Organizarea examenului de promovare în grade sau trepte a personalului contractual din cadrul instituţiei


Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează examen de promovare în grade sau trepte a personalului contractual din cadrul instituţiei.

probă scrisă sau probă practică*, după caz;
*Proba practică se susţine în cazul funcţiilor contractuale la care este necesară verificarea abilităţilor practice

Pentru înscrierea la examen, candidaţii trebuie să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale, cel puţin de 2 ori în ultimii 3 ani, în care aceştia s-au aflat în activitate;
Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul/treapta din care promovează;
Promovarea personalului contractual în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.

Se pot prezenta la probă scrisă sau la proba practică, după caz, numai candidaţii ale căror dosare de examen au fost declarate admise.
Fiecare dintre cele două probe, respectiv proba scrisă sau proba practică, după caz, vor fi notate cu un punctaj maxim de până la 100 de puncte. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

I. Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte

Serviciul Relaţii comunitare şi turism

1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordinul nr. 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică, actualizat.

Serviciul Centrul de informare pentru cetățeni

1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată;
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciul Strategii de marketing

1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

II. Biroul Mass-media

1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.;
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

III. Direcția de Administrare, Direcția Generală de urbanism și Direcția Impozite și taxe locale

Serviciul Administrare, securitate și sănătate în muncă – PSI

1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciul urbanism

1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată.

Serviciul Insolvență, contestații, informații și baze de date

1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea 16/1996 a arhivelor naţionale, actualizată.

IV. Direcţia Generală Poliţia Locală
Direcţia Ordine Publică şi Trafic Rutier

Serviciul Pază

1. Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, republicată, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
3. HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare a Poliţiei Locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de examen se va depune până la data de 07.12.2018, la registratura generală a instituţiei (str. Moţilor, nr. 7) şi va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la examen;
b) referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic;
c) rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.
d) adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional sau în treapta profesională din care se promovează (minim 3 ani, conform art. 31 alin. 6 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare).

Dosarul de examen se va depune până la data de 07.12.2018, la registratura generală a instituţiei (str. Moţilor, nr. 7)

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?


Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK