Reducere cu 50 % la plata impozitului/taxei pentru clădirile noi sau reabilitate, cu destinația de locuință, pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru creşterea performanţei energetice, pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice (art. 456 alin. 2 lit. h¹) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

Potrivit art. 456 alin.(2) din Legea nr.227/2015, consiliile locale pot hotărâ să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri în funcție de oportunitățile de dezvoltare ale comunităților locale, la un moment dat.
Potrivit prevederilor art. 456 alin. 2 lit. h¹) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, introdus prin Legea nr. 370/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale, s-a introdus posibilitatea acordării scutirii/reducerii la plata impozitului/taxei pentru clădirile noi sau reabilitate, cu destinația de locuință, pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru creşterea performanţei energetice, pentru instalarea de sisteme de producere a
energiei electrice din surse fotovoltaice.

Conform prevederilor art. 3(1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, denumit în continuare sistem de promovare,
stabilit prin prezenta lege se aplică pentru energia electrică livrată în reţeaua electrică şi/sau la consumatori, produsă din: a) energie hidraulică utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW; b) energie eoliană; c) energie solară; d) energie geotermală; e) biomasă; f) biolichide; g)
biogaz; h) gaz de fermentare a deşeurilor; i) gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate.

1) este proprietar persoană fizică al imobilului-construcţie cu destinație de locuință pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice;
2) să fie realizate pe cheltuiala proprie lucrările pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice;
3) lucrările de intervenţie au fost efectuate de către un operator economic autorizat ANRE specializat;
4) până la data depunerii cererii sunt achitate toate obligațiile fiscale restante;
5) reducerea se menţine în cazul soţului supravieţuitor şi în cazul moştenitorilor legali ai persoanei fizice;
6) în cazul înstrăinării clădirii, reducerea de impozit se aplică noului proprietar al acesteia.

Reducerea la plata impozitului pentru clădirile noi sau reabilitate, cu destinația de locuință, pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru creşterea performanţei energetice, pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice, se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu originalul:
a) procesul-verbal de punere în funcțiune emis de către operatorul economic autorizat ANRE din care să rezulte că s-au realizat lucrările de instalare de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice;
b) certificatul de racordare – document emis de către operatorul de reţea în vederea punerii sub tensiune a instalaţiilor electrice de la locul de consum şi/sau de producere şi a utilizării reţelei, care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil, conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
c) declarația pe propria răspundere a proprietarului clădirii în sensul că lucrările pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice au fost realizate pe cheltuiala proprie;
d) acte doveditoare care atestă starea clădirii reabilitate/nouă, prin certificat de atestare a edificării construcției emis în anul fiscal anterior depunerii cererii.