CONSTRUIRE LOCUINTA SEMICOLECTIVA CU DOUA UNITATI LOCATIVE, IMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE, BRANSAMENTE SI RACORDURI (SE VA VEDEA PCT 4)
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Astrelor
324904
-
324904
319799
25.05.2021
493/22.12.2014 si HCL nr. 118/01.04.2015

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ

1. REGIM JURIDIC
Imobil situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în afara perimetrului de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural-urbanistice. Imobil în proprietate privată.
SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICTII
Servituti pentru obiective de utilitate publica – nu este cazul
Restrictii – zona cu risc mediu-mare de alunecari de teren; se vor intocmi documentaţii geotehnice + studii de stabilitate generală.
Imobilul nu este inclus în lista monumentelor istorice si/sau ale naturii ori în zona de protectie a acestora.
2. REGIM ECONOMIC
Folosinta actuala - teren (arabil, faneata).
DESTINATIA ZONEI - Imobilul este incadrat conform PUZ aprobat cu HCL nr 254/2016, partial in UTR Li cu destinatia de zona locuintelor individuale si familiale cu regim redus de inaltime S/D+P+1E/M (max. 2 apartamente/parcela) si partial in UTR V cu destinatia de zona verde de protectie, adiacenta cursului de apa:
UTR Li:
2. 1. REGIMUL ECONOMIC UTR Li:
UTR=Li - Zona locuintelor individuale si familiale cu regim redus de înăltime S/D+P+1E/M (max. 2 apartamente/parcelă) conform PUZ “str. Eclipsei - str. Voievodul Glad” aprobat cu H.C.L. nr. 254/ 17.05.2016
1. Dispozitii generale : Regulamentul local de urbanism este o documentaţie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor şi de realizare şi utilizare a construcţiilor. Normele cuprinse în Regulament sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor. Regulamentul de urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor, amplasate pe terenuri care fac obiectul prezentului P.U.Z.
2. Caracterul zonei : Zona este caracterizata de functiunea rezidentiala de densitate mica predominant locuinte individuale de diverse tipuri (izolate, cuplate, insiruite) si semicolective, pe un parcelar neomogen si neregulat, de tip urban.
UTILIZARE FUNCȚIONALĂ
Art.1. UTILIZĂRI ADMISE
Locuințe individuale (unifamiliale) de tip izolat, cuplat și înșiruit, cu o unitate locativă pe parcela și anexele acestora: garaje, filigorii, împremuiri, platforme carosabile și pietonale, amenajări exterioare, piscine.
Locuințe semicolective (familiale) de tip cuplat, duplex, cu maxim 2 unități locative pe parcelă și anexele acestora: garaje, filigorii, împremuiri, platforme carosabile și pietonale, amenajări exterioare, piscine.
Art.2 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Servicii cu acces public (conf. Anexei 1 din PUG Cluj-Napoca) cu următoarele condiții:
- să se adreseze preponderent locuitorilor zonei
- AU ocupata de acestea sa nu depaseasca 80 mp
- să implice max. 5 persoane
- activitatea să se desfășoare numai in interiorul clădirii
- să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele invecinate
Pentru activități ce nu se conformeaza prevederilor anterioare se va obține acordul vecinilor de parcelă.
Pentru activități de alimentație publică se va obține acordul vecinilor pe o raza de 50 m de la limita parcelei în toate direcțiile
În cazul locuințelor semicolective, acestea se vor amplasa exclusiv la parterul clădirilor, în partea dinspre strada, cu acces separat față de locuințe, direct din exterior.
Servicii profesionale sau manufacturiere (conf. Anexei 1 din PUG Cluj-Napoca), cu următoarele condiții:
- să se desfășoare în paralel cu funcțiunea de locuire
- suprafața utila ocupată să nu depășească 80 mp
- să implice max 5 persoane
- să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală
- activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfășoare în interiorul clădirii
- în cazul locuințelor semicolective, acestea se vor amplasa exclusiv la parterul clădirilor, în partea dinspre stradă, cu acces separat față de locuințe, direct din exterior.
Funcțiuni de turism, cu următoarele condiții :
- să nu includă alimentație publică
- să se obțină acordul vecinilor
Art. 3. UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele din prezentul regulament.
Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natura să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.
2. 2. REGIMUL ECONOMIC UTR V:
UTR – V : zona verde de protectie, adiacenta cursului de apa.
Terenul va fi amenajat peisager si plantat cu arbori .
Utilizari interzise : este interzisa construirea de imobile de orice natura pe teren .
Incadrare în zona de impozitare “D” conform H.C.L.nr.1064/2018.
Alte prevederi rezultate din H.C.L. cu privire la zona în care se află imobilul:
La emiterea autorizatiei de construire se vor respecta urmatoarele elemente referitoare la organizarea de santier: imprejmuirea corespunzatoare a organizarilor de santier, amenajarea rampei de spalare, amenajarea unui drum pietruit de la rampa de spalare la iesirea din santier, amenajarea unui drum pietruit de acces de la drumul modernizat spre organizarea de santier, amenajarea unui sistem de colectare a apelor pluviale, asigurarea curateniei in incinta si in apropierea acesteia, protejarea cu plasa de protectie a imobilelor la care se executa lucrari.
La receptia lucrarii se va prezenta dovada transportarii deseurilor rezultate din constructii
3. REGIM TEHNIC
3.1. REGIMUL TEHNIC UTR Li:
Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor :
4. Caracteristicile parcelelor :
Caracteristicile parcelelor:
Prin operatiunea de reparcelare, toate parcelele cu destinatia rezidentiala vor
indeplinii cumulativ urmatoarele conditii :
- Vor avea front la strada
- Lungimea frontului la stada va fi de min. 5 m pentru locuinte insiruite, min. 12 m pentru locuinte cuplate si min. 15 m pentru locuinte izolate.
- Adancimea va fi mai mare decat frontul la strada
- Suprafata parcelelor va fi de min. 150 mp pentru locuinte insiruite, de min. 300 mp pentru locuinte cuplate si de min. 350 mp pentru locuinte izolate.
- Vor avea forma regulata
Se admit operatiuni de divizare sau comasare a pacelelor, diferite de cele propuse prin PUZ, cu conditia ca toate parcelele rezultate sa respecte condiile de mai sus.
Amplasarea cladirilor fata de aliniament:
- min. 5.00 m fata de aliniamentul str. ''A'' , si str. Eclipsei
- min. 3.00 m fata de aliniamentul celor 2 strazi infundate de 6.00 m
- garajele se vor retrage cu min. 6.00 m fata de aliniament, pentru a permite parcarea in fata a unui autoturism.
Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare:
- min. 3.00 m fata de limitele laterale dar nu mai putin de h/2 din inaltimea la cornisa a constructiei.
- min. 6.00 m, fatade limita posterioara, dar nu mai putin de h / 2 din inaltimea la cornisa a constructiei.
- Garajele, inclusiv cele incluse in corpul principal de cladire se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu conditia ca inaltimea calcanului rezultat sa nu depaseasca 2.80m. Fata de limita posterioara, garajele se vor retrage cu min. 6.00 m.
Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare:
- min. 3.00 m fata de limitele laterale dar nu mai putin de h/2 din inaltimea la cornisa a constructiei.
- min. 6.00 m, fatade limita posterioara, dar nu mai putin de h / 2 din inaltimea la cornisa a constructiei.
- Garajele, inclusiv cele incluse in corpul principal de cladire se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu conditia ca inaltimea calcanului rezultat sa nu depaseasca 2.80m. Fata de limita posterioara, garajele se vor retrage cu min. 6.00 m.
Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela:
Distanta minima dintre 2 cladiri aflate pe aceeasi parcela va fi egala cu inaltimea cladirii mai inalte masurata la cornisa sau atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai putin de 6.00 m.
Circulatii si accese:
Se va realiza un nou drum de acces cu 2 ramificatii infundate. Profilele drumurilor de acces vor fi preluate din anexa 6 a PUG_ului Cluj-Napoca. Astfel vom avea:
- Str. “A”, cu o latime de 9.00 m (conform profil IV.2 – 9 m – zona rezidentiala, fundatura L>50 m sau bucla cu sens unic). Lungimea acesteia va fi de 190 m . Strada va fi cu sens unic dinspre str. Eclipsei inspre str. Voievod Glad. Ampriza acesteia cuprinde: 1 banda carosabila de 3.50 m , o banda pentru parcare cu latimea de 2.50 m, si trotuare de cate 1.50 m pe fiecare parte a sa.
- 2 strazi infundate cu lalimea de 6.00 m ( conform profil IV.2 6m – alee rezidentiala/fundatura cu L<50 m). Lungimea stradutelor infundate va fi de 30 m.

4.1 In baza H.C.L. nr. 579/2018 se modifica parțial și completeaza Regulamentul Local de Urbanism aferent documentației “Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj – Napoca” aprobat cu HCL nr. 493/22.12.2014.
Se solicita ”construire casa de locuit tip duplex S+P+1E, imprejmuire , amenajari exterioare, bransamente si racorduri ”.
4.2 Imobilul a fost studiat in P.U.Z. str. Eclipsei -str. Voievodul Glad aprobat prin HCL nr 254/17.05.2016 si incadrat partial in
- UTR=Li – Locuinţe individuale, semicolective cu regim redus de înălţime și servicii
Indicatori urbanistici: POTmax. = 35 %, CUTmax. = 0,9 mp ADC/ mp teren.
- UTR= V– Zonă verde de protecţie, adiacenta cursului de apă.
Indicatori urbanistici: POTmax. = 1 %, CUTmax. = 0,01 mp ADC/ mp teren.
Înălțimea maximă: 12 m la coamă și 8 m la cornișă.
Regim de înălțime: S+P+1E+M, S+P+1E+1Er, D+P+M, D+P+1E/1Er.
Retragerea față de strada "A" : min. 5 m.
Retragerea față de strada Eclipsei : min. 5 m.
Retragerea față de aleile de acces : min. 3 m.
Retragerea față de limitele laterale: min. 3 m.
Retragerea față de limita posterioară : min. 6 m.
Conf. Art. 2 din HCL nr. 254/17.05.2016: ”Toate investitiile propuse prin documentatia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Autorizatiile de construire vor fi emise numai dupa realizarea retelelor tehnico-edilitare pe baza de proiecte de specialitate si a str. “A” la nivel de strat de uzura. Aceasta va fi cu acces public nelimitat.
Asigurarea amprizei strazilor Eclipsei si Voievodul Glad la profil tip II. H de 12,0 m se va face prin dezmembrarea topografica si inscrierea cu titlu de “ drum” a suprafetelor de teren necesare asigurarii profilului.
Se aproba denumirea str. Astrelor strazii “A” din PUZ care va avea incadrarea in zona de impozitare "D"".
Conf. Art. 5 din HCL nr. 254/17.05.2016 pentru PUZ se stabileste perioada de valabilitate a documentatiei de cinci ani.
NOTA:
Conform Art.7 alin (1) din Legea 50/1991 actualizata, autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Anterior autorizarii se va reglementa adresa postala - Adeverinta eliberata de Serviciul urbanism
Imprejmuirea va respecta Plan reglementari aferent HCL nr. 254/17.05.2016 precum si prevederile prezentului regulament de urbanism Art. 14.
Organizarea de santier si imprejmuirea se va face strict pe terenul proprietate fara a afecta vecinatatiile.
Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire se va prezenta conform ANEXA 1, CONTINUTUL-CADRU pct.A din Legea nr.50/1991 modificata si actualizata.
4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii — de construire/de desfiinţare — solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ NAPOCA CALEA DOROBANTILOR, NR.99, BL. 9B (autoritatea competentă pentru protecţia mediului, adresa) (Denumirea şi adresa acesteia se personalizează prin grija autorităţii administraţiei publice emitente.)
În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.
6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 1. certificatul de urbanism;
 2. dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
 3. documentaţia tehnică - D.T., după caz:
  • D.T.A.C.
  • D.T.A.D.
  • D.T.O.E.
 4. avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
  Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
  • alimentare cu apa:
  • gaze naturale:
  • canalizare:
  • telefonizare:
  • alimentare cu energie electrică:
  • salubritate:
  • alimentare cu energie termică:
  • transport urban:

  Avize şi acorduri privind:
  • securitatea la incendiu:
  • protecţia civilă:
  • sănătatea populaţiei:

  Avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
  Studii de specialitate:
 5. actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
 6. dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):
Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
Termenul de valabilitate:
12
luni
de la data emiterii.
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Florea
Ramona Florea
09.06.2021
09.06.2022
17,17 lei
5047273
15.04.2021