1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs de promovare, în data de 09.05.2018, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor publice de conducere vacante:

 • șef birou la Biroul Control Refațadizări imobile – Serviciul Control urbanism si disciplina in constructii – Direcția Inspecție și control – Direcția Generală Poliția Locală.
 • selecţia dosarelor de înscriere
 • probă scrisă
 • interviu

Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 09. 05. 2018, ora 11,00, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3 (intrarea str. Petru Maior nr. 2);
Perioada de depunere a dosarelor: 04.04. 2018 – 23. 04.2018.

 • Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
  • să fie absolvenţi de studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei
   publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului, şi anume studii universitare
   de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
   vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 2 ani;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile Legii
   nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – vor fi prezentate certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale.

1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5.Legea poliției locale, nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
7. Ordonanța Guvernului, nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Hotărârea Consiliului Local nr. 585/16.05.2017 privind modificarea si completarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul municipiului Cluj-Napoca, in vederea aplicarii prevederilor art. 489 alin. 5-8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, aprobat prin Hotararea nr. 343/2016, astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 389/2016 si prin Hotararea nr. 417/2016, cu modificări si completări la regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 343/31.05.2016 privind aprobarea Regulamentulului de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite situate intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, in vederea aplicarii prevedrerilor act. 489 alin 5-8 din Legea nr. 227 din 2015 privind Codul Fiscal si pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si a formularelor tipizate pentru aplicarea acestora
(http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/343.pdf – consiliul local – hotarari de consiliu local)

Dosarul de concurs se verifică de secretarul comisiei de concurs (cam. 99, et. II) și se depune la Registratura Primăriei municipiului Cluj- Napoca.

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 ( se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției
( www.primariaclujnapoca.ro);
b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea Informatii publice – concursuri ocupare posturi vacante;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor
specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,
care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei
publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul administrativ.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se
prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu
originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

În conformitate cu dispozițiile legale : legi, hotărâri ale Consiliului Local al municipiului ClujNapoca sau Dispozițiile Primarului cu privire la activitatea de control verifică respectarea
normelor şi prevederilor legale privind executarea lucrărilor de construcţii, sancționează contravențiile şi stabilește măsurile necesare în cazul constatării nerespectării acestora, astfel:

 Constată contravenții şi aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind Disciplina în Construcţii stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale şi locale, pentru faptele constatate pe raza municipiului Cluj-Napoca;
 Asigură punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative care intră în competența Poliției
Locale pe raza municipiului Cluj-Napoca;
 asigură permanența operativă – ofițer de serviciu pe direcție
 conduce şi organizează dispozitivele ordonate de ordine şi siguranță publică realizate cu ocazia
diferitelor manifestări sau evenimente publice, culturale, sportive, religioase, etc.
 Poartă uniformă la acțiuni ordonate (manifestații acțiuni de ordine publică, etc.), ceremonii, întâlniri oficiale.
 Participă efectiv şi conduce acțiuni specifice serviciului alături de ceilalți polițiști locali ori de câte ori
este cazul
 asigură executarea hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca şi a Dispozițiilor Primarului, prin care se însărcinează Serviciul Control Urbanism şi Disciplina-Biroul Control
Refaţadizări Clădiri în construcţii stabilește sarcinile fiecărui salariat din cadrul biroului, prin întocmirea fișei postului, care va fi supusă aprobării conducerii;
 Reprezintă interesele autorității sau instituției publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, în limita competențelor
 asigură cunoașterea şi aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului pe care îl coordonează, în colaborare cu consilierii juridici ai Direcției Generale Poliția Locală;
 asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită şi asigură cunoașterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de menținere a ordinii şi a liniștii publice, regulile de conviețuire socială şi integritatea corporală a persoanelor;
 ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;
 stabilește măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului şi răspunde de modul de îndeplinire a acestora;
 gestionează şi asigură circulația şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
 informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ține evidența acestora;
 stabilește şi analizează zilnic/lunar/anual activitatea personalului din subordine şi a celorlalte compartimente atunci când este ofițer de serviciu pe direcție;
 desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancțiuni corespunzătoare;
 organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliției locale din cadrul biroului Control Refaţadizări Clădiri
 întocmește zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă șefului poliției locale, precum şi raportul săptămânal cu activitatea angajaților serviciului.
 întocmește materiale de sinteză şi analiză, referate de specialitate la solicitarea conducerii Direcției Generale Poliția Locală şi răspunde la sesizările populației şi adreselor instituțiilor care intră în aria de competență;
 verifică operativ pe teren unele sesizări şi reclamații ale cetățenilor şi agenților economici de pe raza municipiului Cluj-Napoca;
 urmărește modul în care se asigură buna funcționare a biroului Control Refaţadizări Clădiri din cadrul Serviciului Control Urbanism şi Disciplina în construcţii;
 stabilește şi organizează cooperarea cu alte organe de control abilitate în sfera atribuțiilor de serviciu sau execută alte însărcinări, în limita competențelor pe cale ierarhică;
 se preocupă de soluţionarea problemelor subalternilor din serviciu în limitele de competență;

 propune măsuri de îmbunătățire a activității în domeniul în care răspunde;
 urmărește şi asigură respectarea programului de lucru, disciplina, regulamentul de ordine interioară şi contractul colectiv de muncă.
 Șeful biroului Control Refaţadizări Clădiri din cadrul Serviciului Control Urbanism şi Disciplina în construcţii
se subordonează șefului serviciului Control Urbanism şi Disciplina în construcţii, Directorului executiv din
cadrul Direcției Inspecție și control și Directorului general din cadrul Direcției Generale Poliția Locală și are următoarele atribuții specific, în funcție de responsabilitățile încredințate:
17). organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului Control Refaţadizări Clădiri
18). asigură cunoașterea şi aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce
reglementează activitatea compartimentului;
19). asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica
stabilită;
20). asigură şi răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului;
21). gestionează şi asigură circulația şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
22). informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea biroului şi ține evidența acestora;
23). analizează lunar activitatea personalului din subordine;
24). desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancțiuni corespunzătoare;
25). întocmește zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă șefului poliției locale.
26). Înlocuiește șeful serviciului în situațiile în care lipsește

27. Verifică personalul privind relația cu publicul şi a obligațiilor ce le revin:
-Să dea dovadă de disciplină atât în relațiile cu cetățenii, cât şi în cadrul instituției în care își
desfășoară activitatea;
-Să fie calm, politicos şi respectuos pe întreaga perioadă de realizare a relației cu publicul;
-Să manifeste o atitudine pozitivă şi răbdare în relația cu cetățeanul;
-Să folosească un limbaj adecvat şi corect din punct de vedere gramatical;
-Să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor relevante obținute de la cetățean;
-Să formuleze răspunsuri legale, complete şi corecte şi să se asigure că acestea sunt înțelese de cetățean;
-Să îndrume cetățeanul către serviciul de specialitate în vederea obținerii de informații detaliate care depășesc competențele structurii de asistență;
-Să întrerupă activitatea cu publicul numai în situația folosirii de către cetățean a unui limbaj trivial, a formulării de
amenințări la adresa sa ori a utilizării de către cetățean a violenței verbale şi fizice.

28. Verifică activitatea desfășurată de personalul din subordine şi dispune:
-perfecționarea cunoștințelor, abilităților şi deprinderilor necesare desfășurării activității în relația cu publicul, inclusiv a modului de purtare a unei convorbiri telefonice;
-propune măsuri disciplinare, conform legii, pentru persoanele care nu-şi respectă obligațiile stabilite prin fișa postului, inclusiv măsuri de schimbare din funcție.
29. Verifică modul de respectare şi aplicare a procedurilor de lucru specifice Direcției Generală Poliția
Locală, biroul Control Refaţadizări Clădiri
30. constată contravențiile şi aplică sancțiunile contravenționale date în competență;

31. în conformitate cu măsurile necesare pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial
conform cerințelor O.M.F.P. 946/2005* atribuțiile prevăzute în fișa postului se completează după
cum urmează:
-coordonează dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii pe care o conduce;
-stabilesc obiectivele specifice structurii din care fac parte în concordanță cu obiectivele generale ale instituției si le comunica angajaților
-monitorizează gradul de realizare a obiectivelor specifice stabilite
-inițiază acțiuni de monitorizare in vederea evaluării gradului de implementare a sistemului de control intern/managerial prin completarea chestionarului de autoevaluare
-transmit comisiei rezultatele obținute (chestionarul de autoevaluare) comisiei pentru stabilirea
gradului de implementare a SCIM la nivel de entitate
-avizează calendarele de elaborare proceduri
-avizează procedurile elaborate de către personalul din subordine
-identifica si stabilesc inventarul funcțiilor sensibile la nivelul structurii pe care o conduc și stabilesc plan
de rotație/elemente de control si transmit comisiei rezultatele in vederea centralizării
-stabilesc si comunica responsabilitățile aferente postului pe care îl ocupa ce pot/nu pot fi delegate
-identifica situațiile generatoare de întreruperi ale activității si propun masuri pentru diminuarea riscurilor
-centralizează masurile propuse pentru diminuarea riscurilor la nivelul structurii pe care o conduc și le
trimit spre avizare conducerii
-participa la toate ședințele Comisiei din care fac parte

32. Salariatul (ocupantul postului) are obligația de a se prezenta la sediul instituției sau la locul indicat ori de câte ori i se solicită acest lucru de către șeful compartimentului de muncă şi/sau primarul municipiului Cluj-Napoca (în timpul programului de lucru, în timpul serviciului de permanență sau în alte cazuri aprobate prin referat). Salariatul trebuie să comunice șefului compartimentului de muncă, precum şi Biroului Resurse Umane numărul de telefon mobil şi fix la care poate fi apelat la orice oră.