A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3.

Este subordonat directorului executiv al Direcţiei Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Viceprimarilor şi Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 1. reglementarea, din punct de vedere al Cărţii Funciare, a imobilelor – terenuri si cladiri – care fac parte din baza materială de învătământ, imobile care aparţin proprietăţii publice a Municipiului Cluj-Napoca;
 2. întocmirea documentaţiei necesare obţinerii Avizului conform al ministrului educației naționale și cerecetării științifice pentru schimbarea destinaţiei imobilelor care aparţin bazei materiale a învătământului;
 3. verificarea situaţiei juridice a imobilelor (terenuri şi construcţii) care fac parte din din baza materială de învătământ, imobile care aparţin proprietăţii publice a Municipiului Cluj-Napoca.
 4. implementarea Regulamentului cadru de închiriere a spaţiilor excedentare disponibile din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Cluj-Napoca, pentru care efectuează următoarele:
  • preia situaţia spaţiilor excedentare transmisă de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ;
  • inventariază situaţia spaţiilor excedentare transmisă de către consiliile de adminstraţie ale unităţilor de învăţământ;
  • preia solicitările unităţilor de învăţământ privind acordul deliberativului local de închiriere prin licitaţie publică a spaţiilor execedentare;
  • analizează întreaga documentaţie depusă de către unităţile de învăţământ;
  • transmite unităţilor de învăţământ eventualele nereguli cu privire la documentaţiile depuse;
  • face propuneri, prin întocmirea proiectelor de hotărâri, privind acordul deliberativului local în vederea închirierii prin licitaţie a spaţiilor excedentare;
  • transmite hotărârile deliberativului local unităţilor de învăţământ;
  • ţine evidenţa atât scriptic cât şi în format electronic a tuturor solicitărilor unităţilor de învăţământ privind acordul deliberativului local de închiriere prin licitaţie publică a spaţiilor excedentare;
  • acordă asistenţă unităţilor de învăţământ cu privire strict la aplicarea Regulamentului-cadru.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Întocmirea referatelor de specialitate şi a proiectelor de hotărâri pentru şedinţele Consiliului local, referitoare la activităţile specifice serviciului.
 2. Furnizarea datelor privind situaţia juridică a imobilelor (terenuri si constructii), din baza materială de învătământ, imobile care aparţin proprietăţii publice a Municipiului Cluj-Napoca, celorlalte compartimente din cadrul primăriei, persoanelor juridice şi fizice, altor autorităţi si instituţii, cu excepţia aspectelor legate de revendicări în baza legilor fondului funciar si a Legii nr. 10/2001.
 3. Efectuarea de măsurători topografice pentru identificarea şi delimitarea imobilelor care fac parte din baza materială de învătământ, imobile care aparţin proprietăţii publice a Municipiului ClujNapoca.
 4. Întocmirea planurilor topografice, a schiţei parcelelor şi transpunerea acestora pe suport topografic.
 5. Asigurarea publicităţii imobiliare în conformitate cu prevederile Codului civil, a Legii nr. 7/1996 modificată, a ordinelor directorului general al ANCPI, astfel:
  1. în baza informaţiilor/lucrărilor efectuate de către DPMEP;
  2. în baza documentaţiilor înaintate de către departamentele de specialitate ale Primăriei cu privire la lucrările de investiţii, construcţii, modernizări, extinderi, etc., care aduc modificări bunurilor imobile (terenuri şi construcţii) din baza materială de învătământ, imobile care aparţin proprietăţii publice a Municipiului Cluj-Napoca.
 6. Determinarea, pe bază de măsurători topografice, calcule de suprafeţe, realizarea unor schiţe, planuri, prin diverse proiecţii la scară a detaliilor topografice, a poziţiei configuraţiei imobilelor din baza materială de învătământ, imobile care aparţin proprietăţii publice a Municipiului ClujNapoca.
 7. Obţinerea de la arhive a actelor, planurilor şi a decretelor de expropriere care au stat la baza preluării imobilelor care fac parte din baza materială de învătământ, imobile care aparţin proprietăţii publice a Municipiului Cluj-Napoca.
 8. Participarea la efectuarea măsurătorilor și a constatărilor din teren în vederea efectuării expertizelor tehnice dispuse de instanțele de judecată, în cauzele care au ca obiect imobilele din baza materială de învătământ, imobile care aparţin proprietăţii publice a Municipiului ClujNapoca.
 9. Transmiterea către Direcția Juridică, a observaţiilor tehnice asupra rapoartelor de expertiză.
 10. Efectuarea demersurilor necesare pentru promovarea acţiunilor judecătoreşti privind reconstituirea/conservarea dreptului de proprietate al Municipiului Cluj-Napoca asupra imobilelor care aparţin bazei materiale de învăţămînt – imobilele neevidenţiate în cartea funciară şi cele pentru care nu este operat în Cartea Funciară modul de preluare la Statul Roman, în vederea întăbulării.
 11. Transmiterea către Direcţia Economică a imobilelor care trec din proprietatea statului în favoarea altor proprietari, şi respectiv imobilele care intră în proprietatea autorităţii locale, în vederea scoaterii/introducerii acestora în inventar şi în evidenţele contabile.
 12. Constituirea bazei de date privind imobilele care fac parte baza materială de învătământ aflate în patrimoniul municipiului (terenuri şi construcţii), pe care o actualizează permanent raportat la prevederile punctului C alin. 5 din actualul Regulament de organizare şi funcţionare.
 13. Solicitarea avizului Inspectoratului Școlar Juţean Cluj cu privire la bunurile imobile aparţinînd bazei materiale de învătământ şi care urmează sa fie date în admninistrare unităţilor de învătământ.
 14. Întocmirea si promovarea proiectelor de hotarare ale Consiliului local cu privire la darea in administrare a imobilelor care fac parte din baza materială de învătământ.
 15. Întocmirea documentaţiilor topo-cadastrale pentru proprietăţile aflate în patrimoniul Municipului Cluj-Napoca conform legislaţiei în vigoare.
 16. Verificarea documentaţiilor de comasare redistribuire a documentaţiilor de întăbulare şi parcelare, în concordanţă cu înscrierile din Cartea Funciară.
 17. Întocmirea informărilor şi referatelor privind activitatea specifică serviciului.
 18. Emiterea de avize în calitate de reprezentant al Municipiului Cluj-Napoca pentru lucrările de construire efectuate asupra imobilelor din baza materială de învătământ.
 19. Desfăşurarea activităţilor de relaţii cu publicul, în domeniul specific de activitate al serviciului.

D. Responsabilităţi:

 • asigură publicitatea imobiliară în conformitate cu prevederile Codului civil, a Legii nr. 7/1996 modificată, a ordinelor directorului general al ANCP, pentru toate imobilele (terenuri şi construcţii) aflate în Baza materială de învătământ, proprietatea municipiului, în măsura în care deţine acte în acest sens sau i se pun la dispoziţie acte apte de întăbulare;
 • asigură darea în adminstrare a imobilelor aparţinând bazei materiale de învătământ, în favoarea unităţilor școlare;
 • asigură inventarierea spaţiilor excedentare transmise de către consiliile de adminstraţie ale unităţilor de învăţământ;
 • asigură transmiterea către unităţile de învăţământ a eventualelor nereguli cu privire la documentaţiile depuse;
 • asigură formularea propunerilor privind întocmirea proiectelor de hotărâri pentru acordul deliberativului local în vederea închirierii prin licitaţie a spaţiilor excedentare;
 • asigură transmiterea hotărârilor deliberativului local către unităţile de învăţământ;
 • asigură evidenţierea atât scriptică cât şi în format electronic a tuturor solicitărilor unităţilor de învăţământ privind acordul deliberativului local de închiriere prin licitaţie publică a spaţiilor excedentare;
 • asigură emiterea de avize în calitate de reprezentant al Municipiului Cluj-Napoca pentru lucrările de construire efectuate asupra imobilelor din baza materială de învătământ.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • propune, prin informări şi referate, îmbunătăţirea activităţii specifice a serviciului;
 • întocmeşte, raportat la aspectul de legalitate din punct de vedere al proprietăţii, referate pentru proiecte de hotărâre a Consiliului local, în ceea ce priveşte modificarea situaţiei juridice a imobilelor, identificarea, măsurarea, înscrierea acestora în cartea funciară, darea în administrare a bunurilor imobile (construcţii şi terenuri) din baza materială de învătământ, aflate în patrimoniul unităţii administrativ teritoriale;
 • nu are competenţă a se pronunţa pe oportunitatea proiectelor de hotărâre supuse aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Relaţii interne:

În cadrul Primăriei, compartimentul de muncă relaţionează cu toate compartimentele, primind şi furnizând informaţii care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetăţenilor ce ţin de competenţa serviciului.

 1. Colaborare cu Direcţia Generală Poliţia locală:
  • furnizează informaţii privind proprietăţile municipiului (terenuri şi construcţii) în vederea efectuării verificărilor ce se impun la imobilele aflate în baza materială de învătământ;
  • efectuează identificări referitoare la diferite amplasamente aflate în verificare;
  • pune la dispoziţia compartimentelor de specialitate cărţile funciare referitoare la diferite imobile aflate în baza materialula de învătământ.
 2. Colaborare cu Direcţia Economică:
  1. furnizează informaţii privind imobilele aflate în baza materială de învătământ, pe măsura modificărilor efectuate în Cartea Funciară.
 3. Colaborare cu Direcţia Tehnică:
  • furnizează informaţii cu privire la diferite amplasamente cuprinse în planurile de investiţii, amplasamente aferente imobilelor proprietatea publică sau privată a municipiului, la solicitarea acestora;
  • furnizează informaţii privind identificarea diferitelor locaţii de interes, aflate în imobilele care fac parte din baza materială de învătământ la solicitarea acestora;
  • emite avize în calitate de reprezentant al municipiului pentru imobilele care fac parte din baza materială de învătământ.
 4. Colaborare cu Secretarul municipiului:
  • primeşte informaţii în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţiile Primarului;
  • furnizează informaţii în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţiile Primarului;
  • solicită, în vederea elaborării unor lucrări, referate, Serviciului Revendicări, fond funciar şi registrul agricol şi Direcției Juridice, informaţii pentru verificarea situaţiei juridice a imobilelor.
 5. Colaborare cu Direcția Juridică:
  • solicită punct de vedere juridic/viză de legalitate cu privire la activităţile specifice ale compartimentului de muncă.

Relaţii externe:

 • colaborează cu Consiliul Judeţean Cluj, precum şi cu alţi titulari ai dreptului de administrare, în probleme legate de iniţierea unor hotărâri de guvern pentru trecerea în patrimoniul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca a unor obiective de interes public;
 • colaborează cu Inspectoratul Școlar judeţean Cluj şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice în problemele legate de modificările reţelei şcolare şi obţinerea avizelor necesare desfăşurării activităţii specifice ale compartimentului de muncă, în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor ce-i revin.