitatea pentru asigurarea sănătăţii publice revine Ministerului Sănătăţii Publice, autorităţilor de sănătate publică teritoriale, autorităţilor de sănătate publică din cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi autorităţilor din administraţia publică locală.
 8. Asistenţa de sănătate publică este garantată de stat şi finanţată de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sau din alte surse, după caz, potrivit legii.

DOMENIUL DE APLICARE

3. Prevederile prezentului regulament se aplică pentru spitalele de interes județean sau local prin alocarea de fonduri de la bugetul local, pe destinațiile prevăzute în Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Sprijinul financiar de la bugetul local se poate acorda pe următoarele domenii:

 1. finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, respectiv bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităţilor sanitare publice de interes judeţean sau local şi ale unităţilor sanitare cu paturi transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale.
 2. cheltuieli de funcţionare şi întreţinere a mijloacelor de intervenţie a echipajelor de prim ajutor calificat care funcţionează în sistemul SMURD, în structura serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă, cu excepţia cheltuielilor de personal paramedical care deserveşte aceste echipaje. Aceste cheltuieli pot fi cofinanţate din bugetul local, în baza unor protocoale de colaborare încheiate între spitalul în structura căruia se află respectiva unitate de primire a urgenţelor care coordonează activitatea medicală din cadrul SMURD, Primăria municipiului Cluj-Napoca şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Cluj.
 3. desfăşurarea unor proiecte locale de sănătate publică.

5. Nu pot face obiectul sprijinului financiar de la bugetul local arieratele unităţilor medicale.

PRINCIPII DE ATRIBUIRE

6. Principiile care stau la baza acordării sprijinului financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt:

 1. Eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare;
 2. Transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
 3. Tratament egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice aplicant să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
 4. Anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea nerambursabilă din bugetul local;

7. Finanţarea se acordă pentru acoperirea parţială a unor lucrări de construcţii sau reparaţii, achiziţii de aparatură medicală, în baza unui contract încheiat între părţi.

8. Anual, autoritatea finanţatoare va stabili priorităţile de finanţare din domeniul sănătăţii publice, în acord cu Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020.

PREVEDERI BUGETARE

9. Programele şi proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanţare în limita creditelor bugetare anuale aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, stabilite potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local.

10. Procedura de acordare a unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările completările ulterioare, se desfăşoară în următoarele etape:

 1. publicarea anunţului de participare, pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca: www.primariaclujnapoca.ro;
 2. înregistrarea documentaţiei de solicitare a sprijinului financiar se va face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului de participare pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca: www.primariaclujnapoca.ro ulterior desfăşurării procedurii anuale dc selecţie, se poate acorda sprijin financiar doar în cazul unor obiective de importanţă majoră sau a unor situaţii de urgenţă şi în limita prevederilor bugetare anuale aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;
 3. verificarea eligibilități şi a criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară a solicitantului;
 4. evaluarea şi selecţia cererilor de către Comisia pentru evaluare şi selecţie a proiectelor;
 5. comunicarea rezultatelor în mod public pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca: www.primariaclujnapoca.ro şi prin corespondenţă scrisă, trimisă prin poştă cu confirmare de primire.

11. Documentaţia va îl intocmită in limba ronimă.
12. În cazul în care consideră necesar, Comisia poate solicita beneficiarilor informaţii suplimentare ori clarificări la documentele depuse odată cu cererea de finanţare.
13. Suma solicitată va fi exprimată exclusiv în lei.
14. Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca se acordă pe baza următoarelor documente:

 1.  cerere-tip – anexa 1 (formular de solicitare de sprijin fmanciar de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca);
 2. devizul tehnic estimativ pentru lucrările de reparaţii, consolidări, extinderi, modernizări, construcţii şi achiziţii de echipamente medicale, la preţuri actualizate, potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoare adăugată, datat pe anul depunerii cererii;
 3. copie a certificatului de înregistrare fiscală;
 4. adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al instituţiei medicale solicitante;
 5. declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, conform formularului tip anexa 2;

15. Vor fi supuse evaluării numai solicitările care intrunesc următoarele criterii:

 1. proiectele sunt de interes public local;
 2. este dovedită capacitatea organizatorică şi funcţională a solicitantului sprijinului financiar prin: – precizarea proiectelor desfăşurate în ultimii trei ani şi gradul de realizare a acestora; – indicarea surselor de finanţare a proiectului.

16. Nu sunt selecţionate solicitările aflate în una din următoarele situaţii:

 1. documentaţia prezentată este incompletă;
 2. solicitanţii au conturile bancare blocate;
 3. solicitanţii au prezentat declaraţii inexacte la participarea anterioară;
 4. solicitanţii nu au decontat, din motive imputabile lor, sumele alocate de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, in anul anterior depunerii cererii de finanţare.

17. Evaluarea şi selecţionarea cererilor de sprijin financiar se va face de către Comisia pentru evaluare şi selecţie a proiectelor, formată din membrii Comisiei pentru sănătate, muncă, protecţie socială şi ordine publică din cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, la care se adaugă două persoane din cadrul executivului, cu drept de vot, un economist din cadrul Direcţiei Economice şi un jurist (ambii fără drept de vot). Secretariatul va fi asigurat de către personalul din subordinea serviciului de specialitate.

18. Rezultatul final al evaluării şi selecţiei cererilor de sprijin financiar vor fi comunicate Servicilui Management proiecte sociale, culturale și sportive, care va redacta referatul şi proiectul de hotărâre pentru şedinţa Consiliului local.

19. Alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare se face în limita sumelor prevăzute în bugetul local cu această destinaţie, prin hotărâre a Consiliului local, în baza unui contract de finanţare încheiat între părţi autoritatea finanţatoare şi beneficiar.

20. Contractul de finanţare nerambursabilă se încheie în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca prin care a fost alocat sprijinul financiar.

21. Comunicarea rezultatului selecţiei se va face in mod public pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca: www.primariaclujnapoca.ro şi prin corespondenţă scrisă, trimisă prin poştă cu confirmare de primire.

22. Prevederile contractului pot fi modificate şi/sau completate numai prin act adiţional, încheiat cu acordul părţilor sau al împuterniciţilor accstora. Pe parcursul derulării contractului, la solicitarea scrisă şi justificată a beneficiarului, Comisia de evaluare și selecţie poate aproba o modificare a obiectului finanţării cu condiţia să nu fie schimbate scopul şi obiectivele iniţiale.

23. Modul de utilizare a sprijinului financiar de la bugetul local al mnunicipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se supune controlului compartimentului de specialitate din Primăria municipiului Cluj-Napoca, Biroul de Audit public intern, potrivit legii. Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra utilizării fondurilor publice de către medicale beneficiare ale acestor alocări.

23.1 În vederea utilizării sprijinului financiar acordat de la bugetul local, se vor adresa Direcţiei Tehnice următoarele:

 1. Formularul de solicitare a finanţării (Anexa 1),
 2. Copie contract de finanţare,
 3. Extras de cont,
 4. Copie factură conformă cu originalul-emisă după data semnării contractului,
 5. Ordin de plată,
 6. Situaţia de lucrări, conform devizului depus la cererea de alocare a fondurilor, cu insuşirea acestela de către un reprezentant al beneliciarului, iar în cazul lucrărilor de investiţii cu viza dirigintelui de şantier,
 7. Contractul încheiat cu firma executantă,
 8. Copie autorizaţie (dacă este cazul),
 9. Proces verbal de recepţie, semnat de un reprezentant al beneficiarului/dirigintelui de şantier,
 10. Proces verbal de punere în funcţiune a aparatelor medicale,
 11. Declaraţie pe proprie răspundere că lucrările nu au mai fost plătite de o altă autoritate publică.

24. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de către beneficiarul sumelor alocate atrage după sine sistarea finanţării şi recuperarea sumelor utilizate necorespunzător.

25. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecţie se va transmite de către solicitanţi sub formă de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 5-7.

26. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.

27. Prevederile regulamentului vor fi aplicate oricăror forme de sprijin financiar pentru instituţiile medicale care vor depune proiecte locale în domeniul sănătăţii publice, incepând cu anul 2017.

28. Anexe1e următoare fac parte integrantă din prezentul regulament:

 1. Anexa 1 – formular solicitare de finanţare de la Consiliul local al Cluj-Napoca pentru instituţiile medicale sau de învăţământ superior care depun proiecte locale in domeniul sănătății publice;
 2. Anexa 2 – declarație pe proprie răspundere;
 3. Anexa 3 – Contract de finanțare.
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?


Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK