IMPORTANT!!!!!

În vederea întocmirii documentației pentru autorizația de construire

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, documentațiile pentru obținerea autorizațiilor de construire vor fi depuse obligatoriu în două exemplare originale sau copie.

Documentațiile pentru emiterea Autorizațiilor de Construire vor fi înregistrate numai dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Documentațiile depuse în vederea emiterii AC vor respecta următoarea ordine:

 • Cererea pentru Autorizația de construire (+copie după buletin/carte de identitate sau certificat de înregistrare fiscala – după caz)
 • Anexă la cerere;
 • Dovada achitării taxelor (stabilite prin HCL nr. 983/2017);
 • Dovada O.A.R.
 • Certificat de urbanism;
 • Extras C.F. actualizat (vechime max. 3 luni, în cazul celor eliberate electronic nu mai vechi de 30 de zile);
 • Acorduri notariale, contracte de închiriere;
 • H.C.L. pentru aprobarea PUD, PUZ, Aviz Comisie de Urbanism (dacă este cazul);
 • Avize şi acorduri de la regii şi alte instituții abilitate;
 • Contract de salubritate;
 • Referate verificatorii de proiecte;
 • Expertiză tehnică;
 • Studiu geotehnic;
 • Studiu de performanță energetică- dacă este solicitat prin C.U.;
 • Deviz estimativ de lucrări;
 • Grafic eşalonare lucrări;
 • Foaie de capăt proiect;
 • Listă semnături proiect;
 • Borderou proiect;
 • Piese scrise
 • Memorii pe specialități: arhitectura (Breviar de calcul al indicilor urbanistici (conf. Ordonanței nr.27/2008 pentru modificarea şi complectarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul), structură, instalații, organizare șantier;
 • Documentație : întocmită conform Anexei I la Legea 50/1991 republicată.

Pe planul de situație din dosarul pentru AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE se vor nota următorii indicatori:

  • S.TEREN
  • S.CONSTRUITĂ EXISTENTĂ
  • S.CONSTRUITĂ PROPUSĂ
  • S.CONSTRUITĂ EXISTENTĂ PE FIECARE NIVEL
  • S.CONSTRUITĂ PROPUSĂ PE FIECARE NIVEL
  • S.DESFAŞURATĂ : EXISTENTĂ
  • S.DESFAŞURATĂ : PROPUSĂ
  • S.UTILĂ : EXISTENTĂ
  • S.UTILĂ : PROPUSĂ
  • POT : EXISTENT
  • POT : PROPUS
  • REGIMUL DE ÎNĂLȚIME : EXISTENT
  • REGIMUL DE ÎNĂLȚIME : PROPUS
  • NR.LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SAU COLECTIVE: EXISTENTE
  • NR.LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SAU COLECTIVE: PROPUSE
  • NR.DE APARTAMENTE : EXISTENTE
  • NR.DE APARTAMENTE : PROPUSE
  • NR.LOCURILOR DE PARCARE AUTO DIN INCINTĂ: EXISTENTE
  • NR.LOCURILOR DE PARCARE AUTO DIN INCINTĂ: PROPUSE
  • NR.DE GARAJE AUTO: EXISTENTE
  • NR.DE GARAJE AUTO: PROPUSE
  • BILANȚ TERITORIAL – SPAȚII VERZI, TROTUARE
  • ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ LA CORNIŞĂ FAȚĂ DE COTA TERENULUI NATURAL
  • ÎNALȚIMEA MAXIMĂ LA COAMA PROPUS DE LA COTA TERENULUI NATURAL
  • CUT: EXISTENT
  • CUT: PROPUS
  • CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ A LUCRĂRII
  • ZONA SEISMICĂ

Depunere documente – Registratură

Adresă

Str. Moţilor nr. 7

Program cu publicul (inclusiv încasări)

Luni-miercuri 08.30 – 16.30
Joi 08.30 – 18.30
Vineri 08.30 -16.30

Contact

0264 596 030
registratura@primariaclujnapoca.ro

Audiențe – Serviciul Autorizări construcţii

Adresă

str. Moților nr. 3 cam. 58, 59, 61, 63

Program

Marţi – 13.30 – 15.30
Miercuri – 13.30 – 15.30
Joi – 15.00 – 17.00

Contact

0264 592 566
0264 596 030 interior 4320; 4321; 4311; 4335