ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE EXTINDERE CONDUCTA GAZ METAN SI UN BRANAMENT GAZ METAN PRESIUNE REDUSA SI REFACERE DRUM
judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Aleea Pluto, nr. 9
-
-
-
401797
06.08.2019
493/22.12.2014 si HCL nr. 118/01.04.2015

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ

1. REGIM JURIDIC
1. REGIMUL JURIDIC:
Teren situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca situat în afara perimetrului de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural urbanistice.
Teren în proprietate privata.
SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICTII

zonă cu risc mediu/ mare de alunecări teren - documentaţii geotehnice conf. NP 074-2007+studii de stabilitate generală
2. REGIM ECONOMIC
2. REGIMUL ECONOMIC:
Folosinţa actuală: artere de circulatie si imobil in proprietate privata autorizata cu AC nr.330/2015 pentru locuinta unifamiliala si amenajri exterioare.
Destinaţia zonei: domeniu public/ privat
Încadrat în zona de impozitare “D” conform H.C.L. nr. 1064/19.12.2018.
Alte prevederi rezultate din HCL cu privire la zona in care se afla imobilul - la receptia lucrarilor se va prezenta dovada efectuarii transporturilor de deseuri rezultate din demolare/construire.
3. REGIM TEHNIC
Zonă cu dotări tehnico : edilitare.
Lucrările de modernizare vor începe numai după obţinerea autorizaţiei de spargere.
După terminarea lucrărilor se va reface terenul la starea iniţială.
Proiect întocmit, verificat şi avizat conform legislaţiei în vigoare.
4. REGIM DE ACTUALIZARE /MODIFICARE A DOCUMENTATIILOR DE URBANISM SI A REGLEMENTARILOR LOCALE AFERENTE :
In baza HCL nr. 579/2018 se modifica partial si se completeaza Regulamentul Local de Urbanism aferent documentatiei “Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat cu HCL nr. 493/22.12.2014
NOTA
Se solicita certificat de urbansim pentru extindere conducta gaze naturale si bransament gaze naturale presiune redusa .
Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire se va prezenta conform cadrului continut din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare; de asemenea, organizarea de santier se va face strict pe terenul proprietate, fără a afecta vecinătătile.
4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii — de construire/de desfiinţare — solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ NAPOCA CALEA DOROBANTILOR, NR.99, BL. 9B (autoritatea competentă pentru protecţia mediului, adresa) (Denumirea şi adresa acesteia se personalizează prin grija autorităţii administraţiei publice emitente.)
În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.
6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 1. certificatul de urbanism;
 2. dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
 3. documentaţia tehnică - D.T., după caz:
  • D.T.A.C.
  • D.T.A.D.
  • D.T.O.E.
 4. avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
  Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
  • alimentare cu apa:
   x
  • gaze naturale:
  • canalizare:
   x
  • telefonizare:
  • alimentare cu energie electrică:
   x
  • salubritate:
   x
  • alimentare cu energie termică:
  • transport urban:

  Avize şi acorduri privind:
  • securitatea la incendiu:
  • protecţia civilă:
  • sănătatea populaţiei:

  Avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
  Alte avize/acorduri:
  - Solutie de acces si acord de acces emis de DelGaz Grid SA
  - Aviz tehnic emis de DelGaz Grid SA
  - Primarie - Directia tehnica - Serviciul retele edilitare edilitare si transport
  - Reglementarea juridica a terenurilor - in cazul in care terenurile afectate apartin domeniului privat, se vor prezenta extrase CF in original si actualizate pentru toate terenurile afectate de lucrari
  - Se va prezenta plan de situatie cu suprapunerea traseului pe plan de carte funciara cu identificarea tuturor numerelor topo afectate de lucrare
  - Copie după autorizația de construire a imobilului cu planul de situație vizat spre neschimbare anexă la A.C.
  - Primarie - Directia patrimoniului municipiului si evidenta proprietatii-daca este cazul

  Studii de specialitate:
  - proiect de refacere a zonelor afectate de lucrări va fi întocmit de un proiectant de specialitate ce va oferi solutia de refacere a infrastructurii străzii care să aibă si viza de verificator de proiect pentru drum-nu este cazul
 5. actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
 6. dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):
- pentru autorizatia de construire
- pentru transport moloz - se va prezenta si contractul cu firma de salubritate care gestioneaza zona pentru deseurile provenite din constructii si demolari

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
Termenul de valabilitate:
12
luni
de la data emiterii.
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Claudia Lolos
Claudia Lolos
12.08.2019
23.08.2020
9,00 lei
3363025
06.08.2019