Organizarea examenului de promovare în funcţie a personalului contractual din cadrul instituţiei


Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează examen de promovare în funcţie a personalului contractual din cadrul instituţiei.

a) probă scrisă sau probă practică*, după caz;
*Proba practică se susţine în cazul funcţiilor contractuale la care este necesară verificarea abilităţilor practice

Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-un post prevăzut cu studii superioare de scurtă durată, al cărui grad profesional este imediat superior celui de debutant, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării, ca urmare a obţinerii unei diplome de nivel superior şi a promovării examenului organizat în acest sens.

Propunerea de promovare într-o funcţie cu un nivel de studii superior, ca urmare a absolvirii de către salariat unor forme de învăţământ superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau considerată de instituţie ca fiind utilă pentru desfăşurarea activităţii, justificată de necesitatea modificării fişei de post, se face de către şeful ierarhic superior la cererea salariatului, însoţită de copia legalizată a diplomei de licenţă, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, de adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituţie de învăţământ superior acreditată, şi este aprobată de către primar sau de către conducătorul serviciului public din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Se pot prezenta la probă scrisă sau la proba practică, după caz, numai candidaţii ale căror dosare de examen au fost declarate admise.
Fiecare dintre cele două probe, respectiv proba scrisă sau proba practică, după caz, vor fi notate cu un punctaj maxim de până la 100 de puncte. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

I. Direcţia de Evidență a persoanelor

Serviciul de evidență a persoanelor

1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
3. OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
4. HG nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, modificată și completată;

II. Direcția Economică

Serviciul Financiar

1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 82/1991 a contabilității, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă.
5. Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale.

Dosarul de examen se va depune până la data de 07.12.2018 inclusiv, la registratura generală a instituţiei (str. Moţilor, nr. 7) şi va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la examen;
b) propunerea de promovare într-o funcţie cu nivel de studii superior;
c) copie după actul doveditor al absolvirii formei de învăţământ superior.
Copia va fi însoțină de documente în original (diplomă/adeverință), în vederea verificării conformității de către secretariatul comisiei de examen, sau în copii legalizate.

Dosarul de examen se va depune până la data de 07.12.2018 inclusiv, la registratura generală a instituţiei (str. Moţilor, nr. 7).

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?


Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK