HCL 583/2.09.2021

Sunt eligibile următoarele categorii de persoane:

1. Solicitanţii să fie cetăţeni români/străini care au dobândit protecție internațională în România.

2. Solicitanţii care au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca/permis de ședere în municipiul Cluj-Napoca în cazul străinilor care au dobândit protecție internațională în România.

3. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii majori, părinții soților,după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care nu ocupă şi nu au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român/în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca/Municipiului
Cluj-Napoca, ori în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

4. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau o cotă parte din suprafaţa utilă a unei locuinţe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul României, după 1.01.1990.

5. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care nu deţin, nu au deţinut şi nu au înstrăinat o suprafaţă de teren construibil intravilan pe teritoriul României după 1.01.1990.

6. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o casă de vacanţă, proprietate personală pe teritoriul României, după 1.01.1990.

7. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), cu dublă cetăţenie (română și a altui stat), care nu deţin, nu au deţinut şi nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau o cotă parte din suprafaţa utilă a unei locuinţe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul României şi nici pe teritoriul ţării unde are o altă cetăţenie, după 1.01.1990.

8. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), cu dublă cetăţenie (română și a altui stat), care nu deţin, nu au deţinut şi nu au înstrăinat o suprafaţă de teren construibil intravilan, pe teritoriul României şi nici pe teritoriul ţării unde are o altă cetăţenie, după 1.01.1990.

9. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), cu dublă cetăţenie (română și a altui stat), care nu deţin, nu au deţinut şi nu au înstrăinat o casă de vacanţă, proprietate personală pe teritoriul României şi nici pe teritoriul ţării unde are o altă cetăţenie, după 1.01.1990

10. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care au un venit mediu net lunar pe persoanã, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statisticã în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizeazã cererea.

11. Solicitanţii care pot face dovada unui venit reglementat prin legislaţia în vigoare, în vederea achitării chiriei lunare şi a cheltuielilor aferente întreţinerii  locuinţei, dovedit în condițiile punctului 7 din Anexa 2.

12. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care nu au  beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe.

13. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat, nerevendicată în baza legilor speciale.

14. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii – cu excepția copiilor minori la data rămânerii definitive a hotărârii de evacuare, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care nu au fost evacuaţi în urma rezilierii contractului de închiriere încheiat cu Municipiul Cluj-Napoca, din culpa lor

1. Solicitanţii care nu au cetăţenia română/străinii care nu au dobândit protecție internațională în România.

2. Solicitanţii care nu au domiciliul/nu au permis de ședere în municipiul Cluj-Napoca în cazul străinilor care au dobândit protecție internațională în România.

3. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii majori, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care ocupă sau au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român/în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca/Municipiului Cluj-Napoca ori în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

4. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care au deţinut, deţin şi/sau au înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau o cotă parte din suprafaţa utilă a unei locuinţe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul României, după 1.01.1990.

5. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care deţin, au deţinut şi/sau au înstrăinat o suprafaţă de teren construibil intravilan pe teritoriul României după 1.01.1990.

6. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care au deţinut, deţin şi/sau au înstrăinat o casă de vacanţă, proprietate personală pe teritoriul României, după 1.01.1990.

7. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), cu dublă cetăţenie (română și a altui stat), care deţin, au deţinut şi/sau au înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau o cotă parte din suprafaţa utilă a unei locuinţe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul României sau pe teritoriul ţării unde are o altă cetăţenie, după 1.01.1990.

8. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), cu dublă cetăţenie (română și a altui stat), care deţin, au deţinut şi au înstrăinat o suprafaţă de teren construibil intravilan, pe teritoriul României sau pe teritoriul ţării unde are
o altă cetăţenie, după 1.01.1990.

9. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), cu dublă cetăţenie (română și a altui stat), care deţin, au deţinut, şi/sau au înstrăinat o casă de vacanţă, proprietate personală, pe teritoriul României sau pe teritoriul ţării unde are o altă cetăţenie, după 1.01.1990.

10. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care au un venit mediu net lunar pe persoanã, realizat în ultimele 12 luni, peste nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizeazã cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizeazã locuinţa.

11. Solicitanţii care nu pot face dovada unui venit reglementat prin legislaţia în vigoare, în vederea achitării chiriei lunare şi a cheltuielilor aferente întreţinerii locuinţei.

12. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe.

13. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat, nerevendicată în baza legilor speciale.

14. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii – cu excepția copiilor minori la data rămânerii definitive a hotărârii de evacuare, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care au fost evacuaţi în urma rezilierii contractului de închiriere încheiat cu Municipiul Cluj-Napoca, din culpa lor.

15. Membrii familiei solicitantului – victimă a traficului de persoane, condamnați pentru infracțiuni stabilite de Codul Penal art. 210, 211, 264, și 374 sau a tentativei la una din aceste fapte, împotriva solicitantului sau a membrilor familiei acestuia.

I. Punctaj acordat pentru condiţii de locuit:

 1. I. Punctaj acordat pentru condiţii de locuit:
  1. Pentru chirie în locuinţă cu contract de închiriere, având durata:
  – sub 1 an 2 p
  – între 1-2 ani 3 p
  – între 2-3 ani 7 p
  – între 3-4 ani 10 p
  – între 4-5 ani 12 p
  – peste 5 ani 15 p

Menţiune: Se consideră validate din punct de vedere al încadrării în acest criteriu contractele de închiriere pentru care se dovedește înregistrarea la  organul fiscal competent în intervalul de valabilitate a contractului de închiriere.

2. Dacă solicitantul şi membrii familiei sunt toleraţi într-un imobil, în funcţie de mp. spaţiu de locuit (suprafaţa utilă), ce revine pe membru de familie:

– mai mare de 12 m.p.; 0 p
– mai mare de 10 m.p., dar mai mică, cel mult egală cu 12 m.p.; 4 p
– mai mare de 8 m.p., dar mai mică, cel mult egală cu 10 m.p.; 7 p
– mai mică de 8 m.p. 10p

Dovada numărului de membri de familie se face cu adeverinţă eliberată de Asociaţia de proprietari/locatari, din care să rezulte suprafaţa utilă a imobilului, precum şi numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii, defalcat lunar. În cazul în care în imobil nu este constituită Asociaţie de proprietari/locatari, dovada se face prin declaraţie olografă, sub semnătură privată, cu asumarea de către declarant a consecințelor prevederilor art. 326 alin. 1 Cod Penal, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 28/2020 privind falsul în declarații, a solicitantului.
În caz de neconcordanţă, nu se acordă punctaj la acest criteriu.

3. Solicitantul și membrii familiei de grd. I (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz), care locuiesc în așezări informale și figurează în baza de date conform Legii nr. 151/2019, privind completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. 15 p

II. Starea civilă:

Pentru punctele a-c se punctează doar una din situaţii:
a. căsătorit fără copil 2 p
b. căsătorit cu copil 5 p
c. necăsătorit, văduv, divorţat fără copii în întreţinere 3 p
d. familie monoparentală 10 p
e. copiii aflaţi în întreţinere până la vârsta de 18 ani, precum şi cei până la vârsta de 26 de ani care îşi continuă studiile universitare la zi şi care nu realizează venituri, pentru fiecare copil: 2 p

III. Venitul mediu net/membru de familie ( soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz):

– mai mic decât venitul net minim pe economie 30 p
– între venitul net minim şi venitul net mediu pe economie 20 p

IV. Vechimea în muncă:
– vechimea în muncă probată prin orice document care o atestă, cum ar fi: copie a cărţii de muncă, adeverință eliberată de angajator, extras REVISAL eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj, adeverinţă eliberată de Casa Naţională de Pensii Publice etc. (se acordă doar pentru solicitant) 1 pct. pentru fiecare an

V. Condiţii speciale:
A. pentru vechimea solicitării (vechimea depunerii dosarului) de locuinţă (începând cu anul 1997) şi pentru categorii speciale de solicitanţi:
a) până la un an vechime 0 p
b) pentru fiecare an de vechime a solicitării 2 p
B. Persoane încadrate în grad de invaliditate I și II 25 p
C. Persoanele cu dizabilităţi încadrate într-o categorie specială de handicap:
 ușor 5 p
 mediu 10 p
 accentuat 15 p
 grav 20 p

D. Veteranii şi vãduvele de rãzboi, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţã de eroii-martiri şi luptãtorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nr. 341/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (urmaşii eroilor martiri, răniţii şi luptătorii în Revoluţia din decembrie 1989), şi ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare 15 p

E. Beneficiarii Legii nr. 168/2020 privind recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat:

– Militarii invalizi, civilii invalizi, răniţii şi personalul participant care au dobândit afecţiuni fizice;
– Personalul participant care a dobândit afecţiuni psihice;
– Urmașii personalului decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii (copiii acestuia până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi soţul supravieţuitor, dacă acesta nu s-a recăsătorit, cu condiţia de a nu fi beneficiat de drepturi similare în baza Legii nr. 168/2020). 15 p

F. Persoane care provin din sistemul de protecție a copilului şi care au împlinit vârsta de 18 ani 40 p
G. Pensionari prin împlinirea vârstei-standard de pensionare şi realizarea stagiului minim de cotizare (se acordă doar pentru solicitant) 18 p
H. Beneficiari de pensie anticipată (se acordă doar pentru solicitant) 10 p
I. Persoane evacuate din foste case naţionalizate şi retrocedate fostului proprietar 40 p
J. Persoane în curs de evacuare din foste case naţionalizate şi retrocedate fostului proprietar 30 p
K. Persoane găzduite în unităţi de asistenţă socială cu cazare în structuri din municipiul Cluj-Napoca, în funcție de termenul de găzduire, astfel:
– pentru o perioadă mai mică sau egală cu 6 luni 10 p
– pentru o perioadă mai mare de 6 luni 15 p
Notă: Termenul de 6 luni trebuie să fie împlinit la data depunerii cererii, iar cele 6 luni trebuie să fie consecutive.

L. Victimele traficului de persoane 10 p

VI. Solicitanţii care au depus dosar individual, dar se găsesc simultan în dosare depuse de soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, nu vor mai beneficia de punctaj corelativ în acele dosare.
În cazul existenței egalității de puncte, solicitanții vor fi departajați în funcție de situația locativă constatată, având prioritate solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni gravă. Dacă nu este suficient acest criteriu, departajarea va fi facută în funcție de vechimea solicitării de locuință socială. În situația în care departajarea nu poate fi efectuată nici în baza acestor criterii, aceasta va fi facută pe baza condițiilor cu caracter de protecție socială.

LISTA ACTELOR CARE ÎNSOŢESC SOLICITAREA UNEI LOCUINŢE SOCIALE ACTE DOVEDITOARE

Notă: Documentele cu caracter permanent, care se regăsesc în dosarele depuse începând cu anul 2020 pentru lista de priorități a anului 2021, nu este necesar a fi depuse anual. Nu mai este necesară redepunerea documentelor cu caracter permanent pentru dosarele întocmite de același titular.

1. Cerere tip conform Anexei 3 la Hotărâre.

2. Copii după actele de stare civilă (certificat de naştere, de căsătorie, de deces), precum și sentință de divorț, după caz – se depun cele care nu se regăsesc în dosarele depuse începând cu anul 2020. Se depun doar dacă se modifică situația familiei.

3. Declaraţie olografă sub semnătură privată, cu asumarea de către declaranți a consecințelor prevederilor art. 326 alin. 1 Cod Penal, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 28/2020 privind falsul în declarații, (nefiind necesară autentificarea acestora în fața notarului public), dată atât de solicitant cât şi de membrii familiei de grd. I ai acestuia care locuiesc şi gospodăresc împreună: soţ, soţie, copii – pentru copiii minori declaraţia va fi dată de către reprezentantul minorului, părinții soților, după caz, din care să reiasă faptul că:

– nu ocupă şi nu au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român/în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca/Municipiului Cluj-Napoca, ori în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca;
– nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau o cotă parte din suprafaţa utilă a unei locuinţe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul României, după 1.01.1990;
– nu deţin, nu au deţinut şi nu au înstrăinat o suprafaţă de teren construibil intravilan pe teritoriul României după 1.01.1990;
– nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o casă de vacanţă, proprietate personală, pe teritoriul României după 1.01.1990;
– nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
– nu deţin, în calitate de chiriaşi, o altă locuinţă din fondul locativ de stat, nerevendicată în baza legilor speciale – se depune anual.

Persoanele care au dublă cetăţenie vor depune, obligatoriu, ca acte doveditoare, și înscrisuri eliberate de instituţiile abilitate din ţara în care au o altă cetăţenie decât cea română, care să ateste faptul că:
– nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau o cotă parte din suprafaţa utilă a unei locuinţe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul ţării unde au o altă cetățenie, după 1.01.1990;
– nu deţin, nu au deţinut şi nu au înstrăinat o suprafaţă de teren construibil intravilan pe teritoriul ţării unde au o altă cetățenie, după 1.01.1990;
– nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o casă de vacanţă, proprietate personală pe teritoriul ţării unde au o altă cetățenie, după 1.01.1990.

4. Contract de închiriere pentru care se dovedește înregistrarea la organul fiscal competent în intervalul de valabilitate a acestuia – se depune anual doar contractul aflat în termen de valabilitate, dacă nu se regăsește în dosarele depuse începând cu anul 2020.

5. În situaţia în care solicitantul şi membrii familiei sunt toleraţi într-un imobil, adeverinţă de la Asociaţia de proprietari/locatari, din care să rezulte suprafaţa utilă a imobilului, precum şi numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii, defalcat lunar – se depune anual.
În cazul în care nu există Asociaţie de proprietari/locatari la adresa la care titularul cererii locuieşte, acesta va da o declarație olografă sub semnătură privată, cu asumarea de către declarant a consecințelor prevederilor art. 326 alin. 1 Cod Penal, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 28/2020 privind falsul în
declarații, în care va fi specificată suprafaţa utilă a locuinţei, numărul de persoane care locuiesc la adresa respectivă și numele acestora – se depune anual.

6. Declarație olografă sub semnătură privată, cu asumarea de către declarant a consecințelor prevederilor art. 326 alin. 1 Cod Penal, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 28/2020 privind falsul în declarații, a solicitantului care locuiește în așezări informale – se depune anual.

7. În vederea stabilirii eligibilităţii pentru obţinerea unei locuinţe sociale, raportat la criteriul prevăzut la Cap. I.A.10 din Anexa 1, solicitantul va depune anual atât pentru el, cât și pentru membrii familiei de grd.I (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz) care locuiesc şi gospodăresc împreună:

– adeverinţă eliberată de angajator pentru ultimele 12 luni cu detaliere lunară, pentru veniturile nete obţinute ca urmare a unor contracte de muncă încheiate în condiţiile legii. În cazul persoanelor angajate în luna anterioară expirării termenului limită de depunere a cererilor, dovada venitului se face prin contract de
muncă înregistrat în sistemul REVISAL, fără a fi necesară adeverința eliberată de angajator;
– acte eliberate de către autorităţile statului care să dovedească venitul realizat în ultimele 12 luni, pentru acele venituri realizate ca urmare a desfăşurării unei activităţi generatoare de venituri, legal constituite (convenţii civile, activități independente, drepturi de autor, dividende, participaţii, venituri din drepturi de asistenţă socială sau altele asemenea);
– orice alt document justificativ care dovedește obținerea de venituri;
declaraţie olografă sub semnătură privată, cu asumarea de către declaranți a consecințelor prevederilor art. 326 alin. 1 Cod Penal, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 28/2020 privind falsul în declarații, a membrilor familiei că nu beneficiază de niciun venit – acolo unde este cazul. Venitul net lunar pe familie se stabileşte pe baza declaraţiei de venit şi a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale. Declarațiile de venit făcute cu nesinceritate atrag răspunderea materială sau penală, după caz.

8. În vederea stabilirii punctajului pentru criteriul prevăzut la Cap. III, Anexa 1, ,,Venitul mediu net/membru de familie (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz)˝, solicitantul va depune anual, atât pentru sine, cât şi pentru membrii familiei de gradul I ai acestuia (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi se gospodăresc împreună), documentele prevăzute la punctul 7.

9. Declaraţie olografă, sub semnătură privată, cu asumarea de către declarant a consecințelor prevederilor art. 326 alin. 1 Cod Penal, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 28/2020 privind falsul în declarații, cu suma acordată sau primită ca pensie de întreţinere – se depune anual.

10. Orice document care atestă vechimea în muncă, cum ar fi: copie a cărţii de muncă, adeverință eliberată de angajator, extras REVISAL eliberat de inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj/angajator, adeverinţă eliberată de Casa Naţională de Pensii Publice etc. – se depune anual doar pentru solicitant cu excepția copiei cărții de muncă, dacă aceasta se regăsește în dosarele depuse începând cu anul 2020.

11. Certificat/decizie de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap/grad de invaliditate – dacă este cazul – se depun cele care au caracter permanent și nu se regăsesc în dosarele depuse începând cu anul 2020, iar cele care nu au caracter permanent, se depun anual.

12. Copii ale documentelor privind calitatea de – veterani şi văduve de război, beneficiari ai prevederilor Legii nr. 341/2004 (urmaşii eroilor martiri, răniţii şi luptătorii în Revoluţia din decembrie 1989) şi ai Decretului–lege nr. 118/1990 (persoane persecutate pe motive politice de dictatura instaurată cu începere
din 6.03.1945, precum şi persoanele deportate în străinătate şi prizonierii) – dacă este cazul – se depun cele care nu se regăsesc în dosarele depuse începând cu anul 2020, o singură dată.

13. (1) Copii ale documentelor privind calitatea de beneficiari ai Legii nr. 168/2020 (legitimație sau orice document reglementat) privind recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat. În cazul urmașilor personalului decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, dovada va fi făcută prin orice document reglementat care se impune. Documentația va fi depusă o singură dată.

     (2) Declarație olografă, sub semnătură privată, cu asumarea de către declarant a consecințelor prevederilor art. 326 alin. 1 Cod Penal, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 28/2020 privind falsul în declarații, că nu a beneficiat de închirierea unei locuințe din fondul de locuințe sociale al administrației
publice, în baza Legii nr. 168/2020 – se depune anual.

14. Adeverinţă care să confirme că solicitantul provine din instituţii de ocrotire socială şi a împlinit vârsta de 18 ani – dacă este cazul – se depune dacă nu se regăsește în dosarele depuse începând cu anul 2020.

15. Copie a Deciziei de pensionare – se depune dacă nu se regăsește în dosarele depuse începând cu anul 2020.

16. Dovada evacuării din locuinţă retrocedată în baza Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001 sau a Legii nr. 501/2002 – dacă este cazul (proces-verbal de evacuare, întocmit de un executor judecătoresc sau orice alt document care să ateste faptul că a părăsit locuinţa) – se depune dacă nu se regăsește în dosarele depuse începând cu anul 2020.

17. Dovada faptului că solicitantul, împreună cu familia, este în curs de evacuare (au proces de evacuare pe rol, notificare pentru evacuarea locuinţei prin executor judecătoresc/avocat sau care au încheiat un contract de închiriere cu revendicatorul) – se depune anual.

18. Dovada vechimii cererii (orice document care atestă înregistrarea la Primăria municipiului Cluj-Napoca a solicitării unei locuinţe sociale) – se depune dacă nu se regăsește în dosarele depuse începând cu anul 2020.

19. Dovada solicitantului că este victimă a traficului de persoane (hotărâre judecătorească definitivă, privind săvârșirea unei infracțiuni stabilite de Codul Penal art. 210, 211, 264 și 374 sau a tentativei la una din aceste fapte, împotriva solicitantului sau a membrilor familiei acestuia). Hotărârea judecătorească definitivă se depune o singură dată.

20. Adeverinţă privind găzduirea la data depunerii cererii într-o unitate de asistenţă socială cu cazare dintro structură din municipiul Cluj-Napoca, care să prevadă perioada găzduirii de care a beneficiat și din care să rezulte că aceasta este de șase luni consecutive și îndeplinită la data depunerii cererii – se depune anual.