Conducere

Pîrvu Marcel

Șef serviciu
Date de contact

0729 039 322, 0799 714 877

bazasportivagheorgheni@primariaclujnapoca.ro str. Alexandru Vaida Voevod, f.n.
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam. 54; str. Alexandru Vaida Voevod, f.n., Cluj-Napoca.

Este subordonat directorului adjunct și directorului Direcției Evenimente publice și informare cetățeni și directorului general al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

 • Baza Sportivă Gheorgheni va fi pusă la dispoziție tuturor categoriilor de vârstă, complexul dispunând de facilități destinate organizării de evenimente educaționale (amfiteatrul, sala multifuncțională) şi sportive;
 • utilizarea spaţiilor şi serviciilor se va efectua în mod gratuit, în condiţiile legii;
 • accesul gratuit la echipamentele de care dispune Baza Sportivă Gheorgheni a tuturor locuitorilor municipiului este un factor care include activitatea acestui obiectiv sportiv în două dintre cele opt dimensiuni strategice pe care este axată Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020 și anume: cultura și identitatea locală, respectiv dezvoltarea ca un oraș sănătos. Calitatea vieții este conceptul care stă la baza Strategiei de Dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020, iar printre indicatorii principali ai calității vieții se regăsesc și accesul la facilitățile sportive;
 • misiunea Serviciului Administrare Baza Sportivă Gheorgheni este aceea de a continua și îmbunătăți politica municipalității de promovare a unui stil de viață sănătos, prin asigurarea accesului în mod corect, eficient și transparent a tuturor categoriilor de vârstă la facilitățile oferite de către Baza Sportivă Gheorgheni și implicit încurajarea practicării tuturor tipurilor de sport;
 • de asemenea, infrastructura Complexului face posibilă și desfășurarea de activități educaționale diverse, putându-se astfel promova un stil de viață sănătos;
 • Administrația publică locală, prin crearea acestui serviciu, își îndeplinește rolul asumat prin Strategia de Dezvoltare a municipiului și anume acela de facilitator și integrator al resurselor strategice existente pentru atingerea unui nivel înalt de calitate a vieții, obiectivul central al Strategiei;
 • Baza Sportivă Gheorgheni este amenajată pe o suprafață de 9 hectare de teren în care există un spațiu polivalent: opt piste popice, opt mese tenis de masă, vestiare şi grupuri sanitare, trei terenuri de minifotbal, trei terenuri de tenis de câmp, două terenuri de baschet, două terenuri de volei pe nisip, două terenuri de badminton, teren pentru escaladare, teren aparate fitness, loc de joacă pentru copii, parc aventură, parc paintball, amfiteatru în aer liber, alei pietonale, piste pentru alergare, piste de role-viteză și biciclete, drumuri de incintă și spații de circulație aferente terenurilor de sport, parcări, zona verde care cuprinde spaţii verzi în zona terenurilor, zona de picnic, toate acestea asigurând posibilitatea de organizare a unei mari varietăţi de activităţi sportive, educaționale și de agrement.
 • întreţine şi exploatează Baza Sportivă Gheorgheni potrivit scopului în care a fost edificată;
 • organizează, conduce şi gestionează activităţile spațiilor, conform reglementărilor în vigoare;
 • obţine avizele şi acordurile necesare funcţionării în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • asigură paza, protecţia spaţiului şi buna desfăşurare a activităţilor sportive, educaționale şi de agrement;
 • identifică şi soluţionează problemele de utilitate, executarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
 • asigură curățenia în vederea bunei întrețineri a bazei sportive și spațiile aferente acesteia;
 • răspunde de respectarea măsurilor de protecţia muncii şi de prevenire şi stingerea incendiilor în întreg perimetrul obiectivului;
 • răspunde de întreţinerea, curăţenia, igienizarea, paza şi monitorizarea spaţiului aflat sub administrare;
 • în cazul constatării de nereguli, intervine imediat pentru remedierea acestora. În cazul constatării producerilor de pagube şi stricăciuni, identifică autorii şi solicită recuperarea pagubelor produse;
 • are o arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale corespondenţa și alte documente, potrivit legii;
 • răspunde de integritatea şi securitatea bunurilor materiale de folosinţă îndelungată aflate în administrarea Serviciului Administrare Baza Sportivă Gheorgheni şi participă la inventarierea patrimoniului;
 • spaţiile şi serviciile pot fi utilizate de persoanele juridice şi fizice, denumite în continuare beneficiari, cu titlu gratuit;
 • se va preciza, pentru fiecare activitate în parte, modul concret în care trebuie desfășurate activitățile și costurile aferente în cazul distrugerii spațiilor, măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor;
 • se asigură că beneficiarii nu modifică sau nu efectuează lucrări care afectează integritatea spaţiilor şi a instalaţiilor;
 • se va asigura ca accesul persoanelor se face în intervalul orar alocat, conform programului aprobat. Pentru buna desfăşurare a activităţilor se va respecta programul orar aprobat şi afişat aferent bazei sportive;
 • accesul pe terenurile de sport şi în sala multifuncțională se va face pe baza actului de identitate/cardului persoanei care a efectuat rezervarea;
 • terenurile, aparatura, şi dotările bazei sportive se vor utiliza în strictă concordanţă cu destinaţia acestora;
 • se va asigura că doar personalul angajat va avea acces la dispozitivele de natură tehnică si la anexele aferente terenurilor;
 • punerea la dispoziţie a vestiarelor către utilizatori se va face prin predarea cheilor persoanei delegate, din partea grupului, iar la terminarea programului, după eliberarea completă a vestiarelor, aceasta predă cheile vestiarelor persoanei de la care a primit-o;
 • intrarea în sala multifuncțională și pe terenurile din cadrul Bazei Sportive Gheorgheni se face cu ajutorul unui sistem de rezervări online;
 • utilizarea terenurilor și a spațiilor din incinta bazei sportive se va face cu respectarea de către beneficiari a normelor stabilite prin Regulamentul de utilizare al bazei;
 • în completarea reglementărilor privind accesul la facilităţile Bazei Sportive Gheorgheni vor fi elaborate norme specifice de acces, igienă, securitatea serviciilor şi alte interdicţii cu caracter obligatoriu.
 • ducerea la îndeplinire a hotărârilor de Consiliu local în limita competențelor Serviciului Administrare Baza Sportivă Gheorgheni;
 • realizarea cu rigurozitate și claritate a documentelor pe baza cărora se întocmesc proiecte de hotărâre de Consiliu local, materialele propuse spre promovare și necesare îndeplinirii atribuțiilor Serviciului Administrare Baza Sportivă Gheorgheni;
 • verificarea documentelor înaintate prin Direcția Generala de Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte altor compartimente din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca sau altor instituții, structuri sau organizații.
 • îndeplineşte sarcinile atribuite de către directorul adjunct și directorul Direcției Evenimente publice și informare cetățeni, directorul general al Direcției Generale Comunicare, Dezvoltare Locală și Management Proiecte, de viceprimari şi primarul municipiului Cluj-Napoca;
 • documentează, întocmește și propune proiecte de hotărâre pentru şedinţele Consiliului local în vederea îndeplinirii atribuțiilor Serviciului Administrare Baza Sportivă Gheorgheni, a sarcinilor atribuite de conducerea direcției;
 • propune și detaliază prin fișele de post ale personalului din cadrul Serviciului Administrare Baza Sportivă Gheorgheni, sarcinile și atribuțiile concrete ale fiecărui salariat al compartimentului de muncă necesare pentru îndeplinirea responsabilităților și atribuțiilor care revin serviciului;
 • informează şi colaborează cu structurile locale responsabile cu menţinerea ordinii publice: Poliţie, Pompieri, Jandarmerie, ISU etc. în vederea desfăşurării în condiţii optime a activităților;
 • Serviciul Administrare Baza Sportivă Gheorgheni colaborează cu toate compartimentele din cadrul direcţiei;
 • colaborează cu Direcția Ecologie urbană şi spaţii verzi în vederea realizării procesului de întreținere a spațiilor verzi și a procesului de realizare a curăţeniei exterioare din cadrul Bazei Sportive Gheorgheni;
 • colaborează cu Direcţia Economică în vederea realizării achizițiilor și plăților necesare pentru derularea proiectelor specifice;
 • colaborează cu Serviciul Strategii de informatizare pentru dezvoltarea unor programe dedicate celor interesați de utilizarea Bazei Sportive Gheorgheni;
 • colaborează cu Biroul Mass-Media pentru promovarea Complexului de Agrement şi Bază Sportivă Gheorgheni;
 • colaborează, în limita competențelor stabilite, cu Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local;
 • colaborează, în limita competențelor stabilite prin fișa postului, cu structuri media, publicații tipărite sau digitale, organizații non-guvernamentale, din sfera societății civile sau mediul privat, în vederea organizării unor evenimente în cadrul Bazei Sportive Gheorgheni și a promovării acestora.

Prezentul Regulament de organizare și funcționare a Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte înlocuiește Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, aprobat prin Hotărârea 741/2016 (privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca), modificat și completat prin Hotărârea nr. 696/2017.

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK