• preluarea sesizărilor 24h/24h prin Dispeceratul Poliţiei Locale
 • preluarea sesizărilor online 24h/24h prin platforma MyCluj
 • preluarea sesizărilor prin ghișeul unic din cadrul C.I.C. :
L-M-M:08:3016:30
J:08:3018:00
V:08:3015:00

Dispeceratul Politiei Locale

0264/955

0264/59.87.84 sau

0264/59.15.16 interior 4920

0264 /59.60.30 interior 4920

0264/59.69.36 interior 4920

Programul de înscriere în audiență este de luni până luni ora 16:00.Cererile pentru înscrierea în audiență se formulează în săptămâna anterioară celei în care se dorește acordarea audienței.
Programul de audiență este săptămânal, în fiecare zi de marți de la ora 13:00.

Modalitatea de înscriere în audiență:

online
– la Serviciul Centrul de informare pentru cetățeni – registratură
– prin poștă, Primăria municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 7 – registratură.

Direcţia Ordine Publică şi Trafic Rutier are în componenţă trei Servicii:

1. Serviciul Control Trafic Rutier
1.1 Biroul Fluidizare trafic rutier: Șef Birou Vasile Pleșa, Tel. 0730113794
2. Serviciul Ordine publică este compus din 7 birouri:
Șef Serviciu Constantin Moldovanu, Tel. 0799414861

Birou zona 1 – Centru, cu sediul în strada Avram Iancu nr. 13-15, Şef Birou: Nicolae Nistor Rotar, Tel. 0729039287
Birou zona 2 – Mărăşti, cu sediul la cinematograful Mărăşti, Şef Birou: Cristian Poptelecan, Tel. 0729039317
Birou zona 3 – Gheorgheni, cu sediul pe str. Băişoara nr. 4A, Șef birou: Loredana Poelincă, Tel. 0731041231
Birou zona 4 – Mănăştur – Plopilor, cu sediul str. Agricultorilor nr. 38, Şef Birou: Gabriel Badiu, Tel. 0741301949
Birou zona 5 – Grigorescu – Gruia, cu sediul pe str. G-ral Ion Drăgălina, nr. 73-75, ap. 14 , Şef Birou: Marius Bura, Tel. 0729039307
Birou zona 6 – Zorilor, cu sediul pe str. Observatorului nr. 1-3, șef birou Mihai Bereschi, telefon  0730113793
Birou zona 7 – Someșeni, cu sediul pe str. Traian Vuia nr. 41, în incinta primăriei de cartier

3. Serviciul Pază: Șef Serviciu Marinel Andro, Tel. 0731840105

Direcţia Inspecţie şi Control are în componenţă patru Servicii:
1. Serviciul Control Urbanism şi Disciplină în Construcţii – Şef Serviciu Florin Şandor, Tel. 0729885158
1.1 Biroul Control refațadizări imobile – Șef Birou Cristian Boca, Tel. 0729039288
2. Serviciul Control Protecţia Mediului – Şef Serviciu Molnar Attila, Tel. 0729039290
3. Serviciul Inspecţie Comercială – Şef Serviciu Mirela Toma, Tel. 0723633246
4. Serviciul Evidenţa Persoanelor, Baze de Date şi Relaţii Publice – Şef Serviciu Daniel Cîmpian, Tel. 0731400695

Biroul Juridic – Şef birou Carmen Maria Pătraş, Tel. 0722358263
Biroul Juridic are în coordonare Compartimentul Evidenţă contravenții, mandate de muncă în folosul comunității.

 • obligativitatea amplasării la loc vizibil a panoului de identificare a investiţiei;
 • obligativitatea existenţei la punctul de lucru a documentaţiei tehnice care a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire (în copie sau original);
 • să nu execute lucrări decât cele prevăzute în autorizaţia de construire, iar în cazul în care nu se pot încadra în prevederile acesteia să oprească imediat lucrările şi să solicite autorizaţie de construire pentru modificările constructive;
 • să nu tranzacţioneze imobile noi despre care nu au informaţii referitoare la legalitatea construirii acestora;
 • să execute lucrări de întreţinere şi reparaţii la imobile degradate şi împrejmuiri;
 • să nu amplaseze mijloace publicitare (reclame, firme, eşarfe, bannere, panouri) decât în locurile avizate şi numai după obţinerea autorizaţiei de construire.
 • dacă executaţi lucrări de amenajare în apartament, nu depozitaţi deşeurile rezultate pe domeniul public sau la punctul gospodăresc. Comandaţi de la o firmă de salubritate un container de colectare a deşeurilor, în caz contrar riscaţi o amendă cuprinsă între 1000-2500 lei;
 • asociaţiile de proprietari, persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a efectua şi întreţine curăţenia în jurul imobilelor, spaţiilor verzi aferente, căilor de acces, parcărilor, zonelor din jurul garajelor, punctelor gospodăreşti, trotuarelor, aleilor, în caz contrar pot fi sancţionaţi cu amendă contravenţională cuprinsă între 500-1000 lei;
 • dacă ieşiţi la iarbă verde, păstraţi curăţenia la locurile de campare, adunaţi deşeurile pe care le produceţi şi depozitaţi-le în containerele special amenajate de colectare a deşeurilor de pe marginea drumului, pentru păstrarea unui mediu curat;
 • dacă deţineţi curte şi o utilizaţi pentru parcarea autovehiculului, trebuie să vă amenajaţi curtea astfel încât la ieşirea autoturismului pe drumul modernizat să nu se murdărească carosabilul;
 • dacă deţineţi un spaţiu comercial pe care nu îl uitilizaţi, trebuie să îl menţineţi în perfectă stare de curăţenie şi să amplasaţi pe vitrinele şi geamurile acestuia, mashuri cu imagini ale municipiului Cluj-Napoca, aprobate de primărie;
 • este interzisă creşterea animalelor domestice: porcine, ovine, bovine, caprine, bubaline pe terenurile aparţinând domeniului public şi privat al statului proprietate particulară situate în zona cuprinsă între: Someşul Mic, str.Donath, str.Dragalina, str.Gruia, str.Crişan, str.Cîmpeni, p-ţa Gării, str.Căii Ferate până la intersecţia cu str. Parcul Feroviarilor, str.Anton Pann, str.Bucureşti, str.Fabricii, str.Fabricii de Zahăr, str.Dâmboviţei, str.Aurel Vlaicu până la intersecţia cu str.Traian, str.Meşterul Manole, str.Dunării, str.Între Lacuri, str.Sarmisegetuza, str.Cehoslovaciei, str.Tineretului, str.Aleea Detunata, str.Aleea Băişoara, str.Răşinari până la interesecţia str.Septimiu Albinii, str.Gheorgheni până la intersecţia cu str.Aron Pumnu, str.Fagului, str.Păltiniş, str.C-tin Notara, str.Plaiuri, str.Eftimie Murgu, str.Calea Turzii până la str.Cometei, str.Pădurii, str.Lunii, str.Gh Dima, str.Mărginaşă, str.Calea Mănăştur până la intersecţia cu str.Bâlea, str.Aleea Negoiu, str.Mehedinţi până şa str.Izlazului, str.Parâng, str.Ciucaş, str.Aleea Clăbucet, str.Primăverii până la str.Bucium, până la intersecţia cu Someşul Mic, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

1) Deținerea  la punctele de lucru, de către agenţii economici care desfăşoară  activităţi comerciale şi prestări servicii în structuri de vânzare, a următoarelor documente:

 •  Registrul unic de control;
 •  Dovada deținerii legale a spațiului;
 •  Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
 •  Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului – pentru punctul de lucru;  
 •  Acordul de funcţionare şi aprobarea de orar eliberat de către Primăria municipiului Cluj-Napoca;
 •  Certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică, emisă de către Direcția de Sănătate Publică a județului Cluj, după caz, în conformitate cu legislația în vigoare;
 •  Actul emis de Direcția Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Cluj, după caz, în conformitate cu legislația în vigoare;
 •  Autorizaţia de mediu, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, după caz, în conformitate cu legislația în vigoare;
 •  Contract de salubritate încheiat cu o companie de profil;
 •  Contractul sau anexa la contractul de salubritate pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile;
 •  Alte autorizaţii, avize şi acorduri prevăzute de lege, necesare desfăşurării activităţii, în funcţie de specific;
 •  Documente de provenienţă pentru produsele comercializate,
 •  Buletine de verificare metrologică pentru cântare, aparate de taxat sau orice altfel de dispozitive de măsurare utilizate.

Este  obligatorie:

 • Afişarea orarului de funcţionare aprobat, în mod vizibil din exterior şi respectarea acestuia;
 • Afişarea preţurilor produselor comercializate, respectiv a tarifelor serviciilor prestate;
 • Existenţa traducerii în limba română pentru produsele din import comercializate;
 • Existenţa certificatelor de calitate pentru produsele comercializate.

Se  interzice:

 • Punerea în vânzare a produselor care nu au specificat termenul de valabilitate sau cu termenul de valabilitate expirat;
 • Comercializarea produselor alimentare ambalate care au ambalajul deteriorat sau distrus;
 • Aşezarea direct pe pardoseală a produselor alimentare destinate comercializării;
 • Punerea în consum a produselor neomologate;
 • Vânzarea de produse cu lipsă la cântar sau măsurătoare;
 • Comecializarea sau expunerea spre vânzare a băuturilor alcoolice, a ţigărilor şi a celorlalte produse din tutun, în incinta unităţilor de învăţământ, în curţile acestor imobile, precum şi pe trotuare sau aleile de acces în aceste unităţi.

În  atenţia cetăţenilor – consumatori:

 • Solicitaţi bonuri de casă de la agenţii economici;
 • Verificaţi termenele de valabilitate ale produselor pe care doriţi să le cumpăraţi;
 • Refuzați produsele alimentare care au data durabilității minimale depășită;
 • Refuzați produsele alimentare preambalate care prezintă ambalaje deteriorate;
 • Solicitaţi afişarea preţurilor de comercializare ale produselor.

2) Persoanele  fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile  familiale şi persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în  perimetrul pieţelor au următoarele obligații:

 • Să afișeze la locul de desfăşurare a activităţii, numele/denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului;
 • Să dețină ecusoane care să conţină: numele, prenumele şi fotografia vânzătorului, denumirea şi sediul comerciantului;
 • Să dețină la locul desfăşurării activităţii autorizaţiile, aprobările şi avizele stabilite prin lege, necesare funcţionării
 • Să deţină buletine de verificare metrologică pentru cântare sau orice altfel de dispozitive de măsurare utilizate;
 • Să afişeze preţurile produselor comercializate şi tarifele pentru serviciile prestate, după caz;
 • Să existe traduceri în limba română la produsele din import comercializate;
 • Să dețină certificate de calitate pentru produsele comercializate;
 • Să comercializeze produse care au termenul de valabilitate specificat şi cu respectarea acestuia.

Se  interzice:

 • Punerea în vânzare a produselor alimentare ambalate care au ambalajul deteriorat sau distrus;
 • Aşezarea direct pe platoul pieţei a produselor alimentare destinate comercializării;
 • Punerea în vânzare a produselor neomologate;
 • Vânzarea de produse cu lipsă la cântar sau măsurătoare.

3) Producătorii  agricoli care desfăşoară activităţi de comercializare a  produselor în perimetrul pieţelor au următoarele obligaţii:

 • Să dețină la locul desfășurării activității atestatele de producător și carnetele de comercializare, completate în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Să prezinte organelor de control documentele solicitate;
 • Să deţină buletine de verificare metrologică pentru cântare;
 • Să nu vândă produse cu lipsă la cântar sau măsurătoare;
 • Să afişeze preţurile produselor comercializate;
 • Să păstreze cureţenia la locul comercializării produselor.

 

4) Comerţ  ambulant

 Activitatea  de comerţ ambulant se poate desfăşura, pe domeniul public, cu  respectarea următoarelor reguli:

 • Respectarea amplasamentelor și a suprafețelor aprobate;
 • Deţinerea actelor de provenienţă a mărfurilor;
 • Atestarea calităţii produselor prin certificate de calitate;
 • Afisarea preturilor produselor comercializate;
 • Întreţinerea curăţeniei la locul desfăşurării activităţii.

5) Comerţ  stradal (tonete, gherete, chioșcuri, terase de alimentație publică  și altele)  

 La  punctele de lucru este obligatoriu să se deţină următoarele  documente:  

 • Abonament/contract de închiriere pentru terenul ocupat, eliberat de Municipiul Cluj-Napoca;
 • Autorizaţia de construire şi planul de situaţie vizat spre neschimbare;
 • Pentru societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale: certificatul de înregistrare (original sau xerocopie) şi certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, pentru punctul de lucru;
 • Acordul de funcţionare şi aprobarea de orar, eliberat de către Municipiul Cluj-Napoca, unde este cazul;
 • Alte autorizaţii, avize şi acorduri prevăzute de lege, necesare desfăşurării activităţii, în funcţie de specific;
 • Documente de provenienţă pentru mărfurile comercializate;
 •  Buletine de verificare metrologică pentru cântare sau orice altfel de dispozitive de măsurare utilizate, dacă este cazul;
 •  
 •  Contract de salubritate încheiat cu o companie de profil;
 •  
 •  Recipient pentru depozitarea deşeurilor.

Este  obligatorie:

 •  
 •  Respectarea condiţiilor stabilite prin autorizaţia de construire: amplasament şi tip de mobilier;
 •  
 •  Inscripţionarea mobilierului stradal cu: denumirea firmei, numărul autorizaţiei de construire şi numărul autorizaţiei de comerţ stradal;
 •  
 •  Întreţinerea şi menţinerea corespunzătoare a mobilierului stradal;
 •  
 •  Se interzice acoperirea tonetelor cu prelate sau folii de plastic, precum şi prelungirea acestora cu improvizaţii;
 •  
 •  Se interzice amplasarea de lăzi sau alte ambalaje cu produse sau resturi, în vecinătatea mobilierului stradal;
 •  
 •  Afişarea la loc vizibil a orarului de funcţionare aprobat şi respectarea acestuia;
 •  
 •  Respectarea obiectului de activitate aprobat, conform autorizaţiei;
 •  
 •  Păstrarea curăţeniei şi liniştii publice la locul de desfăşurare a activităţii.

6) Vânzările  cu preţ redus

 •  
 •  Vânzările cu preţ redus se desfăşoară cu respectarea prevederilor O.G. nr. 99/2000 republicată privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă și ale Hotărârii nr. 150/2009 privind reglementarea activităților comerciale pe raza municipiului Cluj-Napoca;
 •  
 • Vânzările de lichidare necesită notificarea Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Notificarea va fi însoţită de o listă de inventar (modele formulareconform Hotărârii de Guvern nr. 333/2003.

7) Activitatea  de taximetrie și îmbarcare/debarcare a călătorilor în  transportul interurban de persoane

 •  
 •  Activitatea de transport în regim taxi se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr. 38/2003 (a taximetriei), cu modificările şi completările ulterioare și ale Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Cluj-Napoca.
 •  Îmbarcarea-debarcarea călătorilor, în cazul serviciilor de transport public local de persoane, se efectuează numai în staţii stabilite special, aprobate de către autorităţile locale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 92/2007 (a serviciilor de transport public local) și a Hotărârii nr. 90/2012 privind stabilirea unor contravenții și sancțiuni pentru transportul neautorizat de persoane în municipiul Cluj-Napoca.

Obligații  pentru taximetriști:

 •  
 • SĂ AIBĂ ȚINUTĂ CORESPUNZĂTOARE, UN COMPORTAMENT CIVILIZAT ȘI PREVENTIV în relația cu clientul, respectând conduita de bună practică;
 •  
 • SĂ NU REFUZE CLIENTUL în efectuarea unei curse în interiorul localității și să respecte solicitările legale ale acestuia;
 •  
 • SĂ NU FUMEZE în autovehicul;
 •  
 • SĂ NU PRETINDĂ CA PLATĂ pentru prestația efectuată decât suma prevăzută pe bonul client;
 •  
 • SĂ ELIBEREZE BONUL CLIENT la finalul cursei;
 •  
 •  SĂ NU EXECUTE activitatea de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat și lampa taxi în funcțiune pentru poziția de operare respectivă.
 • Nerespectarea orelor de linişte (22.00-08.00 şi 13.00-14.00) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1500 lei, conform Legii 61/1991,republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
 • Consumul de alcool în locuri publice este interzis şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 republicată;
 • Organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparaturã muzicalã la intensitate de naturã a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajãri sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban se sancţionează cu amendă de la 2000 la 3000 lei,conform prevederilor Legii nr.61/1991 republicată;
 • Deţinerea câinilor şi accesul persoanelor însoţite de câini în municipiul Cluj-Napoca este reglementată de HCL nr. 354/2015, modificată prin HCL nr. 264/2017;
 • Lăsarea în libertate sau fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri, se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 republicată;
 • Dacă observaţi o persoană apelând la mila publică, vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0264/598784 sau 0264/955.
 • Respectarea normelor de prevenire a răspândirii noului coronavirus SARS-Co-2 și respectarea condițiilor de siguranță.
 • Identificarea și transportarea persoanelor fără adăpost la centrele de găzduire temporară ale primăriei.
 • Identificarea taberelor de nomanzi și luarea în evidență a persoanelor fără adăpost, în colaborare cu Serviciul Asistență Socială.

Ridicarea autovehiculelor se face conform dispoziţiilor Hotărârii de Guvern nr. 965/2016, privind circulația pe drumurile publice, pentru modificarea OUG nr. 195/2002, rep., aprobat prin HG nr. 1391/2006.

Conform HCL nr. 791/2020, privind modificarea Anexei la HCL nr. 72/2017 (aprobarea tarifelor pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public/privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale Municipiul Cluj-Napoca), tarifele percepute de la proprietarii/utilizatorii autovehiculelor, persoane fizice sau juridice sunt:

• 247,09 lei, la care se adaugă TVA/vehicul, pentru operaţiunea de ridicare;
• 169,80 lei, la care se adaugă TVA/vehicul, pentru operaţiunea de transport;
• 43,11 lei, la care se adaugă TVA/vehicul, pentru operaţiunea de depozitare;
• 75.39 lei/bucată, la care se adaugă TVA, pentru operaţiunea de ridicare a trotinetelor;
• 16,56 lei/zi/bucată,la care se adaugă TVA, pentru operaţiunea de depozitare a trotinetelor ridicate

Sancțiunea contravenţională pentru staționare neregulamentară, conform OUG nr. 195/2002, rep., art. 108/1/b/7, este de 4 -5 puncte de amendă și 3 puncte penalizare la permisul de conducere.

Sancțiunea contravenţională pentru parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu handicap, conform LG. nr. 448/2006, art. 100, lit. g) este de la 2.000 lei la 10.000 lei şi ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv.

Ocuparea domeniului public cu vehicule în afara spațiilor marcate expres de administratorul domeniului public, conform O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 9 alin.(1)lit.m) și ale art.24^2 alin.(1) din LG. nr. 273/2020, se sancționează contravenţional de la 500 lei la 2500 lei, conform HCL nr. 191/2009, privind buna gospodărire a mun. Cluj-Napoca, modificată și completată cu HCL nr. 74/2021.

Sancțiunea contravenţională a operatorilor de trotinete electrice care nu ridică trotinetele staționate neregulamentar, în maxim 120 min, conform HCL nr. 790/2020, art. 20, este de la 200 lei până la 400 lei.

Conform OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, art. 28, alin (1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Autovehiculul va fi transportat/depozitat la Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, strada Calea Someşeni, nr. 2,telefon 0264-44.45.71.
Pentru informaţii suplimentare puteţi apela numărul de telefon 0264-955, Dispeceratul Poliţiei Locale Cluj-Napoca.

1) Înformații și servicii prin Dispeceratul Direcției Generale Poliția locală și Serviciul Evidența persoanelor, baze de date și relații publice

 • Preluarea sesizărilor/solicitărilor 24 de ore din 24 prin Dispeceratul Direcției Generale Poliția locală
 • Informații privind auto ridicate/abandonate
 • Modalitatea de achitare a sancțiunilor contravenționale (online, transfer bancar, mandat poștal, bancă, casierie)

2) Contact și informații:

 • Pentru încasarea amenzilor în termen de 15 zile este necesară prezentarea plicului care conţine procesul verbal de constatare a contravenţiei;
 • Împotriva procesului verbal, care ţine loc de înştiinţare de plată, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, la Judecătoria Cluj-Napoca, însoţită de o copie a procesului verbal;
 • Neachitarea proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor în termen de 30 de zile duce la începerea demersurilor de executare silită.