Este subordonat şefului Serviciului Control urbanism şi disciplina în construcţii, directorului executiv al Direcţiei Inspecţie şi control şi directorului general al Direcţiei Generale Poliţia locală şi are următoarele atribuţii:

  1. Efectuează verificări, identifică şi ia măsurile, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, în cazul imobilelor, împrejmuirilor degradate, care necesită reparaţii sau intervenţii urgente (Legea nr. 422/18.07.2001- republicată, privind protejarea monumentelor istorice; Legea nr. 10/1995, art. 25 lit. “f” – Legea Calităţii în Construcţii;
  2. Legea nr. 114/1996, art. 28 lit. “c” – Legea Locuinţei şi H.C.L. nr. 191/2009 art. 7 alin. 15); Legea nr. 153/2011 privind Măsuri de creştere a calităţii structural arhitecturală a clădirilor; Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; HCL nr. 358/2013 actualizat cu HCL nr. 113/2015; HCL nr. 343/2016; HCL nr. 389/2016; HCL nr. 417/2016, etc);
  3. Identifică clădirile degradate în vederea evaluării, conform Legii nr. 153/2011, actualizată și Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; realizează fotografii și completează documentația, respectiv fișa de evaluare, nota de constatare pentru fiecare imobil în parte, conform hotărârilor menționate mai sus;
  4. Transmite dosarele (fotografii, fișe de evaluare și note de constatare), în cazul neconformării de către proprietari, către Direcția Impozite și taxe locale în vederea propunerii spre supraimpozitare a acestora;
  5. Identifică clădirile degradate, conform Legii nr. 153/2011, actualizată și propune Comisiei privind Programul Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare şi intervenţie a clădirilor situate în ,, Ansamblul Urban-Centrul Istoric al oraşului Cluj-Napoca”, imobilele care urmează să fie notificate;
  6. Verifică identificările transmise de către Direcția Impozite și taxe locale, întocmește notificări, conform Legii nr. 153/2011, actualizată, respectiv somații, conform Legii nr. 227/2015; pregătește și expediează notificări și somații, conform prevederilor legale; afișează pe raza municipiului Cluj – Napoca notificările și somațiile neridicate de către persoanele somate (venite retur); întocmește adrese către primăriile și/sau polițiile locale din alte localități pentru notificările și somațiile venite retur, în vederea afișării;
  7. Întocmește materiale de sinteză, situații, referate și informări către șefii ierarhici superiori;
  8. Aplică sancțiuni contravenționale persoanelor fizice/juridice care nu respectă prevederile legislației în vigoare, referitoare la întreținerea clădirilor și terenurilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca.