Rezultate afișate în 3 octombrie 2018
1

Serviciul public pentru Administrarea obiectivelor culturale, str. Moţilor nr. 3, tel. 0371376646, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție vacante.

1. Denumirea posturilor vacante:

Inspector de specialitate grad profesional II – 1 post la Serviciul economic, juridic, resurse umane

Condiţii generale și specifice prevăzute în fișa postului:

Inspector de specialitate grad profesional II – 1 post, la Serviciul economic, juridic, resurse umane:Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau echivalentă,

Vechime în specialitatea studiilor – minim 1 an.

Condiţii necesare ocupării posturilor contractuale vacante sunt prevăzute la art.3 din Hotărârea de Guvern nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Bibliografia de concurs este următoarea:

Constituţia României, republicată;

Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

– Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

– Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

curriculum vitae;

alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției, Centrul de Cultură Urbană «Casino», Parcul Central «Simion Bărnuțiu» Cluj-Napoca, jud. Cluj, etaj 1, de luni până miercuri între orele 08.30-16.00, joi între orele 8.30-17.30, vineri între orele 08.30-14.30, tel: 0371376646.

Data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 13.09.2018, ora 14..00, la Centrul de Cultură Urbană «Casino», Parcul Central «Simion Bărnuțiu» Cluj-Napoca, jud. Cluj, etaj 1, de luni până miercuri între orele 08.30-16.00, joi între orele 8.30-17.30, vineri între orele 08.30-14.30.