ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNCA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C1 SI INFORMARE
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, cp. 400004, Strada Somesului, nr. 16, ap. 1,2,3
294117 (CF vechi:124573),326975(CF vechi:8411),294117-C1-U1 (CF vechi:124584),294117-C1-U2 (CF vechi:135541),294117-C1-U3 (CF vechi:124574)
5111/2/1/1,5111/2/1/2,5111/2/1/1/III,5111/2/1/1/I,5111/2/1/1/II
-
549250
28.09.2021
493/22.12.2014 si HCL nr. 118/01.04.2015

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ

1. REGIM JURIDIC
A. Imobil situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în afara perimetrului de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural-urbanistice.Imobil teren (C.F. nr.326975) in proprietatea Statului Roman in administrarea Sfatului Popular al Orasului Cluj, imobil teren (C.F. nr. 294117) in coproprietate Statul Roman in administrarea Consiliul Local Cluj-Napoca si proprietare privata; ap.3 in coproprietate privata, ap.1 in proprietate privata, ap.2 in proprietatea Statului Roman in administrarea operativa a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICTII
Servituţi de utilitate publică: nu este cazul
Alte restrictii :nu este cazul

Imobilul nu este situat in lista monumentelor istorice sau ale naturii sau in zona de protectie a acestora.
2. REGIM ECONOMIC
Folosință actuală: teren si corp C1
Destinația: RrM1, PARCELAR RIVERAN PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC, DESTINAT RESTRUCTURĂRII - ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS,
Încadrat în zona de impozitare ”A” conform H.C.L. 1064/19.12.2018.

Alte prevederi mentionate prin HCL pentru zona in care este situat amplasamentul: NU ESTE CAZUL

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Caracterul actual
Spaţii cu caracter rezidenţial de tip periferic, dezvoltat pe un parcelar cu clădiri de factură
modestă, situate în lungul unor străzi care, odată cu dezvoltarea oraşului şi a traficului urban au
devenit culoare importante de circulaţie, dar şi de interes.
Acest fapt a antrenat un proces de declin urban, determinat de numeroasele disfuncţionalităţi
şi incompatibilităţi apărute:
(a)trafic ce se desfăşoară în spaţii urbane neadecvate, subdimensionate;
(b)mixaj funcţional incoerent prin instalarea în clădirile / părţi de clădiri iniţial dedicate
funcţiunii de locuire a unor activităţi de tip terţiar dintre care unele incompatibile cu aceasta din
cauza poluării fonice, vizuale etc, desfăşurate frecvent în condiţii improvizate, precare, neadecvate;
(c)pierderea intimităţii curţilor locuinţelor prin utilizarea celor vecine pentru alte activităţi –
parcare, depozitare etc.
(d)degradarea calităţii locuirii şi diminuarea prezenţei acesteia;
(e)volum mare de transport de mărfuri pentru aprovizionare şi desfacere;
(f)degradarea spaţiului public, parcare în exces;
(g)adaptarea, transformarea, extinderea nefirească a clădirilor existente, structural
inadecvate altor funcţiuni;
(h)apariţia unor construcţii noi disonante cu caracterul zonei care, prin diversitatea
modurilor de ocupare a terenului, tipologie, calitate, determină o diversitate negativă, rezultat al
lipsei unei reglementări clare şi unitare.
Caracterul propus
Spaţii urbane cu funcţiune mixtă, de tip subcentral;
Organizare urbană pe principiul cvartalului, cu fronturi închise;
Clădiri dispuse în aliniament, cu regim mediu de înălţime, cu aliniere la cornişa situată la o
înălţime de 18 m, cu tipologii de tip compact (L, U, C, O etc);
Spre Someş clădiri retrase cu 6 m faţă de aliniament, dispuse în regim de construire
discontinuu, cuplat.
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
În principiu, restructurarea se poate realiza pe baza prezentului Regulament, pe parcelarul
existent, asigurându-se totodată coerenţa dezvoltării / ridicarea gradului de finisare urbană.
Fiecare intervenţie va determina în mod obligatoriu restructurarea integrală a cel puţin unei
parcele în înţeles urban.
Situaţiile în care:
- pe parcelă se prevăd mai multe corpuri de clădire / se crează un ansamblu;
- parcela în înţeles urban are o suprafaţă mai mică decât cea minim reglementată la punctul 4
de mai jos;
- configuraţia locală nu permite conformarea clădirii propuse conform prevederilor
prezentului regulament; vor fi reglementate urbanistic prin P.U.D, conform legii si
prevederilor regulamentului.
Pentru cvartalele adiacente Someşului este obligatorie elaborarea de PUZ. Prin acestea se va
reglementa detaliat organizarea urbanistică în lungul culoarului râului.
Amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate permise vor fi cele stabilite prin
Regulamentul local de publicitate aprobat de Consiliul Local.Pentru fondul construit existent ce nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament
în ceea ce privește amplasarea pe parcelă și conformarea arhitectural-volumetrică, se admit lucrări
care nu conduc la amplificarea volumului constructiei.
Amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate permise vor fi cele stabilite prin
Regulamentul local de publicitate aprobat de Consiliul Local.

UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
Art. 1. UTILIZĂRI ADMISE
Structură funcţională mixtă incluzând locuire colectivă, activităţi administrative, de
administrarea afacerilor, financiar-bancare, terţiare, culturale, de învăţământ, de sănătate, de turism
etc. Spre spaţiile publice, spaţiile de locuit vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor.
Prezenţa locuirii nu este obligatorie.
La imobilele noi, parterele spre spaţiile publice vor avea în mod obligatoriu funcţiuni de
interes pentru public.
Art. 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în
subteran sau în afara spaţiului public.
Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiţia ca în
funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor
vecinilor.
Garaje publice sau private sub şi supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiţii: (a)să nu ocupe frontul spre spaţiul public (să fie amplasate în interiorul parcelei, în spatele
unui tract dedicat altor funcţiuni);
(b)accesul autovehiculelor să se realizeze acolo unde este posibil din străzi cu circulaţie
redusă / secundare şi să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.
Art. 3. UTILIZĂRI INTERZISE
Activităţi/servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc
tehnologic sau incomode prin traficul generat ;
Depozitare en gros;
Depozitare de materiale refolosibile;
Comerţ en gros;
Comerţ en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall
etc.
Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre;
Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul parcelelor; Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaţiul
public;
Ansambluri monofuncţionale rezidenţiale;
Locuire de tip individual
Constructii provizorii de orice natură.
Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţada dinspre spaţiul public a imobilelor;
Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare sau a celor care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2;
Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze
amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

3. REGIM TEHNIC
UTR=RrM1,
S= 478 mp

REGLEMENTĂRI PENTRU SPATIUL PUBLIC

Amenajarea şi utilizarea spaţiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 4 şi a reglementărilor de mai jos.
Restructurarea acestor zone are ca scop transformarea lor în teritorii urbane cu caracter mixt, de tip subcentral, relevând o structură funcţională complexă şi echilibrată, o structură spaţială bazată pe principiul cvartalului si spaţii publice - străzi, pieţe, spaţii verzi etc - net determinate.
Procesul de reabilitare şi modernizare a spaţiului public se va desfăşura numai pe bază de proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane în concordanţă cu
caracterul acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora, a modalităţilor de deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea
mobilierului urban şi a vegetaţiei. Acestea vor obține Avizul Arhitectului șef.
Pentru reţeaua de străzi noi, se vor aplica profile transversale unitare, (conform Anexei 6).
Acestea vor cuprinde în mod obligatoriu plantaţii de arbori în aliniament, locuri de staţionare în
lung, trotuare de minimum 3,00 – 4,50 m lăţime, piste pentru biciclişti etc.
Pieţele vor fi organizate ca spaţii pietonale, traficul motorizat putând ocupa maximum două
laturi.
Spaţiile verzi, de tipul scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat.

CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
Art. 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
(a)să aibă front la stradă, drum cu acces public;
(b)lungimea frontului la stradă să fie de mai mare sau egală cu 15 m;
(c)adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă;
(d)suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 500 mp.
Prin excepţie, în cazul parcelelor în înţeles urban existente ce nu îndeplinesc condiţiile
enumerate la punctele (b), (c) sau (d) se va elabora un P.U.D, prin care se va evidenţia modalitatea
de conformare la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcţională, amplasarea,
echiparea şi configurarea clădirilor, staţionarea autovehiculelor, posibilităţile maxime de ocupare şi
utilizare a terenurilor. Se admit operaţiuni de comasare a parcelelor, cu condiţia ca toate parcelele
rezultate să aibă front la stradă.
Spaţiile libere din interiorul cvartalelor se vor utiliza numai pentru funcţiunea de locuire. În
acest scop se recomandă folosirea acestora în comun, prin introducerea şi extinderea treptată a unui
contract de curte comună.

Art. 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis). Aliniamentul existent se va
conserva, cu excepţia situaţiilor în care prezentul PUG prevede realinierea sau în care la limita între
două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecţie prin retragerea clădirii mai
avansate până la nivelul colţurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o realiniere locală.
Prin excepţie, clădirile orientate spre râul Someş se vor dispune în regim de construire
deschis, în cupluri, cu o retragere de 6 m de la aliniament, paralel cu acesta.

Art. 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de cadrul construit
adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în
dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe limitele laterale cât şi pe cele
posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare sau cele care
nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament (destinate restructurării).
Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18
m de la aliniament. Se admite şi dezvoltarea în adâncime până la maximum 40 m - de-a lungul
uneia sau ambelor laturi, cu condiţia ca pe parcela / parcelele învecinate să existe de asemenea
calcane, sau ca amplasarea să se facă central. În acest caz se vor aplica tipologii precum « L », « U
», « C », « T », « O » etc.
Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu şi vor fi realizate conform
normelor specifice.
Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei, imobilul (imobilele) vecin dispune de o curte interioară, pe parcela ce face obiectul reconstrucţiei / restructurării se va
conforma de asemenea o curte dispusă strict în fata celei (celor) vecine, cu lungimea cel puţin egală
cu aceasta şi cu o retragere faţă de limita de proprietate de cel puţin jumătate din înălţimea la
cornişă dar nu mai puţin de 4,50 m. In plus, în dreptul calcanelor sau a curţilor de lumină învecinate
se pot amplasa curţi de lumină cu lungimea de minimum 3,5 m şi adâncimea de minimum 2 m dacă spre acestea nu se deschid spaţii de locuit sau care adăpostesc activităţi ce necesită lumină naturală.
Prin excepţie, în situaţiile în care organizarea spaţială impune local deschideri în frontal străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile faţă de limita laterală comună va fi mai
mare sau egală cu 4,5 m.
În cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20 m, clădirile se vor dispune numai în
interiorul fâşiei de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii) având adâncimea egală cu 65% din
cea a parcelei.
În cazul parcelelor cu adâncimea mai mică de 20 m, retragerea faţă de limita posterioară de
proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălţimea clădirilor, măsurată la cornişa
superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 6 m.

Art. 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
În cazul curţilor interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate, închise pe trei sau
patru laturi, între faţadele interioare paralele se va asigura o distanţă minimă egală cu jumătate din
înălţimea acestora, dar nu mai puţin de 6 m (sunt admise configuraţii în retrageri transversale
succesive, cu condiţia îndeplinirii la orice nivel a relaţiei menţionate).
În cazul coexistenţei pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între faţadele paralele ale
acestora se va asigura aceeaşi relaţie.

Art. 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la
drumurile publice, direct sau prin servitute.
Se vor prevedea accese pietonale şi carosabile de acces la garaje, conform normelor. De
regula, o parcelă va dispune de un singur acces carosabil, cu lăţimea de maximum 6 m. Orice acces
la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de
administratorul acestora.
Pentru amenajările curţilor cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se
recomandă utilizarea învelitorilor permeabile.

Art. 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament. Atunci
când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi determinat
prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcţiuni în parte.
Staţionarea autovehiculelor se va realiza în proporţie minimă de 75% în spaţii specializate,
dispuse la subsolul / demisolul / parterul clădirilor.
Parcajele amenajate la sol vor respecta normele sanitare în vigoare, respectiv vor păstra o
distanţă minimă de 5 m faţă de ferestrele camerelor de locuit.
Nu se admite accesul sau staţionarea autovehiculelor în curţile clădirilor, în afara fâşiei de
teren adiacente aliniamentului / alinierii, destinate amplasării construcţiilor (40 m).

Art. 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Clădirile se vor alinia la o cornişă situată la înălţimea de 18 m de la nivelul trotuarului. O
variaţie de 0,50 m este admisibilă. În plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii:
(a)pentru clădirile comune înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 22 m, iar înălţimea
totală (maximă) nu va depăşi 25 m, respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+5+1R. Ultimul
nivel admis va avea o retragere faţă de planul faţadei de minimum 1,80 m;
(b)pentru clădirile de colţ se poate admite o înălţime maximă la cornişă ce nu va depăşi 25
m, iar înălţimea totală (maximă) nu va depăşi 25 m, espectiv un regim de înălţime de (1-3S)
+P+5+1R, (1-3S)+P+6;
(c)pentru clădirile cu funcţiuni deosebite şi aflate în poziţii urbane privilegiate (dominante),
prin P.U.Z. se pot stabili regimuri de înălţime mai mari, fără a depăşi 28 m în punctul cel mai înalt.

Art. 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu
contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului
urban.
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior,
intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale
urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.
Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului (imobile
cu funcţiune mixă, imlicând uneori locuirea la nivelele superioare). Se interzice realizarea de pastişe
arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria se va conforma tipologiilor specifice construcţiei urbane cu cvartale. Faţadele
spre spaţiile publice vor fi plane şi se vor situa în aliniament / aliniere. Se admite realizarea de
balcoane, bow-window-uri etc, începând de la înălţimea de 4,00 m de la cota trotuarului, peste
spațiul public, cu condiţia ca acestea să nu fie dispuse la ultimul nivel de sub cornişă şi să ocupe,
cumulat, maximum o treime din lungimea frontului clădirii. Acoperirea clădirilor va fi plată
(acoperişuri terasă sau cu pante mai mici de 10%).
Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de profilul funcţional.
Pentru a determina un imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă
materialele de finisaj specifice zonei – tencuieli lise pentru faţade, placaje din piatră pentru faţade,
socluri şi alte elemente arhitecturale, confecţii metalice din oţel vopsit.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor
saturate, stridente, la toate elementele construcţiei.
Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Anexa 3 la prezentul regulament

Art. 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR
Zona e echipată edilitar complet.
Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităţilor necesare la reţelele edilitare
publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în clădiri.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în clădire)
destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.

Art. 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum
20% în cazul P.O.T. max = 50% şi minimum 15% în cazul P.O.T. maxim 70% din suprafaţa totală şi
vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele având o îmbrăcăminte de orice
tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere.
Prin excepţie, pe parcelele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu acces public,
spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 5% din suprafaţa totală.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un
pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea
construcţiilor.
Se recomandă ca, în interiorul cvartalelor, mai ales în cazul în care locuirea e prezentă,
spaţiul neconstruit să fie utilizat pe principiul contractului de curte comună (spaţiul neconstruit să
fie folosit în comun, mai ales în scop rezidenţial). 14. ÎMPREJMUIRI
Ca regulă generală, având în vedere structura spaţială reglementată, spre spaţiul public nu se
vor realiza împrejmuiri.
În cazuri particulare, când se impune realizarea de împrejmuiri spre spaţiul public, acestea
vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 80 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj
metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii şi pătrunderea
vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de
garduri vii.
În cazul în care împrejmuirile sunt necesare (se separă funcţiuni ce necesită delimitarea
propriului teren), împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi
de tip transparent sau opac.
Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spaţiul public.
Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
Art. 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)
Pentru parcelele comune:
P.O.T. maxim = 50%
Pentru nivelele cu destinaţie de locuire A.C. maximă = 40% x St (suprafaţa
terenului)
Pentru parcelele de colţ, pentru cele cu deschideri spre spaţiul public pe două laturi opuse
(ce taversează cvartalul) şi adâncimea mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziţii particulare
(dominante):
P.O.T. maxim = 70%.
Pentru nivelele cu destinaţie de locuire A.C. maximă = 50% x St (suprafaţa
terenului) Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puţin
dublă faţă de necesarul stabilit la punctul 9:
P.O.T. maxim = 80%

Art. 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)
Pentru parcelele comune:
C.U.T. maxim = 2,6.
Pentru parcelele de colţ, pentru cele cu deschideri spre spaţiul public pe două laturi opuse
(ce taversează cvartalul) şi adâncimea mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziţii particulare
(dominante):
C.U.T. maxim = 3,2.
Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puţin
dublă faţă de necesarul stabilit la punctul 9:
C.U.T. maxim = 4,0

4. REGIM DE ACTUALIZARE /MODIFICARE A DOCUMENTATIILOR DE URBANISM SI A REGLEMENTARILOR LOCALE AFERENTE :
În baza HCL nr. 579/2018 se modifică parțial și se completează Regulamentul Local de Urbanism aferent documentației “Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat cu HCL nr. 493/22.12.2014.

NOTA:Se solicita emiterea unui certificat de urbanism in scopul:Demolare constructie existenta si intocmire PUD pentru construire imobil cu functiuni mixte.
Conform documentației atașate se solicită desfiintarea ap.1,2 si 3 si realizarea unui imobil mixt avand un regim de inaltime S+P+4E.
Conform extrasului de carte funciară C.F. nr. 294117, dvs. dețineți în coproprietate cu Statul Roman un teren în suprafață de 191 mp și ap.1.
În conformitate cu prevederile prezentului regulament de urbanism UTR=RrM1, Art. 15 și Art. 16 valoarea maximă admisă pentru locuinţe, alte utilizări admise, ale indicatorilor urbanistici este P.O.T. maxim = 50%, C.U.T. maxim = 2,6. Întrucât prin desfiintarea imobilului existent si construirea unui imobil avand regimul de inaltime S+P+4E indicatorii maxim admiși sunt mult depășiți,modificarea reglementărilor urbanistice actuale se poate realiza numai în baza unor studii de urbanism PUZ,în condițiile Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare - art. 47, alin. (1), (5).
Totodata mentionam ca terenul pe care se solicita construirea imobilului este in proprietatea Statului Roman in administrarea Sfatului Popular al Orasului Cluj iar potrivit art.13 din Legea 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare “(1) Terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitaţie publică, potrivit legii, în condiţiile respectării prevederilor documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizării de către titular a construcţiei.
  (2) Terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se pot concesiona numai în vederea realizării de construcţii sau de obiective de uz şi/sau de interes public, cu respectarea documentaţiilor de urbanism aprobate potrivit legii.
(3) Concesionarea se face pe bază de oferte prezentate de către solicitanţi, cu respectarea prevederilor legale, urmărindu-se valorificarea superioară a potenţialului terenului ”
4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii — de construire/de desfiinţare — solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ NAPOCA CALEA DOROBANTILOR, NR.99, BL. 9B (autoritatea competentă pentru protecţia mediului, adresa) (Denumirea şi adresa acesteia se personalizează prin grija autorităţii administraţiei publice emitente.)
În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.
6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 1. certificatul de urbanism;
 2. dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
 3. documentaţia tehnică - D.T., după caz:
  • D.T.A.C.
  • D.T.A.D.
  • D.T.O.E.
 4. avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
  Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
  • alimentare cu apa:
  • gaze naturale:
   x
  • canalizare:
  • telefonizare:
  • alimentare cu energie electrică:
   x
  • salubritate:
   x
  • alimentare cu energie termică:
  • transport urban:

  Avize şi acorduri privind:
  • securitatea la incendiu:
  • protecţia civilă:
  • sănătatea populaţiei:

  Avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
  Studii de specialitate:
 5. actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
 6. dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):
- extras din rolul fiscal privind valoarea de impunere si nesechestru (Primarie - Directia impozite, taxe locale)
- fotografii imobil care se desfiinteaza (perspectiva si fatade)
- plan organizare santier
- expertiza tehnica (demolare corp existent conform Legii 10/1995 modificata si completata, pct.18, alin(2))
- Primarie - Directia patrimoniului municipiului si evidenta proprietatii
- cererea de A.C. se va intocmi si semna de catre proprietar imobil
- Acord coproprietari , exprimat in forma autentica

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
Termenul de valabilitate:
12
luni
de la data emiterii.
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Paraschiv Roxana
Paraschiv Roxana
21.10.2021
21.10.2022
9.00 lei
5579782
15.09.2021