Direcția Juridică, Serviciul juridic, legislație, contracte – șef serviciu.


Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, organizează concurs de promovare, în data de 15.01.2019, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice de conducere de șef serviciu vacantă la Serviciul juridic, legislație, contracte Direcția Juridică.

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • probă scrisă
 • interviu
 • Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 15. 01. 2019, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3;

 • Perioada de depunere a dosarelor: 27. 11.2018 – 17. 12.2018.

Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:

 • să fie absolvenţi de studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului, şi anume studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniul științe juridice – specializarea drept;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Cunoștințe operare calculator – nivel mediu – atestat in condițiile legii prin document (diploma/certificat/atestat) potrivit standardului sau nivelului solicitat.
 • Constituţia României, republicată;
 • Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată2, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică de legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, actualizată;
 • Codul Civil – Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare – (drepturile reale corespunzătoare proprietății publice, contractul de vânzare, contractul de locațiune, contractul de împrumut, contractul de donație, contractul de schimb, contractul de societate, contractul de mandat);
 • Legea nr.114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de concurs se verifică de secretarul comisiei de concurs (cam. 99, et. II) și se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj- Napoca.

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro);

b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea Informatii publice – concursuri ocupare posturi vacante;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul administrativ.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?


Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK