Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, AXA4 POR 2014-2020, OS 4.2

Proiect prioritar: Amenajare zonă de recreere pentru clujeni în cartierul Între Lacuri din municipiul Cluj-Napoca.

Propune: Amenajarea urbanistică a unui teren degradat în suprafață de aproximativ 9.800 mp prin crearea de spaţii verzi urbane. Acestea sunt un adevărat moderator al impactului activităţilor umane asupra mediului înconjurător, având contribuţie importantă la epurarea chimică a atmosferei – necesitatea punerii în valoare a acestui spațiu și a creării în zonă a unui loc de recreere, promenadă, petrecerea timpului liber, pentru locuitorii zonei și nu numai.

Proiect prioritar: Amenajare parcul Tineretului – Pădurea Clujenilor.

Propune: reconversia și refuncționalizarea unui teren degradat, vacant, neutilizat, de aproximativ 200.000 mp, prin amenajarea acestuia ca zona verde de cel puțin 170.000 mp, respectiv spațiu de recreere pentru locuitorii municipiului Cluj-Napoca. Reducerea emisiilor de CO2.

 • realizarea terasamentelor;
 • crearea de spații verzi: defrișarea vegetației degradate existente; plantarea cu plante perenegazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști;
 • realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
 • platou cu amenajări sportive;
 • zona mediană: locuri de joacă pt copii, grădină tactilă pt. nevăzători, cascade, clădire administrativă, clădire cu grupuri sanitare – inclusiv pt. persoane cu dizabilități;
 • zone pentru picnic;
 • zone pentru relaxare;
 • zona pentru spectacole: teatru de vară și cinema în aer liber;
 • instalare Wi-Fi;
 • instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect;
 • dotare cu mobilier urban: bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, împrejmuirea terenului etc.;
 • realizare sistem de irigații/sistem de iluminat.
Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener in cadrul proiectului “Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021- 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) și orașe, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)”, cod SMIS 143479 a încheiat cu Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest  un acord de parteneriat în baza căruia se vor realizara documentatia de proiectare pentru amenajarea ansamblului urban Cetatuia din Cluj-Napoca.
Obiectivul acestui acord este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente “Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021- 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) și orașe, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)”, cod SMIS 143479, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 pe Axa Prioritară 1-Acțiunea 1.1.1. ,,Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI. ”
Scopul proiectului “Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021- 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) și orașe, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)”, cod SMIS 143479 este acela de a elabora documentația tehnico-economică necesară proiectelor de investiții în domeniul/ domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele de ocolire și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, ce urmează a fi depuse la finanțare în perioada de programare 2021-2027 și anume: „Amenajarea Ansamblului Urban Cetatuia din Cluj-Napoca”
Proiectul este finanțat Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Autoritatea de Management este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, beneficiar ADR Nord-Vest (Lider de parteneriat) și U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca (membru nr.19), cod smis 143479, (POAT 2014- 2020).
Valoarea totală a proiectului: 14.514.471,45 lei, din care asistență financiară nerambursabilă: 14,044,363.06 lei.

URBFORDAN – Managementul şi utilizarea pădurilor urbane ca patrimonii naturale în oraşele din regiunea Dunării

Dată început 01.06.2018
Dată sfârșit 30.11.2020

Buget în Euro
Total: 2788566,61
Contribuție ERDF: 1906965,66
Contribuție IPA: 281691,62
Contribuție ENI: 181624,3
Apel de proiecte
Apel 2
Axa prioritară
Responsabilitate față de mediu și cultură în regiunea Dunării
Obiectiv specific
Utilizarea sustenabilă a patrimoniului și resurselor naturale și culturale

Abordare transnațională pentru marile provocări
Proiectul URBFORDAN își propune să abordeze provocările actuale legate de managementul sustenabil al patrimoniului natural al zonelor urbane din regiunea Dunării. Pentru rezolvarea acestor provocări iminente este nevoie de o abordare transnațională. De aceea, URBFORDAN este proiectat să livreze o schimbare în managementul pădurilor urbane şi periurbane și al utilizării ecosistemelor în 7 orașe partenere ale proiectului: Ljubljana, Budapesta, Cluj-Napoca, Viena, Zagreb, Belgrad, Ivano-Frankivsk.
În Cluj-Napoca, proiectul URBFORDAN este implementat de Primăria municipiului Cluj-Napoca în colaborare cu Zona Metropolitană Cluj.
Bugetul Primăriei Cluj-Napoca pentru proiectul URBFORDAN este de 145.682,15 euro, din care contribuția FEDR este de 123.829,82 euro, co-finanțarea Ministerului Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice este de 13% (18.938,68 Euro) iar contribuția proprie este de 2% (2.913,65 euro).


URBFORDAN -Management and Utilization of Urban Forests as Natural Heritage in Danube Cities

Start date
01-06-2018
End date
30-11-2020
Budget in Euro
Overall: 2788566,61
ERDF Contribution: 1906965,66
IPA Contribution: 281691,62
ENI Contribution: 181624,3
Call number
Call 2
Priority
Environment and culture responsible Danube region
Specific objective
Foster sustainable use of natural and cultural heritage and resources

Transnational approach for big challenges

The URBforDAN project aims to approach actual needs and challenges linked to sustainable management of natural heritage within urban areas of the Danube Region. That is why a transnational approach is needed in order for those big challenges to be effectively resolved.

This is why URBforDAN is designed to deliver a change in UPF management and utilization of ecosystem services provided by pre-selected focus UPF areas in 7 Project Parteners Cities: Ljubljana, Budapest, Cluj-Napoca, Vienna, Zagreb, Belgrade, Ivano-Frankivsk.

In Cluj-Napoca, URBforDAN project is being implement by Cluj-Napoca Municipality in cooperation with Cluj Metropolitan Area.

Cluj-Napoca Municipality budget on URBforDAN project is 145.682,15 euro from which FEDR contribution is 123.829,82 euro, national co-financing through Ministry of Regional Development and Public Administration – 13% is 18.938,68 euro and own contribution – 2% – 2.913,65 euro.

More details about the project can be found here: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/urbfordan