ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA
LUCRARILOR DE CONSTRUIRE BRANSAMENT SI POST REGLARE MASURARE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA – vezi pct.4
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Ion Mihalache, nr. 16
341315
-
341315
401320
07.07.2021
493/22.12.2014 si HCL nr. 118/01.04.2015

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ

1. REGIM JURIDIC
Imobil situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în afara perimetrului de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural-urbanistice.
Imobil în proprietate privata. Drum in proprietate privata.

SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICTII
Servituti de utilitate publica : -nu este cazul
Zonă cu risc geomorfologic: -imobil situat in zona cu risc mare/foarte mare de alunecari de teren
Alte restricții: - imobil situat in zona arheologic protejata
2. REGIM ECONOMIC
Folosinta actuala : artera de circulatie, teren si AC nr. 80/20.01.2021 emisa in scop „locuinta semicolectiva cu doua unitati locative S+P+E, imprejmuire, amenajari exterioare, organizare de santier”
Destinatia zonei : domeniu privat

Incadrare în zona de impozitare ”C” conform H.C.L. nr.1064/19.12.2018.

Alte prevederi rezultate din HCL cu privire la zona in care se afla imobilul:
La receptia lucrarilor se va prezenta dovada efectuarii transporturilor de deseuri rezultate din demolare/construire
3. REGIM TEHNIC
Zonă cu dotări tehnico - edilitare.
Lucrările pentru executia lucrarilor vor începe numai după obţinerea autorizaţiei de construcție și a autorizației de spargere.
Proiect întocmit, verificat şi avizat conform legislaţiei în vigoare.

4. REGIM DE ACTUALIZARE /MODIFICARE A DOCUMENTATIILOR DE URBANISM SI A REGLEMENTARILOR LOCALE AFERENTE :
4.1 In baza H.C.L. nr. 579/2018 se modifica parțial și completeaza Regulamentul Local de Urbanism aferent documentației “Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj – Napoca” aprobat cu HCL nr. 493/22.12.2014.

NOTA:
Se solicita „bransament si post de reglare gaze naturale”.
4.2 Organizarea de santier se va face strict pe terenul proprietate, fără a afecta vecinătătile.
4.3 Executarea lucrarilor, vor incepe numai dupa obtinerea autorizatiei de spargere iar dupa terminarea lucrarilor, terenul se va aduce la starea initiala (refacere pavaje trotuare, zone verzi si sistem rutier strazi afectate).
4.4 Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire se va prezenta conform Anexa 1 - Continutul-cadru din Legea nr.50/1991 modificata si republicata.


4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii — de construire/de desfiinţare — solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ NAPOCA CALEA DOROBANTILOR, NR.99, BL. 9B (autoritatea competentă pentru protecţia mediului, adresa) (Denumirea şi adresa acesteia se personalizează prin grija autorităţii administraţiei publice emitente.)
În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.
6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 1. certificatul de urbanism;
 2. dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
 3. documentaţia tehnică - D.T., după caz:
  • D.T.A.C.
  • D.T.A.D.
  • D.T.O.E.
 4. avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
  Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
  • alimentare cu apa:
   x
  • gaze naturale:
  • canalizare:
   x
  • telefonizare:
   x
  • alimentare cu energie electrică:
   x
  • salubritate:
   x
  • alimentare cu energie termică:
  • transport urban:

  Avize şi acorduri privind:
  • securitatea la incendiu:
  • protecţia civilă:
  • sănătatea populaţiei:

  Avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
  Ministerul Culturii. Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniu Cultural Cluj

  Alte avize/acorduri:
  - Cererea pentru AC semnata de catre proprietar
  - Aviz tehnic de racordare si schita de racordare anexa - DelGaz Grid SA
  - Primarie - Directia Tehnica - Serviciul Retele Edilitare si Transport
  - Reglementarea juridica si acordul notarial al proprietarilor terenurilor afectate –in cazul in care terenurile afectate apartin domeniul privat; se vor prezenta extrase CF in original si actualizate pentru toate terenurile afectate de lucrari
  - Plan de situatie cu identificarea tuturor numerelor topo/cadastrale afectate de lucrare
  - Copii dupa AC nr. 80/20.01.2021 si planul de situatie vizat spre neschimbare anexa la AC

  Studii de specialitate:
 5. actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
 6. dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):
- pentru autorizatia de construire
- pentru transport moloz - se va prezenta şi contractul cu firma de salubritate care gestionează zona pentru deşeurile provenite din construcţii şi demolări

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
Termenul de valabilitate:
12
luni
de la data emiterii.
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Dorin Bivolaru
Dorin Bivolaru
19.07.2021
19.07.2022
6 lei
5501438
07.07.2021