ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, cp. 400004, Muncii, nr. 18
341582
-
341582,341582-C1
564872
06.10.2021
493/22.12.2014 si HCL nr. 118/01.04.2015

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ

1. REGIM JURIDIC
Imobil situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în afara perimetrului de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural urbanistice. Imobil în proprietate privată.

SERVITUŢI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICŢII:
Servituţi pentru obiective de utilitate publică - nu este cazul.
Imobilul nu este inclus în lista monumentelor istorice şi / sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora.
2. REGIM ECONOMIC
Folosință actuală: hala si A.C. nr. 138/03.02.2021 in scopul "Extindere hala -corp C1, regim de inaltime P+Supanta"
Destinația: UTR = Ei - Zonă de activităţi economice cu caracter industrial, subzona S_Ei - Subzonă de activităţi economice cu caracter industrial - mari unităţi industriale conform P.U.D. - extindere hală depozitare, parter, B-dul Muncii nr. 18 aprobat cu H.C.L. nr. 523/23.07.2020
Încadrat în zona de impozitare ”C” conform H.C.L. 1064/19.12.2018.

Alte prevederi rezultate din HCL cu privire la zona in care se afla imobilul - la receptia lucrarilor se va prezenta dovada efectuarii transporturilor de deseuri rezultate din demolare/construire.
3. REGIM TEHNIC
Zonă cu dotări tehnico : edilitare.
Lucrările de modernizare vor începe numai după obţinerea autorizaţiei de spargere.
După terminarea lucrărilor se va reface terenul la starea iniţială.
Proiect întocmit, verificat şi avizat conform legislaţiei în vigoare.

4. REGIM ACTUALIZARE
În baza HCL nr. 579/2018 se modifică parțial și se completează Regulamentul Local de Urbanism aferent documentației “Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat cu HCL nr. 493/22.12.2014.
- Imobilul se afla in zona aferenta obiectivului de investitii " Tren Metropolitan Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida”- etapa I.

Parcela a fost studiată prin “P.U.D. - extindere hală depozitare, parter, B-dul Muncii nr. 18” aprobat cu H.C.L. nr. 523 din 23.07.2020, beneficiar: S.C. MAKABI S.R.L. prin care se reglementează parcela cu nr. cad. 335720 pe care există fond construit – o hală depozit frigorific P + supantă, propusă spre extindere cu un corp P + supantă, H max = 9,5 m;
- Amplasarea construcției propuse (extinderea halei)
retragerea față de limita vestică: H/2 dar nu mai putin de 6 m;
retragerea față de limita sudică: minim 5,25 m, în aliniere cu hala existentă;
retragerea față de limita nordică: minim 6 m, în aliniere cu hala existentă;
- Circulaţiile şi accesele: acces auto şi pietonal din drum de incintă situat în partea de nord a parcelei, acces/ieşire auto pe latura vestică şi patru rampe de andocare pe latura nordică a extinderii;
- Staţionarea autovehiculelor (auto, velo): parcaje auto la sol, în interiorul parcelei şi locuri de parcare pentru biciclete în interiorul halei, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din regulament;
- Echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă.
- Toate investiţiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.
- Suprafaţa de teren necesară regularizării drumului de incintă din partea nordică a parcelei va fi dezmembrată din parcelă inițială şi înscrisă în C.F., cu titlu de “drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă.
- Conf. art. 2, se stabileşte perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.
- P.U.D., a fost întocmit pentru parcela identificată prin C.F. nr. 335720. Ulterior aprobării P.U.D., şi ca urmare a prevederilor acestuia, prin operaţiunea înregistrată sub numărul 233424 din 11.11.2020 parcela inițială a fost dezmembrată în imobilul C.F. 341582 cu suprafața de 5961 mp având funcțiunea curți-construcții şi imobilul C.F. 341583 cu suprafața de 113 mp pentru reglementarea drumului de incintă în partea nordică.
Pentru parcela identificată prin C.F. 341583 se va schimba categoria de folosinţă din “curti-construcţii” în “drum”anterior emiterii autorizației de construire, conform precizărilor H.C.L.

NOTA: Se solicita emiterea unui certificat de urbanism in scopul:Racordarea la reteaua electrica a locului de cosum permanent -extindere hala Makabi SRL amplasata in Cluj-Napoca,str.Muncii nr.18.

- Executarea lucrărilor, va începe numai după obtinerea autorizatiei de spargere, iar dupa terminarea lucrărilor, terenul se va aduce la starea initială (refacere pavaje trotuare, zone verzi si sistem rutier străzi afectate).
- Conform H.G. nr. 490/11.05.2011 privind completarea regulamentului general de urbanism aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 525/1996, lucrările de alimentare cu energie electrică se vor realiza subteran.
- Potrivit art.15 din regulamentul de urbanism aferent Planului Urbanistic General aprobat cu H.C.L. nr. 493/22.12.2014, se interzice dispunerea aeriană de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc.).
4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii — de construire/de desfiinţare — solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ NAPOCA CALEA DOROBANTILOR, NR.99, BL. 9B (autoritatea competentă pentru protecţia mediului, adresa) (Denumirea şi adresa acesteia se personalizează prin grija autorităţii administraţiei publice emitente.)
În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.
6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 1. certificatul de urbanism;
 2. dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
 3. documentaţia tehnică - D.T., după caz:
  • D.T.A.C.
  • D.T.A.D.
  • D.T.O.E.
 4. avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
  Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
  • alimentare cu apa:
   x
  • gaze naturale:
   x
  • canalizare:
   x
  • telefonizare:
   x
  • alimentare cu energie electrică:
   x
  • salubritate:
   x
  • alimentare cu energie termică:
  • transport urban:

  Avize şi acorduri privind:
  • securitatea la incendiu:
  • protecţia civilă:
  • sănătatea populaţiei:

  Avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
  Alte avize/acorduri:
  - Aviz tehnic de racordare emis de S.C. ELECTRICA S.A. si fisa cu solutia tehnică
  - Primărie - Directia Tehnică - Serviciul Retele edilitare si transport
  - Primărie - Directia Patrimoniul Municipiului si Evidenta Proprietătii - pentru terenurile afectate care apartin domeniului public
  - Reglementarea juridică a terenurilor - pentru terenurile afectate care apartin domeniului privat, se vor prezenta extrase C.F. în original si actualizate pentru toate terenurile afectate de lucrări
  - Se va prezenta plan de situatie cu suprapunerea traseului pe plan de carte funciară cu identificarea tuturor numerelor topografice afectate de lucrare
  - Cererea pentru autorizatia de construire se va semna de către proprietarii tuturor imobilelor afectate
  -Copie după autorizatia de construire a imobilului cu planul de situatie vizat spre neschimbare anexă la A.C.

  Studii de specialitate:
 5. actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
 6. dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):
- pentru autorizatia de construire
- pentru transport moloz - se va prezenta si contractul cu firma de salubritate care gestioneaza zona pentru deseurile provenite din constructii si demolari, cu estimare cantitati

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
Termenul de valabilitate:
12
luni
de la data emiterii.
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Paraschiv Roxana
Paraschiv Roxana
21.10.2021
21.10.2022
6.00 lei
5539026
06.10.2021