Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale, respectiv:

 • îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor, inclusiv măsuri de consolidare;
 • reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic etc.
 • modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura si/sau centrale termice pe biomasa etc.;
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
 • implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;
 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune – scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrari de reparații la fațade etc.);

Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei prin:

 • îmbunătăţirea condiţiilor de confort interior;
 • reducerea consumurilor energetice;
 • reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă caldă menajeră;
 • reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

 • 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat;
 • 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – Unitatea Administrativ Teritorială şi Asociaţia de proprietari.

UAT, în calitate de solicitant, are obligaţia de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente componentelor ce compun cererea de finanţare (cheltuieli eligibile şi neeligibile), în condiţiile rambursării a maxim 60% din cheltuielile eligibile din FEDR şi de la bugetul de stat, respectiv recuperării ulterioare a cotei-părţi ce revine fiecărei asociaţii de proprietari din valoarea componentei respective (cheltuieli eligibile şi neeligibile).

Modalităţile privind recuperarea sumelor plătite de către UAT aferente contribuţiei asociaţiei de proprietari se vor stabili de comun acord între UAT şi asociaţia de proprietari, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

Contribuţia Asociaţiei/lor de proprietari din bloc (cheltuieli eligibile şi neeligibile)este:

A. 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare:

 • apartamentelor cu destinaţie locuinţă (inclusiv apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfăşoară activitate economică, cu destinaţie locuinţă), aflate în proprietatea persoanelor juridice, a UAT sau a autorităţilor şi instituţiilor publice
 • apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a UAT sau a autorităţilor şi instituţiilor publice

B. 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli eligibile) şi 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli neeligibile) corespunzătoare

 • apartamentelor cu destinaţie locuinţă (inclusiv apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfăşoară activitate economică, cu destinaţie locuință, cu destinaţie locuinţă), aflate în proprietatea persoanelor fizice.

IMPORTANT !!!

UAT poate acorda ajutoare de natură socială în cazul următoarelor categorii de proprietari persoane fizice, care deţin apartamente cu destinaţie locuinţă sau sedii sociale de firmă (care nu desfăşoară activitate economică) în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale:

 • persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întretinere;
 • persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administrației publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub câștigul salarial mediu net pe economie;
 • veterani de razboi și soți/soții supraviețuitori/supraviețuitoare ai/ale acestora;
 • pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/ membru de familie sunt sub câstigul salarial mediu net pe economie.

Pentru aceste categorii de proprietari cota de participare proprie obligatorie nu poate fi mai mică de 3,5% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E ce revine respectivilor proprietari, proporţional cu cota-parte indiviză de proprietate. Diferența până la 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli eligibile şi neeligibile) va fi suportată de către UAT şi nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari.

* Documentele justificative în baza cărora a fost acordat ajutorul sunt responsabilitatea UAT și vor fi păstrate la dosarul proiectului (nu se vor include ca anexă la cererea de finanţare).

În cazul în care se acordă acest tip de ajutor, cota de participare (%) şi suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari vor fi menţionate distinct în contractul încheiat între solicitant şi asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectelor, Hotărârea AGAP și Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente. În cazul în care pe parcursul evaluării, contractării și implementării cererii de finanțare, intervin schimbări care afectează încadrarea anumitor apartamente în categoria celor care beneficiază de ajutor de natură socială, se vor actualiza toate documentele afectate de aceste modificări.

Apelul de proiecte este deschis până la momentul în care valoarea solicitată a proiectelor depuse depășește nivelul de 50% peste alocarea financiară regională, dar nu mai târziu de data limită de închidere a apelului de proiecte menționată mai sus.

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare se încadrează în următoarele limite minime și maxime:

Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro*

Valoare maximă eligibilă: 5 milioane euro

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respective valori minime și maxime este cel precizat în cadrul Ghidului solicitantului –Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 – 2020, la subsecțiunea 6.2, punctul 4, respectiv, cursul de 4,43 lei/euro.

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte sunt Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban. Solicitantul este cel care încheie un contract cu asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectelor.

Contractul dintre UAT și Asociaţia de Proprietari va fi însoţit după caz de toate actele adiţionale. În cadrul contractului este indicat mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, astfel cum acesta a fost stabilit prin HCL şi aprobat prin Hotărâre a Asociaţiei de proprietari, cu respectarea prevederilor prevederilor legislative și ale prezentului Ghid.

Asociaţia de proprietari va pune la dispoziţia UAT Hotărârea/Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei/lor de Proprietari, prin care se solicită finanțarea în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale, în condițiile prezentului ghid.

Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari trebuie să conţină următoarele informaţii minime:

 1. aprobarea intervenţiilor/măsurilor de creştere a eficienţei energetice, cota/cotele de cofinanţare şi valoarea contribuţiei asociaţiei/lor de proprietari (cheltuieli eligibile şi neeligibile) și asumarea indicatorilor tehnico-economici (faza DALI sau PT).
 2. ajutoarele de natură socială care se acordă, cota de participare distinctă (%) aferentă acestora, precum şi suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari.
 3. numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (obligatoriu minim 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente);
 4. numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările care presupun intervenţii în interiorul apartamentelor (a se vedea lucrări din categoria I B, literele a), c), categoria I D, literele a), d) şi categoria II literele e), f), detaliate în cadrul secțiunii 3.2 din prezentul ghid) (obligatoriu 100% acolo unde soluţia tehnică prevede acest tip de lucrări de intervenţie);
 5. numărul apartamentelor cu destinaţie locuinţă -aflate în proprietatea persoanelor juridice, a UAT sau a autorităţilor şi instituţiilor publice-, precum si numărul apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă -aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a UAT sau a autorităţilor şi instituţiilor publice-, ai caror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (obligatoriu 100% din totalul spaţiilor/apartamentelor încadrate în aceste categorii).

Totodată, Asociaţia de proprietari va prezenta la UAT un tabel cu toţi proprietarii din bloc, din care să rezulte obligatoriu acordul din partea a2/3 din totalul proprietarilor de apartamente privind solicitarea finanțării în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale, şi pentru lucrările de intervenţie propuse prin documentația tehnico-economică.

De asemenea, din tabel trebuie să rezulte acordul a 100% din proprietarii apartamentelor/spaţiilor care se încadreaza în situaţiile prevăzute la punctele 4) si 5) mai sus-menţionate.

Dacă blocul a fost construit cu spaţii comerciale la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu lucrările de intervenţie prevăzute prin proiect, se poate realiza proiectul fără spaţiile comerciale de la parter.

În cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociaţii de proprietari, se va întocmi un tabel centralizator al proprietarilor la nivel de bloc.

Blocul este construit în perioada 1950-1990. Astfel, se va prezenta un extras al cărţii tehnice a imobilului, fişa tehnică a imobilului, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau orice alt document justificativ din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în perioada anterior menționată.

În cazul lipsei acestor documente, Cartea tehnică ar putea fi reconstituită în conformitate cu HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora și în baza unei expertize tehnice și/sau a altor documente existente (proiect, etc.) aflate în posesia beneficiarului sau identificate în arhivă (la proiectant, la UAT sau în Arhivele Statului) din care să rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită în perioada 1950 – 1990.

Se va vedea Declaraţia de eligibilitate, cu indicarea documentului suport care certifică acest criteriu.

Regimul minim de înălţime al blocului este P+2 (conform documentaţiei tehnice)

Lucrările de intervenţie/Acțiunile sprijinite în cadrul acestei priorități de investiție vizează:

 1. Măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirilor rezidențiale
 2. Măsuri conexe care contribuie la implementarea componentei din cadrul proiectului pentru care se solicită finanțare.
 1. Măsurile de creștere a eficienței energetice includ:

A. lucrări de reabilitare termică a anvelopei;

B. lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire;

C. instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile;

D. alte activităţi suplimentare

Pentru a fi eligibilă, o componentă trebuie să propună obligatoriu intervenţii din categoria I A însoţite, după caz, de lucrări din celelalte categorii menţionate mai sus, în funcţie de măsurile propuse prin auditul energetic.

 1. izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;
 2. izolarea termică a faţadei – parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei (hidroizolarea terasei nu este eligibilă fără termoizolarea acesteia), respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante;
 3. închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;
 4. izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter.

a. repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;

b. repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară, repararea/înlocuirea a centralei termice de bloc/scară, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor de CO2;

c. repararea/înlocuirea/realizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă menajeră din condominiu, folosind contorizarea individuală prin soluţia distribuţiei “pe orizontală”;

d. Reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, include montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă şi al creşterii eficienţei energetice.

Instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură şi/sau centrale termice pe biomasă, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră, etc.

Alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor componentei

a. montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie pentru încălzire şi apă caldă de consum

b. înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, aferente părților comune ale blocului de locuințe;

c. înlocuirea lifturilor;

d. realizarea lucrărilor de branșare/rebranşare a blocului de locuinţe/apartamentului la sistemul centralizat de producere şi furnizare a energiei termice;

e. implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice/gazelor naturale;

f. întocmirea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) ce vizează realizarea de proiecte ce pot fi implementate prin POR 2014 – 2020.

II. Măsurile conexe care contribuie la implementarea componentelor – pot fi eligibile şi următoarele lucrări conexe, eligibile în limita a 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4 (punctul 4.1, punctul 4.2) și cap. 5 (punctul 5.1.1 și 5.3) (pentru fiecare componentă/bloc în parte):

a. înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune – scări, subsol, etc.;

b. repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe;

c. construirea/repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

d. demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;

e. refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

f. repararea/refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate;

g. repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe;

h. repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe până la căminul de branşament/de racord, după caz;

i. măsuri de reparaţii/consolidare a clădirii, acolo unde este cazul (lucrările de reparaţii/consolidare nu vizează intervenţii anterioare neautorizate);

j. crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces);

k. refacerea finisajelor interioare aferente spaţiilor comune din bloc (casa scării);

l. procurarea şi montarea lifturilor în cadrul unui bloc prevăzut din proiectare cu lifturi, care are casa liftului, dar care nu are montate lifturile respective/ modernizare lifturi existente.

Lucrările prevăzute în categoria I B, literele a), c), categoria I D, literele a), d) şi categoria II literele e), f) se realizează numai cu acceptul 100% al proprietarilor respectivelor apartamente/spații, acolo unde soluția tehnică prevede respectivele lucrări de intervenție.