Obiectivul continuu al municipiului Cluj-Napoca este îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional prin realizarea de investiţii în extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastucturii de învățămînt.

Oportunitatea implementării măsurilor care să conducă la cele expuse mai sus este determinată de necesitatea asigurării accesului la educaţie pentru elevii cu nevoi speciale, precum şi crearea de facilităţi pentru aceştia, asigurarea unui sistem modern şi calitativ de educaţie accesibil tuturor categoriilor, inclusiv cele defavorizate, respectiv de necesitatea achiziționării de obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării procesului educațional la standarde europene.

Prin implementarea proiectelor propuse se urmăreşte reducerea ratei abandonului şcolar timpuriu, care conform Strategiei Europa 2020 are o ţintă de 11,3% pentru România. Astfel, asigurarea unei baze materiale adecvate (clădiri reabilitate/ modernizate, condiții sanitare necesare pentru funcționare, dotarea cu echipamente, material didactic, etc) pentru desfășurarea actului educațional este o condiție esențială pentru co-interesarea elevului, pentru descurajarea absenteismului și reducerea fenomenului de abandon/părăsire timpurie a școlii, în vederea creșterii ratei de absolvire și tranziție spre niveluri superioare de educație.

În municipiul Cluj-Napoca funcţionează un număr de 116 unităţi de învăţământ de stat, din care 1 centru şcolar pentru educaţie incluzivă, 14 colegii, 56 grădiniţe, 27 licee (teoretice şi tehnologice), 17 şcoli gimnaziale şi un seminar teologic ordotox.

Intervenții propuse asupra obiectivelor de investiții:

  • Lucrări de modernizare, reabilitare (după caz), extindere, care vor avea în vedere și creșterea eficienței energetice și scăderea consumului de utilități;
  • Construirea unei săli de sport;
  • Dotarea și echiparea infrastructurii școlare pentru creșterea calității actului educațional;
  • Modernizarea curții școlii, inclusiv terenurile de sport, și dotarea cu mobilier urban;
  • Amenajare acces pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv adaptarea/amenajarea grupurilor sanitare;
  • Modernizare/amenajare, după caz, sistem de supraveghere video.

Proiect prioritar: ”Modernizarea, reabilitarea, extinderea și creșterea eficienței energetice Colegiului Tehnic Ana Aslan”

Propune: Creşterea calităţii procesului educaţional şi asigurarea accesului la educaţie obligatorie, soluția găsită împreună cu autoritățile publice locale ale Municipiului Cluj Napoca este redistribuirea unor funcțiuni în imobilul existent, echiparea clădirii existente cu facilități pentru persoane cu dizabilități: rampe, grup sanitar pe fiecare nivel și ascensor cu cabină cu dimensiuni adecvate pentru scaun rulant, supraetajarea imobilului cu un nivel pentru săli de clasă și grupuri sanitare, extinderea imobilului cu spații de învățământ spre nordul incintei cu un corp nou în condițiile comunicării cu imobilul existent, construirea unei săli de sport cu gradene, îngropată parțial în sol.

Rezultate așteptate:  Numărul total de participanţi la procesul educaţional, ciclul gimnazial, în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: de la 425 elevi actualmente, la aproximativ 625 la cinci ani de la implementarea proiectului.

Proiect prioritar: ”Modernizarea, reabilitarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a liceului Onisifor Ghibu”.

Propune: Creşterea calităţii procesului educaţional şi asigurarea accesului la educaţie obligatorie, soluția găsită împreună cu autoritățile publice locale ale Municipiului Cluj Napoca este construcția unui nou corp de clădire. Extinderea şcolii cu încă un corp de clădire, proiectat pentru 22 săli de clasă, cu efective cuprinse între 25 – 30 de elevi va permite accesul simultan la procesul educaţional, făcând posibilă desfăşurarea activităţii şcolare într-un singur schimb, cel de dimineaţă, extinderea zonei anexelor sălii de sport cu spații dispuse la parter și etaj.

Rezultate așteptate: Numărul total de participanţi la procesul educaţional, ciclul gimnazial, în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: de la 522 elevi actualmente, la aproximativ 990 la cinci ani de la implementarea proiectului.

Proiect prioritar: ”Modernizarea, reabilitarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a școlii Nicolae Iorga”.

Propune: Pentru creşterea calităţii procesului educaţional şi asigurarea accesului la educaţie obligatorie, soluția găsită împreună cu autoritățile publice locale ale Municipiului Cluj Napoca este construcția unui nou corp de clădire. Extinderea şcolii cu încă un corp de clădire, proiectat pentru 18 săli de clasă şi 3 laboratoare va permite accesul simultan la procesul educaţional, făcând posibilă desfăşurarea activităţii şcolare tot într-un singur schimb, cel de dimineaţă, construirea unei sali de sport cu anexele necesare

Rezultate așteptate: Numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului, de la 170 elevi actualmente, la aproximativ 450 elevi – la cinci ani de la implementarea proiectului.

Proiect prioritar: ”Modernizarea, reabilitarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a Seminarului Liceal Ortodox”.

Propune: Pentru creşterea calităţii procesului educaţional şi asigurarea accesului la educaţie obligatorie, soluția găsită împreună cu autoritățile publice locale ale Municipiului Cluj Napoca este extinderea imobilului cu spaţii de învăţământ, prin supraetajarea cu un nivel, ceea ce va permite accesul simultan la procesul educaţional, făcând posibilă desfăşurarea activităţii şcolare tot într-un singur schimb, cel de dimineaţă, construirea unei săli de sport cu anexele necesare.

Rezultate așteptate: Numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului – creșterea de la 149 elevi în ciclul gimnazial, la aproximativ 450 elevi – la cinci ani de la implementarea proiectului.Creșterea calității infrastructurii antepreșcolară și preșcolară în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, Axa 4 POR 2014-2020, OS 4.4

Proiect prioritar: ”Construire creșă în cartierul Mărăști”.

Propune: Investiția planificată vizează construirea unei clădiri noi ce cuprinde funcțiunile specifice și dotările tehnico-edilitare, inclusiv dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor (copii antepreșcolari), necesare desfășurării în condiții moderne a educației de nivel antepreșcolar. Construcția va fi dimensionată în conformitate cu normele și standardele în vigoare pentru acest domeniu. Funcționalitatea creșei va fi asigurată de spații specifice, cum ar fi:

  • spațiu acces,săli de grupă, spațiu medical;
  • spațiu administrativ;
  • spațiu tehnico-gospodăresc.

Pe amplasament va fi amenajată și curtea care va fi prevazută cu spații verzi, plante și arbori ornamentali, loc de joacă pentru copii, parcări.

Rezultate așteptate: Investiția va asigura aprox. 100 de locuri suplimentare pentru copii, într-o creșă cu confort și dotări moderne, respectiv 100 de participanți direcți la procesul educațional de la nivelul creșei.

Proiect prioritar: ”Modernizarea, reabilitarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a grădiniței Căsuța Poveștilor”.

Propune: reabilitarea și modernizarea corpurilor de clădire cu funcțiune de grădiniță, inclusiv dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor preșcolari, pentru derularea de activități educative și achiziționare de obiecte de inventar și/sau mijloace fixe, necesare desfășurării etapelor procesului educațional, în vederea creării condiţiilor necesare pentru dezvoltarea fizică şi psihică armonioasă şi integrării eficiente în viaţa şcolară şi socială a copiilor.

Rezultate așteptate: Investiția va asigura minim 100 de locuri pentru copii de vârstă preșcolară (beneficiari direcți), într-o gradiniță cu confort și dotări moderne.

Comunicat  Finalizarea proiectului Modernizare Grădiniţa „FLOARE DE IRIS” în cartier IRIS, municipiul CLUJ-NAPOCA  cod SMIS: 122713

Proiect prioritar: ”Modernizarea, reabilitarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a grădiniței Floare de Iris”.

Propune: reabilitarea și modernizarea corpurilor de clădire cu funcțiune de gradiniță, inclusiv dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor preșcolari, pentru derularea de activități educative și achiziționare de obiecte de inventar și/sau mijloace fixe, necesare desfășurării etapelor procesului educațional, în vederea creării condiţiilor necesare pentru dezvoltarea fizică şi psihică armonioasă şi integrării eficiente în viaţa şcolară şi socială a copiilor.

Obiectiv general al proiectului: Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterii participarii populatiei scolare la procesul educational prin reabilitarea, extinderea, modernizarea si echiparea gradinitei ”Floare de Iris”, situata in municipiul Cluj-Napoca, Str. Razboieni, Nr. 67A, județul Cluj.

Acest obiectiv raspunde obiectivul Programului Operațional Regional 2014-2020, axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 – Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesionala pentru dobândirea de competente si învațare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare, Obiectiv Specific 4.4 – Cresterea calitații infrastructurii educationale a Gradiniței Floare de Iris, oferind ocupanților condiții de confort ridicat si spațiu generos pentru desfasurarea activitaților prescolare.

Interventiile asupra functiunilor constau in reconfigurarea si extinderea pe orizontala si verticala a corpului C2 din amplasament, necesara pentru a adapta constructia existenta la nevoile actuale ale municipiului Cluj-Napoca, concomitant cu asigurarea capacitații construcției gradiniței de 225 locuri, la standardele cele mai înalte .

Prin intermediul acestui proiect vor fi sprijinite activitati pentru imbunatatirea Infrastructurii educationale, infrastructura care este esentiala pentru educatie, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitati sociale si a capacitatii de integrare sociale.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Îmbunatațirea si extinderea infrastructurii de învațamânt a Gradiniței Floare de Iris.

2. Cresterea accesului, calitații si a atractivitații educației prin dotarea cu echipamente didactice, echipamente IT, modernizarea utilitaților si crearea de facilitați special pentru persoanele cu dizabilitați, în vederea dobândirii de competente de învațare pe tot parcursul vieții.

3. Crearea infrastructurii educationale esentiala pentru educatie, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitati sociale si a capacitatii de integrare sociala ceea ce va conduce la cresterea accesului, calitatii si a atractivitatii educatiei, contribuind la cresterea ratei de participare la diferite niveluri de educatie, la reducerea abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii, la o rata mai mare de absolvire a invatamantului obligatoriu si la cresterea ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educatie.

Rezultate asteptate:

1. Numarul total de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului

Valoare la începutul implementarii proiectului – 195 persoane,

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului – 225 persoane,

2. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: prescolar