Biroul Activități interne

Conducere

Fetti Tiberiu Graţian

Șef birou
Date de contact

0264 430 440


0264 596 030 / 4720 Str. Moţilor nr. 3, cam. 17
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, Piața Unirii, nr. 1-2, cam. 2.

Este subordonat directorului executiv al Direcţiei de Administrare;

 • asigură buna funcţionare a parcului auto propriu şi al poliţiei locale, și utilizarea autovehiculelor instituției de către conducătorii auto (autorizați) și nominalizați prin dispoziția primarului.
 • punerea în aplicare a legilor şi actelor normative care direcţionează activităţile de achiziţii, emiterea de comenzi, contracte de prestări servicii pentru parcul auto, utilizarea autovehiculelor instituției:
  • Ordonanţa 80/2001- privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice;
  • Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
   Ordinul 1792/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
  • Legea 273/2006- privind finanţele publice locale;
  • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi H.G. nr. 395/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
  • Legea 53/2003 – Codul muncii;
  • Legea 130/1996 – privind contractul colectiv de muncă;
  • Legea 168/1999 – soluţionarea conflictelor de muncă;
  • Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici republicată și actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • aplicarea şi respectarea procedurilor privind execuţia bugetară a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, şi ordonanţarea lor;
 • elaborează documentaţii de achiziţii;
 • întocmeşte contracte de achiziţie şi de servicii;
 • organizează activitatea parcului auto prin efectuarea reparaţiilor curente;
 • eliberează bonuri carburanţi;
 • întocmeşte foile de parcurs;
 • eliberează foile de parcurs;
 • înregistrează corespondenţă;
 • arhivează documentele emise precum si cele primite;
 • emite comenzi şi note justificative, conform referatelor avizate, pentru toate produsele achiziţionate şi serviciile angajate;
 • întocmeşte referate pentru achiziţii materiale şi servicii necesare desfăşurării activităţii;
 • întocmeşte proiecte de hotărâre legate de activitatea compartimentului, precum şi alte acte pentru şedinţele de consiliu;
 • calculează consumul de carburanţi şi întocmeşte situaţia centralizată pentru Direcţia Economică;
 • verifică preţuri, efectuarea serviciilor şi avizarea plăţilor facturilor conform prevederilor contractuale;
 • încheie asigurările auto obligatorii şi CASCO pentru autoturismele din parcul auto al instituţiei;
 • întocmeşte ordonanţări de plată a facturilor, vizează, aprobă şi înaintează la plată facturi.
 • asigurarea aplicării legilor şi actelor normative în vigoare privind activitatea specifică;
 • asigurarea aplicării prevederilor hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • aplicarea prevederilor Regulamentului de funcţionare al instituţiei;
 • propunerea de iniţiere a unor hotărâri de Consiliu care privesc activitatea specifică serviciului;
 • soluţionarea cererilor şi sesizărilor petenţilor;
 • conducerea de activităţi;
 • evaluarea, revizuirea si propunerea de recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor curente;
 • identificarea de lacune, suprapuneri sau duplicări în relaţiile organizaţionale existente;
 • formulări de politici, strategii şi proceduri noi, actualizate sau îmbunătăţite;
 • elaborarea de planuri de acţiune pentru implementarea politicilor şi strategiilor;
 • estimarea, asigurarea şi gestiunea financiare, tehnice, materiale;
 • managementul sistematic al informaţiei;
 • monitorizarea şi evaluarea implementării, după caz, de politici, strategii, programe;
 • implementarea de planuri şi strategii de comunicare internă şi externă.
 • Relaţii funcţionale: cu toate serviciile din cadrul primariei;
 • Relaţii de control: nu este cazul;
 • Relaţii de reprezentare: participarea în cadrul unor comisii, prin dispoziţii ale primarului;
 • Relaţii cu autorităţi şi instituţii publice: Instituția Prefectului Județului Cluj, Consiliul Local, Curtea de Conturi, Ministerul Afacerilor Interne;
 • Relaţii cu persoane juridice private: contractele de achiziţii aflate în derulare şi cărora li se conduce evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare;
 • Relaţii cu organizaţii internaţionale: nu este cazul;
 • Relaţii cu organizaţii neguvernamentale: după caz;
 • Relaţii cu persoane fizice: după caz.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK