INFORMARE ( vezi pct. 4 )
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca
340728
-
340728
402049
07.07.2021
493/22.12.2014 si HCL nr. 118/01.04.2015

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ

1. REGIM JURIDIC
Imobil situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în afara perimetrului de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural-urbanistice.
Imobil in coproprietate privata.

SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICTII
Servituţi de utilitate publică: nu este cazul.
Alte restrictii :
- zonă cu risc mare / foarte mare de teren (expertiza geotehnica pe un teritoriu determinat de expert)
– zonă de siguranță/de protecție a magistralelor de gaz metan
– zonă de siguranță M.A.P.N. Cu avizul Statului Major general / zonă de interdicție totală de construire.
Imobilul nu este situat in lista monumentelor istorice sau ale naturii sau in zona de protectie a acestora.
2. REGIM ECONOMIC
Folosință actuală: teren ( pasune ).

Destinația: UG_c, ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA - CIMITIR.

UG_C

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
.
Caracterul actual
Terenuri cu destinaţie agricolă – păşuni, fânaţe, arabil – sau libere situate în intravilanul municipiului.
Caracterul propus
Cimitire
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Urbanizarea / schimbarea destinaţiei terenurilor agricole sau libere pentru funcţia de cimitir se va face cu aplicarea Procedurii de urbanizare reglementate în continuare.
Infiinţarea cimitirelor se poate face numai în sistem nonprofit de către autorităţile administraţiei publice locale, culte, biserici şi comunităţi religioase, fundaţii şi asociaţii.
Teritoriul minim ce poate fi reglementat printr-un P.U.Z. este UTR. Suprafaţa minimă pentru un cimitir va fi de 5 ha.
Prin P.U.Z. se poate reglementa o etapizare a procesului structurare a cimitirului, cu condiţia conservării coerenţei dezvoltării.
Etapele procedurii implică:
(1) obţinerea Avizului CTATU privind oportunitatea urbanizării, prin care se vor specifica detaliat programul urbanistic, servituţile de utilitate publică, alte condiţionări specifice teritoriului în cauză;
(2) obţinerea Avizului de Oportunitate din partea Consiliului Local pe baza cererii formulate de către deţinătorul terenului;
(3) elaborarea de către proprietar a documentaţiilor de urbanism - ilustrare urbanistică (masterplan, incluzând „planul verde”) şi P.U.Z. - ce vor trata teme ca: integrarea în contextul urban, accesibilitatea, zonarea, organizarea spaţial-funcţională, traficul, circulaţia internă, parcelarea, infrastructura edilitară, sistemul de spaţii publice, servituţile de utilitate publică ce grevează teritoriul respectiv, organizarea zonelor de protecţie sanitară, parametrii tehnico-economici (pentru care se recomandă elaborarea unui studiu de fezabilitate) etc.
(4) aprobarea P.U.Z.
(5) elaborarea de către proprietar a proiectelor tehnice necesare pentru echiparea edilitar-urbanistică a teritoriului ce ce a fost definit ca o etapă în procesul de urbanizare prin P.U.Z.:
· reţele pentru apa potabilă, gestiunea apelor uzate şi a celor meteorice, reţele electrice şi puncte de transformare, iluminat public etc şi a racordurilor acestora la infrastructura urbană majoră;
· căi de acces / străzi, pentru acestea aplicându-se profile transversale în conformitate cu reglementările P.U.G. şi normele tehnice specifice.
(6) autorizarea lucrărilor de echipare edilitar-urbanistică;
(7) realizarea de către proprietar a lucrărilor de echipare edilitar-urbanistică şi recepţia acestora;
(8) întabularea noii structuri urbane, inclusiv a suprafeţelor ce intră în proprietate publică.
Autorizaţia de funcţionare a cimitirului se va emite numai după finalizarea procedurii de urbanizare, descrise mai sus. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin P.U.Z. sau P.U.D.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
.
1. UTILIZĂRI ADMISE
(a)lucrări funerare sub şi supraterane;
(b)spaţii pentru ceremonii funerare – capele, platforme în aer liber;
(c)crematorii;
(d)spaţii tehnice aferente funcţiunii de bază;
(e)clădiri / pavilioane administrative şi de serviciu / întreţinere, anexe sanitare;
(f)circulatii – alei carosabile, semicarosabile şi pietonale;
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Nu e cazul.
3. UTILIZĂRI INTERZISE
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1.
Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
Încadrat în zona de impozitare ”D” conform H.C.L. 1064/19.12.2018.

Alte prevederi mentionate prin HCL pentru zona in care este situat amplasamentul: nu e cazul.
3. REGIM TEHNIC
3. REGIMUL TEHNIC:
S = 849,00 mp

REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC
Amenajarea şi utilizarea spaţiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 4 şi a reglementărilor de mai jos
Sistemul de spaţii publice - trama stradală, aleile pietonale / semicarosabile, pieţele, spaţiile verzi, etc - va fi complet reglementat prin masterplan şi P.U.Z. şi în continuare, se vor elabora proiectele tehnice detaliate, ca parte a procedurii de urbanizare.
Pentru trama stradală se vor aplica profile transversale unitare, conform Anexei 6, ce vor determina caracterul spaţiului public şi al zonei.
Profilele transversale vor cuprinde în mod obligatoriu plantaţii de arbori în aliniament, trotuare de minimum 1,50 m lăţime, trasee pentru biciclişti comune cu cele pentru vehicule cu excepţia străzilor colectoare pe care acestea vor fi separate. Utilităţile se vor introduce în totalitate în subteran.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întreaga zonă.
Pentru străzile de interes local se recomandă limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30 km/h

UG_C

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Parcelarea internă se se va conforma din punct de vedere dimensional şi ca organizare generală normelor specifice, în vigoare. Densitatea brută va fi de 7,5 – 10 mp/loc (1.000 – 1350 locuri/ha).
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Se va stabili prin P.U.Z.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Clădirile se vor retrage de la limitele laterale / posterioară a parcelei cu o distanţă minim egală cu jumătate din înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin decât 6 m.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri învecinate va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.
În cazul în care încăperi principale sunt orientate spre spaţiul dintre cele două clădiri, distanţa minimă va fi de 6 m.
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESEĂ
Spaţiile aferente accesului principal şi a celor de serviciu se vor stabili prin P.U.Z. Accesele la drumurile publice se vor realiza pe baza unor proiecte realizate în conformitate cu avizul eliberat de administratorul acestora.
Căile de circulaţie utilitară, aleile principale şi platformele vor fi asfaltate sau dalate. Pentru aleile secundare se vor folosi de preferinţă structuri din agregate compactate.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Accesul şi staţionarea oricăror autovehicule în incinta cimitirelor e interzisă, cu excepţia celor de întreţinere şi exploatare. Parcarea autovehiculelor se va face în afara drumurilor publice în parcări special amenajate.
Necesarul de parcaje:
1 loc la 10 persoane participante la ceremonie – 2 x 20 locuri de parcare pentru un loc de ceremonie + 5 locuri de parcare pentru personal.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Înălţimea maximă la cornişă a clădirilor nu va depăşi 8 m, şi respectiv (D)+P+1.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului urban. Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.
Clădiri
Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Lucrări funerare sub şi supraterane
Se pot utiliza seturi de componente tipizate pentru morminte, caz în care acestea vor fi supuse autorizării.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR
Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităţilor necesare la reţelele edilitare publice.
În incintă se vor prevedea puncte de alimentare cu apă din reţeaua publică.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împrejmuiri sau clădiri.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
În zona de întreţinere se va organiza un spaţiu destinat colectării deşeurilor, accesibil din spaţiul public şi unul pentru resturi vegetale (compost).
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Teritoriul cimitirelor va fi structurat ca spaţiu verde.
Pe ansamblul teritoriului cimitirelor, spaţiul verde cu vegetaţia aferentă (joasă, medie şi înaltă) va ocupa minimum 30% din suprafaţa totală, fără a se lua în calcul mormintele. Se interzice densificarea cimitirelor prin diminuarea sapţiilor verzi.
Se vor planta în mod obligatoriu arbori în aliniamentul aleilor principale. Pe teritoriul cimitirului se va planta minimum un arbore la 100 mp.
Perimetral cimitirului, în interior, se va organiza o fâşie verde plantată cu vegetaţie joasă, medie şi înaltă cu lăţimea minimă de 3 m, care nu poate fi utilizată pentur înmormântări.
Se va realiza „Planul Verde“ pentru întreaga suprafaţă a cimitirului.
Eliminarea arborilor maturi din teritoriul ce urmează a fi urbanizat este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor.
14. ÎMPREJMUIRI
Împrejmuirile orientate spre spaţiul public şi spre terenurile vecine vor fi de tip opac, cu înălţimea de 2,20 m. Spre partea plantată a zonei de protecţie sanitară împrejmuirile vor fi de tip transparent, cu înălţimea maximă de 2,20 m.
Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi adecvat funcţiunii.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)
Pentru construcţii:
P.O.T. maxim = 2%
Densitatea brută de utilizare:
7,5 – 10 mp/loc
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)
Pentru construcţii:
C.U.T. maxim = 0,04

4.1. În baza HCL nr. 579/2018 se modifică parțial și se completează Regulamentul Local de Urbanism aferent documentației “Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat cu HCL nr. 493/22.12.2014.

Nota:.
4.2. S-a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism din scopul ”informarii” pentru parcela identificată prin CF nr. 340728.

4.3. Amplasamentul se situează in UTR = UG_c, ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA - CIMITIR.
Este partial afectat de zona de studiu pentru stabilirea traseului Centurii Metropolitane.
Conform capitolului conditionari primare, urbanizarea / schimbarea destinaţiei terenurilor agricole sau libere pentru funcţia de cimitir se va face cu aplicarea procedurii de urbanizare reglementate în continuare. eritoriul minim ce poate fi reglementat printr-un P.U.Z. este UTR. Suprafaţa minimă pentru un cimitir va fi de 5 ha.
Prin P.U.Z. se poate reglementa o etapizare a procesului structurare a cimitirului, cu condiţia conservării coerenţei dezvoltării.
Autorizaţia de funcţionare a cimitirului se va emite numai după finalizarea procedurii de urbanizare, descrise mai sus. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin P.U.Z. sau P.U.D.
4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii — de construire/de desfiinţare — solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ NAPOCA CALEA DOROBANTILOR, NR.99, BL. 9B (autoritatea competentă pentru protecţia mediului, adresa) (Denumirea şi adresa acesteia se personalizează prin grija autorităţii administraţiei publice emitente.)
În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.
6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 1. certificatul de urbanism;
 2. dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
 3. documentaţia tehnică - D.T., după caz:
  • D.T.A.C.
  • D.T.A.D.
  • D.T.O.E.
 4. avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
  Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
  • alimentare cu apa:
  • gaze naturale:
  • canalizare:
  • telefonizare:
  • alimentare cu energie electrică:
  • salubritate:
  • alimentare cu energie termică:
  • transport urban:

  Avize şi acorduri privind:
  • securitatea la incendiu:
  • protecţia civilă:
  • sănătatea populaţiei:

  Avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
  Studii de specialitate:
 5. actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
 6. dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):
Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
Termenul de valabilitate:
12
luni
de la data emiterii.
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Florea
Ramona Florea
19.07.2021
19.07.2022
15,00 lei
5534358
27/05/2021