ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIE DRUM, REALIZARE ILUMINAT STRADAL,EXTINDERE RETELE EDILITATE DE APĂ ȘI CANALIZARE, EXTINDERE CONDUCTĂ DE GAZE NATURALE, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, EXTINDERE RETELE DE TELECOMUNICAȚII ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER(SE VA VEDEA PCT. 4)
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Faget, nr. FN
-
-
-
276306
29.04.2021
493/22.12.2014 si HCL nr. 118/01.04.2015

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ

1. REGIM JURIDIC
Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în afara perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice. Imobile în coproprietate privată.

SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII:
Servituți pentru obiective de utilitate publică: - nu este cazul.
Alte restricții: - nu este cazul.
Imobilele nu sunt incluse în lista monumentelor istorice si/sau ale naturii ori în zona de protecție a acestora.
Imobilele sunt situate preponderent în UTR=Liu* și parțial în UTR=Va* conform PUZ „de urbanizare strada Făgetului - latura vestică” aprobat cu HCL nr. 867/15.12.2020.
2. REGIM ECONOMIC
Folosinţa actuală: - terenuri (curți construcții și fâneață);

Destinația zonei: domeniu privat

Încadrat în zona de impozitare „D” conform H.C.L. 1064/2018.

Alte prevederi rezultate din HCL cu privire la zona în care se află imobilul:
- La emiterea autorizației de construire se vor respecta următoarele elemente referitoare la organizarea de șantier: împrejmuirea corespunzătoare a organizărilor de șantier, amenajarea rampei de spălare, amenajarea unui drum pietruit de la rampa de spălare la ieșirea din șantier, amenajarea unui drum pietruit de acces de la drumul modernizat spre organizarea de santier, amenajarea unui sistem de colectare a apelor pluviale, asigurarea curateniei in incinta si in apropierea acesteia, protejarea cu plasa de protectie a imobilelor la care se executa lucrari.
- La recepția lucrărilor se va prezenta dovada efectuarii transporturilor de deseuri rezultate din demolare/ construire
3. REGIM TEHNIC
Zonă cu dotări tehnico-edilitare.
Restrictii impuse din studiile de urbanism/ interdicții temporare sau definitive de construire - nu este cazul.
Documentația pentru obținerea autorizației de construire se va prezenta conform cadrului continut din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Lucrările vor începe numai după obtinerea autorizației de spargere si vor fi amplasate subteran (art.15 din PUG-Prevederi generale). După terminarea lucrărilor se va reface terenul la starea initială.
Obligații/ constrângeri de natură urbanistică ce vor fi avute în vedere la proiectarea investiției - nu este cazul.

4. REGIM DE ACTUALIZARE /MODIFICARE A DOCUMENTATIILOR DE URBANISM SI A REGLEMENTARILOR LOCALE AFERENTE:
- În baza HCL nr.579/2018 se modifică parțial și se completează Regulamentul Local de Urbanism aferent documentației “Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat cu HCL nr.493/22.12.2014.

- Amplasamentul a fost studiat în PUZ de urbanizare, strada Fagetului-strada vestica, aprobat cu HCL nr. 867/15.12.2021.
- Conform H.C.L. nr. 867/15.12.2021, art. 1, circulațiile și accesele din strada Făgetului, drum de interes local propus cu ampriza de 7 m și drum de interes local cu ampriza de 6 m;
- Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia
- Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.Z. de cinci ani de la aprobare, conform art. 2 din H.C.L. nr. 867/15.12.2021.


NOTA: - S-a solicitat emiterea unui certificat de urbanism in scopul “Construire drum si iluminat stradal,extindere retele edilitare de apa-canal,gaz,electrica,telecomunicatii,conform PUZ aprobat cu HCL nr.867/15.12.2021”.
Conform documentației atașate parcelele afectate de lucrări sunt identificate prin nr. cad. 342682, C.F. 342682, nr. cad. 342735, C.F. 342735 , reprezentând drum de interes local cu ampriza de 6 m, conform planșei de reglementări aferentă PUZ de urbanizare, strada Fagetului-latura vestica, aprobat cu HCL nr. 867/15.12.2021.

- În conformitate cu art. 7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii completată și modificată prin Legea 7/2020:
„Autorizația de construire se emite pentru executarea lucrărilor de baza și a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții”.
- Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire se va prezenta conform conținutului cadru din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare; de asemenea, organizarea de santier se va face strict pe terenul proprietate, fără a afecta vecinătătile.
- Pentru solicitările de racorduri și banșamente la rețelele de utilități se va reveni cu o nouă cerere simultan sau ulterior obținerii autorizațiilor de construire ale imobilelor pentru care se solicită furnizarea de utilități urbane, în acest caz fiind incidente prevederile Legii 50/1991 actualizată, art. 26, lit. c) aprobarea furnizării de utilității urbane, ca urmare a executării de lucrări de branșamente și racorduri la rețele pentru construcții noi neautorizate - constituie contravenție.
4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii — de construire/de desfiinţare — solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ NAPOCA CALEA DOROBANTILOR, NR.99, BL. 9B (autoritatea competentă pentru protecţia mediului, adresa) (Denumirea şi adresa acesteia se personalizează prin grija autorităţii administraţiei publice emitente.)
În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.
6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 1. certificatul de urbanism;
 2. dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
 3. documentaţia tehnică - D.T., după caz:
  • D.T.A.C.
  • D.T.A.D.
  • D.T.O.E.
 4. avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
  Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
  • alimentare cu apa:
   x
  • gaze naturale:
   x
  • canalizare:
   x
  • telefonizare:
   x
  • alimentare cu energie electrică:
   x
  • salubritate:
   x
  • alimentare cu energie termică:
  • transport urban:

  Avize şi acorduri privind:
  • securitatea la incendiu:
  • protecţia civilă:
  • sănătatea populaţiei:

  Avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
  Alte avize/acorduri:
  - Primărie - Direcția tehnică - Serviciul Siguranței circulației urbane
  - Primărie - Direcția tehnică - Serviciul Rețele edilitare și transport urban
  - Primarie – Directia Patrimoniul Municipiului si evidenta proprietatii
  - H.C.L. nr. 867/15.12.2020 și plan reglementări P.U.Z.
  - Aviz tehnic de racordare și soluția tehnică emise de S.C. ELECTRICA S.A.
  - Aviz de principiu S.C. Compania de Apă Someș S.A. și proiect vizat de S.C. Compania de Apă Someș S.A.
  - Aviz tehnic și soluția tehnică emise de S.C. Del Gaz Grid S.A.
  - Aviz tehnic și soluția tehnică emise de către deținătorii de rețele de telecomunicații din zonă
  - Reglementarea juridică a terenurilor afectate de lucrări și acordul notarial al proprietarilor terenurilor afectate
  - Se vor prezenta extrase de carte funciară în original și actualizate
  - Plan de situație cu identificarea tuturor numerelor topo/cadastrale afectate de lucrare
  - extrase C.F. pentru drum (profil 6 m)
  - cererea pentru A.C. semnată de proprietari imobile

  Studii de specialitate:
  - studiu geotehnic
  - plan reglementari PUZ aprobat cu H.C.L. nr. 867/15.12.2020, cu viza secretariat CTATU
  - proiect de refacere a zonelor afectate de lucrări care va fi întocmit de un proiectant de specialitate ce va oferi solutia de refacere a infrastructurii străzii care să aibă și viza de verificator de proiect pentru drum
 5. actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
 6. dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):
- pentru autorizatia de construire
- pentru foraje geo
- pentru organizare de santier
- pentru transport moloz - se va prezenta si contractul cu firma de salubritate care gestioneaza zona pentru deseurile provenite din constructii si demolari

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
Termenul de valabilitate:
12
luni
de la data emiterii.
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Roxana Paraschiv
Roxana Paraschiv
14.05.2021
14.05.2022
9.00 lei
5571562
29.04.2021