Conducere

Pîrvu Marcel

Șef serviciu
Date de contact

0729 039 322, 0799 714 877

bazasportivagheorgheni@primariaclujnapoca.ro str. Moților nr. 3, cam. 54, str. Alexandru Vaida Voevod F.N., str. F.N. Cluj-Napoca, str. Parâng, F.N. Cluj-Napoca.
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam. 54, str. Alexandru Vaida Voevod F.N., str. F.N. Cluj-Napoca, str. Parâng, F.N. Cluj-Napoca.

Este subordonat directorului şi directorului adjunct ai Direcției Evenimente publice și informare cetățeni și directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte.

 • a) Bazele sportive ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca sunt puse la dispoziția tuturor categoriilor de vârstă, acestea dispunând de facilități destinate organizării de evenimente educaționale (amfiteatrul, sala multifuncțională) şi sportive;

  b) utilizarea spaţiilor şi serviciilor se pune la dispoziție în mod gratuit, în condiţiile legii;

  c) asigurarea accesului gratuit la echipamentele de care dispun bazele sportive ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca tuturor locuitorilor municipiului este un factor care include activitatea acestui obiectiv sportiv în viziunea strategică de dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca: cultura și identitatea locală, respectiv dezvoltarea ca un oraș sănătos. Calitatea vieții este un concept fundamental care stă la baza viziunii de dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca, iar printre indicatorii principali ai calității vieții se regăsește și accesul la facilitățile sportive;

  d) misiunea Serviciului Baze sportive este aceea de a continua și îmbunătăți politica municipalității de promovare a unui stil de viață sănătos, prin asigurarea accesului în mod corect, eficient și transparent a tuturor categoriilor de vârstă la facilitățile oferite și implicit încurajarea practicării tuturor tipurilor de sport;

  e) de asemenea, infrastructura bazelor sportive ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca face posibilă și desfășurarea de activități educaționale diverse, putându-se astfel promova un stil de viață sănătos;

  f) administrația publică locală, prin crearea acestui serviciu, își îndeplinește rolul asumat de facilitator și integrator al resurselor strategice existente pentru atingerea unui nivel înalt de calitate a vieții.

 • a) asigură exploatarea Bazelor sportive ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca, potrivit scopului în care au fost edificate;

  b) organizează, conduce şi gestionează activităţile spațiilor sportive, conform reglementărilor în vigoare;

  c) obţine avizele şi acordurile necesare funcţionării în conformitate cu legislaţia în vigoare;

  d) asigură paza, protecţia spaţiului şi buna desfăşurare a activităţilor sportive, educaționale şi de agrement;

  e) identifică şi soluţionează problemele de utilitate, executarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;

  f) asigură curățenia în vederea bunei întrețineri a terenurilor din cadrul bazelor sportive ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca și spațiilor interioare aferente acestora;

  g) răspunde de respectarea măsurilor de protecţia muncii şi de prevenire şi stingerea incendiilor în întreg perimetrul obiectivului;

  h) răspunde de întreţinerea, curăţenia, igienizarea, paza şi monitorizarea spaţiilor interioare din cadrul bazelor sportive ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

  i) în cazul constatării de nereguli, intervine imediat pentru remedierea acestora. În cazul constatării producerilor de pagube şi stricăciuni, identifică autorii şi solicită recuperarea pagubelor produse;

  j) are o arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale corespondenţa și alte documente, potrivit legii;

  k) răspunde de integritatea şi securitatea bunurilor materiale de folosinţă îndelungată aflate în subordinea Serviciului Baze sportive şi participă la inventarierea patrimoniului;

  l) spaţiile şi serviciile pot fi utilizate de persoanele juridice şi fizice, denumite în continuare beneficiari, cu titlu gratuit;

  m) va preciza, pentru fiecare activitate în parte, modul concret în care trebuie desfășurate activitățile și măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor;

  n) se va asigura că beneficiarii nu modifică sau nu efectuează lucrări care afectează integritatea spaţiilor şi a instalaţiilor;

  o) se va asigura ca accesul persoanelor se face în intervalul orar alocat, conform programului de lucru. Pentru buna desfăşurare a activităţilor se va respecta programul orar afişat aferent bazei sportive;

  p) accesul pe terenurile de sport şi în spațiile de joc interioare se va face pe baza actului de identitate/cardului persoanei care a efectuat rezervarea;

  r) terenurile, aparatura, şi dotările bazelor sportive se vor utiliza în strictă concordanţă cu destinaţia acestora;

  s) se va asigura că doar personalul angajat va avea acces la dispozitivele de natură tehnică si la anexele aferente terenurilor;

  ș) punerea la dispoziţie a vestiarelor către utilizatori se va face prin predarea cheilor persoanei delegate, din partea grupului, iar la terminarea programului, după eliberarea completă a vestiarelor, aceasta predă cheile vestiarelor persoanei de la care a primit-o;

  t) intrarea în spațiile interioare de joc și pe terenurile din cadrul bazelor sportive ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca se face cu ajutorul unui sistem de rezervări online;

  ț) utilizarea terenurilor și a spațiilor din incinta bazelor sportive se va face cu respectarea de către beneficiari a normelor stabilite prin Regulamentul de utilizare al bazei;

  u) în completarea reglementărilor privind accesul la facilităţile bazelor sportive ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca vor fi elaborate norme specifice de acces, igienă, securitatea serviciilor şi alte interdicţii cu caracter obligatoriu.

 • a) ducerea la îndeplinire a hotărârilor de Consiliu local în limita competențelor Serviciului Baze sportive;

  b) realizarea cu rigurozitate și claritate a documentelor pe baza cărora se întocmesc proiecte de hotărâre ale Consiliului local, materialele propuse spre promovare și necesare îndeplinirii atribuțiilor serviciului;

  c) verificarea documentelor înaintate prin Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte altor compartimente din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca sau altor instituții, structuri sau organizații;

  d) asigură desfășurarea audiențelor solicitate prin intermediul servicului de comunicare directă și programare online Tichetul albastru pe tot parcursul programului de lucru;

  e) instrumentarea și soluționarea petițiilor înregistrate prin intermediul aplicației My Cluj și funcționarului virtual Antonia.

 • a) îndeplineşte sarcinile atribuite de către directorul general al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, directorul și directorul adjunct al Direcției Evenimente publice și informare cetățeni, viceprimari şi primarul municipiului Cluj-Napoca;

  b) documentează, întocmește și propune proiecte de hotărâre pentru şedinţele Consiliului local în vederea îndeplinirii atribuțiilor serviciului, a sarcinilor atribuite de conducerea direcției;

  c) propune și detaliază, prin fișele de post ale personalului din cadrul serviciului, sarcinile și atribuțiile concrete ale fiecărui membru al serviciului/biroului/compartimentului de muncă, necesare pentru îndeplinirea responsabilităților și atribuțiilor care revin serviciului.

 • a) informează şi colaborează cu structurile locale responsabile cu menţinerea ordinii publice: Poliţie, Pompieri, Jandarmerie, ISU etc. în vederea desfăşurării în condiţii optime a activităților;

  b) serviciul colaborează cu toate compartimentele din cadrul direcţiei;

  c) colaborează cu Direcția Ecologie urbană şi spaţii verzi în vederea realizării procesului de întreținere a spațiilor verzi și a procesului de realizare a curăţeniei exterioare din cadrul bazelor sportive ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

  d) colaborează cu Direcția tehnică în vederea realizării achizițiilor și investițiilor necesare bunei desfășurări a activității;

  e) colaborează cu Direcţia Economică în vederea efectuării plăților necesare pentru derularea proiectelor specifice;

  f) colaborează cu Serviciul Strategii de informatizare pentru dezvoltarea unor programe dedicate celor interesați de utilizarea bazelor sportive ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

  g) colaborează cu Biroul Mass-media pentru comunicarea de informații de interes public în legătură cu bazele sportive ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

  h) colaborează, în limita competențelor stabilite, cu comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local;

  i) colaborează, în limita competențelor stabilite prin fișa postului, cu structuri media, publicații tipărite sau digitale, organizații non-guvernamentale, din sfera societății civile sau mediul privat, în vederea organizării unor evenimente în cadrul bazelor sportive ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca și a promovării acestora.

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK