Concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca


Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, în data de 12 decembrie 2018:
a)orele 10,00 (proba scrisă) – pentru funcţionarii publici (polițiștii locali) din cadrul Direcției Generale a Poliției locale;
b)orele 13,00 (proba scrisă)-pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  • interviu

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Bibliografii aprobate în baza propunerilor compartimentelor de specialitate
pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut

Direcția Generală Poliția locală
A. Direcția Inspecție și control

1.1 Serviciul Urbanism şi Disciplină în Construcţii-
1. Legea 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
3. O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 155/2010, poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 50 din 1991 (rep.) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

1.2 Serviciul Control Protecţia Mediului
1. Legea 188/1999, privind statutu funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
3. O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 155/2010, poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Hotărârea Consiliului Local nr.191/2009 privind buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca ;

1.3 Serviciul Evidența persoanelor, baze de date și relații publice
1. Legea 188/1999, privind statutu funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
3. O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 155/2010, poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata.

1.4 Biroul Juridic /Compartimentul Evidenţă contravenţii, Mandate de muncă în folosul comunităţii:
1.Legea 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
3. O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 155/2010, poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr. 253 din 2013 (actualizată) privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;

B. Direcția Ordine publică și trafic rutier
1.1.Serviciul Odine şi Siguranţă Publică -Direcţia Ordine Publică şi Trafic Rutier:
1. O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată
3. Legea 61/1991, rep., pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
4.Legea 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
6. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

1.2.Serviciul Control Trafic Rutier -Direcţia Ordine Publică şi Trafic Rutier:
1. O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 rep., privind circulaţia pe drumurile publice;
3.Legea 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Direcția Juridică –

Serviciul Juridic, legislație, contracte:
1. Constituţia României, republicată;
2.Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5.Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică de legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, actualizată;
6. Codul Civil – Legea nr.287/2009, republicată – (drepturile reale corespunzătoare proprietății publice, contractul de vânzare, contractul de locațiune, contractul de împrumut, contractul de donație, contractul de schimb, contractul de societate, contractul de mandat);
7. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Serviciul Contencios:
1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5. Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea contenciosului administrativ, nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciul Revendicări fond funciar și registru agricol

1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
4. Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (Titlul IV, V, VI);
6.Legea nr.165/2013 privind masurile penru finalizarea procesului de restituire, in natura sau in echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară emis de directorului ANCPI
8.Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991, republicata ;
9.Hotărârea nr.890 din 4 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor
10.Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Direcţia Tehnică
I. Serviciul Achiziții Publice

1. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (republicată) – privind statutul funcţionarilor publici, republicată;
2. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată) – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
3. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
5. HOTARARE nr. 395/ 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

II. Serviciul Rețele edilitare și Transport

1. Legea nr. 188/1999 (republicată) – privind statutul funcţionarilor publici, republicata;
2. Legea nr. 7/2004 (republicată) – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicata;
3. H.G. nr. 36/1996 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind exploatarea si
mentinerea in buna stare a drumurilor publice
4. Legea nr. 10/1995 (*actualizata*) privind calitatea in constructii.
5. Ordonanta nr. 43/1997 (**republicata**)(*actualizata*) privind regimul drumurilor
6. HOTARARE nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
7. Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificata si completata prin OUG 63/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii-Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi Cadastru

1. Legea nr. 188/1999 (**republicata**)(*actualizata*) privind Statutul functionarilor publici
2.Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici (republicata)
3.Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (**republicata**),(*actualizata*)
4.Legea nr. 16/1996, a Arhivelor naționale, republicată
5.Legea nr. 213/1998 (*actualizata*) privind bunurile proprietate publica
6.Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare (**republicata**), (*actualizata*)
7.Legea nr. 212/2018 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative

Direcția Impozite și taxe locale

1.Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată
2.Legea nr.7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici,republicată
3.Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată.
4.Legea.nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată.

Direcția economică-

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, actualizată cu completările și modificările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, actualizată cu completările și modificările ulterioare.
3.Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 82/1991- Legea contabilității, cu modificări
5.Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă;
6.Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, cu modificările ulterioare;
7.Noul Cod civil- Cartea a VI-a despre prescripția extinctivă, decădere și calculul termenelor, Titlul I – Prescripția exctinctivă, Titlul II- Calculul termenelor, art. 2500-2556.

DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR- Serviciul stare civilă
1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2.Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
3.Legea nr 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4.Hotărârea Guvernului României nr 64/2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, modificață și completată;

a) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
c) formularul de înscriere pentru promovare (se descarcă de pe pagina de internet a instituției www.primariaclujnapoca.ro – ADMINISTRAȚIE- Informații publice-Concursuri pentru ocupare posturi – Funcții publice, Promovare).

Dosarul de concurs/examen va fi depus la registratura instituţiei(CIC) în termen de 20 de zile de la data afişării pezentului anunţ respectiv începând cu data de 12 noiembrie 2018 și până în data de 3 decembrie 2018, inclusiv, privind organizarea concursului/ examenului de promovare.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?


Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK