(1) Compartimentul Financiar-Contabilitate

Atribuții, sarcini, responsabilități:

a) organizează și conduce evidența contabilă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) organizează evidența analitică și sintetică a tuturor conturilor, verifică lunar soldurile analitice și pe cele sintetice din balanța de verificare;

c) exercită controlul financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale;

d) asigură valorificarea rezultatelor inventarierii și înregistrarea eventualelor plusuri și minusuri în evidența contabilă;

e) întocmește situații financiare lunare, trimestriale, anuale și le înaintează conform termenelor legale ordonatorului principal de credite;

f) înregistrează intrările de mijloace fixe, calculul amortizării lunare, transferurile de mijloace fixe;

g) efectuează plăți în baza angajamentelor legale încheiate;

h) instituie și conduce registrele obligatorii de contabilitate;

i) exercită și alte sarcini stabilite de conducerea unității în legătură cu domeniul de activitate;

j) prezintă situațiile și documentele la controlul Curții de Conturi ori a oricăror altor instituții de control abilitate;

k) răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare;

l) asigură întocmirea statelor de plată a salariilor și a altor drepturi legale cuvenite salariaților;

m) întocmește lunar declarațiile ( formular 112) către DGRFP potrivit legislației în vigoare;

n) întocmește anual situația veniturilor salariale pentru toți salariații unității;

o) întocmește lunar și anual situații statistice pe care le transmite organelor abilitate;

p) răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare;

q) întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și-l înaintează spre aprobare ordonatorului principal de credite;

r) rectifică bugetul de câte ori se impune conform legislației;

s) urmărește încadrarea strictă a tuturor elementelor de cheltuieli în prevederile bugetare;

t) efectuează deschideri de credite bugetare lunar și de câte ori se impune în baza bugetului aprobat.

(2) Compartimentul Juridic

Atribuții, sarcini, responsabilități:

a) urmărește și asigură respectarea legislației în vigoare;

b) întocmește acțiuni, întâmpinări, răspunsuri, motive de apel și recurs, precizări, concluzii, în dosarele care implică Serviciul public, aflate pe rolul instanțelor de judecată;

c) asigură asistență juridică tuturor compartimentelor din cadrul Serviciului public;

d) informează permanent directorul Serviciului public şi responsabilii compartimentelor funcționale cu privire la apariția unor acte de interes în realizarea obiectului de activitate;

e) exercită căile de atac în fața instanțelor judecătorești;

f) asigură punerea în executare a hotărârilor judecătorești investite cu titlu executoriu;

g) verifică proiecte de contracte, protocoale de colaborare etc.;

h) verifică legalitatea contractelor întocmite și semnează în acest sens;

i) redactează răspunsuri pe linie de contencios-administrativ și asigură corespondența pe probleme juridice cu partenerii de activitate;

j) exercită și alte atribuții stabilite de către directorul Serviciului public în domeniul său de activitate;

k) întocmește documentația legală pentru încetarea activității salariaților din diverse motive, documente ce vor fi semnate ulterior de către directorul Serviciului public;

l) primește, înregistrează, se îngrijește de rezolvarea petițiilor și de expedierea răspunsurilor către petiționari în termenele legale, precum și de clasarea petițiilor anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului;

m) înaintează petițiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcție de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;

n) asigură accesul la informațiile de interes public în sensul reglementărilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public;

o) verifică încadrarea în normele legale a contractelor de închiriere sau protocoalelor de colaborare pentru desfășurarea unor activități culturale sau de altă natură în conformitate cu condițiile stabilite de Consiliul local și a deciziilor emise de director.

(3) Compartimentul Resurse umane

Atribuții, sarcini, responsabilități:

a) inițiază modificări privind structura organizatorică a Serviciului public ori de câte ori situația o impune și le înaintează spre avizare șefului ierarhic;

b) asigură angajarea și integrarea salariaților conform prevederilor legale;

c) se implică în procesul de motivare a angajaților:

  • asigură evaluarea angajaților;

  • salarizarea personalului Serviciului public se va face în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

  • salariile de bază pentru funcțiile specifice altor domenii de activitate bugetară prevăzute în statul de funcții, dovedite a fi necesare desfășurării activității Serviciului public sunt cele prevăzute în anexele la Legea cadru nr. 153/2017 și se acordă potrivit prevederilor art. 38 din aceasta;

d) organizează resursele umane: analizează și evaluează posturile;

e) asigură gestiunea personalului:

  • întocmește, modifică și încheie Contractele individuale de muncă;

  • gestionează baza de date a angajaților;

  • gestionează dosare de personal;

  • elaborează documente de evidență a personalului.

f) urmărește planificarea resurselor umane: pregătirea, perfecționarea, promovarea personalului, evaluarea performanțelor profesionale individuale;

g) întocmește proiectul Regulamentului intern și îl supune spre aprobare directorului Serviciului public;

h) duce la îndeplinire măsurile dispuse de inspectorii de muncă în urma controalelor efectuate de Inspectoratul de Muncă Cluj