Serviciul Asistența Persoanelor cu Nevoi Speciale asigură aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu nevoi speciale – persoanele vârstnice dependente, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în situaţie de risc social.

În vederea îndeplinirii sarcinilor, va colabora cu celelalte compartimente ce oferă servicii de asistenţă socială din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca precum şi cu instituţiile de stat, organizaţii neguvernamentale, voluntari, în interesul persoanelor cu nevoi speciale care fac obiectul protecţiei acestui serviciu.

PERSOANE CU HANDICAP

 • întocmirea anchetelor sociale necesare evaluării persoanelor adulte cu handicap de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • preluarea, verificarea şi întocmirea documentației necesare obținerii indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav care au optat pentru aceasta în locul asistentului personal;
 • instrumentarea dosarului de angajare a asistentului personal pentru persoanele cu handicap grav;
 • verificarea periodică a activității asistenților personali aflați în evidența Direcției de Asistență Socială și Medicală și întocmirea de rapoarte semestriale către Consiliul local, cu privire la cele constatate;
 • asigurarea gratuităţii transportului în comun pentru persoanele cu handicap grav şi asistenţii personali sau însoţitorii acestora şi pentru persoanele cu handicap accentuat sau însoţitorii acestora;
 • eliberarea cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap;
 • întocmirea şi transmiterea dosarului către D.G.A.S.P.C Cluj pentru admiterea persoanelor cu handicap în Centrele de îngrijire şi asistenţă din subordinea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj;
 • colaborarea cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj în vederea rezolvării problemelor persoanelor cu handicap;
 • acordarea ajutoarelor de urgență familiilor în care există persoane cu handicap grav sau accentuat în cazul decesului soţului/soţiei sau al rudelor acestora până la gradul I inclusiv şi al căror venit net pe membru de familie (până la data decesului) este sub 1,5 salarii
  minime pe economie;
 • întreprinde acțiuni in vederea constientizării si sensibilizării sociale față de problemele persoanelor cu dizabilități;
 • întreprinde acțiuni ce au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizarea sau excluderea socială a persoanelor cu dizabilități, conform legislației in vigoare;
 • întreprinde acțiuni ce au drept scop consolidarea relațiilor de colaborare cu diverse instituții cu atribuții in domeniul asistenței sociale, în vederea organizării de seminarii, întâlniri, informări pentru persoanele cu dizabilități.

PERSOANE ÎN VÂRSTĂ DEPENDENTE SAU AFLATE ÎN SITUAȚII DE RISC SOCIAL

 • întocmirea anchetelor sociale, la solicitarea medicului expert al asigurărilor sociale, necesare expertizării pensionarului încadrat în grad de invaliditate;
 • identificarea şi întocmirea evidenţei persoanelor vârstnice aflate în nevoie;
 • stabilirea măsurilor şi acţiunilor de urgenţă, în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;
 • asigurarea soluţionării în termen legal a cererilor, sesizărilor şi petiţiilor primite direct de la cetăţeni sau de la autorităţi ale administraţiei publice de stat, centrale sau locale şi alte organisme;
 • întocmirea anchetelor sociale necesare admiterii vârstnicilor în centrele de îngrijire şi asistenţă;
 • acordă consiliere psihologică şi psiho-socială pentru a sprijini vârstnicul şi familia, la domiciliu sau la sediul Serviciului;
 • consiliere socio-medicală, asistenţă medicală la domiciliu pentru cei care nu se pot îngriji singuri în colaborare cu ONG acreditate ca furnizori de servicii sociale.
 • realizează evaluarea situaţiei vârstnicului şi a familiei acestuia;
 • stabileşte măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;
 • dezvoltă programe în parteneriat, cu furnizorii de servicii sociale, care pot fi persoane fizice sau juridice, publice ori private, cu caracter comunitar în vederea sprijinirii vârstnicilor aflaţi în situaţii de risc pentru prevenirea instituţionalizării şi redarea încrederii în forţele proprii;
 • oferirea de servicii alternative pentru persoanele vârstnice;
 • acordarea consilierii sociale şi juridice persoanelor asistate;
 • asigurarea acordării şi a altor prestaţii sociale, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
 • efectueaza consiliere socială si administrativă (îndrumare către diverse instituții, demersuri pentru obtinerea drepturilor conform legislației in vigoare, etc).

CENTRE MULTIFUNCȚIONALE DE SERVICII SOCIALE INTEGRATE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE (vezi CENTRE DE ZI PENTRU VARSTNICI SI CLUBURI ALE PENSIONARILOR)

Centrele Multifuncționale de Servicii Sociale Integrate funcţionează în subordinea Serviciului Asistenţa Persoanelor cu Nevoi Speciale și au misiunea de a oferi servicii alternative gratuite pentru persoanele vârstnice, concretizate în activităţi de identificare a nevoilor sociale individuale, familiale şi de grup, activităţi de socializare în scopul prevenirii excluziunii sociale şi pentru reintegrarea socială, prin antrenarea la activităţi culturale si sociale.

Contact:

Strada: Str. Venus fn

Telefon: 0264/563.055

E-mail: dasclujnapoca@gmail.com

Centrul de servicii socio-medicale din cadrul  Direcţiei de Asistenţă Socială Cluj-Napoca are ca scop ajutarea copiilor cu handicap neuro motor și asociat, cu vârste cuprinse între 0-18 ani, în recuperarea și integrarea socială.

Servicii oferite:

 • depistare și intervenţie medico-socială precoce;
 • evaluare multidisciplinară complexă;
 • asistenţă medicală;
 • kinetoterapie;
 • masaj;
 • psihoterapie şi consiliere psihologică;
 • socializare;
 • asistenţă socială;
 • electroterapie magnetoterapie și hidroterapie;
 • hidrokinetoterapie;
 • terapie psihopedagogică şi ocupaţională.

Beneficiari:

În prezent de serviciile centrului beneficiează un număr de 70 de copii cu dizabilităţi. Zilnic sunt prezenţi 22-24 beneficiari care au un program individualizat, adaptat nevoilor de terapii speciale precum şi programe de grup. Toate serviciile oferite pentru copii sunt gratuite.

Contact:

Adresă: Strada Aviator Bădescu nr 32

Telefoane: 0371-328.735 / 0735-210.554

Persoană de contact: ALIN VLĂDESCU