Date de contact
0264 596 030 /4523, 4513. 4510. 4502, 4511, 5166 Str. Moţilor nr. 3, cam. 68, 68, 76, 77, 78, 79, 88
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3,, cam. 68, 68, 76, 77, 78, 79, 88.

Este subordonat Şefului Serviciului Administrare spaţii, terenuri şi directorului executiv al direcţiei.

 • vânzarea bunurilor imobile aflate în patrimoniul autorităţii locale;
 • păstrarea evidenţei tehnice a tuturor contractelor de vânzare-cumpărare;
 • crearea şi actualizarea bazei de date privind contractele gestionate în cadrul compartimentului;
 • verificarea respectării din punct de vedere tehnic a clauzelor contractelor de vânzare-cumpărare.
 • întocmeşte referate de specialitate şi proiecte de hotărâri pentru şedinţele Consiliului local referitoare la activităţile specifice compartimentului;
 • întocmeşte documentaţii şi asigură cadrul organizatoric în conformitate cu prevederile legii pentru vânzarea imobilelor;
 • urmăreşte îndeplinirea clauzelor contractuale, întocmeşte acte adiţionale acolo unde este cazul;
 • ține evidenţa contractelor de vânzare cumpărare, a documentaţiei care a stat la baza vânzării, respectiv a corespondenţei aferentă acestora;
 • supune analizei comisiilor de specialitate, şi ulterior, în caz de aviz favorabil, Consiliului local, conform procedurilor instituite, cererile de cumpărare a bunurilor imobile;
 • întocmeşte contracte de vânzare-cumpărare a imobilelor din evidenţe, conform hotărârilor Consiliului local;
 • ia măsurile ce se impun pentru transmiterea hotărârilor deliberativului local către solicitanţii care au formulat cereri de cumpărare a bunurilor imobile;
 • ia măsurile ce se impun pentru semnarea contractelor de către părţi, şi transmiterea acestora către serviciile specializate în vederea urmăririi şi ţinerii evidenţei economico-financiare;
 • întocmeşte informări, acolo unde este cazul, pentru Comisiile de vânzare;
 • pregăteşte şi înaintează la Direcția Juridică materialul aferent litigiilor care privesc înstrăinarea bunurilor imobile;
 • desfăşoară activitatea de relaţii cu publicul, în domeniul specific de activitate al compartimetului.
 • răspunde de evidenţa tehnică a contractelor de vânzare-cumpărare şi a actelor adiţionale aferente acestora;
 • răspunde de prezentarea documentelor/clarificări în legătură cu acestea în procedura prealabilă aprobării în comisiile de specialitate/consiliului local şi ulterioare acestora documentaţiile şi asigură cadrul organizatoric pentru vânzarea bunurilor imobile prin licitaţie/negociere directă.
 • supune analizei prin informări şi referate îmbunătăţirea activităţii specifică a serviciului;
 • prezintă prin informări/referate de specialitate toate informaţiile de ordin tehnic în vederea analizării şi dezbaterii deliberativului local prin proiecte de hotărâri privind vânzarea bunurilor imobile în condiţiile legii;
 • întocmeşte contracte de vânzare-cumpărare/acte aditionale a imobilelor din evidenţe, conform hotărârilor Consiliului local;
 • pregăteşte şi înaintează la Direcția Juridică materialul aferent litigiilor care privesc înstrăinarea bunurilor imobile;
 • desfăşoară activitatea de relaţii cu publicul, în domeniul specific de activitate al compartimetului.

Relaţii interne:

În cadrul primăriei, compartimentul de muncă relaţionează cu toate compartimentele, primind şi furnizând informaţii care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetăţenilor ce ţin de competenţa compartimentului.

 1. colaborare cu Direcţia Generală Poliţia locală:
  • furnizează informaţii referitoare la contractele în derulare privind proprietăţile municipiului în vederea efectuării verificărilor ce se impun la imobilele de pe raza municipiului;
  • pune la dispoziţia compartimentelor de specialitate copii după contracte, planuri de situaţie anexe la procesele verbale de predare-primire a terenurilor ce fac obiectul acestor contracte;
  • solicită sprjin în constatări a modului de îndeplinire a contractelor sau orice situaţii.
 2. colaborare cu Direcţia Economică:
  • înaintează spre viză de control financiar preventiv contractele/actele adiţionale sau orice documente care necesită viză;
  • furnizează date privind imobilele aflate în evidenţele serviciului;
  • asigură transmiterea către Direcţia Economică, Serviciul rate, chirii, tarife, preţuri spre urmărire şi ţinere a evidenţei economico-financiare a tuturor contractelor din evidenţe.
 3. colaborare cu Direcţia Impozite şi taxe locale:
  • în vederea realizării respectării legislaţiei fiscale asigură transmiterea tuturor datelor privind contractele gestionate.
 4. colaborare cu Direcţia Tehnică şi Direcţia Ecologie urbană și spaţii verzi:
  • furnizează informaţii cu privire la diferite amplasamente ce fac obiectul contractelor din evidenţe.
 5. colaborare cu Secretarul municipiului:
  • primeşte informaţii în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţiile primarului;
  • înaintează spre avizare proiectele de hotărâre ale Consiliului local şi dispoziţiile primarului;
  • solicită Serviciului Revendicări, fond funciar şi registrul agricol verificarea situaţiei juridice a imobilelor din punct de vedere al legilor speciale în materia revendicării.
 6. colaborare cu Direcția Juridică:
  • înaintează spre viză de legalitate contractele/actele aditionale;
  • înaintează spre viză de legalitate referatele care stau la baza proiectelor de hotărâre;
  • solicită verificarea situaţiei juridice a imobilelor din punct de vedere al existenţei/inexistenţei litigiilor asupra bunurilor immobile ale municipiului;
  • solicită puncte de vedere cu privire la situaţii care privesc latura juridică, în legătură cu bunurile imobile.

Relaţii cu externe:

 • furnizează şi primeşte informaţii către instituţiile publice privind problemele de interes comun.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK