Asistența persoanelor vârstnice

Serviciul Asistența persoanelor vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca are ca scop creșterea calității vieții persoanelor în vârstă aflate în stare de risc social, imobilizate la pat sau la domiciliu.

În acest scop, colaborează cu celelalte compartimente ce oferă servicii de asistență socială din cadrul DASM, cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca precum și cu instituțiile de stat, organizații neguvernamentale și voluntari.

Pensii

Instituția care se ocupă de pensii este Casa Județeană de Pensii Cluj, care:

 • gestionează baza de date a pensionarilor sistemului public de pensii și a beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi speciale;
 • Asigură comunicarea cu asigurații, contribuabilii și beneficiarii sistemului public de pensii, inclusiv  cei care fac obiectul legilor cu caracter special, cu reprezentanții organizatiilor de pensionari, sindicatelor, patronatelor, cu reprezentanții altor autorități sau instituții, precum cu reprezentanții mass-media;

Atribuții Casa Județeană de Pensii Cluj, aici.

Centrele de zi pentru vârstnici au ca scop stimularea participării persoanelor vârstnice la viața socială, facilitarea și încurajarea legăturilor interumane, de prietenie și de petrecere a timpului liber;

Servicii oferite:

 • consiliere și informare, consiliere psihologică și suport emoțional, suport pentru dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă, socializare și activități culturale (mese rotunde, întâlniri tematice, participare la evenimente și spectacole, expoziții, excursii/drumeții etc.);
 • terapii de recuperare fizică și menținerea optimă a stării de sănătate prin kinetoterapie și fizioterapie;
 • revalorizare socială și personală, acțiuni caritabile.

Scopul Centrelor de Zi pentru Seniori este de prevenire a marginalizării și excluziunii sociale, promovarea îmbătrânirii active a pensionarilor, de promovare a incluziunii sociale a vârstnicilor din municipiul Cluj-Napoca și creștere a gradului de incluziune socială și asigurarea participării sociale active și demne a acestora la viața comunității.

Obiectivele Centrelor de Zi pentru Seniori urmăresc îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice din municipiul Cluj-Napoca și punerea în valoare a potențialului profesional și experienței de viață ale seniorilor, importantă resursă comunitară.

Contact:

Centrul de Zi pentru Seniori nr.1:

Telefon: 0264.431783

Adresă: str. Șt.O.Iosif, nr.1-3, Cluj-Napoca

Centrul de Zi pentru Seniori nr.2:

Telefon: 0264.434667

Adresă: Str. Decebal, nr.21 și B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, Cluj-Napoca

Scopul serviciului social „Unitatea de îngrijire la domiciliu” este prevenirea instituționalizării persoanelor vârstnice, menținerea autonomiei funcționale în propria locuință și îmbunătățirea calității vieții acestora.

Servicii oferite:

 • servicii sociale specializate de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice în scopul prevenirii instituționalizării acestora
 • consiliere socială, administrativă și consiliere medicală.

Contact:

Adresă: Str. Venus fn., Cluj-Napoca

Telefon: 0732.002.185

Email:protectievarstnic@dasmclujnapoca.ro

Mai multe informații, aici.

Pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraților care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public.

Vârsta standard de pensionare este de 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați.
Stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cât și pentru barbați este de 15 ani. Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani  atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Mai multe informații, aici.

Asigurații care au depășit stagiul complet de cotizare cu cel puțin 8 ani pot solicita pensia anticipată cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de pensionare.

Cuantumul pensiei anticipate se stabilește în aceleași condiții cu cel al pensiei pentru limită de vârstă.

Mai multe informații, aici.

Asigurații care au realizat stagiile complete de cotizare, precum și cei care au depășit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani pot solicita pensie anticipată parțială cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parțiale nu se au în vedere perioadele asimilate (a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durată normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora și/sau a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat), precum și perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.

Mai multe informații, aici.

Au dreptul la pensie de invaliditate asigurații care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:

 • accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii;
 • neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;
 • bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.

Beneficiază de pensie de invaliditate și asigurații care satisfac obligații militare.

Au dreptul la pensie de invaliditate și elevii, ucenicii și studenții care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă datorită accidentelor sau bolilor profesionale survenite în timpul și din cauza practicii profesionale.

Persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și marii mutilați, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 ori în legatură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989, care erau cuprinși într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidității din această cauză, au dreptul și la pensie de invaliditate, indiferent de vechimea în muncă, pe timpul cât durează invaliditatea, stabilită în aceleași condiții în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.

În cazul în care invaliditatea s-a ivit ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale, a tuberculozei, neoplaziilor, SIDA, precum şi în situaţia în care invaliditatea s-a ivit în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare asiguratul poate beneficia de pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare.

La stabilirea pensiei de invaliditate asiguraților li se acordă un stagiu potențial, determinat ca diferența între stagiul complet de cotizare și stagiul de cotizare realizat efectiv până la data încadrării într-un grad de invaliditate.

Pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizație pentru însoțitor, în cuantum fix. Indemnizaţia pentru însoţitor este în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit art. 80.

Pensionarii de invaliditate sunt supuși revizuirii medicale, în funcție de afecțiune, la intervale de 1 an și 3 ani, până la implinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert  al asigurărilor sociale.

Nu sunt supuși revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:

 • prezintă invalidități care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
 • au implinit vârstele prevăzute de prezenta lege pentru obținerea pensiei pentru limita de vârstă;
 • au vârsta mai mică cu până la 5 ani fată de vârsta standard de pensionare și au realizat stagiile complete de cotizare, conform Legii nr.263/2010.

Mai multe informații, aici.

Au dreptul la pensie de urmaș copiii și soțul supravietuitor, dacă persoana decedată era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.

Copiii au dreptul la pensie de urmaș:

 1. până la vârsta de 16 ani;
 2. dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani;
 3. pe toată durata invalidității de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) sau b).

Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de susținător, în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, astfel:

 • pentru un singur urmaș – 50%;
 • pentru 2 urmași – 75%;
 • pentru 3 sau mai mulți urmași – 100%.

Mai multe informații, aici.

Criteriile generale în baza cărora se acordă biletele pentru tratament balnear, cu suportarea unei contribuții sau în mod gratuit, sunt stabilite anual de Casa Națională de Pensii Publice.

Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de:

 • Pensionar al sistemului public de pensii;
 • Pensionar al sistemului privat de pensii;
 • Beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii.

și care dovedesc existența unei afecțiuni medicale care să necesite tratament balnear, în conformitate cu prevederile legale.

Mai multe informații și criteriile complete, aici.

Lista stațiunilor de interes național și local.