ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE LOCUINTĂ CUPLATĂ, IMPREJMUIRE TEREN,AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITĂTI, ORGANIZARE DE SANTIER IN BAZA HCL 885/10.12.2019
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Traian Dorz, nr. FN
291388 (CF vechi nr. 177171)
-
291388 (nr. cadastral vechi 17317)
300543
17.05.2021
493/22.12.2014 si HCL nr. 118/01.04.2015

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ

1. REGIM JURIDIC
Imobil situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în afara perimetrului de protectie a valorilor istorice si arhitectural-urbanistice. Imobil în proprietate privată, conform extrasului de carte funciară si contractului de vanzare cumparare autentificat la notar public Bodea Diana in data de 17.02.2021.

SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICTII:
Servituti pentru obiective de utilitate publică: - nu este cazul.
Alte restrictii: - zona cu risc mare / foarte mare de teren - expertiza geotehnica pe un teritoriu determinat de expert
Imobilul nu este inclus în lista monumentelor istorice sau ale naturii.
2. REGIM ECONOMIC
Folosinta actuală: - teren (arabil) conform extrasului de carte funciara anexat documentatiei;
UTR=L3c in baza HCL nr.885 din 10.12.2019 prin care ”Se aprobă modificarea documentaţiei "Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentintei Civile nr. 3243/2018 a Tribunalului Cluj, pronuntată în Dosar nr. 2395/117/2015, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 754/2019 a Curtii de Apel Cluj, în sensul revenirii pentru suprafetele de teren proprietatea S.C. Terra Holdings S.R.L. la regimul urbanistic reglementat prin PUZ si PUD "Ansamblu Rezidential Terra Chinteni”, aprobat prin Hotărârea nr. 184/2008.

DESTINAŢIA ZONEI: UTR=L3c - locuinte unifamiliale/cuplate D+P+E+M conf.HCL nr.184/2008
Art. 1 UTILIZĂRI ADMISE: L 3c - locuinte unifamiliale/cuplate D+P+E+M
L 3c - in functie de conditiile geotahnice se pot realiza constructii terasate conf.HCL nr.184/2008
Art. 2 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI: L 3c - se admite mansardarea cladirilor existente, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafete desfasurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;
- se admit functiuni comerciale si servicii profesionale cu conditia ca suprafata acestora sa nu depaseasca 200 mp ADC si sa nu genereze transporturi grele; aceste functiuni vor fi dispuse la intersectii si se va considera ca au o arie de servire de 250 metri;
L 3c - realizarea locuintelor este conditionata de existenta unui PUZ aprobat conform legii;.
- pentru terenurile situate pe pante mai mari de 5% se vor efectua studii geotehnice in vederea stabilirii riscurilor de alunecare, a masurilor de stabilizare a terenului si a conditiilor de realizare a constructiilor, inclusiv a celor terasate.
Art. 3 UTILIZĂRI INTERZISE: L 3c - se interzic urmatoarele utilizari:
- functiuni comerciale si servicii profesionale care depasesc suprafata de 200 mp. ADC, genereaza un trafic important de persoane si marfuri, au program prelungit dupa orele 22.00, produc poluare;
- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicole mici pe zi sau orice fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si productie, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;
- anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta;
- depozitare en gros;
- depozitari de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deseurilor urbane;
- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;
- activitati productive care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice;
- autobaze si statii de intretinere auto;
- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente;
- ori ce lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

Încadrare în zona de impozitare “C” conform H.C.L.nr.1064/2018.
Alte prevederi rezultate din H.C.L. cu privire la zona în care se află imobilul:
- La emiterea autorizatiei de construire se vor respecta următoarele elemente referitoare la organizarea de santier: împrejmuirea corespunzătoare a organizărilor de santier, amenajarea rampei de spălare, amenajarea unui drum pietruit de la rampa de spălare la iesirea din santier, amenajarea unui drum pietruit de acces de la drumul modernizat spre organizarea de santier, amenajarea unui sistem de colectare a apelor pluviale, asigurarea curateniei in incinta si in apropierea acesteia, protejarea cu plasa de protectie a imobilelor la care se executa lucrari.
- La receptia lucrărilor se va prezenta dovada efectuarii transporturilor de deseuri rezultate din construire.
3. REGIM TEHNIC
UTR = L3c S= 956 mp.
POT maxim = 30% CUT maxim pentru inaltimi P+2 = 0.9 mp.ADC/mp teren conf. HCL nr.184/2008
Nu se va construi pe pante mai mari de 5% fără lucrări speciale de consolidare.
Art. 4 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR: conf.PUZ, PUD aprobat cu HCL nr.184/2008
Art. 5 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT: L 3c - conform PUZ cu urmatoarele conditionari:
- cladirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de minim 5.0 metri pentru a permite in viitor parcarea cele de a doua masini in afara circulatiilor publice si pentru a permite plantarea corecta a unor arbori in gradina de fatada fara riscul de deteriorare a gardurilor si trotuarelor de protectie;
- in cazul cladirilor insiruite pe parcelele de colt nu se admit decat cladiri cu fatade pe ambele strazi (semi-cuplate sau izolate).

Art. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARĂ ALE PARCELELOR:
conf.PUZ,PUD aprobat cu HCL nr.184/2008
L 3c - conform PUZ, cu respectarea conditionarior anterioare de la articolul 6.
L 3c - retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumatate din inaltimea la cornise masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai putin de 5.0 metri.
Art. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ:
L 3c - distanta minima dintre cladirile de pe aceeasi parcela va fi egala cu jumatate din inaltimea la cornise a cladirii celei mai inalte dar nu mai putin de 4.0 metri;
art. 8 CIRCULAŢII ŞI ACCESE:
L 3c - parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 4.0 metri latime dintr-o circulatie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile invecinate.
Art. 9 STAŢIONAREA AUTOVEHICOLELOR: L 3c - stationarea autovehicolelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice.
Art. 10 ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR: L 3c - inaltimea maxima a cladiriilor va fi D+P+E+M
Art. 11 ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR: L 3c - cladirile noi sau modificarile / reconstructiile de cladiri existente se vor integra in caracterul generala al zonei si se vor armoniza cu cladirile invecinate ca arhitectura si finisaje;
- toate cladirile vor fi prevazute cu acoperis;
- garajele si anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu cladirea principala;
- se interzice folosirea asbocimentului si a tablei stralucitoare de aluminiu pentru acoperirea cladirilor,garajelor si anexelor.
Art. 12 CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ: L 3c - toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice;
- la cladirile dispuse pe aliniament ca racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;
- se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in reteaua de canalizare;
- toate noile bransamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.
Art. 13 SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE:L 3c - spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca gradini de fatada;
- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.;
- se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiei sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;
- in zonele de versanti se recomanda plantarea speciilor de arbori a caror radacini contribuie la stabilizarea terenurilor.
Art. 14 ÎMPREJMUIRI: L 3c - imprejmuirile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.20 metri si minim 1.80 metri din care un soclu opac de 0.30 si o parte transparenta dublata sau cu gard viu;
- gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu inaltimi de maxim 2.20 metri.

4. REGIMUL DE ACTUALIZARE/ MODIFICARE A DOCUMENTATIILOR DE URBANISM SI A REGLEMENTĂRILOR LOCALE AFERENTE:
- În baza HCL nr.579/2018 se modifică partial si se completează Regulamentul Local de Urbanism aferent documentatiei “Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat cu HCL nr.493/22.12.2014.

Prin sentinta civila nr.3243/2018 admite actiunea formulata de Terra Holdings SRL , Pop Lucian Marian si Pop Alexandra in contradictoriu cu paratii Consiliul local municipiului Cluj-Napoca si Municipiul Cluj-Napoca prin primar si obliga paratul sa intocmeasca si sa finalizeze documentatia si sa adopte hotararea necesara in vederea modificarii documentatiei ”Actualizare PUG al municipiului Cluj-Napoca ”in sensul modificarii documentatiei aferente PUG in ceea ce priveste regimul urbanistic al suprafetei de teren aferente ”Ansamblului Rezidentia Terra Gardens , in sensul revenirii pentru suprafetele de teren proprietatea lor , la regimul urbanistic reglementat prin PUZ si PUD ” Ansamblu Rezidential Terra Chinteni ” aprobat prin HCL nr.184/15.04.2008.
In baza HCL nr.885 din 10.12.2019 ”Se aprobă modificarea documentaţiei "Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentintei Civile nr. 3243/2018 a Tribunalului Cluj, pronuntată în Dosar nr. 2395/117/2015, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 754/2019 a Curtii de Apel Cluj, în sensul revenirii pentru suprafetele de teren proprietatea S.C. Terra Holdings S.R.L. la regimul urbanistic reglementat prin PUZ si PUD "Ansamblu Rezidential Terra Chinteni”, aprobat prin Hotărârea nr. 184/2008.

NOTĂ: S-a solicitat emiterea unui certificat de urbanism în scopul "construire locuintă semicolectiva cu doua unitati locative,amenajari exterioare,imprejmuire teren,bransamente utilitati”.
Terenul inscris in CF nr. 291388 (CF vechi nr. 177171), nr.cadastral 291388 (nr. cadastral vechi 17317) a fost in proprietatea lui POP LUCIAN-MARIAN si POP ALEXANDRA si prin contractul de vanzare cumparare autentificat la notar public Bodea Diana in data de 17.02.2021 a trecut in proprietatea TOP SUBDIVISION SRL reprezentata de POP LUCIAN-MARIAN si POP ALEXANDRA.
- În conformitate cu art. 5, alin (2^1), lit. a) si alin (2^2 ), lit. a) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii completată si modificată, emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autoritătilor centrale privind protectia sănătătii populatiei si emiterea actului administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului nu sunt necesarea pentru construirea de locuinte unifamiliale.
- În conformitate cu art. 7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii completată si modificată:
"Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de baza si a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii”.
- Înainte de emiterea autorizatiei de construire se va reglementa si adresa administrativa a imobilului.
- Documentatia tehnică pentru obtinerea autorizatiei de construire se va prezenta conform continutului cadru din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare; de asemenea, organizarea de santier se va face strict pe terenul proprietate, fără a afecta vecinătătile.
4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii — de construire/de desfiinţare — solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ NAPOCA CALEA DOROBANTILOR, NR.99, BL. 9B (autoritatea competentă pentru protecţia mediului, adresa) (Denumirea şi adresa acesteia se personalizează prin grija autorităţii administraţiei publice emitente.)
În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.
6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 1. certificatul de urbanism;
 2. dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
 3. documentaţia tehnică - D.T., după caz:
  • D.T.A.C.
  • D.T.A.D.
  • D.T.O.E.
 4. avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
  Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
  • alimentare cu apa:
   x
  • gaze naturale:
   x
  • canalizare:
   x
  • telefonizare:
  • alimentare cu energie electrică:
   x
  • salubritate:
   x
  • alimentare cu energie termică:
  • transport urban:

  Avize şi acorduri privind:
  • securitatea la incendiu:
  • protecţia civilă:
  • sănătatea populaţiei:
   x

  Avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
  Alte avize/acorduri:
  - Primărie - Directia tehnică - Serviciul Siguranta Circulatiei
  - H.C.L. 184/2008 si plan reglementări P.U.Z.
  - reglementare adresă postală

  PENTRU RACORDURI SI BRANSAMENTE
  - Aviz Tehnic S.C. Delgaz Grid S.A. si solutie de acces
  - Acord coproprietari conductă - dacă este cazul
  - Aviz de principiu S.C. Compania de Apă Somes S.A.
  - Fisa tehnică cu solutia de acces, aprobată de S.C. Electrica S.A.
  - Primărie - Directia Tehnică - Serviciul retele edilitare
  - reglementarea juridică a terenurilor afectate de lucrări

  Studii de specialitate:
  - studiu de performanță energetică conform Legii nr. 372/2005 modificată prin Legea nr. 110/2020 - conf. Capitol IX art.17 alin (4)- cu prezentarea tabelului privind indicatorii de performanță definiți la art.6 alin.(1) din lege: a) clasa energetică; b) consumul total specific de energie primară; c) indicele de emisii echivalent CO2; d)consum total specific de energie din surse regenerabile
  - expertiza geotehnica pe un teritoriu determinat de expert
 5. actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
 6. dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):
- pentru autorizatia de construire
- pentru foraje geo
- pentru organizare santier
- pentru timbrul arhitecturii
- pentru transport moloz - se va prezenta si contractul cu firma de salubritate care gestioneaza zona pentru deseurile provenite din constructii si demolari, cu estimare cantitati

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
Termenul de valabilitate:
12
luni
de la data emiterii.
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Roxana Paraschiv
Roxana Paraschiv
04.06.2021
04.06.2022
14.00 lei
5053045
14.05.2021