Rezultate afișate în 19 noiembrie 2018 12:30
1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs de recrutare, în data de 13.11.2018, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice de conducere vacantă: șef birou – Biroul Activități interne – Direcția de Administrare.

  • selecţia dosarelor de înscriere,
  • probă scrisă,
  • interviu.

Data, ora, locul și locația desfășurării probei scrise: 13. 11. 2018, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3;
Perioada de depunere a dosarelor: 10.10.2018 – 29.10.2018;
Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
– să fie absolvenţi de studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
– să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului, şi anume studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
– Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – cunoștințe dovedite prin document (diploma/certificat/atestat) potrivit standardului sau nivelului solicitat.

1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5. Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
6. Ordonanța privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice nr. 80/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3 (intrarea str. Petru Maior, nr.2), etajul 2, camera 99.

a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );
b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;
c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
h) cazierul judiciar*;
i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

1. Conducerea, organizarea și coordonarea activităţii compartimentului de muncă, în scopul realizării la termen şi în parametri calitativi a sarcinilor ce revin fiecărui salariat;
2. Stabilirea sarcinilor de muncă pentru fiecare salariat;
3. Gestionarea documentelor specifice compartimentului de lucru;
4. Asigurarea şi urmărirea ducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local, încredinţate compartimentului de lucru;
5. Colaborarea cu Serviciul Buget şi execuție bugetară, la întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent cheltuielilor cu întreținerea parcului auto şi avizarea acestuia;
6. Aprovizionarea cu obiecte de inventar conform procedurilor şi reglementărilor legale în vigoare;
7. Întocmirea comenzilor şi confirmarea plăţilor facturilor, pentru efectuarea plăţilor de către Direcţia Economică;
8. Asigurarea elaborării documentaţiilor de achiziţie și propunerea spre aprobare conducerii Direcţiei de Administrare;
9. Verificarea şi vizarea facturilor şi comenzilor;
10. Coordonarea activității de menținere în stare funcționare a automobilelor instituției;
11. Urmăreşte întocmirea referatelor, comenzilor și notelor justificative pentru achiziția directă de produse și servicii și întomirea referatelor, caietelor de sarcini si notelor justificative pentru achiziționare de servicii și produse prin proceduri simplificate și licitații publice;
12. Urmărirea aplicării planului de evacuare al cladirii în caz de nevoie, cu sprijinul serviciilor de resort;
13. Participarea la recepţia bunurilor şi serviciilor comandate sau achiziţionate de compartimentul de lucru;
14. Efectuarea instructajului periodic în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi situaţii de urgenţă, pentru personalul din subordine;
15. Întocmirea fişelor posturilor pentru personalul din subordine și completarea acestora cu modificarile survenite;
16. Sesizarea şeful ierarhic despre orice faptă comisă – de către personalul din subordine – menită să prejudicieze patrimoniul instituţiei sau privitoare la alte fapte privind incalcarea regulamentelor interne;
17. Urmărirea respectării Regulamentului de ordine interioară de către personalul din subordinea directă;
18. Colaborarea cu toţi şefii compartimentelor de lucru din cadrul instituţiei, în vederea bunei îndepliniri a activităţilor curente;
19. Prezentarea de propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a instituției, de fonduri necesare realizării obiectivelor specifice domeniilor de activitate ale compartimentului;
20. Participă la activităţi organizate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca, la invitaţie;
21. Verificarea soluţionării sesizărilor şi reclamaţiilor care au legătură cu activitatea compartimentului;
22. Efectuarea instructajului periodic în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul situațiilor de urgență, pentru salariații din subordinea directă;
23. Însuşirea şi respectarea instrucţiunilor interne s.s.m şi p.s.i;
24. Efectuarea evaluărilor profesionale anuale pentru lucrătorii din subordine;
25. Propunerea spre sancţionare a salariaţilor din subordine, conform legii;
26. Alte sarcini primite din partea șefului ierarhic superior.