Lista operațiunilor: 

1. Încasarea online a taxelor și impozitelor locale cu autentificare pe www.primariaclujnapoca.ro
2. Încasarea online a taxelor și impozitelor locale fără autentificare, prin QR code pe www.primariaclujnapoca.ro
3. Încasarea online a taxelor și impozitelor locale cu autentificare pe www.ghiseul.ro,  atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice. Spre deosebire de persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice pot achita taxele și impozitele locale doar după autentificarea în contul de utilizator, atât pe ghiseul.ro cât și pe website-ul primăriei. Pentru a obține datele de cont pentru accesul la platformă, persoanele juridice pot accesa website-ul primăriei la următorul link: https://e-primariaclujnapoca.ro/registratura/cereri/?c=490006

4. Încasarea online a amenzilor fără autentificare pe www.primariaclujnapoca.ro
5. Încasarea online a amenzilor fără autentificare pe www.ghiseul.ro
6. Încasarea online a taxelor provenite din amenzile aflate în executare silită pe www.primariaclujnapoca.ro

7. Încasarea online a taxelor pentru creșă e-primariaclujnapoca.ro/crese/
8. Încasarea online a taxelor pentru certificatele de urbanism pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/
9. Încasarea online a taxelor pentru prelungirea certificatelor de urbanism pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/
10. Încasarea online a taxelor pentru prelungirea autorizațiilor de construcție pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/
11. Încasarea online a taxei pentru eliberarea acordului de funcționare pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/
12. Încasarea online a taxei pentru activități de alimentație publică pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/
13. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru cartea de identitate/cartea provizorie de identitate
14. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru schimbare de nume
15. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru divorț administrativ
16. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru furnizare date evidența populației
17. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de transport conform HCL nr. 109/2010
18. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei înscriere la cursul de specializare administrator
19. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei acordare autorizaţie de dispecerat taxi
20. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei sit arheologic conform HCL nr. 983/2017
21. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei de schimbare a destinaţiei conform HCL nr. 983/2017.
22. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei intravilan/extravilan conform HCL nr. 983/2017.
23. Încasarea online pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/ a taxei nomenclator stradal conform HCL nr. 983/2017.
24. Eliberarea și încasarea online a autorizațiilor de liberă trecere pe e-primariaclujnapoca.ro/plationline/
25. Plata online a abonamentelor de parcare pentru zona 2, e-primariaclujnapoca.ro/parcari/

26. Eliberarea online a certificatelor de urbanism prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
27. Eliberarea online a prelungirii certificatelor de urbanism prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
28. Eliberarea online a prelungirii autorizaţiilor de construire prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
29. Comunicarea online a începerii execuției lucrărilor de construcție prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
30. Eliberarea online a avizului de principiu pentru branșamente, racorduri, rețele edilitare, drumuri în vederea obținerii Autorizației de Construire prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
31. Eliberarea online a avizului de principiu pentru construcții civile în vederea obținerii Autorizației de Construire prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
32. Emiterea online a abonamentului de teren comerţ stradal ce are ca obiect terenul aferent mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe amplasat pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
33. Emiterea online a avizului de principiu ce are ca obiect amplasarea mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe, pe terenul aflat în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, neîngrădită și cu acces public prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
34. Notificarea vânzarilor de lichidare prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
35. Notificarea vânzărilor de soldare prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
36. Eliberarea online a avizelor de principiu cu privire la diferite imobile prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)
37. Eliberarea online a avizului de principiu de către Serviciul Spații verzi pentru documentații de urbanism prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)

Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor
38. Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare pe stradă – persoane fizice
39. Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare pe stradă – persoane juridice
40. Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare în parking – persoane fizice
41. Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare în parking – persoane juridice
42. Cerere pentru schimbarea locului de parcare
43. Cerere eliberare card parking (duplicat)

Direcţia ecologie urbană şi spaţii verzi
44. Cerere plantare arbuşti şi material dendrofloricol
45. Cerere toaletare arbori
46. Cerere doborâre (tăiere) arbori

Serviciul administrare spaţii, terenuri
47. Cerere prelungire teren sub garaj
48. Cerere de prelungire închiriere teren curte
49. Cerere de închiriere teren curte
50. Cerere de închiriere teren sub garaj
51. Solicitare atribuire spaţiu cu altă destinaţie
52. Solicitare calcul chirie

Serviciul siguranţa circulaţiei
53. Cerere aviz siguranţa circulaţiei – schelă
54. Cerere pentru tema studiului de trafic pentru acordarea avizului de principiu al Serviciului siguranţa circulaţiei

Serviciul reţele edilitare şi transport
55. Cerere autorizaţie de transport prima autorizare legea 265/2007
56. Cerere pentru acordarea autorizaţiei de dispecerat taxi
57. Cerere acordare autorizaţie de transport funerar
58. Cerere pentru eliberare adeverinţă că nu deţin autorizaţie de taxi
59. Cerere eliberare autorizaţie de spargere în regim de avarie

Serviciul urbanism
60. Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă
61. Cerere pentru eliberarea certificatului de intravilan/extravilan
62. Cerere pentru eliberarea certificatului de sit arheologic
63. Cerere pentru eliberarea adresei privind schimbarea destinaţiei
64. Cerere pentru eliberarea certificatului pentru istoric nomenclatură stradală

Serviciul autorizări construcţii
65. Comunicare încheiere lucrări
66. Comunicare investitor privind data şi locul în vederea convocării comisiei de recepţie

Birou strategii urbane
67. Formular sesizări documentaţii PUD/PUZ supuse consultării publice

Serviciul rate, chirii, tarife şi preţuri
68. Adeverinţă de radiere a ipotecii / de achitare integrală a imobilului
69. Adeverinţă achitare sultă
70. Cerere eliberare adeverinţă generală
71. Cerere de eliberare adeverinţa despăgubiri în baza legii 10/2001
72. Cerere refacere anexa 2 la contracte de vânzare-cumpărare

Direcția Generală Comunicare, Dezvoltare Locală și Management proiecte

73. Prelungire contract ClujBike

Directia generală poliţia locală
74. Răspuns la adresă – invitație
75. Cerere de înscriere în concursul de curăţenie generală

Directia impozite şi taxe
76. Cerere înscriere în sistemul electronic persoane fizice
77. Cerere înscriere în sistemul electronic persoane juridice
78. Cerere actualizare date

Serviciul constatare, impunere şi control persoane fizice
79. Cerere eliberare duplicat decizie anuală de impunere clădiri, terenuri, auto – persoane fizice
80. Cerere emitere înştiinţare de plată – persoane fizice
81. Cerere pentru eliberarea situaţiei debite-plăţi – persoane fizice
82. Cerere pentru eliberarea de copii ale documentelor din dosarul fiscal – clădire – persoane fizice
83. Cerere pentru eliberarea de copii ale documentelor din dosarul fiscal – teren – persoane fizice
84. Cerere pentru eliberarea de copii ale documentelor din dosarul fiscal – mijloc de transport – persoane fizice

Serviciul constatare, impunere şi control persoane juridice
86. Cerere pentru eliberarea de copii ale documentelor din dosarul fiscal – persoane juridice
86. Cerere eliberare duplicat decizie anuală de impunere clădiri – persoane juridice
87. Cerere eliberare duplicat decizie anuală de impunere mijloace de transport – persoane juridice
88. Cerere eliberare duplicat decizie anuală de impunere terenuri – persoane juridice
89. Cerere pentru eliberarea situaţiei debite-plăţi – persoane juridice
90. Cerere emitere înştiinţare de plată – persoane juridice
91. Cerere pentru eliberarea situaţiei patrimoniu – persoane juridice
92. Declarație – decont privind sumele încasate reprezentând taxa specială pentru promovarea turismului în municipiul Cluj-Napoca

Serviciul executare silită creanţe buget local
93. Cerere comunicare situaţie amenzi contravenţionale aflate în executare silită
94. Cerere scădere din evidenţă amenda achitată în 48 de ore în altă localitate

Serviciul asistenţa persoanelor cu dizabilităţi
95. Cerere adeverinţă indemnizaţie persoane cu dizabilităţi
96. Cerere admitere centru de îngrijire şi asistenţă
97. Cerere anchetă socială comisie handicap adult
98. Cerere anchetă socială comisie handicap sau/şi orientare şcolară copii
99. Cerere card parcare persoane cu dizabilităţi
100. Cerere indemnizaţie persoane cu dizabilităţi
101. Cerere transport urban persoane cu dizabilităţi

Serviciul asistenţa persoanelor vârstnice
102. Cerere servicii de îngrijire la domiciliu – persoane vârstnice
103. Cerere efectuare anchetă socială pentru admiterea într-un camin – persoane vârstnice

Serviciul administrare hale şi pieţe
104. Cerere de loc de vânzare în piaţă

Serviciul evidenţă patrimoniu şi cadastru
105. Cerere de preemţiune

Birou mass-media
106. Cerere de informaţii de interes public – cf. L 544/2001
107. Cerere afişare anunţ licitaţie
108. Cerere afişare anunţ de mediu

Serviciul resurse umane
109. Cerere efectuare stagiu de practică

Biroul relaţii externe şi investitori
110. Cerere pentru programul „Adoptă un spaţiu verde”

Serviciul autoritate tutelară, arhivă
111. Cerere de eliberare copii documente din arhivă

Serviciul revendicări, fond funciar şi registru agricol
112. Cerere adeverinţă că deţine / nu deţine teren agricol

Serviciul relaţii cu consiliul şi administraţie locală
113. Cerere situaţii solduri pentru asociaţii
114. Cerere de completare / actualizare a bazei de date de asociaţii de proprietari
115. Cerere înscriere curs / examen de administrator

Serviciul Financiar
116. Cerere eliberare dovadă de platăServiciul relaţii comunitare şi turism
117. Cerere materiale informative (hărţi)Serviciul evenimente publice
118. Cerere manifestare publică
119. Cerere pentru emiterea avizului de publicitate temporarăBiroul învăţământ, cultură, culte, sport şi societate
120. Cerere înscriere voluntar
121. Cerere fişă voluntar
122. Formular de înscriere la Gala de excelenţă „10 pentru Cluj” – elevi de liceu (a)
123. Formular de înscriere la Gala de excelenţă „10 pentru Cluj” – preşcolari (d), elevi din ciclul primar (c) şi gimnazial
124. Formular de înscriere la Gala de excelenţă „10 pentru Cluj” – grup de elevi
125. Formular de înscriere la Gala de excelenţă „10 pentru Cluj” – profesorul anului

Serviciul Management proiecte sociale, culturale şi sportive
126. Cerere de finanţare – persoane juridice
127. Cerere de finanţare – persoane fizice
128. Cerere de finanțare pentru proiectele structurilor sportive
129. Cerere sprijin financiar pentru asigurarea asistenței de sănătate publică
130. Cerere de finanțare nerambursabilă pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

Serviciul Strategii de marketing
131. Cerere pentru înscrierea voluntarilor (în perioada deschisă înscrierilor)

Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale
132. Cerere pentru organizarea unor evenimente la Casino/Cinema Mărăşti/Cinema Dacia

133. Titlu executoriu
134. Somație
135. Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii
136. Înștiințare privind stingerea creanțelor fiscale
137. Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești
138. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti
139. Înştiinţare de compensare
140. Înştiinţare de restituire
141. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
142. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
143. Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice
144. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
145. Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local în urma inspecţiei fiscale
146. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local
147. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere
148. Decizie de instituire a măsurilor asiguratorii
149. Decizie de ridicare a măsurilor asiguratorii
150. Adresă de înfiinţare a popririi
151. Adresă de înființare a popririi asiguratorii
152. Înştiinţare privind înfiinţarea popririi
153. Notă de plată
154. Extras de rol
155. Aviz de inspecție fiscală
156. Invitaţie în vederea efectuării inspecţiei fiscale
157. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită
158. Proces-verbal de constatare şi declarare a insolvabilității
159. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local
160. Raport de inspecţie fiscală
161. Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilității solicitanților de fonduri externe nerambursabile

162. Obținerea certificatelor fiscale online pentru persoanele fizice și juridice din contul Taxe și Impozite

De asemenea, pentru sesizările adresate Primăriei, poate fi utilizată aplicația MyCluj, platformă de sesizări integrată cu sistemul intern de management al documentelor.