ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE LOCUINTA SEMICOLECTIVA, CONF. HCL NR. 959/28.11.2017,IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARI EXTERIOARE ( vezi pct. 4 )
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Luminii, nr. FN
332154
332154
332154
305266
18.05.2021
493/22.12.2014 si HCL nr. 118/01.04.2015

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ

1. REGIM JURIDIC
Imobil situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în afara perimetrului de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural-urbanistice. Imobil teren in proprietate privata.

SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICTII:
Servituţi de utilitate publică: nu este cazul
Alte restrictii : zonă partial cu risc mediu/ mare de alunecari de teren (documentatii geotehnice conf. NP 074-2007 + studii de stabilitate generală)
zonă partial cu risc mare/foarte mare de alunecări teren - expertiză geotehnică pe un teritoriu relevant determinat de expert
Imobilul nu este situat in lista monumentelor istorice sau ale naturii sau in zona de protectie a acestora.
2. REGIM ECONOMIC
Folosinta actuala : faneata

UTR=Liu_p – conf HCL nr. 959/28.11.2017
Destinaţia zonei: Locuinte cu regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip urban in panta

CARACTERUL ZONEI:
Zona este caracterizată de funcţiunea rezidenţială de densitate mică (predominant locuinţe
unifamiliale de diverse tipuri: izolate, cuplate, insiruite, cascada, covor- grupate tipologic in teritoriu),
de parcelarul omogen şi regulat, rezultat al unor operaţiuni de urbanizare (cu parcele generoase,
avand deschiderea la stradă de 15-40m, adancimea de 15-33 m şi suprafaţa de 450- 900 mp) şi de
regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament .

UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Art. 1. UTILIZĂRI ADMISE
Locuinţe individuale (unifamiliale) şi anexele acestora: garaje, filigorii, imprejmuiri,
platforme carosabile şi pietonale, amenajări exterioare, piscine.
Locuinţe semicolective (familiale) cu maximum două unităţi locative.
Locuinţe semicolective (familiale) cu maximum două unităţi locative (apartamente). Pe
terenurile in pantă se pot amplasa locuinţe semicolective in cascadă avand o unitate locativă pe
nivel şi un număr de maximum patru niveluri: (demisol, parter si trei niveluri).

Art. 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Instalaţii exterioare (de climatizare, de incălzire, pompe de căldură etc.) cu condiţia ca in
funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.

Servicii cu acces public (servicii de proximitate), conform Anexei 1 la prezentul regulament,
prestate in special de proprietari, cu următoarele condiţii:
(a) să se adreseze preponderent locuitorilor zonei;
(b) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80 mp;
(c) să implice maximum 5 persoane;
(d) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai in interiorul clădirii;
(e) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine;
(f) pentru activităţi ce nu se conformează prevederilor anterioare se va obţine acordul vecinilor de parcelă. Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenţii asupra spaţiilor/clădirilor existente ce adăpostesc activităţi de natura celor mai sus menţionate;
(g) pentru activităţi de alimentaţie publică se va obţine acordul vecinilor pe o rază de 50 m de la limita parcelei, pe toate direcţiile;

Servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate de proprietari /ocupanţi numai in paralel cu locuirea, cu următoarele condiţii:
(a) sa se desfasoare in paralel cu functiunea de locuire;
(b) sa nu produca poluare fonica, chimica sau vizuala;
(c) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80 mp;
(d) să implice maximum 5 persoane;
(e) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai in interiorul clădirii;
(f) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine;
(g) pentru activităţi ce nu se conformează prevederilor anterioare se va obţine acordul vecinilor de parcelă. Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenţii asupra spaţiilor/clădirilor existente ce adăpostesc activităţi de natura celor mai sus menţionate.

Art. 3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decat cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Această reglementare are caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Sunt interzise lucrări de terasamente şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Încadrare în zona de impozitare ”D” conform H.C.L.nr. 1064/19.12.2018.

Alte prevederi rezultate din HCL cu privire la zona in care se afla imobilul:
Documentatiile Tehnice pentru Organizarea Executiei lucrarilor vor cuprinde in mod obligatoriu, pe langa toate elementele prevazute de legislatia in vigoare si urmatoarele elemente referitoare la organizarea de santier dupa cum urmeaza:
-imprejmuirea corespunzatoare a organizarii de santier
-amenajarea rampei de spalare care trebuie sa fie compusa din platforma betonata cu racord la
canalizare sau fosa septica si pompa de apa sub presiune
-amenajarea unui drum pietruit de la rampa de spalare la iesirea din santier -daca este cazul
-amenajarea unui drum pietruit de acces de la drumul modernizat spre organizarea de santier -daca este cazul
-amenajarea unui sistem de colectare a apelor pluviale care sa nu permita antrenarea pamantului
si materialelor in afara organizarii de santier
-asigurarea curateniei in incinta santierelor si in aproprierea acestora
-protejarea cu plasa de protectie a imobilelor la care se executa lucrari
La receptia lucrarilor se va prezenta dovada efectuarii transporturilor de deseuri rezultate din demolare/construire
3. REGIM TEHNIC
S= 465,00 mp

UTR=Liu_p – conf HCL nr. 959/28.11.2017

CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR:
Se recomandă ca amplasarea, orientarea şi configurarea clădirilor de locuit să se inscrie in tipologia specifică zonei.
Extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente este posibilă doar cu respectarea condiţiilor de amplasare şi configurare reglementate in cadrul prezentei secţiuni.

Art. 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Se consideră construibile parcelele care indeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
(a) să aibă front la stradă;
(b) lungimea frontului la stradă să fie mai mare sau egală cu 12 m;
(c) suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 350 mp;
(d) să aibă formă regulată;
Parcelele se constituie conform plansei A.04- Reglementari Urbanistice.
Se admit operaţiuni de divizare sau comasare a parcelelor, numai cu condiţia ca toate parcelele rezultate să respecte condiţiile mai sus menţionate, specifice zonei.

Art. 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT:
Alinierea clădirilor e obligatorie. Retragerea de la aliniament va fi de minim 3 m.
Pentru parcelele de colţ, retragerea se va realiza faţă de ambele aliniamente.
Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea in faţă a unui autoturism.

Art. 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
(a) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu inălţimea clădirii, dar nu mai puţin decat 6 m.
(b) garajele, inclusiv cele incluse in corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiţia ca inălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2,80 m.
(c) garajele se vor retrage cu cel puţin 6 m faţă de limitele posterioare ale parcelei.
(d) in cazul construirii in retragere faţă de limita / limitele laterale de proprietate (locuinţe izolate, cuplate, capetele de şiruri ale locuinţelor inşiruite sau covor), clădirile se vor retrage de la aceasta / acestea in mod obligatoriu cu o distanţă minimă de 3 m. In cazul locuinţelor in cascadă, clădirile se vor retrage de la acestea in mod obligatoriu cu o distanţă minimă de 4,5 m;

Art. 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din inălţimea clădirii mai inalte, măsurată la cornişă sau atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai puţin decat 3 m.
In cazul in care incăperi principale (camere de zi, dormitoare) sunt orientate spre spaţiul dintre cele două clădiri, distanţa minimă va fi de 6 m.

Art. 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice. Pe o parcelă se pot prevedea un singur acces pietonal şi un singur acces carosabil. Accesul carosabil va avea lăţimea de maximum 3.5 m.
Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora. Pentru căile pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea invelitorilor permeabile.

Art.9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Staţionarea autovehiculelor se va organiza in interiorul parcelei.

Necesarul de parcaje:
Locuinţe individuale (unifamiliale) sau semicolective (familiale), inclusiv in cazul in care ocupanţii desfăşoară activităţi liberale sau manufacturiere:
(a) minimum un loc de parcare pentru clădiri cu AU mai mică de 100 mp
(b) minimum două locuri de parcare pentru clădiri cu AU mai mare de 100 mp

Art. 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Regimul de inălţime maxim admis este de două niveluri supraterane (parter şi etaj sau demisol şi parter). Suplimentar faţă de acestea, este admisă o mansardă sau un nivel retras, conform definiţiilor din glosarul P.U.G.. Totalizat, regimul de inălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R (S – subsol, D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). Inălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, in punctul cel mai inalt, nu va depăşi 8 m.
Inălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, in punctul cel mai inalt, nu va depăşi 12 m. Prin excepţie, pentru clădirile de locuit de tip covor, regimul de inălţime nu poate depăşi una din următoarele configuraţii: D+P, (S)+P+R (nivel parţial), (S) +P+M, respectiv două niveluri supraterane.

Pentru clădirile de locuit de tip cascadă regimul de inălţime maxim admis este de patru niveluri (demisol, parter şi trei niveluri/etaje), cu condiţia ca in nici un punct al construcţiei să nu se suprapună pe verticală mai mult de trei niveluri. Demisolul va fi destinat in exclusivitate garajelor şi altor funcţiuni conexe, nu locuirii. Inălţimea maximă admisă a clădirilor de tip cascadă, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel, in punctul cel mai inalt, nu va depăşi 12 m, iar cea măsurată la coama acoperişului, in punctul cel mai inalt, nu va depăşi 15 m. In cazul clădirilor amplasate pe terenuri in pantă, inălţimea acestora se va măsura considerand ca reper punctul aflat pe perimetrul clădirii in care cota terenului natural este cea mai ridicată.

Art. 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32)
Autorizarea executării construcţiilor care prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră in contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura clădirilor noi va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Volumetria va fi echilibrată, specifică programului de locuit.
Acoperişurile vor fi: cu şarpantă vor avea forme simple, in două sau patru ape, cu pante egale şi constante ce nu vor depăşi 60o, sau cu terasă. Cornişele vor fi de tip urban.
Raportul plin-gol va fi apropiat de cel predominant in zonă.
Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – ţiglă ceramică sau tablă lisă fălţuită pentru acoperişuri inclinate, tencuieli pentru faţade, placaje din piatră sau tencuieli pentru socluri şi alte elemente arhitecturale. Pentru tamplării (uşi şi ferestre) se recomandă lemnul.
Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 30x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau in afara domeniului public.

Art. 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR
Toate utilităţile se vor asigura prin racordare la reţelele edilitare publice, zona beneficiind de echipare completă.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau spre parcelele vecine.
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate in imperjmuire.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat in imprejmuire) destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.

Art. 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 40% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi inaltă). Suprafeţele avand o imbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse in categoria spaţiilor libere.

Art. 14. ÎMPREJMUIRI
Spre spaţiul public aliniamentul va fi obligatoriu inchis pe toată lungimea sa prin imprejmuire.
Imprejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu inălţimea maximă de 80 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau intr-un sistem similar care pemite vizibilitatea in ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei. Inălţimea maximă a imprejmuirilor va fi de 2,2 m. Imprejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m inălţime şi vor fi de tip transparent sau opac.
Porţile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.
Tratamentul arhitectural al imprejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI:

Art. 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)
Locuinţe, alte utilizări admise:
POT maxim = 35%
Instituţii de educaţie / invăţămant - creşe, grădiniţe, şcoli publice şi private:
POT maxim = 25%.
Această reglementare se va aplica şi in cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcandu-se in mod obligatoriu pe intreaga parcelă, in inţeles urbanistic.

Art. 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.):
Locuinţe, alte utilizări admise: CUT maxim = 0,9

Această reglementare se va aplica şi in cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcandu-se in mod obligatoriu pe intreaga parcelă, in inţeles urbanistic. In cazul mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafaţa nivelului curent (se va lua in calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40 m).

4. REGIM ACTUALIZARE
În baza HCL nr. 579/2018 se modifică parțial și se completează Regulamentul Local de Urbanism aferent documentației “Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat cu HCL nr. 493/22.12.2014.
Imobilul a fost studiat in PUZ de urbanizare prelungire str. Luminii aprobat prin HCL nr. 959/28.11. 2017.
Prin PUZ se prelungeste traseul existent al strazii Luminii pana la str. Eugen Ionesco, in concordanta cu studiul de urbanism aprobat prin HCL nr. 51/2007 ( str. B ) asigurandu-se o circulatie continua.

Conform PUZ nr. 959 din 28.10.2017:
Art. 1 prin P.U.Z. se stabilesc reglementări urbanistice
- UTR Liu_p : locuinte cu regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip urban pe teren in panta
Prelungirea str. Luminii este reglementata la o ampriza de 9 m.
Conf. art. 3 din HCL nr. HCL 959/28.11.2017 pentru PUZ se stabileste perioada de valabilitate a documentatiei de cinci ani.
Prin HCL nr. 724/16.10.2019 se aproba modificarea art. 2 a Hotărârii nr. 959/2017.
Conf. art. (1) din HCL nr. 724/16.10.2019 ”Toate investitiile propuse prin documentatia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Circulatia nou propusa prin PUZ, respectiv partea carosabila, va fi realizata de catre investitori la strat de uzura anterior emiterii autorizatiilor de construire pe parcele. Receptia constructiilor este conditionata de realizarea trotuarelor ce deservesc parcelele reglementate prin PUZ.”

Nota: Se solicita “ construire locuinta semicolectiva ( cu doua unitati locative), imprejmuire si amenajari exterioare”.

- În conformitate cu art.art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii actualizata :
”Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază si a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii”

- Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire se va prezenta conform continutului cadru din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare; de asemenea, organizarea de santier se va face strict pe terenul proprietate, fără a afecta vecinătătile.

Premergator autorizarii se va reglementa adresa postala.4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii — de construire/de desfiinţare — solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ NAPOCA CALEA DOROBANTILOR, NR.99, BL. 9B (autoritatea competentă pentru protecţia mediului, adresa) (Denumirea şi adresa acesteia se personalizează prin grija autorităţii administraţiei publice emitente.)
În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.
6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 1. certificatul de urbanism;
 2. dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
 3. documentaţia tehnică - D.T., după caz:
  • D.T.A.C.
  • D.T.A.D.
  • D.T.O.E.
 4. avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
  Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
  • alimentare cu apa:
   x
  • gaze naturale:
   x
  • canalizare:
   x
  • telefonizare:
   x
  • alimentare cu energie electrică:
   x
  • salubritate:
   x
  • alimentare cu energie termică:
  • transport urban:

  Avize şi acorduri privind:
  • securitatea la incendiu:
  • protecţia civilă:
  • sănătatea populaţiei:
   x

  Avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
  Alte avize/acorduri:
  -cererea de A.C. se va intocmi in numele proprietarilor imobilului / acord coproprietar imobil in forma autentica
  -HCL nr. 959/28.11.2017 si plan reglementari PUZ cu viza secretariat CTATU
  -Primarie –Direcția Tehnică - Serviciul Siguranţa Circulaţiei

  Studii de specialitate:
  - studiu privind performanta energetica a cladirii conform Legii nr 372/2005 modificata prin Legea nr.101/2020 - capitolul IX art (17) alin (4) - cu prezentarea tabelului privind indicatorii de performantaenergetica ( definita la art (6) alin (1) din lege : a) clasa energetica; b) consumul total specific de energieprimară; c) indicele de emisii echivalent CO_2; d) consumul total specific de energie din surse regenerabile
  - documentatii geotehnice conf. NP 074-2007 + studii de stabilitate generală
 5. actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
 6. dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):
- pentru autorizatia de construire
- pentru foraje geo
- pentru organizare santier
- pentru timbrul arhitecturii
- pentru transport moloz - se va prezenta si contractul cu firma de salubritate care gestioneaza zona pentru deseurile provenite din constructii si demolari, cu estimare cantitati

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
Termenul de valabilitate:
12
luni
de la data emiterii.
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Roxana Paraschiv
Roxana Paraschiv
04.06.2021
04.06.2022
9.00 lei
5533947
18.05.2021