ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ IMOBILE
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Edgar Quinet, nr. 43-49
0
0
0
prin plan de încadrare în zonă și plan de situație,
396456
05.07.2021
493/22.12.2014 si HCL nr. 118/01.04.2015

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ

1. REGIM JURIDIC
A. Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în afara perimetrului de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural-urbanistice. Imobile în proprietate privată și artere de circulație în domeniul public.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII
Servituţi de utilitate publică: nu este cazul
Alte restrictii:– zonă cu risc mediu/ mare de alunecari de teren (documentatii geotehnice + studii de stabilitate generală)
– zonă arheologică protejată
Imobilele nu sunt situate în lista monumentelor istorice sau ale naturii sau în zona de protecție a acestora, dar se află în interiorul zonei arheologice protejate.
2. REGIM ECONOMIC
Folosință actuală: terenuri și A.C. nr. 1211/02.09.2019 pentru construire „Locuință semicolectivă (două unități locative) Sp+P+E, împrejmuire, amenajări exterioare”, A.C. nr. 563/07.05.2019 pentru construire „Locuință semicolectivă cu două unități locative S+P+E, împrejmuire, amenajări exterioare”, A.C. nr. 733/18.06.2019 pentru construire „Locuință semicolectivă (două unități locative) S+P+E, împrejmuire, amenajări exterioare”, A.C. nr. 742/19.06.2019 pentru construire „Locuință familială cu două unități locative-regim de înălțime, S+P+E, împrejmuire și amenajări exterioare” și artere de circulație

Destinația zonei: domeniu public/privat

Încadrat în zona de impozitare ”C” conform H.C.L. nr.1064/2018.
Alte prevederi rezultate din HCL cu privire la zona în care se află imobilul: - La recepția lucrărilor se va prezenta dovada efectuarii transporturilor de deseuri rezultate din demolare/ construire.
3. REGIM TEHNIC
Zonă cu dotări tehnico-edilitare.
Lucrările pentru executarea branșamentelor și posturilor de reglare gaze naturale vor începe numai după obţinerea autorizației de construire și a autorizației de spargere.
După terminarea lucrărilor se va aduce terenul la starea inițială.
Proiect întocmit, verificat şi avizat conform legislaţiei în vigoare.

4. REGIM DE ACTUALIZARE:
În baza HCL nr. 579/2018 se modifică parțial și se completează Regulamentul Local de Urbanism aferent documentației “Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat cu HCL nr. 493/22.12.2014.

NOTĂ:- Se solicită emiterea unui certificat de urbanism în scopul: “realizării lucr. A-21-1015 - Alimentare cu energie electricăobiectiv situat în mun. Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet, nr. 43-49”.

Executarea lucrărilor, va începe numai după obținerea autorizației de construire și autorizației de spargere, iar după terminarea lucrărilor, terenul se va aduce la starea inițială (refacere pavaje trotuare, zone verzi și sistem rutier strazi afectate). Instalațiile vor fi amplasate subteran, conform Art.15 din R.L.U. aferent P.U.G. - prevederi generale.

Proiect întocmit, verificat şi avizat conform legislaţiei în vigoare.

Documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire se va prezenta conform conținutului cadru din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare; de asemenea, organizarea de șantier se va face strict pe terenul proprietate, fără a afecta vecinătățile.
4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii — de construire/de desfiinţare — solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ NAPOCA CALEA DOROBANTILOR, NR.99, BL. 9B (autoritatea competentă pentru protecţia mediului, adresa) (Denumirea şi adresa acesteia se personalizează prin grija autorităţii administraţiei publice emitente.)
În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.
6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 1. certificatul de urbanism;
 2. dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
 3. documentaţia tehnică - D.T., după caz:
  • D.T.A.C.
  • D.T.A.D.
  • D.T.O.E.
 4. avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
  Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
  • alimentare cu apa:
   x
  • gaze naturale:
   x
  • canalizare:
   x
  • telefonizare:
   x
  • alimentare cu energie electrică:
  • salubritate:
   x
  • alimentare cu energie termică:
  • transport urban:

  Avize şi acorduri privind:
  • securitatea la incendiu:
  • protecţia civilă:
  • sănătatea populaţiei:

  Avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
  - Aviz Ministerul Culturii. Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Cluj (zonă arheologică protejată)

  Alte avize/acorduri:
  - Aviz tehnic de racordare emis de S.C. ELECTRICA S.A. și fișa cu soluția tehnică
  - Primărie - Direcția Tehnică - Serviciul Rețele edilitare și transport
  - Primărie - Direcția Patrimoniului Municipiului și Evidența proprietății - pentru terenurile afectate care aparțin domeniului public
  - Reglementarea juridică a terenurilor - pentru terenurile afectate care aparțin domeniului privat, se vor prezenta extrase C.F. în original și actualizate pentru toate terenurile afectate de lucrări
  - Se va prezenta plan de situație cu suprapunerea traseului pe plan de carte funciară cu identificarea tuturor numerelor topografice afectate de lucrare
  - Copie după autorizațiile de construire și planurile de situație vizate spre neschimbare anexă la A.C. al imobilelor
  - cererea pentru A.C. semnată de proprietari imobile

  Studii de specialitate:
  - proiect de refacere a zonelor afectate de lucrări va fi întocmit de un proiectant de specialitate ce va oferi soluția de refacere a infrastructurii străzii care să aibă și viza de verificator de proiect pentru drum - dacă este cazul
 5. actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
 6. dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):
- pentru autorizația de construire
- pentru organizare de șantier
- pentru transport moloz - se va prezenta și contractul cu firma de salubritate care gestionează zona pentru deșeurile provenite din construcții și demolări, cu estimare cantități

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
Termenul de valabilitate:
12
luni
de la data emiterii.
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Maria Varga
Maria Varga
19.07.2021
19.07.2022
6,00 lei
5060322
23.06.2021