ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE MODIFICARE SOLUTIE AUTORIZATA AC 1466/19.09.2018
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Henri Barbusse, nr. 44-46
328915
328915
328915
obţinute pe baza de cerere de la OCPI nr. 172429, 150078, în data de 21.09.2018, și prin planul de încadrare în zonă, plan de situație.
415062
13.08.2019
493/22.12.2014 si HCL nr. 118/01.04.2015

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ

1. REGIM JURIDIC
Imobil situat in intravilanul municipiului Cluj-Napoca, in afara perimetrului de protectie a valorilor istorice si arhitectural urbanistice. Imobil in proprietatea privată.
SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICTII
Servitute de utilitate publica : nu este cazul
Alte restrictii : nu este cazul
Imobilul nu este inclus in lista monumentelor istorice /sau ale naturii ori in zona de protectie a acestora.
2. REGIM ECONOMIC
Folosinta actuala: teren si AC nr.1466/19.09.2018 pentru construire imobil mixt de locuinte colective , spatii de birouri , spatii comerciale si parking subteran cu regim de inaltime S+P+5E+R+Er pentru zona de birouri si S+P+Mez +5E+R+Et pentru zona de spatii comerciale si locuinte colective imprejmuire si amenajari exterioare conform HCL nr.113/28.02.2018

UTR Rimf (conform PUZ)

Destinaţia zonei: teritorii urbane cu caracter mixt, cu o structura functionala echilibrata, rezultat
al aplicarii procedurii de restructurare a zonelor cu caracter industrial

GENERALITATI. CARACTERUL ZONEI
Zona este reprezentata de incinta unei foste unitati industriale, care in prezent nu mai contine cladiri sau hale industriale. Trecand anterior printr-un procedeu de urbanizare nefinalizat, zona este reprezentata de doua parcele unde regasim in prezent doua imobile de birouri si un imobil de locuinte colective.

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE
Structura functionala mixta incluzand locuire colectiva, activităti de administrare a afacerilor, financiar-bancare, comerciale (tertiare), de învătământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism etc
Locuirea va ocupa intre 30 si 70 % din suprafata construita desfasurata totala.
Parterele spre strada vor avea functiuni de interes pentru public.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
Se admit utilizari monofunctionale pentru functiuni ample publice sau de interes public major : complex expozitional, centru de congrese si conferinte, campus universitar / de cercetare, sala polivalenta, centru medical de mari dimensiuni, parc sportiv sau tematic etc
Se admite conversia si restructuraera caldirilor existente pentru tipurile de activitati admise, cu conditia integrarii acestora in noua structura urbana.
Garaje publice sau private sub si supraterane in cladiri dedicate cu urmatoarele conditii :
- sa nu ocupe frontul spre spatiul public (amplasare in interiorul parcelei, in spatele unui tract dedicat altor functiuni)
- accesul autovehiculelor sa se realizeze acolo unde este posibil din strazi de circulatie redusa / secundara si sa fie organizat astfel incat sa nu perturbe traficul

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE
Activităti / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial , poluante de orice natura , cu risc tehnologic sau incomode pentru traficul generat
Depozitare en gros
Depozitare de materiale refolosibile
Comert en gros
Comert en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (bigbox), mall etc.
Comert si alimentatie publica practicate prin vitrine / ferestre
Garaje în clădiri provizorii.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spatiul public
Ansambluri monofunctionale rezidentiale
Locuire de tip individual
Constructii provizorii de orice natura
Instalatii / utilaje exterioare, montate pe fatada dinspre spatiul public al imobilelor
Publicitate comerciala realizata prin amplasarea de materiale publicitare de orice natura pe imobile - fatade, calcane, acoperisuri, terase sau pe imprejmuiri
Sunt interzise lucrări de terasament sau amenajare verticala de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente

Încadrare în zona de impozitare ”B” conform H.C.L. nr. 1064/2018.

Alte prevederi rezultate din HCL cu privire la zona in care se afla imobilul :
La emiterea autorizatiei de construire se vor respecta urmatoarele elemente referitoare la organizarea de santier: imprejmuirea corespunzatoare a organizarilor de santier, amenajarea rampei de spalare, amenajarea unui drum pietruit de la rampa de spalare la iesirea din santier, amenajarea unui drum pietruit de acces de la drumul modernizat spre organizarea de santier, amenajarea unui sistem de colectare a apelor pluviale, asigurarea curateniei in incinta si in apropierea acesteia, protejarea cu plasa de protectie a imobilelor la care se executa lucrari.
La receptia lucrarilor se va prezenta dovada efectuarii transporturilor de deseuri rezultate din demolare/construire.
3. REGIM TEHNIC
UTR Rimf (conform PUZ) S = 6675, 00 mp

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)
Parcelele sunt considerate construibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
(a) să aibă front la stradă
(b) lungimea frontului la stradă să fie mai mare sau egală cu 18 m
(c) suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 500 mp

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
Cladirile se vor amplasa în aliniament, respectiv 5 m.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Retragerea fata de limitele posterioare ale parcelelor va fi mai mare sau egala cu jumătate din înăltimea cladirilor, masurata de la cornisa superioara sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai putin de 9 m.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Distanta dintre cladirile aflate pe aceeasi parcela va fi de jumătate din înăltimea clădirii
celei mai inalte.

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE
Autorizarea executarii constructiilor e permisa doar daca exista acces la drumurile publice in mod direct.
Se vor prevedea accese pietonale si carosabile la garaje, conform normelor.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizatiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.
Pentru amenajarile curtilor cu rol pietonal si carosabile din interiorul parcelelor se recomanda utilizarea invelitorilor permeabile.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 din PUG.
Functiunile diferite in interiorul aceleiasi parcele vor duce la cumularea numarului de parcaje necesar fiecarei functiuni in parte, pentru calculul necesarului de locuri de parcare.
Stationarea autovehiculelor se va realiza in proportie minima de 75 % in spatii specializate, dispuse la subsolul / demisolul / parterul cladirilor.
Parcajele amenajate la sol vor pastra o distanta de 5 m fata de ferestrele camerelor de locuit.
Se poate asigura stationarea autovehiculelor in caldiri dedicate, situate la o distanta de max. 150 m de imobil, daca pentru locurile necesare exista un drept real de folosinta, garantat prin detinerea in proprietatea sau prin concesiune.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR (vezi PUG)
Inaltimea la cornisa / atic nu va depasi 22 m , iar inaltimea etajului retras nu va depasi 25 m, respectiv (1-3)S+P+5E+R+Et.
Pentru ultimul nivel, cu destinatie strict tehnica, se accepta o inaltime maxima de 28 m.
Se admit nivele partiale (supante, mezanine) cu conditia incadrarii in inaltimea la cornisa / atic si totala reglementata.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului urban.
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura clădirilor noi va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria va fi echilibrată. Fatadele spre spatiile publice vor fi plane si se vor situa in aliniament. Se admite realizarea de balcoane, bow-window etc, incepand de la inaltimea de 4 m de la cota trotuarului, cu conditia ca acestea sa nu fie dispuse la ultimul nivel de sub cornisa si sa ocupe cumulat maximum o treime din lungimea frontului cladirii.
Acoperirea cladirilor va fi plata (acoperisuri terasa sau cu pante mai mici de 10 %)
Raportul plin-gol impreuna cu materialele de finisaj vor fi impuse in concordanta cu caracterul arhitectural impus de profilul functional, de o maniera limitativa pentru a determina o imagine urbana unitara.
Culorile vor fi pastelate, deschise, aproape de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, la toate elementele constructiei.
Firmele comerciale / necomerciale si vitrinele vor respecta reglementarile cuprinse in anexa 3 din PUG.
ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
Zona va fi echipata edilitar complet ca preconditie a autorizarii constructiilor de orice fel.
Toate cladirile se vor racorda pentru asigurarea utilitatilor necesare la retelele editilare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de bransament si contorizare vor fi integrate in cladiri.
Se interzice dispunerea aeriana de cabluri de orice fel.
Fiecare parcela va dispune de un spatiu interior parcelei destinat colectarii deseurilor menajere, accesibil din spatiul public.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 30% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă).
Suprafeţele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere.
Pe fâşia de teren cuprinsă între stradă / spaţiu public şi clădirile retrase de la alinimanent (grădina de faţadă), minim 60% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcţiilor.

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI
Ca regula generala, spre spatiul public nu se vor realiza imprejmuiri.
In cazuri particulare, cand se impune realizarea de imprejmuiri spre spatiul public, acestea vor avea un soclu opac, cu inaltimea maxima de 80 cm si o parte transparenta, realizata din grilaj metalic sau un sistem similar ce permite vizibilitatea in ambele directii si patrunderea vegetatiei. Inaltimea maxima a imprejmuirilor va fi de 2,2 m. Imprejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii. In cazul in care imprejmuirile sunt necesare, imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maxim 2,20 m si vor fi de tip transparent sau opac.
Portile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide fara a afecta spatiul public.
Tratamentul arhitectural al imprejmuirilor va fi corelat cu cel al cladirilor aflate pe parcela.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT maxim = 60 %
Pentru nivelele cu destinatie locuire AC maxima = 40 % x St (Suprafata teren)
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT maxim = 2,8

4. REGIM DE ACTUALIZARE /MODIFICARE A DOCUMENTATIILOR DE URBANISM SI A REGLEMENTARILOR LOCALE AFERENTE:
In baza HCL nr.579/2018 se modifica partial si completeaza Regulamentul Local de Urbanism aferent documentatiei “Actualizare Plan urbanistic general al municipiului Cluj-Napoca “ aprobat cu HCL nr.493/22.12.2014 .
Pentru acest amplasament s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru imobil de locuinte colective, spatii de birouri comerciale si parking subteran cu regim de inaltime 2S+P+5E+R+Et aprobat cu HCL nr. 113 din 28.02.2018 .
Se stabileste perioada de valabilitate a documentatiei de cinci ani.


Nota: Se solicita modificarea solutiei autorizate cu AC nr. 1466/19.09.2018
AC a fost emisa pentru " construire imobil mixt de locuinte colective , spatii de birouri , spatii comerciale si parking subteran cu regim de inaltime S+P+5E+R+Er pentru zona de birouri si S+P+Mez +5E+R+Et pentru zona de spatii comerciale si locuinte colective imprejmuire si amenajari exterioare conform HCL nr.113/28.02.2018"


Modificarile constau in interventii la zona din imobilul mixt ce contine locuinte si spatii comerciale.
Modificarile constau in :
-schimbarea functiuni de la mezaanin si parter in spatii dedicate serviciilor educationale si spatiile de pe aceleasi niveluri amplasate la frontul strazii H.Barbusse isi vor schimba destinatia in spatii de birouri.
- modificari interioare

Lucrarile se incadreaza in prevederile reglementarilor urbanistice de la data autorizarii respectiv PUZ aprobat cu HCL nr. 113/2018, nouile functiuni se incadreaza in utilizari admise
Modificările solicitate presupun modificarea temei si se încadrează conform Legii nr.50/1991 actualizată si republicată în prevederile art.7, alin. (15^1), lit. (b) - ”reluarea procedurii de autorizare în conditiile prezentei legi, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă depăsesc limitele actului administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului, precum si ale avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia de construire initială”.

AC nr. 1466/19.09.2018 este in valabilitate.



NOTĂ: S-a solicitat emiterea unui certificat de urbanism in scopul “modificare solutie autorizatia AC nr.1466/19.09.2018 pentru schimbarea de destinatie din spatiu comercial si locuinte in birou si servcii educationale la parter si mezanin , cu modificari fatada si fara interventii structurale .
4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii — de construire/de desfiinţare — solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ NAPOCA CALEA DOROBANTILOR, NR.99, BL. 9B (autoritatea competentă pentru protecţia mediului, adresa) (Denumirea şi adresa acesteia se personalizează prin grija autorităţii administraţiei publice emitente.)
În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.
6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 1. certificatul de urbanism;
 2. dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
 3. documentaţia tehnică - D.T., după caz:
  • D.T.A.C.
  • D.T.A.D.
  • D.T.O.E.
 4. avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
  Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
  • alimentare cu apa:
  • gaze naturale:
  • canalizare:
  • telefonizare:
  • alimentare cu energie electrică:
  • salubritate:
   x
  • alimentare cu energie termică:
  • transport urban:

  Avize şi acorduri privind:
  • securitatea la incendiu:
   x
  • protecţia civilă:
  • sănătatea populaţiei:
   x

  Avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
  Alte avize/acorduri:
  AC nr. 1466/19.09.2018 cu avizele si acordurile initiale

  Studii de specialitate:
 5. actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
 6. dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):
- pentru autorizatia de construire
- pentru foraje geo
- pentru organizare santier
- pentru timbrul arhitecturii
- pentru transport moloz - se va prezenta si contractul cu firma de salubritate care gestioneaza zona pentru deseurile provenite din constructii si demolari

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
Termenul de valabilitate:
12
luni
de la data emiterii.
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Cristina Bartha
Cristina Bartha
14.08.2019
23.08.2020
70,75 lei
3538167
30.07.2019