Contractul de închiriere de bunuri aflate în domeniul public și privat, denumit în continuare contract de închiriere, este acel contract încheiat în formă scrisă prin care autoritatea publică locală, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numită locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, denumit chirie.
Modul de calcul şi de plată a chiriei se stabileşte prin reglementări speciale în materie la nivel naţional sau local şi se aplică în consecinţă.
Calitatea de locatar o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică, română ori străină, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie aplicabile fiecărui tip de imobil.
Contractul de închiriere se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de naţionalitatea sau de cetăţenia locatarului, pentru o durată stabilită prin reglementări speciale în materie la nivel naţional sau local.
Decizia şi condiţiile închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă/terenurilor, se aprobă de către consiliul local pe baza studiului de oportunitate.
Prevederile contractului de închiriere pot fi modificate sau completate prin acte adiţionale însuşite de către părţi, în condiţiile legii şi a prezentului Regulament.

1) Locuinţele fond de stat, sociale, de serviciu și de necesitate;
2) Spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;
3) Terenurile cu destinația de curți aferente imobilelor înstrăinate/dobândite în baza unor legi speciale.

Art. 1

 1. Închirierea are loc la iniţiativa autorităţii locale, ca urmare a unei propuneri însuşită de către Cosiliul local al municipiului Cluj-Napoca.
 2. Propunerea de închiriere prevăzută la alin. (1) trebuie să fie fundamentată din punct de vedere economic, financiar, social şi de mediu.

Art. 2

 1. Iniţiativa închirierii trebuie să aibă la bază efectuarea unui studiu de oportunitate, care să cuprindă, în principal, următoarele elemente:
 1. descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat;
 2. motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea închirierii;
 3. nivelul minim al chiriei;
 4. procedura utilizată pentru atribuirea contractului de închiriere şi justificarea alegerii procedurii;
 5. durata estimată a închirierii;
 6. termenele previzibile pentru realizarea procedurii de închiriere;
 1. Întrucât autoritatea publică locală nu deţine capacitatea organizatorică şi tehnică pentru elaborarea studiilor de oportunitate prevăzut la alin. (1), acestea vor face obiectul externalizării cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materia achiziţiilor publice.

Art. 3

 1. Studiul de oportunitate se aprobă de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.
 2. Închirierea se aprobă, pe baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (1), prin hotărâre a consiliului local.
 3. În baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (1) locatorul elaborează caietul de sarcini al închirierii, ce va fi supus aprobării Consiliului local.
 4. Caietul de sarcini va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
  1. informaţii generale privind obiectul închirierii:
   1. descrierea şi identificarea bunului care urmeazã sã fie închiriat;
   2. destinaţia bunurilor ce fac obiectul închirierii;
   3. condiţiile de exploatare a bunului imobil;
  2. condiţii generale ale închirierii:
   1. obligaţiile locatarului, stabilite conform legislaţiei în vigoare;
   2. interdicţia subînchirierii bunului închiriat;
   3. durata locaţiunii, stabilită prin studiul de oportunitate;
   4. chiria minimă şi modul de calcul al acesteia;
   5. natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de locator;
  3. condiţii speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul închirierii, cum sunt:
   1. condiţii de siguranţã în exploatare;
   2. condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional, dupã caz;
   3. protecţia mediului;
   4. alte condiţii specifice fiecărui tip de imobil, aşa cum vor fi acestea stabilite;
  4. condiţiile de valabilitate pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertele;
  5. clauze referitoare la încetarea/rezilierea contractului de închiriere/denunţarea unilaterală.

Art. 4.

Principii şi reguli generale pentru atribuirea contractului de închiriere:

 1. transparenţa – punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de închiriere;
 2. tratamentul egal – aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de atribuire a contractului de închiriere;
 3. proporţionalitatea – presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară şi corespunzătoare naturii contractului;
 4. nediscriminarea – aplicarea de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent de naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte;
 5. libera concurenţă – asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni locatar în condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte.
 6. Locatorul are obligaţia de a asigura protejarea acelor informaţii care îi sunt comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidenţial, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea informaţiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.

Art. 5

Procedurile de atribuire a contractului de închiriere sunt următoarele:

 1. licitaţia publică – procedura la care persoana fizică sau juridică interesată are dreptul de a participa;
 2. atribuirea directă – procedura prin care imobilele sunt atribuite direct, în baza prevederilor legale în materie, aplicabile fiecărui tip de imobil, aşa cum sunt acestea legiferate la nivel naţional sau local.

Art. 6

 1. Locatorul are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura participantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.
 2. Documentaţia de atribuire trebuie sã cuprindã cel puţin urmãtoarele elemente:
  1. informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.;
  2. instrucţiuni privind organizarea şi desfãşurarea procedurii de închiriere;
  3. caietul de sarcini;
  4. instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor;
  5. informaţii detaliate şi complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câştigãtoare, precum şi ponderea lor;
  6. instrucţiuni privind modul de utilizare a cãilor de atac;
  7. informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

Art. 7

Locatorul are dreptul de a impune în cadrul documentaţiei de atribuire, în măsura în care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, condiţii speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile.

Art. 8

Persoana interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de închiriere.

Art. 9

 1. Locatorul are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de către persoana interesată, care înaintează o solicitare în acest sens.
 2. Locatorul are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalităţi de obţinere a documentaţiei de atribuire de către persoanele interesate:
  1. asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de atribuire;
  2. punerea la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic.
 3. În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b) locatorul are dreptul de a stabili un preţ pentru obţinerea documentaţiei de atribuire, cu condiţia ca acest preţ să nu depăşească costul multiplicării documentaţiei, la care se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia.

Art. 10

 1. În cazul procedurii de licitaţie locatorul are obligaţia să publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală anunţul de licitaţie.
 2. Anunţul de licitaţie trebuie sã cuprindã cel puţin urmãtoarele elemente:
  1. informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.;
  2. informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmeazã sã fie închiriat;
  3. informaţii privind documentaţia de atribuire;
   1. modalitatea sau modalitãţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire;
   2. denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire;
   3. costul şi condiţiile de platã pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul;
   4. data limitã pentru solicitarea clarificãrilor;
  4. informaţii privind ofertele:
   1. data limitã de depunere a ofertelor;
   2. adresa la care trebuie depuse ofertele;
   3. numãrul de exemplare în care trebuie depusã fiecare ofertã;
  5. data şi locul la care se va desfãşura şedinţa publicã de deschidere a ofertelor;
  6. data transmiterii anunţului de licitaţie cãtre instituţiile abilitate, în vederea publicãrii.
 3. Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Art. 11

 1. Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.
 2. Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.
 3. Locatorul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 2 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.
 4. Locatorul are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile prezentului regulament, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
 5. Locatorul are obligaţia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
 6. Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, locatorul are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.
 7. Locatorul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant.

Art. 12

 1. Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile.
 2. În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile, locatorul poate să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie.

Art. 24

Prin excepţie de la regula închirierii bunurilor imobile prin licitaţie publică, atribuirea acestora poate avea loc şi prin încredinţare directă, în conformitate cu dispoziţiile speciale în materie aplicabile spaţiilor cu altă destinaţie.

Art. 25

Spaţiile cu altă destinaţie pot fi atribuite direct prin închiriere, fără licitaţie, beneficiarilor legilor speciale, astfel:

 • persoanelor juridice constituite în baza O.U.G. nr. 26/2000, actualizată, privind asociaţiile şi fundaţiile, în baza listelor de priorităţi anuale, care se realizează pe baza unor proceduri de evaluare în condițiile Hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 65/2013;
 • Luptătorilor pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 şi urmaşilor de erou-martir, după caz, soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi copiii acestuia – aşa cum sunt aceştia definiţi de prevederile Legii nr. 341/2004, actualizată, a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 **).

Această categorie beneficiază de închirierea cu prioritate, fără licitaţie, din fondul de stat a unui spaţiu comercial ori de prestări de servicii corespunzător, cu o suprafaţă utilă de până la 100 mp, inclusiv în indiviziune.

 • formaţiunilor politice, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 334/2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • senatorilor şi deputaţilor, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.

Art. 15

 1. Locatorul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:
  1. în cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile;
  2. se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului. Procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
   1. în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 4;
   2. locatorul se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 4.

Art. 16

Locatorul are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare.

Art. 13

 1. Comisia de licitaţie va fi numită prin hotărâre a consiliului local, iar pentru determinarea ofertei câştigãtoare, aceasta aplicã criteriul cel mai mare nivel al chiriei.
 2. Pe baza evaluãrii ofertelor de cãtre comisie, secretarul acesteia întocmeşte procesul-verbal care trebuie semnat de toţi membrii comisiei.
 3. În baza procesului-verbal, comisia informeazã, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câştigãtor despre alegerea sa şi pe ceilalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor, în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere, indicând motivele care au stat la baza respingerii.

Art. 14

 1. Anunţul de atribuire se transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea oricăreia dintre procedurile de atribuire a contractului de închiriere.
 2. Anunţul de atribuire trebuie sã cuprindã cel puţin următoarele elemente:
  1. informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc.;
  2. procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de închiriere;
  3. data publicãrii anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a;
  4. criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigãtoare;
  5. numãrul ofertelor primite şi al celor declarate valabile;
  6. denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cãrui ofertã a fost declaratã câştigãtoare;
  7. durata contractului;
  8. nivelul chiriei;
  9. denumirea, adresa, numãrul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apãrute şi termenele pentru sesizarea instanţei;
  10. data informãrii ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigãtoare;
  11. data transmiterii anunţului de atribuire cãtre instituţiile abilitate, în vederea publicãrii.

Prin excepţie de la regula închirierii bunurilor imobile prin licitaţie publică, atribuirea acestora poate avea loc şi prin încredinţare directă, în conformitate cu dispoziţiile speciale în materie aplicabile terenurilor, terenurilor curți și locuințelor sociale/de necesitate/de serviciu.

Terenurile pot fi atribuite direct prin închiriere, fără licitaţie, beneficiarilor legilor speciale, respectiv luptătorilor pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 şi urmaşilor de erou-martir, după caz, soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi copiii acestuia – aşa cum sunt aceştia definiţi de prevederile Legii nr. 341/2004, actualizată, respectiv în condiţiile acestui act normativ;

Terenurile curți se închiriază prin atribuire directă, fără licitație, proprietarilor de imobile cumpărate/dobândite în condiţiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 şi ale Legii nr. 85/1992, respectiv în favoarea proprietarilor spaţiilor cu altă destinaţie dobândite în baza H.G. nr. 505/1998/Legii nr. 133/1999/OUG nr. 68/2008/Legii nr. 550/2002/Legii nr. 4/1973, a moştenitorilor acestora/a continuatorilor în drepturi şi obligaţii/cumpărătorilor subsecvenţi, sau a oricărui alt mod de dobândire a imobilelor construcție.

Acestor beneficari li se închiriază cota de teren curte aferentă ce revine locuinţelor aflate în proprietatea acestora, doar în cazul în care terenul nu face obiectul cererilor formulate în materia revendicărilor în baza legilor speciale sau a litigiilor.

Locuințele sociale se atribuie prin închiriere cu încredințare directă persoanelor înscrise în listele finale de priorități, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 114/1996 privind locuințele, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale H.G. nr. 1275/2000, actualizată, privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, respectiv a HCL nr. 583/2021 privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale, în regim de închiriere, începând cu anul 2021, a formularelor de înscriere pe lista de
priorităţi, a documentelor justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi a locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi.

Locuințele de necesitate se atribuie prin închiriere cu încredințare directă în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind locuințele, respectiv a H.G. nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996.

Locuințele de serviciu se atribuie prin închiriere cu încredințare directă persoanelor înscrise în listele de priorități, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind locuințele, ale H.G. nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, respectiv a HCL nr. 138/2014, completată prin Hotărârea nr. 332/2014 privind criteriile de punctare (criterii de eligibilitate şi de selecţie) pentru soluţionarea cererilor de locuinţe locuinţe de serviciu şi repartizarea acestora în regim de închiriere, formularele de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe de serviciu, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi.

Persoanele fizice sau juridice care au relații contractuale cu Primăria municipiului Cluj-Napoca pot plăti online obligațiile reprezentând chirii (pentru locuințe, terenuri, spații cu altă destinație, cote de asociere, chirii terase;) redevențe (taxe de concesiune) sau taxe pentru ocuparea domeniului public sau privat al municipiului (gherete, tonete, căi de acces, comerț stradal).
Pentru plata online se poate proceda astfel:
1. Prin aplicații de tip home internet banking, direct în contul Municipiul Cluj-Napoca: CUI 4305857, cod IBAN: RO22TREZ21621A300530XXXX, cu explicația aferentă: chirie conform contract/ abonament nr. etc.
2. Prin intermediul site-ului instituției, www.primariaclujnapoca.ro, caz în care este necesar un cont de utilizator. În cazul în care persoana nu deține cont, acesta se creează la secțiunea: Economie / Plăți online / plată cu autentificare.
3. Prin intermediul platformei ghiseul.ro

– prin autentificare dacă persoana are un cont de utilizator creat pe această platformă sau- fără autentificare urmând pașii: plata fără autentificare/ se alege județul Cluj/ se alege: impozite și taxe locale/ se alege: Cluj-Napoca/ se alege: secțiunea 21.A.30.05.30 Alte venituri din concesiuni și închirieri, după care alege tipul de obligație pentru care se dorește efectuarea plății/se introduc date de identificare ale persoanei care face plata, suma pe care dorește să o plătească etc.

Titularii contractelor de vânzare-cumpărare locuințe cu plata în rate pot efectua plăți online utilizând fie platforma ghiseul.ro fie direct pe site-ul institutiei, utilizând aceleași proceduri ca și în cazul de mai sus.

Pentru plăți prin home internet banking conturile sunt următoarele:

– vânzări locuințe în temeiul Ordonanței nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe: cod IBAN RO25TREZ21621390210XXXXX, titular cont Municipiul Cluj-Napoca, CUI 4305857;

– vânzări locuințe în temeiul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului: cod IBAN RO17TREZ2165006XXX006924, titular cont Municipiul Cluj-Napoca, CUI 4305857;

– vânzări locuințe ANL: cod IBAN RO14TREZ216502205X031114, titular cont Municipiul Cluj-Napoca, CUI RO14920794.