Aprobat prin HCL 258/2009

Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca se organizeaza in subordinea Consiliului local respectand prevederile art. 2 coroborat cu art. 3 alin. 1 lit. i si art. 7 alin.1 din O.G. nr.71/2002.

Structura organizatorica, numarul de personal, precum si bugetul serviciului public, se aproba prin hotarare a consiliului local, astfel incat functionarea acestuia sa asigure indeplinirea atributiilor ce ii revin.

Serviciul public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca are rolul de a administra toate locurile de parcare din cartiere, zona centrala precum si a celor din parkingul situat pe strada Motilor nr. 5.

ART. 1 Serviciul public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca, cu personalitate juridica, este infiintat in baza Hotararii nr. 258/2009 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, in conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c”, art. 39 alin. 1 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 2 Serviciul public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca, este compartimentul de specialitate al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, care asigura la nivelul municipiului Cluj-Napoca administrarea parcarilor situate pe domeniul public al statului precum si a parkingului din str. Motilor.

ART. 3

 1. Sediul administrativ al Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca va fi stabilit printr-o Hotarare, ulterioara, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 2. Pe toate actele emise de Serviciul public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca se va mentiona: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca — Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor.

ART. 4 Durata de functionare a Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca este nelimitat.

ART. 5 Serviciul public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca isi desfasoara activitatea in baza prezentului Regulament de Organizare si Functionare, precum si a „Regulamentului de inchiriere a terenului pentru parcari si garaje”, aprobat prin H.C.L. nr. 204/2009, a „Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului de administrare a parcarilor publice cu plata”, aprobat prin HCL nr. 857/2007, modificat prin HCL nr. 35/2008 si HCL nr. 147/2008 si a „Regulamentului de exploatare a parking-ului Motilor” aprobat prin HCL nr. 400/2007, modificat prin HCL nr. 428/2007 si HCL nr. 83/2008.

ART. 6 Obiectul de activitate al Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca il constituie atribuirea locurilor de parcare, eliberarea abonamentelor de parcare, amenajarea de noi locuri, exploatarea parcarilor din zona centrala, punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative, elaboararea proiectelor de acte normative, reprezentarea intereselor autoritatii administratiei publice in raporturile acesteia cu persoanele fizice sau juridice precum si colectarea creantelor bugetare.

ART. 7

 1. Serviciul public pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca dispune de cod fiscal si cont bancar propriu.
 2. Serviciul public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca dispune de stampila si sigiliu propriu.

ART. 8

 1. Conducerea Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca este asigurata de catre directorul executiv, in conditiile prezentului Regulament.
 2. Postul de director executiv al Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca se ocupa prin concurs, sau, dupa caz, prin examen, in conditiile legii.
 3. Numirea directorului executiv se face prin Dispozitia Primarului municipiului Cluj-Napoca.

ART. 9 In problemele de specialitate, Serviciul public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca intocmeste proiecte de hotarari si dispozitii pe care le prezinta primarului in vederea supunerii spre aprobare autoritatii locale competente.

ART. 10 Legatura dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si Serviciul public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca se face prin primar.

ART. 11

 1. Angajarea salariatilor se face in conditiile legii, de catre directorul executiv al Serviciului public pentru administrarea parcarilor, in limita posturilor din organigrama aprobata de Consiliul local.
 2. Salarizarea personalului se stabileste potrivit legislatiei, din sistemul bugetar pentru functionarii publici, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, in functie de numarul de personal aprobat si resursele financiare alocate.

ART. 12 In structura actuala, Serviciul public de interes local pentru administrarea parcarilor va functiona cu un numar de 30 posturi potrivit organigramei si a Statului de functii aprobat prin Hotarare a Consiliului local Cluj-Napoca.

ART. 13 Serviciul public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca, poate fi infiintat, restructurat, reorganizat prin Hotarare a Consiliului local respectand prevederile O.G. nr. 71/2002 care stabileste infiintarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat.

ART. 14 Patrimoniul Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor este format din bunurile mobile si imobile preluate, pe baza de protocol, de la Primaria municipiului Cluj-Napoca.

ART. 15 Forma de gestiune a serviciului public este directa, aprobata prin Hotarare a Consiliului local. Activitatile serviciului se organizeaza si desfasoara pe baza unui caiet de sarcini si a regulamentului de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate si indicatorii de performanta, conditiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum si modul de tarifare, facturare si incasare a contravalorii serviciilor prestate, respectand prevederilor art.10, 11 si 14 din O.G. nr. 71/2002.

ART. 16

 1. Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca se asigura din venituri proprii, din alocatii de la bugetul local si alte surse respectand prevederile art.18 din O.G. nr.71/2002.
 2. Bugetul de venituri si cheltuieli a Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca se aproba de catre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

ART. 17 Serviciul public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca va putea completa veniturile din surse permise de lege — taxe speciale si subventii.

ART. 18 Veniturile Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca se incaseaza, administreaza, utilizeaza si contabilizeaza de catre acesta, potrivit prevederilor legale in vigoare.

ART. 19 Directorul executiv al Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca are calitatea de ordonator tertiar de credite.

ART. 20

 1. Angajarea si efectuarea cheltuielilor, se aproba de catre ordonatorul tertiar de credite numai cu viza prealabil de control financiar preventiv intern, care atesta respectarea dispozitiilor legale.
 2. Ordonatorul tertiar de credite intocmeste si prezinta spre aprobare Consiliului local, proiectul de buget al Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor prin intermediul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului local.

ART. 21 Trimestrial, ordonatorul tertiar de credite intocmeste darea de seama contabila asupra executiei bugetare, care se depune la compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului local.

ART. 22 Finantarea si realizarea investitiilor aferente serviciului se fac cu respectarea legislatiei in vigoare privind initierea, fundamentarea, promovarea si aprobarea investitiilor publice, a legislatiei privind achizitiile publice de lucrari, bunuri si servicii.

ART. 23 Personalul Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca este angajat sau concediat de directorul executiv in conditiile legii.

ART. 24 Incadrarea in munca a personalului se va face potrivit prevederilor legale, in limita posturilor aprobate de catre Consiliul local.

ART. 25 Nivelul salariilor pe functii si categorii de personal, sporurile si adaosurile se stabilesc conform legislatiei in vigoare.

ART. 26 Primarul conduce si controleaza Serviciul public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca.

Primarul poate delega, prin dispozitie, unele atributii, conform legii, unuia dintre viceprimari sau secretarul municipiului Cluj-Napoca.

ART. 27

 1. Conducerea curenta a Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca este asigurat de catre directorul executiv al acestuia, subordonat Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, Primarului, Secretarului municipiului Cluj-Napoca.
 2. In exercitarea atributiilor ce-i revin, directorul executiv al Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor emite decizii.
 3. Directorul executiv al Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale: Atributii si responsabilitati:
  •  reprezinta Serviciul public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul ClujNapoca in relatiile cu autoritatile si institutiile publice, cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate precum si in justitie;
  • exercita atributiile cei revin Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca in calitate de persoana juridica, •exercita functia de ordonator tertiar de credite;
  • intocmeste proiectul bugetului propriu al Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca si contul de incheiere al exercitiului bugetar, pe care le supune avizarii Directiei economice din cadrul Primariei Cluj-Napoca;
  • asigura conducerea curenta a Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare, ducand la indeplinire si Hotararile Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca sau dispozitiile primarului;
  • raspunde pentru rezultatele obtinute, in fata Consiliului local si a primarului; informeaza periodic, la solicitare, asupra activitatii realizate;
  • raspunde asupra derularii in bune conditii a tuturor activitatilor, lucrarilor, programelor;
  • aproba acordarea de recompense sau dispune aplicarea unor sanctiuni disciplinare;
  • urmareste derularea programelor de pregatire si perfectionare a personalului din subordine, corelat cu noile cerinte;
  • angajeaza institutia in relatiile contractuale pentru executarea de lucrari si aprovizionarea cu materiale;
  • angajeaza si elibereaza din functii personalul Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca;
  • aproba sarcinile de serviciu pentru personalul din cadrul Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor;
  • raspunde de aplicarea normelor PSI si Protectia Muncii;
  • urmareste modul de gestionare al patrimoniului;
  • organizeaza si controleaza efectuarea inventarelor si a modului de efectuare a pazei bunurilor; elaboreaza si aproba indicatorii de performanta a serviciului asigura medierea conflictelor dintre utilizatori/beneficiari si operatorii prestatori de servicii;
  • anunta organele de urmarire penala in conditiile si termenele stabilite de lege in caz de lipsa de gestiune, sustrageri sau alte fapte generatoare de pagube;
  • indeplineste, in conditiile legii, alte atributii stabilite de catre Consiliul local al municipiului ClujNapoca sau de primar. Pentru perioadele de timp in care directorul executiv lipseste din unitate, atributiile acestuia sunt indeplinite de persoana desemnata. Sanctionarea disciplinara sau eliberarea din functie a directorului executiv se face de catre Primarul municipiului Cluj-Napoca.
  • intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli pe baza fundamentarilor existente;
  • raspunde de organizarea activitatii economico-financiare a Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca;
  • asigura si raspunde de activitatea de control financiar-preventiv, conform legislatiei in vigoare;
  • angajeaza Serviciul public de interes local pentru administrarea parcarilor, in toate operatiunile patrimoniale;
  • aproba documentele privind obligatiile financiare ale Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca;
  • organizeaza contabilitatea Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca, urmareste arhivarea si pastrarea tuturor documentelor;
  • urmareste si raspunde de angajarea de cheltuieli in limitele prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli si a programelor aprobate;
  • asigura intocmirea propunerilor anuale pentru cheltuieli de aprovizionare si administrativgospodaresti etc.;
  • raspunde de organizarea activitatii de inventariere, reparare si exploatare a patrimoniului Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca;
  • asigura procurarea de bunuri, conform legislatiei in vigoare;
  • conduce direct activitatile economice, de informatizare, aprovizionare, transport si P.S.I.;
  • asigura analiza lunara sau periodica a cheltuielilor bugetare efectuate, in vederea utilizarii eficiente a fondurilor alocate;
  • primeste corespondenta unitatii referitoare la domeniul de activitate, dispunand masuri de realizare in termen;
  • aproba alte documente si situatii prevazute de lege in mod expres in competenta sa;

ART. 28 Structura organizatorica a Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca si numarul de posturi sunt prevazute in Statul de functii aprobat de Consiliul Local.

ART. 29 Atributii specifice:

 • punerea in executare a legilor si a actelor normative; •elaborarea proiectelor de acte normative si a reglementarilor specifice institutiei publice, precum si asigurarea avizarii acestora;
 • administrarea terenului care apartine domeniului public al statului pentru parcarea autoturismelor in conformitate cu „Regulamentul de inchiriere a terenului pentru parcari si garaje”, aprobat prin H.C.L. nr. 204/2007, cu „Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului de administrare a parcarilor publice cu plata”, aprobat prin HCL nr. 857/2007, modificat prin HCL nr. 35/2008 si HCL nr. 147/2008 si cu „Regulamentul de exploatare a parking-ului Motilor” aprobat prin HCL nr. 400/2007, modificat prin HCL nr. 428/2007 si HCL nr. 83/2008.
 • identificarea de noi locuri de parcare pe platforme betonate sau carosabil;
 • intocmirea de referate si proiecte de hotarari de consiliu local referitoare la activitatea Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor;
 • propune prin proiecte de H.C.L. tarifele anuale corespunzatoare terenului pentru parcari precum si a altor taxe speciale stipulate prin hotarari ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
 • verificarea pe teren a cererilor inregistrate in vederea incheierii de abonamente de parcare;
 • verificarea pe teren a cererilor inregistrate in vederea transcrierii abonamentelor de parcare pentru locurile ocupate cu garaj sau copertine;
 • intocmirea referatelor in vederea solutionarii cererilor privind utilizarea terenurilor ocupate cu parcari, copertine si garaje;
 • incheierea de abonamente de parcare in baza autorizatiilor de construire; •eliberarea de abonamente pentru parcarile aflate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca;
 • rezervarea de locuri de parcare pentru persoane cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999 si a Legii nr. 448/2006;
 • incasarea taxei de parcare pentru terenul ocupat cu parcari, copertine si garaje;
 • efectuarea de masuratori si intocmirea planurilor de situatie a parcarilor situate pe platforme betonate si carosabil pentru care se elibereaza abonamente de parcare;
 • verificarea in teren si efectuarea de rnasuratori la garajele construite pe domeniul public al statului;
 • efectuarea inventarierii anuale conform legislatiei in vigoare a terenurilor apartinand domeniului public al municipiului Cluj-Napoca pe care sunt amplasate parcari, copertine sau garaje. Transmite rezultatele acestei inventarieri, in vederea reactualizarii inventarului intocmit conform Legii nr. 213/1998, subcomisiilor de inventariere;
 • colaboreaza permanent cu toate directiile din primarie in vederea rezolvarii tuturor problemelor care au legatura cu competentele serviciului;
 • solutioneaza in conditiile legii, a hotararilor Consiliului local si a dispozitiilor primarului cererile, sesizarile si reclamatiile adresate serviciului;
 • intocmirea de referate pentru aprobarea scutirii de la taxa de parcare conform legislatiei in vigoare;
 • intocmirea de informari si referate privind activitatea specifica Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor;
 • relatii cu publicul;
 • verificarea legalitatii ocuparii locurilor de parcare;
 • colectarea banilor incasati din aparatele de taxare automata din parking;
 • colectarea monezilor din aparatele de taxare automata amplasate in parcarile cu plata orara din municipiul Cluj-Napoca;
 • distribuirea de tichete pentru parcarile plata cu ora •vanzarea de abonamente si chip-carduri pentru parcarile plata cu ora;
 • urmarirea sistemului de management •asigura marcarea parcarilor din cartiere si a parcarilor plata cu ora, montarea de indicatoare corespunzatoare;
 • asigura functionarea parking-urilor construite de catre Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca.

ART. 30

 1. Managementul resursei umane din cadrul Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca este asigurat de Serviciul resurse umane din Primarie. Acesta elaboreaza proiectul Statului de functii, recrutarea si selectia personalului, salarizarea si promovarea personalului, pregatirea profesionala, evidenta resursei umane.
 2. Compartimentul economic din cadrul Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca asigura intocmirea statelor de plata a salariatilor.
 3. Activitatea de securitate si sanatate in munca este asigurata de Serviciul Protectie civila, securitate si sanatate in munca din cadrul Primariei.
 4. Intretinerea sistemului informatic este asigurata de Serviciul Strategii de informatizare din cadrul Primariei.
 1. Serviciului public pentru administrarea parcarilor este un serviciu public de interes local cu personalitate juridica, functionand in subordinea Consiliului local.
 2. Serviciului public pentru administrarea parcarilor va functiona cu personalul transferat in interes de serviciu, conform Hotararii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. …, cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si coroborata de Legea nr.215/2001, precum si personal nou incadrat in limita fondurilor bugetare alocate.
 3. Serviciul public pentru administrarea parcarilor isi va organiza arhiva proprie in care va pastra, in conformitate cu prevederile legale, documente specifice activitatii sale curente.
 4. Personalul Serviciului public pentru administrarea parcarilor este obligat:
  • sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului Regulament;
  • sa manifeste grija, disciplina, initiativa si o buna colaborare in indeplinirea sarcinilor specifice;
  • sa raspunda personal pentru continutul, forma si legalitatea actelor si a materialelor scrise pe care le intocmeste in cadrul competentelor sale;
  • are obligatia de a informa cetatenii asupra tuturor serviciilor care pot fi oferite si a tuturor drepturilor si sa-i trateze cu respect si demnitate, pastrand confidentialitatea informatiilor.
 5. Masurile de raspundere disciplinara si materiala se aplica de catre:
  • Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, la propunerea Primarului in ceea ce priveste directorul executiv;
  • Directorul executiv pentru personalul din subordine.
 6. Prevederile prezentului Regulament se completeaza de drept, cu prevederile actelor normative in vigoare.
 7. Anexele cuprinzand organigrama Serviciului public pentru administrarea parcarilor si statul de functii fac parte integranta din prezentul Regulament de organizare si functionare, aprobat de catre Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, prin Hotararea nr. 258/2009