HCL 622/20.08.2020

Sunt eligibile următoarele categorii de persoane:

1. Solicitanţii să fie cetăţeni români/străini care au dobândit protecție internațională în România.

2. Solicitanţii care au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca/permis de ședere în municipiul Cluj-Napoca în cazul străinilor care au dobândit protecție internațională în România.

3. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii majori, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună) care nu ocupă şi nu au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român/în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca/Municipiului Cluj-Napoca, ori în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

4. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau o cotă parte din suprafaţa utilă a unei locuinţe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul României, după 01.01.1990.

5. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților , după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care nu deţin, nu au deţinut şi nu au înstrăinat o suprafaţă de teren construibil intravilan pe teritoriul României, după 01.01.1990.

6. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o casă de vacanţă, proprietate personală pe teritoriul României, după 01.01.1990.

7. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților ,după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), cu dublă cetăţenie (română și a altui stat), care nu deţin, nu au deţinut şi nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau o cotă parte din suprafaţa utilă a unei locuinţe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul României şi nici pe teritoriul ţării unde are o altă cetăţenie, după 01.01.1990.

8. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților ,după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), cu dublă cetăţenie (română și a altui stat), care nu deţin, nu au deţinut şi nu au înstrăinat o suprafaţă de teren construibil intravilan, pe teritoriul României şi nici pe teritoriul ţării unde are o altă cetăţenie, după 01.01.1990.

9. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), cu dublă cetăţenie (română și a altui stat), care nu deţin, nu au deţinut şi nu au înstrăinat o casă de vacanţă, proprietate personală pe teritoriul României şi nici pe teritoriul ţării unde are o altă cetăţenie, după 01.01.1990

10. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care au un venit mediu net lunar pe persoanã, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statisticã în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizeazã cererea.

11. Solicitanţii care pot face dovada unui venit reglementat prin legislaţia în vigoare, în vederea achitării chiriei lunare şi a cheltuielilor aferente întreţinerii locuinţei, dovedit în condițiile punctului 7 din Anexa II.

12. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe.

13. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat, nerevendicată în baza legilor speciale.

14. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii – cu excepția copiilor minori la data rămânerii definitive a hotărârii de evacuare, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care nu au fost evacuaţi în urma rezilierii contractului de închiriere încheiat cu Municipiul Cluj-Napoca, din culpa lor.

1.  Solicitanţii care nu au cetăţenia română /străinii care nu au dobândit protecție internațională în România.

2. Solicitanţii care nu au domiciliul/nu au permis de ședere în municipiul Cluj-Napoca în cazul străinilor care au dobândit protecție internațională în România.

3. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii majori, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună) care ocupă sau au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român/în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca/Municipiului Cluj-Napoca, ori în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

4. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care au deţinut, deţin şi/sau au înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau o cotă parte din suprafaţa utilă a unei locuinţe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul României, după 01.01.1990.

5. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care deţin, au deţinut şi/sau au înstrăinat o suprafaţă de teren construibil intravilan pe teritoriul României, după 01.01.1990.

6. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care au deţinut, deţin şi/sau au înstrăinat o casă de vacanţă, proprietate personală pe teritoriul României, după 01.01.1990.

7. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), cu dublă cetăţenie (română și a altui stat), care deţin, au deţinut şi/sau au înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau o cotă parte din suprafaţa utilă a unei locuinţe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul României, sau pe teritoriul ţării unde are o altă cetăţenie, după 01.01.1990.

8. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților ,după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), cu dublă cetăţenie (română și a altui stat), care deţin, au deţinut şi au înstrăinat o suprafaţă de teren construibil intravilan, pe teritoriul României, sau pe teritoriul ţării unde are o altă cetăţenie, după 01.01.1990.

9. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), cu dublă cetăţenie (română și a altui stat), care deţin, au deţinut, şi/sau au înstrăinat o casă de vacanţă, proprietate personală, pe teritoriul României, sau pe teritoriul ţării unde are o altă cetăţenie, după 01.01.1990.

10. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care au un venit mediu net lunar pe persoanã, realizat în ultimele 12 luni, peste nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizeazã cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizeazã locuinţa.

11. Solicitanţii care nu pot face dovada unui venit reglementat prin legislaţia în vigoare, în vederea achitării chiriei lunare şi a cheltuielilor aferente întreţinerii locuinţei.

12. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe.

13. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat, nerevendicată în baza legilor speciale.

14. Solicitanţii şi/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soţ, soţie, copii – cu excepția copiilor minori la data rămânerii definitive a hotărârii de evacuare, părinții soților după caz, care locuiesc şi gospodăresc împreună), care au fost evacuaţi în urma rezilierii contractului de închiriere încheiat cu Municipiul Cluj-Napoca, din culpa lor.

I. Punctaj acordat pentru condiţii de locuit:

  1. Pentru chirie în locuinţă cu contract de închiriere, având durata:

– sub 1 an 2 p

– între 1-2 ani 3 p

– între 2-3 ani 7 p

– între 3-4 ani 10 p

– între 4-5 ani 12 p

– peste 5 ani 15 p

Menţiune: Se consideră validate din punct de vedere al încadrării în acest criteriu contractele de închiriere pentru care se dovedește înregistrarea la organul fiscal competent în intervalul de valabilitate a contractului de închiriere.

2. Dacă solicitantul şi membrii familiei sunt toleraţi într-un imobil, în funcţie de mp. spaţiu de locuit (suprafaţa utilă), ce revine pe membru de familie :

– mai mare de 12 m.p.; 0 p

– mai mare de 10 m.p., dar mai mică, cel mult egală cu 12 m.p.; 4 p

– mai mare de 8 m.p., dar mai mică, cel mult egală cu 10 m.p.; 7 p

– mai mică de 8 m.p. 10 p

Dovada numărului de membri de familie, se face cu adeverinţă eliberată de Asociaţia de proprietari/locatari, din care să rezulte suprafaţa utilă a imobilului precum şi numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii, defalcat lunar.

În cazul în care în imobil, nu este constituită Asociaţie de proprietari/locatari, dovada se face prin declaraţie notarială a solicitantului.

În caz de neconcordanţă, nu se acordă punctaj la acest criteriu.

3. Solicitantul și membrii familiei de grd. I (soţ, soţie , copii, părinții soților, după caz) care locuiesc în așezări informale și figurează în baza de date conform Legii nr. 151/2019, privind completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 15 p

II. Starea civilă:

Pentru punctele a-c se punctează doar una din situaţii.

a. căsătorit fără copil 2 p

b. căsătorit cu copil 5 p

c. necăsătorit, văduv, divorţat fără copii în întreţinere 3 p

d. familie monoparentală 10 p

e. copiii aflaţi în întreţinere până la vârsta de 18 ani, precum şi cei până la vârsta de 25 de ani care îşi continuă studiile universitare la zi şi care nu realizează venituri, pentru fiecare copil: 2 p

III. Venitul mediu net/membru de familie ( soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz):

– mai mic decât venitul net minim pe economie 30 p

– între venitul net minim şi venitul net mediu pe economie 20 p

IV. Vechimea în muncă:

 vechimea în muncă probată prin orice document care o atestă, cum ar fi: copie a cărţii de muncă, adeverință eliberată de angajator, extras REVISAL eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj, adeverinţă eliberată de Casa Naţională de Pensii Publice, etc. (se acordă doar pentru solicitant) 1 pct. pentru fiecare an.

V. Condiţii speciale:

A. pentru vechimea solicitării (vechimea depunerii dosarului) de locuinţă (începând cu anul 1997) şi pentru categorii speciale de solicitanţi:

a) până la un an vechime 0 p

b) pentru fiecare an de vechime a solicitării 2 p

B. Persoane încadrate în grad de invaliditate I și II 25 p

C. Persoanele cu dizabilităţi încadrate într-o categorie specială de handicap:

  • ușor 5 p

  • mediu 10 p

  • accentuat 15 p

  • grav 20 p

D. Veteranii şi vãduvele de rãzboi, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţã de eroii-martiri şi luptãtorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nr. 341/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (urmaşii eroilor martiri, răniţii şi luptătorii în Revoluţia din decembrie 1989), şi ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare 15 p

E. Persoane care provin din sistemul de protecție a copilului şi care au împlinit vârsta de 18 ani 40 p

F. Pensionari prin împlinirea vârstei-standard de pensionare şi realizarea stagiului minim de cotizare (se acordă doar pentru solicitant) 18 p

G. Beneficiari de pensie anticipată (se acordă doar pentru solicitant) 10 p

H. Persoane evacuate din foste case naţionalizate şi retrocedate fostului proprietar 40 p

I. Persoane în curs de evacuare din foste case naţionalizate şi retrocedate fostului proprietar 30 p

J. Persoane găzduite în unităţi de asistenţă socială cu cazare în structuri din municipiul Cluj-Napoca, în funcție de termenul de găzduire, astfel:

 pentru o perioadă mai mică sau egală cu 6 luni 10 p

– pentru o perioadă mai mare de 6 luni 15 p

Notă: Termenul de 6 luni trebuie să fie împlinit la data depunerii cererii, iar cele 6 luni trebuie să fie consecutive.

VI. Cazuri de excelenţă:

Prin cazuri de excelenţă se înţelege cazurile solicitanţilor care şi-au adus aportul la creşterea prestigiului Municipiului Cluj-Napoca sau a ţării prin performanţe intelectuale, culturale, sportive, civice, etc.

Solicitanţii vor depune orice document pe care îl apreciază ca fiind dovadă în obţinerea punctajului. 40 p

VII. Solicitanţii care au depus dosar individual, dar se găsesc simultan în dosare depuse de soţ, soţie , copii, părinții soților, după caz, nu vor mai beneficia de punctaj corelativ în acele dosare.

În cazul existenței egalității de puncte, solicitanții vor fi departajați în funcție de situația locativă constatată, având prioritate solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni gravă. Dacă nu este suficient acest criteriu, departajarea se va face în funcție de vechimea solicitării de locuință socială. În situația în care departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, aceasta se va face pe baza condițiilor cu caracter de protecție socială.

LISTA ACTELOR CARE ÎNSOŢESC  SOLICITAREA UNEI LOCUINŢE SOCIALE

ACTE DOVEDITOARE:

1. Cerere tip

2. Declaraţie dată atât de solicitant cât şi de membrii familiei de grd. I ai acestuia care locuiesc şi gospodăresc împreună: soţ, soţie, copii – pentru copiii minori declaraţia va fi dată de către reprezentantul minorului, părinții soților, după caz, din care să reiasă faptul că:

– nu ocupă şi nu au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român/în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca/Municipiului Cluj-Napoca, ori în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca;

– nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau o cotă parte din suprafaţa utilă a unei locuinţe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul României, după 01.01.1990;

– nu deţin, nu au deţinut şi nu au înstrăinat o suprafaţă de teren construibil intravilan pe teritoriul României, după 01.01.1990;

– nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o casă de vacanţă, proprietate personală, pe teritoriul României după 01.01.1990;

– nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;

– nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat, nerevendicată în baza legilor speciale.

Persoanele care au dublă cetăţenie, vor depune obligatoriu, ca acte doveditoare, și înscrisuri eliberate de instituţiile abilitate din ţara în care au o altă cetăţenie decât cea română, care să ateste faptul că:

– nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau o cotă parte din suprafaţa utilă a unei locuinţe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul ţării unde au o altă cetățenie, după 01.01.1990;

– nu deţin, nu au deţinut şi nu au înstrăinat o suprafaţă de teren construibil intravilan pe teritoriul ţării unde au o altă cetățenie, după 01.01.1990;

– nu au deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o casă de vacanţă, proprietate personală pe teritoriul ţării unde au o altă cetățenie, după 01.01.1990.

3. Contract de închiriere pentru care se dovedește înregistrarea la organul fiscal competent în intervalul de valabilitate a acestuia.

4. În situaţia în care solicitantul şi membrii familiei sunt toleraţi într-un imobil, adeverinţă de la Asociaţia de proprietari/locatari, din care să rezulte suprafaţa utilă a imobilului precum şi numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii, defalcat lunar.

În cazul în care nu există Asociaţie de proprietari/locatari la adresa la care titularul cererii locuieşte, acesta va trebui să dea o declaraţie  în care sa fie specificată suprafaţa utilă a locuinţei, numărul de persoane care locuiesc la adresa respectivă și numele acestora .

5. Declarația olografă a solicitantului care locuiește în așezări informale.

6. Copii după actele de stare civilă (certificat de naştere, de căsătorie, deces), precum și sentință de divorț, după caz.

7. În vederea stabilirii eligibilităţii pentru obţinerea unei locuinţe sociale, raportat la criteriul prevăzut la Cap. I.A.10 din Anexa I, solicitantul va depune atât pentru el, cât și pentru membrii familiei de grd.I (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz) care locuiesc şi gospodăresc împreună :

– adeverinţă eliberată de angajator pentru ultimele 12 luni cu detaliere lunară, pentru veniturile nete obţinute ca urmare a unor contracte de muncă încheiate în condiţiile legii. În cazul persoanelor angajate în luna anterioară expirării termenului limită de depunere a cererilor, dovada venitului se face prin contract de muncă înregistrat în sistemul REVISAL, fără a fi necesară adeverința eliberată de angajator;

– acte eliberate de către autorităţile statului care să dovedească venitul realizat în ultimele 12 luni, pentru acele venituri realizate ca urmare a desfăşurării unei activităţi generatoare de venituri, legal constituite (convenţii civile, activități independente, drepturi de autor, dividente, participaţii, venituri din drepturi de asistenţă socială sau altele asemenea);

– orice alt document justificativ care dovedește obținerea de venituri;

– declaraţie a membrilor familiei că nu beneficiază de niciun venit – acolo unde este cazul.

Venitul net lunar pe familie se stabileşte pe baza declaraţiei de venit şi a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale.

Declarațiile de venit făcute cu nesinceritate atrag răspunderea materială sau penală, după caz.

8. În vederea stabilirii punctajului pentru criteriul prevăzut la Cap. III, Anexa I, ,,Venitul mediu net/membru de familie (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz)˝, solicitantul va depune atât pentru sine cât şi pentru membrii familiei de gradul I ai acestuia (soţ, soţie, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc şi se gospodăresc împreună) documentele prevăzute la punctul 7.

9. Declaraţie pe proprie răspundere cu suma acordată sau primită ca pensie de întreţinere.

10. Orice document care atestă vechimea în muncă, cum ar fi: copie a cărţii de muncă, adeverință eliberată de angajator, extras REVISAL eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj/angajator, adeverinţă eliberată de Casa Naţională de Pensii Publice etc. (se depune doar pentru solicitant).

11. Certificat/decizie de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap/grad de invaliditate- dacă este cazul;

12. Copii ale documentelor privind calitatea de – veterani şi văduve de război, beneficiari ai prevederilor Legii nr. 341/2004 (urmaşii eroilor martiri, răniţii şi luptătorii în Revoluţia din decembrie 1989) şi ai Decretului –lege nr. 118/1990 (persoane persecutate pe motive politice de dictatura instaurată cu începere din 06.03.1945, precum şi persoanele deportate în străinătate şi prizonierii) – dacă este cazul.

13. Adeverinţă care să confirme că solicitantul provine din instituţii de ocrotire socială şi a împlinit vârsta de 18 ani – dacă este cazul.

14. Copie a Deciziei de pensionare.

15. Dovada evacuării din locuinţă retrocedată în baza Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001, sau a Legii nr. 501/2002- dacă este cazul (proces verbal de evacuare întocmit de un executor judecătoresc sau orice alt document care să ateste faptul că a părăsit locuinţa);

16. Dovada faptului că solicitantul, împreună cu familia sunt în curs de evacuare (au proces de evacuare pe rol, notificare pentru evacuarea locuinţei prin executor judecătoresc/avocat, sau care au încheiat un contract de închiriere cu revendicatorul);

17. Dovada vechimii cererii (orice document care atestă înregistrarea la Primăria municipiului Cluj-Napoca a solicitării unei locuinţe sociale).

18. Orice document pe care solicitantul îl apreciază ca fiind dovadă în obţinerea punctajului pentru cazuri de excelenţă (memorii, recomandări, etc).

19. Adeverinţă privind găzduirea la data depunerii cererii într-o unitate de asistenţă socială cu cazare dintr-o structură din municipiul Cluj-Napoca, care să prevadă perioada găzduirii de care a beneficiat și din care să rezulte că aceasta este de 6 luni consecutive și îndeplinită la data depunerii cererii.