Abonamente

locuri de parcare

Parcări pentru riverani în cartiere

 • parcări situate în cartierele municipiului, în regim de abonament anual, construite din fondurile municipalităţii, marcate, numerotate şi semnalizate corespunzător;
 • parcări, garaje, copertine situate în cartierele municipiului, în regim de contracte anuale de închiriere a terenului, edificate de cetăţeni în baza unei autorizaţii de construire;
 • parkinguri situate în cartierele municipiului cu locuri de parcare în regim de abonamente anuale destinate riveranilor

A. Parcările construite din fondurile municipalității

În cartierele muncipiului Cluj-Napoca, Serviciul Parcări administrează peste 38000 de locuri de parcare, copertine şi garaje în regim de abonamente anuale şi contracte de închiriere.

Cererea pentru obținerea unui loc de parcare se poate depune online, accesând următorul link, la ghişeele Primăriei de pe str. Moţilor sau la ghişeele Primăriei de cartier.

Locurile de parcare pot fi acordate pentru persoane fizice sau persoane juridice, în parcările de cartier sau în parkinguri.

După completarea formularului, cetățeanul va primi un email cu un link pentru depunerea actelor necesare:

 • Copie buletin / CUI (pentru persoane fizice – o copie buletin sau carte de identitate din care să reiasă adresa de domiciliu. Pentru persoane juridice – o copie CUI sau cerificat constatator pentru punctul de lucru).

 • Copie talon + ITP (și, după caz, adeverință)

După trimiterea acestor documente, se va primi, tot prin email, un număr de înregistrare. Pentru depunerile la ghișeu se va primi un număr de înregistrare.

Cererile pentru alocarea unui loc de parcare sunt valabile şi se depun anual.

Locurile de parcare pentru riveranii din cartierele municipiului se repartizează conform HCL 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de închiriere a terenurilor pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, modificată şi completată prin HCL 316/2015 şi HCL 265/2016.
Criteriile conform cărora se acordă parcare cu abonament sunt, în ordinea priorității:

 • persoane fizice care au domiciliul stabil în apropiere (imobilele adiacente parcajului) şi care au în proprietate un autoturism cu inspecția tehnică periodică în valabilitate şi nu mai dețin alt loc de parcare sau garaj
 • persoane fizice cu reşedința în apropiere
 • persoane juridice care au sediul social sau punctul de lucru în apropierea parcajului
 • persoane fizice cu domiciliul stabil sau reşedința în apropierea parcajului, care au în folosință un autoturism aflat în proprietatea unei persoane juridice.

Se alocă maxim două locuri de parcare pentru aceeaşi unitate locativă.

Abonamentul de parcare este valabil până la data de 31.12 a anului respectiv, se plăteşte anual şi poate fi prelungit până la data de 31 martie a anului în curs.

Subînchirierea sau folosirea locurilor de parcare de către alte persoane, cu consimțământul abonaților este interzisă.

Abonamentele de parcare sunt valabile numai pentru autoturismele cu numerele de înmatriculare pentru care sunt eliberate, acestea nefiind transmisibile.

Transcrierea abonamentului pentru locul de parcare poate fi realizată în caz de deces sau divorţ cu respectarea art. 1 din HCL nr. 265/2016, respectiv a art.11 din HCL nr. 25/2010 cu modificări şi completări ulterioare.

Prelungirea abonamentelor pentru locurile de parcare aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, se face anual până la data de 31 martie, atât la ghişeele Serviciului Parcări de pe str. Moţilor nr. 7 cât şi la sediile primăriei din cartierele municipiului, în conformitate cu art. 10 din HCL nr. 316/2015.

Pentru schimbarea locului de parcare, cererea se downloadează de pe site-ul primăriei, de aici.

Aceste cereri se pot depune fizic, la sediul primăriilor de cartier, cât și la sediul central al Primăriei. (vezi adresele sediilor Primăriei)

Schimbarea locului de parcare se poate face înainte de data începerii distribuirii locurilor de parcare rămase libere dupa expirarea termenului de plată, cu condiţia ca abonamentul de parcare să fie achitat pe anul în curs.

B. Parcări, garaje, copertine construite din fondurile cetăţenilor în baza unei autorizaţii de construire

Abonamentul pentru locul de parcare sau pentru terenul proprietate de stat ocupat cu garaj sau copertină, construite în baza unei autorizații de construire poate fi transcris pe bază de cerere şi acte doveditoare, pe o altă persoana care îndeplineşte criteriile menţionate la art.2.1 din HCL 25/2010 cu modificări şi completări ulterioare.

Pentru transcrierea unui abonament/contract de parcare, garaj, copertină, construite în temeiul unei autorizaţii de construire, cererea se downloadează de pe site-ul primăriei, pentru persoana fizică și pentru persoana juridică.

Locurile de parcare din cartiere, construite în temeiul unei autorizaţii de construire, pot fi transcrise în conformitate cu art. 2.12 din HCL nr.25/2010 cu modificări şi completări ulterioare, în situaţia de divorţ prevăzută în art.1 din HCL nr. 267/2016 şi în caz de deces conform art.2.13 din HCL nr. 25/2010, modificat şi completat prin HCL nr. 316/2015.

Aceste cereri vor fi depuse fizic, la sediul primăriilor de cartier, cât și la sediul central al Primăriei. (vezi adresele sediilor Primăriei)

Titularul abonamentului/contractului de închiriere a terenului ocupat cu parcare, garaj sau copertină, construite în baza unei autorizaţii, aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, trebuie să se prezinte la prelungirea valabilităţii contractului sau abonamentului până la data de 15 octombrie.

Documentele vor fi aduse în original:

Persoane fizice:

 • carte de identitate/buletinul abonatului cu domiciliul stabil sau reşedinţa în apropierea parcajului
 • certificat înmatriculare autoturism proprietate, cu inspecţia tehnică perioadică în valabilitate
 • dacă este cazul, adeverinţă din partea persoanei juridice că utilizează autoturismul şi poate fi parcat la domiciliu
 • abonament/contract de parcare eliberat în anul anterior

În cazul în care abonatul/titularul contractului, persoană fizică, nu mai are un autoturism în proprietate, iar un alt membru al familiei deține un autoturism în proprietate, se acceptă prelungirea abonamentului/contractului cu prezentarea următoarelor documente în original:

 • cartea de identitate/buletinul abonatului
 • cartea de identitate/buletinul proprietarului autoturismului
 • certificatul de înmatriculare a autoturismului cu inspecţia tehnică periodică în valabilitate şi abonamentul emis în anul anterior.

Prin membru de familie se înțelege soțul, soția, copiii, părinții soților, care domiciliează sau au reședința la aceeași adresă cu abonatul/titularul contractului.

Persoane juridice:

 • certificat înregistrare sau certificat constatator al abonatului din care să rezulte că are sediul social sau punctul de lucru în apropierea parcajului
 • certificat înmatriculare autoturism în proprietate, cu inspecţia tehnică periodică în valabilitate
 • abonament/contract de parcare eliberat în anul anterior.

Se acceptă la prelungirea abonamentelor/contractelor copii legalizate ale acestor documente.

În cazul autoturismelor înmatriculate în Uniunea Europeană, va fi prezentată o traducere legalizată în limba română a certificatului de înmatriculare a autoturismului.

Încadrarea tarifară se face în funcţie de tipul proprietarului sau utilizatorului din certificatul de înmatriculare a autoturismului.

C. Parkingurile situate în cartierele municipiului cu locuri de parcare în regim de abonamente anuale destinate riveranilor

Locurile de parcare din incinta parkingurilor sunt destinate riveranilor, cu excepţia demisolului -Băişoara, demisol II- Primăverii, Moților, după cum urmează:

 • Parking Primăverii F.N. – 406 locuri

 • Parking Băișoara 1-3 – 317 locuri

 • Parking Mehedinți 58A – 126 de locuri

 • Parking Str. Fabricii nr. 4 – Str. Fabricii nr. 5 – 310 locuri

Prioritate în alocarea unui loc de parcare în parkinguri vor avea persoanele fizice şi juridice care au deținut parcări cu abonament, parcări, garaje sau copertine construite în baza unei autorizații de construire pe amplasamentul pe care s-a edificat parkingul, urmate de persoanele fizice şi/sau juridice în ordinea şi cu respectarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local nr. 25/26.01.2010.

Se alocă maxim două locuri de parcare pentru aceeaşi unitate locativă în condițiile prevăzute la art.1 din prezentul regulament.

În cazul în care vor rămâne locuri vacante după alocare, acestea vor fi atribuite solicitanților în baza unei cereri scrise.

Regim: abonament anual de parcare

Modalitate de plată: automat

 • la intrare: cititor card riverani
 • la ieşire: validator card

La intrarea/ieşirea din incinta parkingului este necesar ca utilizatorul să introducă cardul în terminalul pentru citirea cardului şi să aştepte ridicarea braţului barierei.

Poziţionarea autoturismului se va face respectând limitele marcajului rutier care delimitează zona de parcare.

Tarifele sunt cele stabilite prin hotărâri anuale ale Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

Abonamente anuale parking-uri pentru riverani 2018

 • Abonamente pentru persoane fizice – riverani – 110 lei/an
 • Abonamente pentru persoane juridice – riverani – 840 lei/an
 • Abonamente persoane fizice – terasă – 65 lei/an
 • Abonamente persoane juridice – terasă – 225 lei/an

Penalități

 • pierdere card – 100 lei
 • taxă deteriorare sistem de prindere – 50 lei
 • taxă deteriorare braţ barieră – 1000 lei

Viteza de rulare în incinta parkingului este de maxim 5 km/oră; nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor, marcajelor rutiere şi a regulilor impuse atrage după sine sancţiunile contravenţionale legale.

Cardurile de acces pentru locurile de parcare destinate riveranilor nu sunt valabile pentru locurile de parcare în regim plată orară, destinate vizitatorilor.

Administratorul parcărilor publice nu răspunde de securitatea autoturismelor, respectiv a bunurilor aflate în acestea, precum şi de eventualele avarii cauzate de modul defectuos în care s-a efectuat parcarea, staţionarea respectiv rularea în interiorul parcărilor sau datorită producerii unor calamităţi naturale, acesta fiind exonerat de la plata de despăgubiri.

La părăsirea autoturismului staţionat în incinta parcării vă rugăm să vă asiguraţi că portierele autoturismului au fost închise şi că nu există bunuri de valoare la vedere.

Vă rugăm respectuos să păstraţi curăţenia în incinta parcărilor şi să nu depozitaţi nimic pe locul de parcare.

În cazul în care aveţi nevoie de asistenţă tehnică puteţi apela numărul de telefon 0733410992.

În incinta parkingului, fumatul este interzis.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?


Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK