Primăria a inițiat programul de oferire de alimente de bază pentru categoriile cele mai defavorizate de clujeni în urmă cu cinci ani. Pentru a facilita accesul beneficiarilor la alimente, fără drumuri la centrele de distribuire și complicații referitoare la efortul de a le transporta la domiciliu, în anul 2018 municipalitatea va modifica procedura de gestionare a acestui program social.

În acest sens se vor oferi celor în situație socială vulnerabilă tichele sociale, valorice, cu ajutorul cărora aceștia vor putea achiziționa alimente din orice magazin din municipiu care este acceptat în program.

Programul social ”Alimente” se întemeiază pe principiul solidarității sociale potrivit căruia comunitatea vine în sprijinul familiilor și persoanelor singure vulnerabile, care au o situație materială precară, a familiilor și persoanelor singure marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare și excluziune socială.

Programul social „Alimente” este o formă de sprijin comunitar, complementară celorlalte beneficii sociale acordate din bugetul de stat și constă în acordarea de tichete sociale celor mai vulnerabile categorii de persoane din municipiul Cluj-Napoca.

Acest program este susținut din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, iar tichetele sociale se acordă o singură dată pe an, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în buget.

Titularul tichetului social este persoana care se regăsește la data solicitării în una din categoriile de beneficiari și îndeplinște condițiile de eligibilitate. Tichetul social are valabilitate în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepţia tichetului emis în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, care este valabil până la data de 30 iunie a anului următor. Distribuirea tichetelor sociale se face la sediul DASM, prin cele 2 centre de zi pentru vârstnici și prin cluburile de pensionari din structura DASM, pe baza prezentării actului de identitate în original. Pentru cazuri excepționale se pot distribui și la domiciliul persoanei imobilizate.

Tichetul social poate fi utilizat doar pentru achiziţionarea de produse alimentare. Este interzisă utilizarea tichetelor sociale pentru achiziţionarea de ţigări şi/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora sub orice formă. În cazul în care se constată una dintre aceste situaţii, se procedează la încetarea acordării dreptului la beneficiul social, precum şi la recuperarea de îndată a contravalorii tichetelor sociale şi cheltuielilor prilejuite de distribuirea acestora, după caz.

Beneficiul social sub formă de tichete sociale nu se ia în calcul la stabilirea unor obligaţii legale de întreţinere şi nici la stabilirea veniturilor în baza cărora se acordă beneficii de asistenţă socială sau alte prestaţii sociale bazate pe testarea veniturilor.

Acordarea tichetelor sociale în cadrul Programului social ”Alimente” se va face în limita sumelor prevăzute cu această destinație în bugetele anuale ale Direcţiei de Asistenţă Socială și Medicală.

Pot fi beneficiari ai Programului social ”Alimente”:

 • persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate;
 • pensionari;
 • invalizi;
 • veterani;
 • văduve de război;
 • persoane deportate;
 • prizonieri;
 • persecutați politic;
 • eroi martiri ai revoluției;
 • orfani;
 • cei ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 1.082 lei și de până la 786 lei/membru de familie;
 • șomeri înregistrați (cu îndemnizație și fără îndemnizație de șomaj) ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 1.082 lei și de până la 786 lei/membru de familie;
 • beneficiari de ajutor social și de alocație pentru susținerea familiei;
 • victimele traficului de persoane;
 • victimele violenței domestice.

Dosarul va conține următoarele documente, prezentate în original şi copie, după caz:

 1. cererea și declarația pe proprie răspundere, care va fi însoţită în mod obligatoriu de documente doveditoare, în funcţie de fiecare caz în parte;

 2. acte privind componența familiei (buletine/cărți de identitate, certificate de naștere, căsătorie, sențințe de divorț, hotătâre de plasament/adopție/încredințare etc);

 3. acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei (adeverințe de salariu cu venitul net, cupoane de pensie/șomaj din luna anterioară celei în care se depune cererea, indemnizații, alocații, alte categorii de venituri realizate, etc.);

 4. actul de identitate pentru reprezentantul legal, dacă este cazul;

 5. certificatul de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul;

 6. carnetul de evidenţă, vizat la zi – pentru şomeri sau adeverinţă eliberată de AJOFM Cluj pentru cei care nu sunt indemnizaţi şi sunt aflaţi în căutarea unui loc de muncă;

 7. alte documente doveditoare privind apartenenţa la una dintre categoriile menţionate în prezenta metodologie, în funcţie de caz.