Regulament

de organizare și funcționare

Anexă la Hotărârea nr. 741/2016

Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare (R.O.F.) este actul administrativ care detaliază modul de organizare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca şi a subdiviziunilor sale organizatorice, stabileşte regulile de funcţionare, politicile, procedurile şi atribuţiile ce revin compartimentelor de muncă din cadrul structurii organizatorice aprobate conform legii.
Prin R.O.F. se reglementează modul de organizare a direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor de muncă din primărie, precum şi relaţiile ierarhice şi de colaborare

În sensul Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria municipiului Cluj-Napoca este o structură funcţională cu activitate permanentă care duce la îndeplinire hotărarile Consiliului local, dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente al colectivităţii locale, în această structură intrând: primarul, viceprimarii, administratorul public, secretarul municipiului şi aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.

Locaţiile Primăriei municipiului Cluj-Napoca sunt:
– str. Moţilor nr. 3-7 – sediul central;
– Piaţa Unirii nr. 1-2 – Direcţia Impozite şi taxe locale; Serviciul Autoritate tutelară, arhivă;
– str. Ştefan Octavian Iosif nr. 2-4 şi nr. 1-3 – Direcţia de Asistenţă socială şi medicală;
– str. Avram Iancu nr. 26-28 – Serviciul Administrare cimitire domeniul public din cadrul Direcţiei
Tehnice;
– str. Ion Meşter nr. 10 – Primăria de cartier Mănăştur;
– str. Fabricii nr. 4 – Primăria de cartier Mărăşti;
– Piaţa Liebcknecht nr. 7-8 – Primăria de cartier Iris;
– str. Traian Vuia nr. 41 – Primăria de cartier Someşeni;
– str. Al. Vlahuţă nr. 46- 48 – Primăria de cartier Grigorescu;
– str. Louis Pasteur nr. 60 – Primăria de cartier Zorilor;
– Aleea Băişoara nr. 4A – Primăria de cartier Gheorgheni.

Administraţia publică în municipiul Cluj-Napoca este organizată şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. Acest drept este exercitat de către consiliul local şi primar, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice.

Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor de muncă şi principalele tipuri de relaţii funcţionale în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca
Structura organizatorică a Primăriei municipiului Cluj-Napoca este aprobată prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (organigrama, numărul de posturi şi statul de funcţii ale instituţiei).
Structura de conducere a Primăriei este constituită din Primar – autoritate executivă, viceprimari, administrator public, secretar, conducătorii direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor de muncă, aşa cum sunt definite în structura organizatorică aprobată, conform legii.

Primarul municipiului Cluj-Napoca reprezintă Municipiul Cluj-Napoca în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie, conform art. 62 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.
În relaţiile dintre Consiliul local, ca autoritate deliberativă şi Primarul municipiului Cluj-Napoca, ca autoritate executivă, nu există raporturi de subordonare.
Regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi Primăria municipiului Cluj-Napoca este reglementat de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată și actualizată, cu modificările şi completările ulterioare. Salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă îşi desfăşoară activitatea în baza raporturilor de muncă-conform prevederilor Legii nr. 53/2003-Codul muncii, republicată și actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.
Normele de conduită profesională a funcţionarilor publici sunt reglementate de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată și actualizată, cu modificările şi completările ulterioare şi sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.
Normele de conduită profesională a personalului contractual sunt reglementate de Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
În vederea realizării atribuţiilor prevăzute în prezentul R.O.F., şefii compartimentelor de muncă (directori generali, directori, directori executivi, şefi de servicii, şefi de birouri) au următoarele responsabilităţi:
a) întocmesc rapoarte, referate, note pentru fundamentarea legalităţii şi oportunităţii proiectelor actelor administrative, precum şi orice alte documente care asigură ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor actelor administrative şi/sau normative;
b) solicită avizul de legalitate de la compartimentul de specialitate pentru rapoarte, referate, note întocmite pentru fundamentarea legalităţii şi oportunităţii proiectelor de acte administrative;
c) asigură organizarea, coordonarea şi controlul activităţii din cadrul compartimentelor de muncă prin: întocmirea Fişei postului pentru fiecare salariat; stabilirea sistemului de circulaţie a datelor, informaţiilor şi documentelor în cadrul compartimentelor de muncă şi a celor care intră/ies la nivelul acestora;
d) fac propuneri de raţionalizare a activităţii pentru realizarea obiectivelor compartimentelor de muncă în mod eficient şi eficace, inclusiv propuneri de modificare, completare (actualizare) a R.O.F-ului compartimentelor de muncă.

Principalele tipuri de relaţii funcţionale şi modul de stabilire a acestora sunt:
A. Relaţii de autoritate ierarhice:
a) viceprimarii sunt subordonați Primarul municipiului Cluj-Napoca și înlocuitorii de drept ai acestuia, cărora le poate delega atribuțiile sale. Prin Dispoziția nr. 2501/2016 se delegă viceprimarilor atribuțiile conferite de lege primarului, pe durata mandatului Primarului municipiului Cluj-Napoca;
b) subordonarea administratorului public faţă de Primarul municipiului Cluj-Napoca. Prin Dispoziția nr. 3102/2016 se delegă administratorului public unele atribuții conferite de lege primarului, pe durata mandatului Primarului municipiului Cluj-Napoca. În scopul îndeplinirii atribuțiilor delegate, administratorul public va semna actele și documentele întocmite de Direcția Tehnică, Direcția Ecologie urbană și spații verzi și Serviciul Situații de urgență, iar prin Dispoziția nr. 3668/2016 se delegă calitatea de ordonator principal de credite, administratorului public din cadrul Primariei municipiului Cluj-Napoca, cu drept de a semna în numele ordonatorului principal de credite documentele privind execuția bugetului agregat al municipiului Cluj-Napoca, fără condiții de limită, pe durata mandatului Primarului municipiului Cluj-Napoca.
Primarul rămâne competent să exercite oricând una sau mai multe atribuții delegate, actele sale efectuate în legătură cu acestea fiind întru totul valabile, administratorul public exercitandu-și atribuțiile în numele primarului, nu în numele funcției pe care o deține;
c) subordonarea directorilor generali, directorilor executivi, directorilor şi sefilor compartimentelor de muncă faţă de Primarul municipiului Cluj-Napoca şi, după caz, faţă de Viceprimari sau faţă de Secretarul municipiului Cluj-Napoca, în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare, a actelor administrative şi a structurii organizatorice. Primarul poate delega atribuțiile ce îi sunt conferite de lege și alte acte normative viceprimarului, secretarului unității administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcționale sau personalului din aparatul de specialitate, precum și conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local, în funcție de competențele ce le revin în domeniile respective. Prin Dispoziția nr. 3836/2016 se delegă directorului general al
Direcției Generale Poliția locală atribuțiile conferite primarului prin art. 61, art. 63, alin. 1, lit. d), art. 63, alin. 5, lit. a) și c) din Legea nr. 215//2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată, cu modificările şi completările ulterioare. În exercitarea atribuțiilor delegate, directorul general al Direcției Generale Poliția locală va semna în numele și pe seama Primarului municipiului Cluj-Napoca documentele întocmite de către această direcție în aplicarea Legii nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, și a altor legi speciale. Primarul municipiului Cluj-Napoca rămâne competent să exercite oricând atribuțiile delegate, actele sale efectuate în legătură cu acestea, fiind întru-totul valabile;
d) subordonarea salariaţilor încadraţi în funcţii de execuţie faţă de şefii ierarhici.

B. Relaţii de autoritate funcţionale
Sunt stabilite de către compartimentele din structura organizatorică a Primariei municipiului Cluj-Napoca cu serviciile publice şi instituţiile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum şi cu regiile autonome şi întreprinderile comerciale din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca sau la care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este acţionar, în conformitate cu obiectul de activitate, atribuţiile specifice fiecărui compartiment sau competenţele acordate prin lege şi/sau acte administrative emise în limitele prevederilor legale.

C. Relaţii de cooperare:
a) sunt stabilite între compartimentele de muncă din structura organizatorică a Primăriei municipiului Cluj-Napoca sau între acestea şi compartimentele corespondente din cadrul serviciilor şi instituţiilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
b) sunt stabilite între compartimentele de muncă din structura organizatorică a Primariei municipiului Cluj-Napoca şi compartimente similare din celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale, O.N.G.- uri etc. din ţară sau din stăinatate. Aceste relaţii de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuţiilor compartimentului sau a competenţelor acordate prin acte normative sau administrative emise în condiţiile legii.

D. Relaţii de reprezentare
În limitele mandatului acordat de Primarul municipiului Cluj-Napoca, Secretarul municipiului Cluj-Napoca, viceprimarii, administratorul public sau personalul compartimentelor de muncă din structura organizatorică reprezintă Primaria municipiului Cluj-Napoca în relaţiile cu celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale, organisme, O.N.G.-uri etc., din ţară sau străinătate;
Salariaţii care reprezintă instituţia în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

E. Relaţii de inspecţie şi control
Sunt stabilite între compartimentele specializate în inspecţie şi control (Compartimentul Control managerial şi managementul calităţii, Serviciul Audit public intern, Direcţia Generală Poliţia locală), compartimentele sau personalul mandatat prin dispoziţia Primarului municipiului ClujNapoca şi instituţiile subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca sau care desfăşoară activităţi supuse inspecţiei şi controlului, conform competenţelor stabilite prin legi şi alte acte normative în vigoare.
În vederea realizării atribuţiilor prevăzute în prezentul R.O.F., şefii ierarhici vor repartiza atribuţiile compartimentelor de muncă pe salariaţi, întocmind Fişa postului.
Prezentul R.O.F. se modifică şi se completează conform legislaţiei în vigoare anterior aprobării acestuia. Personalul angajat răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice domeniului de activitate a compartimentului.

Subdiviziunile manageriale şi subdiviziunile executive ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca aşa cum au fost stabilite de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sunt:

A. Date de identificare a compartimentului de munca:

Locația în care își desfașoară activitatea: Primaria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților, nr.3, cam. 82.

Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea si scopul compartimentului de munca:

 • eficientizarea managementului în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca;
 •  soluționarea problemelor legate de serviciile de care trebuie să beneficieze comunitatea în domeniile: infrastructură urbană, ecologie și mediu, situații de urgență;
 •  coordonarea proiectelor Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu finanțare din fonduri nerambursabile de la bugetul local, de la bugetul de stat și din alte surse.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

I. Obiectivele privind asigurarea desfășurării în condiții de performanță a activității administratorului public sunt:

1. Asigurarea desfășurării activității în condiții de eficiență și eficacitate a aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și în mod special a compartimentelor funcționale pe care le coordonează, după cum urmează:

Direcția Tehnică:

 • coordonează activitatea privind realizarea obiectivelor de investiții;
 •  monitorizarea reglementării circulației vehiculelor și pietonilor în Municipiul Cluj-Napoca, acordare avize necesare obținerii autorizațiilor de construire pentru construcții civile cu diverse destinații, urmărirea lucrărilor la rețele edilitare;
 • coordonează activitatea privind achizițiile publice în scopul realizării programelor de lucrări publice la nivelul Municipiului Cluj-Napoca;
 •  monitorizarea programului de lucrări pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparații ale drumurilor și podurilor precum și consolidării de teren care afectează drumurile sau podurile din Municipiul Cluj-Napoca;
 •  asigurarea desfășurării activității specifice cimitirelor aflate în patrimoniul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
 • coordonarea activității din hale și piețe aflate în administrarea Municipiului Cluj-Napoca;
 •  monitorizarea reparațiilor curente la imobile aflate în proprietatea statului român, reparații curente la unități de invățământ preuniversitar de stat, iluminat public, întreținere, fațadizări.

Direcția Ecologie urbană și spații verzi:

 •  organizarea activităților de salubritate stradală, menajeră, deszăpezire, pavoazare, deratizare, dezinsecție, dezinfecție, întreținere și decolmatare cursuri de apă pe raza Municipiului ClujNapoca, întreținere și vidanjare toalete publice, amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, toaletare arbori în declin fiziologic, întocmire documentații și avize pentru realizarea proiectelor de cadastru verde, casa verde, energia verde, implementarea AQUIS-ului comunitar privind protecția mediului, administrare pășuni și fond forestier din proprietatea Municipiului Cluj-Napoca;

Coordonarea activității Serviciului Situații de urgență.

2. Coordonează proiectele Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu finanțare din fonduri nerambursabile de la bugetul local, de la bugetul de stat sau din alte surse.

II. Pentru îmbunătățirea activității la nivelul instituției, administratorul public:

 1.  Propune soluții pentru îmbunătățirea funcționării aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.
 2. Face propuneri referitoare la asigurarea și managementul resurselor umane, financiare, tehnice si/ sau materiale ale Primariei municipiului Cluj-Napoca, pe care le gestioneaza în limita competențelor ce ii sunt delegate de Primarul municipiului Cluj-Napoca.
 3. Propune planuri de acțiune pentru implementarea strategiilor Primăriei municipiului ClujNapoca.
 4. Asigură gestionarea și utilizarea eficientă a bunurilor aflate în proprietatea publică și privată a Municipiului Cluj-Napoca.
 5.  Face propuneri privind repartizarea clară a responsabilităților între compartimentele de muncă a aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.
 6.  Coordonează activitatea Compartimentului monitorizare lucrări de infrastructura din cadrul Primariei municipiului Cluj-Napoca.

D. Responsabilități:

 • să ducă la îndeplinire obiectivele și indicatorii de performanță stabiliti în anexa la contractul de management
 •  să îndeplinească atribuțiile delegate de către primar, în limitele impuse de către acesta;
 •  coordonarea mai multor compartimente funcționale din cadrul aparatului de specialitate prevazute în anexa la contractul de management;
 •  coordonarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate și/sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;
 • atribuții referitoare la relatia cu Consiliul local pentru realizarea obiectivelor prevăzute în anexa la contractul de management;
 •  orice alte atribuții în domenii specifice instituției și postului, încredințate de către primar și/sau Consiliul local prin act administrativ și care nu contravin legii.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • dispune cu privire la ducerea la îndeplinire a atribuțiilor conferite de lege primarului, care-i sunt delegate administratorului public, inclusiv calitatea de ordonator de credite stabilite prin dispoziție a primarului, în condițiile legii.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 •  colaborează cu toate compartimentele de muncă din aparatul de specialitate al primarului, cu serviciile publice din subordinea Consiliului local, cu regiile și intreprinderile publice organizate la nivelul Municipiului Cluj-Napoca, în condițiile legii.

Cabinetul Primarului este un compartiment funcţional din cadrul structurii organizatorice a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, subordonat direct Primarului municipiului Cluj-Napoca.

Structura organizatorică a Cabinetului Primarului este conform organigramei şi statului de funcţii aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

Cabinetul Primarului are ca principale atribuţii specifice:

 • reprezentarea instituţiei Primarului municipiului Cluj-Napoca în relaţia cu cetăţeanul, administraţia centrală şi locală, alte instituţii şi organizaţii, persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, în baza competenţelor stabilite de Primarul municipiului Cluj-Napoca;
 •  asigurarea colaborării dintre compartimentele Primăriei municipiului Cluj-Napoca, cât şi dintre acestea şi alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice, regii autonome, societăţi culturale etc;
 • asigurarea înregistrării, repartizării şi urmăririi rezolvării corespondenţei adresate Primarului municipiului Cluj-Napoca din partea cetăţenilor, a Preşedinţiei, Guvernului şi a altor instituţii;
 •  urmărirea soluţionarii şi prezentării documentelor la termen de către compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca;
 •  colaborarea cu toate compartimentele din structura organizatorică a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, serviciile publice, instituţiile publice, regiile autonome și întreprinderile comerciale aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Preşedinţia şi Guvernul României, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj etc.;
 • furnizarea, la solicitarea Primarului municipiului Cluj-Napoca, de date şi informaţii de sinteză necesare adoptării unor decizii pentru realizarea obiectivelor instituţiei;
 •  întocmirea agendei de lucru pentru Primarul municipiului Cluj-Napoca;
 • întocmirea şi actualizarea bazei de date a agendei telefonice cu toate compartimentele structurii organizatorice a Primăriei municipiului Cluj-Napoca;
 •  întocmirea de note, referate şi sinteze, răspunsuri către diverse instituţii, ministere, guvern etc., la cererea Primarului municipiului Cluj-Napoca; – utilizarea corespunzătoare a sistemului informatic integrat;
 • cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice domeniului de activitate a compartimentului pentru care este răspunzător.

Cabinetul Primarului îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii de către Primarul municipiului Cluj-Napoca, în condiţiile legii.

Cabinetul Viceprimarului este un compartiment funcţional din cadrul structurii organizatorice a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, subordonat direct Viceprimarului municipiului Cluj-Napoca.

Cabinetul Viceprimarului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 • răspunde de buna desfăşurare a activităţii în cadrul Cabinetului Viceprimarului; – redactează documente, transmite mesaje interne prin sistemul computerizat;
 • primeşte, pregăteşte şi expediază corespondenţa;
 • organizează întâlnirile, asistă Viceprimarul în alcătuirea programului zilnic; – înregistrează şi clasează scrisorile şi cererile;
 • furnizează informaţii folosind bazele de date; asigură circulaţia informaţiilor cerute de Viceprimar;
  asigură activitaţile de protocol;
 • analizează şi sintetizează informaţiile referitoare la activitatea compartimentelor şi unităţilor coordonate de Viceprimar, în scopul realizării de rapoarte şi statistici;
 • sistematizează documentaţiile primite la Cabinet Viceprimar şi le prezintă în termen util Viceprimarului;
 • transmite documentaţiile vizate de Viceprimar către compartimentele şi unităţile coordonate;
 • urmăreşte şi controlează stadiul rezolvării lucrărilor şi răspunsurilor, în termenul legal, către petenţi, instituţii sau persoane juridice, referitoare la activitatea specifică;
 • colectează şi prelucrează date în vederea informării eficiente a Viceprimarului;
 • menţine legătura cu aparatul de specialitate al primarului, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cât şi cu alte instituţii din administraţia publică;
 • acordă informaţiile solicitate de cetăţeni, în conformitate cu prevederile legale şi cu dispoziţiile Primarului municipiului Cluj-Napoca;
 • îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de către Viceprimar, în condiţiile legii.

Personalul angajat răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice domeniului de activitate a compartimentului.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3. Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

asigură implementare şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul instituţiei, în conformitate cu prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului (O.S.G.G.) nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entității publice, actualizat cu completările și modificările ulterioare, precum şi coordonarea dezvoltării sistemului de management al calităţii.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 Control intern/managerial:

Dezvoltarea standardelor de control intern aprobate prin Ordinul Secretarului General al Guvernului (O.S.G.G.) nr. 400/2015, în funcţie de particularităţile organizatorice şi funcţionale ale instituţiei.
Elaborarea programului anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial (SCIM) şi supunerea spre dezbatere/aprobare comisiei de monitorizare şi primarului municipiului.
Urmărirea modului de realizare a activităţilor cuprinse în programul de dezvoltare a sistemului de control intern (managerial).
Centralizarea informărilor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea subsistemelor de control intern/managerial ale compartimentelor de muncă.
Întocmirea de informări/rapoarte cu privire la progresele înregistrate în dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, ori de câte ori este necesar.
Clasarea, păstrarea şi arhivarea documentaţiei aferente procesului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.
Consilierea compartimentelor de muncă cu privire la materialele necesare a fi elaborate în procesul dezvoltării SCIM.
Propunerea unor direcţii de acţiune pentru dezvoltarea SCIM în funcţie de stadiul implementării standardelor de control intern/managerial.
Asigurarea, din punct de vedere tehnic şi metodologic, a monitorizării, organizării şi îndrumării dezvoltării sistemului de control intern/managerial.
Elaborarea şi evidenţa documentaţiei necesare desfăşurării şedinţelor comisiei de monitorizare;
Asigurarea unei comunicări eficiente între comisia de monitorizare şi compartimentele instituţiei.
Participarea la şedinţele grupurilor de lucru constituite în cadrul comisiei de monitorizare.
Asigurarea ducerii la îndeplinire a dispoziţiilor preşedintelui comisiei de monitorizare şi primarului municipiului.
Informarea comisiei de monitorizare cu privire la rezultatele verificărilor şi a altor acţiuni derulate în cadrul compartimentelor de muncă sau la nivelul instituţiei.
Elaborarea unor proiecte de proceduri de sistem aplicabile la nivel de instituţie.
Evaluarea procedurilor operaţionale sau de sistem elaborate în cadrul instituţiei.
Sprijinirea compartimentelor de muncă ale instituţiei în identificarea/actualizarea obiectivelor specifice şi a activităţilor desfăşurate pentru realizarea acestora.
Sprijinirea compartimentelor de muncă la identificarea, evaluarea şi prioritizarea riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor specifice.
Întocmirea/actualizarea registrului riscurilor la nivel de instituţie, prin agregarea datelor/informaţiilor cuprinse în registrele riscurilor de la nivelul compartimentelor de muncă.
Gestionarea sistemului de monitorizare şi raportare a performanţelor, pe baza indicatorilor de rezultat/performanţă asociaţi obiectivelor specifice.
Centralizarea informărilor şi raportărilor întocmite la nivelul compartimentelor instituţiei şi entităţilor publice de subordonare locală în conformitate cu prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului (O.S.G.G.) nr. 400/2015, în vederea întocmirii raportărilor periodice.
Elaborarea proiectelor situaţiilor centralizatoare şi raportărilor periodice privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial.

Managementul calităţii:

Identificarea nevoilor de îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii.
Identificarea şi implementarea instrumentelor de management al calităţii necesare instituţiei.
Propunerea unor măsuri şi obiective pentru dezvoltarea managementului calităţii.
Identificarea fluxurilor referitoare la informaţiile în domeniul calităţii.
Asigurarea trasabilităţii serviciilor.
Participarea la educarea şi instruirea personalului.
Elaborarea unor programe de acţiuni corective şi preventive.
Monitorizarea colectării, prelucrării şi utilizării datelor referitoare la calitate.
Coordonarea elaborării formularelor şi procedurilor sistemului calităţii.
Coordonarea identificării şi menţinerii sub control a proceselor incluse în sistemul calităţii.
Coordonarea şi monitorizarea rezolvării neconformităţilor identificate.
Evaluarea eficienţei şi eficacităţii instrumentelor calităţii.
Evaluarea eficienţei şi progreselor măsurilor adoptate pentru dezvoltarea managementului calităţii.
Evaluarea gradului de satisfacere a cerinţelor cetăţenilor prin monitorizare periodică.
Coordonarea şi monitorizarea inspecţiilor de procese şi servici.
Planificarea auditurilor interne de calitate.
Asigurarea efectuării auditurilor interne şi de certificare.
Raportarea rezultatelor auditurilor efectuate.
Monitorizarea rezultatelor implementării politicii în domeniul calităţii.

D. Responsabilităţi:

asigură, din punct de vedere tehnic şi metodologic, organizarea şi funcţionarea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern (managerial);
coordonează aplicarea, în cadrul instituţiei, a prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului (O.S.G.G.) nr. 400/2015 şi Standardului SR EN ISO 9001/2015;
asigură realizarea programului anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial şi a raportărilor periodice privind stadiul implementării standardelor de control.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

urmăreşte modul de implementare a sistemului de control intern/managerial în conformitate cu Ordinul Secretarului General al Guvernului (O.S.G.G.) nr. 400/2015 actualizat şi a sistemului de management al calităţii, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2015.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

colaborare cu toate compartimentele aparatului de specialitate al primarului, cu entităţi aflate în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea Consiliului Local, cu Unitatea Centrală de Armonizare a Sistemelor de Management Financiar şi Control.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3.

Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • aplicarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate la nivelul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, conform prevederilor HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, actualizată cu completările și modificările ulterioare şi ale HG nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii.
 2. Întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune spre avizare instituţiilor abilitate.
 3. Coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate.
 4. Asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
 5. Montiorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor calsificate şi modul de respectare a acestora.
 6. Îndeplineşte şi alte atribuţii, conform HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România şi ale HG nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, precum şi atribuţii complementare ce derivă din implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate.

D. Responsabilităţi:

Răspunde de respectarea şi implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate, la nivelul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

Implementează măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate, coordonează, consiliază şi informează în legătură cu normele interne de protecţie a informaţiilor clasificate şi a altor aspecte ce derivă din aplicarea acestora.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

 • relaţionează cu compartimentele de muncă din cadrul Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, precum şi cu alte compartimente din instituţie;
 • relaţionează direct cu compartimentele de muncă din instituţie care deţin, utilizează sau întocmesc documente clasificate;
 • relaţionează direct cu instituţii sau organizaţii din exterior care primesc sau expediază documente clasificate;
 • asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, conform legii.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților, nr.3, cam. 82.

Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • urmărește realizarea în termenele stabilite prin contracte a lucrărilor de infrastructură pe care Primăria municipiului Cluj-Napoca și Consiliul local le are încheiate.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

Compartimentul Monitorizare lucrări de infrastructură îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 • ține evidența tuturor contractelor încheiate de instituție cu privire la lucrările de infrastructură;
 • prezintă Primarului municipiului Cluj-Napoca informări privind:
  • stadiul de realizare a prevederilor contractuale a lucrărilor de infrastructură;
  • deficiențele constatate în realizarea la timp și a calității lucrărilor de infrastructură;
  • propuneri privind aplicarea de măsuri care să vizeze realizarea lucrărilor de infrastructură în
   condiții de eficiență și eficacitate;
  • întocmește propuneri privind întocmirea proiectului de Buget local cu privire la Capitolul de
   cheltuieli necesare;
  • urmărește stadiul de ralizare a contractelor de lucrări privind infrastructura precum și încadrarea
   în cheltuielile alocate, în acest sens.
 • furnizează, la solicitarea Primarului municipiului Cluj-Napoca, date şi informaţii de sinteză
  necesare adoptării unor decizii privind lucrările de infrastructură pentru realizarea obiectivelor
  instituţiei;
 • întocmește note, referate şi sinteze, răspunsuri către diverse instituţii, ministere, guvern etc., la
  cererea Primarului municipiului Cluj-Napoca;
 • urmărește soluţionarea şi prezentarea documentelor la termen de către compartimentele din cadrul
  Primăriei municipiului Cluj-Napoca privind lucrările de infrastructură;
 • redactează documente, transmite mesaje interne prin sistemul computerizat;
 • primeşte, pregăteşte şi expediază corespondenţa;
 • urmăreşte şi controlează stadiul rezolvării lucrărilor şi răspunsurilor, în termenul legal, către
  petenţi, instituţii sau persoane juridice, referitoare la activitatea specifică;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii de către Primarul municipiului Cluj-Napoca, în
  condiţiile legii

D. Responsabilităţi:

 • eficientizarea actului administrativ;
 • punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului local, dispoziţiilor primarului şi a actelor normative în vigoare care reglementează domeniul de activitate.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • exercitarea cu profesionalism a tuturor atribuților conferite de lege pentru această activitate;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Compartimentul Monitorizare lucrări de infrastructură colaborează cu toate compartimentele de specialitate ale primăriei, cu instituţiile şi serviciile publice, regiile locale, persoane juridice și fizice, în limita competențelor, stabilite potrivit legii.

Secretarul municipiului Cluj-Napoca face parte din structura organizatorică a Primăriei municipiului Cluj-Napoca. Secretarul municipiului Cluj-Napoca îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

 1.  avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi contrasemnează hotărârile consiliului local;
 2. participă la şedinţele consiliului local;
 3. asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
 4. organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului prin Serviciul Relaţii cu consiliul şi administraţie locală;
 5. asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, prin Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală și Biroul Mass-media;
 6. asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local prin Serviciul Relaţii cu consiliul şi administraţie locală;
 7. pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia prin Serviciul Relaţii cu consiliul şi administraţie locală;
 8. comunică, în termen de 30 zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, atribuție delegată șefului Serviciului Stare civilă;
 9. prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile prevăzute la art. 55 alin. (8^1) sau, după caz, la art. 99 alin. (9), secretarul unității administrativ-teritoriale îndeplinește funcția de ordonator principal de credite pentru actvitățile curente;
 10. are în subordine și coordonează activitatea Direcției Juridice, Serviciului Autoritate tutelară, arhivă, Serviciului Revendicări, fond funciar și registru agricol și Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală.
 11. alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local şi de primar, după caz.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfaşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3,
camera 49, 50.
Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • asigură relaţiile de colaborare cu mass-media, instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale
  si cu cetăţenii;
 • promoveză imaginea Primăriei municipilui Cluj-Napoca prin mediatizarea acţiunilor realizate de
  instuţie şi organizarea unor evenimente;
 • informează opinia publică cu privire la informaţiile de interes public şi la anunţurile instituţiei.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Asigură liberul acces la informaţiile de interes public în conformitate cu Legea nr. 544/2001, prin realizarea de comunicate, informări şi anunţuri de presă.
 2. Monitorizează presa, identifică problemele şi le repartizează spre soluţionare departamentelor responsabile din cadrul instituţiei.
 3. Elaborează comunicatele de presă.
 4. Pregăteşte materialele necesare pentru organizarea conferinţelor de presă ale primarului.
 5. Realizează şi distribuie ziarul primăriei „Jurnalul Municipal”.
 6. Culege date, realizează materiale necesare pentru editarea „Jurnalului Municipal”.
 7. Centralizează informaţiile spre actualizare pe pagina de internet a primariei.
 8. Centralizează informaţiile şi realizează pliante informative cu privire la activitatea departamentelor din cadrul instituţiei.
 9. Realizeză campanii de informare.
 10. Realizează răspunsuri adresate electronic pe site-ul primăriei şi pe alte site-uri.
 11. Realizează răspunsuri la întrebările adresate primarului în cadrul unor emisiuni televizate în colaborare cu celelalte compartimente de muncă.
 12. Manifestă responsabilitate în ceea ce priveşte apariţia anunţurilor şi difuzarea spoturilor publicitare.
 13. Organizează şi participă la dezbateri publice

D. Responsabilităţi:

 • eficientizarea actului administrativ;
 • implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului;
 • punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului local, dispoziţiilor primarului şi a actelor normative în vigoare care reglementează domeniul de activitate.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • propune spre iniţiere primarului proiecte de hotărâre;
 • realizează răspunsurile în conformitate cu Legea nr. 544/2001.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Biroul Mass-media colaborează cu toate compartimentele de specialitate ale primăriei, cu
instituţiile şi serviciile publice, regiile locale, asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale.

A. Datele de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 99; telefon 0264/596030/interior: 1020, 1021 sau 0264/430.240.

Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea şi scopul Serviciului Resurse umane:

Asigură elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor de resurse umane şi a procedurilor de lucru.

C. Activităţi şi atribuţii ce revin Serviciului Resurse umane

3.1. Angajarea şi integrarea salariaţilor:

 1. recrutare;
 2. selecţie;
 3. integrare.

3.2. Motivarea salariaţilor:

 1. evaluarea posturilor;
 2. salarizarea;
 3. motivarea nesalarială.

3.3. Organizarea resurselor umane:

 1. analiza şi reevaluarea posturilor;
 2. elaborarea documentelor organizaţionale: Regulamentul Intern (R.I.), Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (R.O.F.), Statul de funcţii şi Organigrama.

3.4. Gestiunea personalului:

 1. elaborarea şi modificarea/completarea Contractului Individual de Muncă (C.I.M.); participă la elaborarea şi modificarea/completarea Acordului Colectiv/Contractului Colectiv de Muncă (A.C /C.C.M.);
 2. gestiunea dosarelor profesionale şi de personal;
 3. gestiunea bazei de date a evidenţei personalului;
 4. elaborarea de documente de evidenţă a personalului.

3.5. Planificarea resurselor umane:

 1. pregătirea/perfecţionarea salariaţilor;
 2. promovarea salariaţilor.

3.6. Evaluarea performanţelor resurselor umane:

 1. evaluarea performanţelor profesionale individuale;
 2. evaluarea aptitudinală;
 3. evaluarea medicală.

D. Responsabilităţi:

 1. Întocmeşte referate, note prin care propune Primarului municipiului Cluj-Napoca elaborarea politicilor în domeniul resurselor umane.
 2. Propune Primarului municipiului Cluj-Napoca procedurile de lucru privind realizarea activităţilor Serviciului Resurse umane prin punerea în aplicare a politicilor şi procedurilor din domeniul resurselor umane.
 3. Răspunde de punerea în aplicare întocmai a actelor elaborate de Consiliul local şi Primar, precum şi a legilor ce reglementează domeniul resurselor umane.
 4. Răspunde de informarea la timp a salariaţilor cu privire la politicile şi prevederile stabilite de către primar în domeniul resurselor umane.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 1. verifică modul de aplicare şi respectare a prevederilor R.I., A.C./C.C.M. aplicabil, propunând primarului municipiului Cluj-Napoca măsurile care se impun pentru respectarea lor;
 2. verifică actele şi documentele care au stat la baza întocmirii dosarului profesional şi a dosarelor personale ale salariaţilor;
 3. verifică utilizarea timpului de lucru de către salariaţi.

F. Sistemul de relaţii:

 1. Intern – cu salariaţii instituţiei/compartimentele de muncă, serviciile publice din subordinea Consiliului local.
 2. Extern – persoane fizice care sunt interesate pentru ocuparea unor posturi vacante sau care solicită în scris documente sau informaţii.
 3. Persoane juridice: Consiliul Judeţean, Instituţia Prefectului, I.N.A, I.T.M., A.J.O.F.M., Casa de pensii, A.N.F.P., instituţii de învaţamânt de pe raza Municipiului Cluj-Napoca şi cu alte instituţii publice în limita competenţelor stabilite de primar.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

Îmbunătăţirea managementului instituţiei, prin:

 • activităţi de asigurare efectuate în scopul de a furniza o eventuală independenţă a proceselor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă;
 • activităţi de consiliere menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele de conducere şi monitorizare a activităţilor instituţiei în atingerea obiectivelor sale.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Atribuţiile compartimentului de muncă sunt stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 (republicată) privind auditul public intern şi ale HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern (aplicarea normelor generale de audit public intern, ghidul procedural, carta auditului intern), după cum urmează:
  1. elaborarea normelor metodologice specifice instituţiei, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.);
  2. elaborarea proiectului planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de trei ani și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern la nivelul instituţiei (primăriei);
  3. efectuarea de misiuni de audit public intern (de regularitate, sistem sau performanţă) asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul instituţiei, inclusiv asupra activităților entităților subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea Consiliului local;
  4. auditarea, cel puţin o dată la trei ani, a următoarelor activităţi (fără a se limita la acestea):
   • activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă;
   • plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;
   • administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unității administrativ-teritoriale;
   • concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unității administrativ-teritoriale;
   • constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;
   • alocarea creditelor bugetare;
   • sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;
   • sistemul de luare a deciziilor;
   • sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;
   • sistemele informatice.
  5. informarea structurii teritoriale a U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
  6. raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din misiunile de audit efectuate;
  7. elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern;
  8. în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entității publice şi structurii de control intern abilitate;
  9. verificarea respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate şi iniţierea de măsuri corective necesare, în cooperare cu conducătorii entităţilor publice în cauză.
 2. Efectuarea de misiuni de consiliere în conformitate cu Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.
 3. Efectuarea altor acţiuni dispuse de conducătorul instituţiei.

D. Responsabilităţi:

 1. îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor specifice compartimentului;
 2. îndeplinirea obiectivelor instituţiei.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

Independenţă deplină în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege pentru realizarea misiunilor de audit intern.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

 1. Din punct de vedere funcţional, compartimentul este, potrivit prevederilor legale, în directa subordonare a conducătorului instituţiei (primar).
 2. Relaţiile funcţionale ale compartimentului se stabilesc cu toate structurile (compartimente, birouri, servicii şi direcţii) din instituţie, de la care primeşte informaţiile solicitate în desfăşurarea misiunilor de audit cuprinse în fişele posturilor salariaţilor, proceduri de lucru, alte documente specifice activităţii fiecărui compartiment.
 3. Informaţiile transmise către compartimentele din instituţie sunt conţinute de documentele specifice misiunilor de audit: notificări, minute ale şedinţelor de deschidere şi închidere ale misiunilor, fişe de identificare şi analiză a problemelor (FIAP-uri), proiecte ale rapoartelor de audit, rapoarte de audit, alte documente care fac obiectul corespondenţei cu aceste structuri.
 4. Serviciul audit public intern primeşte şi transmite celorlalte compartimente din instituţie şi alte informaţii cuprinse în note interne, referate etc.
 5. Relaţiile de control constau în efectuarea de misiuni de audit asupra tuturor activităţilor care se desfăşoară în cadrul instituţiei conform planului anual sau de misiuni cu caracter excepţional (adhoc) dispuse de către conducătorul instituţiei.
 6. În cadrul relaţiilor de reprezentare, în efectuarea misiunilor de audit, compartimentul de audit reprezintă conducătorul instituţiei.
 7. Pe plan extern, relaţiile serviciului audit public intern se stabilesc cu autorităţi şi instituţii publice
  • entităţi publice de subordonare locală (regii autonome, instituţii publice), persoane juridice de drept public finanţate de la bugetul local, alte autorităţi publice centrale şi locale
  • persoane juridice private
  • asociaţii şi fundaţii care beneficiază de fonduri de la bugetul local, societăţi comerciale partenere (colaboratoare)
  • organizaţii internaţionale
  • organizaţii partenere sau organisme prin care se derulează fonduri structurale comunitare.
 8. Compartimentul de audit public intern solicită şi primeşte de la entităţile din exterior informaţiile pe care le consideră relevante în desfăşurarea misiunilor de audit, conţinute în documentele pe care acestea le întocmesc în activitatea de gestionare a fondurilor din bugetul local (statut, organigramă, fişele posturilor salariaţilor, regulamente de organizare şi funcţionare, balanţe şi bilanţuri privind activitatea desfăşurată, documente financiar-contabile, angajamente legale etc.).

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:
Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 3, cam. 55-56.
Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • realizarea unui sistem informatic integrat care să ofere toate facilitaţile pentru desfăşurarea activităţii din cadrul adminsitraţiei publice în vederea oferirii de servicii prompte şi de calitate către populaţie, transparenţă şi deschidere către cetăţeni.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Asigurarea funcţionării optime a componenţelor active şi pasive de infrastructură.
 2. Asigurarea funcţionării optime a softurilor şi aplicaţiilor, precum şi gestionarea bazelor de date.
 3. Asigurarea conexiunilor între sedii, precum şi a serviciului de internet.
 4. Asistarea implementării de softuri şi aplicaţii noi, precum şi a instruirii personalului în vederea utilizării optime a aplicaţiilor.
 5. Gestionarea sistemului informatic al instituţiei.
 6. Dezvoltarea şi realizarea integrabilităţii sistemului.

D. Responsabilităţi:

 • asigurarea bunei funcţionari a sistemului informatic în ansamblul său (infrastructură, comunicaţii, soft, bază de date).

E. Competeneţe (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • adminstrarea sistemului informatic în totalitate (hardware, software, baze de date);
 • stabilirea regulilor de exploatare, a acceselor şi restricţiilor în sistem şi în afara sistemului;
 • gestionarea componentelor şi dotărilor în sistem;
 • stabilirea necesităţilor pentru dezvoltarea şi extinderea sistemului.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

 • relaţii de colaborare cu toate compartimentele la toate nivelurile din punct de vedere informatic;
 • relaţii de colaborare cu furnizorii de componente SI (hard, soft) şi de servicii informatice;
 • supervizare pentru toate compartimentele privind SI;
 • relaţie de subordonare faţă de primar.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3 camera 51.

Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • reprezentarea în plan extern a instituţiei;
 • organizarea/co-organizarea evenimentelor de relaţii externe desfăşurate sub egida primăriei şi a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
 • promovarea intereselor economice ale Municipiului Cluj-Napoca;
 • creşterea din punct de vedere calitativ şi cantitativ a investiţiilor în municipiu prin întărirea capacităţii de absorbţie a investiţiilor străine.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Iniţiază, implementează şi evaluează proiecte bilaterale/trilaterale din domeniul relaţiilor externe cu oraşe partenere ale Municipiului Cluj-Napoca.
 2. Menţine relaţiile de bună colaborare cu reprezentanţii oraşelor înfrăţite cu Municipiul ClujNapoca.
 3. Identifică noi oraşe partenere ale municipalităţii clujene şi supune spre aprobare propunerile de înfrăţire/colaborare.
 4. Supune spre aprobare noile cereri de înfrăţire/colaborare venite din partea unor oraşe din străinătate.
 5. Organizează vizitele oficiale ale delegaţiilor străine/misiunilor diplomatice străine în Municipiul Cluj-Napoca.
 6. Organizează vizitele şi delegaţiile municipalităţii clujene în străinătate.
 7. Îndrumă pe cei interesaţi în activităţile lor de investigare, cercetare şi cooperare în plan economic.
 8. Dezvoltă, propune, sprijină şi îndrumă proiectele de investiţii şi cooperare în ariile de interes pentru municipalitate.
 9. Extrage, prelucrează, stochează şi diseminează informaţiile necesare pentru întocmirea unei baze de date privind potenţialul de investiţii străine în Municipiul Cluj-Napoca.
 10. Stimulează, organizează şi prezidează întâlniri între reprezentanţi ai mediului de afaceri şi administraţia locală.
 11. Realizează, solicită şi administrează bugetul anual de cheltuieli pe care le presupune activitatea biroului.
 12. Colaborează cu celelalte compartimente pentru stabilirea de relaţii cu agenţi economici din ţară şi străinătate, precum şi cu unitaţile administrative aflate în relaţii de înfrăţire şi parteneriat cu Primăria municipiului Cluj-Napoca.
 13. Contribuie la organizarea vizitelor ce privesc domeniul relaţiilor economice a delegaţiilor care se deplasează în oraşele înfraţite şi partenere.
 14. Asigură evidenţa corespondenţei primite în cadrul compartimentului, rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale şi în termenele stabilite.

D. Responsabilităţi:

 • eficientizarea actului administrativ;
 • implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului;
 • implementarea/ executarea sarcinilor de muncă rezultate din îndeplinirea atribuţiilor;
 • punerea în aplicare a hotărârilor de Consiliu local, a dispoziţiilor primarului şi a actelor normative în vigoare care reglementează domeniul de activitate.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • de întocmire a documentelor;
 • de propunere spre iniţiere primarului şi de dezbatere şi aprobare de către Consiliul local a proiectelor de hotărâre.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Biroul are relaţii de colaborare cu compartimentele interne ale Primăriei municipiului ClujNapoca, relaţii de colaborare/supervizare cu alte organizaţii, cu diverse instituţii publice şi private, societăţi comerciale, asociaţii patronale, Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, Direcţia de Statistică Cluj, potenţiali investitori din ţară şi din străinătate etc.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoara activitatea: Municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Unirii nr. 1, cam. 28, 29/A şi 29B.

Este subordonat Secretarului şi Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

Serviciul Autoritatea tutelară, arhivă asigura îndeplinirea tuturor atribuţiilor trasate în sarcina autorităţii tutelare de Codul civil şi celelalte acte normative incidente, precum şi îndeplinirea tuturor atribuţiilor stabilite prin lege pe linia evidenţei, păstrării, folosirii documentelor create şi a informaţiilor clasificate şi a celorlalte sarcini trasate de conducerea instituţiei.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Îndeplineşte atribuţiile instanţei de tutelă referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau ale interzisului judecătoresc ori după caz, cu privire la supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile acestuia.
 2. Instituie curatela pentru reprezentarea/asistarea minorului la încheierea actelor juridice, pentru diverse situaţii în care părinţii sunt în imposibilitatea să-şi exercite atribuţiile ce le revin faţă de persoana şi bunurile copilului.
 3. Instituie curatela conform art. 167, din Codul civil, modificat prin Legea nr. 54/2013.
 4. Întocmeşte ancheta socială pentru încredinţarea minorului unuia dintre parinţi în cazurile de divorţ şi reglementarea vizitării minorului, la solicitarea instanţelor judecătoreşti sau a notarului public.
 5. Verifică, prin darea de seamă anuală, modul în care tutorele îşi îndeplineşte sarcinile ce-i revin cu privire la persoana şi bunurile minorului/interzisului.
 6. Întocmeşte ancheta socială pentru punerea sub interdicţie judecătorească şi numirea tutorelui.
 7. Întocmeşte ancheta socială necesară pentru obţinerea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului în situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi (H.G. nr. 1291/2012 de modificare şi completare a Legii nr. 416/2001).
 8. Asistă vârstnicii la încheierea contractelor de întreţinere.
 9. Mediază conflictele ce pot să apară în derularea contractelor de întreţinere încheiate de vârstnici.
 10. Asigură evidenţa tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite.
 11. Asigură evidenţa tuturor intrărilor şi ieşirilor de unităţi arhivistice în/din depozitele de arhivă.
 12. Propune modificarea prevederilor nomenclatorului arhivistic al instituţiei în situaţia în care constată neconcordanţe între prevederile lui şi situaţia reală.
 13. Urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor, verifică modul de respectare a prevederilor Legii nr. 16/1996, legea arhivelor naţionale, modificată, de către compartimentele creatoare de documente, propune măsuri de remediere a disfuncţionalităţilor constatate conducătorului compartimentului respectiv.
 14. Verifică şi preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite, întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă aflate în depozite.
 15. Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării cópiilor şi certificatelor solicitate de către cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare.
 16. Pune la dispoziţie pe bază de semnatură şi ţine evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor creatoare, iar la restituire verifică integritatea documentelor împrumutate şi asigură reintegrarea acestora în fond.
 17. Organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor legale incidente, menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă, propune măsuri de dotare corespunzătoare cu mobilier, rafturi, mijloace P.S.I. a depozitelor, propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei.
 18. Asigură legatura cu Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Cluj.
 19. Pune la dispoziţia delegatului Direcţiei Arhivelor Naţionale Cluj toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunilor de control.
 20. Pregăteşte documentele (cu valoare istorică) şi inventarele acestora în vederea predării lor la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Cluj.
 21. Asigură selecţionarea documentelor conform prevederilor Legii nr. 16/1996, modificată şi a nomenclatorului arhivistic intern.
 22. Asigură predarea la topit a documentelor cu termen de păstrare expirat şi, respectiv, la Direcţia Judeţeana a Arhivelor Naţionale Cluj, documentele cu termen de păstrare expirat în instituţie.
 23. Asigură evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea, în condiţiile legii, a documentelor clasificate.
 24. Avansează propuneri pentru clasificarea ca secret de serviciu pentru documentele instituţiei.

D. Responsabilităţi:

 • soluţionează toate adresele înregistrate la Primăria municipiului Cluj-Napoca (C.I.C.) care vizează atribuţiile sale;
 • întocmeşte anchetele sociale solicitate de parchete, instanţele judecătoreşti etc.;
 • întocmeşte proiectele de dispoziţie necesare protecţiei drepturilor copilului;
 • asigură arhivarea documentelor create conform nomenclatorului arhivistic al instituţiei;
 • respectă şi asigură punerea în aplicare a legislaţiei incidente, a regulilor stabilite;
 • propune primarului măsurile necesare şi legale pentru soluţionarea diverselor cazuri instrumentate;
 • propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii proprii.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • serviciul asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce revin autorităţii tutelare (conform prevederilor Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, primarul unităţii administrativ-teritoriale este autoritatea tuteleră) ca reprezentant al statului în unitatea administrativ-teritorială, precum şi atribuţiilor stabilite prin lege pe linia evidenţei, păstrării, folosirii documentelor create şi a informaţiilor clasificate.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

 • serviciul colaboreaza cu toate compartimentele de muncă din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi soluţionează sesizările din aria sa de competenţă, conform procedurilor sale interne;
 • serviciul colaborează cu organismele similare din ţară, cu autorităţile judeţene, organele de poliţie, parchete, instanţe judecătoreşti, autorităţi ale administraţiei centrale, SRI, SIE şi eliberează actele administrative solicitate sau efectuează operaţiunile tehnico-materiale solicitate.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3 (intrare din str. Petru Maior), parter, cam. 8, 9, 10,14 și 16.
Direcția Juridică este subordonată Secretarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • apără drepturile şi interesele instituţiei la încheierea de acte juridice sau în faţa organelor de jurisdicţie;
 • asigură consultanță juridică departamentelor de specialitate din cadrul instituției.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Vizează, pentru legalitate şi/sau contrasemnează actele cu caracter juridic, în condiţiile legii.
 2. Vizează, pentru legalitate, referatele întocmite de către direcţiile/serviciile/birourile din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice, care stau la baza emiterii dispoziţiilor Primarului municipiului Cluj-Napoca.
 3. Vizează, pentru legalitate referatele care stau la baza întocmirii proiectelor de hotărâre, întocmite de către direcţiile/serviciile/birourile din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice.
 4. Colaborează la redactarea proiectelor de hotărâre și a altor reglementări specifice instituției în vederea acordării vizei de legalitate;
 5. Vizează pentru legalitate încheierea contractelor pe care instituţia le încheie cu terţi.
 6. Soluţionează reclamaţiile, sesizările, cererile, adresate Direcției Juridice sau repartizate acesteia, cu respectarea prevederilor legale.
 7. Pune la dispoziţia consilierilor locali datele solicitate de aceştia, în probleme ce intră în competenţa lor de soluţionare, în condiţiile legii.
 8. Întocmeşte referate, proiecte de dispoziţii şi proiecte de hotărâre în probleme ce intră în competenţa de soluţionare a Direcției Juridice.
 9. Ia măsuri de soluţionare a problemelor ridicate de cetăţeni în audienţe, care intră în competenţa direcției;
 10. Asigură cunoaşterea şi aprofundarea legislației în vigoare precum si modificările și completările care ar putea să apară;
 11. Urmărește activitatea de cunoaștere și de aplicare a legislației incidente domeniului de activitate, completările, modificările actelor normative cu aplicabilitate în administrația publică locală și apariția noii legislații în domeniu;
 12. Pe baza actelor normative în vigoare, redactează instrucțiuni, circulare, etc., având caracter intern și menite să expliciteze sensul anumitor acte normative sau să alinieze practica internă a instituției la exigențele acestor acte normative;
 13. Atunci când este solicitat participă la negocierea unor contracte, convenții, protocoale, etc. și, pe lângă asistența de specialitate, participă la redactarea actelor ce vor fi încheiate, urmărind continuu punerea în concordanță a scopurilor și obiectivelor instituției cu cele ale partenerilor dar cu stricta respectare a prevederilor legale;
 14. Instrumentează dosarele în care primarul, municipiul, respectiv Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sunt părţi. În acest sens:
  1. studiază temeinic cauzele în care sunt reprezentate interesele primarului, ale municipiului ori ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
  2. analizează oportunitatea şi legalitatea formulării de cereri de chemare în judecată, pe baza referatelor aprobate de primar, întocmite de direcţiile/serviciile/birourile din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice, la care sunt anexate toate scriptele necesare promovării acestora;
  3. formulează întâmpinări în dosarele în care primarul, municipiul, respectiv Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este citat în calitate de pârât;
  4. Invocă excepţii, formulează cereri, propune probe, depune concluzii scrise, note de şedinţă etc., ori de câte ori apreciază necesar acest lucru sau instanţa de judecată dispune în acest sens;
  5. analizează oportunitatea şi legalitatea exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor pronunţate în dosare şi, în cazul în care se impune, exercită căile de atac prevăzute de lege; în caz contrar, întocmeşte un referat motivat, cu propunerea de neexercitare a căilor de atac, care urmează a fi aprobat de Primarul municipiului Cluj-Napoca;
  6. asigură reprezentarea primarului, municipiului şi Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, la termenele stabilite de instanţe, pentru soluţionarea dosarelor cu a căror instrumentare a fost încredinţat;
  7. definitivează procesele şi solicită investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, acestea urmând a fi comunicate direcţiilor/serviciilor/birourilor interesate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice, spre ştiinţă ori punere în executare.
 15. Informează cetăţenii cu privire la situaţia dosarelor în care aceştia şi autoritatea publică locală sunt părţi.
 16. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în sarcina sa ori încredinţate de către şeful ierarhic superior.

D. Responsabilităţi:

 • vegheză asupra respectării legalităţii emiterii actelor juridice încheiate sau emise de către instituţie.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • vizează pentru legalitate referatele care stau la baza proiectelor de acte administrative, precum şi contractele pe care instituţia le încheie cu terţi.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

 • intern: cu toate compartimentele de muncă, cu secretarul municipiului, viceprimarii şi primarul.
 • extern: cu instanţele de judecată, instituţii publice, ONG-uri şi societăţi comerciale.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3 (intrare din str. Petru Maior), parter, cam. 8, 9, 14.

Este subordonat directorului executiv al Direcției Juridice și Secretarului municipiului ClujNapoca.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • apără drepturile şi interesele instituţiei în faţa instanțelor de judecată.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Colaborează, la cerere, la întocmirea proiectelor de dispoziţii şi de hotărâri.
 2. Instrumentează dosarele în care primarul, municipiul, respectiv Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sunt părţi. În acest sens:
  1. studiază temeinic cauzele în care sunt reprezentate interesele primarului, ale municipiului ori ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
  2. analizează oportunitatea şi legalitatea formulării de cereri de chemare în judecată, pe baza referatelor aprobate de primar, întocmite de direcţiile/serviciile/birourile din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice, la care sunt anexate toate scriptele necesare promovării acestora;
  3. formulează întâmpinări în dosarele în care primarul, municipiul, respectiv Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este citat în calitate de pârât;
  4. Invocă excepţii, formulează cereri, propune probe, depune concluzii scrise, note de şedinţă etc., ori de câte ori apreciază necesar acest lucru sau instanţa de judecată dispune în acest sens;
  5. analizează oportunitatea şi legalitatea exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor pronunţate în dosare şi, în cazul în care se impune, exercită căile de atac prevăzute de lege; în caz contrar, întocmeşte un referat motivat, cu propunerea de neexercitare a căilor de atac, care urmează a fi aprobat de Primarul municipiului Cluj-Napoca;
  6. asigură reprezentarea primarului, municipiului şi Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, la termenele stabilite de instanţe, pentru soluţionarea dosarelor cu a căror instrumentare a fost încredinţat;
  7. definitivează procesele şi solicită investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, acestea urmând a fi comunicate direcţiilor/serviciilor/birourilor interesate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice, spre ştiinţă ori punere în executare.
 3. Informează cetăţenii cu privire la situaţia dosarelor în care aceştia şi autoritatea publică locală sunt părţi.
 4. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în sarcina sa ori încredinţate de către şeful ierarhic superior.

D. Responsabilităţi:

 • apără drepturile şi interesele instituţiei în faţa instanțelor de judecată.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • instrumentează dosarele în care primarul, municipiul, respectiv Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sunt părţi.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

 • intern: cu toate compartimentele de muncă, cu secretarul municipiului, viceprimarii şi primarul.
 • extern: cu instanţele de judecată, instituţii publice.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3 (intrare din str. Petru Maior), parter, cam. 16.

Este subordonat directorului executiv al Direcției Juridice și Secretarului municipiului ClujNapoca.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • monitorizarea modificărilor legislative și comunicarea acestor modificări direcțiilor de specialitate;
 • asigurarea consultanței juridice departamentelor de specialitate din cadrul instituției;
 • avizarea contractelor.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Asigură cunoaşterea şi aprofundarea legislației în vigoare precum si modificările și completările care ar putea să apară;
 2. Urmarește activitatea de cunoaștere și de aplicare a legislației incidente domeniului de activitate, completările, modificările actelor normative cu aplicabilitate în administrația publică locală și apariția noii legislații în domeniu;
 3. Pe baza actelor normative în vigoare, redactează instrucțiuni, circulare, etc., având caracter intern și menite să expliciteze sensul anumitor acte normative sau sa alinieze practica interna a instituției la exigențele acestor acte normative;
 4. Atunci când este solicitat participă la negocierea unor contracte, convenții, protocoale, etc. și, pe lângă asistența de specialitate, participă la redactarea actelor ce vor fi încheiate, urmărind continuu punerea în concordanță a scopurilor și obiectivelor instituției cu cele ale partenerilor dar cu stricta respectare a prevederilor legale;
 5. Răspunde de realizarea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în termen a lucrărilor repartizate de către conducerea Primariei, respectiv primar, viceprimari, secretar sau solicitate de către alte instituții, ori de către direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului, astfel încât să sporească încrederea în instițuia Primariei și a celor care o reprezintă, prin păstrarea secretului de serviciu, a confindențialitații informațiilor sau documentelor de care ia cunoștință în exercitarea funcției;
 6. Colaborează la redactarea proiectelor de hotărâre și a altor reglementări specifice instituției în vederea acordării vizei de legalitate;
 7. Soluționează cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului, înaintate de conducere sau solicitate de direcțiile/serviciile din cadrul aparatului de specialitate;
 8. Răspunde de modul de soluționare a corespondenței repartizată de către șeful serviciului. După soluționarea acesteia ia măsuri pentru completarea rubricilor specifice din registrul de corespondență;
 9. Răspunde de calitatea și legalitatea lucrărilor efectuate și a actelor întocmite, precum și de folosirea eficientă a timpului de lucru;
 10. Întocmește referate, proiecte de dispoziții și proiecte de hotărâri în probleme ce intră în competența de soluționare a Serviciului juridic, legislație, contracte;
 11. Participă la activitatea comisiilor înființate prin dispoziții ale Primarului municipiului ClujNapoca și din care a fost propus să facă parte de către șeful Serviciului juridic, legislație, contracte;
 12. Avizează și contrasemnează actele cu caracter juridic repartizate în acest sens de către șeful serviciului;
 13. Colaborează cu toate celelalte direcții/servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru rezolvarea solicitărilor primite din sfera de competență a acestora;
 14. Asigură relațiile cu publicul și acordă consultanță juridică cetățenilor aflați în audiență la Primarie pe diferite probleme;
 15. Semestrial, întocmește un raport cu privire la acordarea consultanței juridice, consiliere, cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor, reclamațiilor, sesizărilor adresate de cetățeni primarului, viceprimarului, Consiliului local;
 16. Respectă strict programul de lucru și Regulamentul intern aprobat de conducerea Primariei;
 17. Păstrează secretul profesional și confidențialitatea lucrărilor;
 18. Prezintă în fiecare zi de vineri, ora 14,30, raportul săptamânal de activitate;
 19. Respectă procedurile operaționale aprobate de către Primarul municipiului Cluj-Napoca, Statutul consilierului juridic si Codul deontologic al consilierului juridic;
 20. Asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului de muncă.

D. Responsabilităţi:

 • monitorizează modificările legislative și comunică direcțiilor de specialitate aceste modificări.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • vegheză asupra respectării legalităţii emiterii actelor juridice încheiate sau emise de către instituţie.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

 • intern: cu toate compartimentele de muncă, cu secretarul municipiului, viceprimarii şi primarul.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:
Locul în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 92, 93, 94.
Este subordonat Secretarului municipiului Cluj-Napoca.
Are în subordine Compartimentul Revendicări.
B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 1. Fond Funciar:
  • reconstituirea dreptului de proprietate privată în conformitate cu legile fondului funciar;
   rezolvarea solicitărilor cetăţenilor privind problemele aferente utilizării, obţinerii de sprijin din partea statului etc.;
  • evidenţa şi urmarirea modificărilor statutului terenurilor agricole pe raza municipiului Cluj-Napoca.
 2. Revendicări:
  • reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul Legii nr. 10/2001;
  • rezolvarea solicitărilor cetăţenilor privind problemele aferente utilizării, obţinerii de sprijin din partea statului etc.;
  • evidenţa şi urmărirea revendicărilor în temeiul Legii nr. 10/2001 pe raza Municipiului Cluj-Napoca.
 3. Registru Agricol:
  • înregistrarea terenurilor pe categorii de folosinţă şi zone de impozitare;
  • urmãrirea evidenţei animalelor;
  • eliberarea adeverinţelor pentru acordarea de subvenţii.
  • ține evidenta terenurilor care se circumscriu Legii nr. 17/2014
  • transmite Directiei Agricole dosarele inregistrate potrivit Legii nr. 17/2014
  • întocmește și eliberează atestate de producator și carnete pentru comercializarea produselor agricole și zootehnice din sectorul agricol în temeiul dispozițiilor Legii nr. 145/2014.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

Fond Funciar

 1. Îndeplineşte toate sarcinile transmise de preşedintele şi secretarul comisiei de aplicare a legilor funciare: Legea nr. 18/1991, republicată, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 169/1997, Legea nr. 193/2007, Legea nr. 247/2005 și Legea nr. 165/2013.
 2. Îndeplineşte toate sarcinile transmise de primar, viceprimari şi secretar în condiţiile legii.\
 3. Verifică datele şi informaţiile primite în vederea realizării lucrărilor aferente serviciului, verifică încadrarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare, răspunde de circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor.
 4. Planifică şi organizează activitatea pentru realizarea lucrărilor repartizate la termenele şi în condiţiile prevãzute de legislaţia în vigoare.
 5. Participă la punerea în posesia terenurilor a persoanelor îndreptãţite conform prevederilor Legii nr. 18/1991, ale Legii nr. 1/2000, ale Legii nr. 169/1997 şi ale Legii nr. 247/2005.
 6. Participă în colaborare cu Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii la punerea în posesie a veteranilor de război şi a luptătorilor în Revoluţia din Decembrie 1989, conform Legii nr. 44/1994 şi a Legii nr. 42/1990, republicată.
 7. Întocmeşte procesele-verbale de punere în posesie a persoanelor îndreptăţite şi ţine evidenţa titlurilor de proprietate eliberate de Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, înmânându-le titularilor.
 8. Acordă informaţii publicului ce intră în competenţa de rezolvare a serviciului, ia măsuri de soluţionare a problemelor ridicate de cetățeni;
 9. Verifică cerererile depuse pentru reconstituirea dreptului de proprietate, întocmeşte referatele care vor fi prezentate în comisia de fond funciar;
 10. Analizează expertizele tehnice şi formuleaza punctul de vedere la propunerile ce decurg din acestea.
 11. Identifică pe hărţi topografice imobilele din patrimoniul statului, revendicate în baza Legii nr. 18/1991;
 12. Instrumentează actele şi documentele de preluare a imobilelor în proprietatea statului;
 13. Pune la dispoziţia compartimentelor din instituţie, a altor instituţii ale statului şi cetăţenilor informaţii, documente, relaţii despre situaţia imobilelor revendicate în baza Legii nr.18/1991;
 14. Eliberează copii dupa documentele existente in dosarele de revendicare;
 15. Ţine evidenţa imobilelor revendicate în baza Legii nr. 18/1991;
 16. Completează dosarele cu actele solicitate de la petenţi pentru imobilele revendicate în baza Legii nr. 18/1991;
 17. Solicită vize de la serviciile implicate în aplicarea Legii nr. 18/1991; (acţiuni juridice, concesiuni, situaţie locativă, revendicări în baza Legii nr.112/1995);
 18. Întocmeşte referatele şi dispoziţiile pentru imobilele revendicate în baza Legii nr. 18/1991;
 19. Corespondează cu petenţii;
 20. Întocmeşte informari, referate, rapoarte, răspunsuri la audienţele conducerii, la sesizări şi alte cereri ale cataţenilor sau persoanelor juridice pentru imobilele revendicate în baza Legii nr.18/1991;
 21. Transmite dosarele actualilor deţinatori ai imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001;
 22. Alte sarcini transmise de catre şefii ierarhici superiori, în condițiile legii.

Compartimentul Revendicări (Legea nr. 10/2001):

 1. Stabileşte situaţia juridică a imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001 din proprietatea Statului Român, la solicitarea cetãţenilor şi a serviciilor din aparatul de specialitate al primarului.
 2. Acordã informaţii publicului, pentru lamurirea situaţiei juridice a imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001 şi a celor restituite foştilor proprietari.
 3. Verifică documentaţiile de întabulare şi parcelare, în concordanţã cu înscrierea din Cartea Funciară (C.F.).
 4. Identifică pe hărţi topografice imobilele din patrimoniul statului, revendicate în baza Legii nr. 10/2001.
 5. Instrumenteazã actele şi documentele de preluare a imobilelor în proprietatea statului.
 6. Pune la dispoziţia compartimentelor din instituţie, a altor instituţii ale statului şi cetăţenilor informaţii, documente, relaţii despre situaţia imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001.
 7. Elibereazã cópii dupã documentele existente în dosarele de revendicare.
 8. Ţine evidenţa imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001.
 9. Completeazã dosarele cu actele solicitate de la petenţi pentru imobilele revendicate în baza Legii nr. 10/2001.
 10. Solicită vize de la serviciile implicate în aplicarea Legii nr. 10/2001 (acţiuni juridice, concesiuni, situaţie locativă, revendicări în baza Legii nr. 112/1995).
 11. Întocmeşte referatele şi dispoziţiile pentru imobilele revenicate în baza Legii nr. 10/2001.
 12. Expediazã dispoziţiile cãtre petenţi.
 13. Corespondeazã cu petenţii care au depus notificări în baza Legii nr. 10/2001.
 14. Întocmeşte informãri, referate, rapoarte, răspunsuri la audienţele conducerii, la sesizări şi alte cereri ale cetãţenilor sau persoanelor juridice pentru imobilele revendicate în baza Legii nr. 10/2001.
 15. Transmite dosarele actualilor deţinãtori ai imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001.
 16. Alte sarcini transmise de cãtre şefii ierarhici superiori în condiţiile legii.

Registrul agricol:

 1. Realizeazã evidenţa Registrului agricol la zi, conform legislaţiei în vigoare.
 2. Elibereazã pe baza Registrului agricol certificate de producător pentru valorificarea produselor agricole pe piaţă.
 3. Redacteazã răspunsurile la cererile adresate de producãtori privind modificãri de poziţii, adeverinţe solicitate în baza Registrului Agricol etc.
 4. Întocmeşte evidenţa efectivelor de animale pe circumscripţii sanitar-veterinare, precum şi opisul alfabetic.
 5. Elibereazã bilete de proprietate în vederea vânzării animalelor.
 6. Transcrie în registrele agricole animalele vândute/cumpãrate, produşii obţinuţi din fătări şi animalele moarte;
 7. Elibereazã adeverinţele solicitate pentru obţinerea drepturilor de şomaj, burse şcolare.
 8. Centralizeazã datele înscrise în registrul agricol, la termenele prevãzute în normele tehnice de completare a registrului agricol.
 9. Înregistreazã de la gospodãrii producţia vegetalã şi animalã, cu respectarea legii.
 10. Verifică şi avizeazã documentaţiile depuse de persoanele fizice şi juridice privind acordarea de subvenţii producătorilor agricoli.
 11. Întocmeşte dări de seamă statistice cu privire la evoluţia efectivelor de animale şi modul de utilizare a terenurilor.
 12. Acordă informaţii publicului în probleme ce intră în sfera de rezolvare a serviciului;
 13. Alte sarcini transmise de către şefii ierarhici superiori, în condiţiile legii;
 14. Înființează, organizează, gestionează și ține evidența registrului de evidență a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hartie și în format electronic.
 15. Afișează ofertele de vânzare a terenurilor din intravilan, sens în care se întocmește procesul verbal de afișare;
 16. Transmite Direcției Agricole dosarele înregistrate potrivit Legii nr. 17/2014 și actele întocmite în baza acestor dosare;
 17. Întocmește și eliberează adeverințe potrivit Legii nr. 17/2014;
 18. Întocmește, eliberează și vizează atestate de producator și carnete pentru comercializarea produselor agricole și zootehnice din sectorul agricol;
 19. Verifică în teren și în registrul agricol existența suprafețelor de teren și efectivele de animale;
 20. Înființează, organizează, gestionează și ține evidența registrului de evidență a atestatelor de producator și a carnetelor de comercializare, pe suport hartie și în format electronic;
 21. Comunică organelor fiscale, trimestrial informații cu privire la beneficiarii carnetelor de comercializare;

D. Responsabilităţi:

 • răspunde pentru legalitatea întocmirii documentaţiilor în vederea reconstituirii dreptului de proprietate în conformitate cu prevederile legilor fondului funciar şi ale Legii nr. 10/2001, privind punerea în posesie, emiterea şi eliberarea titlurilor de proprietate şi a dispoziţiilor primarului;
 • răspunde pentru legalitatea şi veridicitatea datelor consemnate în registrul agricol şi în completarea documentelor care fac obiectul activităţii compartimentului registru agricol;
 • răspunde pentru actele comunicate instanţelor de judecată, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj şi altor organe abilitate ale statului implicate în acţiunea de reconstituire a dreptului de proprietate;
 • răspunde pentru legalitatea şi corectitudinea adreselor eliberate persoanelor fizice şi persoanelor juridice.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • are competenţă în emiterea tuturor actelor privind realizarea sarcinilor în domeniul aplicării legilor fondului funciar, a celorlalte legi care reglementează dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, ale Legii nr. 10/2001, precum şi ale legislaţiei registrului agricol;
 • are competenţe în realizarea documentelor transmise instanţelor judecătoreşti şi instituţiilor statului în domeniul legilor fondului funciar, a Legii nr. 10/2001 şi a registrului agricol;
 • are competenţe în eliberarea de adeverinţe, dovezi şi alte acte solicitate de petenţi în vederea obţinerii unor drepturi financiare în urma activităţilor care au ca obiect terenurile agricole.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Primeşte şi transmite către compartimentele din cadrul primăriei şi instituţiilor statului implicate în aplicarea legilor proprietăţii informatii legate de fondul funciar, pe care-l administrează sau se află în zona de competenţă a serviciului.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Sediul în care îşi desfăşoară activitatea: Clădirea centrală a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, din str. Moţilor nr. 3, etj. II, cam. 95, 96 şi 97.

Subordonare: Şeful serviciului este subordonat Secretarului şi Primarului municipiului Cluj-Napoca, iar angajaţii din serviciu, şefului serviciului.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

1. Misiune:

Serviciul Relaţii cu consiliul şi administraţie locală îşi desfăşoară activitatea pe patru coordonate principale şi total diferite ca fizionomie a abordării:

 1. relaţia cu Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;
 2. relaţia cu asociaţiile de locatari/ proprietari;
 3. înregistrarea şi evidenţa dispoziţiilor primarului municipiului Cluj-Napoca;
 4. administrarea locuinţelor sociale (Cluj-Napoca, str. Iuliu Coroianu nr. 5).

1.1 Pregăteşte şedinţele Consiliului local, asigură materialele necesare desfăşurării acestora, asigură, în condiţiile legii, convocarea şedinţelor consiliului şi a comisiilor de specialitate, aduce la cunoştinţă publică hotărârile adoptate de Consiliul local, prin intermediul Biroului Mass-media, înregistrează dispoziţiile primarului, ţine o evidenţă clară a dispoziţiilor emise de primar, precum şi a hotărârilor şi actelor care rezultă în urma şedinţelor consiliului local, în vederea punerii în aplicare a hotărârilor consiliului sau în vederea soluţionării diverselor probleme; urmăreşte şi informează primarul şi consiliul local despre modul de îndeplinire a hotărârilor adoptate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.
1.2. Asigură îndrumarea metodologică a asociaţiilor de locatari/proprietari din municipiul Cluj-Napoca privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea acestora, în scopul realizării sarcinilor şi obligaţiilor care le revin, potrivit Legii nr. 230/2007 şi a normelor sale de aplicare.
1.3. Asigură înregistrarea, evidenţa, crearea bazei de date şi arhivarea dispoziţiilor Primarului municipiului Cluj-Napoca, în condiţiile legii.
1.4. Asigură administrarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a locuinţelor sociale din str. Iuliu Coroianu nr. 5.

2. Scop:

2.1. Deservirea transparentă, operativă şi calitativă a comunităţii clujene.
2.2. Funcţionarea în bune condiţiuni a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
2.3. Desfăşurarea în condiţii optime a şedinţelor comisiilor de specialitate.
2.4. Desfăşurarea în bune condiţiuni a şedinţelor consiliului local.
2.5. Crearea condiţiilor optime pentru dezbaterea, amendarea şi aprobarea proiectelor de hotărâre.
2.6. Asigurarea relaţiei dintre Executivul primăriei şi consiliul local.
2.7. Asigurarea transparenţei şi comunicarea către autorităţile publice şi către persoanele interesate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a actelor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
2.8. Organizarea, funcţionarea în bune condiţiuni şi în conformitate cu prevederile legale a asociaţiilor de locatari/proprietari.
2.9. Eficientizarea activităţii serviciului, îndrumarea, sprijinirea şi consilierea metodologică şi consilierea conducerii asociaţiilor de locatari/proprietari.
2.10. Îndrumarea, coordonarea şi verificarea asociaţiilor de locatari/proprietari.
2.11. Desfăşurarea în condiţii de legalitate a activităţii asociaţilor de locatari/proprietari.
2.12. Îndeplinirea atribuţiilor de publicitate prevăzute de legislaţia civilă şi penală.
2.13. Respectarea disciplinei financiar-contabile la nivelul asociaţiilor de locatari/proprietari.
2.14. Deservirea transparentă şi eficientă, operativă şi calitativă a beneficiarilor locuinţelor sociale, str. Iuliu Coroianu nr. 5.
2.15. Desfăşurarea în condiţii de legalitate a activităţii de administrare a locuinţelor sociale.
2.16. Eficientizarea activităţii serviciului, prin preocuparea asiduă de îmbunătăţire a activităţii de administrare a locuinţelor sociale, str. Iuliu Coroianu nr. 5.
2.17. Asigurarea transparenţei şi comunicarea către autoritatea publică a tuturor actelor şi faptelor ce compun activitatea de administrare a locuinţelor sociale.
2.18. Eficientizarea activităţii aparatului de specialitate al primarului.
2.19. Gestionarea eficientă a corespondenţei la nivelul compartimentului.
2.20. Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege de către administratorii de imobile, pentru desfăşurarea în condiţiile legii şi de calitate a activităţii de administrare a imobilelor.
2.21. Respectarea disciplinei financiar-contabile la nivelul locuinţelor sociale.
2.22. Rezolvarea problemelor de competenţa serviciului, conform legislaţiei în vigoare.
2.23. Eficientizarea relaţiei instituţiei cu asociaţiile de locatari/proprietari.

C. Atribuţiile Serviciului Relaţii cu consiliul şi administraţie locală

1. Organizarea şi funcţionarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

1.1. Atribuţii

1.1.2. Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea şedinţei de constituire a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca:

 1. În baza ordinului Prefectului Județului Cluj privind convocarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în ședința de constituire, sunt redactate proiectele de hotărâre în vederea constituirii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali, aleși în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, proiect de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor locali aleși în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarilor municipiului Cluj-Napoca și proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).
 2. Anunțarea Serviciului Evidență mijloace fixe și achiziții materiale despre data, locul și ora desfășurării ședinței de constituire, în vederea pregătirii sălii în care se va desfășura ședința (inclusiv prin montarea cabinelor de vot și a urnei pentru alegerea viceprimarilor) și a aparatelor de înregistrare audio.
 3. Redactarea și imprimarea pe hârtie specială a jurămintelor pentru consilierii locali, viceprimari și primar.
 4. Redactarea buletinelor de vot pentru alegerea viceprimarilor.
 5. Asigurarea, în vederea depunerii jurământului, a Bibliei și a Constituției României.
 6. Culegerea datelor de contact ale consilierilor locali ale căror mandate urmează să fie validate.
 7. Punerea la dispoziția consilierilor locali, în cadrul ședinței de constituire, a unui dosar conținând un tabel nominal cu datele de contact ale noilor consilieri locali, un tabel nominal cu datele de contact ale persoanelor cu funcții de conducere din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, lista datelor de contact ale Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, un formular de preluare a datelor biografice ale noilor consilieri locali, un formular al declarației pe proprie răspundere privind colaborarea/necolaborarea cu Securitatea, un formular al declarației de avere, un formular al declarației de interese, precum și Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 8. Punerea la dispoziția președintelui de vârstă a unui dosar cuprinzând Programul desfășurării ședinței de constituire a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în urma alegerilor locale, precum și proiectele de hotărâre, până când conducerea ședinței va fi preluată de către președintele de ședință ales.
 9. Punerea la dispoziția președintelui de ședință a unui dosar cuprinzând Programul desfășurării ședinței de constituire a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în urma alegerilor locale, precum și a proiectelor de hotărâre, din momentul în care acesta preia conducerea ședinței.
 10. Participarea la ședința de constituire.
 11. Redactarea hotărârilor rezultate în urma ședinței de constituire, multiplicarea lor (în câte cinci exemplare originale) și punerea la dispoziție a acestora, pentru semnare, președintelui de vârstă, celor doi cei mai tineri consilieri locali și președintelui de ședință, precum și, pentru contrasemnare, secretarului municipiului.
 12. Ștampilarea hotărârilor semnate cu sigiliul consiliului local.
 13. Întocmirea adreselor de transmitere a hotărârilor către primar și Instituția Prefectului Județului Cluj, adrese care urmează să fie semnate de către secretarul municipiului, iar după aceea ștampilate cu sigiliul consiliului local.
 14. Întocmirea notei interne de transmitere a hotărârilor către direcțiile, serviciile și birourile din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care urmează să fie semnată de către șeful serviciului și de către secretarul municipiului.
 15. Scanarea hotărârilor, postarea acestora pe INFOCET – precum și operarea tuturor modificărilor survenite asupra vechilor hotărâri de consiliu local – însoțite de nota internă de transmitere a hotărârilor către direcțiile, serviciile și birourile din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și transmiterea lor Biroului Mass-media, în vederea postării pe siteul instituției.
 16. Includerea hotărârilor scanate în arhiva electronică a serviciului.
 17. Transmiterea hotărârilor adoptate primarului și Instituției Prefectului Județului Cluj, în termenul prevăzut de lege.
 18. Îndosarierea hotărârilor adoptate.
 19. Întocmirea registrului de ședință, care include proiectele de hotărâre și hotărârile adoptate.
 20. Audierea casetelor cu desfășurarea ședinței, transcrierea acestora și redactarea procesului-verbal al ședinței de constituire.
 21. Corectarea procesului-verbal, înlăturând unele inadvertențe gramaticale și de formulare tehnică, rearanjarea corectă a rezumatelor intervențiilor.
 22. Semnarea procesului-verbal de către președintele de ședință și de către secretarul municipiului.
 23. Scanarea procesului-verbal al ședinței și includerea acestuia în arhiva electronică a serviciului.
 24. Afișarea procesului-verbal și a hotărârilor adoptate la avizierul din holul etajului II, de lângă încăperile serviciului, încheindu-se cu această ocazie câte un proces-verbal de afișare.
 25. Transmiterea procesului-verbal al ședinței de constituire către Biroul Mass-media, pentru afișarea lui pe site-ul instituției.
 26. Întocmirea dosarului de ședință, care cuprinde toate documentele care stau la baza pregătirii, organizării și desfășurării ședinței de constituire.
 27. Îndosarierea, numerotarea și inventarierea materialelor de ședință; trimiterea lor, instituției, pentru copertare și legare.
 28. Arhivarea și predarea materialelor consiliului local, la arhiva instituției.
 29. Întocmirea, la cerere, din partea consiliului local, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 30. Redactarea proiectelor de hotărâre privind încetarea şi validarea mandatului de consilier local.
 31. Redactarea proiectelor de hotărâre privind orice modificare survenită în componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 32. Înştiinţarea Biroului Mass-media despre toate modificările survenite în componenţa Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca şi în comisiile de specialitate ale acestuia, pentru site-ul instituţiei.
 33. Redactarea referatelor de specialitate ale proiectelor de hotărâre.
 34. Pregătirea, pentru fiecare comisie de specialitate, a câte unui registru, precum și a câte unei condici de prezență.
 35. Întocmirea modelului de aviz pentru fiecare comisie de specialitate în parte.
 36. Întocmirea unui tabel nominal cu membrii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, membri ai mai multor comisii de specialitate și alegerea de către aceștia a comisiei de bază, conform art. 17 alin. 3 din O.G. nr. 35/2002.

 1.1.2. Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca:

 1. Primirea şi înregistrarea proiectelor de hotărâre înaintate de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi cele ale serviciilor publice organizate în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 2. Pregătirea în timpul stabilit de lege a şedinţelor de consiliu.
 3. Anunţarea consilierilor despre data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţelor.
 4. Anunţarea Serviciului Evidenţă mijloace fixe şi achiziţii materiale despre data, ora şi locul desfăşurării şedinţei de consiliu, în vederea pregătirii sălii în care se va desfăşura şedinţa şi a aparatelor de înregistrare audio.
 5. Participarea la şedinţa de consiliu prin reprezentanţi numiţi de şeful serviciului.
 6. Corectarea hotărârilor adoptate în şedinţă, introducerea amendamentelor aprobate şi înaintarea acestora compartimentelor de specialitate pentru refacere.
 7. Multiplicarea hotărârilor adoptate în câte cinci exemplare originale, înaintarea lor pentru semnare preşedintelui de vârstă, celor mai tineri doi dintre consilierii locali, preşedintelui de şedinţă şi pentru contrasemnare, secretarului municipiului; ştampilarea hotărârilor de consiliu adoptate.
 8. Audierea casetelor cu desfăşurarea şedinţei şi transcrierea acestora.
 9. Redactarea procesului-verbal al şedinţei de consiliu.
 10. Corectarea procesului-verbal, înlăturând unele inadvertenţe gramaticale şi de formulare tehnică, rearanjarea corectă a rezumatelor intervenţiilor etc.
 11. Semnarea procesului-verbal de către preşedintele de şedinţă şi de către secretarul municipiului.
 12. Afişarea procesului-verbal de şedinţă şi a hotărârilor normative la avizierul din holul etajului II, de lângă încăperele serviciului, încheindu-se cu această ocazie un proces-verbal de afişare.
 13. Transmiterea proceselor-verbale către Biroul Mass-media, pentru afişarea lor pe site-ul instituţiei.
 14. Transmiterea hotărârilor adoptate Instituţiei Prefectului judeţului Cluj în termenul prevăzut de lege.
 15. Transmiterea hotărârilor adoptate primarului municipiului Cluj-Napoca.
 16. Transmiterea hotărârilor adoptate compartimentelor de specialitate încredinţate cu ducerea la îndeplinire a acestora.
 17. Întocmirea Registrului de şedinţă cu proiectele şi hotărârile adoptate.

1.1.4. Declaraţii de avere şi de interese

 1. Șeful Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese.
 2. Anunțarea consilierilor locali despre prevederile legale privind întocmirea, completarea și termenul-limită de predare a declarațiilor de avere și interese.
 3. Punerea la dispoziție, la cerere, consilierilor locali, viceprimarilor sau primarului, a formularelor declarațiilor de avere și interese.
 4. Persoana responsabilă care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese oferă consultanță pentru completarea corectă a rubricilor din declarații.
 5. Primirea, înregistrarea şi arhivarea declaraţiilor de avere și de interese ale consilierilor locali, ale viceprimarilor şi ale primarului municipiului Cluj-Napoca.
 6. Evidențierea declarațiilor de avere și declarațiilor de interese în registre speciale cu caracter public, denumite Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese, ale căror modele se stabilesc prin hotărâre a guvernului, la propunerea Agenției Naționale de Integritate.
 7. Eliberarea, la depunerea declarației de avere și de interese, a unei dovezi, semnată de persoana responsabilă care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese.
 8. Transmiterea cópiilor declarațiilor de avere și de interese, pe bază de semnătură de primire, Biroului Mass-media, pentru postarea acestora pe site-ul instituţiei.
 9. Întocmirea adresei de comunicare către Agenția Națională de Integritate a cópiilor certificate ale declarațiilor de avere, ale declarațiilor de interese depuse, precum și ale registrelor speciale de avere și de interese, în termen de cel mult zece zile de la primirea acestora, adresă semnată de către persoana responsabilă care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese, precum și de către secretarul municipiului.
 10. Ștampilarea, conform cu originalul, a fiecărei file a declarațiilor de avere și de interese, precum și a registrelor speciale de avere și de interese, și înaintarea acestora, la semnat, persoanei responsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese.
 11. Transmiterea către Agenția Națională de Integritate a adresei, însoțită de cópiile certificate ale declarațiilor de avere, ale declarațiilor de interese depuse, precum și ale registrelor speciale de avere și interese, prin poșta specială.
 12. Întocmirea, după expirarea termenului de depunere, a unei liste cu persoanele care nu au depus declarațiile de avere și declarațiile de interese în acest termen și informarea de îndată a acestor persoane, solicitându-li-se un punct de vedere în termen de zece zile lucrătoare.
 13. Persoana responsabilă care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și evaluarea averii, a conflictelor de interese și a incompatibilităților și întocmește note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese.
 14. Lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declarațiile de avere și declarațiile de interese, însoțită de punctele de vedere primite, este transmisă Agenției Naționale de Integritate până la data de 1 august a aceluiași an.

1.1.5. Evidenţa şi arhivarea documentelor

 1. Îndosarierea, numerotarea paginilor şi inventarierea materialelor de şedinţă; trimiterea lor pentru copertare şi legare.
 2. Arhivarea şi predarea materialelor consiliului local, la arhiva instituţiei.

2. Convocarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor ordinare ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

2.1. Atribuţii

2.1.1. Convocarea şedinţei ordinare a consiliului de către primarul municipiului Cluj-Napoca şi înştiinţarea serviciului despre aceasta de către secretarul municipiului Cluj-Napoca.

 1. Primirea proiectelor de hotărâre, a referatelor de specialitate, a altor materiale ataşate, de la compartimentele de muncă din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciile publice din subordinea consiliului local, în vederea întocmirii ordinii de zi.
 2. Redactarea proiectelor de hotărâre ce ţin de activitatea Serviciului Relaţii cu consiliul şi administraţie locală.
 3. Redactarea referatelor de specialitate ale proiectelor de hotărâre ce ţin de Serviciul Relaţii cu consiliul şi administraţie locală.
 4. Verificarea proiectelor de hotărâre și a informărilor sau rapoartelor, astfel încât acestea să aibă toate semnăturile necesare și toate anexele, dacă este cazul.
 5. Sortarea proiectelor de hotărâre și a informărilor sau rapoartelor pentru ordinea de zi.
 6. Materialele care conțin pagini față/verso sunt xeroxate astfel încât să conțină numai pagini față, iar planșele tip A3 sunt micșorate în pagini A4.
 7. Înregistrarea proiectelor de hotărâre și a informărilor sau rapoartelor incluse pe ordinea de zi a şedinţei, prin menționarea, pe prima pagină, în partea de sus, a numărului de ordine și a datei ședinței de consiliu, numerotarea tuturor paginilor care compun fiecare proiect de hotărâre, informare sau raport cuprinse în ordinea de zi, numărul total al paginilor fiind trecut pe prima pagină, sub numărul de ordine și data ședinței, în partea stângă.
 8. Redactarea ordinii de zi și transmiterea acesteia secretarului municipiului, pentru verificare.
 9. Redactarea dispoziţiei primarului de convocare a şedinţei ordinare de consiliu, în câte trei exemplare originale, cuprinzând data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţei.
 10. Redactarea invitaţiei pentru şedinţa ordinară de consiliu, în câte trei exemplare originale, cuprinzând data, ora, locul și ordinea de zi a ședinței.
 11. Redactarea comunicatului de presă pentru şedinţa ordinară de consiliu, în câte trei exemplare originale, cuprinzând data, ora, locul și ordinea de zi a ședinței.
 12. Transmiterea dispoziţiei, spre avizare, secretarului municipiului Cluj-Napoca.
 13. Transmiterea dispoziţiei, invitaţiei şi a comunicatului, pentru semnare, primarului municipiului Cluj-Napoca.
 14. Ștampilarea dispoziției, invitației și a comunicatului cu sigiliul primarului.
 15. Anunțarea consilierilor locali, prin S.M.S., despre data, ora și locul ședinței ordinare, precum și despre locul și perioada de unde/când își pot ridica mapele de ședință, în termenul stabilit de lege.
 16. Transmiterea comunicatului de presă Biroului Mass-media, în vederea afișării acestuia pe siteul instituţiei, cât şi a transmiterii lui mediei locale.
 17. Scanarea materialelor de ședință, inclusiv a invitației, în format P.D.F.
 18. Realizarea mapelor de ședință ale consilierilor locali, prin inscripționarea C.D.-urilor/stickurilor cu materialele de ședință scanate, inclusiv a invitației.
 19. Transmiterea materialelor scanate Biroului Mass-media, în vederea postării acestora pe site-ul instituției.
 20. Includerea mapei de ședință, cuprinzând toate materialele scanate, inclusiv invitația, în arhiva electronică a serviciului.
 21. Realizarea plicurilor în care sunt puse C.D.-urile/stick-urile care conțin mapele de ședință ale consilierilor locali, plicuri în care este inclusă și câte o copie xerox a invitației.
 22. Predarea, pe bază de semnătură de primire, a mapelor de ședință consilierilor locali.
 23. Multiplicarea a 14 mape de ședință, pentru comisiile de specialitate, pentru președintele de ședință, pentru dosarul de ședință, pentru mapa șefului Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, pentru secretarul municipiului, pentru viceprimari și pentru primar.
 24. Întocmirea, în două exemplare, a listei de prezență, cuprinzând toți consilierii locali, data și ora anunțului pentru ședință, data și ora ridicării mapei de ședință, semnătura pentru ridicarea mapei de ședință, prezența la ședința de consiliu, precum și vot nominal (dacă este cazul).
 25. Anunțarea Serviciului Evidență mijloace fixe și achiziții materiale despre data, locul și ora desfășurării ședinței de consiliu, în vederea pregătirii sălii în care se va desfășura ședința și a aparatelor de înregistrare audio.
 26. Consultarea președinților sau a secretarilor comisiilor de specialitate cu privire la data convocării ședințelor comisiilor de specialitate și la ora desfășurării acestora.
 27. Anunțarea consilierilor locali, prin S.M.S., despre data și ora desfășurării ședințelor comisiilor de specialitate din care fac parte.
 28. Redactarea adreselor de repartizare a proiectelor de hotărâre comisiilor de specialitate, pentru care acestea trebuie să elibereze un aviz (pozitiv sau negativ, precum şi motivele/amendamentele stabilite).
 29. Punerea la dispoziția președinților sau secretarilor comisiilor de specialitate a registrelor de ședință și a condicii de prezență, înaintea fiecărei ședințe de comisie.
 30. Primirea punctelor propuse pentru suplimentarea ordinii de zi.
 31. Verificarea punctelor propuse pentru suplimentarea ordinii de zi, astfel încât acestea să aibă toate semnăturile necesare și toate anexele, dacă este cazul.
 32. Materialele care conțin pagini față/verso sunt xeroxate astfel încât să conțină numai pagini față, iar planșele tip A3 sunt micșorate în pagini A4.
 33. Înregistrarea punctelor propuse pentru suplimentarea ordinii de zi a şedinţei, prin menționarea, pe prima pagină, în partea de sus, a numărului de ordine și a datei ședinței de consiliu, numerotarea tuturor paginilor care compun fiecare punct, numărul total al paginilor fiind trecut pe prima pagină, sub numărul de ordine și data ședinței, în partea stângă.
 34. Redactarea listei cu punctele propuse pentru suplimentarea ordinii de zi, listă care primește număr de înregistrare și este semnată de șeful serviciului, fiind inclusă, ulterior, în dosarul de ședință.
 35. Lista cu punctele propuse pentru suplimentarea ordinii de zi este transmisă Biroului Massmedia, în vederea postării pe site-ul instituției, fiind pusă la dispoziția primarului, președintelui de ședință, secretarului municipiului și tuturor consilierilor locali, înainte de începerea ședinței de consiliu.
 36. Multiplicarea punctelor propuse pentru suplimentarea ordinii de zi și punerea lor la dispoziția șefului serviciului, primarului, președintelui de ședință, secretarului municipiului, viceprimarilor, comisiilor de specialitate și tuturor consilierilor locali.
 37. Includerea punctelor propuse pentru suplimentarea ordinii de zi în dosarul de ședință.
 38. Scanarea punctelor propuse pentru suplimentarea ordinii de zi, în format P.D.F.
 39. Transmiterea materialelor scanate Biroului Mass-media, în vederea postării acestora pe site-ul instituției.
 40. Includerea punctelor propuse pentru suplimentarea ordinii de zi, scanate, în arhiva electronică a serviciului.
 41. Realizarea buletinelor de vot pentru proiectele de hotărâre în cazul cărora este necesară procedura votului secret.
 42. Pregătirea Mapei președintelui de ședință.
 43. Participarea reprezentanților serviciului la ședința de consiliu.
 44. Corectarea proiectelor de hotărâre aprobate, prin eliminarea inadvertențelor gramaticale și tehnice și introducerea amendamentelor aprobate; înaintarea acestora compartimentelor de specialitate pentru refacere.
 45. Primirea hotărârilor corectate, reverificarea lor și multiplicarea în câte cinci exemplare originale.
 46. Compartimentele de specialitate care au nevoie de hotărâri originale suplimentare le prezintă Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală în numărul de exemplare pe care îl doresc.
 47. Semnarea hotărârilor de către președintele de ședință și contrasemnarea lor de către secretarul municipiului, precum și ștampilarea hotărârilor și a anexelor acestora cu sigiliul consiliului local, de către salariații serviciului.
 48. Întocmirea adreselor de transmitere a hotărârilor către primar și Instituția Prefectului Județului Cluj, adrese care urmează să fie semnate de către secretarul municipiului, iar după aceea ștampilate cu sigiliul consiliului local.
 49. Întocmirea notei interne de transmitere a hotărârilor către direcțiile, serviciile și birourile din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care urmează să fie semnată de către șeful serviciului și de către secretarul municipiului.
 50. Scanarea hotărârilor, postarea acestora pe INFOCET – precum și operarea tuturor modificărilor survenite asupra vechilor hotărâri de consiliu local, însoțite de nota internă de transmitere a hotărârilor către direcțiile, serviciile și birourile din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și transmiterea lor Biroului Mass-media, în vederea postării pe site-ul instituției.
 51. Includerea hotărârilor scanate în arhiva electronică a serviciului.
 52. Transmiterea hotărârilor adoptate primarului și Instituției Prefectului Județului Cluj, în termenul prevăzut de lege.
 53. Îndosarierea hotărârilor adoptate.
 54. Întocmirea registrului de ședință, care include toate punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotărâre și hotărârile adoptate.
 55. Punerea la dispoziția cetățenilor interesați și altor instituții, la solicitare, a hotărârilor adoptate.
 56. Audierea casetelor cu desfășurarea ședinței, transcrierea acestora și redactarea procesuluiverbal al ședinței de consiliu.
 57. Corectarea procesului-verbal, înlăturând unele inadvertențe gramaticale și de formulare tehnică, rearanjarea corectă a rezumatelor intervențiilor.
 58. Semnarea procesului-verbal de către președintele de ședință și de către secretarul municipiului.
 59. Scanarea procesului-verbal al ședinței și includerea acestuia în arhiva electronică a serviciului.
 60. Afișarea procesului-verbal și a hotărârilor cu caracter normativ adoptate la avizierul din holul etajului II, de lângă încăperile serviciului, încheindu-se cu această ocazie câte un proces-verbal de afișare.
 61. Transmiterea procesului-verbal al ședinței către Biroul Mass-media, pentru afișarea lui pe siteul instituției.
 62. Întocmirea dosarului de ședință, care cuprinde toate documentele care stau la baza pregătirii, organizării și desfășurării ședinței de consiliu.
 63. Îndosarierea, numerotarea și inventarierea materialelor de ședință; trimiterea lor, instituției, pentru copertare și legare.
 64. Arhivarea și predarea materialelor consiliului local, la arhiva instituției.

3. Convocarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor extraordinare ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

3.1. Atribuţii

3.1.1. Convocarea şedinţei extraordinare a consiliului de către primarul municipiului ClujNapoca şi înştiinţarea serviciului despre aceasta de către secretarul municipiului Cluj-Napoca

 1. Primirea proiectelor de hotărâre, a referatelor de specialitate, a altor materiale ataşate, de la compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciile publice din subordinea consiliului local, în vederea întocmirii ordinii de zi.
 2. Redactarea proiectelor de hotărâre ce ţin de Serviciul Relaţii cu consiliul şi administraţie locală.
 3. Redactarea referatelor de specialitate ale proiectelor de hotărâre ce ţin de activitatea Serviciului Relaţii cu consiliul şi administraţie locală.
 4. Verificarea proiectelor de hotărâre și a informărilor sau rapoartelor, astfel încât acestea să aibă toate semnăturile necesare, toate anexele, dacă este cazul, precum și să nu fie prinse mai multe în aceeași agrafă.
 5. Sortarea proiectelor de hotărâre și a informărilor sau rapoartelor pentru ordinea de zi.
 6. Materialele care conțin pagini față/verso sunt xeroxate astfel încât să conțină numai pagini față, iar planșele tip A3 sunt micșorate în pagini A4.
 7. Înregistrarea proiectelor de hotărâre și a informărilor sau rapoartelor incluse pe ordinea de zi a şedinţei, prin menționarea, pe prima pagină, în partea de sus, a numărului de ordine și a datei ședinței de consiliu, numerotarea tuturor paginilor care compun fiecare proiect de hotărâre, informare sau raport cuprinse în ordinea de zi, numărul total al paginilor fiind trecut pe prima pagină, sub numărul de ordine și data ședinței, în partea stângă.
 8. Redactarea ordinii de zi și transmiterea acesteia secretarului municipiului, pentru verificare.
 9. Redactarea dispoziţiei primarului de convocare a şedinţei extraordinare de consiliu, în câte trei exemplare originale, cuprinzând data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţei.
 10. Redactarea invitaţiei pentru şedinţa extraordinară de consiliu, în câte trei exemplare originale, cuprinzând data, ora, locul și ordinea de zi a ședinței.
 11. Redactarea comunicatului de presă pentru şedinţa extraordinară de consiliu, în câte trei exemplare originale, cuprinzând data, ora, locul și ordinea de zi a ședinței.
 12. Transmiterea dispoziţiei, spre avizare, secretarului municipiului Cluj-Napoca.
 13. Transmiterea dispoziţiei, invitaţiei şi a comunicatului, pentru semnare, primarului municipiului Cluj-Napoca.
 14. Ștampilarea dispoziției, invitației și a comunicatului cu sigiliul primarului.
 15. Anunțarea consilierilor locali, prin S.M.S., despre data, ora și locul ședinței extraordinare, precum și despre locul și perioada de unde/când își pot ridica mapele de ședință, în termenul stabilit de lege.
 16. Transmiterea comunicatului de presă Biroului Mass-media, în vederea afișării acestuia pe siteul instituţiei, cât şi a transmiterii lui mediei locale.
 17. Scanarea materialelor de ședință, inclusiv a invitației, în format P.D.F.
 18. Realizarea mapelor de ședință ale consilierilor locali, prin inscripiționarea C.D.-urilor/stickurilor cu materialele de ședință scanate, inclusiv a invitației.
 19. Transmiterea materialelor scanate Biroului Mass-media, în vederea postării acestora pe site-ul instituției.
 20. Includerea mapei de ședință, cuprinzând toate materialele scanate, inclusiv invitația, în arhiva electronică a serviciului.
 21. Realizarea plicurilor în are sunt puse C.D.-urile/stick-urile care conțin mapele de ședință ale consilierilor locali, plicuri în care este inclusă și câte o copie xerox a invitației.
 22. Predarea, pe bază de semnătură de primire, a mapelor de ședință consilierilor locali.
 23. Multiplicarea a 14 mape de ședință, pentru comisiile de specialitate, pentru președintele de ședință, pentru dosarul de ședință, pentru mapa șefului Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, pentru secretarul municipiului, pentru viceprimari și pentru primar.
 24. Întocmirea, în două exemplare, a listei de prezență, cuprinzând toți consilierii locali, data și ora anunțului pentru ședință, data și ora ridicării mapei de ședință, semnătura pentru ridicarea mapei de ședință, prezența la ședința de consiliu, precum și vot nominal (dacă este cazul).
 25. Anunțarea Serviciului Evidență mijloace fixe și achiziții materiale despre data, locul și ora desfășurării ședinței de consiliu, în vederea pregătirii sălii în care se va desfășura ședința și a aparatelor de înregistrare audio.
 26. Consultarea președinților sau a secretarilor comisiilor de specialitate cu privire la data convocării ședințelor comisiilor de specialitate și la ora desfășurării acestora (dacă este cazul).
 27. Anunțarea consilierilor locali, prin S.M.S., despre data și ora desfășurării ședințelor comisiilor de specialitate din care fac parte (dacă este cazul).
 28. Redactarea adreselor de repartizare a proiectelor de hotărâre comisiilor de specialitate, pentru care acestea trebuie să elibereze un aviz (pozitiv sau negativ, precum şi motivele/amendamentele stabilite).
 29. Punerea la dispoziția președinților sau secretarilor comisiilor de specialitate a registrelor de ședință și a condicii de prezență, înaintea fiecărei ședințe de comisie.
 30. Primirea punctelor propuse pentru suplimentarea ordinii de zi.
 31. Verificarea punctelor propuse pentru suplimentarea ordinii de zi, astfel încât acestea să aibă toate semnăturile necesare și toate anexele, dacă este cazul.
 32. Materialele care conțin pagini față/verso sunt xeroxate astfel încât să conțină numai pagini față, iar planșele tip A3 sunt micșorate în pagini A4.
 33. Înregistrarea punctelor propuse pentru suplimentarea ordinii de zi a şedinţei, prin menționarea, pe prima pagină, în partea de sus, a numărului de ordine și a datei ședinței de consiliu, numerotarea tuturor paginilor care compun fiecare punct, numărul total al paginilor fiind trecut pe prima pagină, sub numărul de ordine și data ședinței, în partea stângă.
 34. Redactarea listei cu punctele propuse pentru suplimentarea ordinii de zi, listă care primește număr de înregistrare și este semnată de șeful serviciului, fiind inclusă, ulterior, în dosarul de ședință.
 35. Lista cu punctele propuse pentru suplimentarea ordinii de zi este transmisă Biroului Massmedia, în vederea postării pe site-ul instituției, fiind pusă la dispoziția primarului, președintelui de ședință, secretarului municipiului și tuturor consilierilor locali, înainte de începerea ședinței de consiliu.
 36. Multiplicarea punctelor propuse pentru suplimentarea ordinii de zi și punerea lor la dispoziția șefului serviciului, primarului, președintelui de ședință, secretarului municipiului, viceprimarilor, comisiilor de specialitate și tuturor consilierilor locali.
 37. Includerea punctelor propuse pentru suplimentarea ordinii de zi în dosarul de ședință.
 38. Scanarea punctelor propuse pentru suplimentarea ordinii de zi, în format P.D.F.
 39. Transmiterea materialelor scanate Biroului Mass-media, în vederea postării acestora pe site-ul instituției.
 40. Includerea punctelor propuse pentru suplimentarea ordinii de zi, scanate, în arhiva electronică a serviciului.
 41. Realizarea buletinelor de vot pentru proiectele de hotărâre în cazul cărora este necesară procedura votului secret.
 42. Pregătirea Mapei președintelui de ședință.
 43. Participarea reprezentanților serviciului la ședința de consiliu.
 44. Corectarea proiectelor de hotărâre aprobate, prin eliminarea inadvertențelor gramaticale și tehnice și introducerea amendamentelor aprobate; înaintarea acestora compartimentelor de specialitate pentru refacere.
 45. Primirea hotărârilor corectate, reverificarea lor și multiplicarea în câte cinci exemplare originale.
 46. Compartimentele de specialitate care au nevoie de hotărâri originale suplimentare le prezintă Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală în numărul de exemplare pe care îl doresc.
 47. Semnarea hotărârilor de către președintele de ședință și contrasemnarea lor de către secretarul municipiului, precum și ștampilarea hotărârilor și a anexelor acestora cu sigiliul consiliului local, de către salariații serviciului.
 48. Întocmirea adreselor de transmitere a hotărârilor către primar și Instituția Prefectului Județului Cluj, adrese care urmează să fie semnate de către secretarul municipiului, iar după aceea ștampilate cu sigiliul consiliului local.
 49. Întocmirea notei interne de transmitere a hotărârilor către direcțiile, serviciile și birourile din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care urmează să fie semnată de către șeful serviciului și de către secretarul municipiului.
 50. Scanarea hotărârilor, postarea acestora pe INFOCET – precum și operarea tuturor modificărilor survenite asupra vechilor hotărâri de consiliu local, însoțite de nota internă de transmitere a hotărârilor către direcțiile, serviciile și birourile din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și transmiterea lor Biroului Mass-media, în vederea postării pe siteul instituției.
 51. Includerea hotărârilor scanate în arhiva electronică a serviciului.
 52. Transmiterea hotărârilor adoptate primarului și Instituției Prefectului Județului Cluj, în termenul prevăzut de lege.
 53. Îndosarierea hotărârilor adoptate.
 54. Întocmirea registrului de ședință, care include toate punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotărâre și hotărârile adoptate.
 55. Punerea la dispoziția cetățenilor interesați și altor instituții, la solicitare, a hotărârilor adoptate.
 56. Audierea casetelor cu desfășurarea ședinței, transcrierea acestora și redactarea procesuluiverbal al ședinței de consiliu.
 57. Corectarea procesului-verbal, înlăturând unele inadvertențe gramaticale și de formulare tehnică, rearanjarea corectă a rezumatelor intervențiilor.
 58. Semnarea procesului-verbal de către președintele de ședință și de către secretarul municipiului.
 59. Scanarea procesului-verbal al ședinței și includerea acestuia în arhiva electronică a serviciului.
 60. Afișarea procesului-verbal și a hotărârilor cu caracter normativ adoptate la avizierul din holul etajului II, de lângă încăperile serviciului, încheindu-se cu această ocazie câte un proces-verbal de afișare.
 61. Transmiterea procesului-verbal al ședinței către Biroul Mass-media, pentru afișarea lui pe siteul instituției.
 62. Întocmirea dosarului de ședință, care cuprinde toate documentele care stau la baza pregătirii, organizării și desfășurării ședinței de consiliu.
 63. Îndosarierea, numerotarea și inventarierea materialelor de ședință; trimiterea lor, instituției, pentru copertare și legare.
 64. Arhivarea și predarea materialelor consiliului local, la arhiva instituției.

4. Convocarea de îndată a consiliului local

 4.1. Atribuţii

4.1.1. Convocarea de îndată a consiliului de către primarul municipiului Cluj-Napoca şi înştiinţarea serviciului despre aceasta de către secretarul municipiului

 1. Primirea proiectelor de hotărâre, a referatelor de specialitate, a altor materiale ataşate de la compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciile publice din subordinea consiliului local, în vederea întocmirii ordinii de zi.
 2. Redactarea proiectelor de hotărâre ce ţin de activitatea Serviciului Relaţii cu consiliul şi administraţie locală.
 3. Redactarea referatelor de specialitate ale proiectelor de hotărâre ce ţin de activitatea Serviciului Relaţii cu consiliul şi administraţie locală (dacă este cazul).
 4. Verificarea proiectelor de hotărâre și a informărilor sau rapoartelor, astfel încât acestea să aibă toate semnăturile necesare și toate anexele, dacă este cazul.
 5. Sortarea proiectelor de hotărâre și a informărilor sau rapoartelor pentru ordinea de zi.
 6. Materialele care conțin pagini față/verso sunt xeroxate astfel încât să conțină numai pagini față, iar planșele tip A3 sunt micșorate în pagini A4.
 7. Înregistrarea proiectelor de hotărâre și a informărilor sau rapoartelor incluse pe ordinea de zi a şedinţei, prin menționarea, pe prima pagină, în partea de sus, a numărului de ordine și a datei ședinței de consiliu, numerotarea tuturor paginilor care compun fiecare proiect de hotărâre, informare sau raport cuprinse în ordinea de zi, numărul total al paginilor fiind trecut pe prima pagină, sub numărul de ordine și data ședinței, în partea stângă.
 8. Redactarea ordinii de zi și transmiterea acesteia secretarului municipiului, pentru verificare.
 9. Redactarea dispoziţiei primarului de convocare de îndată a consiliului local, în câte trei exemplare originale, cuprinzând data, ora, locul şi ordinea de zi a convocării.
 10. Redactarea invitaţiei pentru convocarea de îndată a consiliului local, în câte trei exemplare originale, cuprinzând data, ora, locul și ordinea de zi a convocării.
 11. Redactarea comunicatului de presă pentru convocarea de îndată a consiliului local, în câte trei exemplare originale, cuprinzând data, ora, locul și ordinea de zi a convocării.
 12. Transmiterea dispoziţiei, spre avizare, secretarului municipiului Cluj-Napoca.
 13. Transmiterea dispoziţiei, invitaţiei şi a comunicatului, pentru semnare, primarului municipiului Cluj-Napoca.
 14. Ștampilarea dispoziției, invitației și a comunicatului cu sigiliul primarului.
 15. Anunțarea consilierilor locali, prin S.M.S., despre data, ora și locul ședinței ordinare, precum și despre locul și perioada de unde/când își pot ridica mapele de ședință, în termenul stabilit de lege.
 16. Transmiterea comunicatului de presă Biroului Mass-media, în vederea afișării acestuia pe siteul instituţiei, cât şi a transmiterii lui mediei locale.
 17. Scanarea materialelor de ședință, inclusiv a invitației, în format P.D.F.
 18. Realizarea mapelor de ședință ale consilierilor locali, prin inscripiționarea C.D.-urilor/stickurilor cu materialele de ședință scanate, inclusiv a invitației sau prin multiplicarea lor.
 19. Transmiterea materialelor scanate Biroului Mass-media, în vederea postării acestora pe site-ul instituției.
 20. Includerea mapei de ședință, cuprinzând toate materialele scanate, inclusiv invitația, în arhiva electronică a serviciului.
 21. Realizarea plicurilor în care sunt puse C.D.-urile/stick-urile sau materialele multiplicate, care constituie mapele de ședință ale consilierilor locali, plicuri în care este inclusă și câte o copie xerox a invitației.
 22. Predarea, pe bază de semnătură de primire, a mapelor de ședință consilierilor locali.
 23. Multiplicarea mapei de ședință, pentru președintele de ședință, pentru dosarul de ședință, pentru mapa șefului Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, pentru secretarul municipiului, pentru viceprimari și pentru primar.
 24. Întocmirea, în două exemplare, a listei de prezență, cuprinzând toți consilierii locali, data și ora anunțului pentru convocarea de îndată a consiliului local, data și ora ridicării mapei de ședință, semnătura pentru ridicarea mapei de ședință, prezența la ședința de consiliu, precum și vot nominal (dacă este cazul).
 25. Anunțarea Serviciului Evidență mijloace fixe și achiziții materiale despre data, locul și ora desfășurării convocării de îndată a consiliului local, în vederea pregătirii sălii în care se va desfășura convocarea de îndată și a aparatelor de înregistrare audio.
 26. Realizarea buletinelor de vot pentru proiectele de hotărâre în cazul cărora este necesară procedura votului secret.
 27. Pregătirea Mapei președintelui de ședință (dacă este cazul).
 28. Participarea reprezentanților serviciului la convocarea de îndată a consiliului local.
 29. Corectarea proiectelor de hotărâre aprobate, prin eliminarea inadvertențelor gramaticale și tehnice și introducerea amendamentelor aprobate; înaintarea acestora compartimentelor de specialitate pentru refacere.
 30. Primirea hotărârilor corectate, reverificarea lor și multiplicarea în câte cinci exemplare originale.
 31. Compartimentele de specialitate care au nevoie de hotărâri originale suplimentare le prezintă Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală în numărul de exemplare pe care îl doresc.
 32. Semnarea hotărârilor de către președintele de ședință și contrasemnarea lor de către secretarul municipiului, precum și ștampilarea hotărârilor și a anexelor acestora cu sigiliul consiliului local, de către salariații serviciului.
 33. Întocmirea adreselor de transmitere a hotărârilor către primar și Instituția Prefectului Județului Cluj, adrese care urmează să fie semnate de către secretarul municipiului, iar după aceea ștampilate cu sigiliul consiliului local.
 34. Întocmirea notei interne de transmitere a hotărârilor către direcțiile, serviciile și birourile din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care urmează să fie semnată de către șeful serviciului și de către secretarul municipiului.
 35. Scanarea hotărârilor, postarea acestora pe INFOCET – precum și operarea tuturor modificărilor survenite asupra vechilor hotărâri de consiliu local, însoțite de nota internă de transmitere a hotărârilor către direcțiile, serviciile și birourile din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și transmiterea lor Biroului Mass-media, în vederea postării pe site-ul instituției.
 36. Includerea hotărârilor scanate în arhiva electronică a serviciului.
 37. Transmiterea hotărârilor adoptate primarului și Instituției Prefectului Județului Cluj, în termenul prevăzut de lege.
 38. Îndosarierea hotărârilor adoptate.
 39. Întocmirea registrului de ședință, care include toate punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotărâre și hotărârile adoptate.
 40. Punerea la dispoziția cetățenilor interesați și altor instituții, la solicitare, a hotărârilor adoptate.
 41. Audierea casetelor cu desfășurarea ședinței, transcrierea acestora și redactarea procesuluiverbal al ședinței.
 42. Corectarea procesului-verbal, înlăturând unele inadvertențe gramaticale și de formulare tehnică, rearanjarea corectă a rezumatelor intervențiilor.
 43. Semnarea procesului-verbal de către președintele de ședință și de către secretarul municipiului.
 44. Scanarea procesului-verbal al ședinței și includerea acestuia în arhiva electronică a serviciului.
 45. Afișarea procesului-verbal și a hotărârilor cu caracter normativ adoptate la avizierul din holul etajului II, de lângă încăperile serviciului, încheindu-se cu această ocazie câte un proces-verbal de afișare.
 46. Transmiterea procesului-verbal al ședinței către Biroul Mass-media, pentru afișarea lui pe siteul instituției.
 47. Întocmirea dosarului de ședință, care cuprinde toate documentele care stau la baza pregătirii, organizării și desfășurării ședinței.
 48. Îndosarierea, numerotarea și inventariere materialelor de ședință; trimiterea lor, instituției, pentru copertare și legare.
 49. Arhivarea și predarea materialelor consiliului local, la arhiva instituției.

5. Înregistrarea, comunicarea şi arhivarea dispoziţiilor primarului

5.1. Atribuţii

 1. Primirea dispoziţiilor primarului, însoțite de referatele de specialitate și/sau alte materiale atașate, de la compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi de la serviciile publice organizate în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca; multiplicarea lor, atunci când este cazul.
 2. Verificarea exemplarelor originale ale dispoziţiilor şi a existenţei semnăturii primarului; verificarea existenţei avizării de către secretarul municipiului Cluj-Napoca; verificarea existenţei referatului de specialitate şi a vizei Direcției Juridice, cu ştampilă, dată şi semnătură.
 3. Ştampilarea dispoziţiilor cu sigiliul primarului.
 4. Înregistrarea dispoziţiilor primarului în registrul special deschis la începutul fiecărui an.
 5. Înregistrarea, într-un registru special, a dispoziţiilor primarului cu caracter normativ.
 6. Întocmirea Registrului electronic lunar cu dispoziţiile primarului.
 7. Afişarea, la avizierul serviciului, a dispoziţiilor de convocare a consiliului local.
 8. Întocmirea adresei de transmitere a dispozițiilor primarului către Instituția Prefectului Județului Cluj, adresă care urmează să fie semnată de către secretarul municipiului, iar după aceea ștampilată cu sigiliul consiliului local.
 9. Transmiterea dispoziţiilor primarului către Instituţia Prefectului Judeţului Cluj.
 10. Redactarea dispoziţiei primarului de convocare a şedinţelor de consiliu (ordinare, extraordinare şi convocare de îndată).
 11. Îndosarierea, numerotarea şi inventarierea dispoziţiilor, referatelor de specialitate şi a altor documente aparţinătoare dispoziţiei.
 12. Arhivarea şi predarea, Serviciului Autoritate tutelară, arhivă, a dispoziţiilor, referatelor de specialitate şi a altor documente aparţinătoare dispoziţiei.
 13. Inventarierea tuturor dispoziţiilor, referatelor de specialitate şi a altor documente aparţinătoare dispoziţiei care au fost arhivate.

6. Desfăşurarea activităţilor curente ale serviciului

6.1. Atribuţii

6.1.1. Activităţi specifice relaţiei cu Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

 1. Urmărirea punctualităţii şi a prezenţei la programul de lucru; semnarea condicii de prezenţă de către fiecare salariat al serviciului în faţa şefului de serviciu; predarea concediilor de boală mai întâi şefului de serviciu pentru avizarea lor; înaintarea tuturor biletelor de voie ori a cererilor de învoire sau de recuperare, pentru aprobare, şefului de serviciu.
 2. Urmărirea disciplinei muncii şi a îndeplinirii normelor de conduită etică.
 3. Punerea în executare a legilor şi actelor normative în vigoare.
 4. Funcţionarea în bune condiţiuni a serviciului prin asigurarea mijloacelor tehnice, a materialelor de birotică în vederea eficientizării activităţii acestuia.
 5. Asigurarea relaţiei între executivul Primăriei municipiului Cluj-Napoca şi consilierii locali.
 6. Asigurarea relaţiei informaţionale dintre consilierii locali și Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, Consiliul Judeţean Cluj, regiile autonome de interes local (R.A.T. și R.A.D.P.), întreprinderile comerciale din subordinea consiliului local, unităţile preşcolare şi şcolare de pe raza municipiului Cluj-Napoca, alte instituţii şi O.N.G.-uri interesate de activitatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 7. Ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului care vizează activitatea Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală.
 8. Elaborarea proiectelor, politicilor şi strategiilor, a programelor, a studiilor, a analizelor şi statisticilor necesare realizării şi implementării politicilor publice.
 9. Comunicarea către autorităţile publice şi către persoanele interesate a actelor administrative ale consiliului local şi ale primarului municipiului Cluj-Napoca.
 10. Întocmirea raportului de activitate anual şi înaintarea lui, spre semnare, secretarului municipiului Cluj-Napoca şi primarului.
 11. Întocmirea pontajului consilierilor locali.
 12. Întocmirea pontajului salariaţilor serviciului.
 13. Întocmirea situaţiei cu orele suplimentare.
 14. Programarea concediului de odihnă pentru salariaţii serviciului.
 15. Transmiterea programării concediilor de odihnă Serviciului Resurse umane.
 16. Primirea corespondenţei serviciului.
 17. Redactarea şi expedierea răspunsurilor, în urma primirii corespondenţei serviciului.
 18. Îndosarierea şi numerotarea, legarea şi sigilarea documentelor serviciului.
 19. Arhivarea documentelor serviciului.
 20. Inventarierea documentelor arhivate ale serviciului.
 21. Predarea către Serviciul Autoritate tutelară, arhivă, a documentelor inventariate.
 22. Formarea bazei de date în programul INFOCET, cuprinzând hotărârile adoptate în perioada 1992-prezent.
 23. Operarea tuturor modificărilor survenite asupra hotărârilor de consiliu, în programul INFOCET.
 24. Activităţi în conformitate cu strategia de informatizare a instituţiei (scanarea mapelor de şedinţă în format electronic şi predarea lor pe suport de tip „C.D./stick”, arhivarea electronică a tuturor mapelor de şedinţă şi a hotărârilor adoptate).
 25. Întocmirea registrului de dispoziţii în format electronic.
 26. Întocmirea informării semestriale cu modul de îndeplinire a hotărârilor adoptate şi înaintarea ei, spre aprobare, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 27. Participarea la activităţile care au legătură cu Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală, organizate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca.
 28. Colaborarea cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
 29. Inventarierea tuturor documentelor arhivate ale serviciului.
 30. Multiplicarea de tipizate pentru compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
 31. Anunțarea consilierilor locali, prin S.M.S., cu privire la corespondența primită, diverse evenimente, manifestări la care sunt invitați sau zile de naștere.
 32. Semnarea, de către șeful serviciului, a hotărârilor conform cu originalul.
 33. Întocmirea de note interne referitoare la solicitările formulate de consilierii locali în plenul ședințelor de consiliu și comunicarea răspunsurilor primite consilierilor locali care le-au solicitat.
 34. Ștampilarea anchetelor sociale, semnate de primar, realizate de către Direcția de Asistență Socială și Medicală.

6.1.2. Activităţi specifice relaţiei cu asociaţiile de locatari/proprietari

 1. Urmărirea punctualităţii şi a prezenţei la programul de lucru; semnarea condicii de prezenţă de către fiecare salariat al serviciului în faţa şefului de serviciu; predarea concediilor de boală mai întâi şefului de serviciu pentru avizarea lor; înaintarea către şeful de serviciu a tuturor biletelor de voie ori a cererilor de învoire, pentru aprobare.
 2. Urmărirea disciplinei muncii.
 3. Punerea în aplicare a legilor şi actelor normative în vigoare.
 4. Funcţionarea în bune condiţiuni a serviciului prin asigurarea mijloacelor tehnice, a materialelor de birotică în vederea eficientizării activităţii acestuia.
 5. Ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului.
 6. Elaborarea proiectelor politicilor şi strategiilor, a programelor, a studiilor, a analizelor şi statisticilor necesare realizării şi implementării politicilor publice.
 7. Informare săptămânală a salariaţilor serviciului despre actele normative care vizează activităţile pe care le desfăşoară aceştia în cadrul serviciului.
 8. Comunicarea către autorităţile publice şi către persoanele interesate a actelor Consiliului local şi ale primarului municipiului Cluj-Napoca.
 9. Întocmirea raportului de activitate anual şi înaintarea lui, spre semnare, la secretarul şi primarul municipiului Cluj-Napoca.
 10. Întocmirea situaţiei cu orele suplimentare.
 11. Programarea concediului de odihnă pentru salariaţii serviciului.
 12. Transmiterea programării concediilor de odihnă la Serviciul Resurse umane.
 13. Primirea corespondenţei serviciului.
 14. Redactarea şi expedierea răspunsurilor, în urma primirii corespondenţei serviciului.
 15. Îndosarierea şi numerotarea documentelor serviciului.
 16. Inventarierea documentelor arhivate ale serviciului.
 17. Predarea către Serviciul Autoritate tutelară, arhivă, a documentelor inventariate.
 18. Preluarea tuturor apelurilor telefonice, în mod operativ şi efectuarea convorbirilor, cu profesionalism şi eficiență.
 19. Colaborarea eficientă cu toate compartimentele de muncă din cadrul instituţiei.
 20. Ridicarea corespondenţei repartizate serviciului, prin C.I.C.
 21. Repartizarea corespondenţei de către şeful de serviciu, pe inspectori, şi apostilarea ei de către acesta.
 22. În paralel cu repartizarea de facto a corespondenţei, este îndeplinită şi procedura de repartizare electronică a acesteia, prin programul INFOCET.
 23. Primirea actelor interne şi a celor externe, înregistrate la C.I.C. şi repartizate serviciului, pe inspector.
 24. Analizarea corespondenţei primite de către fiecare salariat al serviciului.
 25. Redactarea electronică a tuturor materialelor interne şi externe (răspunsuri la petiţii, note interne, proiecte de hotărâre, referate, dispoziţii, informări, lista privind necesarul lunar de materiale consumabile, pontajele lunare, borderoul de expediere a corespondenţei, diferite proceseverbale, diplome de absolvire a cursului de specializare, certificate de atestare, minutele ședințelor de consiliere, verificare financiar-contabilă și mediere, liste cu participanţii la cursurile de specializare şi la examene de absolvire şi de atestare, tipizate, comunicate etc.).
 26. Primirea zilnică a publicului pe tot parcursul programului de lucru.
 27. Furnizarea informaţiilor de interes public, la solicitarea cetăţenilor, punerea la dispoziţia lor a materialelor solicitate, în cópie xerox, în mod gratuit; preluarea problemelor semnalate de către aceştia şi rezolvarea lor operativă; îndrumarea cetăţenilor către compartimentele/instituţiile de specialitate în vederea rezolvării operative şi eficiente a problemelor lor, atunci când rezolvarea acestora nu intră în competenţele serviciului nostru sau când rezolvarea necesită colaborarea serviciului nostru cu acestea.
 28. Transmiterea informațiilor utile proprietarilor/locatarilor prin comunicate postate pe site-ul instituției, prin intermediul publicației Jurnalul municipal al Primăriei municipiului Cluj-Napoca, cât și prin mijloacele mass-media locale.
 29. Respectarea cu stricteţe a termenelor impuse de lege pentru întocmirea răspunsurilor la petiţii.
 30. Respectarea întocmai a programării şedinţelor de verificare a activităţii financiar-contabile a asociaţiilor de locatari/proprietari şi luarea tuturor măsurilor necesare desfăşurării lor în condiţii optime.
 31. Participarea la audienţele organizate de către secretarul, viceprimarii şi primarul municipiului Cluj-Napoca.
 32. Îndeplinirea procedurii de expediere a corespondenţei serviciului (pregătirea plicurilor pentru corespondenţă, întocmirea borderoului şi predarea lor la C.I.C., în vederea expedierii).
 33. Operarea electronică a circuitului intern al documentelor.
 34. Preocuparea permanentă pentru actualizarea la zi a bazei de date privind asociaţiile de locatari/ proprietari din Municipiul Cluj-Napoca: introducerea electronică a datelor culese de către inspectorii serviciului prin intermediul formularelor tipizate; îndosarierea şi arhivarea formularelor tipizate.
 35. Verificarea situaţiei soldurilor elementelor de activ şi pasiv din punct de vedere al întocmirii lor, precum şi verificarea respectării termenului de depunere impus de lege.
 36. Evidenţerea periodică a situaţiei soldurilor elementelor de activ şi pasiv în registre special concepute pentru această activitate.
 37. Îndosarierea şi arhivarea formularelor cu situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv.
 38. Întocmirea listelor cotelor de contribuție lunare pentru imobilul aflat în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.
 39. Încasarea sumelor repartizate în listele de plată, conform programului stabilit la data afișării acestora, la biroul administrației din cadrul imobilului.
 40. Preluarea, înregistrarea și soluționarea contestațiilor chiriașilor privind repartizarea sumelor în listele cotelor de contribuție lunare.
 41. Emiterea somațiilor pentru rău-platnici (chiriașii imobilului aflat în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, situat pe str. Iuliu Coroianu nr. 5).
 42. Întocmirea fişei individuale de instructaj P.S.I. şi de protecţia muncii şi efectuarea instructajului periodic.

7. Relaţia cu publicul

7.1. Atribuţii

 1. În cadrul secţiunii de relaţii cu asociaţiile de locatari/proprietari din cadrul Serviciului Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală, relaţia cu publicul se desfăşoară pe tot parcursul zilei de lucru.
 2. Primirea cetăţenilor în vederea furnizării informaţiilor solicitate de către aceştia, îndrumarea lor în conformitate cu prevederile legale, în scopul rezolvării cât mai operative şi eficiente a problemelor acestora.
 3. Preluarea tuturor solicitărilor telefonice din partea cetăţenilor şi a reprezentanţilor legali ai asociaţiilor de locatari/prorietari, stabilirea unor întâlniri cu aceştia, la solicitarea lor, pentru rezolvarea problemelor ce-i preocupă ori consilierea lor directă, la telefon, atunci când situaţia o pemite.
 4. Invitarea petentului la şedinţa de verificare a asociaţiei de locatari/proprietari, cu reprezentaţii legali ai acesteia, verificare demarată, la solicitarea petentului.
 5. Desfăşurarea şedinţelor de verificare a asociaţiilor de locatari/proprietari în prezenţa petenţilor care au solicitat/semnalat necesitatea efectuării verificării.
 6. Informarea cetăţenilor prin comunicate postate pe site-ul instituţiei, prin intermediul publicaţiei „Jurnalul municipal” a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, cât şi prin mijloacele mass-media locale; afişarea la avizierul serviciului a comunicărilor şi citaţiilor, precum şi alte materiale informative de interes public.
 7. Soluţionarea petiţiilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi la termenele stabilite de lege.
 8. Formarea bazei de date şi actualizarea ei permanentă, cu asociaţiile de locatari/proprietari, în vederea facilitării şi eficientizării comunicării cu acestea.
 9. Verificarea financiar-contabilă, din oficiu sau la cerere, a asociaţiilor de locatari/proprietari, stabilirea unor recomandări în vederea implementării lor, pentru remedierea situaţiilor de criză.
 10. Indrumarea activităţii conducerii asociaţiilor de locatari/proprietari prin punerea la dispoziţie a noutăţilor legislative, cât şi consilierea lor privind înţelegerea corectă a dispoziţiunilor acestora.
 11. Organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a întâlnirilor periodice a reprezentanţilor autorităţii publice locale cu cetăţenii şi reprezentanţii legali ai asociaţiilor de locatari/proprietari, pe cartiere.
 12. Organizarea de cursuri de specializare, în vederea pregătirii profesionale temeinice, a viitorilor administratori de imobile.
 13. Comunicarea telefonică sau în scris a datei, orei şi locului de desfăşurare a festivităţii de înmânare a diplomelor de absolvire a cursului de specializare şi a certificatului de atestare a calităţii de administrator de imobile.
 14. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de mediere în cadrul Comisiei de mediere şi relaţii cu asociaţiile de proprietari, dar şi în alte situaţii (şedinţe de verificare, întâlniri între petenţi şi reprezentanţii legali ai asociaţiilor de locatari/proprietari etc.).
 15. Participare la audienţele primarului, viceprimarilor şi secretarului municipiului Cluj-Napoca, atunci când sunt înscrişi cetăţeni ori reprezentaţi legali ai asociaţiilor de locatari/proprietari cu probleme specifice asociaţiilor, care intră în sfera de competenţă a serviciului.
 16. Colaborarea cu alte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau cu alte instituţii clujene, în vederea îndrumării cetăţenilor care ni se adresează, pentru rezolvarea eficientă a solicitărilor cetăţenilor care ne vizitează.
 17. Sprijinirea şi îndrumarea proprietarilor în vederea constituirii lor în asociaţii proprietari acolo unde ele nu sunt constituite, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

8. Atestarea administratorilor

8.1. Atribuţii

 1. Verificarea în baza de date, la nivelul serviciului, a situaţiei administratorilor în funcţie, din punct de vedere al situaţiei legale în care îşi desfăşoară activitatea.
 2. Atenţionarea administratorilor care deţin certificate de atestare cu termenul de valabilitate expirat sau care nu au fost atestaţi niciodată, prin adrese individuale şi prin comunicate generale, cu privire la aceasta, şi la necesitatea reatestării lor, în condiţiile impuse de lege, cu respectarea îndeplinirii criteriilor legale.
 3. Furnizarea permanentă a informaţiilor privind condiţiile de atestare și organizare a cursurilor de specializare, precum şi a examenelor de obţinere a certificatelor de absolvire a cursului şi a certificatelor de atestare.
 4. Verificarea şi avizarea dosarelor în vederea înregistrării lor la C.I.C.
 5. Întocmirea avizului de plată către Casierie în vederea achitării taxei pentru curs, precum şi pentru reexaminarea celor care au fost declaraţi respinşi în prima sesiune de examinare.
 6. Îndrumarea persoanei în vederea achitării avizului de plată, precum și înregistrarea dosarului la C.I.C.
 7. Primirea dosarelor de înscriere la curs, în vederea atestării solicitanţilor în calitate de administratori de imobile.
 8. Comunicarea prin adrese către cei înscrişi a acceptării/respingerii dosarului.
 9. Programarea cursului, precum și a examenelor de absolvire a cursului şi de atestare în vederea obţinerii certificatului.
 10. Comunicarea telefonică sau scrisă privind data, ora şi locul de desfăşurare a cursului, precum și alte precizări legate de acesta.
 11. Pregătirea mapelor de curs cuprinzând suporturile de curs şi extrase din legislaţia în vigoare.
 12. Înmânarea mapelor de curs, a declarațiilor de participare la acesta, precum şi semnarea de primire a lor de către fiecare cursant, pe o listă întocmită de organizatori, la începutul fiecărei sesiuni.
 13. Întocmirea listei cu participanţii înscrişi pentru curs.
 14. Desfăşurarea cursului interactiv, în sesiuni de câte două săptămâni, pe patru module de specializare (Elemente de drept administrativ, Contabilitate, Legislaţie/Procedură operațională şi Fiscalitate), a câte două ore pe zi, între orele 16-18, zilnic, de luni până joi, în Sala mare de şedinţe, din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, rezervată în prealabil prin notă internă către Serviciul Evidență mijloace fixe și achiziții materiale.
 15. Efectuarea prezenţei cursanţilor în sală, la începutul fiecărui curs.
 16. Înmânarea fiecărui cursant a formularului Declaraţiei privind condiţiile de desfăşurare a cursului şi a examenelor de absolvire a cursului şi de atestare, pe care fiecare cursant o completează, o semnează şi o restituie organizatorilor cursului. Declaraţia cuprinde şi condiţiile reexaminării.
 17. Organizarea examenului de absolvire a cursului de specializare, precum şi a examenului în vederea atestării în calitate de administrator de imobile, examene programate în ziua de vineri a celei de-a doua săptămâni a cursului, examene test-grilă.
 18. Elaborarea chestionarelor şi a testelor grilă în câte patru variante, aferente fiecărui modul de curs, diferite pentru cele două examene; numerotarea, ștampilarea şi multiplicarea lor.
 19. Corectarea lucrărilor se face pe loc, în baza grilei de răspunsuri şi stabilirea punctajului, iar eventualele contestaţii sunt soluţionate pe loc, în prezenţa contestatarului; candidaţii care au obţinut punctajul minim de 70 de puncte sunt declaraţi admişi; ceilalţi sunt declaraţi respinşi, cu posibilitatea reînscrierii lor la următoarea sesiune de examinare.
 20. Prelucrarea datelor referitoare la rezultatele examenelor şi întocmirea a două procese-verbale, câte unul pentru fiecare examen; la acestea este anexat câte un tabel nominal cuprinzând numele şi prenumele candidatului, punctajul obţinut şi rezoluţia finală a comisiei.
 21. Întocmirea referatelor privind propunerea de validare a rezultatelor la examenul pentru promovarea cursului de specializare şi a examenului de atestare, vizat de Direcția Juridică şi aprobat de primar.
 22. Înscrierea în vederea reexaminării se face în baza unei cereri scrise, înregistrate la C.I.C., dosarul anterior înregistrat rămânând valabil, schimbându-se doar acele documente ale căror valabilitate a expirat între timp; în perioada de valabilitate a certificatului de cazier judiciar, care este de şase luni, titularul acestuia va depune o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă faptul că nu a săvârşit nicio faptă de natură penală în această perioadă.
 23. Emiterea dispoziţiilor primarului cu caracter individual privind validarea rezultatului obţinut la examenul de atestare şi acordarea certificatului de atestare a calităţii de administrator; semnarea, ştampilarea şi înregistrarea lor.
 24. Elaborarea diplomelor de absolvire a cursului de specializare, precum şi a certificatelor de atestare a calităţii de administrator de imobile, cu număr, serie şi datele de identificare ale titularului.
 25. Eliberarea acestora, pe bază de semnătură, în cadru festiv, de către primarul municipiului ClujNapoca sau de către înlocuitorul acestuia sau de către serviciu, celor care au absentat la festivitate; aceste diplome dau posibilitatea titularului lor de a exercita această profesie pe durată nedeterminată şi pe întreg teritoriul ţării.
 26. Retragerea atestatelor se face la propunerea motivată a Serviciului Relaţii cu consiliul şi administraţie locală, cu aprobarea primarului municipiului Cluj-Napoca; retragerea poate fi făcută şi la solicitarea expresă a organelor de cercetare şi urmărire penală.
 27. Retragerea certificatului de atestare are loc în următoarele condiţii: încălcarea repetată a prevederilor legale, refuzul administratorilor de a se prezenta, la solicitarea autorității publice, în vederea consilierii și verificării financiar-contabile şi nemaiîndeplinirea condiţilor impuse de lege.
 28. În vederea retragerii atestatului, serviciul întocmeşte un referat privind propunerea de retragere a certificatului de atestare a calităţii de administrator de imobile, semnat de către inspectorul de caz, de şeful serviciului şi secretarul municipiului Cluj-Napoca, purtând viza de legalitate a Direcției Juridice şi aprobat de către primar sau de înlocuitorul acestuia.
 29. Redactarea şi emiterea dispoziţiei privind retragerea certificatului de atestare a calităţii de administrator de imobile, avizată de către secretarul municipiului Cluj-Napoca şi semnată de către primar.
 30. Ştampilarea şi înregistrarea dispoziţiei în cinci exemplare originale.
 31. Comunicarea persoanei vizate a unui exemplar din dispoziţie, însoţit de către o adresă prin care i se aduc la cunoştinţă motivele retragerii atestatului, precum şi solicitarea de depunere a acestuia la sediul serviciului, în termen de maxim cinci zile.
 32. În cazul în care se constată refuzul ridicării plicului cu dispoziția de retragere, aceasta va fi afișată la adresa de domiciliu pe ușa apartamentului titularului, în prezența unui martor și a reprezentanților Direcției Generale Poliția locală, în urma căreia se va întocmi un proces-verbal de afișare și se va fotografia momentul afișării. Fotografia va fi apoi atașată procesului-verbal și, concomitent, o cópie a dispoziției va fi afișată la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, la avizierul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală.
 33. Redactarea unei note interne căre Direcția Generală Poliția locală, din cadrul instituției noastre, în vederea acordării sprijinului necesar retragerii atestatului.
 34. Notificarea telefonică a asociațiilor de proprietari cu privire la faptul că administratorului în cauză i-a fost retras atestatul.
 35. Transmiterea unei cópii a dispoziției de retragere a certificatului de atestare a calității de administrator de imobile, președintelui asociației de proprietari.
 36. Persoana căreia i-a fost retras atestatul, se poate înscrie, după o perioadă de minimum trei luni de la comunicarea retragerii, pentru o nouă atestare, în condiţiile legii, dacă retragerea atestatului nu s-a produs din motivul săvârşirii unor fapte de natură penală pentru care a primit amendă penală sau a fost condamnat definitiv sau cu suspendare a executării pedepsei.

9. Consilierea, verificarea financiar-contabilă şi medierea asociaţiilor de locatari/proprietari

 9.1. Atribuţii

 1. Ridicarea corespondenţei de la C.I.C. pe baza semnăturii inspectorului din cadrul serviciului.
 2. Apostilarea adreselor de către șeful serviciului, pe fiecare inspector în parte, operarea acestora în aplicația Infocet.
 3. Repartizarea adreselor inspectorilor serviciului, în vederea formulării răspunsurilor şi a verificării sesizărilor/reclamaţiilor lor. Verificarea în baza de date cu asociațiile de proprietari a reprezentanților asociației pentru programarea ședinței.
 4. Programarea şedinţei de verificare la un termen cât mai operativ, dar nu mai mult de 30 de zile de la data primirii petiţiei. Evidențierea, în registrul de programări a ședințelor, data și ora la care va avea loc ședința, precum și reprezentanții asociației de proprietari.
 5. Înregistrarea adreselor reprezentanților asociației de proprietari în aplicația Infocet.
 6. Redactarea şi expedierea răspunsului cu confirmarea de primire a petiţiei, petiţionarului, informându-l, totodată, şi asupra programării şedinţei de verificare, dacă se impune (data, ora, locul), precum şi invitaţia de a participa la şedinţa de consiliere, verificare financiar-contabilă și mediere.
 7. Redactarea şi expedierea adreselor-invitaţii cu programarea şedinţei de verificare, reprezentanţilor asociaţiei de locatari/proprietari respective, precizând şi documentele/actele pe care aceştia trebuie să le prezinte pentru corecta desfăşurare a şedinţei de verificare financiarcontabilă.
 8. Desfăşurarea şedinţei de verificare la data, ora şi locul stabilite şi comunicate invitaţilor în scris, prin adrese distincte, ori telefonic.
 9. Prezentarea la şedinţa de verificare financiar-contabilă şi participarea efectivă la aceasta a reprezentantului/reprezentanţilor asociaţiei verificate este obligatorie.
 10. Atât petentul, cât și reprezentanții asociației de proprietari pot solicita, o singură dată, reprogramarea ședinței de consiliere, verificare financiar-contabilă și mediere.
 11. În cazul în care petentul sau reprezentanții asociației de proprietari solicită, în scris, reprogramarea ședinței de verificare, având motive bine întemeiate, ceilalți vor fi înștiințați, în scrsi sau telefonic, despre reprogramarea ședinței.
 12. Reprezentanții asociației de proprietari pot fi asistaţi şi reprezentaţi de un avocat. Avocatul este obligat să prezinte împuternicirea avocaţională şi, pe timpul desfăşurării şedinţei de verificare, să respecte limitele mandatului său de asistare şi reprezentare a clientului său.
 13. În cazul în care petentul sau reprezentantul/reprezentanţii asociaţiei de locatari/proprietari lipsesc nemotivat, şedinţa de verificare va fi reprogramată pentru o dată viitoare. Petentului îi va fi comunicată în scris sau telefonic reprogramarea, iar pentru invitarea reprezentanților asociației de proprietari se va solicita sprijinul Direcției Generale Poliția locală, printr-o notă internă.
 14. În cazul în care, una dintre părți invitată la ședința de verificare lipsește nemotivat, se va menționa acest aspect în minuta ședinței de verificare, întocmită în prezența lor,precizând și data stabilită pentru reprogramare.
 15. În cazul refuzului de a se prezenta şi de a participa efectiv la şedinţa de verificare, reprezentantul/reprezentanţii asociaţiei verificate vor fi sancţionaţi contravenţional şi/sau cu propunerea de retragere a certificatului de atestare a calităţii de administrator de imobile, numai în cazul administratorului.
 16. În cazul în care absenţa reprezentanților asociației de proprietari se repetă, va fi dispusă aplicarea unor măsuri coercitive, prin transmiterea unei note interne la Serviciul Inspecţie comercială din cadrul Direcţiei Generale Poliţia locală, în cazul reprezentatului/reprezentanţilor asociaţiei de locatari/proprietari.
 17. Şedinţa de verificare nu mai are loc, în cazul în care, deşi prezenţi toţi invitaţii, petentul renunţă la a-şi mai susţine sesizările din petiţia care a făcut obiectul demarării şedinţei de verificare.
 18. În cazul în care petentul, invitat în scris sau telefonic, nu se prezintă la şedinţa de verificare reprogramată, aceasta va avea loc în prezenţa reprezentantului/reprezentanţilor asociaţiei, urmând ca petentului să i se comunice în scris un exemplar din minuta ședinței.
 19. În cazul în care petentul, care a refuzat să participe la verificarea pe care a provocat-o, contestă minuta ședinței transmisă prin poştă, considerând, prin aceasta, că verificarea nu a fost concludentă, reprezentanţii serviciului nu mai convoacă o altă şedinţă de verificare, iar contestaţia sa va fi calificată ca fiindă nulă de drept.
 20. În cazul în care reprezentantul/reprezentanţii asociaţiei părăsesc sala în timpul desfăşurării şedinţei de verificare financiar-contabilă, nemotivat, aceasta se consemnează în minuta ședinței şi, ulterior, va fi transmisă o notă internă Direcţiei Generale Poliţia locală cu propunere de sancţionare.
 21. În cazul în care petentul părăsește nemotivat sala în timpul desfășurării ședinței de consiliere, verificare financiar-contabilă și mediere, aceasta se consemnează în minută, iar ședința se va desfășura în lipsa petentului, urmând ca un exemplar al minutei să îi fie expediat prin poștă, însoțită de o adresă scrisă, iar contestațiile ulterioare nu se mai admit.
 22. În cazul în care petentul, precum și reprezentantul/reprezentanţii asociaţiei refuză semnarea minutei ședinței, acest aspect se va consemna în minută, acesta/aceştia nemaiprimind exemplarul rezervat lor, iar respectiva minută îşi va urma cursul, în cazul reprezentanților asociației.
 23. În cazul în care petentul solicită printr-o adresă scrisă că renunță la solicitările inițiale, ședința de verificare nu mai are obiect, reprezentanții asociației de proprietari vor fi înștiințați telefonic cu privire la acest aspect.
 24. În cazul în care persoanele invitate sunt prezente, şedinţa de verificare se va desfăşura după următoarea procedură, la ea participând inspectorul de caz însoţit, întotdeauna, de un alt inspector care va redacta minuta şi care se va constitui în martor la procedură:
  1. identificarea persoanelor prezente;
  2. verificarea atestatului administratorului;
  3. verificarea documentelor solicitate preşedintelui, după caz; explicaţiile acestuia asupra aspectelor verificate;
  4. verificarea documentelor solicitate administratorului, după caz; explicaţiile acestuia asupra aspectelor verificate;
  5. verificarea documentelor solicitate cenzorului sau preşedintelui comisiei de cenzori, acolo unde este cazul;
  6. verificarea punctuală a speţelor sesizate de petent;
  7. efectuarea de cópii xerox după documentele prezentate şi care stau la baza verificării;
  8. consultarea petentului asupra problemelor sale propuse pentru verificare şi dacă acesta mai doreşte, pe lângă cele sesizate, să se verifice şi alte aspecte, în condiţiile în care din documentele solicitate este posibil acest lucru;
  9. constatarea în urma verificării;
  10. dispunerea implementării la un termen a recomandărilor formulate de către inspectorul de caz, în vederea remedierii deficienţelor constatate de către inspectorul de caz;
  11. obligativitatea reprezentanţilor asociaţiei de a prezenta dovada implementării recomandărilor la termenul stabilit, printr-o informare scrisă, înregistrată la C.I.C. şi însoţită de cópii ale documente justificative;
  12. propunerea unor măsuri coercitive împotriva reprezentanţilor asociaţiei de locatari/proprietari prin transmiterea unei note interne către Direcția Generală Poliția Locala din cadrul institutiei – Serviciului Inspecție Comercială, în termen de trei zile, în cazul constatării unor abateri de la prevederile legale în vigoare, inclusiv pentru neprezentarea în termenul stabilit în minuta ședinței, a informării scrise privind implementarea recomandărilor, cu actele justificative aferente;
  13. minuta ședinței va fi semnată de către toţi participanţii la şedinţa de verificare, din care fiecare semnatar va primi câte un exemplar;
  14. după semnarea minutei notei de constatare şi înmânarea ei, pe baza semnăturii de primire, nu se mai admit contestaţii la aceasta;
  15. în cazul în care, după semnarea minutei ședinței, petentul revine cu o altă adresă, semnalând aceleași aspecte, petiția nu va mai fi luată în considerare, aceasta fiind clasată;
  16. pentru aplicarea măsurilor coercitive, ulterior ședinţei de consiliere, verificare financiar-contabilă și mediere, inspectorul de caz va redacta și va transmite, în termen de trei zile de la întocmirea minutei, o notă internă, la care va fi anexată o cópie a acesteia, și care va fi transmisă Direcţiei Generale Poliţia locală din cadrul instituţiei – Serviciului Inspectie Comerciala, cea care se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a acesteia.
 25. În cazul în care, în timpul ședinţei de consiliere, verificare financiar-contabilă și mediere, se nasc dispute aprinse între participanţi, şi aceştia nu încetează controversele nici la solicitarea repetată a inspectorului de caz, şedinţa se suspendă. Ea va fi reprogramată numai dacă invitaţii îşi asumă crearea cadrului propice desfăşurării unei şedinţe de verificare.
 26. Pentru o evidenţiere corectă a programării ședinţei de consiliere, verificare financiar-contabilă și mediere, este condus un registru cu acestea, cu toate datele de identificare a verificării.
 27. Pentru programarea ședințelor de consiliere și verificare financiar-contabilă, din oficiu, inspectorul de caz va comunica prin adrese ori telefonic data, ora şi locul stabilite pentru desfășurarea ședinței.
 28. Prezentarea la şedinţa de verificare financiar-contabilă şi participarea efectivă la aceasta a reprezentantului/reprezentanţilor asociaţiei verificate este obligatorie.
 29. În cazul refuzului de a se prezenta şi de a participa efectiv la şedinţa de verificare, reprezentantul/reprezentanţii asociaţiei verificate vor fi sancţionaţi contravenţional şi/sau cu propunerea de retragere a certificatului de atestare a calităţii de administrator de imobile, numai în cazul administratorului.
 30. În cazul în care absenţa reprezentanților asociației de proprietari se repetă, va fi dispusă aplicarea unor măsuri coercitive, prin transmiterea unei note interne la Serviciul Inspecţie comercială din cadrul Direcţiei Generale Poliţia locală, în cazul reprezentatului/reprezentanţilor asociaţiei de locatari/proprietari.
 31. Pentru programarea ședințelor de consiliere și verificare financiar-contabilă, la solicitarea compartimentelor din cadrul instituției inspectorul de caz va comunica prin adrese ori telefonic data, ora şi locul stabilite pentru desfășurarea ședinței.
 32. Ședința se va desfășura conform subpunctelor mai sus-menționate, urmând ca la finalul ședinței, reprezentanților asociației de proprietari să le fie înmânat un exemplar al minutei întocmite, iar un exemplar va fi înmânat compartimentului care a solicitat verificarea, însoțit de o notă internă.

10. Afişarea/dezafişarea citaţiilor

10.1. Atribuţii

 1. Ridicarea de la C.I.C. a corespondenţei constând în: citaţii şi comunicări (hotărâri, sentinţe, minute, publicaţii de vânzare privind solicitarea de afişare a unor bunuri mobile şi imobile scoase la licitaţie), pe baza semnăturii inspectorului din cadrul serviciului.
 2. Repartizarea corespondenţei pe baza înregistrării și semnării în registrele specifice de către inspectorul responsabil cu îndeplinirea procedurii de afişare/dezafişare şi întocmirea răspunsului solicitat.
 3. Îndeplinirea procedurii de afişare/dezafișare a citaţiilor, comunicărilor și publicațiilor de vânzare la avizierul serviciului.
 4. Întocmirea răspunsului către instituţia solicitantă (Poliţie, Judecătorie, Tribunal, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, etc.).
 5. Semnarea răspunsului de persoanele responsabile și ștampilarea acestuia.
 6. Transmiterea către instituţia solicitantă a răspunsului și a procesului-verbal.
 7. Afişarea răspunsului și a procesului-verbal, la avizierul serviciului, timp de 30 de zile calendaristice.
 8. Ridicarea răspunsului și a procesului-verbal de afișare de la avizier, după expirarea termenului.
 9. Îndosarierea şi arhivarea răspunsului și procesului-verbal de afișare într-un dosar.
 10. Îndeplinirea procedurii de dezafişare a procesului-verbal de la avizierul serviciului.
 11. Transmiterea acestuia solicitantului, împreună cu răspunsul.
 12. Îndosarierea şi arhivarea procesului-verbal de dezafişare într-un dosar, separat de acela în care sunt documentele de afişare.

11. Managementul corespondenţei

11.1. Atribuţii

 1. Preluarea corespondenţei adresată serviciului şi înregistrată prin registratura instituţiei.
 2. Preluarea corespondenţei de către un inspector al serviciului, repartizarea acesteia de către șeful serviciului, prin apostilare, în vederea rezolvării (inclusiv prin intermediul aplicaţiei Infocet), înregistrarea acestora în registre specifice.
 3. Preluarea adreselor de către inspectorul de caz, pe bază de semnătură.
 4. Rezolvarea de către inspectori a adreselor repartizate, în termenul legal, întocmirea documentaţiei aferente (răspunsuri, note interne, minute, rapoarte, etc.) şi transmiterea acestora pentru analiză şi semnare la şeful serviciului.
 5. Pregătirea mapei cu actele inspectorilor pentru semnare la nivel ierarhic (pe suport hârtie şi în aplicaţia Infocet) şi depunerea acesteia la secretarul municipiului.
 6. Preluarea mapei semnate de conducerea instituţiei (primar, viceprimar, secretar) şi pregătirea actelor pentru expediere (verificare semnături, ştampilare, punere în plicuri, scriere adrese, întocmire borderou de expediere și prelucrarea acestuia în aplicația Infocet).
 7. Expedierea propriu-zisă a corespondenţei (deplasare la biroul specializat, predare plicuri/borderou, aplicarea ştampilei „expediat”).
 8. Repartizarea adreselor cu mențiunea ”expediat” fiecărui inspector în vederea arhivării acesteia și operarea adreselor în aplicația Infocet.
 9. Transmiterea notelor interne celorlalte compartimente de muncă din cadrul instituţiei, pe baza semnăturii de primire și operarea acestora în aplicația Infocet.
 10. Arhivarea documentelor compartimentului pe categorii şi dosare specifice (citaţii, adrese, rapoarte, note interne etc.).

12. Informarea, îndrumarea, sprijinirea şi consilierea cetăţenilor şi reprezentanţilor asociaţiilor de locatari/proprietari

12.1. Atribuţii

 1. Primirea şi controlul documentelor în cadrul Serviciului Relaţii cu consiliul şi administraţie locală.

1.1. Toate documentele primite se înregistrează prin registratura instituţiei.
1.2. Documentele specifice Serviciului Relaţii cu consiliul şi administraţie locală sunt preluate zilnic de personalul serviciului.

2. Distribuirea internă/externă a documentelor; identificarea necesităţilor de consiliere şi informare; solicitatea informaţiilor

2.1. Pentru toate documentele primite se aplică prevederile PS 02 „Controlul Inregistrărilor”;
2.2. Şeful de serviciu identifică cerinţele solicitanţilor şi repartzează solicitările/sesizările către inspectorii din cadrul serviciului funcţie de:

 1. gradul de încărcare a activităţii;
 2. inspectorii care au mai gestionat cazul în cadrul asociaţiei în care se identifică problema.

3. Controlul măsurilor trasate şi ale datelor colectate.

3.1. Se verifică de către inspectorii de specialitate din cadrul serviciului dacă problemele au mai fost sesizate şi dacă au fost trasate măsuri de corectare, în cazul identificării unor abateri de la prevederile legale.
3.2. Se verifică gradul de conformare la măsurile trasate, dacă este cazul.
3.3. În cazul în care nu au mai fost identificate problemele ridicate, inspectorul face solicitare de documente specifice aspectului sesizat, solicitând totodată şi un punct de vedere oficial cu referire la modul în care asociaţia a tratat aspectele sesizate de către proprietar(i).
3.4. În cazul în care se constată neconformarea la măsurile trasate, inspectorul solicită informare scrisă de la asociaţia în cauză şi aplică prevederile legale funcţie de cazul prezentat.
3.5. Pentru cazurile complexe, care solicită conexări de legislaţii din diverse domenii, se solicită şi punctul de vedere al serviciilor de specialitate din cadrul Municipiului Cluj-Napoca.
3.6. Inspectorii din cadrul Serviciului Relaţii cu consiliul şi administraţie locală urmăresc să respecte regula ca pentru solicitările de informaţii care privesc două sau mai multe servicii să existe un singur răspuns din partea instituţiei (răspunsul către petet îl întocmeşte primul notificat, ceilalţi asigurând informaţiile necesare pentru întocmirea răspunsului).

4. Păstrarea şi arhivarea documentelor controlate.

4..1. Toate răspunsurile se arhivează în arhiva serviciului, iar dosarele se arhivează conform procedurii de arhivare a documentelor cât şi cerinţelor legislative în vigoare.

13. Administrare locuințe sociale

13. 1. Atribuţiile administratorului:

 1. Preia imobilul „Case sociale integrate pentru comunitate, str. Iuliu Coroianu nr. 5”, în administrare.
 2. Redactează şi semnează procesul-verbal de citire a contoarelor de furnizare a energiei electrice, a consumului de apă şi gaz metan, la preluarea imobilului, cu executantul lucrării.
 3. Îndrumă şi sprijină chiriaşii în vederea încheierii contractului individual de furnizare a energiei electrice, a serviciilor de televiziune, internet și telefonie prin cablu, precum şi punerea la dispoziţie a documentaţiei necesare în acest sens.
 4. Încheie și gestionează contractele cu furnizorii de servicii/utilităţi (S.C. Electrica S.A., Compania de Apă Someş Cluj S.A., Compania de Salubritate Brantner Vereş S.A. Cluj, E.On Gaz).
 5. Ia măsuri de întreţinere şi reparare a ascensorului pentru persoanele cu dizabilităţi, a instalaţiilor de alimentare cu apă, de canalizare, a instalaţiilor de încălzire centrală şi de preparare a apei calde, a instalaţiilor electrice şi de gaze, a centralei termice, a instalaţiilor de colectare a deşeurilor etc.
 6. La apariția unei defecțiuni tehnice sau în cazul unei calamități naturale, administratorul se deplasează la fața locului pentru constatarea acestora și întocmește o notă internă de informare către Direcția Tehnică, pentru informarea și contactarea executantului lucrării în vederea remedierii situației.
 7. Întocmește documentația necesară pentru înființarea și înregistrarea asociației de proprietari.
 8. Convoacă/reconvoacă şedinţele adunării generale, ori de câte ori este necesar.
 9. Citește indecșii contoarelor individuale și le centralizează în registre speciale.
 10. Citește indecșii contoarelor comune și le transmite furnizorilor de utilități.
 11. Recepționează facturile furnizorilor de utilități și le înregistrează în registrele specifice.
 12. Repartizează sumele aferente facturilor emise de către furnizorii de servicii/utilităţi în listele cotelor de contribuţie, în funcţie de numărul de persoane, cota-parte indiviză de proprietate, precum și în funcție de indecșii contoarelor individuale.
 13. Afişează un exemplar al listei de plată a cotelor de contribuţie lunare la avizierul imobilului. Al doilea exemplar va fi îndosariat, împreună cu documentele financiar-contabile ale lunii respective.
 14. Numerotează, semnează și ștampilează chitanțele necesare încasării sumelor cotelor de contribuție lunare.
 15. Încasează sumele repartizate în listele de plată, conform programului stabilit la data afişării acestora, la biroul administraţiei din cadrul imobilului.
 16. Înregistrează chitanțele emise la încasarea cotelor de contribuție lunare, în registrele specifice.
 17. Plătește facturile emise de furnizorii de utilități și înregistrează plata acestora în regsitrele specifice.
 18. Preia contestaţiile chiriaşilor privind repartizarea sumelor în listele de plată a cotelor de contribuţie lunare.
 19. Înregistrează contestaţiile sau alte probleme ridicate de chiriaşi într-un registru de intrări-ieşiri, precum şi soluţionarea acestora.
 20. Discută/aprobă fondul de rulment și fondul de reparaţii, în şedinţa adunării generale.
 21. Întocmește note interne către Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății în vederea emietrii somațiilor către rău-platnici sau în vederea demarării procedurilor de încetare a contractelor de închiriere cu locatarii care încalcă obligațiile contractuale.
 22. Întocmește note interne către serviciile de specialitate din cadrul Municipiului Cluj-Napoca în vederea bunului mers al imobilului.
 23. Transmite informaţii utile chiriaşilor prin comunicate postate pe site-ul instituţiei, prin intermediul publicaţiei Jurnalul municipal al Primăriei municipiului Cluj-Napoca, cât şi prin mijloacele mass-media locale.
 24. Duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului.
 25. Îndeplineşte şi alte atribuţii date de către şeful de serviciu.

13.2. Obligaţiile administratorului:

 1. Respectarea punctualităţii şi a prezenţei la programul de lucru; semnarea condicii de prezenţă în faţa şefului de serviciu; predarea concediilor de boală mai întâi şefului de serviciu, pentru avizarea lor; înaintarea către şeful de serviciu a tuturor biletelor de voie ori a cererilor de învoire, pentru aprobare.
 2. Respectarea disciplinei muncii şi a îndeplinirii normelor de conduită etică.
 3. Întocmirea fişei individuale de instructaj P.S.I. şi de protecţia muncii, precum efectuarea instructajului periodic.
 4. Programarea concediului de odihnă.
 5. Punerea în executare a legilor şi actelor normative în vigoare.
 6. Primirea actelor interne şi externe, înregistrate la C.I.C. şi repartizate serviciului.
 7. Respectarea cu stricteţe a termenelor impuse de lege pentru întomirea răspunsurilor la petiţii.
 8. Rezolvarea adreselor repartizate, întocmirea documentaţiei aferente şi transmiterea, pentru analiză şi semnare, la şeful serviciului.
 9. Pregătirea mapei cu actele pentru semnare la nivel ierarhic (pe suport hârtie şi în aplicaţia Infocet) şi depunerea acesteia la secretarul municipiului.
 10. Preluarea mapei semnate de conducerea instituţiei (primar, viceprimar, secretar) şi pregătirea actelor pentru expediere (verificare semnături, ştampilare, punere în plicuri, scrierea adreselor pe plic, întocmirea borderou de expediere).
 11. Expedierea propiu-zisă a corespondenţei (deplasarea la biroul specializat, predare plicuri/borderou, aplicarea ştampilei cu menţiunea „expediat”).
 12. Transmiterea notelor-interne la celelalte compartimente de muncă din cadrul instituţiei.
 13. Deţinerea şi folosirea ştampilei.
 14. Operarea electronică a circuitului intern al documentelor.
 15. Colaborarea cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
 16. Participarea la audienţele organizate de către secretarul, viceprimarii şi primarul municipiului Cluj-Napoca.
 17. Participarea la activităţile organizate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca.
 18. Multiplicarea de tipizate privind activitatea realizată.
 19. Îndosarierea şi numerotarea, legarea şi sigilarea documentelor serviciului.
 20. Arhivarea documentelor ce ţin de activitatea realizată.
 21. Inventarierea documentelor arhivate ale serviciului.
 22. Predarea către Serviciul Autoritate tutelară, arhivă a documentelor inventariate.
 23. Preluarea apelurilor telefonice în mod operativ şi efectuarea convorbirilor cu profesionalism şi eficienţă.
 24. Furnizarea informaţiilor de interes public, la solicitarea chiriaşilor.
 25. Furnizarea tuturor informaţiilor ce ţin de modul de funcţionare a imobilului, preluarea problemelor semnalate de către chiriaşi şi rezolvarea lor operativă; îndrumarea acestora în vederea rezolvării operative şi eficiente a problemelor lor.
 26. Întreprinderea măsurilor de menţinere a structurii de rezistenţă a clădirii şi a construcţiei exterioare/interioare.
 27. Efectuarea verificărilor în apartamentele chiriaşilor în zilele lucrătoare. În urma acestora, se va întocmi un proces-verbal de constatare, care va fi semnat atât de chiriaş, cât şi de administrator.
 28. Informarea proprietarului cu privire la modificările efectuate de către chiriaşi asupra proprietăţii individuale şi comune.
 29. Preluarea cheilor aferente spaţiilor comune.
 30. Înmânarea, fiecărui chiriaş pe bază de proces-verbal a unei chei aferente spaţiilor comune.
 31. Deţinerea şi conducerera cărţii de imobil.
 32. Informarea chiriaşilor cu privire la hotărârile adoptate în şedinţele adunărilor generale, prin afişarea acestora la avizierul imobilului.
 33. Afişarea la avizierul imobilului a datei şi orei la care se efectuează citirea contoarelor individuale de apă rece.
 34. Deţinerea şi conducerea unui registru privind indexul contoarelor individuale de apă rece.
 35. Primirea şi înregistrarea facturilor emise de către furnizorii de servicii/utilităţi.
 36. Conducerea registrului-jurnal privind înregistrările financiar-contabile.
 37. Conducerea registrului de casă, zilnic.
 38. Întocmirea listelor cotelor de contribuţie lunare, în două exemplare.
 39. Ştampilarea şi semnarea listelor cotelor de contribuţie lunare.
 40. Evidenţierea, în listele de plată a cotelor de contribuţie, a datei de afişare/dezafişare a acestora, precum şi a programului de încasare.
 41. Redactarea şi afişarea, la avizierul imobilului, a modului de repartizare a facturilor în listele de plată a cotelor de contribuţie lunare.
 42. Completarea şi emiterea chitanţelor aferente plăţilor efectuate de chiriaşi, care vor conţine, în mod obligatoriu: denumirea imobilului, seria şi numărul de înregistrare, data, numele şi prenumele chiriaşului, numărul apartamentului, suma şi ce reprezintă aceasta (în cifre şi litere), semnătura casierului, ştampila.
 43. Înmânarea exemplarului original al chitanţei plătitorului, celălalt exemplar rămânând la cotorul chitanţierului.
 44. Înregistrarea fiecărei chitanţe în registrul de casă.
 45. Completarea şi emiterea dispoziţiilor de plată; acestea trebuie să conţină datele ansamblului de locuinţe sociale.
 46. Înregistrarea dispoziţiilor de plată în registrul de casă.
 47. Efectuarea plăţii facturilor emise de furnizorii de servicii/utilităţi la timp, în numerar sau prin virament bancar, în urma încasărilor efectuate de către administrator.
 48. Înregistrarea plăţii facturilor atât în registrul de casă, cât şi în registrul-jurnal.
 49. Eliberarea unei chitanţe personalizate pentru colectarea fondului de rulment.
 50. Înregistrarea documentului financiar-contabil al fondului de rulment în registrul aferent.
 51. Încasarea fondului de reparaţii.
 52. Înregistrarea financiar-contabilă a sumei fondului de reparaţii în registrul aferent.
 53. Afişarea la avizierul imobilului a unui centralizator privind sumele colectate pentru fondul de rulment, respectiv, reparaţii, care trebuie să conţină: numărul apartamentului, numele şi prenumele chiriaşului, suma, precum şi semnătura celui care a întocmit centralizatorul.
 54. Aducerea la cunoştinţa proprietarului a restanţelor acumulate la cotele de contribuţie lunare ale rău-platnicilor.
 55. Redactarea electronică a tuturor materialelor interne şi externe.
 56. Întocmirea raportului de activitate anual şi înaintarea lui, spre semnare, la secretarul şi primarul municipiului Cluj-Napoca.
 57. Îndosarierea şi arhivarea documentelor financiar-contabile lunar, şi păstrarea acestora în cadrul imobilului.
 58. Deplasarea la imobil în vederea soluționării problemelor semnalate de locatari, pentru încasarea sumelor cotelor de contribuție lunare, precum și deplasarea la casieriile furnizorilor de servicii și utilități în vederea plății facturilor emise.

13.3. Responsabilităţile administratorului:

 1. Întocmirea şi deţinerea listelor de inventariere.
 2. Întocmirea şi deţinerea fişelor de magazie.
 3. Întocmirea şi conducerea fişelor pentru valori materiale.
 4. Întocmirea şi conducerea fişelor pentru operaţiuni diverse.
 5. Întocmirea şi conducerea registrului inventar.
 6. Întocmirea situaţiei elementelor de activ şi pasiv.
 7. Conducerea şi deţinerea registrului cu procesele-verbale ale şedinţelor adunării generale.
 8. Redactarea procesului-verbal al adunării generale. Aducerea acestuia la cunoştinţa chiriaşilor, prin afişare la avizier.
 9. Afişarea, la avizierul imobilului, a oricăror altor informaţii utile chiriaşilor.
 10. Constituirea unui fond de rulment pentru fiecare apartament în parte, în vederea acoperirii cheltuielilor în caz de neplată.
 11. Deplasarea la asamblul de locuinţe sociale ori de câte ori situaţia o impune.
 12. Deschiderea unui cont bancar, în vederea depunerii sumelor încasate, precum şi a fondurilor constituite la nivelul ansamblului de locuinţe sociale.
 13. Întocmirea unui centralizator cu privire la evidenţa chiriaşilor imobilului.
 14. Punerea în executare a legilor şi a actelor normative în vigoare.

14. Activitatea de multiplicare și de rizografiere

14.1. Atribuții:

 1. Asigurarea multiplicării la copiator, în termen util, a tuturor materialelor pentru şedinţele de consiliu şi pentru cele ale comisiilor de specialitate; a materialelor din mapele pentru cursul de specializare şi pentru şedinţele de consiliere, verificare financiar-contabilă și mediere la nivelul asociaţiilor de locatari/ proprietari.
 2. Rizografierea formularelor tipizate pentru aparatul de specialitate al primarului.

15. Managementul riscurilor

15.1. Atribuții:

 1. Întocmirea şi actualizarea Regitrului de riscuri al Serviciului Relaţii cu consiliul şi administraţie locală.
 2. Monitorizarea şi gestionarea factorilor de risc care influenţează îndeplinirea obiectivelor şi misiunii serviciului conform Registrului de risc.

D. Responsabilităţi:

 1. Organizarea desfăşurării şedinţelor de consiliu local, conform legislaţiei în vigoare.
 2. Evidenţa şi rezolvarea în timp util a problemelor persoanelor fizice şi juridice care se adresează serviciului.
 3. Păstrarea în condiţii optime a dispoziţiilor primarului şi a documentelor consiliului local.
 4. Realizarea accesului rapid la informaţiile legate de activitatea consiliului local.
 5. Buna organizare şi funcţionare a asociaţiilor de locatari/proprietari.
 6. Eficientizarea relaţiei instituţiei cu asociaţiile de locatari/proprietari.

E. Competenţele (autoritatea) serviciului:

Organizează şi supraveghează desfăşurarea tuturor activităţilor, urmăreşte întocmirea şi redactarea corectă şi în termen legal a actelor şi le supune atenţiei secretarului şi primarului municipiului Cluj-Napoca.

F. Sistemul de relaţii al serviciului:

1. Relaţii interne:

Colaborează cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi cu serviciile publice înfiinţate în subordinea Consiliului local al municipiului ClujNapoca.

1.1. Primeşte toate materialele promovate de către executivul primăriei în vederea organizării şi desfăşurării şedinţelor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca: proiectul de hotărâre avizat de către secretarul municipiului, referatul de specialitate aprobat de către primar şi vizat de către Direcția Juridică, materialele adiţionale la proiect şi referat; situaţii privind modul de îndeplinire a hotărârilor cu care aceste compartimente au fost încredinţate pentru îndeplinire; informări, referate, rapoarte, note interne pentru mapa preşedintelui de şedinţă, în vederea prezentării, analizării, şi aprobării acestora în plenul şedinţelor de consiliu; informări, referate, rapoarte, note interne vizând activitatea curentă între aceste compartimente şi serviciul nostru.

1.2. Transmite mapele cu toate materialele de şedinţă, conform ordinii de zi; comunicatul de presă la Biroul Mass-media, cu ordinea de zi şi datele tehnice privind desfăşurarea şedinţelor consiliului local, precum şi rapoartele de activitate, declaraţiile de avere şi de interese, alte date ale consilierilor locali; informări, referate, rapoarte, note interne vizând activitatea curentă; toate hotărârile adoptate în şedinţele consiliului local.

2. Relaţii externe: Colaborează cu Institiţia Prefectului judeţului Cluj, cu Consiliul Judeţean Cluj, cu regiile autonome de interes local (R.A.T., R.A.D.P.), Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., cu toate persoanele fizice, autorităţi şi instituţii publice din administraţia locală şi centrală, cu persoane juridice de drept privat cu sau fără scop patrimonial.

2.1. Cu Institiţia Prefectului judeţului Cluj.

2.1.1. Primeşte adrese pe care serviciul le înaintează consiliului local, prin mapa preşedintelui de şedinţă sau consilierilor locali direct, în cazul în care acestea sunt nominale.
2.1.2. Comunică, în termenul stabilit de lege, dispoziţiile primarului municipiului Cluj-Napoca, hotărârile Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca; declaraţiile de avere şi de interese, rapoartele de activitate ale consilierilor, alte date ale consilierilor locali; toate situaţiile solicitate de către Instituţia Prefectului Judeţului Cluj.

2.2. Cu Consiliul Judeţean Cluj.

2.2.1. Primeşte adrese pe care serviciul le înaintează consiliului local, prin mapa preşedintelui de şedinţă sau consilierilor locali direct, în cazul în care acestea sunt nominale.
2.2.2. Transmite ordinea de zi a tuturor şedinţelor organizate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca; toate situaţiile solicitate de către Consiliul Judeţean Cluj.

2.3. Cu regiile autonome de subordonare locală (R.A.T., R.A.D.P.), Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A..

2.3.1. Primeşte adrese pe care serviciul le înaintează consiliului local, prin mapa preşedintelui de şedinţă sau consilierilor locali direct, în cazul în care acestea sunt nominale; modul de îndeplinire a hotărârilor cu a căror îndeplinire acestea au fost încredinţate.
2.3.2. Transmite toate situaţiile solicitate de către acestea; toate hotărârile adoptate de către Consiliul local al municipiul Cluj-Napoca cu a căror îndeplinire acestea au fost încredinţate; adrese privind modul de îndeplinire a hotărârilor cu care acestea au fost încredinţate; cópii ale unor hotărâri, la solicitarea acestora.

2.4. Cu toate persoanele fizice sau juridice interesate de promovarea unor proiecte de hotărâre sau de adoptarea unor hotărâri de către consiliului local.

2.4.1. Primeşte solicitări privind transmiterea de cópii ale unor hotărâri, de promovare a unor proiecte de hotărâre cu caracter normativ; adrese, sesizări, propuneri, reclamaţii etc., pe care serviciul, mai apoi, le transferă mapei preşedintelui de şedinţă sau consilierilor locali personal, în cazul în care acestea sunt nominale; invitaţii, corespondenţă etc.
2.4.2. Transmite răspunsurile, în termenul stabilit de lege, la toate solicitările; cópii ale unor hotărâri adoptate de către Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, alte materiale în vederea soluţionării unor dosare, aşa cum este cazul judecătoriilor, tribunalelor etc.

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1

Direcţia de Evidenţă a persoanelor, se organizează în subordinea Consiliului local al municipiului ClujNapoca, în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2

(1) Direcţia de Evidenţă a persoanelor este constituită în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001.
(2) Direcţia de Evidenţă a Persoanelor se constituie fără personalitate juridică, prin hotărâre a consiliului local.

Art. 3

Scopul Direcţiei de Evidenţă a persoanelor este acela de a exercita competenţele ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor.
(2) Activitatea Direcţiei de Evidenţă a persoanelor se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

Art. 4

Activitatea Direcţiei de Evidenţă a persoanelor este coordonată şi controlată metodologic, în mod unitar, de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D. şi de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj.

Art. 5

Direcţia de Evidenţă a persoanelor asigură întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor electronice de identitate.
(2) În vederea îndeplinirii prerogativelor Direcţia de Evidenţă a persoanelor colaborează cu celelalte structuri ale primăriei, ale Ministerului Afacerilor Interne şi cooperează cu autorităţile publice, precum şi cu persoane fizice şi persoane juridice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA DIRECŢIEI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

Art. 6

Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Evidenţă a persoanelor se stabilesc prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, cu avizul prealabil al D.E.P.A.B.D şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(2) Organigrama Direcţiei de Evidenţă a persoanelor este prevăzută în Organigrama Primăriei municipiului Cluj-Napoca.
(3) Statul de funcţii al Direcţiei de Evidenţă a persoanelor este prevăzut în Statul de funcții al Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Art. 7

Direcţia de Evidenţă a persoanelor are atribuţii pe linie de:

a) evidenţă a persoanelor şi eliberare a actelor de identitate;
b) stare civilă;
c) informatică;
d) analiză – sinteză, secretariat-arhivă şi relaţii publice.

Art. 8

Direcţia de Evidenţă a persoanelor exercită atribuţiile ce-i sunt conferite de lege pentru soluţionarea cererilor cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa pe raza de competenţă.
(2) În vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea Direcţiei de Evidenţă a persoanelor are la bază relaţii de autoritate (ierarhice, funcţionale), de cooperare, de coordonare şi de control, potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare structură componentă în parte.
(3) Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea Direcţiei de Evidenţă a persoanelor şi structurile subordonate acestuia în scopul menţinerii, păstrării şi perfecţionării stării de funcţionalitate a direcţiei. Acelaşi tip de relaţii se stabilesc între şefi şi personalul subordonat.

Art. 9

(1) Direcţia de Evidenţă a persoanelor are urmatoarea structura organizatorică:

A. Serviciul de Evidenţă a persoanelor-(311);
B. Serviciul Stare civilă- (313).

(2) La nivelul Direcţiei de Evidenţă a persoanelor, activitatea de control şi coordonare este atributul conducerii şi se realizează prin intermediul directorului executiv şi a şefilor de servicii. De asemenea, în activitatea de control, pe linii specifice de muncă, şefii de serviciu pot angrena şi alt personal specializat din cadrul structurii proprii.

Art. 10

(1) Direcţia de Evidenţă a persoanelor primeşte şi soluţionează cererile cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor din municipiul Cluj-Napoca şi comunele arondate direcţiei, respectiv: Apahida, Aşchileu, Baciu, Căianu, Cămăraşu, Chinteni, Cojocna, Feleacu, Gilău, Jucu, Măguri Răcătău, Mărişel, Mociu, Palatca, Săvădisla, Suatu, Sâmpaul, Vultureni.
(2) Modificarea arondării teritoriale actuale a Direcţiei de Evidenţă a persoanelor se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea serviciului public comunitar judeţean, cu avizul prealabil al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrare a Bazelor de Date.

Art. 11

(1) Conducerea Direcţiei de Evidenţă a persoanelor este asigurată de un director executiv care reprezintă direcţia în relaţiile cu primarul, consiliul local, şefii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, regiile și societățile subordonare consiliul local, consiliile județene, instituțiile prefectului, precum şi cu şefii unităţilor din M.A.I., cu alte instituţii publice, persoane fizice sau juridice.
(2) Directorul executiv al Direcţiei de Evidenţă a persoanelor răspunde în faţa primarului și consiliului local de întreaga activitate pe care o desfăşoară potrivit fişei postului.
(3) În condiţiile legii şi reglementărilor specifice, directorul executiv poate delega unele atribuţii din competenţa sa şefilor de servicii din subordine.

Art. 12

Conducerea compartimentelor de specialitate ale direcţiei este exercitată de şefii acestora, iar în lipsa lor de catre o persoană desemnată de aceştia.

Art. 13

(1) Şefii structurilor subordonate Direcţiei de Evidenţă a persoanelor răspund de întreaga activitate pe care o desfăşoară în faţa directorului şi a primarului.
(2) Personalul Direcţiei de Evidenţă a persoanelor răspunde de întreaga activitate pe care o desfăşoară, în faţa şefului serviciului, directorului executiv şi primarului.
(3) Şefii structurilor subordonate Direcţiei de Evidenţă a persoanelor conduc întreaga activitate pe linia lor de competenţă şi reprezintă direcţia în relaţiile cu celelalte structuri ale aparatului de specialitate al Primarului mun.Cluj-Napoca, consiliile județene, instituțiile prefectului, precum şi cu şefii unităţilor din M.A.I., cu alte instituţii publice, persoane fizice sau juridice, conform delegării si dispoziţiilor primite.

CAPITOLUL III
ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A
PERSOANELOR

Art. 14 – Direcţia de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii principale:

a) întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă;
b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă, menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
c) întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
d) întocmeşte, completează, rectifică, reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii;s
e) solicită anularea actelor de stare civilă și a mențiunilor, întocmite/aplicate greșit;
f) constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi;
g) actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, cu datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa în raza de competenţă teritorială a direcției;
h) utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
i) furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, denumit în continuare S.N.I.E.P., date necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
j) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;
k) primeşte, în sistem de ghişeu unic, cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate;
l) primeşte de la structurile competente cărţile de identitate pe care le eliberează solicitanţilor;
m) ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
n) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
o) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, reglementate prin acte normative.

Secţiunea I
ATRIBUŢII PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ŞI ELIBERAREA ACTELOR DE
IDENTITATE

Art. 15 – În domeniul evidenţei persoanelor şi eliberării actelor de identitate, Direcția de Evidență a persoanelor are următoarele atribuţii principale:

a) primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate, stabilirea domiciliului, înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei şi înmânează solicitanţilor documentele în cauză;
b) primeşte şi soluţionează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care îşi schimbă domiciliul din străinătate în România;
c) primeşte şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate ale persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi ale celor aflate în locurile de reţinere şi de arest preventiv din cadrul unităţilor de politie sau în penitenciar, din zona de responsabilitate şi înmânează documentele solicitate;
d) înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
e) răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;
f) desfăşoară activităţi de distribuire a cărţilor de identitate;
g) desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
h) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;
i) identifică – pe baza menţiunilor operative – elementele urmărite, cele cu interdicţia prezenţei în anumite localităţi etc. şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale ce se impun;
j) colaborează cu unităţile de poliţie, participând la acţiunile şi controalele organizate de acestea la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri şi alte unităţi de cazare turistică, în vederea identificării  persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor, precum şi a celor urmărite în temeiul legii, precum şi cu poliţia locală potrivit atribuţiilor ce le revin pe linie de evidenţă a persoanelor;
k) asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;
l) soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiţie, Parchet, M.Ap.N., privind verificarea şi identificarea punctuală a persoanelor fizice;
m) acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;
n) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;
o) întocmeşte situaţiile statistice şi analizele activităţilor desfăşurate lunar, trimestrial şi anual în cadrul serviciului;
p) asigură gestiunea cărţilor de identitate provizorii;
q) răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice;
r) organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale manuale;
s) asigură protecţia datelor cu caracter personal şi a informaţiilor clasificate, precum şi securitatea documentelor serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale;
t) sesizează dispariţia, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidenţă a persoanelor şi raportează dispariţia acestora pe cale ierarhică;
u) răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor;
v) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
w) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, reglementate prin acte
normative.

Secţiunea II
ATRIBUŢII PE LINIE DE STARE CIVILĂ

Art. 16 – Pe linie de stare civilă, Direcţia de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii principale:

a) întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces, în dublu exemplar şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare, privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate;
b) înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condiţiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
c) eliberează, gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, precum şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
d) eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă;
e) trimite, structurii de evidenţă a persoanelor, din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială / structurii de evidenţă a persoanelor, din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la ultimul loc de domiciliu, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă, comunicări nominale cu privire la modificările intervenite în statutul civil, pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români, actele de identitate ale persoanelor decedate ori
declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate;
f) trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor;
g) comunică, în scris, camerei notarilor publici, în a cărei rază administrativă se află, lista actualizată a actelor de deces întocmite;
h) întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimite , până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj;
i) dispune măsurile necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în condiţii care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură spaţiul necesar destinat desfăşurării activităţii de stare civilă;
j) atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri mprecalculate, pe care le păstrează şi arhivează în condiţii de deplină securitate;
k) propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică, anual, structurii de stare civilă din cadrul Direcţiei Judeţeane de Evidenţă a Persoanelor Cluj;
l) reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse – parţial sau total -, prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare şi aplicarea sigiliului şi parafei;
m) primeşte, spre verificare, cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă şi documentele prezentate în motivare;
n) primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;
o) primeşte cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoţite de actele ce le susţin, întocmește referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, în vederea avizării prealabile de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj;
p) primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmeşte documentaţia şi referatul cu propunere de aprobare sau respingere şi le înaintează Direcţiei Judeţeane de Evidenţă a Persoanelor Cluj, pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unităţii administrative-teritoriale competente;
q) primeşte cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmeşte documentaţia şi referatul prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al Direcţiei Judeţeane de Evidenţă a Persoanelor Cluj;
r) înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul Direcţiei Judeţeane de Evidenţă a Persoanelor Cluj;
s) transmite, după înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de naştere, o comunicare cu privire la schimbarea numelui, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul MA.I., Direcţiei Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice judeţene din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului;
t) înaintează Direcţiei Judeţeane de Evidenţă a Persoanelor Cluj exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din registrul de stare civilă – exemplarul I;
u) sesizează imediat Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;
v) primeşte cererile şi eliberează livretele de familie, iar în cazul căsătoriilor se eliberează din oficiu;
w) eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;
x) eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate de stare civilă în locul celor pierdute, furate sau deteriorate;
y) eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, extrase multilingve de nastere, căsătorie sau deces;
z) efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire şi de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetăţenii români şi persoanele fără cetăţenie domiciliate în România;
aa) primește cereri pentru înregistrarea tardivă a nașterii,efectuează verificările ce se impun, iar rezultatul acestora îl înaintează la SPCLEP/PRIMĂRIA competentă să întocmească actul;
ab) efectuează verificări şi întocmeşte referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariţiei şi a morţii unei persoane, precum şi înregistrarea tardivă a naşterii;
ac) efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă;
ad) primeşte cererile de divorţ pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soţi,în faţa ofiţerului delegat, înregistrează cererile de divorţ pe cale administrativă, în Registrul de intrare-ieşire al cererilor de divorţ şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, pentru eventuala retragere a acestora;
ae) confruntă documentele cu care se face dovada identităţii solicitanţilor (cererile de divorţ pe cale administrativă, certificatele de naştere, certificatul de căsătorie şi actele de identitate şi, după caz, declaraţiile pe propria răspundere, date în faţa ofiţerului de stare civilă, în cazul în care ultima locuinţă declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate) şi constituie dosarul de divorţ;
af) constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, în condiţiile Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, eliberează certificatul de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare;
ag) solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul Direcţiei Judeţeane de Evidenţă a Persoanelor Cluj, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorţ, a numărului certificatului de divorţ, care urmează a fi înscris pe acesta;
ah) comunică, deîndată, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu al celor doi soţi, o copie a certificatului de divorţ;
ai) operează pe actul de căsătorie menţiunea privind desfacerea căsătoriei prin divorţ şi transmite comunicări de menţiuni pentru actele de naştere ale celor doi soţi;
aj) completează buletinul statistic privind divorţul administrativ pe care-l transmite până în data de 5 a lunii urmatoare Direcţiei Judeţene de Statistică Cluj;
ak) solicită aprobarea primarului pentru clasarea dosarului, în cazul în care nu sunt întrunite, cumulative cerinţele legii;
al) întocmeşte referatul cu propunerea de respingere a dosarului de divorţ şi îl supune spre aprobare primarului, în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale prevăzute de Codul civil;
am) transmite, în vederea înregistrării în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, menţiunile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale administrativă;
an) întocmeşte situaţii statistice, sinteze şi situaţii lunare privind activitatea desfăşurată;
ao) colaborează cu autorităţile de sănătate publică judeţene şi cu maternităţile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută şi a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuţi şi neînregistraţi la starea civilă;
ap) colaborează cu unităţile sanitare, instituţiile de protecţie socială şi unităţile de poliţie, după caz, pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei numerice şi nominale a persoanelor cu situaţie neclară pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum şi pentru clarificarea situaţiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;
aq) întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, precum şi procesele verbale de gestiune a certificatelor anulate la întocmire;
ar) întocmeste procesele verbale de evidență a extraselor multilingve anulate la întocmire;
as) ține evidența, până la predarea către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj, certificatelor de stare civilă anulate, ca fiind gresite, la intocmire de catre delegații de stare civilă din unitățile administrative-teritoriale arondate la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj;
at) desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
au) asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;
av) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;
aw) răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei;
ax) execută acţiuni şi controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formaţiunile de ordine publică, în unităţile sanitare şi de protecţie socială, în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă şi a persoanelor cu identitate necunoscută;
ay) colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu identitate necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi;
az) răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale cu privire la înregistrarea nașterii nou născuților și a persoanelor a căror naștere nu a fost înregistrată;
ba) întocmește referatul cu propunere de de emitere a dispoziției primarului pentru stabilirea numelui de familie și a prenumelui copilului părăsit/găsit, sau al cărui mamă este cu identitate declarată;
bb) răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă a persoanelor;
bc) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de stare civilă, reglementate prin acte normative.
bd) răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale cu privire la actualizarea Registrului
electoral național.

Secţiunea III
ATRIBUŢII PE LINIE INFORMATICĂ

Art. 17 – Pe linie informatică are următoarele atribuţii principale:

a) actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora;
b) actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu menţiunile operative, precum şi cu informaţiile preluate din comunicările primite;
c) preia în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor datele privind persoana fizică, în baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi datele privind persoanele decedate;
d) preia în sistem informatizat imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate sau care solicită înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în buletinul de identitate;
e) operează în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor data înmânării cărţilor de identitate şi a cărţilor de identitate provizorii;
f) clarifică neconcordanţele dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie şi situaţia din teren, respectiv din documentele cetăţenilor;
g) operează corecţii asupra neconcordanţelor înregistrate în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alţi utilizatori);
h) desfăşoară activităţi pentru administrarea reţelei locale de calculatoare, precum şi a utilizatorilor la nivel de sistem de operare (parole, drepturi de acces, etc.);
i) execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare;
j) evidenţiază incidentele de aplicaţie şi le soluţionează pe cele referitoare la hardware şi sistem de operare;
k) participă la operaţii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază şi de aplicaţie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local, împreună cu specialiştii B.J.A.B.D.E.P., respectiv S.A.B.D.E.P. Bucureşti;
l) asigură înlocuirea sau eventual depanarea echipamentelor de calcul prin firme de service;
m) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi secrete de serviciu;
n) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;
o) îndeplineşte şi alte atribuţii privind actualizarea Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, reglementate
prin acte normative.

Secţiunea IV
ATRIBUŢII PE LINIE SECRETARIAT ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
Art. 18 – În domeniul secretariat şi relaţii cu publicul, Direcția de Evidență a persoanelor are următoarele
atribuţii principale:

a) primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul direcției;
b) verifică modul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de serviciu, modul de manipulare şi de păstrare a documentelor clasificate;
c) organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie;
d) asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în vederea arhivării; repartizează şi expediază corespondenţa după executarea operaţiunilor de înregistrare în registrele special destinate;
e) asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal;
f) organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor de către conducerea direcției sau lucrătorul desemnat;
g) centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse şi întocmeşte sintezele, situaţiile comparative şi analizele activităţilor desfăşurate periodic;
h) transmite serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, sintezele şi analizele întocmite;
i) asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din
activitatea de profil.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE

Art. 20

(1) Atribuţiile directorului executiv, ale şefilor de servicii şi ale personalului cu funcţii de execuţie sunt prevăzute în fişele posturilor.
(2) În raport de modificările intervenite în structura sau activitatea Direcţiei de Evidenţă a persoanelor, fişele posturilor vor fi reactualizate, cu aprobarea primarului.
(3) Pe baza extraselor din prezentul regulament directorul executiv întocmeşte fişele posturilor pentru toate funcţiile din structură, pe care le aprobă primarul.

Art. 21 – Personalul Direcţiei de Evidenţă a persoanelor va fi încadrat, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 22 – Personalul Direcţiei de Evidenţă a persoanelor este obligat să cunoască şi să aplice întocmai, prevederile prezentului regulament, în părţile ce-l privesc.

Prezentul Regulament de organizare și funcționare a a Direcției de Evidență a persoanelor înlocuiește Regulamentul de organizare și funcționare a a Direcției de Evidență a persoanelor, aprobat prin Hotărârea 741/2016.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea:

 • Primăria municipiului Cluj-Napoca:
 • str. Moţilor nr. 3, et. 2, cam. 31, 39, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75;
 • str. Moţilor nr. 7, et. 1, ghişeele nr. 19, 20, 21, 22;
 • Piaţa Unirii nr. 1, et. 1, sala 15, ghișeele 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
 • Primăria Manăştur, casierie;
 • Primăria Marăşti, casierie;
 • Primăria Iris, casierie;
 • Primăria Someşeni, casierie;
 • Primăria Grigorescu, casierie;
 • Primăria Zorilor, casierie.

Direcţia Economică este subordonată Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • prelucrarea informaţiilor financiar contabile privind întocmirea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Municipiului Cluj-Napoca compus din bugetul local, bugetul împrimuturilor interne, bugetul de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul veniturilor proprii şi subvenţii, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii;
 • furnizarea informaţiilor financiar contabile privind patrimoniul public şi privat;
 • întocmirea situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia de casă, fluxurile de trezorerie, rezultat patrimonial, situaţia activelor şi datoriilor, situaţia acţiunilor deţinute în numele Statului Român la societăţile comerciale, contul de execuţie a creditelor interne, conturile de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, situaţia raportării datoriei publice locale.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 • efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar şi depunerea/ridicarea numerarului la/de la trezorerie;
 • plata unor cheltuieli de judecată, excutare, sau a altor cheltuieli rezultate din titluri executorii;
 • acordarea de avansuri pentru cheltuieli materiale şi deplasare şi verificarea deconturilor;
 • efectuarea tuturor operațiunilor necesare plății drepturilor salariale personalului aparatului de specialitate a primarului – cap. 51, personalului Direcției de Evidență a persoanelor – cap. 54 și personalului Direcției Generale Poliția locală – cap. 61;
 • asigură aplicarea legislaţiei de specialitate în vederea furnizării informaţiilor financiar contabile privind patrimoniul public şi privat, sursele de finanţare, execuţia de casă a bugetului local pe structura clasificaţiei bugetare;
 • realizarea veniturilor in conformitate cu prevederilor bugetare, capitolul venituri din inchirieri si concesiuni;
 • elaborarea proiectului bugetului general al Municipiului Cluj-Napoca, compus din bugetul local, bugetul împrumuturilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local şi supunerea spre aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
 • execuţia bugetului general:
  • deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare, în limita sumelor aprobate pe destinaţiile specificate în buget pentru bugetul propriu şi pentru bugetul celorlalte instituţii sau servicii publice subordonate din bugetul local;
  • verificarea ordonanţările la plată, efectuarea plăţilor cheltuielilor, evidenţa analitică a angajamentelor bugetare şi legale, obligaţiilor de plată şi a plăţilor pentru capitolele bugetare repartizate.
 • raportarea execuţiei bugetare:
 • întocmirea și centralizarea lunar, trimestrial şi anual a situaţiilor financiare asupra execuţiei bugetare şi raportări în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru bugetul propriu şi pentru bugetul instituţiilor şi serviciilor publice parte componentă a bugetului general.
 • întocmirea proiectelor de hotărâri legate de: bugetul general, bugetul regiilor autonome de subordonare locală, contul de execuţie al bugetului general, situaţiile financiare anuale ale regiilor de subordonare locală etc.;
 • exercitarea controlului financiar preventiv asupra proiectelor de operaţiuni derulate prin Serviciul Buget şi execuţie bugetară;
 • aplicarea legislaţiei de specialitate în vederea realizării atribuţiilor Serviciului Buget şi execuţie bugetară.

D. Responsabilităţi:

 • realizarea corectă a lucrărilor încredinţate;
 • transmiterea corectă a datelor privind întocmirea situaţiilor financiare;
 • respectarea instrucţiunilor Ministerului Finanţelor Publice privind întocmirea bugetului general;
 • îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi a obligaţiilor rezultate din actele normative în vigoare;
 • conducerea evidenţei contabile în afara bugetului: angajamente bugetare şi legale, ordonanţarea plăţilor pentru cheltuielile de personal;
 • efectuarea plăţilor cu urmărirea încadrării în prevederile bugetare, angajamentele bugetare și legale;
 • gestiunea numerarului la casierii şi la casieria centrală;
 • cunoaşterea şi punerea în aplicare a legislaţiei şi a normativelor interne în domeniu;
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor gestionate;
 • răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea actelor emise;
 • respectarea instrucţiunilor Ministerului Finanţelor Publice privind aplicarea Monografiei contabile, a Planului de conturi pentru instituţii publice;
 • certificarea realitatii, exactitatii si legalitatii sumelor inregistrate in toate documentele generate de activitatea de incasare si urmarire a veniturilor din exploatarea domeniului public si privat al municipiului precum si din exploatarea fondului imobiliar de stat.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • exercitarea controlului financiar preventiv;
 • efectuarea controlului inopinat la casieriile din subordine;
 • realizarea sarcinilor de serviciu cu respectarea legislaţiei aplicabile;
 • competente stabilite prin dispozitie a primarului;
 • realizarea cu profesionalism a sarcinilor de serviciu cu respectarea legislaţiei în vigoare.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

 • se primesc documente justificative de la toate compartimentele din Primărie privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • se primesc notele de fundamentare de la Ordonatorii terţiari de credite şi regiile de subordonare locală;
 • se transmit prevederile bugetare aprobate pe compartimente din cadrul Primăriei;
 • colaborarea cu toate compartimentele de muncă cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului instituţiei;
 • colaborarea privind aplicarea OMF nr. 1792/2002 prind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice;
 • se transmit prevederile bugetare ordonatorilor terţiari de credite şi regiilor de subordonare locală;
 • se transmit situaţiile financiar contabille către Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Cluj-Napoca, Instituţii de credit, Ministerul finanţelor publice, Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială, Institutul Naţional de Statistică.

Misiunea şi scopul Direcţiei Economice se realizează prin intermediul celor 5 compartimente de muncă.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea:

 • Primăria municipiului Cluj-Napoca:
 • str. Moţilor nr. 3, et. 2, cam. 71, 72, 75;
 • str. Moţilor nr. 7, et. 1, ghişeele nr. 19, 20, 21, 22;
 • Piaţa Unirii nr. 1, et. 1, sala 15 ghișeele 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
 • Primăria Manăştur, casierie;
 • Primăria Marăşti, casierie;
 • Primăria Iris, casierie;
 • Primăria Someşeni, casierie;
 • Primăria Grigorescu, casierie;
 • Primăria Zorilor, casierie.

Este subordonat directorului executiv al direcţiei.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar şi depunerea/ridicarea numerarului la/de la trezorerie;
 • plata unor cheltuieli de judecată, excutare, sau a altor cheltuieli rezultate din titluri executorii;
 • acordarea de avansuri pentru cheltuieli materiale şi deplasare şi verificarea deconturilor;
 • efectuarea tuturor operațiunilor necesare plății drepturilor salariale personalului aparatului de specialitate a primarului – cap. 51, personalului Direcției de Evidență a persoanelor – cap. 54 și personalului Direcției Generale Poliția locală – cap. 61.

C.Atribuţiile compartimentului de muncă:

 • efectuarea şi evidenţa încasărilor în numerar, întocmirea foilor de vărsământ şi depunerea numerarului la Trezorerie;
 • emiterea certificatelor de atestare fiscală persoane fizice;
 • ridicarea de numerar de la trezorerie cu CEC şi efectuarea plăţilor reprezentând avansuri spre decontare, deconturi, restituiri, plată cheltuieli de judecat, excutare, sau a altor cheltuieli rezultate din titluri executorii, plată premii de fidelitate pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie, alte plăţi în numerar;
 • plata cheltuielilor de judecată, executare sau a altor cheltuieli rezultate din titluri executorii prin virament bancar;
 • efectuarea operațiunilor legate de calculul şi plata drepturilor salariale pentru personalul din aparatul de specialitate a primarului – cap 51, a personalului de la Direcția Generală Poliția locală cap. 61 și a personalului de la Direcția de Evidență a persoanelor – cap 54;
 • colaborarea cu Direcția de Evidență a persoanelor și cu Direcția Generală Poliția locală pentru plata cheltuielilor de personal aferente capitolului 54 și 61;
 • emiterea/completarea de adeverințe;
 • colaborarea cu Direcția de Evidență a persoanelor și cu Direcția Generală Poliția locală pentru plata cheltuielilor materiale aferente capitolului 54 și 61;
 • întocmirea referatelor și după caz a proiectelor de HCL pentru plata unor cheltuieli de judecată, cheltuieli de executare şi alte obligaţii în baza unor sentinţe sau titluri executorii;
 • raportarea şi evidenţa încasărilor prin intermediul POS – lor la ghişeele de la casieria din str. Moţilor 3, P-ţa Unirii şi cartiere;
 • efectuarea tuturor operațiunilor cu privire la încasărilor online pe site-ul instituției și de pe www.ghiseul.ro;
 • efectuarea operațiunilor cu privire la plata indemnizaţiilor consilierilor locali etc.;
 • întocmirea/verificarea deconturilor pentru deplasările în ţară şi străinătate.

D. Responsabilităţi:

 • îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi a obligaţiilor rezultate din actele normative în vigoare;
 • conducerea evidenţei contabile în afara bugetului: angajamente bugetare şi legale, ordonanţarea plăţilor pentru cheltuielile de personal;
 • întocmirea și transmiterea notelor contabile cu privire la acordarea drepturilor salariale;
 • efectuarea plăţilor cu urmărirea încadrării în prevederile bugetare, angajamentele bugetare și legale;
 • gestiunea numerarului la casierii şi la casieria centrală;
 • cunoaşterea şi punerea în aplicare a legislaţiei şi a normativelor interne în domeniu;
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor gestionate;
 • răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea actelor emise.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • exercitarea controlului financiar preventiv;
 • efectuarea controlului inopinat la casieriile din subordine;
 • eliberarea de adeverinţe cu privire la veniturile salariale, deducerile personale pentru persoanele aflate în întreţinere, numărul zilelor de concediu medical, plata CAS şi CASS, confirmarea efectuării unor plăți etc.;
 • eliberarea de adeverințe cu privire la diferite plăți efectuate.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

 • colaborarea cu Serviciul Contabilitate, în vederea înregistrării corecte a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate de către Serviciul Financiar, a cheltuielilor de personal aferente aparatului de specialitate a primarului – cap 51, a personalului de la Direcția Generală Poliția locală – cap. 61 și a personalului de la Direcția de Evidență a persoanelor – cap 54 și a cheltuielilor de judecată, excutare, sau a altor cheltuieli rezultate din titluri executorii;
 • colaborarea cu Serviciul Buget şi execuţie bugetară cu privire la încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli;
 • colaborează cu compartimentele care gestionează venituri ale bugetului local;
 • încasarea dispoziţiilor către casierie (avize de plată prin INFOCET) pentru încasări/plăţi taxe fără debit etc. de la compartimentele care utilizează aceste taxe;
 • prelucrarea cererilor pentru plata unor drepturi, eliberare adeverinţe, plata unor cheltuieli de judecată, excutare, sau a altor cheltuieli rezultate din titluri executorii;
 • întocmirea de referate, proiecte de hotărâre şi preluarea de referate şi liste de restituiri taxe şi impozite locale şi alte taxe;
 • preluarea statului de funcţii, pontaje şi alte documente justificative pentru calcularea drepturilor şi reţinerilor din salarii de la Serviciul Resurse umane, alte compartimente din Primărie şi din afara instituţiei;
 • preluarea şi soluţionarea, împreună cu celelalte compartimente (după caz), a reclamaţiilor şi sesizărilor formulate de către cetăţeni.
 • transmiterea situaţiilor declarative cu privire la obligaţiile de plată către bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale, statistică etc.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea:

Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, et. 2, cam.70, 72.

Este subordonat directorului executiv al direcţiei.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

Asigură aplicarea legislaţiei de specialitate în vederea furnizării informaţiilor financiar contabile privind patrimoniul public şi privat, sursele de finanţare, execuţia de casă a bugetului local pe structura clasificaţiei bugetare.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

Conduce evidenţă contabilă pe următoarele secţiuni:

 1. Conturi de capitaluri.
 2. Conturi de active fixe.
 3. Conturi de stocuri.
 4. Conturi de terţi.
 5. Conturi la Trezoreria statului şi bănci comerciale.
 6. Conturi de cheltuieli.
 7. Conturi de venituri şi finanţări.
 8. Conturi speciale.

Atribuţii principale ale Serviciului Contabilitate :

 • verifică documentele justificative înaintate de către Direcţia de Administrare, alte compartimente din instituţie şi efectuează plăţi reprezentând achiziţii de bunuri şi servicii, suportate din bugetul local, de la capitolul ” 51.02”Autorităţi executive”;
 • verifică încadrarea în creditele bugetare aprobate şi deschise şi calculează disponibil rămas de angajat înaintea efectuării cheltuielilor pe fiecare subdiviziune bugetară şi operează în modulul „Angajamente şi ordonanţări, la capitolul ” 51.02”Autorităţi executive”;
 • conduce evidenţa sumelor alocate prin Hotărâri ale Consiliului local şi informează Serviciul Relaţii cu consiliul şi administraţie locală, la solicitarea acestuia, despre modul de ducere la îndeplinire a acestor hotărâri, privind alocări de sume de la capitolul ” 51.02”Autorităţi executive”;
 • întocmeşte şi transmite extrase de cont pentru confirmarea soldurilor la furnizorii achitaţi din capitolul “51.02″Autorităţi executive”;
 • operează în modulul „Casă, bancă, parteneri” plăţile efectuate pe obiective de invenstiţii, având ca sursă de finanţare bugetul local, credite interne;
 • verificarea zilnică a extraselor de cont primite de la Trezorerie împreună cu documentele justificative anexate;
 • verifică, contabilizează în modulul „Gestiune” notele de recepţie, bonurile de consum, procesele verbale de recepţie a mijloacelor fixe, primite de la Direcţia de Administrare sau în cazul achiziţionării de active fixe corporale sau necorporale, de la alte compartimente din instituţie;
 • verificarea, contabilizarea consumurilor de materiale, obiecte de inventar, carburanţi pe baza BCF-urilor, a bonurilor de consum;
 • verificarea jurnalelor de TVA, primite de la Serviciul Rate, chirii, tarife şi preţuri şi virarea sumelor la bugetul statului până la data de 25 a lunii următoare;
 • verificarea notelor contabile privind înregistrarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar, efectuarea de corecţii, pe baza documentelor primite de la casieria centrală, respectiv registre de casă împreună cu centralizatoarele de încasări şi deconturile de plăţi, foi de vărsământ, pe tipuri de impozite şi taxe, referate pentru restituiri de sume achitate în plus;
 • efectuarea viramentelor la bugetul local şi bugetul statului pentru sumele încasate din vânzarea spaţiilor comerciale;
 • efectuarea viramentelor la bugetul local şi Consiliul judeţean din sumele încasate pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 12 tone;
 • calcularea şi înregistrarea lunară pe cheltuieli a amortizării activelor fixe corporale şi necorporale folosind metoda amortizării liniare;
 • verifică concordanţa soldurilor dintre Balanţa contabilă de verificare din „SICO” cu balanţele de verificare analitice de la Direcţia Impozite şi taxe locale şi Serviciul Rate, chirii, tarife şi preţuri;
 • comunică valoarea de inventar, personelor juridice, în vederea stabilirii impozitului pe clădiri pentru spaţiile închiriate şi colaborează cu Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, în acest sens;
 • colaborează cu Direcţia Tehnică şi Serviciul Buget şi execuţie bugetară pentru stabilirea corectă, în funcţie de plăţile efectuate pe surse de finanţare, a valorii activelor fixe corporale în curs care sunt finalizate şi urmează să fie înregistrate ca şi active corporale;
 • valorificarea inventarierii bunurilor domeniului public şi privat prin compararea cantităţilor şi valorilor scriptice şi faptice şi înregistrarea diferenţelor rezultate, conform proceselor verbale ale subcomisiilor de inventariere şi a listelor de inventariere. Întocmeşte procesul verbal al comisiei centrale de inventariere şi înaintează spre aprobare directorului economic şi conducătorului instituţiei;
 • întocmește situaţiile financiare lunare, trimestriale şi anuale conform Normelor metodologice emise de către Ministerul Finanţelor Publice şi transmiterea acestora la termenele stabilite;
 • pregăteşte, pentru predare la arhiva generală a instituţiei, documentele justificative, pe termene de păstrare şi întocmeşte un inventar în acest sens.

D. Responsabilităţi:

 • vizând calitatea lucrărilor încredinţate spre efectuare;
 • respectarea instrucţiunilor Ministerului Finanţelor Publice privind aplicarea Monografiei contabile, a Planului de conturi pentru instituţii publice.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

Realizarea sarcinilor de serviciu cu respectarea legislaţiei aplicabile

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

 • documente şi informaţii primite de la compartimentele din Primărie: documente justificative pentru efectuarea de plăţi din bugetul local, note interne, procese verbale ale subcomisiilor de inventariere cu privire la inventarierea patrimoniului public şi privat;
 • documente şi informaţii transmise altor compartimente din Primărie şi în exterior: informări, răspunsuri la note interne, programe de activitate, referate şi proiecte de hotărâri ale Consiliului local;
 • instrumente de plată pentru Trezorerie, situaţii financiare lunare, trimestriale, anuale, depuse la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj, somaţii şi extrase de cont pentru confirmarea soldurilor de creanţe şi datorii.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea:

Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 3, cam. 31, 39 și 67.

Este subordonat directorului executiv al direcţiei.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Realizarea veniturilor nefiscale în conformitate cu prevederile financiare ale contractelor/abonamentelor încheiate de municipalitate, precum și cu prevederile bugetare, capitolul venituri din închirieri şi concesiuni.

C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • urmărirea realizării din punct de vedere financiar-contabil a contractelor de asociere/închiriere şi concesiune precum şi a celor de vânzare-cumparare;
 • urmărirea realizării din punct de vedere financiar-contabil a abonamentelor pentru închirierea domeniului public al municipiului ocupat cu construcţii provizorii;
 • elaborarea şi întocmirea dosarelor în vederea recuperarii creanţelor bugetare pe calea instanţei de judecată, executării silite şi urmărirea finalizării acestor dosare;
 • analizarea, verificarea şi pregătirea documentaţiilor de preţuri precum şi a actelor justificative, care se supun dezbaterii şi avizării Comisiei de preţuri;
 • actualizarea de sume reprezentaâd obligaţii de restituit în conformitate cu prevederile Legii 10/2001 şi a prevederilor dispoziţiilor primarului emise în acest scop.

D. Responsabilități:

 • certificarea realităţii, exactităţii şi legalităţii sumelor înregistrate în toate documentele generate de activitatea de încasare şi urmărire a veniturilor din exploatarea domeniului public şi privat al municipiului precum şi din exploatarea fondului imobiliar de stat;
 • întocmirea proiectelor de acte administrative.

E. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:

 • propune spre aprobare măsuri de sancţionare a contractelor şi abonamentelor, în conformitate cu prevederile contractuale şi cu legislaţia în vigoare, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor financiare prevăzute de aceste documente;
 • competenţe stabilite prin dispoziţie a primarului.

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

 • primește de la Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii contracte de concesiune, abonamente, contracte de închiriere/asociere şi de vânzare-cumpărare, emise şi însuşite spre luare în evidenţă, precum şi orice alte informaţii în legătura cu modificările survenite la aceste documente;
 • primește de la Direcția Tehnică contracte de finanțare, cu plata în rate, emise și însușite, spre luare în evidență, precum și orice alte informații legătură cu modificările survenite la aceste documente;
 • primește de la Direcția Tehnică și de la Direcția Ecologie urbană și spații verzi contracte de concesiune servicii publice, emise și însușite, spre luare în evidență, precum și orice alte informații în legătură cu modificările survenite la aceste documente;
 • colaboreaza cu Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcția Tehnică, Direcția Ecologie urbană și spații verzi, Dircția Juridică şi Direcţia Impozite si taxe locale în vederea realizarii veniturilor prevăzute;
 • transmite Serviciului Contabilitate situaţiile centralizatoare (balanțele de verificare) privind veniturile nefiscale realizate în fiecare lună.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3., cam. 69.

Este subordonat directorului executiv al direcţiei.

Are în subordine Compartimentul Buget, învăţământ preuniversitar de stat.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 1. Elaborarea proiectului bugetului general al municipiului Cluj-Napoca, compus din bugetul local, bugetul împrumuturilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local şi supunerea spre aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 2. Execuţia bugetului general:
  • deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare, în limita sumelor aprobate pe destinaţiile specificate în buget pentru bugetul propriu şi pentru bugetul celorlalte instituţii sau servicii publice subordonate din bugetul local;
  • verificarea ordonanţările la plată, efectuarea plăţilor cheltuielilor, evidenţa analitică a angajamentelor bugetare şi legale, obligaţiilor de plată şi a plăţilor pentru capitolele bugetare repartizate.
 3. Raportarea execuţiei bugetare:
  • lunar, trimestrial şi anual se întocmesc şi centralizează situaţii financiare asupra execuţiei bugetare şi raportări în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru bugetul propriu şi pentru bugetul instituţiilor şi serviciilor publice parte componentă a bugetului general.
 4. Întocmirea proiectelor de hotărâri legate de: bugetul general, bugetul regiilor autonome de subordonare locală, contul de execuţie al bugetului general, situaţiile financiare anuale ale regiilor de subordonare locală, etc.
 5. Exercitarea controlului financiar preventiv asupra proiectelor de operaţiuni derulate prin Serviciul Buget şi execuţie bugetară.
 6. Aplicarea legislaţiei de specialitate în vederea realizării atribuţiilor Serviciului Buget şi execuţie bugetară.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

1. Elaborarea proiectului bugetului general (anual, la fiecare rectificare şi în perspectivă pentru următorii patru ani), cuprinde activitate de fundamentare şi determinare a veniturilor posibil de încasat pentru finanţarea cheltuielilor necesare a se realiza în vederea oferirii serviciilor locale ce intră în competenţa şi responsabilitatea autorităţii administraţiei publice locale. Bugetul general se supune spre aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca şi după aprobarea acestuia se repartizează pe trimestre şi se comunică Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Cluj, direcţiilor din cadrul Municipiului Cluj-Napoca şi fiecărui ordonator terţiar de credite.

2. Execuţia bugetară, respectiv partea privind: deschiderile şi repartizările de credite bugetare conform Ordinului 501/2003 atât pentru bugetul propriu cât şi pentru unităţile subordonate, verificarea ordonanţărilor de plată, plata cheltuielilor, evidenţa analitică a angajamentelor bugetare şi legale, a obligaţiilor de plată şi a plăţilor pentru următoarele capitole de cheltuieli:

 • pentru cheltuielile de capital sursa: buget local, bugetul împrumuturilor interne, bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local:

51 – Autorităţi publice;

61 – Ordine publică şi siguranţă naţională;

65 – Învăţământ;

66 – Sănătate;

67 – Cultură, recreere şi religie;

68 – Asigurări şi asistenţă socială;

70 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică;

74 – Protecţia mediului;

81 – Combustibili şi energie;

84 – Transporturi

 • pentru bunuri şi servicii – buget local:

67 – Cultură, recreere şi religie;

70 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică;

74 – Protecţia mediului;

83 – Agricultură, Sivicultură;

84 – Transporturi.

 • pentru subvenţii şi transferuri- buget local:

67 – Cultură, recreere şi religie;

68 – Asigurări şi asistenţă socială;

70 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică;

81 – Combustibili şi energie;

84 – Transporturi

 • dobânzi şi rate de capital -buget local:

51 – Autorităţi publice;

55 – Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi;

70 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică;

84 – Transporturi.

 1. verificarea, prezentarea pentru aprobare la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului a Proiectelor de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi evidenţa acestora;
 2. verificarea existenţei creditelor bugetare disponibile în cazul propunerii de angajare a cheltuielilor;
 3. verificarea ordonanţărilor la plată dacă acestea:
  • au fost emise corect, corespund cheltuielilor angajate şi suma este exactă;
  • cheltuiala este înscrisă la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat;
  • există credite bugetare disponibile şi completează ordonaţările cu disponibilul înaintea şi după efectuarea plăţii;
  • documentele justificative sunt în conformitate cu reglementările în vigoare;
  • numele şi datele de identificare ale creditorului sunt corecte.
 4. plata cheltuielilor, după verificarea prealabilă a respectării următoarelor condiţii:
  • cheltuielile care urmează să fie plătite au fost angajate, lichidate şi ordonanţate;
  • există toate documentele justificative care să justifice plata;
  • semnăturile de pe documentele justificative aparţin ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate să exercite atribuţiile ce decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare, potrivit legii;
  • beneficiarul sumelor este cel îndreptăţit potrivit documentelor care atestă serviciul efectuat;
  • suma datorată beneficiarului este corectă;
  • documentele de angajare şi ordonanţare au primit viza de control financiar preventiv;
  • documentele sunt completate cu datele cerute de formular;
  • alte condiţii prevăzute de lege.
 5. evidenţa analitică a angajamentelor bugetare – contul 8066;
 6. evidenţa analitică a angajamentelor legale- contul 8067;
 7. evidenţa analitică a obligaţiilor de plată şi a plăţilor, conturile 401.01, 401.03-Furnizori, 403Efecte de plătit, 405- Efecte de plătit pentru active fixe şi 7702- Finanţarea de la bugetele locale;
 8. evidenţa analitică a plăţilor pe fiecare contract încheiat;
 9. evidenţa garanţiilor reţinute pe fiecare contract încheiat şi deblocarea garanţiilor respective şi a instrumentelor de garantare conturile 8050 şi 8049;
 10. evidenţa analitică a crediteloe de angajament aprobate şi a creditelor de angajament angajate conturile 8071 şi 8072.

3. Raportarea Execuţiei Bugetare:

 • raportări lunare:
  1. execuţia cheltuielilor efectuate pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (în colaborare cu Serviciul Contabilitate);
  2. execuţia cheltuielilor din finanţările rambursabile interne şi execuţia veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local (în colaborare cu Serviciul Contabilitate);
  3. execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii (Instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, Casa de Cultură a municipiului Cluj-Napoca, Serviciul Public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de Ajutor social şi pensiune, Centrul Bugetar de administrare creşe, Direcţia de Asistenţă socială şi medicală, Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor);
  4. monitorizarea cheltuielilor de personal pentru ordonatorii terţiari şi centralizarea la nivelul ordonatorului principal de credite;
  5. situaţia privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ- teritorială;
  6. centralizarea şi verificarea corelaţiilor referitoare la situaţia plăţilor restante şi a bilanţului prescurtat pentru ordonatorii terţiari de credite.
 • raportări trimestriale:
  1. centralizarea şi verificarea corelaţiilor pentru situaţiile financiare anuale şi trimestriale pentu ordonatorii terţiari de credite;
  2. întocmirea şi verificarea unor componente ale situaţiilor financiare anuale şi trimestriale care ţin de atribuţiile Serviciului Buget şi execuţie bugetară.

4. Întocmirea proiectelor de hotărâri legate de: bugetul general, bugetul regiilor autonome de subordonare locală, contul de execuţie al bugetului general, situaţiile financiare anuale ale Municipiului Cluj-Napoca şi ale regiilor de subordonare locală, etc.

5. Exercitarea contolului financiar preventiv asupra proiectelor de operaţiuni derulate prin Serviciul Buget şi execuţie bugetară:

 1. angajamentele legale şi bugetare;
 2. deschiderilor şi repartizărilor de credite bugetare;
 3. modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate;
 4. ordonanţării cheltuielilor.

6. Asigură aplicarea legislaţiei de specialitate în vederea realizării atribuţiilor Serviciului Buget şi execuţie bugetară şi rezolvă corespondenţa repartizată.

D. Responsabilităţi:

 • realizarea corectă a lucrărilor încredinţate;
 • transmiterea corectă a datelor privind întocmirea situaţiilor financiare;
  respectarea instrucţiunilor Ministerului Finanţelor Publice privind întocmirea bugetului general.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • realizarea cu profesionalism a sarcinilor de serviciu cu respectarea legislaţiei în vigoare.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

 • documente şi informaţii primite de la compartimentele din Primărie şi de la unităţile subordonate: note justificative privind deschiderile şi repartizarea de credite din bugetul local, documente justificative pentru efectuarea de plăţi din bugetul general, note de fundamentare privind întocmirea bugetului general, note interne.
 • documente şi informaţii transmise altor compartimente din Primărie, unităţilor subordonate şi în exterior: informări, răspusuri la note interne, programe de activitate, referate şi proiecte de hotărâri ale Consiliului local, comunicarea sumelor aprobate prin buget.
 • relaţii cu Trezoreria, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, B.C.R.Cluj, diverşi furnizori cu care Municipiul Cluj-Napoca are relaţii contractuale.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 69.

Este subordonat directorului executiv al direcţiei şi şefului Serviciului Buget şi execuţie bugetară.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 1. Elaborarea proiectului bugetului general al municipiului Cluj-Napoca, compus din bugetul local, bugetul împrumuturilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local şi supunerea spre aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 2. Execuţia bugetului general Deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare, în limita sumelor aprobate pe destinaţiile specificate în bugetul instituţiilor subordonate din bugetul local;
 3. Raportarea execuţiei bugetare Lunar, trimestrial şi anual se întocmesc şi centralizează situaţii financiare asupra execuţiei bugetare şi raportări în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru bugetul instituţiilor publice parte componentă a bugetului general.
 4. Exercitarea controlului financiar preventiv asupra proiectelor de operaţiuni derulate prin Serviciul Buget şi execuţie bugetară.
 5. Aplicarea legislaţiei de specialitate în vederea realizării atribuţiilor Serviciului Buget şi execuţie bugetară.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

1. Elaborarea proiectului bugetului general (anual, la fiecare rectificare şi în perspectivă pentru următorii patru ani), cuprinde activitate de fundamentare şi determinare a veniturilor posibil de încasat pentru finanţarea cheltuielilor necesare a se realiza în vederea oferirii serviciilor locale ce intră în competenţa şi responsabilitatea autorităţii administraţiei publice locale. Bugetul general se supune spre aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca şi după aprobarea acestuia se repartizează pe trimestre şi se comunică Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Cluj, direcţiilor din cadrul Municipiului Cluj-Napoca şi fiecărui ordonator terţiar de credite.

2. Execuţia bugetară, respectiv partea privind deschiderile şi repartizările de credite bugetare conform Ordinului 501/2003 pentru unităţile subordonate.

3. Raportarea Execuţiei Bugetare:

 • raportări lunare:
 1. execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii -Instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat;
 2. centralizarea şi verificarea corelaţiilor referitoare la situaţia plăţilor restante şi a bilanţului prescurtat pentru ordonatorii terţiari de credite.
 • raportări trimestriale: centralizarea şi verificarea corelaţiilor pentru situaţiile financiare anuale şi trimestriale pentu ordonatorii terţiari de credite.

4. Întocmirea proiectelor de hotărâri legate de: bugetul general, contul de execuţie al bugetului general, situaţiile financiare anuale ale Municipiului Cluj-Napoca.

5. Exercitarea contolului financiar preventiv asupra proiectelor de operaţiuni derulate prin Serviciul Buget şi execuţie bugetară:

 1. deschiderilor şi repartizărilor de credite bugetare;
 2. modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate.

6. Asigură aplicarea legislaţiei de specialitate în vederea realizării atribuţiilor şi rezolvă corespondenţa repartizată.

D. Responsabilităţi:

 • realizarea corectă a lucrărilor încredinţate;
 • transmiterea corectă a datelor privind întocmirea situaţiilor financiare;
 • respectarea instrucţiunilor Ministerului Finanţelor Publice privind întocmirea bugetului general.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • realizarea cu profesionalism a sarcinilor de serviciu cu respectarea legislaţiei în vigoare.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

 • documente şi informaţii primite de la compartimentele din Primărie şi de la unităţile subordonate: note justificative privind deschiderile şi repartizarea de credite din bugetul local, documente justificative pentru efectuarea de plăţi din bugetul general, note de fundamentare privind întocmirea bugetului general, note interne.
 • documente şi informaţii transmise altor compartimente din Primărie, unităţilor subordonate şi în exterior: informări, răspusuri la note interne, programe de activitate, referate şi proiecte de hotărâri ale Consiliului local, comunicarea sumelor aprobate prin buget.
 • relaţii cu Trezoreria, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, instituţii subordonate

Direcţia Evenimente publice și informare cetățeni este subordonată directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte.

Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte este subordonată directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, Viceprimarilor şi Primarului municipiului Cluj-Napoca.

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primaria municipiului Cluj-Napoca

 • Str. Moților nr. 3, cam. 23;
 • Str. Moţilor, nr. 3, etaj 1, cam. 46;
 • Str. Moţilor, nr. 3, etaj 1, cam. 51;
 • Str. Moţilor, nr. 3, etaj 1, cam. 53;
 • Str. Moţilor, nr. 3, etaj 1, cam. 54;
 • Str. Moților, nr. 3, Sala Mică;
 • Bdl. Eroilor nr. 6-8, ap. 20.
 • Str. Al. Vaida-Voevod, fn;
  Str. Moților nr. 5 şi nr. 7 – Centrul de Informare pentru cetăţeni – sediul central, Piața Unirii, nr. 1-2 (ghișeu de registratură) şi primăriile de cartier:
 • Primaria Mănăştur – Str. Ion Meşter nr. 10;
 • Primăria Mărăşti – Str. Fabricii nr. 4;
 • Primăria Iris – Piata Liebcknecht nr. 7-8 ;
 • Primăria Someşeni – Str. Traian Vuia nr. 41;
 • Primăria Grigorescu – Str. Alexandru Vlahuţă nr. 46-48 (în incinta Şcolii ,,Alexandru Vlahuţă”);
 • Primăria Zorilor – Str. Pasteur nr. 60;
 • Primăria Gheorgheni – Aleea Băişoara nr. 4A .

B. Misiunea şi scopul Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte

 • Serviciul Relatii comunitare şi turism presupune promovarea turistică a Municipiului Cluj-Napoca, creşterea calităţii serviciilor turistice şi diversificarea ofertei turistice cu noi posibilităţi de agrement şi refacere pentru locuitorii Municipiului Cluj-Napoca şi pentru turişti, în scopul creşterii numărului de turişti şi a veniturilor directe şi indirecte din turism.
 • Serviciul Evenimente publice organizează, promovează şi spijină evenimentele publice care se desfăşoară în Municipiul Cluj-Napoca. Gestionează planificarea şi valorificarea numeroaselor evenimente şi parteneriate de care beneficiază Municipiul Cluj-Napoca, precum şi implementarea unor noi colaborări la nivel naţional şi internaţional ale municipalităţii prin atragerea de noi proiecte în vederea îmbunătăţirii imaginii instituţiei şi a îndeplinirii obiectivelor acesteia este de a promova şi spijini evenimentele locale şi nu numai, care se desfăşoară în Municipiul Cluj-Napoca. În acest sens, compartimentul oferă planificarea şi valorificarea numeroaselor evenimente şi parteneriate de care beneficiază Municipiul Cluj-Napoca precum şi implementarea unor noi colaborări la nivel naţional şi internaţional ale municipialităţii prin atragerea de noi proiecte în vederea îmbunatăţirii imaginii instituţiei în vederea îndeplinirii obiectivelor acesteia.
 • Misiunea Serviciului Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte este de a încuraja dezvoltarea locală a Municipiului Cluj-Napoca. În acest sens, compartimentul sprijină planificarea strategică la nivel local, precum şi implementarea planurilor strategice ale municipalităţii prin atragerea de fonduri nerambursabile, în vederea îmbunătăţirii activităţii instituţiei şi îndeplinirii obiectivelor acesteia.
 • Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport şi societate sprijină instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar, a instituţiilor de cultură pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor acestora; sprijinirea activităţii sportive, în rândul elevilor, în colaborare cu unitățile de învâțământ preuniversitar de pe raza Municipiului Cluj-Napoca și susţinerea culturii scrise şi autovizuale prin colaborarea cu reviste, edituri, posturi de radio şi televiziune.
 • Obiectivele Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive:
 • încurajează proiectele desfășurate de către organizații nonguvernamentale (ONG-uri), prin alocarea de fonduri nerambursabile, potrivit legislației în vigoare.
 • sprijină activitatea instituțiilor de sănătate din Municipiul Cluj-Napoca, prin alocarea de sume pentru repararea și dotarea cu aparatură medicală a spitalelor, potrivit legislației în vigoare.
 • sprijină activitățile sportive de performanță, și sporturile pentru toți, precum și activitatea structurilor sportive, potrivit legislației în vigoare.
 • asigură susţinerea culturii scrise şi audiovizuale prin proiectele finanțate de către municipalitate.
 • susținerea cultelor religioase-recunoscute conform legii prin alocarea de sume pentru lucrări de reparații, conservare și construcție, potrivit legislației în vigoare.
 • susținerea culturii tradiționale, a etnografiei și folclorului, promovarea valorilor culturale locale la nivel local, național și internațional;
 • realizarea unei colaborări optime cu persoanele fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial- asociații, fundații sau culte religioase recunoscute conform legii, cu structurile spitalicești și sportive, pe sectoare specifice serviciului;
 • corelarea politicilor Guvernului/locale cu nevoile/problemele majore specifice tinerei generaţii, în scopul atingerii unei dezvoltări social-economice şi culturale durabile. Acţiunile în domeniu au în vedere o mai bună valorificare a uneia dintre cele mai importante resurse umane: tineretul.
 • Serviciul Centrul de informare pentru cetăţeni asigură primirea şi înregistrarea tuturor solicitărilor, sesizărilor, petiţiilor sub orice formă din partea cetăţenilor şi instituţiilor; preluarea corespondenţei aduse prin curier de la instanţele de judecată şi efectuarea procedurilor; distribuirea corespondenţei la toate direcţiile din instituţie; expedierea corespondenţei prin ghișeul expediere; scanarea documentelor înregistrate şi distribuite.
 • Serviciul Strategii de marketing se ocupă cu promovarea în spațiul public și în mediul virtual a activității Primăriei municipiului Cluj-Napoca, respectiv a diverselor proiecte, manifestări și evenimente publice realizate/organizate în parteneriat cu sau de către Primăria municipiului Cluj-Napoca. De asemenea, desfășoară activități specifice de promovare în spațiul public și în mediul virtual a Municipiului Cluj-Napoca, în concordanță cu Strategia de Dezvoltare a Municipiului și planul anual de promovare a Municipiului Cluj-Napoca.
 • Serviciul Administrare Baza Sportivă Gheorgheni are misiunea de a continua și îmbunătăți politica municipalității de promovare a unui stil de viață sănătos, prin asigurarea accesului în mod corect, eficient și transparent a tuturor categoriilor de vârstă la facilitățile oferite de către Baza Sportivă Gheorgheni și implicit încurajarea practicării tuturor tipurilor de sport.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Municipiul Cluj-Napoca, Bdl. Eroilor nr. 6-8, ap. 20.

Este subordonat directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • promovarea turistică a Municipiului Cluj-Napoca, creşterea calităţii serviciilor turistice şi diversificarea ofertei turistice cu noi posibilităţi de agrement şi refacere pentru locuitorii Municipiului Cluj-Napoca şi pentru turişti, în scopul creşterii numărului de turişti şi a veniturilor directe şi indirecte din turism.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Informarea directă a turiştilor la Centrul de Informare turistică, cu privire la obiectivele şi traseele turistice, baza turistică şi posibilităţile de agrement; acces gratuit la internet pentru informaţii de interes turistic.
 2. Monitorizarea numărului de vizitatori şi a altor indicatori turistici; monitorizarea cererii de materiale informative; primirea şi prelucrarea informaţiilor statistice cu privire la activitatea turistică.
 3. Editarea de materiale informative şi de promovare turistică (pliante, broşuri, afişe, flyere, hărţi, ghiduri turistice etc.).
 4. Distribuirea gratuită a materialelor informative la Centrul de Informare turistică şi în alte locaţii de interes turistic sau cu ocazia unor evenimente care atrag vizitatori autohtoni şi străini.
 5. Promovarea în reviste şi publicaţii de specialitate/alte canale de promovare – internet, mass-media (presa scrisă/on-line, radio/TV).
 6. Promovarea prin Autoritatea Națională pentru Turism, birourile şi reprezentanţele de turism din ţară şi din străinătate, oraşele înfrăţite etc.
 7. Participarea la târguri de turism şi alte manifestări expoziţionale, seminarii, workshopuri şi diferite evenimente de interes turistic şi cultural.
 8. Organizarea de evenimente cu specific cultural-turistic.
 9. Organizarea unor circuite turistice şi oferirea unor servicii de ghid.
 10. Realizarea şi amplasarea unor indicatoare şi panouri turistice, plăcuţe etc.
 11. Activităţi de marketing turistic, studii de piaţă.
 12. Elaborarea şi implementarea unor strategii şi programe operaţionale, protocoale de colaboare, parteneriate, proiecte de promovare şi dezvoltare a turismului în Municipiul Cluj-Napoca, cu finanţare din fonduri locale/guvernamentale/europene.
 13. Activităţi administrative: elaborarea unor proiecte de hotărâri şi punerea în executare a actelor normative în vigoare; fundamentarea bugetului pentru Centrul de Informare turistică; pregătirea documentaţiilor pentru achiziţiile publice ale serviciului şi urmărirea contractelor; rezolvarea corespondenţei repartizate şi arhivarea documentelor; întocmirea rapoartelor de activitate ale serviciului şi a celorlalte documente interne etc.

D. Responsabilităţi:

 • implementarea strategiei ofensive de valorificare a numeroaselor puncte tari şi oportunităţi de care beneficiază Municipiul Cluj-Napoca, ca destinaţie turistică şi centru de dezvoltare a mediului de afaceri, academic, medical etc., precum şi ca punct de plecare spre alte obiective şi trasee turistice din judeţ;
 • aplicarea politicilor raţionale de dezvoltare şi modernizare durabilă pe plan local în vederea eficientizării actului de administrare a resurselor turistice.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • serviciu specializat, cu rol integrator, de coordonare a parteneriatului public-privat între autorităţile publice implicate în dezvoltarea turismului local, mediul academic, societatea civilă şi sectorul privat, pentru atragerea investitorilor autohtoni şi străini, publici şi privaţi.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Relaţii funcţionale:

 • relaţii cu compartimentele de muncă din cadrul Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, precum şi cu Biroul Mass-media, Biroul Relaţii externe şi investitori şi alte compartimente din primărie;
 • relaţii cu patronatul şi asociaţiile non-profit din turism, cu reprezentanţa locală a Autorității Naționale pentru Turism și Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Consiliul Judeţean Cluj, facultăţile de turism de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară şi cu alte autorităţi şi instituţii publice, organizaţii şi persoane juridice private din sectorul turistic şi cultural, în limita competenţelor.

Relații de reprezentare:

 • reprezentarea Municipiului Cluj-Napoca şi a Centrului de Informare turistică în relaţia cu operatorii locali din domeniul turistic, instituţii şi asociaţii din turism, precum şi la diferite târguri de turism, manifestări expoziţionale şi alte evenimente de promovare turistică din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor.

A. Date de identificare a compartimentului de munca:

Locaţia în care işi desfaşoară activitatea: Primaria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr.5, parter, cam. 1 şi 2.

Este subordonat directorului general al Direcţiei Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

Misiunea serviciului este de a încuraja dezvoltarea locală a Municipiului Cluj-Napoca. În acest sens, compartimentul sprijină planificarea strategică la nivel local, precum şi implementarea planurilor strategice ale municipalitătii prin atragerea de fonduri nerambursabile, în vederea îmbunătăţirii activităţii instituţiei şi îndeplinirii obiectivelor acesteia.

Apără drepturile şi interesele instituţiei la încheierea de acte juridice aferente Serviciului Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte sau în faţa organelor de jurisdicţie.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

Rol ca unitate de politici publice + Strategie de dezvoltare locală

 1. Coordonarea elaborării proiectelor politicilor şi strategiilor, a programelor şi studiilor, analizelor şi statisticilor necesare realizării şi implementării politicilor publice.
 2. Elaborarea, împreună cu instituţiile implicate a unor prognoze orientative şi programe de dezvoltare economico-socială locale şi supunerea acestora spre aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 3. Întocmirea anual sau ori de cate ori este nevoie, în colaborare cu celelalte compartimente, de rapoarte privind starea economică şi socială a municipiului şi prezentarea acestora la termenele prevăzute de lege sau stabilite de primar, Consiliul local.
 4. Propunerea către primar, Consiliul local, de referate de specialitate vizând actualizarea strategiei de dezvoltare locală, anual sau în funcţie de nevoi pentru organizarea de dezbateri publice.
 5. Monitorizarea gradului de îndeplinire a strategiei de dezvoltare a municipiului, împreună cu factorii interesaţi, pe domenii specifice menţionate în cadrul strategiei.
 6. Întocmirea de referate de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local.

Identificarea nevoilor comunităţii şi raportarea lor la domenii de interes pentru finanţatori:

 1. Identificarea problemelor economice şi sociale ale municipiului care intră sub incidenţa asistenţei acordate prin programe UE sau a altor programe ce oferă finanţare nerambursabilă, sinteza şi sistematizarea datelor generale/speciale referitoare la zonele/domeniile de interes şi corelarea acestora cu strategia de dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca.
 2. Elaborare cereri finanţare.
 3. Identificarea, selectarea şi procurarea surselor informaţionale privitoare la programele Uniunii Europene sau a altor surse interne/externe de finanţare nerambursabilă, precum şi monitorizarea acestor surse de finanţare nerambursabilă.
 4. Iniţierea şi dezvoltarea unor contacte directe cu principalii finanţatori ai unor proiecte de dezvoltare locală; realizarea de parteneriate cu alte instituţii/organizaţii cu abilităţi în managementul strategic şi dezvoltării durabile.
 5. Promovarea către factorii interesaţi din Municipiul Cluj-Napoca a ofertelor de programe din partea UE, inclusiv în colaborare cu structuri responsabile de administrarea acestor programe, precum şi a ofertelor de programe din partea oraşelor înfrăţite cu Municipiul Cluj-Napoca.

Atragerea de finanţare nerambursabilă – management proiecte

 1. Atragerea de finanţări nerambursabile şi managementul proiectelor accesate în calitate de aplicant principal.
 2. Acordarea de asistenţă potenţialilor beneficiari ai programelor specifice UE din rândul instituţiilor de interes local infiinţate de consiliul local sau din cadrul aparatului de specialitate al primarului în accesarea şi implementarea unor proiecte finanţate (co-finanţate) din fonduri UE.
 3. Colaborarea, prin stabilirea de parteneriate, cu factori interesaţi în elaborarea de propuneri de finanţare din fonduri nerambursabile europene pentru proiecte de interes local, în concordanţă cu priorităţile de dezvoltare locală identificate.
 4. Monitorizarea şi întocmirea rapoartelor intermediare şi finale narative şi financiare vizând derularea programelor UE sau a altor programe, împreună cu factorii interesaţi/compartimentele din cadrul primariei implicate în aceste proiecte, anual sau de câte ori se solicită.
 5. Analizează contractele existente între instituţie şi prestatori privind derularea fondurilor europene şi le adaptează conform legislaţiei în vigoare şi intereselor autorităţii publice reprezentate.
 6. Realizează răspunsuri la notificări, adrese, convocări şi încercări de conciliere în baza clauzelor contractuale, transmise de către prestatori/executanţi, în cadrul contractelor finanţate prin fonduri europene.
 7. Urmăreşte derularea, în bune condiţii a contractelor din evidenţa serviciului, sub aspectul îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către ambele părţi contractante.
 8. Urmăreşte din punct de vedere juridic şi legal derularea proiectelor Serviciului Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte.

Evidenţe

 1. Realizarea unei evidenţe a proiectelor derulate în Municipiul Cluj-Napoca cu sprijin financiar provenit din fonduri europene, gestionarea bazei de date privind activităţile/proiectele derulate în Municipiul Cluj-Napoca din fondurile nerambursabile.
 2. Realizarea unei evidenţe cu privire la parteneriatele din cadrul proiectelor derulate cu sprijin financiar provenit din fonduri europene.
 3. Dezvoltarea unei baze de date privind programe de finanţare şi păstrarea evidenţelor tuturor materialelor legate de activitatea de derulare, urmărire a programelor UE sau a altor programe.

D. Responsabilităţi

 • îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor specifice compartimentului;
 • îndeplinirea obiectivelor instituţiei;
 • veghează asupra respectării legalităţii emiterii actelor administrative încheiate sau emise de către instituţie, aferente serviciului.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • autonomie şi colaborare cu compartimente ale primăriei şi din afara instituţiei în vederea planificării strategice în vederea dezvoltării comunitare;
 • managementul de proiecte cu finanţare nerambursabilă din fondurile programelor din alte surse decât bugetul local, cu parcurgerea întregului ciclu de proiect.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Din punct de vedere ierarhic compartimentul este subordonat directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte.

Relaţiile funcţionale ale compartimentului se stabilesc cu toate birourile, serviciile şi direcţiile din instituţie de la care primeşte informaţiile necesare în desfăşurarea demersurilor de planificare strategică, precum şi în demersurile de atragere de fonduri nerambursabile şi în administrarea acestora şi evaluarea proiectelor.

Compartimentul primeşte şi transmite celorlalte compartimente din primărie şi alte informaţii cuprinse în: note interne, referate etc.

Pe plan extern – relaţiile Serviciului Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte se stabilesc cu:

 1. Autorităţi şi instituţii publice – entităţi publice de subordonare locală (regii autonome, instituţii publice), persoane juridice de drept public finanţate de la bugetul local, alte autorităţi publice centrale şi locale, în special vizând autorităţile publice în cadrul cărora funcţionează organisme intermediare pentru administrarea de programe operaţionale sectoriale.
 2. Persoane juridice private – asociaţii şi fundaţii cu care se încheie parteneriate în vederea sprijinirii demersurilor de planificare strategică, precum şi a atragerii de fonduri nerambursabile prin intermediul programelor care beneficiază de fonduri de la bugetul local, societăţi comerciale partenere (colaboratoare).
 3. Organizaţii internaţionale – organizaţii partenere sau organisme prin care se derulează fonduri structurale comunitare.

Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte primeşte de la entităţile din exterior informaţiile pe care le consideră relevante în desfăşurarea activităţilor de planificare strategică şi management de proiect, conţinute în documentele pe care acestea le întocmesc şi promovează în vederea susţinerii dezvoltării comunităţii şi promovării turistice: studii, analize, statistici, rapoarte, documente financiar-contabile, etc. La rândul său, Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte transmite entităţilor din exterior informaţii specifice activităţilor pe care le desfăşoară cuprinse în studii şi prognoze întocmite, fişe de identificare a programelor şi analiza problemelor, cereri de finanţare, rapoarte asupra proiectelor etc.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, camera 53.

Este subordonat directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • sprijinirea instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, a instituţiilor de cultură pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor acestora;
 • sprijinirea activităţii sportive din unitățile școlare ale Municipiului Cluj-Napoca;
 • stimularea lăcaşelor de cultură, a manifestărilor culturale cu caracter de masă, pentru organizarea de festivaluri, cenacluri, cursuri, spectacole, simpozioane, expoziţii;
 • susţinerea culturii scrise şi audiovizuale prin colaborarea cu reviste, edituri, posturi de radio şi televiziune;
  susţinerea culturii tradiţionale, a etnografiei şi folclorului, promovarea valorilor culturale locale;
 • cooperarea cu organismele de specialitate în vederea unei mai bune protecţii a sănătăţii populaţiei, a protecţiei copilului;
 • corelarea politicilor Guvernului/locale cu nevoile/problemele majore specifice tinerei generaţii, în scopul atingerii unei dezvoltări social-economice şi culturale durabile. Conform Legii nr. 350/2006 se va milita pentru o mai bună valorificare a uneia dintre cele mai importante resurse umane: tineretul;
 • realizarea unei colaborări optime cu ONG-urile, cu instituţiile cultural-educative din municipiul Cluj-Napoca, pe sectoare specifice biroului.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Întocmirea de proiecte de hotărâre pentru alocarea de sume de la bugetul local pentru diverse activităţi din domeniul specific învățământului.
 2. Întocmirea de proiecte de hotărâre privind componența consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular.
 3. Întocmirea de proiecte de hotărâre privind numirile membrilor Consiliului local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular.
 4. Întocmirea de proiecte de hotărâre în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun de pe raza Municipiului Cluj-Napoca studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la universitățiile de stat și particulare.
 5. Întocmirea de proiecte de hotărâre privind susținerea de la bugetul local a transportului public în comun pentru elevii din clasele pregătitoare – clasele XII, curs de zi, din învățământul de stat și particular.
 6. Întocmirea de proiecte de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pe fiecare an școlar în parte.
 7. Întocmirea de proiecte de hotărâre privind premierea elevilor olimpici naționali și internaționali.
 8. Întocmirea unor dispoziții privind numirea reprezentanților primarului municipiului Cluj-Napoca în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ de stat de pe raza Municipiului Cluj-Napoca, pentru fiecare an în parte.
 9. Organizarea unor activități cultural-artistice, educative, sportive în colaborare cu școlile și grădinițele de pe raza Municipiului Cluj-Napoca (Târgul de Crăciun, Ateliere de gătit etc.).
 10. Întocmirea de proiecte de hotărâre privind premierea elevilor cu nota 10 la bacalaureat.
 11. Întocmirea de proiecte de hotărâre privind premierea unor elevi cu rezultate deosebite la învățătură sau în cadrul unor activități extracurriculare.
 12. Întocmirea de proiecte de hotărâre privind organizarea unor concursuri și olimpiade școlare naționale și internaționale.
 13. Întocmirea de proiecte de hotărâre privind organizarea unor simpozioane, conferințe și manifestări științifice din cadrul unor facultăți și universități clujene.
 14. Organizarea și premierea elevilor și profesorilor în cadrul unor manifestări precum Gala 10 pentru Cluj- Speranțele cetății.
 15. Organizarea, în colaborare cu școlile, a festivităților de deschidere și închidere a anului școlar.
 16. Întocmirea de proiecte de hotărâre pentru acordarea titlului de Cetăţean de onoare al municipiului Cluj-Napoca și Pro Urbe.
 17. Organizarea unei baze de date privind Cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca și a medaliaților Pro Urbe.
 18. Corectarea proiectelor de hotărâre care au fost aprobate în plenul şedinţelor de Consiliu local şi amendate în urma dezbaterilor şi depunerea lor la Serviciul Relaţii cu consiliul şi administraţie locală.
 19. Participarea la diverse manifestări culturale organizate sub egida Primăriei şi a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 20. Recepţia şi verificarea documentelor (facturi, chitanţe fiscale, oferte etc.) justificative pentru decontări.
 21. Participarea la ședințele consiliilor de administrație din școlile și grădinițele municipiului Cluj-Napoca.
 22. Organizarea unor întîlniri în cadrul instituției cu reprezentanți ai școlilor din programe gen Comenius și Socrate, a Săptămânii, altfel.
 23. Întocmirea documentaţiei necesare facturării sumelor alocate prin hotărâri de Consiliului local.
 24. Redactarea corespondenţei specifice cu instituţii de cultură, ONG-uri, culte, structuri sportive, culte, persoane private.
 25. Preluarea corespondenţei specifice Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport, societate.
 26. Înregistrarea, studierea şi repartizarea corespondenţei inspectorilor de specialitate.
 27. Asigurarea corespondenţei cu compartimentele interne prin intermediul referatelor şi notelor interne.
 28. Pregătirea corespondenţei, a proiectelor de hotărâre, a altor documente specifice pentru arhivare.
 29. Întocmirea şi actualizarea permanentă a documentarului privind instituţiile de învăţământ locale, a instituţiilor de cultură, a instituţiilor din domeniul religios, turism, tineret.
 30. Întocmirea de contracte de finanţare și de acorduri de parteneriat.
 31. Verificarea modului de punere în aplicare de către instituţiile de învăţământ a unor hotărâri de Consiliu local şi a obligaţiilor din contractele de finanţare.
 32. Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanții școlilor clujene şi a dezbaterilor pe diverse problematici comunitare.
 33. Ţinerea permanentă a legăturii cu instituţiile locale de resort privind desfăşurarea activităţilor specifice, informând şi propunând executivului participarea nemijlocită la acestea.
 34. Îndosarierea, numerotarea şi arhivarea tuturor materialelor primite sau redactate de către Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport, societate.
 35. Coordonarea activităţii Casei de Cultură a municipiului Cluj-Napoca;
 36. Participarea la manifestările cultural-artistice, sportive, ştiinţifice, religioase cu caracter local, naţional sau internaţional.
 37. Colaborarea cu publicaţia instituţiei ,,Jurnalul municipal” şi site-ul oficial al primăriei, în vederea publicării hotărârilor adoptate în şedinţele Consiliului local.
 38. Îndeplinirea altor sarcini primite din partea directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, viceprimarilor şi a primarului municipiului Cluj-Napoca, în vederea elaborării politicilor şi strategiilor, a programelor, studiilor, analizelor şi statisticilor, precum şi a documentaţiei privind aplicarea şi executarea legilor, necesare realizării competenţei autorităţii publice.

D. Responsabilităţi:

 • verificarea documentelor înaintate spre decontare (facturi, chitanţe fiscale, bonuri valorice, devize estimative, note de recepţie, bonuri de consum, oferte de preţ etc.);
 • verificarea actelor înaintate Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport, societate pe baza cărora se întocmesc proiecte de hotărâre;
 • participarea la lucrările Comisiei de evaluare din şcoli, colegii, grupuri şcolare, seminarii şi grădiniţe;
 • participarea în calitate de membri în Consiliile de administraţie a şcolilor, colegiilor, a grupurilor şcolare, seminarii şi grădiniţe, structuri sportive;
 • verifică şi înaintează către Direcţia Economică documentaţia cu cheltuieli de funcţionare, programe minimale etc., a Casei de cultură a municipiului Cluj-Napoca.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • verifică documentele înaintate spre decontare (facturi, chitanţe fiscale, bonuri valorice, devizuri estimative, note de recepţie, bonuri de consum, oferte de preţ etc.);
 • întocmeşte proiecte de hotărâre pentru şedinţele Consiliului local şi le depune la Serviciul Relaţii cu consiliul local şi admnistraţie locală, după aprobarea directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, Direcției Juridice, Secretarului municipiului, Primarului municipiului Cluj-Napoca;
 • participă la lucrările Comisiei de evaluare din şcoli, colegii, grupuri şcolare, seminarii şi grădiniţe;
 • participă în calitate de membri în Consiliile de administraţie a şcolilor, colegiilor, a grupurilor şcolare, seminarii şi grădiniţe;
 • verifică şi înaintează Direcţiei Economice documentaţia referitoare la cheltuieli de funcţionare, programele minimale ale Casei de Cultură a municipiului Cluj-Napoca;
 • îndeplineşte toate sarcinile atribuite de către directorul executiv al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, de viceprimari şi primarul municipiului Cluj-Napoca;
 • competenţele compartimentului sunt stabilite, individual, prin fişele posturilor.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

 • Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport, societate colaborează cu toate compartimentele din cadrul direcţiei;
 • colaborează cu Direcţia Economică în vederea decontării sumelor alocate prin hotărâre;
 • colaborează cu Direcția Juridică şi Secretarul municipiului în vederea asigurării legalităţii proiectelor pregătite pentru şedinţele Consiliului local;
 • colaborează cu Comisiile de specialitate ale Consiliului local în vederea elaborării hotărârilor, a aplicării lor;
 • colaborează cu Comisiile de specialitate pentru evaluarea şi selecţionarea solicitărilor de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, pentru structuri sportive, culte, instituţii medicale, ONG-uri, instituţii culturale;
 • colaborează, în limita competenţelor stabilite prin fişa postului, cu instituţiile de cultură, de învăţământ, cu structuri sportive, de cult, asociaţii şi fundaţii din municipiu sau din ţară pentru desfăşurarea unor manifestări cultural-educativ, sportive, religioase şi de tineret.

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, Sala Mică.

Este subordonat directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • încurajează proiectele desfășurate de către organizații nonguvernamentale (ONG-uri), prin alocarea de fonduri nerambursabile, potrivit legislației în vigoare.
 • sprijină activitatea instituțiilor de sănătate din Municipiul Cluj-Napoca, prin alocarea de sume pentru repararea și dotarea cu aparatură medicală a spitalelor, potrivit legislației în vigoare.
 • sprijină activitățile sportive de performanță, și sporturile pentru toți, precum și activitatea structurilor sportive, potrivit legislației în vigoare.
 • asigură susţinerea culturii scrise şi audiovizuale prin proiectele finanțate de către municipalitate.
  susținerea cultelor religioase-recunoscute conform legii prin alocarea de sume pentru lucrări de reparații, conservare și construcție, potrivit legislației în vigoare.
 • susținerea culturii tradiționale, a etnografiei și folclorului, promovarea valorilor culturale locale la nivel local, național și internațional;
 • realizarea unei colaborări optime cu persoanele fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial- asociații, fundații sau culte religioase recunoscute conform legii, cu structurile spitalicești și sportive, pe sectoare specifice serviciului;
 • corelarea politicilor Guvernului/locale cu nevoile/problemele majore specifice tinerei generaţii, în scopul atingerii unei dezvoltări social-economice şi culturale durabile. Acţiunile în domeniu au în vedere o mai bună valorificare a uneia dintre cele mai importante resurse umane: tineretul.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Întocmirea de proiecte de hotărâre pentru alocarea de sume de la bugetul local pentru diverse activităţi din domeniul specific (structuri sportive, fundaţii, asociaţii, culte religioase, structuri spitalicești, etc).
 2. Ducerea la îndeplinire a hotărârilor aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, încredințate Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive.
 3. Participarea la diverse manifestări culturale organizate sub egida Primăriei şi Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 4. Participarea la activităţi ale structurilor sportive, fundaţilor, asociaţiilor, cultelor religioase, editurilor, revistelor de cultură, etc.
 5. Verificarea documentelor asumate de către beneficiari și înaintate spre decontare (facturi, chitanţe fiscale, note de recepţie, bonuri de consum, oferte de preţ etc.);
 6. Întocmirea documentaţiei necesare facturării sumelor alocate prin hotărâri de consiliu.
 7. Redactarea corespondenţei specifice cu structuri sportive, spitalicești, ong-uri, culte religioase, persoane fizice etc.
 8. Preluarea corespondenţei specifice Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive.
 9. Înregistrarea, studierea şi repartizarea corespondenţei personalului Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive.
 10. Asigurarea corespondenţei cu compartimentele interne prin intermediul referatelor şi notelor interne.
 11. Pregătirea corespondenţei, a proiectelor de hotărâre, a altor documente specifice pentru arhivare.
 12. Întocmirea şi actualizarea permanentă a documentarului privind structurile sportive, fundațiile, asociațiile, a instituţiilor din domeniul religios, sport, ONG-uri, beneficiare de finanțări de la Consiliul Local.
 13. Întocmirea de contracte de finanţare pentru structurile sportive, spitalicești, ong-uri, culte religioase, beneficiare de finanțări.
 14. Întocmirea de cereri-tip de finanţare, contracte de finanţare, stabilirea unor criterii de finanţare pentru obţinerea de alocări de sume de la bugetul local (structuri sportive, spitale, fundaţii şi asociaţii, persoane fizice etc.).
 15. Verificarea modului de punere în aplicare de către structurile sportive, ong-uri, culte religioase, persoane fizice, a obligaţiilor din contractele de finanţare, în limitele disponibilității resurselor umane ale serviciului.
 16. Urmărirea realizării obiectivelor propuse de către solicitant prin cererea de finanțare și asumate prin contractul de finanțare.
 17. Organizarea de întâlniri periodice cu ONG-urile clujene şi a dezbaterilor pe diverse problematici comunitare.
 18. Îndosarierea, numerotarea şi arhivarea tuturor materialelor primite sau redactate de către Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive.
 19. Participarea la manifestările cultural-educative, sportive, ştiinţifice, religioase cu caracter local, naţional sau internaţional.
 20. Colaborarea cu publicaţia instituţiei ,,Jurnalul municipal” şi site-ul oficial al primăriei, în vederea publicării hotărârilor adoptate în şedinţele Consiliului local.
 21. Îndeplinirea altor sarcini primite din partea directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, viceprimarilor şi a primarului municipiului Cluj-Napoca, în vederea elaborării politicilor şi strategiilor, a programelor, studiilor, analizelor şi statisticilor, precum şi a documentaţiei privind aplicarea şi executarea legilor, necesare realizării competenţei autorităţii publice.

D. Responsabilităţi:

 • verificarea documentelor asumate de către beneficiari și înaintate spre decontare (facturi, chitanţe fiscale, note de recepţie, bonuri de consum, oferte de preţ etc.);
 • verificarea actelor înaintate Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive pe baza cărora se întocmesc proiecte de hotărâre;
 • participarea în calitate de membri în Consiliile de administraţie ale şcolilor, colegiilor, a grupurilor şcolare, seminarii şi grădiniţe, structuri sportive.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • verificarea documentelor asumate de către beneficiari și înaintate spre decontare (facturi, chitanţe fiscale, note de recepţie, bonuri de consum, oferte de preţ etc.);
 • întocmeşte proiecte de hotărâre pentru şedinţele Consiliului local şi le depune la Serviciul Relaţii cu consiliul şi admnistraţie locală, după aprobarea/avizarea directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, Direcției Juridice, Secretarului municipiului, Primarului municipiului Cluj-Napoca;
 • participă în calitate de membri în Consiliile de administraţie a şcolilor, colegiilor, a grupurilor şcolare, seminarii şi grădiniţe, structuri sportive;
 • îndeplineşte toate sarcinile atribuite de către directorul general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, de viceprimari şi primarul municipiului Cluj-Napoca, în condițiile legii;
  competenţele compartimentului sunt stabilite, individual, prin fişele posturilor.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

 • Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive colaborează cu toate compartimentele din cadrul direcţiei;
 • colaborează cu Direcţia Economică în vederea decontării sumelor alocate prin hotărâre;
 • colaborează cu Direcția Juridică şi Secretarul municipiului în vederea asigurării legalităţii proiectelor pregătite pentru şedinţele Consiliului local;
 • colaborează cu Comisiile de specialitate ale Consiliului local în vederea elaborării hotărârilor, a aplicării lor;
 • colaborează cu Comisiile de specialitate pentru evaluarea şi selecţionarea solicitărilor de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, pentru structuri sportive, culte, ONG-uri, structuri spitalicești, etc;
 • colaborează, în limita competenţelor stabilite prin fişa postului, cu structuri sportive, structuri spitalicești, de cult, asociaţii şi fundaţii atât la nivel național cât și pe plan internațional, pentru desfăşurarea unor manifestări cultural-educative, sportive, religioase şi de tineret, etc.

Direcţia este subordonată directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea:

Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3, cam. 46, cam. 54; str. Alexandru Vaida Voevod, f.n., Cluj-Napoca.
Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr.7 – Centrul de informare pentru cetăţeni – sediul central,
Piața Unirii, nr. 1-2 (ghișeu de registratură) şi primăriile de cartier:
Primăria Mănăştur – str. Ion Meşter nr. 10;
Primăria Mărăşti – str. Fabricii nr.4;
Primăria Iris – Piaţa Liebcknecht nr. 7-8;
Primăria Someşeni – str. Traian Vuia nr. 41;
Primăria Grigorescu – str. Alexandru Vlahuţă nr. 44-46-48 (în incinta Şcolii Alexandru Vlahuţă);
Primăria Zorilor – str. Pasteur nr. 60;
Primăria Gheorgheni – Aleea Băişoara nr. 4A.

B. Misiunea şi scopul Direcţiei Evenimente publice şi informare cetăţeni

Serviciul Evenimente publice organizează, promovează şi sprijină evenimentele publice care se desfăşoară în municipiul Cluj-Napoca. Gestionează planificarea şi valorificarea numeroaselor evenimente şi parteneriate de care beneficiază Municipiul Cluj-Napoca, precum şi implementarea unor noi colaborări la nivel naţional şi internaţional ale municipalităţii prin atragerea de noi proiecte în vederea îmbunătăţirii imaginii instituţiei şi a îndeplinirii obiectivelor acesteia.
Serviciul Centrul de informare pentru cetăţeni asigură primirea şi înregistrarea tuturor solicitărilor, sesizărilor, petiţiilor sub orice formă din partea cetăţenilor şi instituţiilor; preluarea corespondenţei aduse prin curier de la instanţele de judecată şi efectuarea procedurilor; distribuirea corespondenţei la toate direcţiile din instituţie; expedierea corespondenţei prin ghișeul expediere; scanarea documentelor înregistrate şi distribuite. Serviciul asigură cetăţenilor accesului gratuit şi permanent la informaţie, în cadrul activităţii serviciului realizat în conformitate cu programul de lucru.
Serviciul Strategii de marketing se ocupă cu promovarea în spațiul public și în mediul virtual a activității Primăriei municipiului Cluj-Napoca, respectiv a diverselor proiecte, manifestări și evenimente publice realizate/organizate în parteneriat cu sau de către Primăria municipiului Cluj-Napoca. De asemenea, desfășoară activități specifice de promovare în spațiul public și în mediul virtual a Municipiului Cluj-Napoca, în concordanță cu Strategia de Dezvoltare a Municipiului și planul anual de promovare a Municipiului Cluj-Napoca.
Serviciul Administrare Baza Sportivă Gheorgheni are misiunea de a continua și îmbunătăți politica municipalității de promovare a unui stil de viață sănătos, prin asigurarea accesului în mod corect, eficient și transparent a tuturor categoriilor de vârstă la facilitățile oferite de către această Bază și implicit încurajarea practicării tuturor tipurilor de sport.

C. Atribuţiile Direcţiei Evenimente publice şi informare cetăţeni

Organizarea şi promovarea în spaţiul public a tuturor manifestărilor desfăşurate sub egida Primăriei municipiului Cluj-Napoca şi a Consiliului local.
Sprijinirea evenimentelor publice care se desfăşoară în Municipiul Cluj-Napoca în măsura în care Primăria sau Consiliul local sunt parteneri ai acestora.
Promovarea în rândul partenerilor Primăriei şi Consiliului local a evenimentelor publice care se desfăşoară în municipiul Cluj-Napoca şi care asigură îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Strategia de dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca 2014-2020.
Preluarea, înregistrarea şi distribuirea în instituţie a tuturor solicitărilor, sesizărilor, petiţiilor, documentelor oficiale potrivit procedurilor stabilite.
Eliberarea şi trimiterea tuturor documentelor eliberate sau trimise dinspre instituţie înspre cetăţeni sau înspre alte instituţii, precum şi activităţile conexe potrivit procedurilor stabilite.
Oferirea de informaţii tuturor solicitanţilor (persoane fizice sau juridice) şi îndrumarea lor către serviciile de specialitate, dacă este cazul.
Gestionarea, îndrumarea şi coordonarea activităţii de voluntariat, distribuirea sesizărilor, petiţiilor şi informărilor voluntarilor către departamentele de specialitate ale primăriei municipiului Cluj-Napoca.

D. Responsabilităţi:

respectarea legalităţii în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor specifice compartimentului;
ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor date de primar, viceprimari, director general;
comunicarea bidirecţională cu cetăţenii şi cu alte instituţii legat de activitatea şi atribuţiile instituţiei potrivit procedurilor stabilite;
implementarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020 în domeniile legate de relaţii publice, participare publică şi spaţiu public.

E. Competenţele (autoritatea) Direcţiei Evenimente publice şi informare cetăţeni:

autonomie şi colaborare cu compartimente ale primăriei şi din afara instituţiei în vederea planificării şi implicării în evenimente publice şi parteneriate;
organizarea integrală a unor evenimente şi manifestări, locale, naţionale şi internaţionale.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Direcţia Evenimente publice şi informare cetăţeni are relaţii funcţionale cu toate compartimentele de muncă din cadrul instituţiei şi cu organizaţii şi instituţii din afară acesteia, precum şi cu cetăţenii.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:
Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, etaj 1, cam. 46.

Este subordonat directorului şi directorului adjunct ai Direcţiei Evenimente publice şi informare cetăţeni şi directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

Misiunea serviciului este de a promova şi sprijini evenimentele locale şi nu numai, care se desfaşoară în Municipiului Cluj-Napoca. În acest sens, compartimentul oferă planificarea şi valorificarea numeroaselor evenimente şi parteneriate de care beneficiază Municipiul Cluj-Napoca, precum şi implementarea unor noi colaborări la nivel naţional şi internaţional ale municipalităţii prin atragerea de noi proiecte în vederea îmbunătăţirii imaginii instituţiei şi îndeplinirii obiectivelor acesteia.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

Promovarea şi sprijinirea evenimentelor publice prin specificul activităţii din acest serviciu. Se primesc, atât prin Registratura instituţiei, cât şi prin poştă, acte şi scrisori din partea diferiţilor petenţi din municipiu şi din alte localităţi şi care, în funcţie de specificul fiecăreia, sunt soluţionate fie în cadrul serviciului, fie sunt direcţionate către alte servicii din primărie.

Serviciul Evenimente publice s-a implicat în organizarea tuturor manifestărilor desfăşurate sub egida Primăriei municipiului Cluj-Napoca şi a Consiliului local: Ziua Naţională a României, Ziua Națională a Culturii, Ziua Unirii Principatelor Române, Ziua Independenţei şi Ziua Victoriei, Ziua Europei, Ziua Internaţională a Femeii, Zilele Clujului, Ziua Unirii Basarabiei cu România, Ziua Eroilor, Ziua Copilului, Ziua Drapelului, Ziua Constituţiei, Ziua eliberării Clujului, precum şi cele dedicate Sfintelor Sărbători de Paşti şi de Crăciun.

În sprijinul acestora, Serviciul Evenimente publice a asigurat realizarea diverselor materiale de protocol, în funcţie de fiecare eveniment în parte: jerbe şi buchete de flori, insigne, cocarde, steguleţe, felicitări, achiziţionări de carte, cărţi de vizită, etc.

În cadrul acestor manifestări, au fost trimise invitaţii de participare unui număr mare de cetăţeni, precum: cetăţenilor de onoare ai municipiului Cluj-Napoca, directorilor de instituţii, regii autonome, agenţi economici, bănci, şcoli, instituţii de învăţământ superior, armată, persoane particulare.

Organizează ceremonii oficiale de înmânare a diplomelor de cetăţean de onoare a municipiului Cluj-Napoca. Pe lângă aceste activităţi, îndeplineşte următoarele sarcini de bază:

 1. Asigurarea necesarului de produse alimentare şi băuturi răcoritoare în cadrul şedinţelor de Consiliu local, conferinţelor de presă, licitaţiilor şedinţelor operative, inclusiv realizarea copiilor xerox distribuite în cadrul conferinţelor de presă şi a şedinţelor de Consiliu local.
 2. Întocmirea şi expedierea felicitărilor cu ocazia zilelor de naştere a cetăţenilor de onoare, personalităţilor ştiinţifice, politice şi de cultură din ţară şi din străinătate, persoanelor cu merite deosebite.
 3. Întocmirea corespondenţei primarului.
 4. Actualizarea şi exploatarea bazei de date formată în cadrul serviciului.
 5. Asigurarea cadrului optim pentru lansări de carte, expoziţii şi pentru realizarea simpozioanelor care se desfăşoară în Sala de sticlă şi în Sala mare a primăriei.
 6. Achiziţionarea de produse de consum alimentar pentru protocolul primarului.
 7. Protocolul de primire a ambasadorilor străini în vizită la Primăria municipiului Cluj-Napoca.
 8. Achiziţionarea materialelor de secretariat, papetărie.
 9. Achiziţionare albume, mape, reviste de prezentare, plachete, cărţi, casete, cocarde şi materiale publicitare.
 10. Organizarea de mese festive (atunci când este cazul).
 11. Pregătirea mapei pentru primar, pentru şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului local.
 12. Pregătirea diplomelor aniversare şi înmânarea acestora familiilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă.
 13. Înregistrarea corespondenţei de la registratură şi repartizarea lor în mapele primarului şi redistribuirea acestora pe direcţii.
 14. Distribuirea faxurilor primite.
 15. Analiză şi întocmiri răspunsuri scrisori şi expedierea acestor.
 16. Organizarea vizitelor Executivului primăriei în ţară şi străinătate.
 17. Întocmirea şi eliberarea autorizaţiilor pentru manifestări publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 60/1991 republicată.
 18. Organizarea simpozioanelor ştiinţifice şi a altor ample manifestări culturale.
 19. Formularea, traducerea şi discutarea protocoalelor de cooperare cu administraţiile partenere, respectiv pregătirea semnării acestora.
 20. Pregătirea vizitelor delegaţiilor străine (persoane fizice, reprezentanţi ai persoanelor juridice, ai autorităţilor publice din străinătate, ambasadori, consuli etc.), stabilirea programului acestora.
 21. Primirea delegaţiilor străine.
 22. Stabilirea întâlnirii delegaţilor cu reprezentanţii executivului şi legislativului municipiului Cluj-Napoca, respectiv cu reprezentanţi ai altor instituţii şi autorităţi din Cluj-Napoca.
 23. Editarea unor broşuri şi pliante ale municipalităţii (harta municipiului, pliant de prezentare a Municipiului Cluj-Napoca în limba germană).
 24. Ghid turistic, mape de prezentare, obiecte promoţionale atât pentru oficiali cât şi pentru delegaţiile de copii aflate în vizită la diferite şcoli.
 25. Gestionează fluxul de informaţii între mediul cultural, de afaceri, academic, medical etc. şi publicul larg.
 26. Gestionarea şi reactualizarea bazei de date cu personalitaţiile din toate mediile clujene.
 27. Redactează răspunsuri către instituţiile abilitate să rezolve problemele semnalate de cetăţeni.
 28. Serviciul Evenimente publice ajută la menţinerea unei imagini pozitive a Municipiului Cluj-Napoca prin strategii eficiente de comunicare.
 29. Asigură satisfacerea nevoii de informare a cetatenilor cu privire la evenimentele ce urmează a avea loc.

Acţiunile Serviciului Evenimente publice:

 1. Organizarea de evenimente: conferinţe, ceremonii academice, seminarii, workshopuri cu audienţă naţională şi internaţională, concerte şi festivaluri adresate întregii comunităţi.
 2. Relaţia cu mass-media: transmiterea comunicatelor de presă, organizarea conferinţelor de presă, monitorizarea acoperirii media.
 3. Publicaţii: materiale de prezentare şi promovare (afişe, broşuri, prezentări multimedia).
 4. Promovarea proiectelor municipiul Cluj-Napoca şi a unor festivaluri de talie internaţională cât şi a altor evenimente, proiecte şi propuneri.
 5. Sprijinirea contactelor între organizatorii diverselor evenimente la care Municipiul Cluj-Napoca este partener.
 6. Menţinerea contactelor cu alte instituţii relevante pentru politica şi viziunea Municipiului Cluj-Napoca, instituţii, ambasade, alte instituţii educaţionale, companii de media, asociaţii şi organizaţii non-profit, companii private.
 7. Tactici pentru mediatizarea evenimentului: subiect în newsletter, ştire, comunicat de presă.
 8. Știre pe site înainte și după eveniment.
 9. Tactici de promovare: afişe, fluturaşi, comunicate de presă.
 10. Acoperire media a evenimentului: fotografii şi film. Fructificarea lor diferenţiată în funcţie de specificul evenimentului: conferinţă: CD cu fotografii şi montaj film. Postarea lor pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro.

Date necesare Seviciului Evenimente publice pentru buna desfăşurare a evenimentului:

 • date detaliate despre eveniment: coordonatorul (persoană responsabilă cu organizarea evenimentului la nivelul facultăţii/iniţiatorul evenimentului), descriere (numele organizatorului, locul evenimentului, ora evenimentului, ziua), scop, obiective, participanţi, parteneri, sponsori. Un text care va fi folosit ca bază pentru mediatizarea evenimentului;
 • programul evenimentului (cel oficial cât şi, eventual, unul detaliat cu momente cheie);
 • lista de invitaţi/număr estimativ de participanţi;
 • sponsori sau parteneri;
 • dacă se doreşte un afiş (ce informaţii să conţină afişul);
 • participanţi la prezidiu;
 • alte detalii de protocol;
 • specificarea nevoilor pentru sală:
 • logistică: climatizare, sonorizare, echipamente tehnice (microfoane, videoproiector, xerox, fax, imprimantă telefon), flori, apă, catering etc.
 • pentru acoperirea media: momentele în care să se fotografieze în cadrul evenimentului, timpul alocat filmării, în programul evenimentului: momentele în care intervine personalul Serviciului Evenimente publice.

D. Responsabilităţi

 • îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor specifice compartimentului.
 • activitatea din cadrul Serviciului Evenimente publice se desfăşoară în temeiul legislaţiei în vigoare, respectiv a Constituţiei României, a Legilor nr. 60/1991 republicată, nr. 31/2004, nr. 215/2001, nr.75/1994, a Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001, a actelor, dispoziţiilor, deciziilor primarului şi a hotărârilor de Consiliu local a căror ducere la îndeplinire a revenit serviciului.
 • îndeplinirea obiectivelor instituţiei.
 • implementarea strategiei ofensive de valorificare a numeroaselor puncte tari şi oportunităţi de care beneficiază Municipiul Cluj-Napoca, ca centru de dezvoltare a mediului de afaceri, academic, medical etc., precum şi ca punct de plecare spre alte evenimente de anvergura naţională şi internaţională.
 • gestionarea corespondeţei primarului.
 • în cadrul serviciului se desfăşoară un program de acţiune ,,Tineret”, în conformitate cu Legea nr. 78/2014, în baza unui contract de voluntariat, care are o durată limitată de maxium 6 luni, conform regulamentului stabilit prin şedinţa de Consiliu local. Selecţia şi recrutarea voluntarilor se va face de către Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, Serviciul Evenimente publice şi Serviciul Resurse umane pe baza unui interviu, având la bază cererea scrisă a voluntarilor. Programul se desfăşoră pe diverse domenii: protecţia mediului, activităţi comerciale, trafic rutier, ordine şi siguranţă publică, spaţii verzi etc. Informaţiile primite pe fişe de actvitate sunt transmise către serviciile şi instituţiile abilitate, răspunsurile venite de la acestea sunt comasate şi transmise către voluntar în vederea rezolvării problemelor sesizate.
 • asigură permanenţa la cabinetul primarului prin ofiţerii de serviciu. Răspunde de întreaga activitate din instituţie după încheierea programului de lucru, în zilele de sâmbătă şi duminică, în timpul sărbătorilor legale.
 • răspunde de rezolvarea cu promptitudine a situaţiilor de urgenţă (inundaţii, calamităţi, accidente etc.), în strânsă colaborare cu poliţia, pompierii, jandarmieria, regiile autonome sau direcţiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
 • emite autorizaţii de manifestări publice pe raza Municipiului Cluj-Napoca în baza Legii nr. 60/1991.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • autonomie şi colaborare cu compartimente ale primăriei si din afara instituţiei în vederea planificării si implicării în evenimente şi parteneriate;
 • organizarea integrală a unor evenimente şi manifestări, naţionale şi internationale (ex. 31 Decembrie, 1 Decembrie, conferirea titlului de cetăţean de onoare etc.);
 • activitatea din cadrul Serviciului Evenimente publice se desfăşoară în temeiul legislaţiei în vigoare, respectiv a Constituţiei României, a prevederilor Legilor nr. 60/1991 republicată, nr. 31/2004, nr. 215/2001, nr.75/1994, a Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001, a actelor, dispoziţiilor, deciziilor primarului şi hotărârilor de Consiliu local a căror ducere la îndeplinire a revenit serviciului.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Din punct de vedere ierarhic compartimentul este subordonat directorului şi directorului adjunct ai Direcţiei Evenimente publice şi informare cetăţeni şi directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte.

Relaţiile funcţionale ale compartimentului se stabilesc cu toate birourile, serviciile şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului de la care primeşte informaţiile necesare în desfăşurarea demersurilor de organizare a evenimentului, precum şi în demersurile de atragere a unor noi parteneriate.

Compartimentul primeşte şi transmite celorlalte compartimente din primărie şi alte informaţii cuprinse în: note interne, referate etc.

Pe plan extern viziunea Serviciului Evenimente publice doreşte implicarea în cât mai multe evenimente şi parteneriate alături de:

 • autorităţi şi instituţii publice;
 • entităţi publice de subordonare locală (regii autonome, instituţii publice), persoane juridice;
 • persoane juridice private;
 • asociaţii şi fundaţii cu care se încheie parteneriate în vederea sprijinirii demersurilor de planificare a evenimentelor, prin intermediul programelor beneficiază de fonduri de la bugetul local, societăţi comerciale partenere (colaboratoare) organizaţii internaţionale;

Având în vedere faptul că Municipiul Cluj-Napoca este un însemnat centru cultural, administrativ şi educaţional, cu un important potenţial economic şi ţinând cont de contactele permanente pe care Primăria municipiului Cluj-Napoca le stabileşte cu diferiţi reprezentanţi ai unor misiuni diplomatice, delegaţii străine, oameni de afaceri, personalităţi din toate domeniile de activitate, se realizează diferite seturi de materiale de protocol pentru prezentarea municipiului.

Serviciul Evenimente publice primeşte de la entităţile din exterior informaţiile pe care le consideră relevante, în desfăşurarea activităţilor de organizare şi implicare în evenimentele care vizează reprezentarea Municipiului Cluj-Napoca în relaţia cu operatorii locali din orice domeniu, instituţii şi asociaţii, precum şi la diferite târguri, manifestări expoziţionale şi alte evenimente de promovare din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:
Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea:

 • Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 5 – 7 – Centrul de Informare pentru cetăţeni – sediul central, Piața Unirii, nr. 1-2 (ghișeu de registratură) şi primăriile de cartier:
 • Primaria Mănăştur – Str. Ion Meşter nr. 10;
 • Primăria Mărăşti – Str. Fabricii nr. 4;
 • Primăria Iris – Piata Liebcknecht nr. 7-8;
 • Primăria Someşeni – Str. Traian Vuia nr. 41;
 • Primăria Grigorescu – Str. Alexandru Vlahuţă nr. 46-48 (în incinta Şcolii ,,Alexandru Vlahuţă”);
 • Primăria Zorilor – Str. Pasteur nr. 60;
 • Primăria Gheorgheni – Aleea Băişoara nr. 4A .

Este subordonat directorului şi directorului adjunct ai Direcţiei Evenimente publice şi informare cetăţeni şi directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • primirea şi înregistrarea tuturor solicitărilor, sesizărilor, petiţiilor sub orice formă din partea cetăţeniilor şi instituţiilor;
 • preluarea corespondenţei aduse prin curier de la instanţele de judecată şi efectuarea procedurilor;
 • distribuirea corespondenţei la toate direcţiile/serviciile/birourile din instituţie;
 • expedierea corespondenţei prin ghișeul expediere;
 • scanarea documentelor înregistrate şi distribuite;
 • prin intermediul Primăriilor de cartier participă la scurtarea timpului şi a efortului afectat de cetăţean rezolvării unei probleme personale sau comune unui grup;
 • evitarea stress-ului cetăţeanului, generat de cele mai multe ori de dificultatea lui de a depista modalităţile de a obţine unele drepturi legale sau informaţii utile şi instituţia, serviciul sau persoana care îi poate rezolva problema;
 • asigurarea accesului gratuit şi permanent la informaţie, în cadrul activității serviciului realizat în conformitate cu programul de lucru, din domeniul administraţiei locale.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

1. Ghişeul eliberări documente:

Eliberare documentaţii şi arhivare/clasare:

 • avize siguranţa circulaţiei;
 • autorizaţii de spargere;
 • organizări de şantier;
 • certificate de înregistrare mopede şi utilaje;
 • certificate de radiere mopede şi utilaje;
 • autorizaţii de liberă trecere;
 • dosare retur eliberarea acordurilor de funcționare, care urmează a fi completate și redepuse;
 • anexe la acordurile de funcţionare pentru alimentaţia publică;
 • autorizaţii de construire (prelungire de autorizaţii de construire);
 • autorizaţii de desfiinţare ( prelungiri de autorizaţii de desfiinţare);
 • certificate de urbanism ( prelungiri certificate de urbanism);
 • certificate de confirmare a desfiinţării construcţiei;
 • certificate de atestare a edificării construcţiilor;
 • avize de comisie tehnică de urbanism (avize oportunitate, PUZ, PUD).

Întocmire şi calcul dispoziţii de încasare pentru:

 • organizări de şantier;
 • întocmire şi calcul dispoziţii de încasare taxe de urbanism (conform HCL nr. 412/2015).

2. Ghişeul unic:

 • înregistrarea documentelor de toate tipurile (contestatii PVCC, completări dosare Legea nr. 10/2001, Legea nr. 247/2005, Legea nr. 18/1991, certificat de producător, plan de încadrare în tarla, plan parcelare, prelungire contract locuinţă/teren, curte/teren, garaj/gradină, cumparare locuinţă/teren curte, cereri arhivă, atribuire teren pentru construire locuinţă, formular voluntariat, manifestare publică, stagiu practică, atribuire/transcrire concesiune loc de veci etc);
 • oferirea de informaţii tuturor solicitanţilor (persoane fizice sau juridice) şi îndrumarea lor către serviciile de specialitate, dacă este cazul;
 • preluarea dosarelor de locuinţă fond de stat şi locuinţe ANL;
 • ducerea la îndeplinire a noului cod de procedură a actelor intrate în instituție;
 • preluare plicuri licitaţii şi a contestaţiilor/clarificărilor şi predarea lor spre compartimentele de specialitate;
 • preluarea curierilor şi a poştei rapide;
 • preluarea şi înregistrarea cererilor de parcări;
 • furnizarea de informaţii generale la solicitările cetăţenilor şi dirijarea lor către departamentele sau instituţiile abilitate pentru soluţionarea acestora;
 • înscrieri în audienţă în baza Informării nr. 225038/46/10.11.2009;
 • preluarea şi verificarea documentaţiilor pentru avizele de principiu de la Direcţia Tehnică (aviz Serviciul Siguranţa circulaţiei, Serviciul reţele edilitare şi transport, aviz Serviciul Administrare căi publice), aviz Direcția Ecologie urbană și spaţii verzi, aviz colectare deşeuri;
 • preluarea şi verificarea documentaţilor pentru autorizaţii de spargere;
 • preluarea şi verificarea documentaţiilor pentru autorizaţii de liberă trecere;
 • preluarea şi verificarea documentaţiilor pentru certificate de înregistrare mopede şi utilaje;
 • preluarea şi verificarea documentaţiilor pentru certificate de radiere mopede şi utilaje;
 • preluarea şi verificarea documentaţiilor pentru obtinerea acordului de funcţionare;
 • preluarea şi verificarea documentaţiilor pentru înscrierea asociaţiilor de proprietari în programul de reabilitare termică;
 • preluarea şi verificarea documentaţiilor pentru desfaşurarea activităţii de taxi;
 • preluarea şi verificarea documentaţiilor pentru activităţi de comerţ stradal (permanent sau sezonier);
 • înregistrarea cererii pentru parola on-line şi eliberarea pe loc a acesteia;
 • înregistrarea în sistem a mailurilor intrate prin intermediul adreselor registratura@primariaclujnapoca.ro și consultarepublica@primariaclujnapoca.ro, comunicarea numărului lor la solicitant şi distribuirea către serviciul de specialitate în vederea soluţionării;
 • preluarea, înregistrarea în sistem (Infocet) a cererilor de parcare venite online de la cetăţeni, distribuirea pe compartimentul de specialitate şi comunicarea online a numărului de înregistrare solicitantului;
 • preluarea, verificarea, înregistrarea documentaţiilor de urbanism:
  • autorizaţii de construire (prelungiri de autorizaţii de construire);
  • certificate de urbanism (prelungiri certificate de urbanism);
  • certificate de atestare a edificării construcţiilor;
  • adeverinţe de încadrare în intra/extravilan terenuri;
  • adeverinţe de nomenclatură stradală şi de încadrare în zona de impozitare fiscală;
  • planuri de situaţie;
  • autorizaţii de desfiinţare (prelungiri autorizaţii de desfiinţare);
  • certificat de confirmare a desfiintării construcţiei;
  • avize de comisie tehnică de urbanism (avize oportunitate, PUZ, PUD);
  • aprobare în Consiliul local a documentaţiilor de urbanism (PUZ, PUD).
 • înregistrare documente de alte tipuri;
 • întocmire şi calcul dispoziţii de încasare pentru:
  • autorizaţii de liberă trecere;
  • taxe privind autorizaţiile de taxi;
  • întocmire şi calcul dispoziţii de încasare taxe de urbanism (conform HCL nr. 412/2015).
  • înregistrarea în sistem a clienților ClujBike și efectuarea procedurilor aferente emiterii cardurilor pentru ClujBike;
  • întocmire dispoziţii încasare penalităţi carduri ClujBike şi ulterior deblocarea cardurilor.

3. Ghișeu expediere (back-office):

 • asigurarea expedierii zilnice a corespondenței adresate altor instituții, persoane fizice sau juridice;
 • coordonarea expedierii corespondenţei din instituţie asigurand relaţia permanentă cu firma de expediere;
 • transmite corespondența retur către compartimentele/serviciile de specialitate, pe baza de borderou și semnatură;
 • primește și confruntă lunar cu firma de expediere situația expedierilor efectuate pe luna în curs, aceasta urmând să întocmească factura cu contravaloarea plicurilor expediate;
 • efectuează procedura punerii în plata a facturi aferente expedierii corespondenței lunare (înregistrare factură, ,,bun de plată”, ordonantare de plată) și transmiterea către departamentul de contabilitate pentru efectuarea plații;
 • ridicarea tuturor ducumentelor înregistrate şi distribuirea pe compartimente, trecerea în registrele de evidenţă şi predarea pe bază de semnatură la compartimentelor instituţiei;
 • asigură relaţia permanentă cu primăriile de cartier în vederea bunei desfăşurări a relaţiilor cu publicul;
 • scanarea documentelor înregistrate şi distribuite in baza Referatului nr. 7480/425/08.01.2013 și a Notei interne nr. 273315/452/21.06.2016;
 • scanarea autorizaţiilor de construire, emise zilnic în vederea afişării pe site-ul instituţiei;
 • întocmirea necesarului lunar de aprovizionare a materialelor şi rechizitelor de birou;
 • întocmirea referatelor de specialitate specifice activităţii compartimentului.

D. Responsabilităţi:

 • respectă legalitatea în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
 • îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor specifice compartimentului;
 • răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor date de primar, viceprimari, director general, director, director adjunct, şef serviciu;
 • asigură accesul cetăţenilor la informaţii legate de activitatea şi atribuţiile instituţiei;
 • comunică modalitatea de rezolvare a unor probleme care ţin de atribuţiile instituţiei;
 • sprijină cetăţenii în vederea întocmiri unor cererei şi completarea unor dosare.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • cunoaşterea legislaţiei privind înregistratea petiţiilor, sesizărilor şi cererilor;
 • răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor date de primar, viceprimari, director general, director, director adjunct, şef serviciu;
 • asigură accesul cetăţenilor la informaţii legate de activitatea şi atribuţiile instituţiei;
 • comunică modalitatea de rezolvare a unor probleme care ţin de atribuţiile instituţiei;
 • centralizarea informaţiilor şi realizarea unor materiale informative;
 • respectă legalitatea în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Relaţii funcţionale:

 • relaţii cu toate compartimentele de muncă din cadrul primăriei, cu autorităţi şi instituţii publice, precum şi cu cetăţenii.

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:
Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, camera 23.
Este subordonat directorului şi directorului adjunct ai Direcției Evenimente publice și informare cetățeni și directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte.
B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • realizează și implementează Strategia de promovare a Municipiului Cluj-Napoca, în acord cu Strategia de Dezvoltare a Municipiului aprobată de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și în colaborare cu toate departamentele de specialitate ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca ce au atribuții și responsabilități în acest sens;
 • promovează politicile publice susținute de Primăria municipiului Cluj-Napoca ce au ca scop creșterea calității vieții pentru locuitorii orașului;
 • urmărește implementarea Strategiei sectoriale „Marketing teritorial”, parte a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca 2014-2020;
 • concentrarea activităţii cu prioritate în vederea susținerii și dezvoltării proiectelor incluse în Direcțiile de acțiune strategică „Bună Guvernare”, „Cultură și identitate socială” și „Orașul sănătos” definite de echipa multidisciplinară „Cluj Management & Planning Group”;
 • promovează activitatea și proiectele Primăriei municipiului Cluj-Napoca de interes pentru cetățenii municipiului și pentru turiștii acestuia;
 • încurajează și susține inițiativele de promovare a Municipiului Cluj-Napoca venite din sfera societății civile sau mediul privat;
 • dezvoltă proiecte în sfera participării publice;
 • contribuie la dezvoltarea prezenței online a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, spre beneficiul cetățenilor și al celor interesați de Municipiul Cluj-Napoca din perspectiva relocării, dezvoltării de proiecte, investiții la Cluj-Napoca sau din perspectivă turistică;
 • urmăreşte, dezvoltă şi promovează implementarea proiectelor „ Smart City”;
 • promovează activitatea şi proiectele derulate de municipalitate pe plan local, national şi internaţional;
 • promovează proiectele culturale, sportive şi educaţionale derulate de municipalitate în parteneriat cu Sala Polivalentă;
 • promovează proiectele de investiţii derulate de municipalitate în parteneriat cu Cluj Innovation Park;
 • urmăreşte modul de prezentare şi promovare al Municipiului şi Primăriei municipiului Cluj-Napoca în cadrul evenimentelor publice organizate în parteneriat cu instituţia.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Întocmirea proiectelor de hotărâre pentru alocarea de sume de la bugetul local pentru diverse proiecte și activităţi din domeniul specific.
 2. Ducerea la îndeplinire a hotărârilor aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca încredințate Serviciului Strategii de marketing.
 3. Promovarea în spațiul public și în mediul virtual a activității Primăriei municipiului Cluj-Napoca, respectiv a diverselor proiecte, manifestări și evenimente publice realizate/organizate în parteneriat cu sau de către Primăria municipiului Cluj-Napoca.
 4. Realizarea de materiale pentru tipar și pentru mediul virtual în scopul prezentării activității Primăriei municipiului Cluj-Napoca, respectiv a promovării proiectelor, acțiunilor, evenimentelor susținute sau derulate de municipalitate.
 5. Desfășurarea de activități specifice de promovare în spațiul public și în mediul virtual al Municipiului Cluj-Napoca, în concordanță cu Strategia de Dezvoltare a Municipiului și planul anual de promovare a Municipiului Cluj-Napoca.
 6. Participarea la diverse manifestări culturale, activităţi ale structurilor sportive, fundaţiilor, asociaţiilor, la evenimente și dezbateri relevante pentru misiunea și scopul compartimentului de muncă.
 7. Realizarea de campanii de comunicare/informare în scopul promovării politicilor publice susținute de municipalitate și care vizează creșterea calității vieții locuitorilor municipiului.
 8. Realizarea de campanii de comunicare/informare în scopul promovării Municipiului Cluj-Napoca, respectiv a proiectelor, activităților sau evenimentelor susținute sau derulate de Primăria municipiului Cluj-Napoca.
 9. Încheierea de parteneriate cu entități/organizații din sfera non-guvernamentală sau privată în scopul promovării Municipiului Cluj-Napoca.
 10. Propunerea și dezvoltarea de proiecte care vizează îmbunătățirea prezenței online a Primăriei municipiului Cluj-Napoca și a serviciilor web sau mobile oferite de municipalitate pentru cetățeni sau turiști.
 11. Încheierea de parteneriate cu entități/organizații din sfera non-guvernamentală sau privată în vederea dezvoltării serviciilor online ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca destinate cetățenilor sau turiștilor.
 12. Preluarea corespondenţei destinate Serviciului Strategii de marketing, respectiv înregistrarea, studierea şi repartizarea corespondenței personalului serviciului şi asigurarea corespondenţei cu compartimentele interne ale instituţiei.
 13. Pregătirea corespondenţei, a proiectelor de hotărâre, a altor documente specifice pentru arhivare, respectiv îndosarierea, numerotarea şi arhivarea materialelor primite sau realizate de către Serviciul Strategii de marketing.
 14. Colaborarea cu compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca în vederea publicării pe website-ul instituţiei a hotărârilor adoptate în şedinţele Consiliului local și a promovării pe website-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca şi în alte materiale realizate de municipalitate a proiectelor derulate de Serviciul Strategii de marketing.
 15. Sprijinirea activității Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte pe componenta de publicitate aferentă proiectelor cu finanțare europeană.
 16. Promovarea activităţii şi proiectelor derulate de municipalitate pe plan local, naţional şi internaţional.
 17. Urmărirea implementării proiectelor „Smart City”, contribuind totodată la dezvoltarea şi promovarea acestora.
 18. Urmărirea aplicării hotărârilor de Consiliu local cu privire la proiectele culturale, sportive şi educaţionale derulate de Primăria municipiului Cluj-Napoca în parteneriat cu Sala Polivalentă, contribuind totodată la promovarea acestor evenimente.
 19. Promovarea proiectelor de investiţii derulate de municipalitate în parteneriat cu Cluj Innovation Park.
 20. Menţine legătura cu organizatorii evenimentelor în care Primăria municipiului Cluj-Napoca este parteneră şi urmăreşte prezenţa promovării acesteia în materialele de promovare.
 21. Promovarea şi spijinirea proiectului Cluj-Napoca 2021 Capitală Europeană a Culturii.
 22. Îndeplinirea altor sarcini primite din partea directorului şi directorului adjunct ai Direcției Evenimente publice și informare cetățeni și directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, viceprimarilor şi a primarului municipiului Cluj-Napoca, în vederea elaborării politicilor şi strategiilor, a programelor, studiilor, analizelor şi statisticilor, precum şi a documentaţiei privind aplicarea şi executarea legilor, necesare realizării competenţei autorităţii publice.

  D. Responsabilităţi:

 • ducerea la îndeplinire a hotărârilor de Consiliu local, în limita competențelor compartimentului de muncă;
 • realizarea cu rigurozitate și claritate a documentelor pe baza cărora se întocmesc proiecte de hotărâre de Consiliu local, a materialelor propuse spre promovare și necesare îndeplinirii atribuțiilor compartimentului de muncă;
 • verificarea documentelor înaintate serviciului și a celor transmise prin Serviciul Strategii de marketing altor compartimente din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca sau altor instituții, structuri sau organizații;
 • participă la Consiliile de administrație ale școlilor, colegiilor, grupurilor școlare, seminariilor, structurilor sportive, grădinițelor și la lucrările comisiilor de evaluare din cadrul acestor structuri.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • îndeplineşte sarcinile atribuite de către directorul şi directorul adjunct ai Direcției Evenimente publice și informare cetățeni, de către directorul general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, de către viceprimari şi primarul municipiului Cluj-Napoca;
 • documentează, întocmește și propune proiecte de hotărâre pentru şedinţele Consiliului local în vederea îndeplinirii atribuțiilor compartimentului de muncă/a sarcinilor atribuite de conducerea direcției și a Serviciului Strategii de marketing;
 • Propune și detaliază prin fișele de post ale personalului din cadrul Serviciului Strategii de marketing competențele, sarcinile și atribuțiile concrete ale fiecărui membru al compartimentului de muncă necesare pentru îndeplinirea responsabilităților și atribuțiilor care revin serviciului.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

 • Serviciul Strategii de marketing colaborează cu toate compartimentele din cadrul direcţiei;
 • colaborează cu Direcţia Economică în vederea realizării achizițiilor și plăților necesare pentru derularea proiectelor specifice;
 • colaborează cu Serviciul Strategii de informatizare pentru dezvoltarea prezenței online a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, respectiv pentru dezvoltarea și promovarea serviciilor online dedicate cetățenilor municipiului și turiștilor interesați de oraș, a aplicațiilor mobile sau diverselor proiecte de e-administrație ale municipalității clujene;
 • colaborează cu Biroul Mass-media pentru promovarea activității Primăriei municipiului Cluj-Napoca și a proiectelor realizate de municipalitate;
 • colaborează, în limita competențelor stabilite, cu Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local;
 • colaborează, în limita competențelor stabilite prin fișa postului, cu structuri media, publicații tipărite sau digitale, organizații non-guvernamentale, din sfera societății civile sau mediul privat, în vederea susținerii inițiativelor valoroase de promovare a Municipiului Cluj-Napoca la nivel național și internațional;
 • colaborează cu toate direcțiile din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca pentru îmbunătățirea materialelor de comunicare cu publicul ale compartimentelor care realizează și distribuie astfel de materiale și pentru integrarea acestora într-un sistem unitar de comunicare și promovare a activității municipalității clujene.

A. Date de identificare ale Serviciului Administrare Baza Sportivă Gheorgheni

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam. 54; str. Alexandru Vaida Voevod, f.n., Cluj-Napoca.

Este subordonat directorului adjunct și directorului Direcției Evenimente publice și informare cetățeni și directorului general al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

B. Misiunea și scopul Serviciului Administrare Baza Sportivă Gheorgheni

 1. Baza Sportivă Gheorgheni va fi pusă la dispoziție tuturor categoriilor de vârstă, complexul dispunând de facilități destinate organizării de evenimente educaționale (amfiteatrul, sala multifuncțională) şi sportive;
 2. utilizarea spaţiilor şi serviciilor se va efectua în mod gratuit, în condiţiile legii;
 3. accesul gratuit la echipamentele de care dispune Baza Sportivă Gheorgheni a tuturor locuitorilor municipiului este un factor care include activitatea acestui obiectiv sportiv în două dintre cele opt dimensiuni strategice pe care este axată Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020 și anume: cultura și identitatea locală, respectiv dezvoltarea ca un oraș sănătos. Calitatea vieții este conceptul care stă la baza Strategiei de Dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020, iar printre indicatorii principali ai calității vieții se regăsesc și accesul la facilitățile sportive;
 4. misiunea Serviciului Administrare Baza Sportivă Gheorgheni este aceea de a continua și îmbunătăți politica municipalității de promovare a unui stil de viață sănătos, prin asigurarea accesului în mod corect, eficient și transparent a tuturor categoriilor de vârstă la facilitățile oferite de către Baza Sportivă Gheorgheni și implicit încurajarea practicării tuturor tipurilor de sport;
 5. de asemenea, infrastructura Complexului face posibilă și desfășurarea de activități educaționale diverse, putându-se astfel promova un stil de viață sănătos;
 6. Administrația publică locală, prin crearea acestui serviciu, își îndeplinește rolul asumat prin Strategia de Dezvoltare a municipiului și anume acela de facilitator și integrator al resurselor strategice existente pentru atingerea unui nivel înalt de calitate a vieții, obiectivul central al Strategiei;
 7. Baza Sportivă Gheorgheni este amenajată pe o suprafață de 9 hectare de teren în care există un spațiu polivalent: opt piste popice, opt mese tenis de masă, vestiare şi grupuri sanitare, trei terenuri de minifotbal, trei terenuri de tenis de câmp, două terenuri de baschet, două terenuri de volei pe nisip, două terenuri de badminton, teren pentru escaladare, teren aparate fitness, loc de joacă pentru copii, parc aventură, parc paintball, amfiteatru în aer liber, alei pietonale, piste pentru alergare, piste de role-viteză și biciclete, drumuri de incintă și spații de circulație aferente terenurilor de sport, parcări, zona verde care cuprinde spaţii verzi în zona terenurilor, zona de picnic, toate acestea asigurând posibilitatea de organizare a unei mari varietăţi de activităţi sportive, educaționale și de agrement;

C. Atribuțiile Serviciului Administrare Baza Sportivă Gheorgheni

 1. întreţine şi exploatează Baza Sportivă Gheorgheni potrivit scopului în care a fost edificată;
 2. organizează, conduce şi gestionează activităţile spațiilor, conform reglementărilor în vigoare;
 3. obţine avizele şi acordurile necesare funcţionării în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 4. asigură paza, protecţia spaţiului şi buna desfăşurare a activităţilor sportive, educaționale şi de agrement;
 5. identifică şi soluţionează problemele de utilitate, executarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
 6. asigură curățenia în vederea bunei întrețineri a bazei sportive și spațiile aferente acesteia;
 7. răspunde de respectarea măsurilor de protecţia muncii şi de prevenire şi stingerea incendiilor în întreg perimetrul obiectivului;
 8. răspunde de întreţinerea, curăţenia, igienizarea, paza şi monitorizarea spaţiului aflat sub administrare;
 9. în cazul constatării de nereguli, intervine imediat pentru remedierea acestora. În cazul constatării producerilor de pagube şi stricăciuni, identifică autorii şi solicită recuperarea pagubelor produse;
 10. are o arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale corespondenţa și alte documente, potrivit legii;
 11. răspunde de integritatea şi securitatea bunurilor materiale de folosinţă îndelungată aflate în administrarea Serviciului Administrare Baza Sportivă Gheorgheni şi participă la inventarierea patrimoniului;
 12. spaţiile şi serviciile pot fi utilizate de persoanele juridice şi fizice, denumite în continuare beneficiari, cu titlu gratuit;
 13. se va preciza, pentru fiecare activitate în parte, modul concret în care trebuie desfășurate activitățile și costurile aferente în cazul distrugerii spațiilor, măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor;
 14. se asigură că beneficiarii nu modifică sau nu efectuează lucrări care afectează integritatea spaţiilor şi a instalaţiilor;
 15. se va asigura ca accesul persoanelor se face în intervalul orar alocat, conform programului aprobat. Pentru buna desfăşurare a activităţilor se va respecta programul orar aprobat şi afişat aferent bazei sportive;
 16. accesul pe terenurile de sport şi în sala multifuncțională se va face pe baza actului de identitate/cardului persoanei care a efectuat rezervarea.
 17. terenurile, aparatura, şi dotările bazei sportive se vor utiliza în strictă concordanţă cu destinaţia acestora;
 18. se va asigura că doar personalul angajat va avea acces la dispozitivele de natură tehnică si la anexele aferente terenurilor;
 19. punerea la dispoziţie a vestiarelor către utilizatori se va face prin predarea cheilor persoanei delegate, din partea grupului, iar la terminarea programului, după eliberarea completă a vestiarelor, aceasta predă cheile vestiarelor persoanei de la care a primit-o.
 20. intrarea în sala multifuncțională și pe terenurile din cadrul Bazei Sportive Gheorgheni se face cu ajutorul unui sistem de rezervări online.
 21. utilizarea terenurilor și a spațiilor din incinta bazei sportive se va face cu respectarea de către beneficiari a normelor stabilite prin Regulamentul de utilizare al bazei;
 22. în completarea reglementărilor privind accesul la facilităţile Bazei Sportive Gheorgheni vor fi elaborate norme specifice de acces, igienă, securitatea serviciilor şi alte interdicţii cu caracter obligatoriu.

D. Responsabilități:

 1. ducerea la îndeplinire a hotărârilor de Consiliu local în limita competențelor Serviciului Administrare Baza Sportivă Gheorgheni;
 2. realizarea cu rigurozitate și claritate a documentelor pe baza cărora se întocmesc proiecte de hotărâre de Consiliu local, materialele propuse spre promovare și necesare îndeplinirii atribuțiilor Serviciului Administrare Baza Sportivă Gheorgheni;
 3. verificarea documentelor înaintate prin Direcția Generala de Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte altor compartimente din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca sau altor instituții, structuri sau organizații;

E. Competențele Serviciului Administrare Baza Sportivă Gheorgheni

 1. îndeplineşte sarcinile atribuite de către directorul adjunct și directorul Direcției Evenimente publice și informare cetățeni, directorul general al Direcției Generale Comunicare, Dezvoltare Locală și Management Proiecte, de viceprimari şi primarul municipiului Cluj-Napoca;
 2. documentează, întocmește și propune proiecte de hotărâre pentru şedinţele Consiliului local în vederea îndeplinirii atribuțiilor Serviciului Administrare Baza Sportivă Gheorgheni, a sarcinilor atribuite de conducerea direcției;
 3. propune și detaliază prin fișele de post ale personalului din cadrul Serviciului Administrare Baza Sportivă Gheorgheni, sarcinile și atribuțiile concrete ale fiecărui salariat al compartimentului de muncă necesare pentru îndeplinirea responsabilităților și atribuțiilor care revin serviciului;

F. Sistemul de relații al Serviciului Administrare Baza Sportivă Gheorgheni

 1. informează şi colaborează cu structurile locale responsabile cu menţinerea ordinii publice: Poliţie, Pompieri, Jandarmerie, ISU etc. în vederea desfăşurării în condiţii optime a activităților;
 2. Serviciul Administrare Baza Sportivă Gheorgheni colaborează cu toate compartimentele din cadrul direcţiei;
 3. colaborează cu Direcția Ecologie urbană şi spaţii verzi în vederea realizării procesului de întreținere a spațiilor verzi și a procesului de realizare a curăţeniei exterioare din cadrul Bazei Sportive Gheorgheni;
 4. colaborează cu Direcţia Economică în vederea realizării achizițiilor și plăților necesare pentru derularea proiectelor specifice;
 5. colaborează cu Serviciul Strategii de informatizare pentru dezvoltarea unor programe dedicate celor interesați de utilizarea Bazei Sportive Gheorgheni;
 6. colaborează cu Biroul Mass-Media pentru promovarea Complexului de Agrement şi Bază Sportivă Gheorgheni;
 7. colaborează, în limita competențelor stabilite, cu Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local;
 8. colaborează, în limita competențelor stabilite prin fișa postului, cu structuri media, publicații tipărite sau digitale, organizații non-guvernamentale, din sfera societății civile sau mediul privat, în vederea organizării unor evenimente în cadrul Bazei Sportive Gheorgheni și a promovării acestora.

Prezentul Regulament de organizare și funcționare a Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte înlocuiește Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, aprobat prin Hotărârea 741/2016 (privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca), modificat și completat prin Hotărârea nr. 696/2017.

A. Date de indentificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 66.

Direcţia Generală de Urbanism este subordonată Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • elaborează certificate de urbanism în vederea:
 • informării cu privire la statutul juridic, economic şi tehnic al imobilelor; obţinerii autorizaţiilor de construire; concesionării de terenuri; adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de documentaţie tehnico-economică ,,Studiu de fezabilitate”;
 • soluţionează cererile în justiţie; operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, atunci cînd operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele, solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil;
 • elaborează avize emise de primar, în vederea emiterii autorizaţiilor de construire de către Consiliul Judeţean Cluj, pentru investiţiile care se amplasează pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a Municipiului Cluj-Napoca sau pentru investiţiile care se aprobă de Guvern;
 • întocmeşte adeverinţe cu privire la încadrarea imobilelor (terenuri şi/sau construcţii) în intra/extravilan;
 • întocmeşte adeverinţe cu privire la adresele administrative ale imobilelor;
 • întocmeşte adeverinţe cu privire la schimbarea denumirii unor artere de circulaţie;
 • acordă relaţii publicului în probleme de urbanism;

Scopul: asigurarea emiterii certificatelor de urbanism de către administraţia publică locală în vederea informării solicitanţilor cu privire la regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, precum şi cu privire la cerinţele urbanistice care urmează a fi îndeplinite şi lista cu acordurile şi avizele necesare în vederea autorizării:

 • emite autorizaţii de construire/demolare; prelungeşte autorizaţiile de construire/demolare;
 • emite certificate de atestare a edificării/extinderii construcţiilor;
 • răspunde la note interne şi întocmeşte informări;
 • răspunde la sesizările cetăţenilor şi întocmeşte răspunsuri la instanţele de judecată;
 • întocmeşte adrese de completare pentru documentaţiile care nu întrunesc condiţiile de promovare;
 • oferă informaţii cetăţenilor în cadrul programului cu publicul;
 • emite adeverințe de inexistenţă a construcţiilor.

Scopul – dezvoltarea oraşului prin edificarea de construcţii noi.

Biroul Strategii urbane:

 • are ca misiune principală promovarea şi gestionarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi stabilirea direcţiilor principale de dezvoltare urbană durabilă;
 • urmăreşte prin documentaţiile de urbanism stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a localităţii în acord cu potenţialul acesteia şi cu aspiraţiile locuitorilor;
 • coordonează activitatea de urbanism desfăşurată pe teritoriul municipiului şi urmăreşte respectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate.

Activitatea de urbanism şi amenajare a teritoriului este un proces continuu, complex şi interactiv, având la bază documentaţiile: plan urbanistic general (P.U.G.), planuri urbanistice zonale (P.U.Z.) cu regulamentele aferente şi planuri urbanistice de detaliu (P.U.D.).

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 • aplică Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii – republicată, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 242/2009 privind aprobarea O.G. nr. 27/2008, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, precum şi toate H.G., O.U.G., H.C.L. şi ordinele emise de ministere referitoare la activitatea de urbanism, amenajare a teritoriului şi autorizare a lucrărilor de construcţii;
 • preia, verifică, analizează şi promovează documentaţiile înregistrate în vederea emiterii certificatelor de urbanism, prelungirii certificatelor de urbanism şi emiterii adeverinţelor;
 • efectuează deplasări pe teren la obiectivele supuse analizei;
 • studiază documentaţiile de urbanism aprobate conform legii (P.U.G. şi P.U.Z./P.U.D., după caz), precum şi actele emise spre aprobare (avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi H.C.L.);
 • preia cereri pentru emiterea avizului primarului, verifică documentaţiile anexate, redactează avizele şi le înaintează spre semnare şefilor ierarhici;
 • preia cererile pentru adeverinţe de încadrare în intra/extravilan a imobilelor, verifică documentaţia anexată, întocmeşte adeverinţe conform prevederilor P.U.G.;
 • preia cererile şi întocmeşte adeverinţe privind adresele administrative ale imobilelor;
 • eliberează actele emise petenţilor direct sau prin expediere prin poştă;
 • întocmeşte referate de specialitate şi proiecte de hotărâre referitoare la activităţile specifice serviciului;
 • soluţionează, în condiţiile legii, sesizările adresate serviciului de către cetăţeni;
 • întocmeşte note interne şi informări;
 • colaborează cu celelate compartimente de specialitate din cadrul primăriei;
 • desfăşoară activitatea de relaţii cu publicul;
 • verifică, analizează şi promovează documentaţiile depuse în vederea emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
 • organizează şi întocmeşte evidenţa şi circuitul documentelor serviciului;
 • efectuează deplasări pe teren la obiectivele supuse aprobării;
 • elaborează autorizaţii de construire, autorizaţii de desfiinţare, adeverinţe de confirmare a desfiinţării construcţiilor, certificate de atestare a edificării construcţiilor, răspunsuri la note interne, răspunsuri la instanţele de judecată, răspunsuri la adrese;
 • efectuează calculul şi inştiinţează beneficiarii în privinţa regularizării taxei de autorizare la expirarea acesteia;
  acordă informaţii publicului;
 • întocmeşte note interne, referate, informări;
 • colaborează cu celelalte servicii din cadrul primăriei;
 • preia documentaţiile de urbanism şi le prezintă Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism precum şi Comisiei operative spre analiză şi avizare;
 • urmăreşte completarea documentaţiilor avizate şi pregăteşte documentele pentru promovare în Consiliul local;
 • gestionează documentaţiile de urbanism aprobate;
 • identifică şi prezintă factorilor de decizie disfuncţionalităţile urbanistice existente şi propunerile de remediere şi dezvoltare;
 • colaborează cu celelalte direcţii din primărie, instituţii şi organisme din teritoriu şi specialişti, pentru stabilirea strategiei de dezvoltare a municipiului;
 • colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi celorlalte organe centrale, agenţi economici, organisme şi organizaţii neguvernamentale în vederea desfăşurării activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel local;
 • realizează actualizarea, întreţinerea, şi utilizarea bazei de date topo digitale a municipiului.

D. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Colaborează cu toate compartimentele din cadrul primăriei în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării competente a cererilor şi sesizărilor.

A. Date de indentificare a compartimentului de muncă:
Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 58.
Direcţia Urbanism este subordonată arhitectului şef şi primarului municipiului Cluj-Napoca.
Are în coordonare Biroul Strategii Urbane.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

elaborează certificate de urbanism în vederea:
informării cu privire la statutul juridic, economic şi tehnic al imobilelor;
obţinerii autorizaţiilor de construire;
concesionării de terenuri;
adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de documentaţie tehnico-economică ,,Studiu de fezabilitate”;
soluţionează cererile în justiţie; operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, atunci cînd operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele, solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil;
elaborează avize emise de primar, în vederea emiterii autorizaţiilor de construire de către Consiliul Judeţean Cluj, pentru investiţiile care se amplasează pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a Municipiului Cluj-Napoca sau pentru investiţiile care se aprobă de Guvern;
întocmeşte adeverinţe cu privire la încadrarea imobilelor (terenuri şi/sau construcţii) în intra/extravilan;
întocmeşte adeverinţe cu privire la adresele administrative ale imobilelor;
întocmeşte adeverinţe cu privire la schimbarea denumirii unor artere de circulaţie; acordă relaţii publicului în probleme de urbanism;

Scopul: asigurarea emiterii certificatelor de urbanism de către administraţia publică locală în vederea informării solicitanţilor cu privire la regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, precum şi cu privire la cerinţele urbanistice care urmează a fi îndeplinite şi lista cu acordurile şi avizele necesare în vederea autorizării:

emite autorizaţii de construire/demolare; prelungeşte autorizaţiile de construire/demolare;
emite certificate de atestare a edificării/extinderii construcţiilor;
răspunde la note interne şi întocmeşte informări;
răspunde la sesizările cetăţenilor şi întocmeşte răspunsuri la instanţele de judecată;
întocmeşte adrese de completare pentru documentaţiile care nu întrunesc condiţiile de promovare;
oferă informaţii cetăţenilor în cadrul programului cu publicul;
emite adeverinte de inexistenţă a construcţiilor.

Scopul – dezvoltarea oraşului prin edificarea de construcţii noi.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

aplică Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii – republicată, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 242/2009 privind aprobarea O.G. nr. 27/2008, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istoprice, precum şi toate H.G., O.U.G., H.C.L. şi ordinele emise de ministere referitoare la activitatea de urbanism, amenajare a teritoriului şi autorizare a lucrărilor de construcţii;
preia, verifică, analizează şi promovează documentaţiile înregistrate în vederea emiterii certificatelor de urbanism, prelungirii certificatelor de urbanism şi emiterii adeverinţelor;
efectuează deplasări pe teren la obiectivele supuse anlizei;
studiază documentaţiile de urbanism aprobate conform legii (P.U.G. şi P.U.Z./P.U.D., după caz), precum şi actele emise spre aprobare (avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi H.C.L.);
preia cereri pentru emiterea avizului primarului, verifică documentaţiile anexate, redactează avizele şi le înaintează spre semnare şefilor ierarhici;
preia cererile pentru adeverinţe de încadrare în intra/extravilan a imobilelor, verifică documentaţia anexată, întocmeşte adeverinţe conform prevederilor P.U.G.;
preia cererile şi întocmeşte adeverinţe privind adresele administrative ale imobilelor;
eliberează actele emise petenţilor direct sau prin expediere prin poştă;
întocmeşte referate de specialitate şi proiecte de hotărâre referitoare la activităţile specifice serviciului;
soluţionează, în condiţiile legii, sesizările adresate serviciului de către cetăţeni;
întocmeşte note interne şi informări;
colaborează cu celelate compartimente de specialitate din cadrul primăriei;
desfăşoară activitatea de relaţii cu publicul;
verifică, analizează şi promovează documentaţiile depuse în vederea emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
organizează şi întocmeşte evidenţa şi circuitul documentelor serviciului;
efectuează deplasări pe teren la obiectivele supuse aprobării;
elaborează autorizaţii de construire, autorizaţii de desfiinţare, adeverinţe de confirmare a desfiinţării construcţiilor, certificate de atestare a edificării construcţiilor, răspunsuri la note interne, răspunsuri la instanţele de judecată, răspunsuri la adrese;
efectuează calculul şi inştiinţează beneficiarii în privinţa regularizării taxei de autorizare la expirarea acesteia;
acordă informaţii publicului;
întocmeşte note interne, referate, informări;
colaborează cu celelalte servicii din cadrul primăriei;
preia documentaţiile de urbanism şi le prezintă Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism precum şi Comisiei operative spre analiză şi avizare;
urmăreşte completarea documentaţiilor avizate şi pregăteşte documentele pentru promovare în Consiliul local;
gestionează documentaţiile de urbanism aprobate;
identifică şi prezintă factorilor de decizie disfuncţionalităţile urbanistice existente şi propunerile de remediere şi dezvoltare;
colaborează cu celelalte direcţii din primărie, instituţii şi organisme din teritoriu şi specialişti, pentru stabilirea strategiei de dezvoltare a municipiului;
colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi celorlalte organe centrale, agenţi economici, organisme şi organizaţii neguvernamentale în vederea desfăşurării activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel local;
realizează actualizarea, întreţinerea, şi utilizarea bazei de date topo digitale a municipiului.

D. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Colaborează cu toate compartimentele din cadrul primăriei în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării competente a cererilor şi sesizărilor.

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 62, 63.

Este subordonat arhitectului şef şi primarului municipiului Cluj-Napoca şi în coordonarea directorului executiv al Direcţiei Urbanism.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • Biroul Strategii urbane are ca misiune principală promovarea şi gestionarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi stabilirea direcţiilor principale de dezvoltare urbană durabilă;
 • urmăreşte prin documentaţiile de urbanism stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a localităţii în acord cu potenţialul acesteia şi cu aspiraţiile locuitorilor;
 • coordonează activitatea de urbanism desfăşurată pe teritoriul municipiului şi urmăreşte respectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate.

Activitatea de urbanism şi amenajare a teritoriului este un proces continuu, complex şi interactiv, având la bază documentaţiile: Plan Urbanistic General (P.U.G.), planuri urbanistice zonale (P.U.Z.) cu regulamentele aferente şi planuri urbanistice de detaliu (P.U.D.).

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Preia documentaţiile de urbanism şi le prezintă Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism precum şi Comisiei operative spre analiză şi avizare.
 2. Urmăreşte completarea documentaţiilor avizate şi pregăteşte documentele pentru promovare în Consiliul local.
 3. Gestionează documentaţiile de urbanism aprobate.
 4. Identifică şi prezintă factorilor de decizie disfuncţionalităţile urbanistice existente şi propunerile de remediere şi dezvoltare.
 5. Colaborează cu celelalte direcţii din primărie, instituţii şi organisme din teritoriu şi specialişti, pentru stabilirea strategiei de dezvoltare a municipiului.
 6. Colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi celorlalte organe centrale, agenţi economici, organisme şi organizaţii neguvernamentale în vederea desfăşurării activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel local.
 7. Realizează actualizarea, întreţinerea şi utilizarea bazei de date topo digitale a municipiului.
 8. Gestionează şi urmăreşte aplicarea regulamentului local aprobat prin H.C.L. nr. 153/10.04.2012, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului.

D. Responsabilităţi:

 • verifică documentaţiile de urbanism prezentate spre avizare şi aprobare, privind respectarea legislaţiei referitoare la urbanism;
 • asigură buna funcţionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi a Comisiei operative de urbanism, a Comisiei de estetică urbană;
 • participă la sedinţele Comisiei de urbanism a Consiliului local şi după caz (la invitaţie), la şedinţele de avizare ale Agenţiei de Protecţie a Mediului, Consiliului Judeţean Cluj, Comisiei monumentelor istorice etc.;
 • întocmeşte temele de proiectare şi alte documente preliminare pentru lansarea studiilor de urbanism de interes major şi le supune avizării Comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;
 • furnizează solicitanţilor informaţiile publice de urbanism pe care le deţine;
 • urmăreşte încasarea taxelor de aviz conform legii.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • întocmirea şi redactarea avizelor Comisiei de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
 • furnizarea de informaţii de specialitate solicitanţilor (identificare amplasamente, corelare cu studii de urbanism, extrase din documentaţii de urbanism);
 • punerea la dispoziţia solicitanţilor interni sau externi de planuri topo (identificare, racord secţiuni, selecţie lager-uri, vizualizare, plotare).

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

 • are relaţii funcţionale de colaborare cu toate compartimentele din Primărie în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării rapide şi competente a cererilor şi sesizărilor.

A . Date de indentificare ale compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi defăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 4 (cam. 3, 6, 11, 12, 18, 24), str. Avram Iancu nr. 28, Piața Flora – aleea Padin f.n.

Este subordonat Viceprimarilor şi Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public*.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

întocmeşte programe de lucrări pentru efectuarea la timp a lucrăilor de întreţinere şi reparaţii care le revin, prevăzute conform normelor legale în Cartea Tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor;
întocmeşte acte şi documente specifice derulării procedurilor de achiziţie publică: referate, documente justificative, etc.;
întocmeşte Strategia și Planul anual de achiziţii
întocmeşte rapoarte ale procedurii şi comunicări privind rezutatul procedurii, etc.;
întocmeşte fişe de date în vederea desfăşurării procedurilor de achiziţie;
întocmeşte raportarea anuală privind achiziţiile publice derulate şi o transmite la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
întocmeşte răspunsuri la clarificări primite din partea posibililor ofertanţi;
întocmeşte puncte de vedere în urma contestării procedurilor de achiziţie publică;
întocmeşte acte şi note interne necesare pentru a răspunde solicitărilor din partea altor compartimente;
întocmeşte răspunsuri la diverse cereri provenite de la cetăţeni;
întocmeşte anunţurile de participare/invitaţiile de participare pe care le postează în sistemul SEAP;
întocmeşte proiecte de hotărâri privind desfăşurarea achziţiilor publice;
întocmeşte notificări catre UCVAP;
scopul – derularea achiziţiilor publice în scopul realizării investiţiilor necesare dezvoltării oraşului şi asigură achiziţionarea bunurilor necesare desfăşurării în condiţii normale a municii în cadrul instituţiei.
asigură punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, a dispoziţiilor primarului, a viceprimarilor cu care se încredintţează spre îndeplinire Direcţia Tehnică. Crează cadrul favorabil şi se preocupă de realizarea obiectivelor de investitţii cuprinse în programul anual de investiţii.
asigurarea funcţionării activităţiilor specifice cimitirelor aflate în patrimoniul Consiliului local al municipiului Cluj Napoca;
crearea bazei de date privind consumurile energetice în clădirile publice şi administrative;
formularea de strategii de reducere a consumului de energie în clădirile publice și de promovarea a surselor de energie neconvenționale;
monitorizarea consumului de energie în clădirile publice.
urmărirea funcţionării iluminatului public şi celui decorativ – ornamental, urmărirea lucrărilor de modernizare a iluminatului public, urmărirea extinderii reţelei de iluminat public, urmărirea realizării iluminatului festiv;
elaborarea şi implementarea de strategii de reducere a consumului de energie electrică la reţeaua de iluminat existentă;
elaborarea şi implementarea de strategii de creştere a calităţii serviciului public de iluminat stradal;
reparaţii curente la unitati de învăţământ preuniversitar;
reparaţii curente la imobilele aflate în proprietatea Statului Român;
revitalizare imobile aflate în centrul civic al Municipiului Cluj-Napoca;
asigurarea desfăşurării activităţilor specifice în pieţele agroalimentare şi a factorilor necesari derulării acestora în condiţii cât mai optime, atât pentru comercianţi cât şi pentru cetăţeni, respectarea legislaţiei în vigoare;
întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca format din semafoare, marcaje, indicatoare, stâlpișori, gărdulețe, parapeți și alt mobilier urban specializat;
organizarea procedurilor de licitație pentru achiziționarea de produse, servicii și lucrări în domeniul semnalizării rutiere și a transporturilor locale în vederea întreținerii, reparării, mentenanței, dezvoltării și modernizării dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, format din semafoare, marcaje, indicatoare, stâlpișori, gărdulețe, parapeți și alt mobilier urban specializat. Întocmește propuneri privind programe de investiții pentru străzi pe componenta semafoare, marcaje, mobilier stradal specializat serviciului;
reglementarea circulației vehiculelor și pietonilor și propune măsuri de creștere a siguranței și fluenței circulației rutiere inclusiv pentru situațiile care impun restricții și închideri ale circulației rutiere;
reglementarea transportului public local de persoane și în regim taxi;
reglementarea modului de execuție a lucrărilor la rețelele edilitare, eliberarea autorizațiilor de spargere și urmărirea refacerii străzilor și a zonelor afectate de lucrări;
reglementarea aprovizionării şi circulaţiei autovehiculelor pe raza Municipiului Cluj-Napoca;
reglementarea modului de înregistrare, evidența și radiere a vehiculelor lente care nu se supun înmatriculării;
acordarea avizelor necesare pentru obtinerea autorizațiilor de construire pentru construcții civile cu diverse destinații, rețele edilitare și pentru amplasarea altor obiective (instalații, panouri publicitare etc.) în zona drumului public etc.
rezolvă toate problemele de competență direcției conform prevederilor legislatiei în vigoare și răspunde în timp legal solicitărilor adresate de către persoanele fizice și juridice sau de către celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Cluj-Napoca.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

asigură efectuarea, după caz, de modificări, transformări, modernizări şi consolidări ale drumurilor şi podurilor, precum şi consolidări ale alunecărilor de teren care afectează drumurile sau podurile, numai pe baza de proiecte şi asigură verificarea potrivit legii prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
urmareşte execuţia lucrărilor prin inspectorii care exercită rolul proprietarului şi investitorului şi asigură verificarea execuţiei corecte a lucrărilor prin diriginţi de specialitate sau agenţi de consultanţă specializaţi pe tot parcursul realizării lucrărilor;
asigură soluţionarea neconformităţilor, defectelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor;
asigură stabilirea nivelului calitativ care trebuie realizat prin proiectare şi execuţie pe baza reglementărilor tehnice, precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate;
asigură obţinerea acordurilor şi avizelor prevăzute de lege şi autorizaţia de construcţie;
asigură recepţia lucrărilor de constructţii la terminarea acestora şi la expirarea perioadei de garanţie;
asigură întocmirea, păstrarea şi completarea la zi a carţii tehnice a construcţiei;
asigură urmărirea comportării în timp a construcţiilor conform prevederilor din cartea tehnică a construcţiei şi reglementărilor tehnice;
întocmirea caietelor de sarcini pentru licitaţii de proiectare şi execuţie;
urmăreşte executarea contractelor încheiate la nivelul compartimentului;
urmăreşte execuţia lucrărilor prin inspectorii care exercită rolul proprietarului şi investitorului şi asigură verificarea execuţiei corecte a lucrărilor prin diriginţi de specialitate sau agenţi de consultanţă specializaţi pe tot parcursul realizării lucrărilor;
asigură soluţionarea neconformităţilor, defectelor aparute pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor;
asigură stabilirea nivelului calitativ care trebuie realizat prin proiectare şi execuţie pe baza reglementărilor tehnice, precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate;
întocmeşte baza de date privind sesizările cetăţenilor municipiului, a societăţilor comerciale, regiilor autonome privind starea drumurilor, răspunde acestor sesizări, propune şi urmăreşte execuţia lucrărilor solicitate de către cetăţenii Municipiului Cluj-Napoca;
urmăreşte execuţia lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a drumurilor şi podurilor prin personalul propriu şi asigură verificarea execuţiei corecte a lucrărilor conform devizelor de lucrări acceptate din punct de vedere calitativ şi cantitativ;
întocmeşte programe anuale de reparaţii şi întreţinere a podurilor, podeţelor, pasajelor de cale ferată din Municipiul Cluj-Napoca;
întocmeşte referate şi proiecte de hotărâri de consiliu local şi urmareşte ducerea lor la îndeplinire după adoptarea acestora;
asigură întocmirea informărilor către cetăţeni prin conferinţele de presă, dezbateri publice şi întâlniri cu asociaţiile de locatari/proprietari;
întocmeşte programe pe termen scurt, mediu şi lung, privind întreţinerea şi reparaţia străzilor, aleilor şi trotuarelor din municipiu;
asigură punerea în executare a legilor şi actelor normative în vigoare, ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local, a dispoziţiilor primarului cu care a fost încredinţat;
întocmeşte programul anual de investiţii al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
întocmeşte documentaţiile descriptive pentru obiectivele de investiţii care urmează a fi promovate.
asigură publicitatea necesară, în vederea efectuării licitaţilor;
asigură condiţiile necesare desfăşurarii licitaţiilor, rezolvând în acelaşi timp eventualele contestaţii;
întocmeşte contractele de execuţie sau achiziţie pentru obiectivele care au fost licitate comunicând celor interesaţi rezultatele;
colaborează, dupa caz, cu proiectantul sau executantul obiectivelor de investiţii pentru realizarea acestora în condiţii optime;
urmăreşte modul de realizare a obiectivelor de investiţii cuprinse în programului anual de investiţii;
urmăreşte stadiul fizic de realizare a obiectivelor de investiţii stabilind împreună cu executantul lucrărilor, graficul de execuţie în concordanţă cu sumele alocate prin buget;
întocmeşte documentele necesare pentru efectuarea plăţilor la obiectivele de investiţii în derulare (execuţie lucrări, proiectare, expertize, achiziţii) şi le înaintează la plată către Direcţia Economică;
punerea în executare a legilor şi actelor normative;
reprezintă interesele instituţiei publice în raporturile acestuia cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, din ţară sau străinătate, în limita competenţelor stabilite de conducatorul instituţiei;
respectă cu stricteţe drepturile şi libertăţile cetăţenilor;
verifică evidenţa şi valabilitatea concesiunilor;
programează înhumările pentru toate cimitirele primăriei;
coordonează întreaga activitate privind achiziţiile publice în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca urmărind demararea, desfăşurarea şi finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publice, conform Legii nr. 98/2016, modificată;
elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante;
elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislația în vigoare;
aplică şi finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
constituie şi predă pentru păstrare dosarul achiziţiei publice către compartimentul de specialitate;
participă în comisiile de evaluare pentru procedurile de achiziţie publică organizate atât în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cât şi din cadrul regiilor autonome şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, atunci când este numit;
asigură cadrul legal de desfăşurare a licitaţiilor;
asigură şi urmareşte desfăşurarea activităţii de comercializare a produselor şi a serviciilor de piaţă, care să respecte principiile concurenţei loiale, de protejare a vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului;
se preocupă în permanenţă de perfecţionarea pregătirii profesionale a întregului personal din subordine, de însuşirea legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice pentru buna desfăşurare a activităţiilor direcţiei;
asigură finanţarea potrivit prevederilor legii;
colaborează cu celelalte servicii din cadrul primariei pentru rezolvarea problemelor legate de realizarea lucrărilor de investiţii;
în vederea întocmirii programului de investiţii al Consiliului local al municipiului Cluj – Napoca, colectează propuneri din partea compartimentelor de lucru ale primăriei, regiilor subordonate şi cetăţenilor;
întreprinde toate acţiunile necesare pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi aprobărilor pentru executarea obiectivelor de investiţii;
comunică în scris regiilor subordonate, după aprobarea bugetului, obiectivele şi sumele prevăzute în programul de investiţii;
întocmeşte proiecte de hotărâri pe care le supune aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
întocmeşte raportări lunare pentru Consiliul judetean Cluj privind realizarea obiectivelor de investiţii;
întocmeşte trimestrial situaţia statistică privind stadiul realizării obiectivelor de investiţii;
monitorizarea activităţii Consiliilor de administraţie ale regiilor autonome (Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj Napoca şi Regia Autonomă de Termoficare Cluj Napoca) şi Companiei de Transport Public Cluj Napoca şi evaluarea activităţii acestora de către Consiliul local al municipiului Cluj Napoca – în calitate de autoritate publică tutelară, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea lor;
întocmirea actelor administrative pentru aprobarea de catre Consiliul local al municipiului Cluj Napoca a Planurilor de Administrare (elaborate de Consiliile de administraţie ale regiilor autonome), care cuprind strategia de administrare pe durata de administraţie ale regiilor autonome), care cuprind strategia de administrare pe durata mandatelor pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat;
propunerea spre aprobarea Consiliului local al municipiului Cluj Napoca a comisiilor (organizate la nivelul autorităţii publice tutelare) pentru desemnarea membrilor Consiliilor de administraţie ale regiilor autonome;
întocmirea actelor administrative în vederea numirii/revocării membrilor Consiliilor de administraţie ale regiilor autonome;
întocmirea contractelor de mandat având obiect administrarea regiilor autonome, care vor fi încheiate între Consiliul local al municipiului Cluj Napoca, în calitate de autoritate publică tutelară şi administratorii regiilor autonome. Contractele de mandat constituie anexe la actele administrative de numire;
întocmirea de informări către Consiliul local al municipiului Cluj Napoca cu privire la Rapoartele semestriale elaborate de Consiliile de administraţie ale regiilor utonome privind activitatea acestor unităti (care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor).
urmărirea activităţii de întreţinere a fântânilor arteziene şi cişmelele pentru buna funcţionare a acestora şi modernizarea fântânilor arteziene de pe domeniul public.
monitorizarea zonelor cu risc de alunecare de teren, urmărirea lucrărilor de consolidare şi stopare a fenomenului.
iluminat public, ornamental decorativ, arhitectural-urmărirea funcţionării iluminatului public şi celui decorativ – ornamental, urmărirea lucrărilor de modernizare a iluminatului public, urmărirea extinderii reţelei de iluminat public, urmărirea realizării iluminatului festiv.
reparaţii curente la unităţi de învăţământ preuniversitar – propuneri, estimări, antemăsuratori în vederea executării lucrărilor;
urmărirea execuţiei lucrărilor la unităţi de învăţământ preuniversitar;
recepţionarea lucrărilor.
reparaţii curente la imobilele aflate în proprietatea Statului Român

propuneri, estimări, antemăsurători în vederea executării lucrărilor;
urmărirea execuţiei corespunzătoare a lucrărilor;
recepţionarea lucrărilor;

revitalizare imobile aflate în centrul civic al Municipiului Cluj-Napoca:

propuneri, estimări, antemăsurători în vederea executării lucrărilor;
urmărirea execuţiei corespunzatoare a lucrărilor;
recepţionarea lucrărilor;
încheierea contractelor de împrumut cu toţi proprietarii a căror imobile sunt în curs de revitalizare;

organizare alegeri:

organizare proceduri de achiziții publice în vederea organizarii alegerilor – achiziție și montare de panouri electorale, de urne, de cabine de vot, spălare perdele cabine vot, fețe de masă etc.;
urmărește activitatea de amenajare a secţiilor de votare pentru alegeri. Recepţionarea lucrărilor şi înaintarea la plată a situaţiilor de lucrări;
asigură permanența pe perioada alegerilor în sensul rezolvării tuturor problemelor tehnice aparute (caldură, lumină, defecțiuni la închiderea secțiilor, a urnelor, a cabinelor, a instalațiilor sanitare etc);

întocmeşte şi realizează și urmărește execuția implementării programelor anuale privind menţinerea viabilităţii şi perfecţionarea, întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca;
dezvoltă programe de activitate privind dirijarea circulației prin semaforizare inteligentă și clasică a intersecțiilor și trecerilor de pietoni de pe raza Municipiului Cluj-Napoca;
propune elaborarea și avizează studii privind sistematizarea circulației rutiere;
urmărește lucrările executate și comportarea în timp a dispozitivelor, materialelor, produselor și echipamentelor intrebuințate în sistemul de semnalizare rutieră;
verifică și avizează situațiile de lucrări întocmite de societățile comerciale angajate întocmește contracte, comenzi, caiete de sarcini pentru lucrările specifice;
organizează și desfasoară proceduri de achiziție publică și de licitații pentru achiziționarea produselor, lucrărilor și serviciilor necesare asigurării întreținerii, reparării, mentenanței, dezvoltării și modernizării dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca;
elaborează și propune adoptarea de acte normative privind sistematizarea circulațăei rutiere;
coordonează sistemul de monitorizare și dispecerizare a traficului;
pregătește materialul și ordinea de zi pentru sedințele Comisiei municipale de sistematizare a circulației rutiere și pietonale și intocmește Hotarârea acestei comisii;
menține permanent legături cu persoane fizice, juridice, autorităti, poliție, societățile de transport, regiile deținătoare de rețele edilitare etc.;
analizează oportunitatea și propune instituirea restricțiilor în circulația rutieră cu caracter temporar sau permanent vizând: accesul, viteza de deplasare, tonaje și gabarite admise, zonele de parcare și staționare, priorități etc. inclusiv închiderea temporară a circulației;
întocmește și actualizează planul cu organizarea circulației în municipiu, întocmește și analizează cu Politia Rutieră planurile de marcaj stradal;
stabilește reglementări de circulație ca și măsuri care să conducă la reducerea poluării tehnice și chimice produse de circulația autovehiculelor;
planifică, urmarește și decontează lucrările de semnalizare orizontală și verticală și menținerea viabilității acestora;
ia măsuri pentru asigurarea circulației pietonilor pe trotuare;
eliberează autorizațiile de spargere pentru executarea de spargeri în zona drumului și domeniului public (investiții rețele, branșamente, racorduri, intervenții accidentale – avarii rețele);
participă la predările de amplasament pentru refaceri și la recepția refacerilor spargerilor efectuate în zona drumului public la terminarea lucrărilor, în perioada de garanție și recepția finală luând sau propunând măsurile de remediere acolo unde acestea se impun;
perfecționează continuu metodologia de urmărire a spargerilor și refacerilor acestora;
participă la stabilirea condițiilor tehnice de executare a lucrărilor de investiții (la rețelele edilitare);
execută controlul permanent asupra modului în care se respectă prevederile autorizației de spargere de către beneficiari și executanții de instalații și/sau refaceri;
ia măsuri de sancționare atunci când se constată încălcarea prevederilor actelor normative în vigoare și aplică amenzile (despăgubirile) ce se impun în conformitate cu dispozițiile sefilor ierarhici;
analizează periodic împreună cu administratorii de rețele edilitare, stadiul și calitatea execuției lucrărilor;
eliberează autorizații de liber acces în vederea aprovizionării şi circulaţiei autovehiculelor pe raza Municipiului Cluj-Napoca;
eliberează certificate de înregistrare pentru vehiculele pentru care nu există obligativitatea înmatriculării;
emite avizele necesare eliberării autorizațiilor de construire pentru orice amplasare de construcție lucrare sau instalație din zona drumului sau cu influența asupra acestuia precum și pentru schimbarea destinației construcțiilor sau instalațiilor din zona drumurilor;
avizează traseele, stațiile si statiile de imbarcare/debarcare pentru taximetre, transport local și transport interurban;
actualizarea periodică a traseelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, naţional, feroviar sau aerian de persoane existent, precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou şi în regim de taxi, după caz;
înaintează propuneri privind concesionarea şi încheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local de persoane şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea publică sau privată a municipiului;
autorizarea transportatorilor pentru realizarea de către aceştia a serviciului de transport public local, respectiv:

transportul public de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou;
transportul public local de persoane sau de mărfuri în regim de taxi;
transportul public local de persoane cu autoturisme în regim de închiriere;
transportul public local de mărfuri în regim contractual;

contribuie la elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor serviciilor de transport public local, cu consultarea asociaţiilor reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu;
analizează şi verifică documentaţia depusă de persoanele fizice şi juridice în vederea emiterii autorizaţiilor de transport conform prevederilor legale;
stabileşte în colaborare cu reprezentaţii operatorilor de transport traseele principale şi secundare ale serviciului de transport public local, precum şi staţiile publice şi autogările aferente acestora;
identifică şi asigură inventarierea tuturor bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului aflate în exploatarea transportatorilor publici, precum si cele care aparțin de dispozitivul de semnalizare rutieră;
asigură respectarea cadrului legal necesar pentru darea în administrare a bunurilor aflate în exploatarea transportatorilor;
analizează şi verifică documentaţia depusă de persoanele fizice şi juridice în vederea emiterii autorizaţiilor de transport şi a copiilor conforme ale acestora respectiv autorizaţiilor taxi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
asigură înscrierea noilor solicitanţi de autorizaţii taxi si tine evidenta listelor de aşteptare;
asigură reatribuirea autorizaţiilor taxi anuale;
analizează şi verifică documentaţia depusă de persoanele fizice şi juridice în vederea emiterii autorizaţiilor în regim de închiriere, conform Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
verifică, întocmeşte şi supune spre aprobare documentaţia privind suspendarea, anularea autorizaţiilor taxi, conform legislaţiei in vigoare;
propune organizarea de întâlniri, ori de câte ori este necesar, cu asociaţiile reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu;
colaborează în efectuarea controalelor asupra persoanelor fizice şi juridice, cu toate organele de control autorizate conform legislaţiei în vigoare, în ceea ce priveşte activitatea de transport;
verifică modul în care operatorii de transport îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin în conformitate cu contractele întocmite şi în baza prevederilor legislative în vigoare;
întocmește și actualizează baza de date cuprinzand elementele de siguranță a circulației, spargerile și refacerile acestora, străzile municipiului;
verifică, analizează și rezolvă sesizările și reclamațiile persoanelor fizice și juridice privind competențele ce revin direcției de pe raza Municipiului Cluj-Napoca;
întocmește și promovează hotărâri la Consiliul local și dispoziții în legătura cu activitatile si competentele direcției si transpune în practica hotărârile Consiliului local și dispozițiile primarului în domeniul său de activitate;
rezolvă corespondența repartizată.

D. Responsabilităţi

întocmirea programului anual de investiţii;
organizarea şi asigurarea condiţiilor necesare licitării tuturor obiectivelor de investiţii cuprinse în programul de investiţii;
urmărirea realizării acestor obiective;
decontarea lucrărilor executate;
recepţia obiectivelor de investiţii finalizate;
rezolvarea în timp util a problemelor persoanelor fizice şi juridice care se adresează direcţiei;
asigură aplicarea legilor şi actelor normative în vigoare privind activitatea specifică;
asigură aplicarea HCL-urilor;
de asemenea, asigură relaţiile cu publicul şi evidenţa activităţilor specifice prin serviciile specializate din cadrul compartimentului;
este responsabil de actele întocmite din punct de vedere juridic – aplicarea legislaţiei specifice achiziţiilor publice, de deciziile luate din punct de vedere legislativ, tehnic şi financiar.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

aplică în conformitate cu împuternicirea primită din partea Primarului legislaţia specifică în domeniul;
organizează şi supraveghează desfăşurarea tuturor activitaţilor legate de direcţie, asigurând întocmirea în termen a actelor pe care apoi le supune atenţiei viceprimarului, primarului sau Consiliului local municipiului Cluj-Napoca;
conducerea de activităţi, proiecte, programe;
evaluarea, revizuirea şi propunerea de recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor curente;
formulări de politici, strategii şi proceduri noi, actualizate sau îmbunătăţite;
estimarea, asigurarea şi gestiunea financiară, tehnică, materială;
implementarea de planuri şi strategii de comunicare internă şi externă;
soluţionează problemele constatate conform competenţelor compartimentului sau propune soluţii de rezolvare a problemelor de către alte compartimente de muncă din cadrul primăriei, a altor unităţi subordonate sau care colaborează cu primăria precum şi persoanele fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului, după caz.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Relaţii interne

colaborează cu direcţiile şi compartimentele din cadrul primăriei primind şi furnizând informaţii specifice direcţiei, care contribuie în foarte mare măsură la rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii sau acelea pe care le constată inspectorii pe teren şi sunt de competenţa acestora.

Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte

Primeşte şi furnizează informaţii referitoare la probleme specifice Serviciului Relaţii comunitare şi turism şi Biroului Mass-media.

Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii

Primeşte şi furnizează informaţii privind activităţile specifice compartimentului de muncă – referitoare la locuinţe fond de stat, spaţii cu altă destinaţie, alte imobile fond de stat aflate în administrare.
Transmite şi primeşte informaţii privind situaţia juridică a unor terenuri pe care se înregisrează probleme privind activitatea specifică compartimentului de muncă.

Serviciul Situații de urgență

Transmite şi primeşte informaţii privind problemele existente în zone care prezintă pericol (alunecări de teren, obturare cursuri de apă, inundaţii etc).

Direcţia Generală de Urbanism

Transmite şi primeşte informaţii privind existenţa autorizaţiilor de construire, organizările de şantiere, respectarea prevederilor privind avizele pentru diverse lucrări de constucţie.

Direcţia Economică

Primeşte şi transmite informaţii specifice activităţii compartimentelor de activitate.

Direcția Ecologie urbană și spații verzi

Primeşte şi transmite informaţii specifice activităţii compartimentelor de activitate.

Direcția Generală Poliția locală

Primeşte şi transmite informaţii specifice activităţii compartimentelor de activitate.

Direcția Impozite și taxe locale

Primeşte şi transmite informaţii specifice activităţii compartimentelor de activitate.

Direcția Juridică

Primeşte şi transmite informaţii specifice activităţii compartimentelor de activitate.

Relații de reprezentare

Când este cazul, de participare în cadrul unor comisii, prin dispoziţii ale primarului.

În coordonarea Administratorului public, conform Dispoziției nr. 3102/2016, art. 1. (2 ) si art. 2.

Relații de control

Faţă de regii, agenţii prestatori de servicii şi PFA, societăţi comerciale cu care are conrtacte încheiate.

Relaţii externe
Relaţii cu unităţi din exterior – colaborează cu:

regiile autonome (Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca și Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca);
Compania de Transport Public Călători Cluj-Napoca;
diferite societăţi comerciale cu care are închiate contracte de lucrări, servicii, produse, contracte de colaborare;
Institutul de Medicină Legală;
toate unităţile de învăţământ, gradiniţele din municipiu;
Inspecţia de Stat în Construcţii;
Comitetul pentru situaţii de urgenţă “Avram Iancu”;
Direcţia de Sănătate Publică;
S.C. Eon Gaz;
S.C. Electrica SA;
S.C. RomTelecom;
Oficiul Naţional de cadastru Geodezie şi Publicitate imobiliară;
Poliţia Municipală, Poliţia Rutieră;
Guvernul României, diferite ministere;
Judecătoria Cluj;
Tribunalul Cluj-Napoca;
Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca;
Inspectoratul Judeţean de Cultură – Comisia Zonală de Monumente Istorice;
Garda de Mediu;
Inspectoratul de Mediu;
Direcţia Sanitar Veterinară;
Compania de Apă Someş;
Jandarmeria;
Consiliul Judeţean Cluj;
Instituţia Prefectului Judeţului Cluj;
Compania Natională de Investiţii;
Curtea de Conturi;
Compania Naţională Apele Române;
Institutul de Sănătate Publică ,,Iuliu Moldovan”;
persoane fizice etc.

Furnizează informaţii privind activitatea compartimentului, a modului de rezolvare a sesizărilor populaţiei, etc.

Primeşte informaţii privind problemele de interes pentru activitatea compartimentului.

Un capitol aparte şi foarte important este constituit de relaţiile cu populaţia municipiului.

Anual se primesc, se verifică şi se răspunde la sesizări şi reclamaţii primite din partea populaţiei pe teme din cele mai variate:

activitatea din cadrul asociaţiilor de locatari- reabilitarea termică;
luminat public şi iluminat arhitectural;
căi publice, poduri, podeţe;
fântâni arteziene;
locuinţe insalubre în imobilele proprietate de stat;
autorizări de spargeri a domeniului public;
probleme privind tranposrtul în comun;
probleme de siguranţa circulaţiei;
activităţi comerciale în pieţe;
cimitire în privinţa locurilor de veci, a construcţiilor de morminte, întreţinere a curăţeniei în cimitire;
investiţii pe domeniul public etc.

Sesizările se primesc pe diverse canale de informaţie:

reclamaţii scrise;
internet;
telefonice pe telefonul 984;
reclamaţii verbale făcute direct la sediul Primăriei;
reclamaţii primite prin intermediul presei (presa scrisă, televiziune, posturi de radio, email, etc.);
comunicarea informaţiilor în interiorul instituţiei se face prin:

note interne;
referate;
informări;
rapoarte de activitate zilnice, lunare şi anuale;
programe de activitate lunare şi anuale.

Comunicarea informaţiilor în exterior se face prin adrese primite şi expediate colaboratorilor.

Comunicarea cu populaţia se face prin :

reclamaţii scrise, telefonice, pe net sau verbale primite din partea populaţie;
răspunsuri scrise, răspunsuri transmise pe net, informaţii transmise verbal cetăţenilor de către inspectorii serviciului, în funcţie de situaţie;
relaţiile cu presa scrisă şi audio-video care primeşte informaţiile solicitate direct sau prin intermediul Biroului Mass-media în funcţie de dispoziţiile primite pe cale ierarhică în această privinţă.

* Prin Dispoziția nr. 3102/2016 se delegă administratorului public unele atribuții conferite de lege primarului, pe durata mandatului primarului municipiului Cluj Napoca, după cum urmează:

Atribuțiile de coordonare a unor compartimente de muncă din aparatul de specialitate al primarului, astfel:

Direcția tehnică:

coordonarea activității privind realizarea obiectivelor de investiții;
monitorizarea reglementării circulației vehicolelor și pietonilor în Municipiul Cluj-Napoca, acordare avize necesare obținerii autorizațiilor de construire pentru construcții civile cu diverse destinații, urmărirea lucrărilor la rețele edilitare;
coordonarea activității privind achizițiile publice în scopul realizării programelor de lucrări publice la nivelul Municipiului Cluj-Napoca;
monitorizarea programului de lucrări pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparații ale drumurilor și podurilor precum și consolidării de teren care afectează drumurile sau podurile din Municipiul Cluj-Napoca;
asigurarea desfășurării activității cimitirelor aflate în patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca;
coordonarea activității din hale și piețe aflate în administrarea Municipiului Cluj-Napoca;
monitorizarea reparațiilor curente la imobile aflate în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, reparații curente la unități de invățământ preuniversitar, iluminat public, întreținere, fațadizări.

În scopul îndeplinirii atribuțiilor delegate, administratorul public, va semna actele si documentele întocmite de către Direcția Tehnică.

Prin Dispoziția nr. 3668/2016 se delegă calitatea de ordonator principal de credite, administratorului public din cadrul Primariei municipiului Cluj-Napoca, cu drept de a semna în numele ordonatorului principal de credite, documentele privind executia bugetului agreat al municipiului Cluj-Napoca, fără condiții de limită, pe durata mandatului primarului municipiului Cluj-Napoca.

Primarul rămâne competent să exercite oricând una sau mai multe atribuții delegate, actele sale efectuate în legătură cu acestea fiind întru totul valabile, administratorul public exercitandu-și atribuțiile în numele primarului, nu în numele funcției pe care o deține.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 6.

Este subordonat directorului executiv al Direcţiei Tehnice, Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • întocmeşte programe de lucrări pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii care le revin, prevăzute conform normelor legale în Cartea Tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Asigură efectuarea, dupa caz, de modificări, transformări, modernizări și consolidări ale drumurilor și podurilor, precum și consolidări a alunecărilor de teren care afectează drumurile sau podurile, numai pe baza de proiecte și asigură verificarea, potrivit legii, prin specialiști verificatori de proiecte atestați.
 2. Urmărește execuția lucrărilor de investiții prin personalul propriu care exercită rolul proprietarului și investitorului și asigură verificarea execuției corecte a lucrărilor prin diriginți de specialitate sau agenți de consultanță specializați pe tot parcursul realizării lucrărilor.
 3. Urmărește execuţia lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor şi podurilor prin personalul propriu şi asigură verificarea execuţiei corecte a lucrărilor (conform devizelor de lucrări acceptate) din punct de vedere calitativ și cantitativ.
 4. Asigură soluționarea neconformitatilor, defectelor apărute pe parcursul execuției lucrărilor, precum și a deficiențelor proiectelor.
 5. Asigură stabilirea nivelului calitativ care trebuie realizat prin proiectare și execuție pe baza reglementărilor tehnice, precum și a studiilor și cercetărilor efectuate.
 6. Asigură obținerea acordurilor și avizelor prevăzute de lege și autorizația de construcție.
 7. Asigură recepția lucrărilor de construcții la terminarea acestora și la expirarea perioadei de garanție.
 8. Asigură întocmirea, păstrarea și completarea la zi a cărții tehnice a construcției.
 9. Asigură urmărirea comportării în timp a construcțiilor conform prevederilor din cartea tehnică a construcției și reglementărilor tehnice.
 10. Întocmirea caietelor de sarcini pentru licitații de proiectare și executie.
 11. Urmărește executarea contractelor încheiate la nivelul compartimentului.
 12. Întocmește baza de date privind sesizările cetățenilor municipiului, a societăților comerciale, regiilor autonome privind starea drumurilor, răspunde acestor sesizări, propune și urmărește execuția lucrărilor solicitate de cetăţenii Municipiului Cluj-Napoca.
 13. Întocmește programe anuale de reparații și întreținere a podurilor, podețelor, pasajelor de cale ferată din Municipiul Cluj-Napoca.
 14. Întocmește referate și proiecte de hotărâri de consiliu local și urmărește ducerea lor la îndeplinire după adoptarea acestora.
 15. Asigură întocmirea informărilor către cetățeni prin conferințele de presă, dezbateri publice și întâlniri cu asociațiile de locatari/proprietari.
 16. Întocmește programe pe termen scurt, mediu și lung, privind întretinerea și reparația străzilor, aleilor și trotuarelor din municipiu.

D. Responsabilităţi:

Este responsabil de actele întocmite şi de deciziile luate pe linie tehnică şi financiară.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • folosirea computerului şi a programelor specifice serviciului;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu (construcţii drumuri, poduri, achiziţii, administraţie locală).

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

a) Intern:

Relaţii funcționale: cu toate compartimentele din cadrul primăriei;
Relaţiii de control: a stării drumurilor;
Relaţii de reprezentare: când este cazul de participare în cadrul unor comisii, prin dispoziţii ale primarului.

b) Extern:

Relaţii cu autorităţi şi instituţii publice: regii, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, Consiliul Judetean Cluj, Inspecția în Construcții, Curtea de Conturi, D.R.D.P. Etc.

 • relații cu persoane juridice private: societăți comerciale, asociații,
 • relații cu organizații neguvernamentale: asociații.
 • relații cu persoane fizice.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam.18, 18A, 18B.

Este subordonat directorului executiv al Direcţiei Tehnice, Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

Organizarea, verificarea şi recepţionarea activităţilor de:

 • întreţinere şi modernizare fântâni arteziene şi cişmele;
 • reparaţii curente la unităţi de învăţămant preuniversitar;
 • reparaţii curente la imobilele aflate în proprietatea Statului Român
 • lucrări de intervenție în regim de urgență asupra clădirilor situate în „ Ansamblul Urban – centrul istoric al orașului Cluj-Napoca”;
 • lucrări de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în „ Ansamblul Urban – centrul istoric al orașului Cluj-Napoca”;
 • organizare alegeri.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

Întreţinere şi modernizare fântâni arteziene şi cişmele

 • urmărirea activităţii de întreţinere fântâni arteziene şi cişmele pentru buna funcţionare a acestora şi modernizarea fântânilor arteziene de pe domeniul public.

Reparaţii curente la unităţi de învăţământ preuniversitar

 • propuneri, estimări, antemăsurători în vederea executării lucrărilor;
 • urmărirea execuţiei lucrărilor la unităţi de învăţământ preuniversitar;
 • recepţionarea lucrărilor.

Reparaţii curente la imobilele aflate in proprietatea Statului Român

 • propuneri, estimări, antemăsurători în vederea executării lucrărilor;
 • urmărirea execuţiei corespunzatoare a lucrărilor;
 • recepţionarea lucrărilor.

Lucrări de intervenție în regim de urgență asupra clădirilor situate în „ Ansamblul Urban- centrul istoric al orașului Cluj-Napoca”

 • contractarea proiectului și obținerea autorizațiilor în regim de urgență;
 • contractarea lucrarilor de interventie în regim de urgență;
 • urmărirea execuției corespunzătoare a lucrărilor;
 • recepționarea lucrărilor.

Lucrări de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în „ Ansamblul Urban- centrul istoric al orasului Cluj-Napoca”

 • organizare licitații pentru contractarea proiectului și obținerea autorizațiilor de construire;
 • organizarea licitațiilor în vederea contractării lucrărilor de protejare și intervenții;
 • urmărirea execuției corespunzătoare a lucrărilor;
 • recepționarea lucrărilor.

Organizare alegeri:

 • organizare proceduri de achiziții publice în vederea organizarii alegerilor – achiziție și montare de panouri electorale, de urne, de cabine de vot, spălare perdele cabine vot, fețe de masă etc.;
 • urmărește activitatea de amenajare a secţiilor de votare pentru alegeri. Recepţionarea lucrărilor şi înaintarea la plată a situaţiilor de lucrări;
 • asigură permanența pe perioada alegerilor în sensul rezolvării tuturor problemelor tehnice aparute (caldură, lumină, defecțiuni la închiderea secțiilor, a urnelor, a cabinelor, a instalațiilor sanitare etc).

D. Responsabilităţi:

 • aplicarea actelor normative pentru buna funcţionare a activităţilor menţionate mai sus, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii şi asigurarea protecţiei mediului înconjurător.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • folosirea computerului şi a programelor specifice serviciului;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

 • colaborează cu toate compartimentele din cadrul instituţiei.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 18.

Este subordonat: directorului executiv al Direcţiei Tehnice, Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • monitorizarea consumului de energie în clădirile publice și formularea de strategii de reducere a acestuia;
 • organizarea, verificarea şi recepţionarea activităţilor de iluminat public, ornamental decorativ, arhitectural.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

a) Eficiență Energetică:

 • crearea bazei de date privind consumurile energetice in clădirile publice si administrative;
 • formularea de strategii de reducere a consumului de energie în clădirile publice și de promovarea a surselor de energie neconvenționale;
 • monitorizarea consumului de energie în clădirile publice.

b) Iluminat public, ornamental decorativ, arhitectural:

 • urmărirea funcţionării iluminatului public şi celui decorativ- ornamental, urmărirea lucrărilor de modernizare a iluminatului public, urmărirea extinderii reţelei de iluminat public, urmărirea realizării iluminatului festiv;
 • elaborarea și implementarea de strategii de reducere a consumului de energie electrică la rețeaua de iluminat existentă;
 • întreținerea sistemului de iluminat public, arhitectural și ornamental decorativ;
  elaborarea și implementarea de strategii de creștere a calității serviciului public de iluminat stradal.

D. Responsabilităţi:

 • aplicarea actelor normative pentru buna funcţionare a activităţilor menţionate mai sus, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • folosirea computerului şi a programelor specifice serviciului;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

 • colaborează cu toate compartimentele din cadrul primăriei.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, parter, cam. 3.

Este subordonat directorului executiv al Direcţiei Tehnice, Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

Asigură punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, a dispoziţiilor primarului, a viceprimarilor, Administratorului public şi ale directorului executiv al Direcţiei Tehnice cu care se încredinţează spre îndeplinire Serviciului Investiţii. Crează cadrul favorabil şi se preocupă de realizarea obiectivelor de investiţii cuprinse în programul anual de investiţii.

Rezolvă toate problemele de competenţa serviciului conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi răspunde în timp legal solicitărilor adresate de către persoanele fizice şi juridice sau de către celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Cluj-Napoca.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Asigură punerea în executare a legilor şi actelor normative în vigoare, ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local, a dispoziţiilor primarului cu care a fost încredinţat Serviciul Investiţii.
 2. Întocmeşte programul anual de investiţii al Consiliului local al municipiului Cluj – Napoca.
 3. Întocmeşte documentaţile descriptive pentru obiectivele de investiţii care urmează a fi promovate.
 4. Întocmește contractele de execuție sau achiziție pentru obiectivele a căror procedură de licitașie a fost încheiată. Urmărește derularea contractelor.
 5. Colaborează, după caz, cu proiectantul sau executantul obiectivelor de investiții pentru realizarea acestora în condiții optime.
 6. Urmărește modul de realizare a obiectivelor de investiții cuprinse în programului anual de investiții. Emite ordinul de începere al lucrărilor, predarea-primirea amplasamentului și a bornelor de reper, pregatirea recepției la terminarea lucrărilor, pregatirea recepției finale, predarea-primirea investiției la beneficiar.
 7. Urmărește stadiul fizic de realizare a obiectivelor de investiții stabilind împreună cu executantul lucrărilor, graficul de execuție în concordanță cu sumele alocate prin buget.
 8. Întocmește documentele necesare pentru efectuarea plăților la obiectivele de investiții în derulare (execuție lucrări, proiectare, expertize, dotări, etc.) și le inaintează la plata către Direcția Economică.
 9. Colaborează cu celelalte servicii din cadrul Primăriei pentru rezolvarea problemelor legate de realizarea investițiilor.
 10. În vederea întocmirii programului de investiții al Consiliului local al municipiului Cluj– Napoca, centralizează cererile privind investițiile solicitate din partea compartimentelor de lucru ale Primăriei, regiilor subordonate și cetățenilor, inventariază lucrările în curs de execuție – stabilește restului cantitativ și valoric; urmărește și verifică realizarea investițiilor publice.
 11. Urmărește comportării în exploatare a construcțiilor pe perioada de garanție a lucrărilor.
 12. Întreprinde toate acțiunile necesare/după caz pentru obținerea avizelor acordurilor și aprobărilor pentru executarea obiectivelor de investiții.
 13. Comunică în scris regiilor subordonate, după aprobarea bugetului, obiectivele și sumele prevazute în programul de investiții.
 14. Întocmește proiecte de hotărâri care le supune aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 15. Întocmește trimestrial situația statistică privind stadiul realizării obiectivelor de investiții.
 16. Rezolvă corespondența repartizată.

D. Responsabilităţi:

 • realizarea investițiilor publice la obiective beneficiare de fonduri de la bugetul local și alte surse constituite potrivit legii;
 • urmărirea execuției investițiilor derulate la obiective beneficiare de fonduri de la bugetul local;
 • derulare contracte, avizare plăți – ținerea sub control a contractelor;
 • recepţia obiectivelor de investiții finalizate;
 • urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor;
 • rezolvarea în timp util a problemelor persoanelor fizice și juridice care se adresează seviciului.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

Organizează şi supraveghează desfăşurarea tuturor activităţilor legate de Serviciul Investiţii, asigurând întocmirea în termen a actelor pe care apoi le supune atenţiei directorului executiv al Direcţiei Tehnice, primarului sau Consiliului local municipiului Cluj-Napoca.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Relații funcționale:

 • solicită din partea compartimentelor de muncă a primăriei informaţii utile pentru întocmirea programului de investiţii, pentru rezolvarea problemelor legate de derularea programului de investiţii sau problemelor cetăţenilor;
 • aceleaşi informaţii şi cu acelaşi scop, se solicită regiilor subordonate primăriei sau diferitelor societăţi comerciale, instituţii (societăţi de proiectare sau execuţie lucrări, consilii judeţene, prefecturi, ministere, primării, inspectorate, etc.);
 • la rândul său, Serviciul Investiţii furnizează informaţii către toate compartimentele de muncă a primariei, societăţi comerciale, instituţii sau cetăţeni.

Relații de reprezentare:

 • prin dispoziţia primarului asigură participarea în cadrul unor comisii.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 24, 25, 26.

Este subordonat directorului executiv al Direcţiei Tehnice, Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 1. Întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca format din semafoare, marcaje, indicatoare, stâlpișori, gărdulețe, parapeți și alt mobilier urban specializat.
 2. Organizarea procedurilor de licitație pentru achizitionare de produse, servicii și lucrări în domeniul semnalizării rutiere și a transporturilor locale în vederea întreținerii, reparării, mentenanței, dezvoltării și modernizării dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca format din semafoare, marcaje, indicatoare, stâlpișori, gărdulețe, parapeți și alt mobilier urban specializat. Întocmește propuneri privind programe de investiții pentru străzi pe componența semafoare, marcaje, mobilier stradal specializat serviciului.
 3. Reglementarea circulației vehiculelor și pietonilor și propune măsuri de creștere a siguranței și fluenței circulației rutiere inclusiv pentru situațiile care impun restricții și închideri ale circulației rutiere.
 4. Reglementarea aprovizionării şi circulaţiei autovehiculelor pe raza Municipiului Cluj-Napoca.
 5. Reglementarea modului de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor lente care nu se supun înmatriculării.
 6. Acordarea avizelor necesare pentru obținerea autorizațiilor de construire pentru construcții civile cu diverse destinații si pentru amplasarea altor obiective (instalații, panouri publicitare etc.) în zona drumului public, inclusiv promovarea in comisia de circulatie la solicitarea investitoriilor a studiilor de trafic necesare in vederea urbanizarii unor zone, etc.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Întocmește, realizează și urmărește execuția implementării programelor anuale privind menținerea viabilității și perfecționarea, întreținerea, repararea, mentenanță, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca.
 2. Dezvoltă programe de activitate privind dirijarea circulației prin semaforizare inteligentă și clasică a intersecțiilor și trecerilor de pietoni de pe raza Municipiului Cluj-Napoca.
 3. Propune elaborarea și avizează studii privind sistematizarea circulației rutiere.
 4. Urmărește lucrările executate și comportarea în timp a dispozitivelor, materialelor, produselor și echipamentelor întrebuințate în sistemul de semnalizare rutieră.
 5. Verifică și avizează situațiile de lucrări întocmite de societățile comerciale angajate întocmește contracte, comenzi, caiete de sarcini pentru lucrările specifice.
 6. Organizează și desfășoară proceduri de achiziție publică și de licitații pentru achiziționarea produselor, lucrărilor și serviciilor necesare asigurării întreținerii, reparării, mentenanței, dezvoltării și modernizării dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca.
 7. Elaborează și propune adoptarea de acte normative privind sistematizarea circulației rutiere.
 8. Colaborează cu dispeceratul și sistemul de monitorizare.
 9. Pregătește materialul și ordinea de zi pentru sedințele Comisiei municipale de sistematizare a circulației rutiere și pietonale și întocmeste hotărârea acestei comisii.
 10. Menține permanent legături cu persoane fizice, juridice, autorități, poliție etc.
 11. Analizează oportunitatea și propune instituirea restricțiilor în circulația rutieră cu caracter temporar sau permanent vizând: accesul, viteza de deplasare, tonaje și gabarite admise, zonele de parcare și staționare, priorități etc., inclusiv închiderea temporară a circulației.
 12. Întocmește și actualizează planul cu organizerea circulației în municipiului, întocmește și analizează cu Poliția Rutieră planurile de marcaj stradal.
 13. Stabilește reglementari de circulație ca și măsuri care să conducă la reducerea poluării tehnice și chimice produse de circulația autovehiculelor.
 14. Planifică, urmărește și decontează lucrările de semnalizare orizontală și verticală și menținerea viabilității acestora.
 15. Ia măsuri pentru asigurarea circulației pietonilor pe trotuare.
 16. Eliberează autorizații de liber acces în vederea aprovizionării şi circulaţiei autovehiculelor pe raza Municipiului Cluj-Napoca.
 17. Eliberează certificate de înregistrare pentru vehiculele pentru care nu există obligativitatea înmatriculării.
 18. Emite avizele necesare eliberării autorizațiilor de construire pentru orice amplasare de construcție lucrare din zona drumului sau cu influența asupra acestuia precum și pentru schimbarea destinației construcțiilor din zona drumurilor.
 19. Acolo unde pentru emiterea avizelor necesare eliberării autorizațiilor de construire este necesara intocmirea studiului de trafic, avizul se elibereaza doar in baza hotararii Comisiei de Circulatie careia i-a fost pus la dispozitie studiul de circulatiei intocmit prin grija si cheltuiala investitorilor.
 20. Avizează traseele, stațiile și stațiile de îmbarcare/debarcare pentru taximetre, transport local și transport interurban.
 21. Intocmeste si actualizeaza baza de date cuprinzand elementele de siguranta a circulatiei.
 22. Verifică, analizează si rezolvă sesizarile și reclamațiile persoanelor fizice și juridice privind competentele ce revin serviciului de pe raza Municipiului Cluj-Napoca.
 23. Întocmește și promovează hotărâri la Consiliul local și dispoziții în legatură cu activitațile și competentele serviciului și transpune în practică hotărârile Consiliului local și dispozițiile primarului, în domeniul său de activitate.

D. Responsabilităţi:

Este responsabil de actele întocmite şi de deciziile luate din punct de vedere legislativ, tehnic şi financiar.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 1. Face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciului.
 2. Propune proiecte de hotărâre de consiliu local referitoare derularea activităţilor serviciului.
 3. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu (construcţii, achiziţii publice, administraţie locală, cod rutier, regimul drumurilor, transport local etc.).

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Intern:

 • relaţii funcționale: – cu toate serviciile din cadrul primăriei;
 • relaţii de control: – a stării tehnice a drumurilor inclusiv a mobilierului urban şi a semnalizării rutiere;
 • relaţii de reprezentare: – participarea în cadrul unor comisii, prin dispoziţii, conform dispozițiilor șefilor ierarhici.

Extern:

 • relaţii cu autorităţi şi instituţii publice: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Fondurilor Europene, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, Consiliul Judetean Cluj, Consiliul local, Inspecţia în Construcţii, Curtea de conturi, CNANDR, instituţii publice etc.
 • relaţii cu persoane juridice private: societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, organizaţii, asociaţii reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu etc.
 • relaţii cu organizaţii neguvernamentale: asociaţii, fundaţii, etc.
 • relaţii cu persoane fizice: corespondenţa cu cetăţenii.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 24, 25, 26.

Este subordonat directorului executiv al Direcţiei Tehnice, Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public.

B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 1. Reglementarea transportului public local de persoane și în regim taxi.
 2. Reglementarea modului de execuție a lucrărilor la rețelele edilitare, eliberarea autorizațiilor de spargere și urmărirea refacerii străzilor și a zonelor afectate de lucrări.
 3. Acordarea avizelor necesare pentru obținerea autorizațiilor de construire pentru rețele edilitare și pentru amplasarea altor obiective instalații în zona drumului public

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Verifică și avizează situațiile de lucrări întocmite de societățile comerciale angajate întocmește contracte, comenzi, caiete de sarcini pentru lucrările specifice.
 2. Propune Comisiei municipale de sistematizare a circulației rutiere și pietonale masuri pentru imbunatatirea si desfasurarea transportului local inclusiv in regim taxi.
 3. Menține permanent legături cu persoane fizice, juridice, autorități, poliție, societățile de transport, regiile deținătoare de rețele edilitare etc.
 4. Eliberează autorizațiile de spargere pentru executarea de spargeri în zona drumului și domeniului public (investiții rețele, branșamente, racorduri, intervenții accidentale-avarii rețele).
 5. Participă la predările de amplasament pentru refaceri și la recepția refacerilor spargerilor efectuate în zona drumului public la terminarea lucrărilor, în perioada de garanție și recepția finală luând sau propunând măsurile de remediere acolo unde acestea se impun.
 6. Perfecționează continuu metodologia de urmărire a spargerilor și refacerilor acestora.
 7. Participă la stabilirea condițiilor tehnice de executare a lucrărilor de investiții (la rețelele edilitare).
 8. Execută controlul permanent asupra modului în care se respectă prevederile autorizației de spargere de către beneficiari și executanții de instalații și/sau refaceri.
 9. Ia măsuri de sancționare atunci când se constată încălcarea prevederilor actelor normative în vigoare și aplică amenzile (despăgubirile) ce se impun în conformitate cu dispozițiile șefilor ierarhici.
 10. Analizează periodic împreună cu administratorii de rețele edilitare, stadiul și calitatea execuției lucrărilor.
 11. Emite avizele necesare eliberării autorizațiilor de construire pentru orice amplasare de instalație edilitara in zona drumului.
 12. Avizează traseele, stațiile și stațiile de îmbarcare/debarcare pentru taximetre, transport local și transport interurban.
 13. Actualizarea periodică a traseelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, naţional, feroviar sau aerian de persoane existent, precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou şi în regim de taxi, după caz.
 14. Înaintează propuneri privind concesionarea şi încheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local de persoane şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea publică sau privată a municipiului;
 15. Autorizarea transportatorilor pentru realizarea de către aceştia a serviciului de transport public local, respectiv:
  • transportul public de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou;
  • transportul public local de persoane sau de mărfuri în regim de taxi;
  • transportul public local de persoane cu autoturisme în regim de închiriere;
  • transportul public local de mărfuri în regim contractual.
 16. Contribuie la elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor serviciilor de transport public local, cu consultarea asociaţiilor reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu.
 17. Analizează şi verifică documentaţia depusă de persoanele fizice şi juridice în vederea emiterii autorizaţiilor de transport conform prevederilor legale.
 18. Stabileşte în colaborare cu reprezentaţii operatorilor de transport traseele principale şi secundare ale serviciului de transport public local, precum şi staţiile publice şi autogările aferente acestora.
 19. Identifică şi asigură inventarierea tuturor bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului aflate în exploatarea transportatorilor publici, precum si cele care aparțin de dispozitivul de semnalizare rutieră.
 20. Asigură respectarea cadrului legal necesar pentru darea în administrare a bunurilor aflate în exploatarea transportatorilor.
 21. Analizează şi verifică documentaţia depusă de persoanele fizice şi juridice în vederea emiterii autorizaţiilor de transport şi a copiilor conforme ale acestora respectiv autorizaţiilor taxi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
 22. Asigură înscrierea noilor solicitanţi de autorizaţii taxi și ține evidența listelor de aşteptare.
 23. Asigură reatribuirea autorizaţiilor taxi anuale, în condițiile în care legislația o permite.
 24. Analizează şi verifică documentaţia depusă de persoanele fizice şi juridice în vederea emiterii autorizaţiilor în regim de închiriere, conform Legii nr.38/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
 25. Verifică, întocmeşte şi supune spre aprobare documentaţia privind suspendarea, anularea autorizaţiilor taxi, conform legislaţiei in vigoare.
 26. Propune organizarea de întâlniri, ori de câte ori este necesar, cu asociaţiile reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu.
 27. Colaborează în efectuarea controalelor asupra persoanelor fizice şi juridice, cu toate organele de control autorizate conform legislaţiei în vigoare, în ceea ce priveşte activitatea de transport.
 28. Verifică modul în care operatorii de transport îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin în conformitate cu contractele întocmite şi în baza prevederilor legislative în vigoare.
 29. Întocmeșe și actualizează baza de date cuprinzând spargerile și refacerile acestora, străzile municipiului.
 30. Verifică, analizează si rezolvă sesizarile și reclamațiile persoanelor fizice și juridice privind competentele ce revin serviciului de pe raza Municipiului Cluj-Napoca.
 31. Întocmește și promovează hotărâri la Consiliul local și dispoziții în legatură cu activitațile și competentele serviciului și transpune în practică hotărârile Consiliului local și dispozițiile primarului, în domeniul său de activitate.

D. Responsabilităţi:

Este responsabil de actele întocmite şi de deciziile luate din punct de vedere legislativ, tehnic şi financiar.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 1. Face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciului.
 2. Propune proiecte de hotărâre de consiliu local referitoare derularea activităţilor serviciului.
 3. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu (construcţii, instalaţii, achiziţii publice, administraţie locală, cod rutier, regimul drumurilor, transport local etc.).

F. Sistemul de relații al compartimentului de muncă:

Intern:

 • relaţii funcționale: – cu toate serviciile din cadrul primăriei;
 • relaţii de control: – a stării tehnice a drumurilor inclusiv a mobilierului urban şi a semnalizării rutiere;
 • relaţii de reprezentare: – participarea în cadrul unor comisii, prin dispoziţii, conform dispozițiilor șefilor ierarhici.

Extern:

 • relaţii cu autorităţi şi instituţii publice: deţinatori de reţele edilitare, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Fondurilor Europene, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, Consiliul Judetean Cluj, Consiliul local, Inspecţia în Construcţii, Curtea de conturi, CNANDR, instituţii publice etc.
 • relaţii cu persoane juridice private: societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, organizaţii, asociaţii reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu etc.
 • relaţii cu organizaţii neguvernamentale: asociaţii, fundaţii etc.
 • relaţii cu persoane fizice: corespondenţa cu cetăţenii.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 4.

Este subordonat directorului executiv al Direcţiei Tehnice, Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • întocmeşte acte şi documente specifice derulării procedurilor de achiziţie publică: referate, note justificative, strategii de contractare etc.;
 • întocmeşte Planul anual de achiziţii;
 • întocmeşte rapoarte ale procedurii şi comunicări privind rezutatul procedurii etc.;
 • întocmeşte fişe de date în vederea desfăşurării procedurilor de achiziţie;
 • întocmeşte raportarea anuală privind achiziţiile publice derulate şi o transmite la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
 • întocmeşte răspunsuri la clarificări primite din partea posibililor ofertanţi;
 • întocmeşte puncte de vedere în urma contestării procedurilor de achiziţie publică;
 • întocmeşte acte şi note interne necesare pentru a răspunde solicitărilor din partea altor compartimente;
 • întocmeşte răspunsuri la diverse cereri provenite de la cetăţeni;
 • întocmeşte anunţurile de participare/invitaţiile de participare pe care le postează în sistemul SEAP;
 • întocmeşte proiecte de hotărâre privind desfăşurarea achziţiilor publice;
 • întocmeşte notificări către UCVAP.

Scopul – derularea achiziţiilor publice în scopul realizării investiţiilor necesare dezvoltării oraşului şi asigură achiziţionarea bunurilor necesare desfăşurării în condiţii normale a municii în cadrul instituţiei.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Coordonează întreaga activitate privind achiziţiile publice în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca urmărind demararea, desfăşurarea şi finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice, conform Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016, Legii nr. 100/2016, Legii nr. 101/2016, OUG nr. 395/2016, modificată.
 2. Elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante.
 3. Elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs.
 4. Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Legea nr. 98/2016 şi HG nr. 395/2016.
 5. Aplică şi finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
 6. Coordonează și supraveghează elaborarea documentațiilor de achiziție pentru implementarea proiectelor cu finanțare externă.
 7. Constituie şi predă pentru păstrare dosarul achiziţiei publice către compartimentul de specialitate.
 8. Întocmeşte materiale şi analize de sinteză la solicitarea primarului, viceprimarilor, precum şi a directorului executiv al Direcţiei Tehnice cu care se încredinţează pentru ducerea la îndeplinire Serviciului Achiziţii publice.
 9. Participă în comisiile de evaluare pentru procedurile de achiziţie publică organizate în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.
 10. Asigură cadrul legal de desfăşurare a licitaţiilor.
 11. Se preocupă în permanenţă de buna desfăşurare a activităţii Serviciului Achiziţii publice, executând cu loialitate şi bună credinţă sarcinile primite, în limitele legale de competenţă.
 12. Se preocupă în permanenţă de perfecţionarea pregătirii profesionale a întregului personal din subordine, de însuşirea legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice.
 13. Acordă consultanţă de specialitate.
 14. Întocmeşte note interne, referate, informări.
 15. Colaborează cu celelalte servicii din cadrul primăriei.

D. Responsabilităţi:

 • este responsabil de actele întocmite din punct de vedere juridic – aplicarea legislaţiei specifice achiziţiilor publice.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • folosirea computerului şi a programelor specifice serviciului;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

 • colaborează cu toate compartimentele din cadrul primăriei în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării rapide şi competente a cererilor de realizare achiziţii, alte cereri.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea:

Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3;
Piaţa agroalimentară Flora;
Piaţa agroalimentară Hermes;
Piaţa agroalimentară Zorilor;
Piaţa Ira, Abator şi Grigorescu.

Este subordonat: directorului executiv al Direcţiei Tehnice, Viceprimarilor și Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • întocmeşte acte şi documente specifice necesare administrării pieţelor: referate, note justificative etc.;
 • întocmeşte şi supune aprobării Regulamentul de funcţionare a pieţelor;
 • întocmeşte situaţii lunare cu privire la încasările din pieţele agroalimentare;
 • întocmeşte informari cu privire la activitatea compartimentului de muncă;
 • întocmeşte raportarea anuală privind încasările şi cheltuielile compartimentului de muncă;
 • întocmeşte răspunsuri la cererile primite din partea producătorilor agricoli, societăţilor comerciale, persoanelor fizice autorizate privind repartizarea locurilor în pieţele administrate de Primăria municipiului Cluj-Napoca;
 • participă şi întocmeşte răspunsuri la audienţe;
 • întocmeşte acte şi note interne necesare pentru a răspunde solicitărilor din partea altor compartimente;
 • întocmeşte răspunsuri la diverse cereri provenite de la cetăţeni;
 • întocmeşte şi urmăreşte împreună cu Serviciul Achiziţii publice derularea procedurilor de licitaţie pentru spaţiile comerciale situate în pieţele agroalimentare;
 • întocmeşte proiecte de hotărâre promovate de serviciu şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a acestora.

Scopul –asigurarea desfăşurării activităţilor specifice în pieţele agroalimentare şi a factorilor necesari derulării acestora în condiţii cât mai optime, atât pentru comercianţi cât şi pentru cetăţeni, respectarea legislaţiei în vigoare.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Coordonează întreaga activitate a serviciului şi asigură îndeplinirea obiectivelor acestuia.
 2. Asigură şi urmăreşte desfăşurarea activităţii de comercializare a produselor şi a serviciilor de piaţă, care să respecte principiile concurenţei loiale, de protejare a vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului.
 3. Verifică dacă utilizatorii pieţei au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor legale şi nu permite accesul altor comercianţi.
 4. Veghează la respectarea drepturilor şi obligaţiilor utilizatorilor pieţei aşa cum sunt prevăzute în Regulamentul-cadru.
 5. Asigură respectarea criteriilor de selectare a comercianţilor.
 6. Asigură evidenţa solicitărilor locurilor de vânzare şi asigură atribuirea acestora producătorilor agricoli şi comercianţilor.
 7. Întocmeşte materiale şi analize de sinteză la solicitarea primarului, viceprimarilor, precum şi a directorului executiv al Direcţiei Tehnice cu care se încredinţeaza pentru ducerea la îndeplinire Serviciul Administrare hale şi pieţe.
 8. Asigură relaţia permanentă cu Direcţia Generală Poliţia locală, în vederea realizării unui nivel calitativ de desfăşurare a activităţilor din pieţe, condiţii stabilite de legislaţia în vigoare, cu respectarea normelor de protecţie a muncii, de igienă şi sănătate.
 9. Asigură împreună cu Serviciul Achizitii publice cadrul legal de desfăşurare a selecțiilor de oferte;
 10. Se preocupă în permanenţă de buna desfăşurare a activităţii Serviciului Administrare hale şi pieţe, executând cu loialitate şi bună credinţă sarcinile primite, în limitele legale de competenţă.
 11. Se preocupă în permanenţă de perfecţionarea pregătirii profesionale a întregului personal din subordine, de însuşirea legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice pentru buna desfăşurare a activităţii compartimentului de muncă.
 12. Întocmeşte note interne, referate, informări.
 13. Colaborează cu celelalte servicii din cadrul primăriei.

D. Responsabilităţi:

 • este responsabil de actele întocmite din punct de vedere juridic – aplicarea legislaţiei în vigoare specifice activităţilor din pieţe.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • folosirea computerului şi a programelor specifice serviciului;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

 • colaborează cu toate compartimentele din cadrul primăriei în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării rapide şi competente a cererilor de realizare achizitii, alte cereri.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 68, 79-83, 88-91, 101.

Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • evidenţa patrimoniului public şi privat aflat în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca-terenuri şi construcţii;
  administrarea imobilelor aflate în patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu hotărârile consiliului local;
 • păstrarea evidenţei tehnice a tuturor contractelor de concesionare/asociere/ închiriere/comodat, a abonamentelor de închiriere a domeniului public şi privat, în scopul taxării agenţilor economici care ocupă, cu construcţii provizorii de tip gheretă, cabine telefonice, dulapuri stradale, respectivul teren, crearea şi reactualizarea bazei de date a acestora;
 • verificarea respectării din punct de vedere tehnic a clauzelor contractuale respectiv a a obiectului contractelor din evidenţe privind imobilele aflate în patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca;
 • autorizarea activităţilor de comerţ: întocmirea abonamentelor de ocupare a locurilor publice cu mobilier stradal comercial şi publicitar, întocmirea contractelor de închiriere pentru terenurile aferente mijloacelor de publicitate stradală precum şi a celor de comerţ stradal (care au făcut obiectul licitaţiei publice);
 • redactarea acordurilor de funcţionare pentru activităţile comerciale ce se desfăşoară pe raza Municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 – republicată, Legea nr. 650/2002 şi Hotărârea nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 – republicată şi H.C.L. nr. 467/2009, ca urmare a aprobării în comisia numită prin dispoziţia primarului;
 • actualizarea permanentă a bazei de date privind agenţii economici ce desfăşoară activităţi de alimentaţie publică pe raza municipiului Cluj-Napoca şi care în conformitate cu prevederile Legii nr. 343/2006 privind Codul Fiscal art. 268, alin. (5) şi (6) trebuie să achite taxa de viză anuală ce se crează venit la bugetul local;
 • crearea bazei de date privind patrimoniul municipiului pe baza informării şi verificării subcomisiilor de inventariere şi a deciziei comisiei de inventariere;
 • verificarea situaţiei juridice a imobilelor (terenuri şi construcţii) din patrimoniul municipiului.
 • vânzarea bunurilor imobile aflate în patrimoniul autorităţii locale, aprobată prin hotărîre a consiliului local;
 • păstrarea evidenţei tehnice a tuturor contractelor de vânzare-cumpărare.
 • crearea şi actualizarea bazei de date privind contractele gestionate în cadrul compartimentului;
 • verificarea respectării din punct de vedere tehnic a clauzelor contractelor de vânzare-cumpărare.

D. Responsabilităţi:

 • ţine evidenţa tehnică a contractelor din evideţa direcției şi a actelor adiţionale aferente acestora;
 • întocmeşte documentaţiile şi asigură cadrul organizatoric pentru concesionarea/închirierea imobilelor prin licitaţie;
 • urmăreşte respectarea aducerii la cunoştinţa agenţilor economici a deciziilor Comisiei de aprobare a acordurilor de funcţionare;
 • urmăreşte însuşirea abonamentelor de închiriere a domeniului public şi privat de către agenţii economici care deţin construcţii provizorii de tip gheretă, cabine telefonice, dulapuri stradale, ce ocupă respectivul teren;
 • urmăreşte însuşirea abonamentelor de închiriere a domeniului public şi privat, în scopul taxării agenţilor economici care ocupă, cu căi de acces, respectivul teren;
 • urmăreşte transmiterea anexei cu taxa de viză anuală agenţilor economici care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică şi a încasării acesteia la bugetul local;
 • asigură publicitatea imobiliară în conformitate cu prevederile Codului civil, a Legii nr. 7/1996 modificată a ordinelor directorului general al ANCP a tuturor imobilelor (terenuri şi construcţii) aflate în proprietatea municipiului, în măsura în care deţine acte în acest sens sau i se pun la dispoziţie acte apte de intabulare;
 • ţine evidenţa dosarelor juridice ale imobilelor aflate în proprietatea municipiului.
 • răspunde de evidenţa tehnică a contractelor de vânzare-cumpărare şi a actelor adiţionale aferente acestora;
 • răspunde de prezentarea documentelor/clarificări în legătură cu acestea în procedura prealabilă aprobării în comisiile de specialitate/consiliului local şi ulterioare acestora documentaţiile şi asigură cadrul organizatoric pentru vânzarea bunurilor imobile prin licitaţie/negociere directă;
 • întocmeşte proiecte de hotărâri cu privire la patrimoniu şi le supune dezbaterii şi aprobării primarului şi consiliului local, direcţia având doar responsabilitatea datelor tehnice.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • supune analizei prin informări şi referate îmbunătăţirea activităţii specifice direcţiei;
 • supune analizei, prin proiecte de hotărâri de consiliu concesionarea/asocierea/închirierea/ comodatul sau alte forme de transmitere în folosinţă în condiţiile legii, a imobilelor din evidenţe;
 • supune analizei prin informări şi referate îmbunătăţirea activităţii specifică a serviciului;
 • prezintă prin informări/referate de specialitate toate informaţiile de ordin tehnic în vederea analizării şi dezbaterii deliberativului local prin proiecte de hotărâri privind vânzarea bunurilor imobile în condiţiile legii;
 • întocmeşte contracte de vânzare-cumpărare/acte aditionale a imobilelor din evidenţe, conform hotărârilor Consiliului local;
 • pregăteşte şi înaintează la Direcția Juridică materialul aferent litigiilor care privesc înstrăinarea bunurilor imobile;
 • desfăşoară activitatea de relaţii cu publicul, în domeniul specific de activitate al compartimentului.
 • propune prin proiecte de hotărâre de consiliu nivelul taxelor privind închirierea domeniului public cu mobilier stradal şi publicitar, etc.;
 • propune spre aprobare modificările ce se impun la Regulamentul privind eliberarea acordurilor de funcţionare pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi de comerţ cu produse alimentare, nealimentare şi servicii de piaţă pe raza Municipiului Cluj-Napoca;
 • asigură publicitatea imobiliară în conformitate cu prevederile Codului civil, a Legii nr. 7/1996 modificată a ordinelor directorului general al ANCP a tuturor imobilelor (terenuri şi construcţii) aflate în proprietatea municipiului, în măsura în care deţine acte în acest sens sau i se pun la dispoziţie acte apte de intabulare;
  ţine evidenţa dosarelor juridice ale imobilelor aflate în proprietatea municipiului;
 • întocmeşte referate pentru proiecte de hotărâre a Consiliului local în ceea ce priveşte modificarea situaţiei juridice a imobilelor, identificarea, măsurarea, înscrierea acestora în cartea funciară, darea în folosinţă gratuită sau darea în administrare a bunurilor imobile (construcţii şi terenuri) aflate în patrimoniul unităţii administrativ teritoriale;
 • face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii direcţiei prin referate şi informări;
 • nu are competenţă a se pronunţa pe oportunitatea proiectelor de hotărâre supuse aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, elementele furnizate fiind strict de natură tehnică.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Relaţii interne:

În cadrul Primăriei, compartimentul de muncă relaţionează cu toate direcţiile, primind şi furnizând informaţii care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetăţenilor ce ţin de competenţa direcţiei.

 1.  colaborare cu secretarul municipiului:
  • primeşte şi furnizează informaţii în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţiile Primarului;
  • colaborează cu Serviciul Revendicări, fond funciar şi registrul agricol pentru verificarea situaţiei juridice a imobilelor,
  • supune proiectele de hotărâre avizării secretarului municipiului.
 2. colaborare cu Direcţia Economică:
  • furnizează date privind imobilele aflate în evidenţele direcţiei;
  • asigură transmiterea către Direcţia Economică, Serviciul Rate, chirii, tarife şi preţuri spre urmărire şi ţinere a evidenţei economico-financiare a tuturor contractelor şi abonamentelor de ocupare temporară a locurilor publice, din evidenţe;
  • transmite informaţii privind abonamentele/contractele emise, spre luarea în evidenţa financiar contabilă a instituţiei şi urmărirea acestora din punct de vedere economic;
  • furnizează informaţii privind imobilele aflate în domeniului public sau privat al municipiului, pe măsura modificărilor efectuate în cartea funciară;
  • transmite întreaga documentaţie existentă spre obţinerea de viză de control financiar preventiv şi semnare de către directorul economic în cazul întocmirii de contracte noi/acte adiţionale.
 3. colaborare cu Direcţia Generală de Urbanism:
  • solicită informaţii referitoare la construcţiile provizorii autorizate de pe raza municipiului şi a căilor de acces la spaţiile comerciale situate la parterul imobilelor colective în vederea întocmirii abonamentelor/contractelor de închiriere a domeniului public/privat;
  • solicită informaţii referitoare la construcţiile şi imobilele teren de pe raza municipiului în vederea întocmirii abonamentelor/contractelor de închiriere a domeniului public/privat.
 4. colaborare cu Direcţia Tehnică şi Direcţia Ecologie urbană și spaţii verzi:
  • furnizează informaţii cu privire la diferite amplasamente cuprinse în planurile de investiţii, amplasamente aferente imobilelor proprietatea publică sau privată a municipiului, la solicitarea acestora;
  • furnizează informaţii privind identificarea diferitelor locaţii de interes, la solicitarea acestora;
  • furnizează informaţii cu privire la diferite amplasamente ce fac obiectul contractelor din evidenţe, la mobilierul stradal amplasat pe domeniul public, în vederea luării măsurilor ce se impun în cazul în care este necesară punerea în aplicare a unor proiecte de modernizare a diferitelor zone de interes public de pe raza Municipiului Cluj-Napoca;
  • colaborarea cu Serviciul Achiziţii publice în vederea întocmirii documentaţiilor şi asigurării cadrului organizatoric în conformitate cu prevederile legii pentru închirierea imobilelor destinate amplasării teraselor, chioşcurilor prin licitaţie: planul de situaţie, obţine certificatul de urbanism, în sensul transmiterii tuturor datelor de ordin tehnic in vederea intocmirii documentaţiilor pentru licitaţii.
 5. colaborare cu Direcţia Impozite şi taxe locale:
  • în vederea realizării respectării legislaţiei fiscale asigură transmiterea tuturor datelor privind contractele gestionate.
 6. colaborare cu Direcţia Generală Poliţia locală:
  • furnizează informaţii privind proprietăţile municipiului (terenuri şi construcţii) în vederea efectuării verificărilor ce se impun la imobilele de pe raza municipiului;
  • efectuează identificări referitoare la diferite amplasamente aflate în verificare;
  • pune la dispoziţia compartimentelor de specialitate cărţile funciare referitoare la diferite imobile;
  • furnizează informaţii referitoare la contractele în derulare privind proprietăţile municipiului în vederea efectuării verificărilor ce se impun la imobilele de pe raza municipiului;
  • pune la dispoziţia compartimentelor de specialitate copii după contracte, planuri de situaţie anexe la procesele verbale de predare-primire a terenurilor ce fac obiectul acestor contracte; – verifică modul de respectare a clauzelor contractuale;
  • solicită sprjin în evacuarea persoanelor care folosesc abuziv imobile din evidenţe;
  • furnizează informaţii privind documentaţiile înregistrate de agenţii economici în vederea autorizării activităţii comerciale ce se desfăşoară la punctele de lucru;
  • furnizează informaţii privind agenţii economici care ocupă domeniului public şi privat cu construcţii provizorii, din evidenţe;
  • primeşte informaţii din teren referitoare la activitatea ce se desfăşoară în cadrul structurilor de vânzare, informaţii referitoare la legalitatea amplasării construcţiilor provizorii pe domeniul public precum şi a celor definitive privind căile de acces la spaţiile comerciale situate la parterul imobilelor colective.

Relaţii externe:

 • colaborează cu Autoritatea de sănătate publică a Judeţului Cluj, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Garda Naţională de Mediu, Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, Poliţia municipiului Cluj-Napoca;
 • furnizează informaţii referitoare la ordinea de zi a comisiei ce se întruneşte săptămânal în vederea analizării documentaţiilor înregistrate de agenţii economici în scopul obţinerii autorizaţiei şi orarului de funcţionare;
 • colaborează cu Consiliul Judeţean Cluj, precum şi cu alţi titulari ai dreptului de administrare, în probleme legate de iniţierea unor hotărâri de guvern pentru trecerea în patrimoniul Consiliului local al municipiului a unor obiective de interes public;
 • colaborează cu Instituţia Prefectului judeţului Cluj pentru obţinerea ordinului de proprietate asupra terenului aferent construcţiei, conform prevederilor art. 36 al Legii nr. 18/1991, republicată;
 • furnizează şi primeşte informaţii către instituţiile publice privind problemele de interes comun.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 79-83.

Are în subordine Compartimentul Vânzări bunuri imobile. Este subordonat directorului executiv al direcţiei.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 1. Administrarea imobilelor aflate în patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca.
 2. Păstrarea evidenţei tehnice a tuturor contractelor de concesionare/asociere/închiriere/comodat.
 3. Crearea bazei de date privind contractele gestionate în cadrul serviciului.
 4. Verificarea respectării din punct de vedere tehnic a clauzelor contractuale respectiv a a obiectului contractelor din evidenţe privind imobilele aflate în patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Întocmirea referatelor de specialitate şi proiecte de hotărâri pentru şedinţele Consiliului local referitoare la modul de administrare a bunurilor imobile aflate în proprietatea Municipiului ClujNapoca pentru obiective de interes public;
  • solicitările formulate de către persoane fizice/juridice cu privire la bunurile aflate în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, prin prezentarea de informări/referate necesare analizei şi dezbaterii acestora în comisiile de specialitate/consiliul local.
 2. Colaborează cu Serviciul Achiziţii publice în vederea întocmirii documentaţiilor şi asigurării cadrului organizatoric în conformitate cu prevederile legii pentru concesionarea/închirierea imobilelor prin licitaţie: caiete de sarcini, instrucţiuni pentru ofertanţi, planul de situaţie, întocmeşte anunţul publicitar, obţine certificatul de urbanism, furnizează, celor interesaţi, informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, întocmeşte referate privind cheltuielile ocazionate de desfăşurarea licitaţiilor.
 3. Urmăreşte îndeplinirea clauzelor contractuale de natură tehnică pentru imobilele supuse concesionării/asocierii/închirierii/comodatului/atribuirii, întocmeşte acte adiţionale referitoare la modificarea beneficiarilor contractelor sau a altor clauze contractuale.
 4. Verifică pe teren fiecare cerere de concesiune/asociere/închiriere/comodat/atribuire, supune analizei comisiilor de specialitate şi urmare a avizului favorabil al acestora supune spre analiza şi decizie proiectele de hotărâri de consiliu cu privire la acestea.
 5. Verifică periodic pe teren modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale de natură tehnică care fac obiectul contractelor din evidenţele serviciului.
 6. Ţine evidenţa tehnică a contractelor din evidenţe, precum şi a documentaţiei şi corespondenţei aferente acestora şi le supune aprobării comisiei de specialitate, respectiv consiliului local, conform procedurilor instituite.
 7. Ţine evidenţa cererilor şi a dosarelor privind solicitările de locuinţe, pregateşte documentaţiile pentru comisiile de specialitate în vederea întocmirii listelor de prioritate la repartizarea locuinţelor, respectiv a referatelor de specialitate şi a proiectelor de hotărâre cu privire la această problematică.
 8. Ţine evidenţa cererilor şi a dosarelor privind solicitările de locuinţe în regim de închiriere realizate prin ANL, pregăteşte documentaţiile pentru comisiile de specialitate în vederea întocmirii listelor de prioritate la repartizarea locuinţelor, respectiv referatele de specialitate şi proiectele de hotărâre cu privire la această problematică.
 9. Ţine evidenţa cererilor şi a dosarelor privind atribuirea terenurilor pentru tineri conform Legii nr. 15/2003.
 10. Întocmeşte contractele de concesiune/închiriere/comodat/atribuire a imobilelor din evidenţe, conform hotărârilor Consiliului local.
 11. Ia măsurilor ce se impun pentru transmiterea actelor administrative locatarului, pentru semnarea lor de către părţi, transmiterea operativă a contractelor, semnate de locatar, către serviciile specializate din cadrul Direcţiei Economice în vederea urmăririi şi ţinerii evidenţei economicofinanciare, precum şi luarea măsurilor care se impun pentru comunicarea actului administrativ locatarului, în cazul în care acesta, din anumite motive refuză semnarea şi preluarea acestuia.
 12. Întocmeşte informări pentru Comisiile mixte de atribuiri spaţii cu altă destinaţie în vederea prelungirii contractelor de închiriere sau asociere sau în cazul unor transcrieri şi asocieri între firme sau persoane fizice sau juridice.
 13. Demarează procedurile de reziliere a contractelor de asociere sau închiriere şi vor transmite toate actele necesare Direcției Juridice cazul în care titularii acestora nu respectă clauzele contractuale de natură tehnică (exclusiv cele de natură financiară).
 14. Ţine evidenţa solicitărilor pentru spaţii cu altă destinaţie, primite din partea persoanelor fizice sau juridice.
 15. Colaborează cu Serviciul Tehnic, reparaţii imobile, monitorizare servicii comunitare de utilităţi publice şi cu Serviciul Evidenţă patrimoniu şi cadastru pentru actualizarea informaţiilor cu privire la modificările constructive/reparaţii.
 16. Întocmeşte şi gestionează contractele de vânzare-cumpărare pentru spaţiile comerciale şi de prestări servicii, pentru locuinţele ce fac obiectul Legii nr. 112/1995 şi Decretul-lege nr. 61/1990, precum şi pentru terenurile curte ce se vând în baza hotărârilor de consiliu, conform procedurilor şi în limitele date de lege.
 17. Pregăteşte şi înaintează la Direcția Juridică materialul aferent cazurilor de locuinţe ocupate abuziv sau subînchiriate în vederea evacuării pe cale de instanţă.
 18. Primirea, verificarea, soluţionarea şi arhivarea cererilor persoanelor fizice care solicită locuinţă, verificarea documentelor depuse la dosar şi înaintarea acestora comisiei de sprecialitate.
 19. Întocmirea listei de priorităţi la locuinţe, în conformitate cu punctajele stabilite de comisiile de specialitate, în vederea repartizării locuinţelor.
 20. Ţine evidenţa cererilor şi a dosarelor privind concesionarea terenurilor pentru tineri conform HCL nr. 310/1998, întocmeşte contractele de concesiune a terenurilor pentru tineri, conform hotărârilor Consiliului local.
 21. Întocmeşte referate şi contracte de închiriere teren cu destinaţia grădină, în conformitate cu HCL nr. 37/1993, întocmeşte acte adiţionale referitoare la modificarea contractelor de închiriere teren cu destinaţia grădină.
 22. Întocmirea actelor adiţionale la contractele de vânzare-cumpărare a locuinţelor construite pentru tinerii căsătoriţi, conform prevederilor OUG nr. 19/1994.
 23. Soluţionează, în condiţiile legii, a hotărârilor de Consiliu local şi a dispoziţiilor primarului, cererile, sesizările şi reclamaţiile adresate serviciului.
 24. Întocmeşte informări şi referate privind activitatea specifică serviciului.
 25. Desfăşoară activitatea de relaţii cu publicul, în domeniul specific de activitate al serviciului.

D. Responsabilităţi:

 • răspunde de evidenţa tehnică a contractelor din evideţa serviciului şi a actelor adiţionale aferente acestora;
 • răspunde de îndeplinirea clauzelor contractuale care au ca obiect patrimoniul municipiului, din punct de vedere tehnic, în procedurile prealabile aprobării din comisii/dispoziţia Primarului/a Consiliului local şi ulterioare acestora;
 • întocmeşte documentaţiile şi asigură cadrul organizatoric pentru concesionarea/închirierea imobilelor.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • supune analizei prin informări şi referate îmbunătăţirea activităţii specifică a serviciului;
 • prezintă prin informări/referate de specialitate toate informaţiile de ordin tehnic în vederea analizării şi dezbaterii deliberativului local prin proiecte de hotărâri privind concesionarea/asocierea/închirierea/comodatul sau alte forme de transmitere în folosinţă în condiţiile legii, a imobilelor din evidenţe;
 • întocmeşte contractele de concesiune/închiriere/comodat/atribuire a imobilelor din evidenţe, conform hotărârilor Consiliului local;
 • în situaţia in care unii agenţi economici îşi schimbă obiectul de activitate, încheie contracte de asociere sau inchiriere cu terţi, modifică structura spaţiului fără acordul Consiliului local, nu întreţin spaţiul, va iniţia procedura de reziliere prin promovarea unui referat în acest sens. În cazul aprobării acestuia de către ordonatorul principal de credite va proceda la transmiterea acestuia Direcției Juridice însoţit de toate actele necesare;
 • întocmeşte şi gestionează contractele de vânzare-cumpărare pentru spaţiile comerciale şi de prestări servicii, pentru locuinţele ce fac obiectul Legii nr. 112/1995 şi Decretul-lege nr. 61/1990, precum şi pentru terenurile curte ce se vând în baza hotărârilor de Consiliu local, conform procedurilor şi în limitele date de lege;
 • pregăteşte şi înaintează la Direcția Juridică materialul aferent cazurilor de locuinţe ocupate abuziv sau subînchiriate în vederea evacuării pe cale de instanţă; – întocmirea listei de priorităţi la locuinţe, în conformitate cu punctajele stabilite de comisiile de specialitate, în vederea repartizării locuinţelor;
 • întocmirea actelor adiţionale la contractele de vânzare-cumpărare a locuinţelor construite pentru tinerii căsătoriţi, conform prevederilor OUG nr. 19/1994;
 • desfăşoară activitatea de relaţii cu publicul, în domeniul specific de activitate al serviciului.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Relaţii interne:

În cadrul primăriei, compartimentul de muncă relaţionează cu toate compartimentele, primind şi furnizând informaţii care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetăţenilor ce ţin de competenţa serviciului.

 1. colaborare cu Direcţia Generală Poliţia locală:
  • furnizează informaţii referitoare la contractele în derulare privind proprietăţile municipiului în vederea efectuării verificărilor ce se impun la imobilele de pe raza municipiului;
  • pune la dispoziţia compartimentelor de specialitate copii după contracte, planuri de situaţie anexe la procesele verbale de predare-primire a terenurilor ce fac obiectul acestor contracte;
  • solicită sprjin în evacuarea persoanelor care folosesc abuziv imobile din evidenţe/constatări a modului de îndeplinire a contractelor.
 2. colaborare cu Direcţia Economică:
  • înaintează spre viză de control financiar preventiv contractele/actele adiţionale sau orice documente care necesită viză;
  • furnizează date privind imobilele aflate în evidenţele serviciului;
  • asigură transmiterea către Direcţia Economică, Serviciul rate, chirii, tarife, preţuri spre urmărire şi ţinere a evidenţei economico-financiare a tuturor contractelor şi abonamentelor de ocupare temporară a locuirlor publice, din evidenţe.
 3. colaborare cu Direcţia Impozite şi taxe locale:
  • în vederea realizării respectării legislaţiei fiscale asigură transmiterea tuturor datelor privind contractele gestionate.
 4. colaborare cu Direcţia Tehnică şi Direcţia Ecologie urbană și spaţii verzi:
  1. furnizează informaţii cu privire la diferite amplasamente ce fac obiectul contractelor din evidenţe.
 5. colaborare cu Secretarul municipiului:
  • primeşte informaţii în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţiile primarului;
  • înaintează spre avizare proiectele de hotărâre ale Consiliului local şi dispoziţiile primarului;
  • solicită Serviciului Revendicări, fond funciar şi registrul agricol verificarea situaţiei juridice a imobilelor din punct de vedere al legilor speciale în materia revendicării.
 6. colaborare cu Direcția Juridică:
  • înaintează spre viză de legalitate contractele/actele adiţionale;
  • înaintează spre viză de legalitate referatele care stau la baza proiectelor de hotărâre;
  • solicită verificarea situaţiei juridice a imobilelor din punct de vedere al existenţei/inexistenţei litigiilor asupra bunurilor immobile ale municipiului;
  • solicită puncte de vedere cu privire la situaţii care privesc latura juridică, în legătură cu bunurile imobile.

Relaţii externe:

 • furnizează şi primeşte informaţii către instituţiile publice privind problemele de interes comun.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 83 şi 68.

Este subordonat Şefului Serviciului Administrare spaţii, terenuri şi directorului executiv al direcţiei.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 1. Vânzarea bunurilor imobile aflate în patrimoniul autorităţii locale.
 2. Păstrarea evidenţei tehnice a tuturor contractelor de vânzare-cumpărare.
 3. Crearea şi actualizarea bazei de date privind contractele gestionate în cadrul compartimentului.
 4. Verificarea respectării din punct de vedere tehnic a clauzelor contractelor de vânzare-cumpărare.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Întocmeşte referate de specialitate şi proiecte de hotărâri pentru şedinţele Consiliului local referitoare la activităţile specifice compartimentului.
 2. Întocmeşte documentaţii şi asigură cadrul organizatoric în conformitate cu prevederile legii pentru vânzarea imobilelor.
 3. Urmăreşte îndeplinirea clauzelor contractuale, întocmeşte acte adiţionale acolo unde este cazul;
 4. Ţine evidenţa contractelor de vânzare cumpărare, a documentaţiei care a stat la baza vânzării, respectiv a corespondenţei aferentă acestora.
 5. Supune analizei comisiilor de specialitate, şi ulterior, în caz de aviz favorabil, Consiliului local, conform procedurilor instituite, cererile de cumpărare a bunurilor imobile.
 6. Întocmeşte contracte de vânzare-cumpărare a imobilelor din evidenţe, conform hotărârilor Consiliului local.
 7. Ia măsurile ce se impun pentru transmiterea hotărârilor deliberativului local către solicitanţii care au formulat cereri de cumpărare a bunurilor imobile.
 8. Ia măsurile ce se impun pentru semnarea contractelor de către părţi, şi transmiterea acestora către serviciile specializate în vederea urmăririi şi ţinerii evidenţei economico-financiare.
 9. Întocmeşte informări, acolo unde este cazul, pentru Comisiile de vânzare.
 10. Pregăteşte şi înaintează la Direcția Juridică materialul aferent litigiilor care privesc înstrăinarea bunurilor imobile.
 11. Desfăşoară activitatea de relaţii cu publicul, în domeniul specific de activitate al compartimetului.

D. Responsabilităţi:

 • răspunde de evidenţa tehnică a contractelor de vânzare-cumpărare şi a actelor adiţionale aferente acestora;
 • răspunde de prezentarea documentelor/clarificări în legătură cu acestea în procedura prealabilă aprobării în comisiile de specialitate/consiliului local şi ulterioare acestora documentaţiile şi asigură cadrul organizatoric pentru vânzarea bunurilor imobile prin licitaţie/negociere directă.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • supune analizei prin informări şi referate îmbunătăţirea activităţii specifică a serviciului;
 • prezintă prin informări/referate de specialitate toate informaţiile de ordin tehnic în vederea analizării şi dezbaterii deliberativului local prin proiecte de hotărâri privind vânzarea bunurilor imobile în condiţiile legii;
 • întocmeşte contracte de vânzare-cumpărare/acte aditionale a imobilelor din evidenţe, conform hotărârilor Consiliului local;
 • pregăteşte şi înaintează la Direcția Juridică materialul aferent litigiilor care privesc înstrăinarea bunurilor imobile;
 • desfăşoară activitatea de relaţii cu publicul, în domeniul specific de activitate al compartimetului.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Relaţii interne:

În cadrul primăriei, compartimentul de muncă relaţionează cu toate compartimentele, primind şi furnizând informaţii care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetăţenilor ce ţin de competenţa compartimentului.

 1. colaborare cu Direcţia Generală Poliţia locală:
  • furnizează informaţii referitoare la contractele în derulare privind proprietăţile municipiului în vederea efectuării verificărilor ce se impun la imobilele de pe raza municipiului;
  • pune la dispoziţia compartimentelor de specialitate copii după contracte, planuri de situaţie anexe la procesele verbale de predare-primire a terenurilor ce fac obiectul acestor contracte;
  • solicită sprjin în constatări a modului de îndeplinire a contractelor sau orice situaţii.
 2. colaborare cu Direcţia Economică:
  • înaintează spre viză de control financiar preventiv contractele/actele adiţionale sau orice documente care necesită viză;
  • furnizează date privind imobilele aflate în evidenţele serviciului;
  • asigură transmiterea către Direcţia Economică, Serviciul rate, chirii, tarife, preţuri spre urmărire şi ţinere a evidenţei economico-financiare a tuturor contractelor din evidenţe.
 3. colaborare cu Direcţia Impozite şi taxe locale:
  • în vederea realizării respectării legislaţiei fiscale asigură transmiterea tuturor datelor privind contractele gestionate.
 4. colaborare cu Direcţia Tehnică şi Direcţia Ecologie urbană și spaţii verzi:
  • furnizează informaţii cu privire la diferite amplasamente ce fac obiectul contractelor din evidenţe.
 5. colaborare cu Secretarul municipiului:
  • primeşte informaţii în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţiile primarului;
  • înaintează spre avizare proiectele de hotărâre ale Consiliului local şi dispoziţiile primarului;
  • solicită Serviciului Revendicări, fond funciar şi registrul agricol verificarea situaţiei juridice a imobilelor din punct de vedere al legilor speciale în materia revendicării.
 6. colaborare cu Direcția Juridică:
  • înaintează spre viză de legalitate contractele/actele aditionale;
  • înaintează spre viză de legalitate referatele care stau la baza proiectelor de hotărâre;
  • solicită verificarea situaţiei juridice a imobilelor din punct de vedere al existenţei/inexistenţei litigiilor asupra bunurilor immobile ale municipiului;
  • solicită puncte de vedere cu privire la situaţii care privesc latura juridică, în legătură cu bunurile imobile.

Relaţii cu externe:

 • furnizează şi primeşte informaţii către instituţiile publice privind problemele de interes comun.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 101 (desfășoară activitatea, temporar, în imobilul situat administrativ pe str. Regele Ferdinand nr. 31).

Este subordonat directorului executiv al direcţiei.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • autorizarea activităţilor de comerţ: întocmirea abonamentelor de ocupare a locurilor publice cu mobilier stradal comercial şi publicitar, întocmirea contractelor de închiriere pentru terenurile aferente mijloacelor de publicitate stradală precum şi a celor de comerţ stradal (care au făcut obiectul licitaţiei publice);
 • redactarea acordurilor de funcţionare pentru activităţile comerciale ce se desfăşoară pe raza Municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, republicată, Legea nr. 650/2002 şi Hotărârea nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000, republicată şi H.C.L. nr. 467/2009. Acordul de funcţionare se emite agenţilor economici care desfăşoară activităţi comerciale cu referire la produsele alimentare, nealimentare şi la serviciile de piaţă, inclusiv cele de alimentaţie publică, prevăzute în anexa ordonanţei, conform aprobărilor date de către comisia constituiă în acest scop prin dispoziţia primarului;
 • actualizarea permanentă a bazei de date privind agenţii economici ce desfăşoară activităţi de alimentaţie publică pe raza Municipiului Cluj-Napoca şi care în conformitate cu prevederile Legii nr. 343/2006 privind Codul Fiscal art. 268, alin. (5) şi (6) trebuie să achite taxa de viză anuală ce se crează venit la bugetul local;
 • păstrarea evidenţei tehnice a abonamentelor de închiriere a domeniului public şi privat, în scopul taxării agenţilor economici care ocupă, cu construcţii provizorii de tip gheretă, cabine telefonice, dulapuri stradale respectivul teren şi reactualizarea bazei de date a acestora;
 • păstrarea evidenţei tehnice a abonamentelor de închiriere a domeniului public şi privat, în scopul taxării agenţilor economici sau persoane fizice care ocupă, cu căi de acces, organizări de şantier, respectivul teren şi reactualizarea bazei de date a acestora.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Întocmeşte referate de specialitate şi proiecte de hotărâre pentru şedinţele Consiliului local referitoare la activităţile specifice serviciului.
 2. Colaborează cu Serviciul Achiziţii publice în vederea întocmirii documentaţiilor şi asigurării cadrului organizatoric în conformitate cu prevederile legii pentru concesionarea/închirierea imobilelor prin licitaţie: caiete de sarcini, instrucţiuni pentru ofertanţi, planul de situaţie, întocmeşte anunţul publicitar, obţine certificatul de urbanism, furnizează, celor interesaţi, informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, întocmeşte referate privind cheltuielile ocazionate de desfăşurarea licitaţiilor.
 3. Propune, prin proiecte de hotărâre de consiliu, taxele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi cele stipulate prin hotărâri ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru agenţii economici, după cum urmează:
  • taxe pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, stabilite prin abonamente întocmite pe perioadă determinată;
  • taxe pentru ocuparea domeniului public cu construcţii provizorii având destinaţia desfăşurării de activităţi comerciale (tonete, terase de alimentaţie publică, pieţe provizorii etc.);
  • taxe pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat al municipiului, stabilite prin hotărâri ale Consiliului local, taxe pentru ocuparea domeniului public cu mobilier publicitar, etc.
 4. Întocmirea abonamentelor de închiriere a domeniului public şi privat ocupat cu construcţii provizorii de tip gheretă, cabine telefonice, dulapuri stradale.
 5. Întocmirea abonamentelor de închiriere a domeniului public şi privat ocupat cu căi de acces.
 6. Verifică exactitatea datelor şi informaţiilor furnizate de agenţii economici, în vederea întocmirii contractelor de asociere, a tuturor avizelor şi autorizaţiilor specifice Serviciului Autorizări comerţ, întocmeşte procese verbale de menţionare a celor constatate pe teren.
 7. Întocmeşte informări şi referate privind activitatea specifică Serviciului Autorizări comerţ.
 8. Colaborează permanent cu toate direcţiile din primărie în vederea rezolvării tuturor problemelor care au legătură cu competenţele serviciului.
 9. Ţine evidenţa tehnică a abonamentelor de ocupare a domeniului public, precum şi a documentaţiei şi corespondenţei aferente acestora.
 10. Asigură transmiterea spre luare în evidenţă şi urmărire din punct de vedere economico-financiar a tuturor contractelor de asociere, abonamentelor, autorizaţiilor etc. către Direcţia Economică, Serviciul Rate, chirii, tarife şi preţuri.
 11. Efectuează inventarierea anuală, conform legislaţiei în vigoare, a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Cluj-Napoca pe care sunt amplasate construcţii provizorii destinate desfăşurării de activităţi comerciale, panouri publicitare, staţii multifuncţionale etc. Transmite rezultatele acestei inventarieri, în vederea reactualizării inventarului întocmit conform Legii nr. 213/1998, subcomisiilor de inventariere.
 12. Taxează producătorii agricoli particulari din alte localităţi care desfac produse de sezon pe raza Municipiului Cluj-Napoca; urmăreşte ca desfacerea acestor produse să se facă în locurile stabilite prin dispoziţiile primarului sau hotărâri ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 13. Întocmeşte abonamente pentru ocuparea terenului cu organizare de şantier.
 14. Verifică documentaţii care stau la baza emiterii acordurilor de funcţionare înregistrate de către agenţii economici care desfăşoară activităţi comerciale cu referire la produsele alimentare, nealimentare şi la serviciile de piaţă, înaintarea acestora spre analiza Comisiei de aprobare a acordurilor de funcţionare constituită prin dispoziţia primarului.
 15. Întocmirea acordurilor de funcţionare agenţilor economici care au primit acceptul comisiei de specialitate şi al adresei de amânare sau refuz motivat acelora care trebuie să prezinte în completare acte sau nu îndeplinesc condiţiile legale de funcţionare.
 16. Luarea măsurilor ce se impun pentru transmiterea actelor administrativ fiscale locatarului, pentru semnarea lor de către părţi, transmiterea operativă a abonamentelor, semnate de locatar, către serviciile specializate din cadrul Direcţiei Economice în vederea urmăririi şi ţinerii evidenţei economico-financiare, precum şi luarea măsurilor care se impun pentru comunicarea actului administrativ fiscal locatarului, în cazul în care acesta, din anumite motive refuză semnarea şi preluarea acestuia.
 17. Comunicarea către Direcția Impozite și taxe locale a cuantumului taxei de viză anuală ce trebuie încasată de la agenți economici ce desfășoară activități de alimentație publică.
 18. Desfăşoară activitatea de relaţii cu publicul, în domeniul specific de activitate al serviciului.

D. Responsabilităţi:

 • urmăreşte respectarea aducerii la cunoştinţa agenţilor economici a deciziilor Comisiei de aprobare a acordurilor de funcţionare;
 • urmăreşte însuşirea abonamentelor de închiriere a domeniului public şi privat de către agenţii economici care deţin construcţii provizorii de tip gheretă, cabine telefonice, dulapuri stradale, ce ocupă respectivul teren şi transmiterea acestora Direcţiei Economice şi Direcţiei Impozite şi taxe locale;
 • urmăreşte însuşirea abonamentelor de închiriere a domeniului public şi privat, în scopul taxării agenţilor economici care ocupă, cu căi de acces, respectivul teren;
 • urmăreşte transmiterea anexei cu taxa de viză anuală agenţilor economici care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică Direcţiei Economice şi Direcţiei de Impozite şi taxe locale.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciului prin referate şi informări;
 • propune prin proiecte de hotărâre de consiliu nivelul taxelor privind închirierea domeniului public cu mobilier stradal şi publicitar, etc.;
 • propune spre aprobare modificările ce se impun la Regulamentul privind eliberarea acordurilor de funcţionare pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi de comerţ cu produse alimentare, nealimentare şi servicii de piaţă pe raza Municipiului Cluj-Napoca.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Relaţii interne:

În cadrul primăriei, compartimentul de muncă relaţionează cu toate compartimentele, primind şi furnizând informaţii care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetăţenilor ce ţin de competenţa serviciului.

 1. colaborare cu Direcţia Generală Poliţia locală:
  • furnizează informaţii privind documentaţiile înregistrate de agenţii economici în vederea autorizării activităţii comerciale ce se desfăşoară la punctele de lucru;
  • furnizează informaţii privind agenţii economici care ocupă domeniului public şi privat cu construcţii provizorii, din evidenţe;
  • primeşte informaţii din teren referitoare la activitatea ce se desfăşoară în cadrul structurilor de vânzare, informaţii referitoare la legalitatea amplasării construcţiilor provizorii pe domeniul public, precum şi a celor definitive privind căile de acces la spaţiile comerciale situate la parterul imobilelor colective.
 2. colaborare cu Direcţia Generală de Urbanism:
  • primeşte informaţii referitoare la construcţiile provizorii autorizate de pe raza municipiului şi a căilor de acces la spaţiile comerciale situate la parterul imobilelor colective în vederea întocmirii abonamentelor/contractelor de închiriere a domeniului public/privat.
 3. colaborare cu Direcţia Economică:
  • furnizează informaţii privind abonamentele/contractele emise, spre luarea în evidenţa financiar contabilă a instituţiei şi urmărirea acestora din punct de vedere economic.
 4. colaborare cu Direcţia Tehnică şi Direcţia Ecologie urbană și spaţii verzi:
  • furnizează informaţii cu privire la mobilierul stradal amplasat pe domeniul public, în vederea luării măsurilor ce se impun în cazul în care este necesară punerea în aplicare a unor proiecte de modernizare a diferitelor zone de interes public de pe raza Municipiului Cluj-Napoca.
 5. colaborare cu Secretarul municipiului:
  • primeşte informaţii în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţiile primarului;
  • furnizează informaţii în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţiile primarului.

Relaţii cu unităţi din exterior:

 • colaborează cu Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Garda Naţională de Mediu, Oficiul judeţean pentru rotecţia consumatorilor, Poliţia municipiului Cluj-Napoca:
 • furnizează informaţii referitoare la ordinea de zi a comisiei ce se întruneşte săptămânal în vederea analizării documentaţiilor înregistrate de agenţii economici în scopul obţinerii autorizaţiei şi orarului de funcţionare;
 • primeşte informaţii privind problemele de interes comun.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 76, 89, 90, 91.

Este subordonat directorului executiv al direcţiei.

Are în subordine Biroul Cadastru, topometrie (454).

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 1. reglementarea, din punct de vedere al Cărţii Funciare, a patrimoniului public şi privat aflat în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca – terenuri şi construcţii, cu excepţia unităţilor de învătământ;
 2. verifică situaţia juridică a imobilelor (terenuri şi construcţii) din patrimoniul municipiului, cu excepţia unităţilor de învătământ.

C. Atribuţiile Serviciului Evidenţă patrimoniu şi cadastru:

 1. Întocmeşte referate de specialitate şi proiecte de hotărâri pentru şedinţele Consiliului local referitoare la activităţile specifice serviciului.
 2. Furnizează date privind situaţia juridică a imobilelor aparținând patrimoniului municipiului, (terenuri si construcții) cu excepţia unităţilor de învătământ, celorlalte compartimente din cadrul primăriei, persoanelor juridice şi fizice, altor autorităţi si instituţii, cu excepţia aspectelor legate de revendicări în baza legilor fondului funciar si a Legii nr. 10/2001.
 3. Efectuează măsurători topografice privind identificarea şi delimitarea proprietăţilor municipiului, cu excepţia unităţilor de învățământ, întocmeşte schiţa parcelelor şi transpunerea acestora pe suport topografic.
 4. Asigură publicitatea imobiliară în conformitate cu prevederile Codului civil, a Legii nr. 7/1996 modificată, a ordinelor directorului general al ANCPI, astfel:
  1. în baza informaţiilor/lucrărilor efectuate de către DPMEP;
  2. în baza documentaţiilor înaintate de către departamentele de specialitate ale Primăriei cu privire la lucrările de investiţii, construcţii, modernizări, extinderi, etc., care aduc modificări bunurilor imobile (terenuri şi construcţii), cu excepţia unităţilor de învățământ, înscrise în patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca.
 5. Primeşte şi verifică documentaţiile de partaj voluntar în care municipiul este parte şi propune conducerii însuşirea acestora prin hotarâre a Consiliului local.
 6. Obţinerea de la arhive a actelor şi planurilor care au stat la baza preluării imobilelor de către Statul Român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 7. Participarea la efectuarea măsurătorilor și a constatărilor din teren în vederea efectuării expertizelor tehnice dispuse de instanțele de judecată, în cauzele la care unitatea administrativ teritorială este parte, pentru imobilele din patrimoniu public şi privat al municipiului, cu cu excepţia unităţilor de învățământ.
 8. Transmite Direcției Juridice observațiile tehnice asupra rapoartelor de expertiză tehnică care au ca obiect bunuri imobile din patrimoniul municipiului unităţilor de învățământ.
 9. Completează fişele locuinţelor aflate în patrimoniul municipiului care urmează să fie vândute cu date referitoare la modul de preluare la stat a acestora.
 10. Efectuează demersurile necesare pentru promovarea acţiunilor judecătoreşti privind reconstituirea dreptului de proprietate al Statului Român pentru imobilele neevidenţiate în Cartea Funciară şi pentru cele în care nu este operat modul de preluare la Statul Român în vederea întăbulării, cu excepţia unităţilor de învățământ.
 11. Eliberează copii după documentele existente în dosarele juridice ale imobilelor.
 12. Supune spre avizare solicitările cetăţenilor privind situaţia juridică a imobilelor în vederea eliberării autorizaţiei de construire pentru executarea de lucrări la imobilele închiriate sau intervenţii la clădiri aflate în coproprietate cu unitatea administrativ teritorială şi pentru amplasarea de construcţii provizorii în curţi, excepţie făcând unităţile de învățământ.
 13. Supune spre aprobare emiterea avizului dat de UAT în calitate de proprietar/vecin la solicitările cetăţenilor cu privire la extinderi, concesionări, mansardări, firme luminoase, la imobilele unde unitatea administrativ teritorială este coproprietară.
 14. Efectuarea demersurilor necesare pentru preluarea imobilelor, cu excepţia terenurilor cu destinaţia de străzi, (culegerea documentelor) care constituie donaţii sau a celor părăsite de foştii proprietari şi propune Direcției Juridice promovarea acţiunilor judecătoreşti care se impun.
 15. Corespondenţa cu Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase şi comunităţilor minorităţilor naţionale din România căreia ii furnizează informații despre situatia juridica a imobilelor care au făcut obiectul notificărilor depuse în baza Legii nr. 501/2002.
 16. Comunică Direcţiei Economice imobilele care trec din proprietatea statului în favoarea altor proprietari, şi respectiv imobilele care intră în proprietatea autorităţii locale, în vederea scoaterii/introducerii acestora în inventar şi în evidenţele contabile, excepţie făcând terenurile cu destinaţie de străzi şi unităţile de învățământ.
 17. Asigură păstrarea şi completarea dosarelor juridice ale imobilelor preluate.
 18. Constituie baza de date privind patrimoniul municipiului (terenuri şi construcţii cu excepţia terenurilor cu destinaţia de străzi si a unităţilor de învățământ), pe care o actualizeaza permanent.
 19. Verifică documentaţia pentru obţinerea ordinului de proprietate asupra terenului aferent construcţiei, conform prevederilor art. 36 al Legii nr. 18/1991, republicată.
 20. Asigură informaţii din punct de vedere al proprietăţii pentru imobilele aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Cluj-Napoca, pentru care la nivel decizional se intenţionează concesionarea, asocierea, închirierea, atribuirea în folosinţă gratuită.
 21. Analizează documentaţia pentru obţinerea ordinului de proprietate asupra terenului aferent construcţiei, conform prevederilor art. 36 al Legii nr. 18/1991, republicată, transmite propunerile către Instituţia Prefectului judeţului Cluj.
 22. În conformitate cu prevederile HG nr. 834/1991, analizează vecinătăţile şi actele de proprietate ale societăţilor comerciale şi întocmeşte proiecte de hotărâre de consiliu privind aprobarea vecinătăţilor societăţilor comerciale de pe raza Municipiului Cluj-Napoca.
 23. Asigură identificarea terenurilor proprietate privată a municipiului care intră sub incidenţa pct. 1 din H.G. nr 468/1998 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 834/1991, privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, care nu au făcut obiectul atestării dreptului de proprietate pentru a fi preluate pe bază de protocol de la societăţile comerciale în cauză.
 24. Întocmeşte documentaţii topo-cadastrale pentru proprietăţile aflate în patrimoniul Municipului Cluj-Napoca conform legislaţiei în vigoare, cu excepţia terenurilor cu destinaţia de străzi și a unităţilor de învățământ.
 25. Verifică documentaţiile de comasare redistribuire a documentaţiilor de întăbulare şi parcelare, în concordanţă cu înscrierile din Cartea Funciară.
 26. Întocmeşte informări şi referate privind activitatea specifică serviciului.
 27. Desfăşoară activitatea de relaţii cu publicul, în domeniul specific de activitate al serviciului.

E. Responsabilităţi:

 • asigură publicitatea imobiliară în conformitate cu prevederile Codului civil, a Legii nr. 7/1996 modificată a ordinelor directorului general al ANCP a tuturor imobilelor (terenuri şi construcţii) aflate în proprietatea municipiului, (cu excepţia unităţilor de învățământ) în măsura în care deţine acte în acest sens sau i se pun la dispoziţie acte apte de intăbulare;
 • ţine evidenţa dosarelor juridice ale imobilelor aflate în proprietatea municipiului.

F. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • propune prin informări şi referate îmbunătăţirea activităţii specifice a serviciului;
 • întocmeşte referate pentru proiecte de hotărâre a Consiliului local în ceea ce priveşte modificarea situaţiei juridice a imobilelor aflate în patrimoniul municipiului;
 • identificarea, măsurarea, înscrierea acestora în Cartea Funciară, darea în folosinţă gratuită sau darea în administrare a bunurilor imobile (construcţii şi terenuri) aflate în patrimoniul unităţii administrativ teritoriale, cu excepţia unităţilor de învățământ;
 • nu are competenţă a se pronunţa pe oportunitatea proiectelor de hotărâre supuse aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

G. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Relaţii interne:

În cadrul Primăriei, compartimentul de muncă relaţionează cu toate compartimentele, primind şi furnizând informaţii care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetăţenilor ce ţin de competenţa serviciului.

 1. colaborare cu Direcţia Generala Poliţia locală:
  • furnizează informaţii privind proprietăţile municipiului (terenuri şi construcţii) cu excepţia unităţilor de învătământ, în vederea efectuării verificărilor ce se impun la imobilele de pe raza municipiului;
  • efectuează identificări referitoare la diferite amplasamente aflate în verificare;
  • pune la dispoziţia compartimentelor de specialitate cărţile funciare referitoare la diferite imobile, cu excepţia unităţilor de învățământ.
 2. colaborare cu Direcţia Economică:
  • furnizează informaţii privind imobilele aflate în domeniului public sau privat al municipiului, cu excepţia unităţilor de învățământ, pe măsura modificărilor efectuate în Cartea Funciară.
 3. colaborare cu Direcţia Tehnică:
  • furnizează informaţii cu privire la diferite amplasamente cuprinse în planurile de investiţii, amplasamente aferente imobilelor proprietatea publică sau privată a municipiului, la solicitarea acestora;
  • furnizează informaţii privind identificarea diferitelor locaţii de interes, la solicitarea acestora.
 4. colaborare cu Secretarul municipiului:
  • primeşte informaţii în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţiile Primarului;
  • furnizează informaţii în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţiile Primarului;
  • solicită, în vederea elaborării unor lucrări, referate, Serviciului Revendicări, fond funciar şi registrul agricol şi Direcției Juridice informaţii pentru verificarea situaţiei juridice a imobilelor, cu excepţia unităţilor de învățământ.

Relaţii externe:

 • colaborează cu Consiliul Judeţean Cluj, precum şi cu alţi titulari ai dreptului de administrare, în probleme legate de iniţierea unor hotărâri de guvern pentru trecerea în patrimoniul Consiliului local al municipiului a unor obiective de interes public;
 • colaborează cu Instituţia Prefectului judeţului Cluj pentru obţinerea ordinului de proprietate asupra terenului aferent construcţiei, conform prevederilor art. 36 al Legii nr. 18/1991, republicată.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 88.

Este subordonat șefului Serviciului Evidență patrimoniu și cadastru și directorului executiv al direcţiei.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

Reglementarea, din punct de vedere al Cărţii Funciare, a patrimoniului public şi privat aflat în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca – terenuri şi construcţii, cu excepţia unităţilor de învătământ;

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Efectuează măsurători topografice privind identificarea şi delimitarea proprietăţilor unităţii administrativ teritoriale, cu excepţia de străzi si a unităţilor de învățământ, întocmeşte schiţa parcelelor şi transpunerea acestora pe suport topografic.
 2. Asigură publicitatea imobiliară a proprietăților municipiului, în conformitate cu prevederile Codului civil, a Legii nr. 7/1996 modificată, a ordinelor directorului general al ANCPI, astfel:
  1. în baza informaţiilor/lucrărilor efectuate de către DPMEP;
  2. în baza documentaţiilor înaintete de către departamentele de specialitate ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca, cu privire la lucrările de investiţii, construcţii, modernizări, extinderi, etc., care aduc modificări bunurilor imobile (terenuri şi construcţii) înscrise în patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca, cu excepţia unităţilor de învățământ.
 3. Primeşte şi verifică documentaţiile de partaj voluntar în care Statul Român este parte şi propune conducerii însuşirea acestora prin hotarâre a Consiliului local.
 4. În conformitate cu prevederile HG nr. 834/1991, analizează vecinătăţile şi actele de proprietate ale societăţilor comerciale şi întocmeşte proiecte de hotărâre de consiliu privind aprobarea vecinătăţilor societăţilor comerciale de pe raza Municipiului Cluj-Napoca.
 5. Întocmeşte documentaţii topo-cadastrale pentru proprietăţile aflate în patrimoniul Municipului Cluj-Napoca conform legislaţiei în vigoare, cu excepţia unităţilor de învățământ.
 6. Verifică documentaţiile de comasare redistribuire a documentaţiilor de întăbulare şi parcelare, în concordanţă cu înscrierile din Cartea Funciară.

E. Responsabilităţi:

 • asigură publicitatea imobiliară în conformitate cu prevederile Codului civil, a Legii nr. 7/1996 modificată a ordinelor directorului general al ANCP a tuturor imobilelor (terenuri şi construcţii) aflate în proprietatea municipiului, (cu excepţia unităţilor de învățământ) în măsura în care deţine acte în acest sens sau i se pun la dispoziţie acte apte de intăbulare;
 • ţine evidenţa dosarelor juridice ale imobilelor aflate în proprietatea municipiului.

F. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • propune prin informări şi referate îmbunătăţirea activităţii specifice a serviciului;
 • întocmeşte referate pentru proiecte de hotărâre a Consiliului local în ceea ce priveşte modificarea situaţiei juridice a imobilelor aflate în patrimoniul municipiului;
 • identificarea, măsurarea, înscrierea acestora în Cartea Funciară, darea în folosinţă gratuită sau darea în administrare a bunurilor imobile (construcţii şi terenuri) aflate în patrimoniul unităţii administrativ teritoriale, cu excepţia unităţilor de învățământ;
 • nu are competenţă a se pronunţa pe oportunitatea proiectelor de hotărâre supuse aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

G. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Relaţii interne:

În cadrul Primăriei, compartimentul de muncă relaţionează cu toate compartimentele, primind şi furnizând informaţii care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetăţenilor ce ţin de competenţa serviciului.

 1. colaborare cu Direcţia Generala Poliţia locală:
  • furnizează informaţii privind proprietăţile municipiului (terenuri şi construcţii) cu excepţia unităţilor de învătământ, în vederea efectuării verificărilor ce se impun la imobilele de pe raza municipiului;
  • efectuează identificări referitoare la diferite amplasamente aflate în verificare;
  • pune la dispoziţia compartimentelor de specialitate cărţile funciare referitoare la diferite imobile, cu excepţia unităţilor de învățământ.
 2. colaborare cu Direcţia Economică:
  • furnizează informaţii privind imobilele aflate în domeniului public sau privat al municipiului, cu excepţia unităţilor de învățământ, pe măsura modificărilor efectuate în Cartea Funciară.
 3. colaborare cu Direcţia Tehnică:
  • furnizează informaţii cu privire la diferite amplasamente cuprinse în planurile de investiţii, amplasamente aferente imobilelor proprietatea publică sau privată a municipiului, la solicitarea acestora;
  • furnizează informaţii privind identificarea diferitelor locaţii de interes, la solicitarea acestora.
 4. colaborare cu Secretarul municipiului:
  • primeşte informaţii în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţiile Primarului;
  • furnizează informaţii în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţiile Primarului;
  • solicită, în vederea elaborării unor lucrări, referate, Serviciului Revendicări, fond funciar şi registrul agricol şi Direcției Juridice informaţii pentru verificarea situaţiei juridice a imobilelor, cu excepţia unităţilor de învățământ.

Relaţii externe:

 • colaborează cu Consiliul Judeţean Cluj, precum şi cu alţi titulari ai dreptului de administrare, în probleme legate de iniţierea unor hotărâri de guvern pentru trecerea în patrimoniul Consiliului local al municipiului a unor obiective de interes public;
 • colaborează cu Instituţia Prefectului judeţului Cluj pentru obţinerea ordinului de proprietate asupra terenului aferent construcţiei, conform prevederilor art. 36 al Legii nr. 18/1991, republicată.

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3.

Este subordonat directorului executiv al Direcţiei Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Viceprimarilor şi Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

Preluarea în domeniul public a imobilelor-terenuri cu destinaţia de străzi aflate în proprietatea privată sau publică a unor persoane fizice sau juridice.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Întocmirea referatelor de specialitate şi a proiectelor de hotărâri pentru şedinţele Consiliului local, referitoare la activităţile specifice serviciului în vederea realizării scopului pentru care a fost constituit.
 2. Furnizarea datelor privind situaţia juridică a imobilelor (terenuri cu destinaţia de străzi ), imobile care aparţin proprietăţii publice a Municipiului Cluj-Napoca, celorlalte compartimente din cadrul primăriei, persoanelor juridice şi fizice, altor autorităţi și instituţii, cu excepţia aspectelor legate de revendicări în baza legilor fondului funciar și a Legii nr. 10/2001.
 3. Efectuarea demersurilor necesare pentru promovarea acţiunilor judecătoreşti privind reconstituirea/conservarea dreptului de proprietate al Municipiului Cluj-Napoca asupra imobilelor (terenuri cu destinaţia de străzi) – imobilele neevidenţiate în Cartea Funciară şi cele pentru care nu este operat în cartea funciară modul de preluare la Statul Român, în vederea întăbulării.
 4. Preluarea terenurilor afectate de servitute de utilitate publică, potrivit P.U.G., intrate în patrimoniul municipiului prin donaţie sau renunţare a drept.
 5. Promovarea proiectelor de hotărîre de Consiliu local de acceptare a ofertelor de donaţie a terenurilor afectate de servitute de utilitate publică.
 6. Promovarea proiectelor de hotărîre de consiliu local privind aprobarea preluării în proprietate publică a imobilelor cu destinaţie de servitute de utilitate publică pentru care proprietarii au depus renunțare la drept.
 7. Transmiterea către Direcţia Economică a imobilelor care intră în proprietatea autorităţii locale, în vederea introducerii acestora în inventar şi în evidenţele contabile.
 8. Constituirea bazei de date privind imobilele-terenuri cu destinaţie de străzi – preluate în patrimoniul municipiului, pe care o actualizează.
 9. Verificarea documentaţiilor depuse de catre proprietarii unor drumuri private în vederea donării acestora către municipalitate. Promovarea unor proiecte de H.C.L., în acest sens.
 10. Verificarea documentaţiilor de comasare redistribuire a documentaţiilor de întăbulare şi parcelare, pentru drumurile private constituite în concordanţă cu înscrierile din Cartea Funciară.
 11. Întocmirea informărilor şi referatelor privind activitatea specifică serviciului.
 12. Emiterea de avize în calitate de reprezentant al Municipiului Cluj-Napoca pentru lucrările de construire efectuate asupra imobilelor cu destinaţie de străzi.
 13. Desfăşurarea activităţilor de relaţii cu publicul, în domeniul specific de activitate al serviciului.

D. Responsabilităţi:

 • iniţiază proiecte de hotărâre pe care le fundamentează din punct de vedere tehnic pentru:
 1. preluarea terenurilor afectate de servitute de utilitate publică, potrivit P.U.G., intrate în patrimoniul municipiului prin donaţie sau renunţare la drept;
 2. acceptarea ofertelor de donaţie a terenurilor afectate de servitute de utilitate publică;
 3. aprobarea preluării în proprietate publică a imobilelor cu destinaţie de servitute de utilitate publică pentru care proprietarii au depus renunțare la drept.
  • asigură preluarea în domeniul public al municipiului a terenurilor afectate de servituţi de utilitate publică;
  • asigură preluarea în domeniul public al municipiului a terenurilor cu destinaţie de străzi ca urmare a unor oferte de donaţii.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

Analizează, verifică şi transmite spre obţinerea avizelor necesare, întreaga documentaţie ce va sta la baza întocmirii proiectelor de hotărâri.
Întocmeşte proiectele de hotărâri care vor fi supuse aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Relaţii interne:

În cadrul Primăriei, compartimentul de muncă relaţionează cu toate compartimentele, primind şi furnizând informaţii care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetăţenilor ce ţin de competenţa serviciului.

 1. Colaborare cu Direcţia Generală Poliţia locală:
  • furnizează informaţii privind proprietăţile municipiului cu destinaţia de străzi, în vederea efectuării verificărilor ce se impun.
 2. Colaborare cu Direcţia Economică:
  • furnizează informaţii privind imobilele preluate în proprietatea publică a municipiului, imobile care au destinaţia de străzi.
 3. Colaborare cu Direcţia Tehnică:
  • furnizează informaţii cu privire la diferite amplasamente cuprinse în planurile de investiţii, amplasamente aferente imobilelor în proprietatea publică a municipiului, imobile care au destinaţia de străzi, la solicitarea acestora;
  • furnizează informaţii privind identificarea diferitelor imobile aflate în proprietatea publică a municipiului, imobile care au destinaţia de străzi.
 4. Colaborare cu Secretarul municipiului:
  • primeşte informaţii în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţiile Primarului;
  • furnizează informaţii în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţiile Primarului;
  • solicită, în vederea elaborării unor lucrări, referate, Serviciului Revendicări, fond funciar şi registrul agricol şi Direcției Juridice, informaţii pentru verificarea situaţiei juridice a imobilelor.
 5. Colaborare cu Direcția Juridică:
  • solicită punct de vedere juridic/viză de legalitate cu privire la activităţile specifice ale compartimentului de muncă.
 6. Colaborare cu Serviciul Evidenţă patrimoniu şi cadastru.
  • furnizează informaţii privind imobilele preluate în proprietatea publică a municipiului, imobile care au destinaţia de străzi sau a imobilelor terenuri afectate.

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3.

Este subordonat directorului executiv al Direcţiei Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Viceprimarilor şi Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 1. reglementarea, din punct de vedere al Cărţii Funciare, a imobilelor – terenuri si cladiri – care fac parte din baza materială de învătământ, imobile care aparţin proprietăţii publice a Municipiului Cluj-Napoca;
 2. întocmirea documentaţiei necesare obţinerii Avizului conform al ministrului educației naționale și cerecetării științifice pentru schimbarea destinaţiei imobilelor care aparţin bazei materiale a învătământului;
 3. verificarea situaţiei juridice a imobilelor (terenuri şi construcţii) care fac parte din din baza materială de învătământ, imobile care aparţin proprietăţii publice a Municipiului Cluj-Napoca.
 4. implementarea Regulamentului cadru de închiriere a spaţiilor excedentare disponibile din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Cluj-Napoca, pentru care efectuează următoarele:
  • preia situaţia spaţiilor excedentare transmisă de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ;
  • inventariază situaţia spaţiilor excedentare transmisă de către consiliile de adminstraţie ale unităţilor de învăţământ;
  • preia solicitările unităţilor de învăţământ privind acordul deliberativului local de închiriere prin licitaţie publică a spaţiilor execedentare;
  • analizează întreaga documentaţie depusă de către unităţile de învăţământ;
  • transmite unităţilor de învăţământ eventualele nereguli cu privire la documentaţiile depuse;
  • face propuneri, prin întocmirea proiectelor de hotărâri, privind acordul deliberativului local în vederea închirierii prin licitaţie a spaţiilor excedentare;
  • transmite hotărârile deliberativului local unităţilor de învăţământ;
  • ţine evidenţa atât scriptic cât şi în format electronic a tuturor solicitărilor unităţilor de învăţământ privind acordul deliberativului local de închiriere prin licitaţie publică a spaţiilor excedentare;
  • acordă asistenţă unităţilor de învăţământ cu privire strict la aplicarea Regulamentului-cadru.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Întocmirea referatelor de specialitate şi a proiectelor de hotărâri pentru şedinţele Consiliului local, referitoare la activităţile specifice serviciului.
 2. Furnizarea datelor privind situaţia juridică a imobilelor (terenuri si constructii), din baza materială de învătământ, imobile care aparţin proprietăţii publice a Municipiului Cluj-Napoca, celorlalte compartimente din cadrul primăriei, persoanelor juridice şi fizice, altor autorităţi si instituţii, cu excepţia aspectelor legate de revendicări în baza legilor fondului funciar si a Legii nr. 10/2001.
 3. Efectuarea de măsurători topografice pentru identificarea şi delimitarea imobilelor care fac parte din baza materială de învătământ, imobile care aparţin proprietăţii publice a Municipiului ClujNapoca.
 4. Întocmirea planurilor topografice, a schiţei parcelelor şi transpunerea acestora pe suport topografic.
 5. Asigurarea publicităţii imobiliare în conformitate cu prevederile Codului civil, a Legii nr. 7/1996 modificată, a ordinelor directorului general al ANCPI, astfel:
  1. în baza informaţiilor/lucrărilor efectuate de către DPMEP;
  2. în baza documentaţiilor înaintate de către departamentele de specialitate ale Primăriei cu privire la lucrările de investiţii, construcţii, modernizări, extinderi, etc., care aduc modificări bunurilor imobile (terenuri şi construcţii) din baza materială de învătământ, imobile care aparţin proprietăţii publice a Municipiului Cluj-Napoca.
 6. Determinarea, pe bază de măsurători topografice, calcule de suprafeţe, realizarea unor schiţe, planuri, prin diverse proiecţii la scară a detaliilor topografice, a poziţiei configuraţiei imobilelor din baza materială de învătământ, imobile care aparţin proprietăţii publice a Municipiului ClujNapoca.
 7. Obţinerea de la arhive a actelor, planurilor şi a decretelor de expropriere care au stat la baza preluării imobilelor care fac parte din baza materială de învătământ, imobile care aparţin proprietăţii publice a Municipiului Cluj-Napoca.
 8. Participarea la efectuarea măsurătorilor și a constatărilor din teren în vederea efectuării expertizelor tehnice dispuse de instanțele de judecată, în cauzele care au ca obiect imobilele din baza materială de învătământ, imobile care aparţin proprietăţii publice a Municipiului ClujNapoca.
 9. Transmiterea către Direcția Juridică, a observaţiilor tehnice asupra rapoartelor de expertiză.
 10. Efectuarea demersurilor necesare pentru promovarea acţiunilor judecătoreşti privind reconstituirea/conservarea dreptului de proprietate al Municipiului Cluj-Napoca asupra imobilelor care aparţin bazei materiale de învăţămînt – imobilele neevidenţiate în cartea funciară şi cele pentru care nu este operat în Cartea Funciară modul de preluare la Statul Roman, în vederea întăbulării.
 11. Transmiterea către Direcţia Economică a imobilelor care trec din proprietatea statului în favoarea altor proprietari, şi respectiv imobilele care intră în proprietatea autorităţii locale, în vederea scoaterii/introducerii acestora în inventar şi în evidenţele contabile.
 12. Constituirea bazei de date privind imobilele care fac parte baza materială de învătământ aflate în patrimoniul municipiului (terenuri şi construcţii), pe care o actualizează permanent raportat la prevederile punctului C alin. 5 din actualul Regulament de organizare şi funcţionare.
 13. Solicitarea avizului Inspectoratului Școlar Juţean Cluj cu privire la bunurile imobile aparţinînd bazei materiale de învătământ şi care urmează sa fie date în admninistrare unităţilor de învătământ.
 14. Întocmirea si promovarea proiectelor de hotarare ale Consiliului local cu privire la darea in administrare a imobilelor care fac parte din baza materială de învătământ.
 15. Întocmirea documentaţiilor topo-cadastrale pentru proprietăţile aflate în patrimoniul Municipului Cluj-Napoca conform legislaţiei în vigoare.
 16. Verificarea documentaţiilor de comasare redistribuire a documentaţiilor de întăbulare şi parcelare, în concordanţă cu înscrierile din Cartea Funciară.
 17. Întocmirea informărilor şi referatelor privind activitatea specifică serviciului.
 18. Emiterea de avize în calitate de reprezentant al Municipiului Cluj-Napoca pentru lucrările de construire efectuate asupra imobilelor din baza materială de învătământ.
 19. Desfăşurarea activităţilor de relaţii cu publicul, în domeniul specific de activitate al serviciului.

D. Responsabilităţi:

 • asigură publicitatea imobiliară în conformitate cu prevederile Codului civil, a Legii nr. 7/1996 modificată, a ordinelor directorului general al ANCP, pentru toate imobilele (terenuri şi construcţii) aflate în Baza materială de învătământ, proprietatea municipiului, în măsura în care deţine acte în acest sens sau i se pun la dispoziţie acte apte de întăbulare;
 • asigură darea în adminstrare a imobilelor aparţinând bazei materiale de învătământ, în favoarea unităţilor școlare;
 • asigură inventarierea spaţiilor excedentare transmise de către consiliile de adminstraţie ale unităţilor de învăţământ;
 • asigură transmiterea către unităţile de învăţământ a eventualelor nereguli cu privire la documentaţiile depuse;
 • asigură formularea propunerilor privind întocmirea proiectelor de hotărâri pentru acordul deliberativului local în vederea închirierii prin licitaţie a spaţiilor excedentare;
 • asigură transmiterea hotărârilor deliberativului local către unităţile de învăţământ;
 • asigură evidenţierea atât scriptică cât şi în format electronic a tuturor solicitărilor unităţilor de învăţământ privind acordul deliberativului local de închiriere prin licitaţie publică a spaţiilor excedentare;
 • asigură emiterea de avize în calitate de reprezentant al Municipiului Cluj-Napoca pentru lucrările de construire efectuate asupra imobilelor din baza materială de învătământ.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • propune, prin informări şi referate, îmbunătăţirea activităţii specifice a serviciului;
 • întocmeşte, raportat la aspectul de legalitate din punct de vedere al proprietăţii, referate pentru proiecte de hotărâre a Consiliului local, în ceea ce priveşte modificarea situaţiei juridice a imobilelor, identificarea, măsurarea, înscrierea acestora în cartea funciară, darea în administrare a bunurilor imobile (construcţii şi terenuri) din baza materială de învătământ, aflate în patrimoniul unităţii administrativ teritoriale;
 • nu are competenţă a se pronunţa pe oportunitatea proiectelor de hotărâre supuse aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Relaţii interne:

În cadrul Primăriei, compartimentul de muncă relaţionează cu toate compartimentele, primind şi furnizând informaţii care contribuie în mare măsură la rezolvarea problemelor cetăţenilor ce ţin de competenţa serviciului.

 1. Colaborare cu Direcţia Generală Poliţia locală:
  • furnizează informaţii privind proprietăţile municipiului (terenuri şi construcţii) în vederea efectuării verificărilor ce se impun la imobilele aflate în baza materială de învătământ;
  • efectuează identificări referitoare la diferite amplasamente aflate în verificare;
  • pune la dispoziţia compartimentelor de specialitate cărţile funciare referitoare la diferite imobile aflate în baza materialula de învătământ.
 2. Colaborare cu Direcţia Economică:
  1. furnizează informaţii privind imobilele aflate în baza materială de învătământ, pe măsura modificărilor efectuate în Cartea Funciară.
 3. Colaborare cu Direcţia Tehnică:
  • furnizează informaţii cu privire la diferite amplasamente cuprinse în planurile de investiţii, amplasamente aferente imobilelor proprietatea publică sau privată a municipiului, la solicitarea acestora;
  • furnizează informaţii privind identificarea diferitelor locaţii de interes, aflate în imobilele care fac parte din baza materială de învătământ la solicitarea acestora;
  • emite avize în calitate de reprezentant al municipiului pentru imobilele care fac parte din baza materială de învătământ.
 4. Colaborare cu Secretarul municipiului:
  • primeşte informaţii în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţiile Primarului;
  • furnizează informaţii în legătură cu proiectele de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţiile Primarului;
  • solicită, în vederea elaborării unor lucrări, referate, Serviciului Revendicări, fond funciar şi registrul agricol şi Direcției Juridice, informaţii pentru verificarea situaţiei juridice a imobilelor.
 5. Colaborare cu Direcția Juridică:
  • solicită punct de vedere juridic/viză de legalitate cu privire la activităţile specifice ale compartimentului de muncă.

Relaţii externe:

 • colaborează cu Consiliul Judeţean Cluj, precum şi cu alţi titulari ai dreptului de administrare, în probleme legate de iniţierea unor hotărâri de guvern pentru trecerea în patrimoniul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca a unor obiective de interes public;
 • colaborează cu Inspectoratul Școlar judeţean Cluj şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice în problemele legate de modificările reţelei şcolare şi obţinerea avizelor necesare desfăşurării activităţii specifice ale compartimentului de muncă, în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor ce-i revin.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 1 și 2.

Este subordonat primarului, viceprimarilor și în coordonarea administratorului public* al municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • întocmeşte programe de lucrări pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii care le revin, prevăzute conform contractelor si caietelor de sarcini privind aparatele de joacă, aparatelor de fitness;
 • întocmeşte acte şi documente specifice derulării procedurilor de achiziţie publică: referate, note justificative etc.;
 • întocmeşte Planul anual de achiziţii pe care-l propune Serviciului Achizitii publice;
 • întocmeşte rapoarte ale procedurii şi comunicări privind rezultatul procedurii etc.;
 • întocmeşte fişe de date în vederea desfăşurării procedurilor de achiziţie;
 • întocmeşte răspunsuri la clarificări primite din partea posibililor ofertanţi;
 • întocmeşte puncte de vedere în urma contestării procedurilor de achiziţie publică;
 • întocmeşte acte şi note interne necesare pentru a răspunde solicitărilor din partea altor compartimente;
 • întocmeşte răspunsuri la diverse cereri provenite de la cetăţeni;
 • întocmeşte proiecte de hotărâre privind desfăşurarea achiziţiilor publice;
 • asigurarea punerii în aplicare a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, a dispoziţiilor primarului, a viceprimarilor, a administratorului public, cu care se încredinţează spre îndeplinire Direcţia Ecologie urbană și spaţii verzi;
 • organizarea și verificarea/recepţionarea lucrărilor de:
  • salubrizare stradală;
  • deszăpezire;
  • salubrizare menajeră;
  • încărcat şi transportat deşeuri din zonele de agrement;
  • deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie;
  • tratarea şi întreţinerea câinilor fără stăpân;
  • neutralizare cadavre animaliere;
  • pavoazare;
  • întreţinere WC-urilor publice;
  • amplasare şi vidanjarea toaletelor ecologice;
  • reparaţii şi întreţinere aparate de joacă pentru copii şi dotări urbane;
  • doborât arbori în declin fiziologic în sistem alpinism utilitar;
  • amenajarea şi modernizarea locurilor de joacă pentru copii prin montarea de aparate de joacă şi dotări urbane;
  • protejarea zonelor verzi prin montarea de garduri metalice;
 • urmărește întreţinerea şi decolmatarea cursurilor de apă de pe raza Municipiului Cluj-Napoca;
 • urmărește activitățile de întreţinere şi decolmatare recipienţi stradali efectuate de Compania de Apă Someș S.A.;
 • întocmirea planului de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului;
 • amenajare şi întreţinere parcuri şi zone verzi, zonele verzi aferente locurilor de joacă pentru copii;
 • întocmirea și actualizarea registrului de spaţiilor verzi;
 • verifică, acordă documentaţii, avize privind realizarea proiectelor de cadastrul verde, casa verde, energia verde;
 • urmărește implementarea AQUIS – lui comunitar privind probleme de protecţia mediului;
 • întocmirea documentaţiilor privind reabilitarea unor parcuri şi zone verzi;
 • elaborarea planurilor de acţiune privind protecţia aerului, apelor de suprafaţă şi subterane;
 • rezolvă toate problemele de competenţa direcţiei conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi răspunde în termen legal solicitărilor adresate de către persoanele fizice şi juridice sau de către celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului ClujNapoca;
 • întocmește documentele necesare privind administrarea pașunilor aflate în proprietate și monitorizează modul în care administratorul respectă legislația silvică aflată în vigoare;
 • ia masuri privind buna administrare a fondului forestier aflat în proprietate.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 • întocmește programe de lucrări pentru activitățile specifice;
 • asigură verificarea lucrărilor specifice prin inspectorii de specialitate desemnați conform fișei postului și modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale;
 • verifică îndeplinirea indicatorilor stabiliți în baza contractelor încheiate;
 • întocmirea caietelor de sarcini pentru licitaţii/achiziții;
 • urmăreşte executarea contractelor încheiate la nivelul compartimentului;
 • întocmeşte baza de date privind sesizările cetăţenilor municipiului, a societăţilor comerciale, regiilor autonome, răspunde acestor sesizări, propune şi urmăreşte execuţia lucrărilor solicitate de către cetăţenii Municipiului Cluj-Napoca pentru activitățile specifice;
 • întocmeşte referate şi proiecte de hotărâre şi urmăreşte ducerea lor la îndeplinire după adoptarea acestora;
 • asigură întocmirea informărilor către cetăţeni prin conferinţele de presă, dezbateri publice şi întâlniri cu asociaţiile de locatari/proprietari;
 • asigură punerea în executare a legilor şi actelor normative în vigoare, ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local, a dispoziţiilor primarului cu care a fost încredinţat;
 • asigură condiţiile necesare desfăşurării licitaţiilor, rezolvând în acelaşi timp eventualele contestaţii;
 • întocmeşte contractele de execuţie sau achiziţie pentru obiectivele care au fost licitate comunicând celor interesaţi rezultatele;
 • colaborează, după caz, cu proiectantul sau executantul obiectivelor de investiţii pentru realizarea acestora în condiţii optime;
 • urmăreşte modul de realizare a obiectivelor de investiţii cuprinse în programului anual de investiţii;
 • urmăreşte stadiul fizic de realizare a obiectivelor de investiţii stabilind împreună cu executantul lucrărilor, graficul de execuţie în concordanţă cu sumele alocate prin buget;
 • întocmeşte documentele necesare pentru efectuarea plăţilor la obiectivele de investiţii în derulare (execuţie lucrări, proiectare, expertize, achiziţii) şi le înaintează pentru plată către Direcţia Economică;
 • pune în executare legi şi acte normative;
 • reprezintă interesele instituţiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, din ţară sau străinătate, în limita competenţelor stabilite de conducătorul instituţiei;
 • respectă cu stricteţe drepturile şi libertăţile cetăţenilor;
 • elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
 • aplică şi finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 • constituie şi predă pentru păstrare dosarul achiziţiei publice către compartimentul de specialitate;
 • participă în comisiile de evaluare pentru procedurile de achiziţie publică organizate atat în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cât şi din cadrul regiilor autonome şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, atunci când este numit;
 • se preocupă în permanenţă de perfecţionarea pregătirii profesionale a întregului personal din subordine, de însuşirea legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice pentru buna desfăşurare a activităţiilor direcţiei;
 • colaborează cu celelalte servicii din cadrul primăriei pentru rezolvarea problemelor legate de realizarea lucrărilor de investiţii;
 • întreprinde toate acţiunile necesare pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi aprobărilor pentru executarea obiectivelor de investiţii;
 • întocmeşte proiecte de hotărâre pe care le supune aprobării Consiliului local al municipiului ClujNapoca;
 • organizează și verifică activităţile/recepția lucrărilor de:
  • salubrizare stradală: urmărirea activităţii de salubrizare stradală care constă în: măturat manual şi mecanic a carosabilului şi a trotuarelor, întreţinerea curăţeniei, spălatul şi stropitul stăzilor, curăţat rigole, montarea coşurilor pentru deşeuri stradale, colectarea şi transportarea deşeurilor voluminoase, încărcat şi transportat rampe clandestine.
  • deszăpezire: urmărirea activităţii de deszăpezire care constă în: înlăturarea zăpezii de pe partea carosabilă cu mijloace mecanizate, curăţarea manuală a zăpezii din pieţe şi de pe trotuare, combaterea poleiului prin împrăştierea materialului antiderapant mecanizat şi manual, evacuarea zăpezii şi gheţii, spargerea lentilelor şi podurilor de gheaţă apărute pe căile de acces.
  • salubrizare menajeră: urmărirea activităţii de salubrizare menajeră care contă în:
  • colectarea şi transportarea deşeurilor menajere de către societăţile care prestează serviciul de salubrizare menajeră în Municipiul Cluj – Napoca,
  • stabilirea amplasamentelor pentru amenajare de noi puncte gospodăreşti, propuneri de modernizare şi reparare la punctele gospodăreşti existente,
  • organizează şi se verifică colectarea selectivă a materialelor reciclabile (hârtie carton, PET-uri, sticlă) precum şi colectarea deşeurilor electrice, electronice şi electrocasnice,
  • eliberarează avize de principiu pentru colectarea deşeurilor reciclabile de către agenţii economici.
  • deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie: urmărirea activităţăţii de deratizare şi dezinsecţie a dominiului public și privat al Municipiului Cluj – Napoca și spații deschise ale persoanelor fizice și juridice, precum şi deratizarea dezinsecţia şi dezinfecţia unităţilor de învăţământ şcolare şi preşcolare.
  • încărcat şi transportat deşeuri din zonele de agrement: urmărirea activităţii de colectat, încărcat şi transportat deşeuri din zonele de agrement.
  • ecarisaj: urmărirea activităţii de prindere, întreţinere şi tratare câini fără stăpân de pe domeniul public conform Legii nr. 227/2002, privind gestionarea câinilor fără stăpân.
  • neutralizare cadavre animaliere;
 • urmărirea lucrărilor de întreţinere, curăţare şi decolmatare şi regularizarea cursurilor de apă aflate în administrarea Municipiului Cluj-Napoca. – în colaborare cu Compania de Apă Someş S.A., pe baza unui program urmărește executarea lucrărilor de curăţare şi decolmatare a recipienţilor de colectare a apelor pluviale.
 • coordonează activitatea de întreținere, reparare și modernizare a WC-urilor publice aflate în administrarea R.A.D.P. Cluj -Napoca.
 • coordonarea activităților de amplasare şi vidanjarea toaletelor ecologice:
  • stabilirea amplasamentelor pentru montarea toaletelor ecologice;
  • urmărirea activităţii de întreţinere şi vidanjare a acestora;
  • urmărirea amplasării unor toalete ecologice cu prilejul organizării diferitelor manifestării publice.
 • se ocupă de planul de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului: întocmește, urmărește și implementează realizarea planului de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiental.
 • elaborarează planurile de acţiune privind protecţia aerului;
 • menţine permanent legături cu cetăţenii oraşului, Poliţia Rutieră, societăţile de transport, regiile deţinătoare de reţele edilitare etc.;
 • acordă avize solicitate legal în limita competențelor;
 • amenajare şi întreţinere parcuri şi zone verzi, zonele verzi aferente locurilor de joacă pentru copii;
 • asigură reparaţiile şi întreţinerea aparatelor de joacă pentru copii şi dotări urbane;
 • coordonează activitatea de doborâre a arborilor aflați în declin fiziologic, în sistem alpinism utilitar;
 • amenajarea şi modernizarea locurilor de joacă pentru copii prin montarea de aparate de joacă şi dotări urbane;
 • asigură protejarea zonelor verzi prin montarea de garduri metalice;
 • întocmirea și actualizarea registrului de spaţii verzi;
 • eliberează documentaţii, avize privind realizarea proiectelor de cadastrul verde, casa verde, energia verde;
 • urmărește implementarea AQUIS – lui comunitar privind probleme de protecţia mediului;
 • întocmește documentaţiile privind reabilitarea unor parcuri şi zone verzi;
 • rezolvă toate problemele de competenţa direcţiei conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi răspunde în timp legal solicitărilor adresate de către persoanele fizice şi juridice sau de către celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului ClujNapoca.
 • operează modificările legislative conform prevederilor legale.

D. Responsabilităţi

 • întocmirea programului anual de investiţii al direcţiei;
 • organizarea şi asigurarea condiţiilor necesare licitării tuturor obiectivelor de investiţii cuprinse în programul de investiţii;
 • urmărirea realizării acestor obiective;
 • întocmirea programelor anuale de lucrari si verificarea modului de realizare;
 • decontarea lucrărilor executate;
 • recepţia obiectivelor de investiţii finalizate;
 • rezolvarea în timp legal a problemelor persoanelor fizice şi juridice care se adresează direcţiei, aplică legile şi actele normative în vigoare privind activitatea specifică și asigură aplicarea hotărârilor;
 • de asemenea asigură relaţiile cu publicul şi evidenţa activităţilor specifice prin serviciile specializate din cadrul compartimentului.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • aplică în conformitate cu împuternicirea primită din partea primarului prevederile legislaţiei specifice în domeniu;
 • organizează şi supraveghează desfăşurarea tuturor activităţilor legate de direcţie, asigurând întocmirea în termen a actelor pe care apoi le supune atenţiei administratorului public, viceprimarului, primarului sau Consiliului local municipiului Cluj-Napoca;
 • conducerea de activităţi, proiecte, programe;
 • evaluarea, revizuirea şi propunerea de recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor curente;
 • formulări de politici, strategii şi proceduri noi, actualizate sau îmbunătăţite;
 • estimarea, asigurarea şi gestiunea financiară, tehnică, materială;
 • soluţionează problemele constate conform competenţelor compartimentului sau propune soluţii de rezolvare a problemelor de către alte compartimente de muncă din cadrul primăriei, a altor unităţi subordonate sau care colaborează cu primăria precum şi persoanele fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului, după caz.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Relaţii interne:

 • colaborează cu direcţiile şi compartimentele din cadrul primăriei primind şi furnizând informaţii specifice direcţiei, care contribuie în foarte mare măsură la rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii sau acelea pe care le constată inspectorii pe teren şi sunt de competenţa acestora;
 • primeşte şi transmite informaţii specifice activităţii compartimentelor de activitate.

Relaţii de reprezentare:

 • când este cazul de participare în cadrul unor comisii, prin dispoziţii ale primarului.

Relaţii de control:

 • faţă de regii, agenţii prestatori de servicii, persoanele fizice autorizate, societăţi comerciale cu care are contracte încheiate.

Relaţii externe:

Relaţii cu unităţi din exterior:

colaborează cu:

 • regiile autonome (Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, Regia Autonoma a Domeniului Public), Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.
 • diferite societăţi comerciale cu care are încheiate contracte de lucrări, servicii, produse, contracte de colaborare;
  toate unităţile de învăţământ, grădiniţele din municipiu;
 • Inspecţia de Stat în Construcţii;
 • Comitetul Județean pentru situaţii de urgenţă ,,Avram Iancu”;
 • Direcţia de Sănătate Publică;
 • S.C. Eon Gaz România;
 • S.C. Electrica SA;
 • S.C.TeleKom România;
 • Agenția Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
 • Poliţia Municipală, Poliția Rutieră;
 • Guvernul României, diferite ministere;
 • Judecătoria Cluj;
 • Tribunalul Cluj-Napoca;
 • Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca;
 • Garda Națională de Mediu;
 • Agenția pentru Protecția Mediului;
 • Direcţia Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
 • Compania de Apă Someş S.A.;
 • Jandarmeria Română;
 • Consiliul Judeţean;
 • Instituţia Prefectului Judeţului Cluj;
 • Curtea de Conturi a României;
 • Administrația Națională Apele Române;
 • Institutul de Sănătate Publică prof. dr. Iuliu Moldovan;
 • Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi.
 • persoane fizice și juridice, etc.

Furnizează informaţii privind activitatea compartimentului, a modului de rezolvare a sesizărilor populaţiei etc. Primeşte informaţii privind problemele de interes pentru activitatea direcției.

Un capitol aparte şi foarte important este constituit de relaţiile cu populaţia municipiului:

 • primește, verifică şi răspunde la sesizările, sugestiile şi reclamaţiile populaţiei pe teme din cele mai variate, în funcție de specificul activităților:
  • depozitări de deşeuri, puncte gospodareşti;
  • câini comunitari;
  • neutralizare cadavre animaliere;
  • salubrizare stradală, salubrizare menajeră;
  • spaţii verzi;
  • fondul forestier și pășuni aflate în proprietatea primăriei;
  • dezinsectie, deratizare, dezinfectie;
  • decolmatari;
  • tăieri de arbori, toaletare, întreţinere zone verzi;
  • toalete publice, ecologice – poluare;
  • distrugerea spaţiilor verzi;
  • canalizare recipienţi stradali;

Sesizările, sugestiile și reclamațiile se primesc pe diverse canale de informaţie:

 • reclamaţii scrise;
 • internet, site-ul ,,domnule primar”, faceebook;
 • telefonice pe telefonul 984;
 • reclamaţii verbale făcute direct la sediul primăriei;
 • reclamaţii primite prin intermediul presei (presa scrisă, televiziune, posturi de radio).

Comunicarea informaţiilor în interiorul instituţiei se face prin:

 • INFOCET, sistemul integrat de gestiune al documentelor, e-mail; – note interne;
 • referate;
 • informări;
 • programe de activitate lunare şi anuale.

Comunicarea informaţiilor în exterior se face prin adrese primite şi expediate colaboratorilor, telefonic, prin fax, e-mail.

Comunicarea cu populaţia se face prin:

 • reclamaţii scrise, telefonice, verbale, fax, „ domnule primar.ro” primite din partea populaţiei;
 • răspunsuri scrise și transmise pe poștă, internet, informaţii transmise verbal cetăţenilor de către inspectorii serviciului, în funcţie de situaţie.
 • relaţiile cu presa scrisă şi audio-video care primeşte informaţiile solicitate direct sau prin intermediul Biroului Mass-media în funcţie de dispoziţiile primite pe cale ierarhică în această privinţă.

* Prin Dispoziția nr. 3102/2016, se delegă administratorului public unele atribuții conferite de lege primarului, pe durata mandatului primarului municipiului Cluj-Napoca, după cum urmează:

Atribuțiile de coordonare a unor compartimente de muncă din aparatul de specialitate al primarului, astfel:

Direcția Ecologie urbană și spații verzi:

 • organizarea activităților de salubritate stradală, menajeră, deszăpezire, deratizare, dezinsecție, dezinfecție, întreținere și decolmatare cursuri de apă pe raza municipiului Cluj-Napoca, întreținere și vidanjare toalete publice, amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, toaletare arbori în declin fiziologic, întocmire documentații și avize pentru realizarea proiectelor de cadastru verde, casa verde, energia verde, implementarea AQUIS-ului comunitar privind protecția mediului, administrare pășuni și fond forestier din proprietatea municipiului ClujNapoca.

În scopul îndeplinirii atribuțiilor delegate, administratorul public va semna actele și documentele întocmite de Direcția Ecologie urbană și spații verzi.

Prin Dispoziția nr. 3668/2016 se delegă calitatea de ordonator principal de credite, administratorului public din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, cu drept de a semna în numele ordonatorului principal de credite, documentele privind execuția bugetului agregat al municipiului Cluj-Napoca, fără condiții de limită, pe durata mandatului primarului municipiului Cluj-Napoca.

Primarul rămâne competent să exercite oricând una sau mai multe atribuții delegate, actele sale efectuate în legatură cu acestea fiind întru totul valabile, administratorul public exercitându-și atribuțiile în numele primarului, nu în numele funcției pe care o deține.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 1.

Este subordonat directorului executiv al Direcţiei Ecologie urbană și spaţii verzi.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

Organizarea, verificarea şi recepţionarea activităţilor de :

 • amenajare şi întreţinere parcuri şi zone verzi, zonele verzi aferente locurilor de joacă pentru copii;
 • reparaţii şi întreţinere aparate de joacă pentru copii şi dotări urbane;
 • doborât arbori în declin fiziologic în sistem alpinism utilitar;
 • amenajarea şi modernizarea locurilor de joacă pentru copii prin montarea de aparate de joacă şi dotări urbane;
 • protejarea zonelor verzi prin montarea de garduri metalice;
 • incărcat şi transportat deşeuri din zonele de agrement;
 • întocmirea documentaţiilor privind reabilitarea unor parcuri şi zone verzi;
 • eliberarea de avize pentru construcţii.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi
  • urmărirea activităţii de amenajare şi întreţinere parcuri şi zone verzi, zonele verzi aferente locurilor de joacă pentru copii care constă în: lucrări curente, lucrări sezoniere şi lucrări specifice de zone verzi (plantaţii şi amenajările de noi zone verzi);
  • încărcat și transportat deșeuri din zonele de agrement prin urmărirea activității de colectat.
 2. Reparaţii şi întreţinere aparate de joacă pentru copii şi dotări urbane
  • urmărirea activităţii de reparaţii şi întreţinere aparate de joacă pentru copii şi dotări urbane care constă în: inventarierea şi verificarea locurilor de joacă pentru copii în vederea întocmirii necesarului de reparaţii şi a planului de întreţinere curentă a dotărilor urbane.
 3. Doborât arbori în declin fiziologic în sistem alpinism utilitar
  • urmărirea activităţii de doborât arbori în declin fiziologic în sistem alpinism utilitar care contă în: verificarea solicitărilor privind tăieri de arbori, stabilirea necesităţii tăierii exemplarelor de arbori consideraţi în declin fiziologic şi întocmirea programelor.
 4. Amenajarea şi modernizarea locurilor de joacă pentru copii prin montarea de aparate de joacă şi dotări urbane
  • stabilirea şi urmărirea lucrărilor de amenajare sau modernizare a locurilor de joacă prin montarea de aparate de joacă pentru copii conforme normelor de utilizare, montarea de bănci tip parc şi coşuri de gunoi, montarea de pavaje din cauciuc.
 5. Protejarea zonelor verzi prin montarea de garduri metalice
  • urmărirea activităţăţii de montarea a gardurilor metalice necesare pentru delimitarea şi protejarea zonelor verzi, a locurilor de joacă pentru copii şi gardurilor vii.
 6. Întocmirea documentaţiilor privind reabilitarea unor parcuri şi zone verzi
  • întocmirea caietelor de sarcini pentru efectuarea studiilor de fezabilitate şi lucrările necesare privind reabilitarea unor parcuri şi zone verzi.
 7. Întocmirea și actualizarea registrului spații verzi;
 8. Eliberarea de avize pentru construcţii
  • verificarea şi eliberarea avizelor construcţiilor a căror realizare au impact asupra zonelor verzi.

D. Responsabilităţi:

 • aplicarea actelor normative pentru buna funcţionare a activităţilor menţionate mai sus, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii şi asigurarea protecţiei mediului înconjurător.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • exercitarea cu profesionalism a tuturor atribuțiilor conferite de lege pentru această activitate;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • aplică în conformitate cu împuternicirea primită din partea primarului prevederile legislației specifice în domeniu.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă

Relaţii interne:

 • are relaţii funcţionale de colaborare cu toate compartimentele din Primărie în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării rapide şi competente a cererilor şi sesizărilor.
 • relațiile funcționale ale compartimentului se stabilesc cu toate birourile, serviciile și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
 • primește și transmite celorlalte compartimente din primărie și alte informații cuprinse în: note interne, referate, etc.

Relaţii de control:

 • faţă de regii, agenţii prestatori de servicii, persoanele fizice autorizate, societăţi comerciale cu care are contracte încheiate.

Relaţii externe:

 • colaborează cu regiile, instituțiile statului, persoane juridice și fizice, după caz.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 12.

Este subordonat: directorului executiv al Direcţiei Ecologie urbană și spaţii verzi.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

Organizarea, verificarea şi recepţionarea activităţilor de :

 • salubrizare stradală;
 • deszăpezire;
 • salubrizare menajeră;
 • încărcat şi transportat deşeuri din zonele de agrement;
 • deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie;
 • tratarea şi întreţinere câini fără stăpân;
 • neutralizare cadavre animaliere;
 • decolmatare cursuri de apă;
 • pavoazare;
 • întreţinere şi decolmatare recipienţi stradali;
 • elaborarea planurilor de acţiune privind protecţia aerului, calitatea aerului, planul de zgomot;
 • întreţinere WC-uri publice;
 • amplasare şi vidanjarea toaletelor ecologice.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Salubrizare stradală
  • urmărirea activităţii de salubrizare stradală care constă în: măturat manual şi mecanic a carosabilului şi a trotuarelor, întreţinerea curăţeniei, spălatul şi stropitul stăzilor, curăţat rigole, montarea coşurilor pentru deşeuri stradale, colectarea şi transportarea deşeurilor voluminoase, încărcat şi transportat rampe clandestine.
 2. Deszăpezire
  • urmărirea activităţii de deszăpezire care constă în: înlăturarea zăpezii de pe partea carosabilă cu mijloace mecanizate, curăţarea manuală a zăpezii din pieţe şi de pe trotuare, combaterea poleiului prin împrăştierea materialului antiderapant mecanizat şi manual, evacuarea zăpezii şi gheţii, spargerea lentilelor şi podurilor de gheaţă apărute pe căile de acces.
 3. Salubrizare menajeră
  • urmărirea activităţii de salubrizare menajeră care contă în:
  • colectarea şi transportarea deşeurilor menajere de către societăţile care prestează serviciul de salubrizare menajeră în Municipiul Cluj – Napoca;
  • stabilirea amplasamentelor pentru amenajare de noi puncte gospodăreşti, propuneri de modernizare şi reparare la punctele gospodăreşti existente;
  • organizează şi ia masuri pentru implementarea sistemului colectarii selective a materialelor reciclabile (hârtie carton, PET-uri,sticlă) precum şi colectarea deşeurilor electrice, electronice şi electrocasnice.
 4. Deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie
  • urmărirea activităţăţii de deratizare şi dezinsecţie a dominiului public și privat al Municipiului Cluj-Napoca și spații deschise ale persoanelor fizice și juridice, precum şi deratizarea dezinsecţia şi dezinfecţia unităţilor de învăţământ şcolare şi preşcolar.
 5. Activitatea de ecarisaj
  • urmărirea activităţii de prindere, întreţinere şi tratare câini fără stăpân de pe domeniul public conform Legii nr. 227/2002, privind gestionarea câinilor fără stăpân.
 6. Decolmatare cursuri de apă
  • prin urmărirea lucrărilor de întreţinere, curăţare şi decolmatare și regularizare a cursurilor de apă aflate în administrarea Municipiului Cluj – Napoca; – urmărirea executării activităților de întreținere și decolmatare a rigolelor transversale a recipienţilor stradali aflați în administrarea Municipiului Cluj-Napoca – în colaborare cu Compania de Apă Someş Cluj, pe baza unui program.
 7. Întreţinere WC-uri publice
  • coordonează activitatea de întreţinere, reparare şi modernizare a WC-urilor publice aflate în administrarea RADP Cluj -Napoca. Amplasarea şi vidanjarea toaletelor ecologice;
  • stabilirea amplasamentelor pentru montarea toaletelor ecologice, urmărirea activităţii de întreţinere şi vidanjare a acestora, precum şi urmărirea amplasării unor toalete ecologice cu prilejul organizării diferitelor manifestării publice.
 8. Pavoazare
  • pregătirea şi amenajarea manifestărilor organizate sau la care participă Primăria municipiului Cluj-Napoca, respectiv dotarea evenimentului cu logistica specifica necesara (drapele, suporti pentru drapele si coroane, etc.);
  • arborarea drapelelor pe domeniul public în locurile stabilite de reprezentantii Primăriei municipiului Cluj-Napoca;
  • înlocuirea drapelelor uzate care au fost arborate pe domeniul public, de către firma care prestează serviciile de pavoazare, la solicitarea autoritații contractante.
 9. Neutralizare cadavre animaliere
  • în conformitate cu prevederile legale Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca are obligația de a asigura contractual serviciile de eliminare a cadavrelor animaliere, unei unități autorizată din punct de vedere sanitar-veterinar.

D. Responsabilităţi:

 • aplicarea actelor normative pentru buna funcţionare a activităţilor menţionate mai sus, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii şi asigurarea protecţiei mediului înconjurător.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • exercitarea cu profesionalism a tuturor atribuțiilor conferite de lege pentru această activitate;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

Relaţii interne:

 • are relaţii funcţionale de colaborare cu toate compartimentele din Primărie în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării rapide şi competente a cererilor şi sesizărilor.
 • relațiile funcționale ale compartimentului se stabilesc cu toate birourile, serviciile și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
 • primește și transmite celorlalte compartimente din primărie și alte informații cuprinse în: note interne, referate, etc.

Relaţii de control:

 • faţă de regii, agenţii prestatori de servicii, persoanele fizice autorizate, societăţi comerciale cu care are contracte încheiate.

Relaţii externe:

 • colaborează cu regiile, instituțiile statului, persoane juridice și fizice, după caz.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 3, cam. 12.

Este subordonat directorului Executiv al Direcției Ecologie urbană și spații verzi.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • coordonează și monitorizează respectarea legislației silvice aflată în vigoare, de către administratorii de fond forestier pentru pădurile aflate în proprietarea Primăriei;
 • coordonează și monitorizează respectarea legislației silvopastorale aflată în vigoare, pentru pășunile aflate în proprietatea Primăriei.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Verifică modul în care administratorii de fond forestier respectă legislația silvică aflată în vigoare.
 2. Participă la inspecții de fond și parțiale împreună cu administratorul pentru suprafețele de pădure aflate în proprietatea Primăriei.
 3. Se asigură că administratorul procedează la efectuarea lucrărilor necesare pentru regenerarea pădurii.
 4. Verifică situațiile de plată emise de ocoalele silvice reprezentând valoarea serviciilor de pază și administrarea de fond forestier aflate în proprietatea Primăriei.
 5. Propune prin proiecte de hotărâri taxele de pășunat pe terenurile cu destinație pășune proprietatea municipiului, în administrarea Regiei Autonomă a Domeniului Public și asigură continuitatea contractelor de pază pentru pădurile aflate în proprietatea municipiului.

D. Responsabilităţi:

 • aplicarea actelor normative pentru buna funcţionare a activităţilor menţionate mai sus, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii şi asigurarea protecţiei mediului înconjurător.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • exercitarea cu profesionalism a tuturor atribuților conferite de lege pentru această activitate;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă

Relaţii interne:

 • are relaţii funcţionale de colaborare cu toate compartimentele din Primărie în vederea transmiterii de informaţii şi rezolvării rapide şi competente a cererilor şi sesizărilor.
 • relațiile funcționale ale compartimentului se stabilesc cu toate birourile, serviciile și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
 • primește și transmite celorlalte compartimente din primărie și alte informații cuprinse în: note interne, referate, etc.

Relaţii de control:

 • faţă de regii, agenţii prestatori de servicii, persoanele fizice autorizate, societăţi comerciale cu care are contracte încheiate.

Relaţii externe:

 • colaborează cu regiile, instituțiile statului, persoane juridice și fizice, după caz.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 15;

Este subordonat viceprimarilor, primarului municipiului Cluj-Napoca, precum și administratorului public (pe linia coordonării activităților specifice Serviciului Situații de urgență, potrivit prevederilor Dispoziției Primarului nr. 3102/2016).

B. Misiunea şi scopul compartimentelor de muncă:

 1. Serviciul Administrare, securitate și sănătate în muncă-P.S.I:
  • asigură funcţionalitatea compartimentelor de lucru din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca din punct de vedere al aprovizionării cu logistica și materialele necesare precum şi a gestionării obiectelor de inventar, a întocmirii contractelor de achiziţii publice şi de utilităţi (energie electrică, gaz metan, apă) şi ale altor servicii necesare (reparaţii faxuri, sisteme alarmă, centrală telefonică, staţii radio, etc);
  • asigurarea efectuării curățeniei la clădirile proprii ale instituției și întreținerea acestora (instalații electrice, apă, gaz, tâmplărie,etc);
  • asigură aplicarea şi verificarea respectării prevederilor legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, la nivelul compartimentelor de lucru din instituţie; aplicarea şi verificarea respectării prevederilor legislaţiei din domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul compartimentelor de lucru din instituţie; aplicarea şi verificarea respectării prevederilor legislaţiei referitoare la instruirea lucrătorilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, la nivelul compartimentelor de lucru din instituţie; aplicarea prevederilor legislaţiei referitoare la pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare; aplicarea legislaţiei referitoare la pregătirea populaţiei pentru apărare.
 2. Serviciul Situaţii de urgenţă:
  • asigură aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei civile – conform prevederilor Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă – la nivelul Municipiului Cluj-Napoca.;
  • asigură identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri a căror evoluţie pot genera situaţii de urgenţă; culegerea, prelucrarea, stocarea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare la managementul situaţiilor de urgenţă; informarea şi înştiinţarea autorităţilor privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă; informarea, pregătirea preventivă şi educarea populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele şi acţiunile pentru protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă; înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţie de urgenţă; promovarea documentaţiei privind necesarul de materiale pentru dotarea serviciului în scopul ridicării capacităţii de comunicare; planifică şi execută activităţi de pregătire specifică cu personalul angajat pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă; compartimentul prevenire are ca principală atribuţie prevenirea riscurilor procedurii unor situaţii de urgenţă prin activităţi de îndrumare şi control; controlează şi îndrumă activităţile de prevenire în cadrul organismelor cu atribuţii în domeniu (agenţi comerciali, asociaţii de prorietari etc); întocmesc planul de monitorizare a factorilor de risc cu frecvenţă lunară pe un an de zile calendaristic; constată şi propune sancţionarea, prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă; soluţionează petiţiile şi sesizările în domeniul specific, în limita competenţelor funcţiei.

3. Biroul Activități interne:

 • asigură funcţionalitatea în condiţii optime a autovehiculelor din dotarea Primăriei municipiului Cluj-Napoca precum şi derularea contractelor de achiziţii pentru piese şi accesorii pentru vehicule, bujii, pneuri pentru autovehicule, uleiuri lubrefiate şi agenţi lubrefianţi, acumulatori, carburanţi, etc., cât şi pentru serviciile de reparare şi întreţinere a autovehiculelor, respectiv servicii de spălare, vulcanizare, inclusiv montare şi echilibrare, servicii privind inspecţiile tehnice periodice şi alte servicii specifice;
 • elaborează documentaţii privind achiziţionarea de servicii de asigurare contra accidentelor şi a asigurarilor de sănătate;
 • crează şi actualizează baza de date privind contractele gestionate în cadrul compartimentului.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam 17; clădirile administrative ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

Este subordonat directorului executiv al Direcţiei de Administrare.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • asigurarea funcţionalității compartimentelor de lucru din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, din punct de vedere al aprovizionării cu materialele și logistica, necesare desfășurării activităților specifice precum şi a gestionării obiectelor de inventar, a întocmirii contractelor de achiziţii publice şi de utilităţi (energie electrică, gaz metan, apă) şi ale altor servicii necesare (reparaţii faxuri, sisteme alarmă, centrală telefonică, staţii radio, etc);
 • asigurarea efectuării curățeniei la clădirile proprii și întreținerea acestora din punct de vedere al dotărilor interioare (instalații electrice, apă, gaz, tâmplărie,etc);
 • aplicarea şi verificarea respectării prevederilor legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă – conform prevederilor Legii nr. 319/2006 şi a H.G. nr. 1425/2006, actualizată – la nivelul compartimentelor de muncă din instituţie;
 • aplicarea şi verificarea respectării prevederilor legislaţiei din domeniul apărării împotriva incendiilor – conform prevederilor Legii nr. 307/2006, actualizată – la nivelul compartimentelor de muncă din instituţie;
 • aplicarea şi verificarea respectării prevederilor legislaţiei referitoare la instruirea lucrătorilor în domeniul situaţiilor de urgenţă – conform prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 712/2005, modificat şi completat cu Ordinul M.A.I. nr. 786/2005 – la nivelul compartimentelor de muncă din instituţie;
 • aplicarea prevederilor legislaţiei referitoare la pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare – conform prevederilor Legii nr. 477/2003, republicată şi a H.G. nr. 370/2004;
 • aplicarea legislaţiei referitoare la pregătirea populaţiei pentru apărare, conform Legii nr. 446/2006;
 • aplicarea legislației din domeniul achizițiilor publice, conform Legii nr.98/2016, privind achizițiile publice;
 • aplicarea prevederilor următoarelor acte normative: Ordinul 1792/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; Legea nr. 188/1999 republicată, privind Statutul funcționarilor publici; Legea 22/1969 – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste, coroborată cu HCM nr. 2230/1969 – privind gestionarea bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

ADMINISTRARE

Punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activităţile de achiziţii, emiterea de comenzi, coordonarea activităților atelierului de întreținere, a compartimentului îngrijire clădiri, a centralei telefonice şi a magaziei de materiale:

 • aplicarea şi respectarea procedurilor privind execuţia bugetară a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, şi ordonanţarea lor;
 • gestionarea obiectelor de inventar;
 • elaborarea documentaţiilor de achiziţii;
 • întocmirea contractelor de achiziţii şi de servicii;
 • asigurarea şi verificarea efectuării curăţeniei în clădirile administrative ale instituţiei din: str. Moţilor nr.3-5-7, P-ţa Unirii nr.1-2, str. Ion Meşter nr. 10, Fabricii nr. 4, Piata Liebcknecht nr.7-8, Str. Traian Vuia nr. 41, Str. Alexandru Vlahuta nr. 46-47, Str. Pasteur nr. 60, Aleea Băişoara nr. 4A, Bdul. Eroilor nr. 6, str. Observatorului nr. 1, str. Regele Ferdinand nr. 31;
 • întreținerea clădirilor proprii din punct de vedere al dotărilor interioare (instalații electrice, apă, gaz, tâmplărie,etc);
 • efectuarea achiziţiilor materiale, pe baza referatelor depuse de către compartimentele de lucru;
  înregistrarea corespondenţei serviciului;
 • arhivarea documentelor emise precum si a celor primite;
 • emiterea comenzilor în baza referatelor avizate de serviciile de specialitate;
 • asigurarea depozitării şi aranjării produselor achiziţionate, în depozite şi magazie;
 • eliberarea materialelor din magazie;
 • gestionarea, depozitarea, întreţinerea şi conservarea tehnicii, aparaturii şi materialelor de protecţie civilã din dotarea magaziei compartimentului de lucru;
 • întocmirea notelor de recepţie pentru produsele achiziţionate de instituţie;
 • întocmirea notelor de comenzi pentru toate produsele achiziţionate şi serviciile angajate;
 • întocmirea ordonanţărilor de plată a facturilor, vizarea, aprobarea şi înaintarea la plată a acestora;
 • întocmirea referatelor pentru achiziţii materiale şi produse necesare desfăşurării activităţii instituției;
 • întocmirea proiectelor de hotărâre legate de activitatea serviciului;
 • verificarea instalaţiilor din clădirile proprii (sanitare, electrice, de apă, gaze şi de încălzire);
 • urmărirea funcţionării în parametrii optimi a centralelor termice din clădirile proprii precum și a centralei telefonice din clădirea Moților nr. 3;
 • centralizarea datelelor primite de la departamentele instituţiei privind achiziţionarea lunară de materiale consumabile;
 • verificarea efectuării serviciilor de către prestatori şi avizarea plăţilor facturilor conform prevederilor contractuale.

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Aplicarea şi verificarea respectării prevederilor legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă – conform prevederilor Legii nr. 319/2006 şi a H.G. nr. 1425/2006, actualizată – la nivelul compartimentelor de muncă din instituţie:

 • identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentã a sistemului de muncã, respectiv executant, sarcinã de muncã, mijloace de muncã/echipamente de muncã şi mediul de muncã pe locuri de muncã/posturi de lucru;
 • elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
 • elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementãrilor de securitate şi sãnãtate în muncã, ţinând seama de particularitãţile activitãţilor şi ale unitãţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncã/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în întreprindere şi/sau unitate numai dupã ce au fost aprobate de cãtre angajator;
 • propunerea atribuţiilor şi rãspunderilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, ce revin lucrãtorilor, corespunzãtor funcţiilor exercitate, care se consemneazã în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • verificarea însuşirii şi aplicãrii de cãtre toţi lucrãtorii a mãsurilor prevãzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilitãţilor ce le revin în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã stabilite prin fişa postului;
 • întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrãtorilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã;
 • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicitãţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncã în instrucţiunile proprii, asigurarea informãrii şi instruirii lucrãtorilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã şi verificarea însuşirii şi aplicãrii de cãtre lucrãtori a informaţiilor primite;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul instituţiei;
 • asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi asigurarea ca toţi lucrãtorii sã fie instruiţi pentru aplicarea lui;
 • evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
 • stabilirea zonelor care necesitã semnalizare de securitate şi sãnãtate în muncã, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sãnãtate la locul de muncã;
 • evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevãzute de legislaţia specificã, pentru care este necesarã autorizarea exercitãrii lor;
 • evidenţa posturilor de lucru care necesitã examene medicale suplimentare;
 • evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesitã testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
 • monitorizarea funcţionãrii sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de mãsurã şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncã;
 • verificarea stãrii de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţã, precum şi a sistemelor de siguranţã;
 • participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevãzute de legislaţia specifică;
 • elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncã suferite de lucrãtorii din instituţie;
 • urmãrirea realizãrii mãsurilor dispuse de cãtre inspectorii de muncã, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetãrii evenimentelor;
 • urmãrirea actualizãrii planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;
 • propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrãtori, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã;
 • întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfãşurarea acestor activitãţi;
 • alte activitãţi necesare/specifice asigurãrii securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor la locul de muncã;
 • efectuarea controalelor interne la locurile de muncã, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra mãsurilor propuse pentru remedierea acestora.

APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR (P.S.I.)

Aplicarea şi verificarea respectării prevederilor legislaţiei din domeniul apărării împotriva incendiilor – conform prevederilor Legii nr. 307/2006, actualizată – la nivelul compartimentelor de muncă din instituţie:

 • stabilirea, prin dispoziţii scrise, a responsabilităţilor şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în instituţie, actualizarea acestora ori de câte ori apar modificări şi aducerea lor la cunoştinţa salariaţilor;
 • asigurarea identificării şi evaluării riscurilor de incendiu din instituţie şi asigurarea corelării măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
 • solicitarea şi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi asigurarea respectării condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora;
 • elaborarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi stabilirea atribuţiilor ce revin salariaţilor la locurile de muncă;
 • verificarea cunoaşterii şi respectării de către salariaţi a instrucţiunilor necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor şi verificarea respectării acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare, de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;
 • asigurarea întocmirii şi actualizării planurilor de intervenţie şi a condiţiilor pentru aplicarea acestora în orice moment;
 • asigurarea utilizării, verificării, întreţinerii şi reparării mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;
 • informarea de îndată, prin orice mijloc, a inspectoratului despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu în instituţie, completarea şi trimiterea, în termen de 3 zile lucrătoare a raportului de intervenţie;
 • îndeplinirea oricăror altor atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.

INSTRUIREA LUCRĂTORILOR ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Aplicarea şi verificarea respectării prevederilor legislaţiei referitoare la instruirea lucrătorilor în domeniul situaţiilor de urgenţă – conform prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 712/2005, modificat şi completat cu Ordinul M.A.I. nr. 786/2005 – la nivelul compartimentelor de muncă din instituţie:

 • întocmirea tematicii anuale de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • asigurarea instruirii întregului personal angajat în muncã, în raport cu nivelul de pregãtire al salariaţilor şi în funcţie de specificul activitãţii desfãşurate la fiecare loc de muncă;
 • efectuarea instructajului introductiv general pentru nou-angajaţii în muncã, indiferent de durata sau de forma contractului de muncã, salariaţii transferaţi de la o unitate la alta sau detaşaţi în unitatea respectivã, lucrãtorii sezonieri, temporari sau zilieri, studenţii şi elevii din şcoli şi licee aflaţi în practicã de specialitate, instruire care vizează dobândirea de cunoştinţe cu privire la:
 1. conţinutul actelor normative care reglementeazã managementul situaţiilor de urgenţã şi activitatea de apãrare împotriva incendiilor, precum şi actele normative specifice profilului operatorului economic sau instituţiei;
 2. managementul situaţiilor de urgenţã şi modul de organizare a activitãţii de apãrare împotriva incendiilor la nivelul operatorului economic sau al instituţiei;
 3. mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sunt echipate construcţiile, instalaţiile, amenajãrile şi modul de utilizare a acestora, precum şi mijloacele tehnice existente şi planificarea resurselor pentru realizarea mãsurilor de protecţie civilã;
 4. formele şi metodele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor;
 5. modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţã şi în cazul observãrii şi anunţãrii unui incendiu;
 6. acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea şi înlãturarea urmãrilor situaţiilor de urgenţã.
 • stabilirea pentru fiecare categorie de personal participant la instruirea generală, a unui nivel minim de cunoştinţe necesare şi verificarea cunoştinţelor acumulate de către persoanele instruite, pe bazã de teste, la terminarea instructajului;
 • instruirea salariaţilor asupra condiţiilor care determinã ori favorizeazã producerea accidentelor şi avariilor tehnologice şi cauzele potenţiale (riscurile) de incendiu şi/sau explozie specifice, precum şi asupra normelor, regulilor şi mãsurilor de prevenire a acestora;
 • instruirea salariaţilor asupra modului de acţiune în cadrul serviciilor de urgenţã şi în sprijinul acestora pentru realizarea intervenţiei operative şi pentru limitarea şi înlãturarea urmãrilor situaţiilor de urgenţã;
 • adaptarea tematicii orientative de instruire şi completarea acesteia pe parcursul anului, dacã este cazul, cu concluziile şi învãţãmintele rezultate din controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale şi îndeplinirea sarcinilor stabilite, din natura, frecvenţa şi amploarea incendiilor, exploziilor şi altor situaţii de urgenţã produse pe raza teritorialã a instituţiei sau în sectoare de activitate similare, precum şi în cazul modificãrilor legislaţiei specifice.

PREGĂTIREA ECONOMIEI NAŢIONALE ŞI A TERITORIULUI PENTRU APĂRARE

Aplicarea prevederilor legislaţiei referitoare la pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare – conform prevederilor Legii nr. 477/2003, republicată şi a H.G. nr. 370/2004:

 • asigurarea pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, la nivelul municipiului, conform competenţelor stabilite prin lege;
 • comunicarea către Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale a propunerilor privind:
 1. planul de mobilizare şi bugetul de stat pentru rãzboi;
 2. planul de pregãtire;
 3. programul de pregãtire a teritoriului pentru apãrare;
 4. fundamentarea finanţãrii activitãţilor de pregãtire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apãrare.
 • identificarea, în condiţiile legii, a capacităţilor de apărare, cu scopul îndeplinirii sarcinilor stabilite prin planul de mobilizare;
 • comunicarea anuală, în primul trimestru, către Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale – pe baza datelor primite de la agenţii economici – a listei cuprinzând situaţia capacitãţilor pentru apãrare şi starea acestora, în scopul luãrii lor în evidenţã;
 • înfiinţarea şi funcţionarea ca organ de specialitate, conform art. 41 alin. (2) din Legea nr. 477/2003, a comisiei de apărare formată din salariaţi cuprinşi în organigrama proprie.

Atribuţiile Comisiei municipale pentru apărare:

 • organizarea, coordonarea şi îndrumarea activităţilor referitoare la pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare ce se desfăşoară în cadrul instituţiei, potrivit legii;
 • stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice pentru instituţie în caz de mobilizare şi a responsabilităţilor ce revin compartimentelor funcţionale ale acesteia;
 • elaborarea şi actualizarea documentele de mobilizare;
 • controlarea întregii pregătiri de mobilizare: a întocmirii documentelor; a activităţilor privind capacităţile de apărare şi rezervele de mobilizare; a modului de desfăşurare a lucrărilor, a măsurilor şi acţiunilor cuprinse în documentele de mobilizare; a derulării contractelor referitoare la pregătirea pentru apărare; a modului de cheltuire a fondurilor alocate de la buget în acest scop;
 • elaborarea propunerilor pentru proiectele planului de mobilizare şi planului de pregătire;
 • analizarea anual, în primul trimestru, a stadiului pregătirii de mobilizare şi stabilirea măsurilor şi acţiunilor necesare pentru îmbunătăţirea acestuia;
 • întocmirea propunerilor privind alocarea anuală de la bugetul de stat a fondurilor necesare realizării măsurilor şi acţiunilor de pregătire pentru apărare;
 • alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu.

Aplicarea legislaţiei referitoare la pregătirea populaţiei pentru apărare, conform Legii nr. 446/2006:

 • ţinerea evidenţei cetăţenilor încorporabili şi a rezerviştilor şi comunicarea lunară către centrul militar, încadrările, transferurile, încetarea relaţiilor de muncă, precum şi orice alte schimbări în datele de evidenţă militară ale acestora;
 • solicitarea documentelor personale de evidenţă militară de la persoanele nou angajate;
 • acordarea sprijinului necesar salariaţilor pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la serviciul militar;
  întocmirea documentelor de mobilizare la locul de muncă.

D. Responsabilităţi:

 • asigură aplicarea legilor şi actelor normative în vigoare privind activitatea specifică;
 • asigură aplicarea prevederilor hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
 • întocmeşte referate, note, informări prin care propune Primarului municipiului Cluj-Napoca elaborarea politicilor în domeniile de activitate specifice compartimentului;
 • propune Primarului municipiului Cluj-Napoca procedurile de lucru privind realizarea activităţilor serviciului, prin punerea în aplicare a politicilor şi procedurilor din domeniile de activitate specifice compartimentului;
 • răspunde de punerea în aplicare întocmai, a actelor elaborate de Consiliul local şi Primar, precum şi a prevederilor legislaţiei specifice domeniilor de activitate ale compartimentului;
 • răspunde de informarea la timp a salariaţilor cu privire la politicile şi prevederile stabilite de către primar, în domeniile de activitate specifice compartimentului.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • aplicarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei;
 • propunerea de iniţiere a unor hotărâri de Consiliu local care privesc activitatea specifică serviciului;
 • soluţionarea cererilor şi sesizărilor petenţilor;
 • conducerea de activităţi;
 • evaluarea, revizuirea si propunerea de recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor curente;
 • identificarea de lacune, suprapuneri sau duplicări în relaţiile organizaţionale existente;
 • formulări de politici, strategii şi proceduri noi, actualizate sau îmbunătăţite;
 • elaborarea de planuri de acţiune pentru implementarea politicilor şi strategiilor;
 • estimarea, asigurarea şi gestiunea mijloacelor financiare, tehnice, materiale;
 • managementul sistematic al informaţiei;
 • monitorizarea şi evaluarea implementării, după caz, de politici, strategii, programe;
 • implementarea de planuri şi strategii de comunicare internă şi externă;
 • verificarea modului de aplicare şi respectare – de către şefii de compartimente şi personalul din subordinea directă a acestora – a reglementărilor interne referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi situaţii de urgenţă (apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă), propunând primarului măsurile care se impun pentru respectarea lor.

F. Sistemul de relaţii al compartimentelor de muncă:

Intern:

 • cu compartimentele de muncă/salariații instituției;

Extern:

 • cu autorităţi, instituţii publice, regii autonome: Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj; Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Avram Iancu”Cluj; Centrul Militar Zonal Cluj; Instituția Prefectului Județului Cluj; Consiliul Judeţean Cluj, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Cluj, Regia Autonomă a Domeniului Public, Regia Autonomă de Termoficare, Compania de Apă Someş S.A, Curtea de Conturi, etc.
 • cu persoane juridice: societăți comerciale, agenţi economici, asociaţii de proprietari;
 • cu persoane fizice, după caz.

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3, cam. 21.

Este subordonat directorului executiv al Direcţiei de Administrare şi Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea administratorului public*.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

Serviciul Situaţii de Urgenţă (S.S.U.) fiinţează în baza H.C.L. nr. 67/28.02.2006 având ca misiune de bază preîntâmpinarea, reducerea şi eliminarea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora.

 1. Scopul activităţii îl reprezintă protecţia populaţiei, mediului şi a bunurilor şi valorilor.
 2. Misiunea şi scopul se îndeplinesc prin activitatea de prevenire.
 3. Formele activităţii de prevenire sunt: controlul, asistența tehnică de specialitate, verificarea şi informarea preventivă, înștiințarea, avertizarea și alarmarea populației, prin mijloace specifice.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 • identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice de pe teritoriul municipiului;
 • întocmirea planurilor de analizã şi de acoperire a tipurilor de riscuri în teritoriul de competenţã sau în domeniul de activitate;
 • culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare la protecţia civilã;
 • planificarea şi organizarea activitãţilor de pregãtire a populaţiei şi a salariaţilor privind protecţia civilã;
 • organizarea cooperãrii şi a colaborãrii privind protecţia civilã;
 • organizarea evacuãrii în caz de urgenţã civilã;
 • informarea şi pregãtirea preventivã a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusã, mãsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţã;
 • organizarea şi asigurarea stãrii de operativitate şi a capacitãţii de intervenţie optime a serviciilor pentru situaţii de urgenţã şi a celorlalte organisme specializate cu atribuţii în domeniu;
 • înştiinţarea autoritãţilor publice şi alarmarea populaţiei Municipiului Cluj-Napoca, în situaţii de protecţie civilã;
 • protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi arhivistice, precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate;
 • asigurarea condiţiilor de supravieţuire a populaţiei din Municipiul Cluj-Napoca, în situaţii de protecţie civilã;
 • organizarea, executarea și coordonarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi omeneşti, limitarea şi înlãturarea efectelor calamitãţilor naturale şi a celorlalte situaţii de protecţie civilã;
 • constituirea rezervelor de resurse financiare şi tehnicomateriale specifice;
 • Menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de alarmare a populaţiei din Municipiul Cluj-Napoca, conform Legii nr. 481/2004 a protecţiei civile;
 • Menţinerea în stare de operativitate a adăposturilor publice de protecţie civilă din municipiu, conform prevederilor Legii nr. 481/2004 a protecţiei civile;
 • asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi ale celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi prevenirea situaţiilor de urgenţă, la nivelul Municipiului Cluj-Napoca;
 • identificarea, evaluarea şi analizarea pericolelor potenţiale, prin aprecierea posibilităţilor de apariţie a lor şi a consecinţelor acestora asupra vieţii oamenilor, mediului şi bunurilor materiale;
 • informarea oportună a factorilor de decizie privind identificarea potenţialilor factori de risc ce pot genera situaţii de urgenţă;
 • conştientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii dintre personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat şi alte persoane interesate sau implicate;
 • informarea populaţiei privind pericolele potenţiale, precum şi modul de comportare în situaţii de urgenţă;
 • identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă pe teritoriul administrativ al Municipiului Cluj-Napoca;
 • culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare la situaţiile de urgenţă;
 • informarea şi pregătirea prevenitivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele (resursele) de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă;
 • înştiinţarea autorităţilor publice şi locale privind potenţiala apariţie a unor situaţii de urgenţă, precum şi monitorizarea şi participarea la gestionarea acestora;
 • identificarea măsurilor pentru protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi artistice, precum şi a mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă;
 • participarea la limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă;
 • administrează, gestionează și utilizează mijloacele tehnice de primă intervenție aflate în dotarea serviciului.

D. Responsabilităţi:

 1. S.S.U. asigură punerea în practică a dispoziţiilor primarului privind acţiunile specifice prevenirii situaţiilor de urgenţă, având la bază investirea personalului de specialitate, cu exerciţiul autorităţii publice.
 2. La nivelul S.S.U. se întocmeşte Planul de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul Municipiului Cluj-Napoca supus spre aprobare Consiliului local, precum şi alte documente de planificare şi coordonare a activităţilor de prevenire, monitorizare şi intervenţie înainte, pe timpul sau ulterior manifestării factorilor de risc/sau a situaţiilor de urgenţă.
 3. Din analiza factorilor de risc identificaţi, conform concluziilor ce rezultă, se întocmesc Graficul de control şi Graficul de informare publică având la bază Programul de măsuri în vederea acordării asistenţei pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă la gospodăriile populaţiei, asociaţii de proprietari evidenţei operatorilor economici din subordinea Consiliului local şi instituţiile publice din sectorul de competenţă.
 4. Programul de măsuri este întocmit de către şeful S.S.U. sub formă grafică, desfăşurat pe un an calendaristic, aprobat de primar. Pe baza lui se desfăşoară activităţile de control, verificare şi informare preventivă a populaţiei.
 5. În urma acestor activităţi, analizându-se concluziile, se propun primarului măsurile legale ce se impun pentru prevenirea apariţiei unor noi factori de risc sau situaţii de urgenţă.
 6. Pe timpul monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă, personalul S.S.U. face parte din Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (şeful serviciului) şi din Centrul Operativ cu activitate temporară la nivelul Municipiului Cluj-Napoca, desfăşurând activităţi specifice de sprijin, informare şi coordonare.
 7. S.S.U. asigură îndeplinirea ordinelor şi dispoziţiilor pe linie de specialitate transmise de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pe baza rezoluţiilor preşedintelui Comitetului Local, respectiv Primarul municipiului Cluj-Napoca.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

 1. Conform legislaţiei în vigoare-în principal OMAI nr. 718/2005 şi OMAI nr. 160/2007, din punct de vedere teritorial, sectorul de competenţă al S.S.U. este identic cu teritoriul administrativ al Municipiului Cluj-Napoca.
 2. În acest sector, competenţa de a derula activităţi specifice de către S.S.U. se reflectă în prevederile ,,Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile pentru situaţii de urgenţă”.
 3. S.S.U. are competenţa să rezolve şi/sau să participe la soluţionarea petiţiilor cetăţenilor. Pentru aceasta, execută verificarea la faţa locului, această activitate având ca urmare întocmirea unei note de constatare. Aceasta stă la baza recomandărilor privind soluţionarea legală a petiţiilor.
 4. S.S.U. execută dispoziţiile primarului municipiului Cluj-Napoca şi participă la activităţile comune aparatului de specialitate al acestuia;
 5. Verificarea respectării legislaţiei de protecţie civilă – de către proprietarii sau administratorii imobilelor – în ceea ce priveşte administrarea corespunzătoare a adăposturilor publice de protecţie civilă precum şi a sirenelor de alarmare a populaţiei şi a echipamentelor conexe acestora.

F Sistemul de relaţii al serviciului funcţionează pe principiile:

 • respectării legii;
 • ierarhizării;
 • colaborării;
 • responsabilităţii;
 • implicării active;
 • autosesizării şi iniţierii demersurilor legale pentru rezolvarea oportună a problemelor nou apărute.

Relaţii funcţionale: cu toate serviciile din cadrul primariei.

Relaţii de control: pe linie de prevenire și apărării împotriva incendiilor la societăţile comerciale și agenții economici care funcționează în spații proprietatea municipalității, asociații de proprietari, școli, grădinițe, creșe, alte obiective situate pe domeniul public sau de interes public.

Relaţii de reprezentare: participarea în cadrul unor comisii, prin dispoziţii ale primarului.

Relaţii cu autorităţi şi instituţii publice: Regia Autonomă a Domeniului Public, Compania de Apă Someş S.A., Instituţia Prefectului judeţului Cluj, I.S.U.J.”Avram Iancu” Cluj, alte entități cu responsabilități în domenii de activitate în care pot apare factori de risc potențiali generatori de situații de urgență.

Relaţii cu persoane fizice: pe timpul participării la activități de rezolvare a petițiilor cetățenilor.

* Potrivit prevederilor „Dispoziției Primarului nr. 3102/2016 privind delegarea unor atribuții conferite de lege primarului și a unor atribuții de coordonare a aparatului de specialitate, administratorului public„, conform art. 1, pct. 1, la lit. b) se delegă acestuia ” luarea măsurilor pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență„, la lit.c se delegă”luarea măsurilor pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din următoarele domenii: – situațiile de urgență „, art. 1, pct. 2 este stabilită „coordonarea activității” Serviciului Situații de urgență, iar potrivit art. 2 administratorul public va semna actele și documentele întocmite de către Serviciul Situații de urgență.

A. Date de identificare ale compartimentului de muncă din cadrul direcţiei:
Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, Piața Unirii, nr. 1-2, cam. 2.
Este subordonat directorului executiv al Direcţiei de Administrare;

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:
Asigură buna funcţionare a parcului auto propriu şi al poliţiei locale, și utilizarea autovehiculelor instituției de către conducătorii auto (autorizați) și nominalizați prin dispoziția primarului.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Punerea în aplicare a legilor şi actelor normative care direcţionează activităţile de achiziţii, emiterea de comenzi, contracte de prestări servicii pentru parcul auto, utilizarea autovehiculelor instituției:
  • Ordonanţa 80/2001- privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice;
  • Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
   Ordinul 1792/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
  • Legea 273/2006- privind finanţele publice locale;
  • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi H.G. nr. 395/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
  • Legea 53/2003 – Codul muncii;
  • Legea 130/1996 – privind contractul colectiv de muncă;
  • Legea 168/1999 – soluţionarea conflictelor de muncă;
  • Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici republicată și actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 2. Aplicarea şi respectarea procedurilor privind execuţia bugetară a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, şi ordonanţarea lor.
 3. Elaborează documentaţii de achiziţii.
 4. Întocmeşte contracte de achiziţie şi de servicii.
 5. Organizează activitatea parcului auto prin efectuarea reparaţiilor curente.
 6. Eliberează bonuri carburanţi.
 7. Întocmeşte foile de parcurs.
 8. Eliberează foile de parcurs.
 9. Înregistrează corespondenţă.
 10. Arhivează documentele emise precum si cele primite.
 11. Emite comenzi şi note justificative, conform referatelor avizate, pentru toate produsele achiziţionate şi serviciile angajate.
 12. Întocmeşte referate pentru achiziţii materiale şi servicii necesare desfăşurării activităţii.
 13. Întocmeşte proiecte de hotărâre legate de activitatea compartimentului, precum şi alte acte pentru şedinţele de consiliu.
 14. Calculează consumul de carburanţi şi întocmeşte situaţia centralizată pentru Direcţia Economică.
 15. Verifică preţuri, efectuarea serviciilor şi avizarea plăţilor facturilor conform prevederilor contractuale.
 16. Încheie asigurările auto obligatorii şi CASCO pentru autoturismele din parcul auto al instituţiei.
 17. Întocmeşte ordonanţări de plată a facturilor, vizează, aprobă şi înaintează la plată facturi.

D. Responsabilităţi:

 • asigurarea aplicării legilor şi actelor normative în vigoare privind activitatea specifică;
 • asigurarea aplicării prevederilor hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

E. Competenţe (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • aplicarea prevederilor Regulamentului de funcţionare al instituţiei;
 • propunerea de iniţiere a unor hotărâri de Consiliu care privesc activitatea specifică serviciului;
 • soluţionarea cererilor şi sesizărilor petenţilor;
 • conducerea de activităţi;
 • evaluarea, revizuirea si propunerea de recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor curente;
 • identificarea de lacune, suprapuneri sau duplicări în relaţiile organizaţionale existente;
 • formulări de politici, strategii şi proceduri noi, actualizate sau îmbunătăţite;
 • elaborarea de planuri de acţiune pentru implementarea politicilor şi strategiilor;
 • estimarea, asigurarea şi gestiunea financiare, tehnice, materiale;
 • managementul sistematic al informaţiei;
 • monitorizarea şi evaluarea implementării, după caz, de politici, strategii, programe;
 • implementarea de planuri şi strategii de comunicare internă şi externă.

F. Sistemul de relaţii ale compartimentului de muncă:

 • Relaţii funcţionale: cu toate serviciile din cadrul primariei;
 • Relaţii de control: nu este cazul;
 • Relaţii de reprezentare: participarea în cadrul unor comisii, prin dispoziţii ale primarului;
 • Relaţii cu autorităţi şi instituţii publice: Instituția Prefectului Județului Cluj, Consiliul Local, Curtea de Conturi, Ministerul Afacerilor Interne;
 • Relaţii cu persoane juridice private: contractele de achiziţii aflate în derulare şi cărora li se conduce evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare;
 • Relaţii cu organizaţii internaţionale: nu este cazul;
 • Relaţii cu organizaţii neguvernamentale: după caz;
 • Relaţii cu persoane fizice: după caz.

În temeiul art. 36, alin. 3, litera b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca adoptă prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Poliţia locală organizată ca şi direcţie generală de specialitate în aparatul de specialitate al primarului.

CAPITOLUL I – Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale Poliţia locală – compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art. 1.

(1) La nivelul municipiului Cluj-Napoca POLIŢIA LOCALĂ este organizată, în condiţiile legii, ca un compartiment funcţional, fără personalitate juridică, la nivel de Direcţie generală în cadrul aparatului de specialitate al primarului, condusă de un director general, funcţionar public de conducere, în subordinea Primarului municipiului Cluj-Napoca, în scopul menţinerii ordinii şi siguranţei publice, al respectării regimului circulaţiei rutiere, precum şi al asigurării pazei, protecţiei obiectivelor de interes local, asigurării respectării legislaţiei în domeniul urbanismului şi disciplinei în construcţii, asigurării respectării normelor legale privind protecţia mediului, prevenirii şi combaterii încălcării normelor legale privind activităţile comerciale, respectării legislaţiei în domeniul evidenţei populaţiei şi alte activităţi stabilite prin legi, hotărâri de guvern, hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale primarului.
(2) Direcţia Generală Poliţia locală îşi desfăşoară activitatea în cadrul primăriei, ca serviciu specializat, în interesul persoanei, al comunităţii locale, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

Personalul Poliţiei Locale face parte din sistemul naţional de ordine şi siguranţă publică, conform Hotărârii de guvern nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administratiei si Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale.
Încadrarea în muncă (detaşarea, transferul, concursul) se va realiza conform normelor legislative în vigoare cu certificarea stării de sănătate şi susţinerea probelor sportive, condiţii care sunt aplicabile şi structurilor de ordine publică şi siguranţă naţională.

(3) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Direcţia Generală Poliţia locală cooperează cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice locale, unităţile, respectiv structurile teritoriale ale Poliţiei Române, Jandarmeriei Române, Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă, O.N.G. – uri, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.
(4) 21 mai este Ziua Poliţiei Locale şi este stabilită prin lege.

Art. 2. Direcţia Generală Poliţia locală este organizată şi funcţionează în baza următoarelor principii:

principiul încrederii;
principiul legalităţii;
principiul previzibilităţii;
principiul proximităţii – Poliţia în slujba comunităţii locale;
principiul proporţionalităţii;
principiul deschiderii şi transparenţei;
principiul eficienţei şi eficacităţii;
principiul răspunderii şi responsabilităţii;
principiul imparţialităţii şi nediscriminării.

Art. 3. Pentru funcţionarea în condiţii de eficienţă, eficacitate şi transparenţă, Consiliul Local prin Direcţia Generală Poliţia locală va asigura sedii, mijloace auto şi moto, mijloace materiale şi financiare necesare.
Art. 4. Finanţarea Direcţiei Generale Poliţia locală se asigură din Bugetul local al municipiului Cluj-Napoca şi din alte surse, conform organigramei şi statului de funcţii aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local.
Art. 5.

(1) Direcţia Generală Poliţia locală se organizează la nivel de direcţii, servicii, birouri și compartimente, conform prevederilor prezentului regulament.
(2) Conducerea operativă a Direcţiei Generale Poliţia locală se asigură de către un director general şi doi directori executivi.
3) Directorul general reprezintă Poliţia locală în raporturile cu membrii colectivităţii locale şi cu terţii, în limitele şi condiţiile stabilite prin prezentul regulament.

CAPITOLUL II – Atribuţiile Direcţiei Generale Poliţia locală-48

Art. 6. Direcţia Generală Poliţia Locală este organizată la rândul ei în două direcţii, 7 servicii, 9 birouri, un birou juridic și un compartiment, după cum urmează: Direcţia Ordine publică şi trafic rutier, care cuprinde serviciile: Serviciul Ordine şi siguranţă publică – având în subordine 7 birouri, corespunzătoare fiecărei zone de sectorizare a municipiului, Serviciul Pază, Serviciul Control trafic rutier- având în subordine Biroul Fluidizare trafic rutier, respectiv Direcţia Inspecţie şi control care cuprinde serviciile: Serviciul Control urbanism şi disciplină în construcţii – având în subordine Biroul Control refaţadizări imobile, Serviciul Control protecţia mediului, Serviciul Inspecţie comercială, Serviciul Evidenţa persoanelor, baze de date şi relaţii publice.
Art. 7. Biroul Juridic se subordonează direct directorului general şi celor doi directori executivi şi are în coordonare Compartimentul Evidenţă contravenții, m