Departamentul de specialitate: Direcția Generală de Urbanism

Adresa: str. Moţilor nr. 3, cam. 58-63, Sala Mică, Sala Mare
Director: Corina Ciuban
Arhitect-șef al Municipiului: Daniel Claudius Pop

Program

Marţi – 13.30 – 15.30

Miercuri – 13.30 – 15.30

Joi – 15.00 – 17.00

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • elaborează certificate de urbanism în vederea:
 • informării cu privire la statutul juridic, economic şi tehnic al imobilelor; obţinerii autorizaţiilor de construire; concesionării de terenuri; adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de documentaţie tehnico-economică ,,Studiu de fezabilitate”;
 • soluţionează cererile în justiţie; operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, atunci cînd operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele, solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil;
 • elaborează avize emise de primar, în vederea emiterii autorizaţiilor de construire de către Consiliul Judeţean Cluj, pentru investiţiile care se amplasează pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a Municipiului Cluj-Napoca sau pentru investiţiile care se aprobă de Guvern;
 • întocmeşte adeverinţe cu privire la încadrarea imobilelor (terenuri şi/sau construcţii) în intra/extravilan;
 • întocmeşte adeverinţe cu privire la adresele administrative ale imobilelor;
 • întocmeşte adeverinţe cu privire la schimbarea denumirii unor artere de circulaţie;
 • acordă relaţii publicului în probleme de urbanism;

Scopul: asigurarea emiterii certificatelor de urbanism de către administraţia publică locală în vederea informării solicitanţilor cu privire la regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, precum şi cu privire la cerinţele urbanistice care urmează a fi îndeplinite şi lista cu acordurile şi avizele necesare în vederea autorizării:

 • emite autorizaţii de construire/demolare; prelungeşte autorizaţiile de construire/demolare;
 • emite certificate de atestare a edificării/extinderii construcţiilor;
 • răspunde la note interne şi întocmeşte informări;
 • răspunde la sesizările cetăţenilor şi întocmeşte răspunsuri la instanţele de judecată;
 • întocmeşte adrese de completare pentru documentaţiile care nu întrunesc condiţiile de promovare;
 • oferă informaţii cetăţenilor în cadrul programului cu publicul;
 • emite adeverințe de inexistenţă a construcţiilor.

Scopul – dezvoltarea oraşului prin edificarea de construcţii noi.

Direcţia Generală de Urbanism este subordonată Primarului municipiului Cluj-Napoca.

Compartimente de muncă ale Direcţiei Generale de Urbanism: