Parcări pentru riverani în cartiere

 • Parcări situate în cartierele municipiului în regim de abonament anual, construite din fondurile municipalității, marcate, numerotate și semnalizate corespunzător.
 • Parcări, garaje, copertine situate în cartierele municipiului, în regim de contracte anuale de închiriere a terenului, edificate de cetățeni în baza unei autorizații de construire
 • Parkinguri situate în cartierele municipiului cu locuri de parcare în regim de abonamente anuale destinate riveranilor

A. Parcările construite din fondurile municipalității

În cartierele municipiului Cluj-Napoca Serviciul Parcări administrează peste 48.000 de locuri de parcare, copertine și garaje în regim de abonamente anuale și contracte de închiriere.

Cerere pentru obținerea unui loc de parcare se poate depune online, accesând ACEST link , la ghișeele registraturii Primăriei de pe str. Moților sau la ghișeele registraturii Primăriilor de cartier.

Locurile de parcare pot fi acordate pentru persoane fizice sau persoane juridice, în parcările sau parkingurile din cartiere.

După completarea formularului, solicitantul  va primi pe e-mail un număr de înregistrare.

În caz de neconcordanțe, va primi pe e-mail un link pentru depunerea actelor necesare:

 • Copie buletin/ CUI (pentru persoanele fizice-copie buletin sau carte de identitate din care sa reiasă adresa de domiciliu sau reședință. Pentru persoane juridice-o copie CUI sau certificat constatator pentru punctul de lucru)
 • Copie talon + ITP
 • Alte documente

După trimiterea acestor documente, se va primi, tot prin e-mail, un număr de înregistrare. Pentru depunerile la ghișeu se va primi un număr de înregistrare.

Cererile pentru alocarea unui loc de parcare sunt valabile și se depun anual.

Locurile de parcare pentru riverani din cartierele municipiului se repartizează conform HCL 412/2020 cu modificarile si completarile ulterioare, privind Regulamentul pentru închirierea locurilor de parcare, garaje și copertine aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor

Criteriile conform cărora se acorda parcare cu abonament sunt, în ordinea priorității:

 • persoane cu handicap care au domiciliul în apropiere (imobilele adiacente parcajului) și au un autoturism în proprietate sau folosință, fiind menționat în certificatul de înmatriculare în calitate de utilizator
 • persoane fizice care au domiciliul stabil în apropiere (imobilele adiacente parcajului) și au un autoturism în proprietate
 • persoanelor fizice cu reşedinţă în apropiere și au un autoturism în proprietate (imobilele adiacente parcajului),
 • persoanelor juridice care au sediul social sau punctul de lucru în apropierea parcajului și au un autoturism în proprietate
 • persoanelor fizice sau juridice care au domiciliul/reședința, respectiv sediul social/punctul de lucru în apropiere (imobile adiacente parcajului), care au în folosință un autoturism, fiind menționat în certificatul de înmatriculare în calitate de utilizator.
 • persoanelor fizice care au domiciliul sau reședința în apropiere (imobile adiacente parcajului) care utilizează în mod permanent un autoturism de serviciu, în baza unei adeverințe eliberate de către an-gajator în acest sens și a certificatului de înmatriculare al autoturismului din care să rezulte calitatea de proprietar sau utilizator al angajatorului.

Poate fi alocat un singur loc de parcare pentru o persoana fizica sau juridica si maxim doua locuri de parcare pentru aceeași unitate locativă.

Abonamentul pentru locul de parcare va fi încheiat pe o perioadă de maxim un an, până la data de 31 decembrie a anului în curs, cu prelungirea automată a acestuia până la data de 31 martie a anului următor, cu excepția situației când titularul abonamentului notifică Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate, intenția de a nu prelungi abonamentul.

(2) Abonatul care nu transmite notificarea conform alin. (1) are obligația de a se prezenta la Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor până la data de 31 martie pentru plata taxei de parcare anuale, prelungirea abonamentului și pentru dovedirea respectării condițiilor inițiale de alocare, abonamentul urmând a se prelungi până la finalul anului.

(3) În cazul în care beneficiarul locului de parcare nu se prezintă până la data de 31 martie în vederea dovedirii condițiilor de prelungire sau se constată nerespectarea condițiilor inițiale de alocare a locului de parcare, respectiv schimbarea domiciliului/reședinței/sediului social/punctului de lucru, nu mai dețin un autoturism în proprietate sau folosință (menționat în certificatul de înmatriculare), neplata acestuia sau expirarea inspecției tehnice periodice, abonamentul încetează la data de 31 martie a anului în curs, cu recuperarea sumelor datorate, iar locul de parcare rămas vacant va fi atribuit în conformitate cu prezentul Regulament.

(4) Abonamentul de parcare este titlu executoriu, fără notificare prealabilă și fără punere în întârziere a titularului.

Subînchirierea sau folosirea locurilor de parcare de către alte persoane, cu consimțământul abonaților este interzisă.

Abonamentele de parcare sunt valabile numai pentru autoturismele cu numerele de înmatriculare pentru care sunt eliberate, acestea nefiind transmisibile.

Transcrierea abonamentului pentru locul de parcare poate fi realizata în caz de deces sau divorț al titularului cu respectarea art. 8 din HCL 412/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.

Prelungirea abonamentelor pentru locurile de parcare aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca se face anual pana la data de 31 martie atât la ghișeele Serviciului Parcări de pe str. Moților nr.7 cât și la sediile primăriei din cartierele municipiului, în conformitate cu art. 7 din HCL 412/2020 cu modificarile si completarile ulterioare.

Prelungirea abonamentelor se poate face și online pe site-ul primăriei, accesând ACEST LINK. 

Pentru persoanele care aleg sa realizeze prelungirea și plata abonamentului pe platforma online, titularul abonamentului se va loga in contul deschis la Direcția Taxe și Impozite.

Cei care nu dețin un astfel de cont vor solicita deschiderea unuia, AICI – persoane fizice sau AICI – persoane juridice.

După introducerea datelor de logare și a completării câmpurilor se bifează căsuța cu declarația pe proprie răspundere, se alege abonamentul și se efectuează plata. In caz de neconcordante vor fi atasate documentele solicitate in campurile corespunzatoare. După efectuarea plății se va primi un e-mail de confirmare, factura și abonamentul.

Pentru schimbarea locului de parcare, cererea se descarcă de pe site-ul primăriei, de aici.

Aceste cereri se pot depune fizic, la sediul primăriilor de cartier, cât și la sediul central al Primăriei. (vezi adresele sediilor Primăriei)

Schimbarea locului de parcare se poate face înainte de data începerii distribuirii locurilor de parcare rămase libere după expirarea termenului de plată, cu condiția ca abonamentul de parcare să fie achitat pe anul în curs.

B. Parcări, garaje, copertine construite din fondurile cetăţenilor în baza unei autorizaţii de construire

Contractul pentru locul de parcare sau pentru terenul proprietate de stat ocupat cu garaj sau copertină, construite în baza unei autorizații de construire poate fi transcris pe baza de cerere și acte doveditoare pe o alta persoana care îndeplinește criteriile menționate la art. 20 din HCL 412/2020.

Pentru transcrierea unui abonament/ contract de parcare, garaj,copertina, ,construite în temeiul unei autorizații de construire, cererea se descarcă de pe site-ul primăriei pentru persoana fizica și pentru persoana juridica.

Locurile de parcare, garaje, copertine din cartiere, construite în temeiul unei autorizații de construire pot fi transcrise în conformitate cu art 20 si art. 23 din HCL 412/2020.

Aceste cereri vor fi depuse fizic la sediile primăriilor de cartier cât și la sediul central al Primăriei (vezi adresele sediilor Primăriei)

Titularul contractului de închiriere a terenului ocupat cu parcare, garaj sau copertina, construite în baza unei autorizații, aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, trebuie sa se prezinte la prelungirea valabilității contractului sau abonamentului pana la data de 31 martie.

Pentru persoanele care optează pentru prelungirea abonamentului la ghișeu documentele vor fi prezentate în original:

Persoane fizice:

Carte de identitate/ buletinul abonatului cu domiciliul stabil sau reședința în apropierea parcajului

Certificat de înmatriculare autoturism proprietate, cu inspecția tehnica periodica în valabilitate

Contract de parcare eliberat anul anterior.

În cazul în care mașina este bun comun al soților se va prezenta certificatul de căsătorie. În cazul persoanelor cu dizabilități se va prezenta documentul justificativ emis în acest sens.

Persoane juridice:

Certificat înregistrare sau certificat constatator al abonatului din care sa rezulte ca are sediul social sau punctul de lucru în apropierea parcajului

Certificat înmatriculare autoturism în proprietate, cu inspecția tehnica periodica în valabilitate

Contract de parcare eliberat anul anterior

Se accepta la prelungirea contractelor copii legalizate ale acestor documente.

În cazul autoturismelor înmatriculate în Uniunea Europeana, va fi prezentata o traducere legalizata în limba romana a certificatului de înmatriculare al autoturismului

Pentru persoanele care aleg sa realizeze prelungirea și plata contractului pe platforma online titularul se va loga în contul deschis la Direcția Taxe si Impozite in cazul existentei acestuia, iar în cazul în care nu deține un astfel de cont va solicita Direcției Impozite și Taxe crearea unui astfel de cont (AICI – persoane fizice sau AICI – persoane juridice). După introducerea datelor de logare și a completării câmpurilor se bifează căsuța cu declarația pe proprie răspundere, se alege abonamentul și se efectuează plata. In caz de neconcordante vor fi atasate documentele solicitate in campurile corespunzatoare. După efectuarea plății se va primi un e-mail de confirmare, factura și abonamentul.

Încadrarea tarifara se face în funcție de tipul proprietarului sau utilizatorului din certificatul de înmatriculare al autoturismului.

C. Parkingurile situate în cartierele municipiului cu locuri de parcare în regim de abonamente anuale destinate riveranilor

Locurile de parcare din incinta parkingurilor sunt destinate riveranilor, cu excepția demisolului- Băisoara, demisol II- Primăverii FN, nivel sol 4A, 4B-Primaverii 20, etaj 1 Parking Primăverii 8, parter B Mogoșoaia 9, după cum urmează:

Parking Primăverii FN – 415 locuri

Parking Băisoara – 333 locuri

Parking Mehedinți 58 A- 126 locuri

Parking Fabricii – 312 locuri

Parking Negoiu- 372 locuri

Parking Primăverii 20- 340 locuri

Parking Primăverii 8- 245 locuri autoturisme

Parking Mogoșoaia 9- 266 locuri

Parking Hasdeu- 41 locuri

Regim: abonament anual de parcare

Acces:

la intrare: cititor card riverani

la ieşire: validator card

La intrarea/ieşirea din incinta parkingului este necesar ca utilizatorul să introducă cardul în terminalul pentru citirea cardului și să aștepte ridicarea brațului barierei.

Poziţionarea autoturismului se va face respectând limitele marcajului rutier care delimitează zona de parcare.

Prelungirea abonamentelor se face fie prin prezentarea la ghișeu a documentelor prevazute la punctul (A) cât și online conform specificațiilor prevazute la același punct (A).

În cazul prelungirii și plății online a abonamentelor destinate riveranilor din parkingurile de cartier, cardurile de acces vor fi ridicate de la ghiseele Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor din strada Motilor nr. 7

Tarifele sunt cele stabilite prin hotărâri anuale ale Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca

Abonamente anuale parking-uri pentru riverani 2023:

Abonamente pentru persoane fizice- riverani- 124 lei/an

Abonamente pentru persoane juridice- riverani- 941 lei/an

Abonamente pentru persoane fizice- terasa- 74 lei/an

Abonamente pentru persoane juridice- terasa- 252 lei/an

Penalități

Pierdere card- 104 lei

Taxa deteriorare sistem de prindere- 56 lei

Taxa deteriorare brat bariera- 1121 lei

În incinta parkingului se va circula cu o viteză de 5 km/oră cu luminile de întâlnire aprinse.

(2) Este interzisă oprirea sau staționarea pe căile de acces, căile de rulare, zonele de protecție delimitate prin marcaj corespunzător, precum şi pe rampele de urcare/coborâre; nerespectarea semnificației indicatoarelor rutiere şi a regulilor impuse, atrag după sine aplicarea sancțiunilor contravenţionale în vigoare.

(3) Circulaţia pietonală va fi desfăşurată în afara căilor de rulare, a rampelor de urcare/coborâre şi a zonelor de manevră, administratorul parkingului neasumându-și responsabilitatea în cazul producerii unor accidente rutiere din aceste motive.

(4) În incinta parkingului circulația va fi realizată în conformitate cu O.U.G. nr. 195/2002 privind Codul rutier, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Parcarea/staționarea pe două locuri de parcare, fără a respecta marcajul de delimitate a locului de parcare, conduce la sancționarea contravențională a conducătorului autoturismului, conform prevederilor legale.

(6) Parcarea/staționarea pe un alt loc de parcare decât cel alocat prin abonament sau într-o altă zonă decât cea prevăzută în abonament, conduce la sancționarea contravențională a conducătorului autoturismului conform prevederilor legale. În cazul în care aveți nevoie de asistenta tehnica, puteți apela numărul de telefon 0733 410 992.