SCHIMBARE PARȚIALĂ DE DESTINAȚIE APARTAMENT NR. 159/A ÎN SPAȚIU COMERCIAL, FĂRĂ MODIFICĂRI INTERIOARE, ÎN CONFORMITATE CU ART. 11, ALIN. (1), LIT. o) ȘI LIT. n) DIN LEGEA NR. 50/ 1991 ACTUALIZATĂ (SE VA VEDEA PCT. 4)
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 137, ap. 159/A
250572-C1-U103
0
250572-C1-U103
plan de încadrare în zonă și plan de situație,
273939
28.04.2021
493/22.12.2014 si HCL nr. 118/01.04.2015

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ

1. REGIM JURIDIC
A. Imobil situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în afara perimetrului de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural-urbanistice. Imobil apartament nr. 159/A în proprietate privată.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII:
Servituţi de utilitate publică: nu este cazul
Alte restrictii: nu este cazul

Imobilul nu este situat în lista monumentelor istorice sau ale naturii sau în zona de protecție a acestora.
2. REGIM ECONOMIC
Folosință actuală: apartament nr. 159/A - spațiu birouri și restaurant situat la parter compus din: zona 24H, hol public, cameră tehnică, birou consilier1, birou consilier 2, birou director agenție, birou consilier 3, birou consilier 4, sas/ depozitare, grup sanitar, seif, IT, chicinetă, CT, restaurant cu autoservire, preparate reci, depozit, coridor, spălător vase și preparate carne;

Destinația: Lc_A, ANSAMBLURI DE LOCUINTE COLECTIVE REALIZATE INAINTE DE ANUL 1990,

Încadrat în zona de impozitare ”B” conform H.C.L. 1064/19.12.2018.
Alte prevederi mentionate prin HCL pentru zona in care este situat amplasamentul:
– nu este cazul

LC_A

SECTIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
.
Zona a marilor ansambluri monofunctionale rezidentiale construite în perioada comunista.
Subzone:
S_Is – Subzona de institutii si servicii publice sau de interes public constituite în cladiri dedicate, situate înafara zonei centrale – a se vedea Regulamentul aferent U.T.R. Is
S_Et – Subzona de activitati economice cu caracter tertiar situate în zone cu caracter rezidential - a se vedea Regulamentul aferent U.T.R. Et
S_P – Subzona destinata constructiilor pentru parcaje colective de cartier
S_L – Subzona de locuinte cu regim redus de înaltime dispuse pe parcele izolate în interiorul ansamblurilor de locuinte colective – cu interdictie definitiva de construire - datorita relatiei de stânjenire reciproca/incompatibilitate cu cadrul urban existent.
A. CONDITIONARI PRIMARE
Toate ansamblurile vor beneficia de un Program de Regenerare Urbana. Programul va viza un întreg ansamblu sau o parte a sa, ce îndeplineste conditiile pentru a putea fi definita ca o unitate de interventie. La constructia programului se va lua în considerare si „Ghidul metodologic pentru îmbunatatirea calitatii si functionalitatii spatiilor publice din marile ansambluri rezidentiale” - PLA_SPAL.
Constructii noi, extinderea / restructurarea celor existente, conversii functionale, restructurarea sistemului de spatii publice sunt permise doar ca rezultat al aplicarii procesului de regenerare urbana, pe baza P.U.Z. aferent programului. În lipsa acestuia toate aceste tipuri de operatiuni sunt interzise. Prin excepție se admite autorizarea directa pentru executarea lucrarilor de construire balcoane la parterul blocurilor cu condiția ca acestea sa fie realizate sub protecția celor de la etajele superioare și sa deserveasca strict unitatea locativa.
În componența sa spatiala, Programul de Regenerare Urbana are ca obiectiv cresterea calitatii locuirii la nivel urban prin reabilitarea si refunctionalizarea spatiului rezidential, implicând:
(a) reconsiderarea / eficientizarea mobilitatii (transport public, trafic lent, trafic auto, parcare etc);
(b) reorganizarea spatiului public – prin diferentierea, specializarea, amenajarea acestuia;
(c) dezvoltarea serviciilor – publice si comerciale;
(d) reabilitarea infrastructurii;
(e) cresterea gradului de mixaj functional – pe culoarele de concentrare a interesului din cadrul ansamblului – prin integrarea de noi activitati;
(f) ameliorarea conditiilor de mediu – în toate componentele sale;
(g) solutionarea situatiilor si disfunctiilor determinate de prezenta locuintelor individuale izolate în interiorul cartierelor (subzonele S_L) si a situatiilor juridice a terenurilor aferente acestora. La solicitarea detinatorilor, terenurile în cauza vor putea fi trecute în domeniul public, detinatorii putând fiind despagubiti prin intermediul unor suprafete construibile aflate în interiorul zonei de regenerare, sau în afara acesteia, cu aplicarea unui cuantum de echivalare a valorii terenului.
(h) gestionarea situatiilor disfunctionale / problematice generate prin retrocedarea de terenuri în cadrul ansamblurilor de locuinte colective.
În cadrul procedurii de regenerare urbana, redactarea unui proiect director (masterplan) si, pe baza acestuia, a unui P.U.Z. ce va constitui baza regulamentara a interventiilor de orice tip, este obligatorie.
Prin P.U.Z. de regenerare urbana se pot reorganiza sau introduce si reglementa subzonele:
S_Va – Subzona verde – scuar, gradina, parc cu acces public nelimitat - în conformitate cu Regulamentul de urbanism aferent U.T.R. Va;
S_Is – Subzona de institutii si servicii publice si de interes public constituite în cladiri dedicate - în conformitate cu Regulamentul de urbanism aferent U.T.R. Is;
S_Et - Subzona de activitati economice cu caracter tertiar situate în zone cu caracter rezidential - în conformitate cu Regulamentul de urbanism aferent U.T.R. Et;
S_P – Subzona destinata constructiilor pentru parcaje colective de cartier;
Prin P.U.Z. de regenerare urbana se poate reglementa o etapizare a procesului, cu conditia conservarii coerentei dezvoltarii.
Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai dupa aprobarea P.U.Z. de regenerare urbana. Aceasta reglementare are caracter definitiv si nu poate fi modificata prin P.U.Z. sau P.U.D.
Pentru interventii ce implica extinderea sau restructurarea fondului construit existent si pentru cladiri noi se vor elabora P.U.D.
Amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate permise vor fi cele stabilite prin Regulamentul local de publicitate aprobat de Consiliul Local.
C. REGLEMENTARI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC
Amenajarea si utilizarea spatiului public se va face cu respectarea reglementarilor cuprinse în Anexa 4 si a reglementarilor de mai jos.
Sistemul de spatii publice - trama stradala, aleile pietonale, pietetele, spatiile verzi, locurile de joaca pentru copii etc - va fi complet reglementat prin si P.U.Z. de regenerare urbana si în continuare, se vor elabora proiectele tehnice detaliate, ca parte a Programului de Regenerare Urbana. Acestea vor obține Avizul Arhitectului șef.
Pentru trama stradala se vor aplica profile transversale unitare, specific rezidentiale, conform Anexei 6 a prezentului Regulament, ce vor determina caracterul spatiului public si al zonei.
Profilele transversale vor cuprinde în mod obligatoriu plantatii de arbori în aliniament, locuri de stationare în lung, trotuare de minimum 1,50 m latime, trasee pentru biciclisti comune cu cele pentru vehicule cu exceptia strazilor colectoare pe care acestea vor fi separate.
Cablurile electrice si de comunicatii se vor introduce în subteran, ca si toate celelalte retele edilitare.
Pentru strazile de interes local se recomanda limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30 km/h.
În cadrul spatiilor verzi/libere publice se vor organiza locuri de joaca pentru copii, spatii pentru sport si odihna.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din întregul ansamblu.

SECTIUNEA 2. UTILIZARE FUNCTIONALA
.
Se va aplica lista utilizarilor / activitatilor corespunzatoare fiecarei categorii de functiuni, conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
Pentru:
S_Va – Subzona verde – scuar, gradina, parc cu acces public nelimitat – a se vedea RLU aferent Va.
S_Is – Subzona de institutii si servicii publice si de interes public constituite în cladiri dedicate - a se vedea RLU aferent Is.
S_Et - Subzona de activitati economice cu caracter tertiar situate în zone cu caracter rezidential - a se vedea RLU aferent Et
1. UTILIZARI ADMISE
Locuinte colective si dotari în cladiri existente.
S_P – Subzona destinata constructiilor pentru parcaje colective de cartier – cladiri pentru parcaje/garaje colective sub si supraterane, pe unul sau mai multe niveluri, cu serviciile aferente.
S_L – Subzona de locuinte cu regim redus de înaltime dispuse pe parcele izolate în interiorul ansamblurilor de locuinte colective – cu interdictie definitiva de construire Se conserva utilizarea actuala, numai în spatiile/constructiile existente. Sunt admise lucrari de întretinere curenta a constructiilor si amenajarilor, modificari interioare și exterioare, reparații, fara amplificarea volumelor existente
2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
Functiuni tertiare – comert alimentar si nealimentar, servicii de interes si cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere, servicii medicale ambulatorii, alimentatie publica – conform Anexei 1 la prezentul Regulament, cu conditia amplasarii acestora exclusiv în spatii destinate acestora prin proiectul initial la parterul cladirilor de locuinte (blocuri cu parter comercial). Pentru cladiri independente cu alta destinatie decat cea de locuire ( ex. centrala termica de cartier), se admite conversia functionala potrivit functiunilor tertiare enumerate mai sus.
Schimbarea funcțiunii se poate face doar în spațiile existente comerciale (parter, mezanin sau etaj) din proiectul inițial pe funcțiunile admise precizate, inclusiv în alimentație publica. Schimbarea de destinație se poate realiza în integralitate.
Functiuni tertiare – comert alimentar si nealimentar, servicii de interes si cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere, servicii medicale ambulatorii, alimentatie publica – conform Anexei 1 la prezentul Regulament - în spatii rezultate din conversia functionala a locuintelor de la parterul cladirilor de locuit existente sau în cladiri dedicate noi cu ADC de maximum 1.500 mp, cu urmatoarele conditii:
(a) sa fie amplasate prin P.U.Z. de regenerare urbana, numai adiacent principalelor artere de trafic (pâna la nivel de colectoare) sau unor spatii publice / trasee (pietonale) de interes.
(b) atât accesul publicului, cât si accesele de serviciu (pentru aprovizionare / evacuarea deseurilor etc) sa se faca direct din spatiul public si sa fie separate de accesele locuintelor.
(c) sa nu afecteze în nici un fel spatiile exterioare din interiorul cvartalelor, ce sunt destinate exclusiv rezidentilor – sa nu existe accese înspre aceste spatii.
Instalatii exterioare (de climatizare, de încalzire, pompe de caldura etc) cu conditia ca în functionare acestea sa produca un nivel de zgomot care sa fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.
Prin excepție, în apartamentele cu destinație locuință sunt admise activitati de tip servicii profesionale sau manufacturiere prestate de proprietari / ocupanți , fara ca acest lucru sa implice o conversie functionala a apartamentelor, cu urmatoarele condiții:
(a) sa se desfășoare în apartamentul în cauza, în paralel cu funcțiunea de locuire;
(b) suprafața utila ocupata de aceaasta sa nu depășească 30 mp;
(c) sa implice maxim 3 persoane;
(d) sa aiba acces public limitat (ocazional);
(e) sa nu produca poluare fonica, chimica sau vizuala;
(f) activitatea (inclusiv depozitare) sa se desfășoare numai în interiorul locuinței.
3. UTILIZARI INTERZISE
Activitati / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natura, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat.
Depozitare en gros.
Depozitare de materiale refolosibile.
Comert en gros.
Comert si alimentatie publica practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje individuale în cladiri provizorii sau permanente independente.
Constructii provizorii de orice natura. Instalatii / utilaje exterioare, montate pe fatada dinspre spatiul public a imobilelor.
Orice utilizari, altele decât cele admise la punctul 1 si punctul 2. Aceasta reglementare are caracter definitv si nu poate fi modificata prin PUZ.
E interzisa construirea de cladiri de locuit noi si realizarea de noi locuinte prin extinderea/etajarea /mansardarea cladirilor existente.
Sunt interzise lucrari de terasament si sistematizare verticala de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente.
S_L – Subzona de locuinte cu regim redus de înaltime dispuse pe parcele izolate în interiorul ansamblurilor de locuinte colective – cu interdictie definitiva de construire. Se interzice extinderea, etajarea, mansardarea cu schimbarea geometriei acoperisului, reconstruirea sau înlocuirea cladirilor existente.
3. REGIM TEHNIC
S=252,6 mp

LC_A

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
.
Pentru:
S_Va – Subzona verde – scuar, grădină, parc cu acces public nelimitat – a se vedea RLU aferent Va.
S_Is – Subzona de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în clădiri dedicate - a se vedea RLU aferent Is.
S_UEt - Subzona de activităţi economice cu caracter terţiar situate în zone cu caracter rezidenţial - a se vedea RLU aferent Et.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Pentru clădiri noi - în conformitate cu reglementările P.U.Z. de regenerare urbană.
S_P – Subzona destinată construcţiilor pentru parcaje colective de cartier – în conformitate cu reglementările P.U.Z. de regenerare urbană.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Pentru clădiri noi - în conformitate cu reglementările P.U.Z. de regenerare urbană.
S_P – Subzona destinată construcţiilor pentru parcaje colective de cartier – în conformitate cu reglementările P.U.Z. de regenerare urbană.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Pentru clădiri noi - în conformitate cu reglementările P.U.Z. de regenerare urbană.
S_P – Subzona destinată construcţiilor pentru parcaje colective de cartier – în conformitate cu reglementările P.U.Z. de regenerare urbană.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Pentru clădiri noi - în conformitate cu reglementările P.U.Z. de regenerare urbană.
S_P – Subzona destinată construcţiilor pentru parcaje colective de cartier – în conformitate cu reglementările P.U.Z. de regenerare urbană.
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESEĂ
Pentru clădiri noi - în conformitate cu reglementările P.U.Z. de regenerare urbană.
S_P – Subzona destinată construcţiilor pentru parcaje colective de cartier – în conformitate cu reglementările P.U.Z. de regenerare urbană.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Staţionarea autovehiculelor se va organiza în cadrul P.U.Z. de regenerare urbană:
(a) în pachete de parcaje amplasate la sol;
(b) în clădiri pentru parcaje/garaje colective sub şi supraterane, pe unul sau mai multe niveluri;
(c) la subsolul/demisolul clădirilor noi cu altă destinaţie;
(d) în lungul arterelor secundare de circulaţie pentru staţionări de durată limitată şi vizitatori.
Parcajele/garajele se vor amplasa la distanţe de maximum 150 m faţă de cea mai îndepărtată locuinţă deservită. In cazul amplasării pachetelor de parcaje la sol distanţa de la acestea până la cea mai apropiată fereastră a unui spaţiu de locuit va fi de minimum 5 m.
Se interzice parcarea la sol a autoturismelor în interiorul cvartalelor, în spatele clădirilor de locuit.
Necesarul de parcaje:
Locuinţe: se va determina prin anchetă directă sau alte mijloace în cadrul P.U.Z. de regenerare urbană.
Alte activităţi: - conform Anexei 2.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Pentru clădirile noi cu alte destinaţii decât locuirea înălţimea acestora se va stabili prin P.U.Z de regenerare urbană. De regulă înălţimea maximă nu va depăşi 2 nivele supraterane (P, P+1) şi respectiv 8 m.
S_P – Subzona destinată construcţiilor pentru parcaje colective de cartier – în conformitate cu reglementările P.U.Z. de regenerare urbană.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului urban.
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.
Clădiri noi
Arhitectura clădirilor noi va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria va fi echilibrată, specifică programului arhitectural.
Acoperirile vor fi de tip plat sau terasă.
Raportul plin-gol va fi cel specific programului.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele construcţiei.
Intervenţii asupra clădirilor existente:
Reabilitarea termică a faţadelor, implicând anveloparea termoizolantă, înlocuirea tâmplăriei etc, se va face în mod obligatoriu unitar pe toată clădirea, numai pe bază de proiecte tehnice de specialitate, cu conservarea strictă a expresiei arhitecturale acolo unde aceasta este considerată valoroasă. În cazul schimbării expresiei arhitecturale a clădirilor, aceasta se va face unitar pe tot ansamblul, devenind un element de specificitate a acestuia.
Orice intervenţii privind restructurarea, extinderea, modificarea etc. parţială a unei clădiri se vor integra şi subordona imaginii arhitecturale de ansamblu a acestuia.
Pe clădirile de locuit existente, în zona intrărilor, serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 30x50 cm.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR
Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare edificate, disponibile şi funcţionale.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre căile de circulaţie carosabilă sau pietonală.
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în clădiri.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Pentru clădirile noi se va dispune de un spaţiu integrat în construcţie destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.
Punctele de colectare a deşeurilor comune pentru mai multe clădiri, se vor organiza /reorganiza în edicule independente, astfel încât distanţa de la acestea până la cea mai îndepărtată clădire deservită va fi de maximum 75 m. Distanţa până la cea mai apropiată fereastră va fi de minimum 15 m.
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Pe ansamblul teritoriului rezidenţial, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 40% şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere.
Pe fâşia de teren cuprinsă între stradă / spaţiu public şi clădirile retrase de la alinimanent (grădina de faţadă), minim 60% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcţiilor.
În interiorul cvartalelor / între clădirile de locuit, spaţiul neconstruit va fi utilizat pentru amenajarea de spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii, spaţii pentru sport, odihnă etc. Eventuale parcaje vor fi dispuse (subteran, semiîngropat) astfel încât acoperişul acestora să fie integrat la nivelul solului pe minimum două laturi şi să fie destinat folosinţelor anterior menţionate
14. ÎMPREJMUIRI
Se vor împrejmui doar imobilele dedicate unor activităţi ce în mod natural au nevoie de acest tip de protecţie – grădiniţe, şcoli, licee, instituţii medicale, administrative etc, în general părţi ale subzonelor cuprinse în interiorul teritoriului rezidenţial. În acest caz, la limita proprietăţii se vor dispune în mod obligatoriu garduri vii. Împrejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 80 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. Împrejmuirile vor fi dublate de garduri vii. Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.
Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)
P.O.T. maxim va fi cel reglementat prin RGU sau norme specifice pentru programul arhitectural respectiv, fără a depăşi:
pentru parcelele comune: P.O.T. maxim = 60%
pentru parcelele de colţ: P.O.T. maxim = 75%
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic.
P.O.T. maxim - S_Is – Subzona de instituţii şi servicii publice sau de interes public constituite în clădiri dedicate, situate înafara zonei centrale – a se vedea Regulamentul aferent UTR Is
P.O.T. maxim - S_Et – Subzona de activităţi economice cu caracter terţiar situate în zone cu caracter rezidenţial - a se vedea Regulamentul aferent UTR Et
P.O.T. maxim -S_P – Subzona destinată construcţiilor pentru parcaje colective de cartier – conform P.U.Z. de regenerare urbană
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)
C.U.T. maxim va fi cel reglementat prin norme specifice pentru programul arhitectural respectiv, fără a depăşi
pentru parcelele comune: C.U.T. maxim = 1,2
pentru parcelele de colţ: C.U.T. maxim = 1,5
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, al supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic.
C.U.T. maxim - S_Is – Subzona de instituţii şi servicii publice sau de interes public constituite în clădiri dedicate, situate înafara zonei centrale – a se vedea Regulamentul aferent UTR Is
C.U.T. maxim - S_Et – Subzona de activităţi economice cu caracter terţiar situate în zone cu caracter rezidenţial - a se vedea Regulamentul aferent UTR Et
C.U.T. maxim - S_P – Subzona destinată construcţiilor pentru parcaje colective de cartier – conform P.U.Z. de regenerare urbană


4. REGIM DE ACTUALIZARE:
În baza HCL nr. 579/2018 se modifică parțial și se completează Regulamentul Local de Urbanism aferent documentației “Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat cu HCL nr. 493/22.12.2014.

NOTĂ: Se solicită emiterea unui certificat de urbanism în scopul: „schimbare parțială de destinație în funcțiuni terțiare - spațiu comercial, fără modificări structurale”.

Funcțiunea solicitată se încadrează în prevederile secțiunii Utilizare funcțională, art. 2. Utilizări admise cu condiționări pentru UTR=Lc_A, funcțiuni terțiare - comerț alimentar și nealimentar.

Conform Legii nr. 50/1991 modificată și actualizată - art. 11 alin (1) Se pot executa fără autorizație de construire/ desființare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/ sau aspectul arhitectural al construcțiilor, cu excepția cazurilor în care acestea se execută la categoriile de construcții prevăzute la art. 3, alin. (1), lit. b):
litera n) modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale uşoare;
litera o) - schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/ desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/ desființare, cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate.

Pentru modificările efectuate la spațiu, respectiv desființarea unor pereți despărțitori s-a prezentat expertiza tehnică întocmită de către ing. expert tehnic Câmpean Augustin prin care se certifică că lucrările nu afectează rezistența și stabilitatea construcției, respectiv spațiile cu care se învecinează.
În cazul în care se fac modificări interioare, lucrări de construcții pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire se va redepune documentația spre analiză.

Schimbarea de destinație solicitată, produce efecte juridice, la data obținerii acordului băncii BRD Groupe Societe Generale SA și a acordului coproprietarilor imobilului sau avizului scris al comitetului executiv și cu acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, spațiul supus schimbării și convenție cu privire la declararea activității- art. 40, alin. (1), (2), Legea nr.196/20.07.2018, constatat la momentul eliberării de către Direcția Generală Urbanism - Serviciul Urbanism a adeverinței pentru operarea la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară a schimbării de destinație, adeverință ce se va emite în baza unei cereri și a documentației aferente.
4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii — de construire/de desfiinţare — solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ NAPOCA CALEA DOROBANTILOR, NR.99, BL. 9B (autoritatea competentă pentru protecţia mediului, adresa) (Denumirea şi adresa acesteia se personalizează prin grija autorităţii administraţiei publice emitente.)
În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.
6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 1. certificatul de urbanism;
 2. dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
 3. documentaţia tehnică - D.T., după caz:
  • D.T.A.C.
  • D.T.A.D.
  • D.T.O.E.
 4. avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
  Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
  • alimentare cu apa:
  • gaze naturale:
  • canalizare:
  • telefonizare:
  • alimentare cu energie electrică:
  • salubritate:
  • alimentare cu energie termică:
  • transport urban:

  Avize şi acorduri privind:
  • securitatea la incendiu:
  • protecţia civilă:
  • sănătatea populaţiei:

  Avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
  Studii de specialitate:
 5. actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
 6. dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):
Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
Termenul de valabilitate:
12
luni
de la data emiterii.
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Maria Varga
Maria Varga
14.05.2021
14.05.2022
9,00 lei
5461480
28.04.2021