Anexa 2 la Hotărârea nr. 737 din 16 octombrie 2019

ART. 1

(1) Prezentul Regulament stabilește condițiile de autorizare, organizare, atribuire a gestiunii și controlul efectuării următoarelor servicii de transport public local în Municipiul Cluj-Napoca:

  • serviciul de transport persoane în regim de taxi, serviciul de transport bunuri sau mărfuri în regim de taxi, autorizații de transport, liste de așteptare, procedură de atribuire în gestiune delegate a serviciului de transport în regim de taxi, autorizații de taxi;

  • autorizarea dispeceratelor taxi.

(2) Transportul de bunuri sau marfuri în regim de taxi este asimilat transportului de persoane în regim de taxi.

ART. 2

(1) În sensul prezentului regulament, următorii termeni sunt definiți în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel:

a) autorizația pentru efectuarea transportului în regim de taxi – denumită în continuare autorizație de transport – document eliberat în condițiile legii de autoritatea de autorizare, care atestă faptul că un transportator este autorizat să execute transportul respectiv și poate participa la atribuirea în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi;

b) autoritatea de autorizare – serviciul de transport din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, licențiat în acest scop de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ( A.N.R.S.C.), în condițiile legii;

c) autorizație taxi – copie conformă a autorizației de transport în regim de taxi, care dă dreptul transportatorului autorizat de a utiliza un autovehicul, deținut de acesta în condițiile legii, pentru efectuarea serviciului de transport de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi;

d) client – persoana care a angajat, direct sau prin dispecer taxi, executarea transportului unor persoane sau al unor mărfuri ori bunuri, după caz, în numele căreia taximetristul execută transportul şi încasează preţul transportului, în condiţiile legii;

e) manager de transport în regim de taxi şi închiriere – persoana fizică angajată a unui transportator autorizat care este persoană juridică sau asociaţie familială şi care conduce permanent şi efectiv activităţile de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere ale acestuia;

f) autovehicul taxi pentru transport persoane – este autoturismul cu o capacitate de transport de până la cinci locuri, inclusiv locul conducătorului auto, agreat R.A.R. pentru activitate de transport persoane în regim taxi și care poartă însemnele, înscrisurile și elementele de culoare stabilite prin prezentul Regulament;

g) autovehicul taxi pentru transport bunuri – este acel autovehicul care a fost destinat prin construcție transportului de marfă, cu o capacitate totală maxim autorizată de până la 3,5 tone, agreat R.A.R. pentru transport bunuri în regim taxi și care poartă însemnele, înscrisurile și elementele de culoare stabilite prin prezentul regulament ;

h) taximetrist – este conducătorul auto, atestat profesional să efectueze transport în regim de taxi;

i) transportator – persoană fizică, asociație familială sau persoană juridică, înregistrată la Registrul Comerțului, pentru a desfășura activități de transport cu vehicule rutiere;

j) transportator autorizat – transportator care deține autorizația de transport privind transportul în regim de taxi sau în regim de închiriere, eliberată de autoritatea de autorizare, în condițiile legii;

k) dispecerat taxi – activitate conexă transportului în regim de taxi, care preia telefonic sau prin alte mijloace și transmite comenzile clientului prin stația radio de emisie–recepție, către taximetrist, sau printr-o aplicatie informatică;

l) lampă taxi – casetă luminată, montată pe cupola taxiului, perpendicular pe axa longitudinală, care pe laturile față și spate, alături de înscrisul central TAXI, conține lămpi care indică poziția ,,Liber” sau ,,Ocupat” a taxiului și care trebuie să fie vizibilă de la o distanță de minimum 100 de metri;

m) loc de așteptare a clienților – spațiu special amenajat și semnalizat corespunzător de către autoritatea administrației publice locale, cu avizul poliției rutiere, având un număr de locuri prestabilit pentru staționarea taxiurilor în așteptare în poziția ,,Liber”;

ART. 3 Condiții generale

(1) Serviciile de transport în regim de taxi în municipiul Cluj-Napoca sunt efectuate numai de către transportatori autorizați de către autoritatea de autorizare din cadrul primăriei, numai în baza autorizației de taxi valabilă, emisă de aceeași autoritate de autorizare, pentru fiecare autovehicul utilizat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003.

(2) Transportul în regim de taxi este realizat cu autovehicule deținute de către transportatorii autorizați, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.

ART. 4 Eliberarea autorizației de transport

(1) Autorizația de transport va fi eliberată de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, pentru transportatorii: persoane fizice autorizate, persoane juridice sau intreprindere familială, care își au sediul sau domiciliul, după caz, pe raza administrativ–teritorială a municipiului Cluj-Napoca, pe baza unei documentații.

(2) Documentația pentru eliberarea autorizației de transport, PENTRU PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, trebuie să conțină următoarele documente valabile:

a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizației de transport respective;

b) copia certificatului de înregistrare ca transportator și certificatul constatator, în forma extinsă, valabil la data depunerii, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) copia atestatului profesional al taximetristului;

d) cazierul judiciar al taximetristului, din care să rezulte că acesta nu a fost condamnat pentru:

– infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice;

– infracțiuni privind traficul și consumul de droguri;

– infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale;

– infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;

– infracțiuni contra libertății și integrității sexuale;

– infracțiuni contra patrimoniului.

e) avizul medico–psihologic care atestă că taximetristul este apt pentru a ocupa o funcție care concură la siguranța circulației, obținut conform prevederilor legale în vigoare;

f) cazierul fiscal al transportatorului;

g) declarație pe proprie răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat serviciul de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții și motivul acestora;

h) declarație pe propria răspundere a transportatorului din care să rezulte că poate asigura spațiul de parcare pentru autovehiculul/autovehiculele cu care va executa serviciul de transport în regim de taxi, spațiu deținut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport respectiv;

i) declarație pe propria răspundere a transportatorului potrivit căreia acesta deține sau are capacitatea financiară de a deține autovehiculul pe care îl va utiliza în realizarea serviciului de transport, în proprietatea sau în temeiul unui contract de leasing, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14^2 alin. (6) din Legea nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare, pe care le poate îndeplini, dacă este posibil;

j) dovada plății taxei de acordare a autorizației de transport;

k) certificatul de atestare fiscală, din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local, va fi obținut ulterior depunerii documentației de către inspectorul care instrumentează documentația.

(3) Documentația pentru eliberarea autorizației de transport PENTRU PERSOANE JURIDICE trebuie să conțină următoarele documente valabile:

a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizației de transport respective;

b) copia certificatului de înregistrare ca transportator și certificatul constatator – în forma extinsă, valabil la data depunerii, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) copia certificatului de competență profesională a persoanei desemnate, obținut conform prevederilor legale în vigoare;

d) cazierul judiciar al managerului de transport, din care să rezulte că acesta nu a fost condamnat pentru:

– infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice;

– infracțiuni privind traficul și consumul de droguri;

– infracțiuni contra vieții, sănătătii și integrității corporale;

– infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;

– infracțiuni contra libertății și integrității sexuale;

– infracțiuni contra patrimoniului.

e) avizul medico–psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcție care concură la siguranța circulației, obținut conform prevederilor legale în vigoare;

f) cazierul fiscal al transportatorului;

g) declarație pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere, după caz, cu mențiunea intervalelor când a avut interdicții și motivul acestora;

h) declarație pe propria răspundere a transportatorului din care să rezulte că poate asigura spațiul de parcare pentru autovehiculul/autovehiculele cu care va executa serviciul de transport în regim de taxi, spațiu deținut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport;

i) declarație pe propria răspundere a transportatorului potrivit căreia acesta deține sau are capacitatea financiară de a deține un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14^2 alin. (6) din Legea nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare, pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul și pe numere de circulație, dacă este posibil;

j) dovada plății taxei de acordare a autorizației de transport;

k) declarație pe propria răspundere că managerul de transport în regim de taxi nu mai conduce activitatea unui alt transportator autorizat;

l) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local va fi obținut ulterior depunerii documentației de către inspectorul care instrumentează documentația.

(4) Documentația pentru eliberarea autorizației de transport PENTRU INTREPRINDERE FAMILIALĂ trebuie să conțină următoarele documente valabile:

a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizației de transport respective;

b) copia certificatului de înregistrare ca transportator și certificatul constatator, în forma extinsă, valabil la data depunerii, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) copia certificatului de competență profesională a managerului de transport, obținut conform prevederilor legale în vigoare;

d) cazierul judiciar al managerului de transport, din care să rezulte că acesta nu a fost condamnat pentru:

– infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice;

– infracțiuni privind traficul și consumul de droguri;

– infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale;

– infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;

– infracțiuni contra libertății și integrității sexuale;

– infracțiuni contra patrimoniului;

e) avizul medico–psihologic care atestă că managerul de transport este apt pentru a ocupa o funcție care concură la siguranța circulației, obținut conform prevederilor legale în vigoare;

f) cazierul fiscal al transportatorului;

g) declarație pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere, după caz, cu mențiunea intervalelor când a avut interdicții și motivul acestora;

h) declarație pe propria răspundere a transportatorului din care să rezulte că poate asigura spațiu de parcare pentru autovehiculul/autovehiculele cu care va executa serviciul de transport în regim de taxi, spațiu deținut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport;

i) declarație pe propria răspundere a transportatorului potrivit căreia acesta deține sau are capacitatea financiară de a deține un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14^2 alin. (6) din Legea nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare, pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul și pe numere de circulație, dacă este posibil;

j) dovada plății taxei de acordare a autorizației de transport;

k) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local va fi obținut ulterior depunerii documentației de către inspectorul care instrumenteaza documentația.

ART. 5

(1) Dosarele întocmite în condițiile art. 4, alin. (2), (3) și (4) vor fi depuse la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca – Centrul de informare pentru cetățeni.

(2) Toate copiile depuse vor fi autentificate pentru conformitate cu originalul de către funcționarul desemnat al Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

ART. 6 Acordarea autorizației de transport

(1) Autorizația de transport va fi eliberată de către autoritatea de autorizare pe durată nedeterminată și este valabilă cu condiţia vizării acesteia la fiecare cinci ani, odată cu verificarea îndeplinirii condițiilor care au stat la baza emiterii.

(2) Eliberarea/modificarea/retragerea autorizației de transport va fi făcută prin dispoziția primarului, în conformitate cu prevederile aplicabile ale art. 11, 12, 13 și 14 alin. (1) din Ordinul nr. 207/2007 al A.N.R.S.C. privind aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Modelul autorizației de transport este prevăzut în Anexa 2a la prezentul regulament.

Modificarea autorizației de transport

ART. 7

(1) Orice modificare a uneia sau mai multor condiții de acordare a autorizației de transport va fi comunicată prin declarație pe propria răspundere a transportatorului autorizat, înaintată autorității de autorizare, în maxim 30 de zile calendaristice de la data modificărilor respective.

(2) Autorizația de transport modificată va fi eliberată pe baza unei documentații, care trebuie să conțină :

a) cerere tip;

b) autorizațíe de transport (original);

c) copia certificatului de înregistrare ca transportator, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului, republicată;

d) certificatul de atestare fiscală, din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local, va fi obținut ulterior depunerii documentației de către inspectorul care instrumentează documentația;

e) dovada plății taxei de modificare a autorizației de transport.

(3) Eliberarea/modificarea/retragerea autorizației de transport va fi făcută prin dispoziția primarului, în conformitate cu prevederile aplicabile ale art. 11, 12, 13 și 14 alin.(1) din Ordinul nr. 207/2007 al A.N.R.S.C. privind aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Modelul autorizației de transport modificat este prevăzut în Anexa 2b la prezentul regulament.

Retragerea autorizației de transport

ART. 8

(1) Retragerea autorizației de transport va fi realizată de către autoritatea de autorizare și are drept consecință pierderea calității de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport, precum și retragerea tuturor autorizațiilor taxi sau a altor cópii conforme atribuite pe baza autorizației respective.

(2) Autorizația de transport poate fi retrasă în următoarele situații:

a) transportatorul autorizat nu mai îndeplinește una dintre condițiile care stau la baza menținerii valabilității acesteia ori acordarea sau vizarea autorizației a fost realizată pe bază de documente sau de declarații false;

b) transportatorul autorizat a folosit documente false în derularea activităților serviciului de transport sau a practicat, în mod repetat, proceduri vizând evaziunea fiscală;

c) transportatorul autorizat a încetat activitatea ca urmare a lichidării, a falimentului sau a unei hotărâri judecătorești definitive;

d) transportatorul autorizat a depășit termenul de valabilitate a autorizației de transport cu mai mult de 30 de zile și nu a solicitat atribuirea vizei în termen;

e) la cerere.

(3) Eliberarea/modificarea/retragerea autorizației de transport va fi facută prin dispozitia primarului, in conformitate cu prevederile aplicabile ale art. 11, 12, 13 și 14 alin. (1) din Ordinul nr. 207/2007 al A.N.R.S.C. privind aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 9 Autorizația de transport eliberată transportatorului este unică, netransmisibilă și conferă transportatorului autorizat dreptul de a participa la procedura de atribuire în gestiune a executării serviciului de transport în regim de taxi, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul regulament.

Art. 10 Numărul maxim de autorizații de taxi pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de taxi în municipiul Cluj-Napoca se stabilește prin hotărâre a consiliului local după consultarea asociațiilor profesionale reprezentative, pentru o perioadă de cinci ani. Totodată, dacă pe baza unui studiu de specialitate se stabileşte un număr maxim de autorizaţii de taxi care depăşeşte raportul 4 la 1.000 de locuitori, aceasta va putea fi realizată doar cu acordul asociaţiilor profesionale reprezentative pe baza unor criterii minimale bine determinate, prevăzute de art. 14 alin. (2) din Legea nr. 38/2003 coroborate cu art. 11 alin. (4) din Ordinul nr. 356/2007.

Art. 11 Numărul de autorizații de taxi pentru serviciul de transport mărfuri şi bunuri în regim de taxi nu este limitat.

Art.12 (1) În cazul disponibilizării unor autorizații de taxi sau în cazul măririi numărului de autorizații de taxi, se declanșează procedura de atribuire a acestora, procedură la care au prioritate transportatorii autorizați înscriși în listele de așteptare.

(2) Prin prioritatea acordată transportatorilor autorizați înscriși în listele de așteptare, li se asigură numai acestora dreptul de a participa la prima procedură de atribuire a autorizațiilor de taxi respective.

(3) Autorizațiile de taxi rămase neatribuite după prima procedură de atribuire, prevăzută la alin. (2), vor fi atribuite într-o nouă procedură de atribuire, la care poate participa orice solicitant care este transportator autorizat.

(4) În lista de așteptare, care este publică, deschisă la autoritatea de autorizare, se poate înscrie orice transportator autorizat, o singură dată.

(5) Indiferent de ordinea de pe lista de așteptare, toți cei înscriși au drepturi egale în ceea ce privește prioritatea. Prioritatea se acordă numai în raport cu transportatorii autorizați neînscriși în listele de așteptare.

ART. 13

(1) Autoritatea de autorizare va deschide un registru special de atribuire a autorizatiilor de taxi care se evidențiază pe tipuri de servicii și va fi asigurat conform prevederilor legale.

(2) Autovehiculele deținute de către transportatorii autorizați pentru executarea serviciilor de transport în regim de taxi pot fi utilizate dacă pentru fiecare autovehicul s-a atribuit o copie conformă de către autoritatea de autorizare.

(3) Copia conformă, ca document, este o copie a autorizației de transport, în cazul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi.

ART. 14

(1) Procedura de atribuire a autorizațiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se realizează în următoarele etape:

a) stabilirea, prin hotărâre a consiliului local, a numărului de autorizații taxi care se vor atribui pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de taxi, cu consultarea asociaţiilor profesionale reprezentative, pentru o perioadă de cinci ani;

b) depunerea solicitărilor de către transportatorii autorizați pentru atribuirea autorizațiilor de taxi;

c) acordarea punctajelor stabilite pentru îndeplinirea criteriilor de departajare tuturor autovehiculelor prezentate în declarația pe propria răspundere, depusă odată cu cererea de participare la procedura de atribuire;

d) stabilirea punctajului total obținut de fiecare autovehicul precizat la lit. c);

e) întocmirea listei cu autovehiculele precizate la lit. c), în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obținute conform prevederilor prevăzute la lit. d);

f) atribuirea autorizațiilor de taxi pentru autovehiculele de pe lista prevăzută la lit. e), care au obținut punctajele totale cele mai mari, în ordinea descrescătoare a acestora;

g) dacă ultimul punctaj câștigător este obținut de o grupă de mai multe autovehicule decât numărul de autorizații de taxi rămase neatribuite, acestea se vor atribui autovehiculelor cu

capacitatea cilindrică cea mai mare, în ordine descrescătoare, din grupa respectivă.

ART. 15

(1) Procedura de atribuire a autorizațiilor de taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi va fi anunțată public la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și în mijloacele de informare locale și județene cu cel puțin 60 de zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea cererilor de înscriere în procedură.

(2) Anunțul public va cuprinde următoarele date privind:

a) numărul autorizațiilor de taxi, pe numere de ordine, care vor fi atribuite;

b) data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedură; ; c) solicitanții cuprinși în listele de așteptare;

d) documentele care trebuie depuse;

e) data anunțării rezultatului atribuirii;

f) data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizațiilor de taxi;

g) criteriile de departajare și punctajele care se acordă.

ART. 16

(1) Un transportator autorizat poate participa la procedura de atribuire a unei autorizații de taxi numai dacă depune la autoritatea de autorizare o documentație ce trebuie să conțină:

a) cererea de participare la procedura de atribuire;

b) declarația pe propria răspundere că deține autorizația de transport valabilă;

c) declarația pe propria răspundere că deține sau va deține, în termen de maximum șase luni de la data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedură, astfel cum a fost definit la art. 15 alin. 2 lit. b, autovehicule, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplinește fiecare pentru obținerea punctajelor;

d) declarația pe propria răspundere că deține sau va deține autovehiculul de culoare albă integral și că vechimea acestuia nu depășește cinci ani de la data fabricației;

e) scrisoare de garanție în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziționat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deține autovehiculele necesare la data depunerii declarației prevăzută la lit. b).

(2) Dosarele întocmite conform alin. (1) vor fi depuse la Primăria municipiului Cluj-Napoca – Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni.

ART. 17

(1) Procedura de atribuire a autorizațiilor de taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi constă în acordarea unor punctaje realizate din îndeplinirea criteriilor de departajare prevăzute la alin. (4), pentru fiecare autovehicul precizat în declarația pe propria răspundere, că este deținut sau va fi deținut ca autovehicul nou, utilizat în condițiile legii și ale prezentului regulament, declarându-se câștigătoare autovehiculele care au obținut punctajele cele mai mari, în ordinea descrescătoare, stabilite pe grupe de autovehicule, diferențiate în ordinea descrescătoare a capacității cilindrice a motoarelor.

(2) În condițiile în care numărul autorizațiilor de taxi stabilit a fi atribuite nu se epuizează, procedura va fi realizată cu transportatorii autorizați înscriși pentru o nouă procedură.

(3) În cazul în care un transportator autorizat participă la procedura de atribuire cu autovehicule care urmează să fie dobândite, conform decalarației pe propria răspundere, acesta va depune la autoritatea de autorizare o scrisoare de garanție, în cuantum de 5% din valoare, pentru fiecare autovehicul astfel declarat. Garanția se restituie corespunzător pentru fiecare autovehicul dobândit, în momentul eliberării autorizației de taxi, conform prevederilor legii și ale prezentului regulament. Dacă în termen de șase luni de la data desfășurării procedurii de atribuire, în condițiile prezentei legi, transportatorul autorizat nu solicită eliberarea autorizațiilor de taxi pentru autovehiculele declarate deținute sau că vor fi deținute în proprietate ori în temeiul unui contract de leasing, aceste autorizații de taxi se retrag și va fi reținută corespunzător garanția depusă.

(4) Criteriile de departajare a solicitanților, pentru care se vor acorda puncte, sunt următoarele:

A) Vechimea autovehiculului de la data fabricației (data primei înmatriculări) până la anul de referință (anul în care se procesează datele pentru eliberarea autorizației de taxi):

anul de referință – 20 puncte

anul de referință – 1 an – 18 puncte

anul de referință – 2 ani – 16 puncte

anul de referință – 3 ani – 8 puncte

anul de referință – 4 ani – 2 puncte

B) Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro:

autovehicul electric – 100 puncte

autovehicul hybrid – 50 puncte

euro VII – 20 puncte

euro VI – 10 puncte

euro V – 5 puncte

euro IV – 0 puncte

C) Volumul portbagajului util și echiparea cu instalație pentru aer condiționat:

clasa mare (peste 600 l) – 6 puncte

clasa medie (între 300 l – 600 l ) – 4 puncte

clasa mică (sub 300 l) – 3 puncte

aer condiționat – 10 puncte

D) Vechimea, în ani, de când transportatorul desfășoară, autorizat, activitate de transport:

– se acordă un punct pentru fiecare an de activitate autorizat, începând cu anul 2010

E) Gradul de protecție a pasagerilor:

peste șase airbaguri – 10 puncte

între patru și cinci airbaguri – 8 puncte

între două și trei airbaguri – 4 puncte

un airbag – 0 punct

F) Forma de deținere asupra vehiculelor:

– proprietate – 5 puncte

– leasing – 2 puncte

G) Posibilitatea asigurării reale a prezenței autovehiculului în activitate, de minimum opt ore pe zi lucrătoare:

– activitate de peste 8 ore pe zi – 4 puncte

– activitate de minimum 8 ore pe zi – 2 puncte

H) Dotări suplimentare ale vehiculului:

– dispozitiv GPS monitorizare – 5 puncte

– perete despărțitor între conducătorul auto și clienți – 2 puncte

– dispozitiv de plată prin intermediul cardului (POS) – 5 puncte

(5) Elementele prevăzute la alin. (4) lit. C), E) și H), precum și culoarea autovehiculului vor fi certificate ulterior de R.A.R., prin intermediul certificatului de agreare. În cazul în care aceste date nu sunt identice cu cele prezentate în declarația pe propria răspundere, atribuirea autorizației de taxi va fi anulată.

(6) În cazul în care un transportator autorizat renunță la una sau mai multe autorizații de taxi, când acestea se retrag sau când se majorează numărul lor, în condițiile legii, autoritatea de autorizare le va atribui cu prioritate transportatorilor autorizați înscriși în listele de așteptare, prin procedura de atribuire precizată la alin. (1).

ART.18

(1) După data limită stabilită pentru depunerea cererilor de participare la procedura de atribuire a autorizațiilor de taxi, în termen de maxim zece zile, autoritatea de autorizare va analiza cererile și documentele depuse, va aplica criteriile de departajare și va stabili transportatorul autorizat căruia îi va fi atribuită autorizația respectivă.

(2) Lista cu autorizațiile de taxi atribuite va fi facută publică în maxim trei zile după finalizarea atribuirii prevazută la alin. 1.

(3) În termen de 15 zile de la publicarea listei de la alin. 2 pot fi depuse contestații la Primarul municipiului Cluj-Napoca privind deficiențele semnalate în procedura de atribuire a autorizațiilor.

(4) Dispozițiile primarului privind rezolvarea contestațiilor vot fi emise și comunicate contestatarilor în termen de maxim 10 zile de la primirea acestora.

(5) Dispoziția primarului poate fi atacată în contenciosul administrativ în termenele legale prevăzute.

ART. 19 – Transportatorii autorizați care nu au îndeplinit punctajul necesar pentru atribuirea unei autorizații de taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi sunt considerați înscriși de drept, la cererea lor, în procedurile de atribuire a următoarelor autorizații de taxi disponibile.

ART. 20 – Atribuirea unei autorizații de taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi va fi facută în conformitate cu prevederile legale.

Procedura de eliberare a autorizației de taxi

ART. 21

(1) Autorizația de taxi va fi eliberată de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, pentru transportatorii care au sediul sau domiciliul, după caz, pe raza administrativ–teritorială a municipiului Cluj-Napoca, pe baza unei documentații, în condițiile prevăzute de Legea nr. 38/2003 actualizată și a îndeplinirii unor condiții cumulative.

(2) Documentația trebuie să conțină următoarele:

a) copia autorizației de transport;

b) copia certificatului de înmatriculare cu I.T.P. taxi valabil și a cărții de identitate a autovehiculului deținut în proprietate sau contractul de leasing pentru autovehiculul deținut în temeiul unui contract de leasing;

c) copia certificatului de agreare valabil, în cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul în regim de taxi, emis de R.A.R.;

d) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local va fi obținut ulterior depunerii documentației de către inspectorul care instrumentează documentația;

e) declarație pe propria răspundere privind dispeceratul taxi, prin care transportatorul autorizat va asigura dispecerizarea în cazul transportului de persoane în regim de taxi;

f) declarația pe propria răspundere, în cazul transportului de bunuri și mărfuri în regim de taxi, din care să rezulte că autovehiculul cu care va fi executată activitatea de transport marfă este destinat acestui scop;

g) dovada plății taxei pentru eliberarea autorizației taxi;

h) declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea criteriilor de departajare, prevăzută la art. 17 alin. (4) din prezentul regulament, de către autovehiculul utilizat pentru transportul în regim de taxi sau dovada îndeplinirii acestor criterii;

i) declarația pe propria răspundere, potrivit căreia deține în proprietate sau cu contract de închiriere spațiul necesar pentru parcarea autovehiculului pe întreaga durată de valabilitate a autorizației de taxi;

(3) Condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ sunt următoarele:

a) autovehiculul care este deținut în proprietate este înmatriculat în județul Cluj (autovehiculul deținut în baza unui contract de leasing poate fi înmatriculat în orice județ);

b) autovehiculul are culoare albă integral; culoarea va fi dovedită prin certificatul de agreare emis de R.A.R., cartea de identitate sau talonul autovehiculului;

c) criteriile de departajare prezentate în declarația pe propria răspundere, conform art. 17 alin. (4) sunt identice cu cele din certificatul de agreare emis de R.A.R;

d) solicitantul autorizației de taxi sau a copiei conforme a asigurat, prin declarația pe proprie răspundere, că deține în proprietate sau cu contract de închiriere spațiul necesar pentru parcarea autovehiculului pe întreaga durată de valabilitate a autorizației taxi ori a copiei conforme;

e) prin eliberarea autorizațiilor de taxi și a copiilor conforme nu se depășeste numărul maxim de autorizații taxi stabilit a fi atribuit.

(4) Dosarele întocmite, care respectă condițiile de la alin. (2) și (3), vor fi depuse la Primăria municipiului Cluj-Napoca – Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni.

(5) Toate copiile depuse vor fi autentificate, pentru conformitate cu originalul, de către funcționarul desemnat al Serviciului Centru de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Eliberarea autorizației de taxi

ART. 22

(1) Autorizațiile de taxi vor fi atribuie pentru prima dată pe o perioadă de cinci ani numai pentru autovehiculele care nu depășesc vechimea de cinci ani de la data fabricației, alocându-se cu aceasta ocazie și numărul de ordine.

(2) Autorizațiile de taxi sunt valabile cu condiţia vizării anuale a acestora. Pentru vizarea anuală a autorizației de taxi, va fi depusă, în perioada 1 ianuarie-31 martie, cu excepția primului an după prelungirea la cinci ani, la registratura primăriei, o cerere tip însoțită de următoarele documente valabile:

a) copia certificatului de înmatriculare al autovehiculului cu I.T.P. taxi valabilă sau, după caz, contractul de leasing, cu acordul firmei de leasing ca autovehiculul să fie utilizat ca taximetru;

b) copia cărții de identitate a autovehiculului;

c) copia certificatului de agreare emis de R.A.R;

d) copia atestatului profesional al conducătorului auto;

e) raportul sumar fiscal (raportul Z) pe ultimele șase luni din anul precedent;

f) copia certificatului de înregistrare de la Registrul Comerțului Cluj;

g) copia contractului de dispecerizare, vizat pentru anul în curs;

h) dovada plății taxei de viză anuală pentru anul în curs;

(3) După depunerea documentelor prevăzute la alin. 2, prin reprezentanții Direcției Generale Poliția locală, după un grafic stabilit de autoritarea de autorizare care va stabili și locația, va fi făcută verificarea stării estetice a autovehiculului – curățenie interioară si exterioară, degradări interioare, stare autocolante, caroserie cu rugină etc. demonstrate prin certificarea/dovada fotografică. Viza anuală a autorizației de taxi va fi acordată dacă starea estetică a autovehiculului corespunde.

3^1. În situația în care documentele prevăzute la alin. 2 se compară cu cele existente la dosarul aflat la emitentul autorizației și nu există neconcordanță între ele și se primește avizul reprezentantților poliției locale în ceea ce privește starea estetică a autovehiculului, conform alin. 3, deținătorul autorizației de taxi va fi anunțat telefonic să se prezinte la autoritatea de autorizare cu autorizația de taxi în original pentru a fi aplicată viza anuală. Viza anuală constă în aplicarea pe verso la autorizația de taxi a semnăturii funcționarului serviciului care are atribuții definite prin fișa postului, a anului de viză și a ștampilei serviciului.

3^2. În situația în care nu se respectă prevederile alin. 3^1, autorizațiile de taxi respective și ecusoanele aferente se rețin și se retrag.

3^3. În situația în care nu se respectă termenul de depunere prevăzut la alin. 2, la plata taxei de viză anuală se percep penalități de întârziere în conformitate cu actele normative în vigoare.

3^4. Autovehiculul pentru care se va solicita viza anuală din anul 2021, va trebui să fie dotat cu dispozitiv de plată prin intermediul cardului (POS), iar la vizarea anuală din anul 2022 autovehiculele taxi vor trebui să dețină gradul de poluare minim EURO V.

(4) Modelul autorizației de taxi pentru serviciul de transport persoane în regim de taxi, este prezentat în Anexa 3a la prezentul regulament.

(5) Atribuirea autorizației de taxi se anulează și nu se mai eliberează în următoarele cazuri:

a) precizările referitoare la autovehiculul prezentat în declarația pe propria răspundere nu corespund cu realitatea;

b) în termen de maxim șase luni de la atribuire, transportatorul autorizat nu a putut prezenta documentele autovehiculului pentru care a solicitat atribuirea.

(6) Orice modificare a uneia sau mai multor condiții de acordare a autorizației de taxi sau a copiei conforme va fi comunicată prin declarație pe propria răspundere a transportatorului autorizat, înaintată autorității de autorizare în maximum 30 de zile de la data modificărilor respective.

Art. 23

(1) Odată cu eliberarea unei autorizații de taxi vor fi eliberate și două ecusoane care au același termen de valabilitate cu aceasta, cu obligația achitării contravalorii acestora.

(2) Valoarea ecusoanelor va fi egală cu valoarea de achiziție a acestora.

(3) Ecusoanele vor conține obligatoriu următoarele:

– localitatea de autorizare;

– tipul transportului, respectiv taxi;

– termenul de valabilitate al autorizației de taxi;

– numărul de ordine al autorizației de taxi, astfel cum a fost atribuit conform registrului special;

– numărul de circulație al autovehiculului pentru care s-a eliberat autorizația de taxi;

(4) Ecusoanele vor fi executate din material rezistent la șocuri mecanice, spălări cu presiune mare, la intemperii și expunere la soare și vor avea elemente de siguranță.

(5) Producătorul ecusoanelor este obligat să realizeze aceste produse (formă, culoare) în regim de exclusivitate.

(6) Forma și dimensiunile ecusoanelor sunt prevăzute în Anexa 5.

Prelungirea autorizației de taxi

ART. 24

(1) O autorizație de taxi sau o copie conformă deținută pentru un autovehicul va fi prelungită, la cerere, pentru cinci ani, cu menținerea obligatorie a aceluiași număr de ordine numai dacă la data cererii sunt îndeplinite, după caz, cumulativ următoarele condiții:

a) autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizaţiei de taxi sau a copiei conforme să nu depăşească vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei şi să fie deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;
b) să fie respectate prevederile Legii nr. 38/2003 actualizată și ale art. 25 alin. 1 din prezentul regulament în ceea ce privește înlocuirea autovehiculului taxi ca urmare a prelungirii autorizației de taxi;

c) să nu-i fi fost retrasă autorizaţia de transport sau suspendată autorizaţia de taxi ori copia conformă respectivă în ultimii cinci ani transportatorului respectiv;
d) să fie în termen de valabilitate contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere, iar transportatorul să fi respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;

e) să fi înregistrat integral în evidențele contabile venitul brut realizat, după caz, din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizațiilor de taxi transportatorul autorizat.

(2) Autovehiculul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizației de taxi trebuie să aiba culoarea albă integral sau minim deasupra benzii șah.

(3) În vederea prelungirii, transportatorul autorizat va depune la autoritatea de autorizare, în termen de 60 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de taxi, conform graficului întocmit de autoritatea de autorizare, o documentație ce trebuie să conțină:

a) cerere tip pentru prelungirea autorizației de taxi;

b) copia autorizației de transport, emisă de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, valabilă;

c) autorizația de taxi, în original;

d) copia certificatului de înmatriculare și a cărții de identitate a autovehiculului deținut în proprietate sau copia certificatului de înmatriculare, a cărții de identitate și a contractului de leasing a autovehiculului deținut în temeiul unui contract de leasing, cu I.T.P. taxi valabil;

e) copia certificatului de agreare valabil;

f) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local va fi obținut ulterior depunerii documentației de către inspectorul care instrumentează documentația;

g) declarație pe propria răspundere, prin care transportatorul autorizat declară că va asigura dispecerizarea pe toată perioada de valabilitate a autorizației de taxi şi la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat;

h) dovada includerii tuturor taximetriștilor utilizați în baza de date a unei autorități publice locale, cu aplicare din anul 2021;

i) dovada achitării taxei de prelungire a autorizației de taxi;

j) copia contractului de dispecerizare și ultima chitanță/dovadă de plată a acestuia;

k) copia asigurării pentru persoane și bunurile acestora, în cazul transportului de persoane ori a asigurării pentru mărfuri și bunurile transportate, în cazul transportatorului de mărfuri și bunuri;

l) copia asigurării de răspundere civilă;

m) copia certificatului de atestare profesională al conducatorului auto, valabil;

n) cazierul fiscal al transportatorului;

o) cazierul de conduită profesională, cu aplicare din anul 2021.

(4) Dosarele întocmite în condițiile alin. (1) – (3) vor fi depuse la Primăria municipiului Cluj-Napoca – Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni.

(5) Toate copiile depuse vor fi autentificate pentru conformitate cu originalul, de către funcționarul desemnat al Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

(6) Documentația depusă va fi analizată și dacă sunt îndeplinite toate condițiile va fi emisă dispoziție de către primar pentru prelungire.

(7) Dacă transportatorul autorizat nu a depus cererea de prelungire a autorizației însoțită de documentația necesară, în termenul prevazut la alin. 3, autorizația de taxi va fi reținută sau va fi retrasă, după caz.

(8) Autorizatia de taxi va fi eliberată împreună cu setul de ecusoane corespunzător, cu condiția achitării în prealabil a contravalorii acestora.

(9) Prelungirea autorizației de taxi după termenul precizat la alin. 3 poate fi realizată numai în cazuri justificate.

Modificarea autorizației de taxi

ART. 25

(1) Transportatorul autorizat poate să îşi înlocuiască, la cerere, autovehiculul deţinut, pentru care a obţinut o autorizaţie de taxi sau o copie conformă, după caz, cu un alt autovehicul deţinut în aceleaşi condiţii, care îndeplineşte criteriile de departajare prevăzute în prezentul regulament, cu cel puţin acelaşi punctaj pe care autovehiculul înlocuit l-a obţinut la data atribuirii autorizaţiei de taxi sau copiei conforme respective, în următoarele cazuri:

a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării sau furtului;
b) autovehiculul a fost casat;
c) autovehiculul a fost înstrăinat;
d) autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică şi obţine un punctaj superior pentru criteriile de departajare pe care le îndeplineşte.

(2) Autovehiculul înlocuitor trebuie să fie deținut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing de către transportatorul autorizat respectiv și trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să îndeplinească cel puțin același punctaj ca autovehiculul înlocuit privind criteriile de departajare în cazul transportului de persoane în regim de taxi;

b) să aibă vechimea de la data fabricației mai mică decât vechimea autovehiculului înlocuit, dar nu mai mult de 10 ani, iar gradul de poluare va fi minim EURO V;

c) să îndeplinească condițiile necesare pentru procedura de eliberare a autorizațiilor de taxi sau a copiilor conforme, după caz;

d) să aibă culoarea albă integral.

(3) Modificarea autorizației de taxi va fi realizată pe baza unei documentații care va fi depusă la autoritatea de autorizare, însoțită de următoarele:

a) cererea transportatorului autorizat pentru înlocuirea autovehiculului, în care se precizează motivul înlocuirii;

b) copia autorizației de transport;

c) autorizația de taxi în original și setul de ecusoane corespunzător (dacă este cazul);

d) copia certificatului de înmatriculare și a cărții de identitate a autovehiculului deținut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu I.T.P. taxi valabil;

e) copia certificatului de agreare valabil, în cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul în regim de taxi;

f) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local va fi obținut ulterior depunerii documentației de către inspectorul care instrumentează documentația;

g) declarație pe propria răspundere privind dispeceratul taxi prin care transportatorul autorizat va asigura dispecerizarea în cazul transportului de persoane în regim de taxi;

h) dovada includerii tuturor taximetriștilor utilizați în baza de date a a unei autorități publice locale, cu aplicabilitate din anul 2021;

f) dovada plății taxei pentru eliberarea autorizației de taxi modificate.

(4) Dosarele întocmite în condțiile alin. (1) – (3) vor fi depuse la Primăria municipiului Cluj-Napoca – Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni.

(5) Toate copiile depuse vor fi autentificate pentru conformitate cu originalul de către funcționarul desemnat al Serviciului Centru de Informații pentru Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

(6) Autoritatea de autorizare va elibera autorizația de taxi modificată, în situația în care vor fi respectate condițiile impuse la alin (1) – (3) împreună cu setul de ecusoane corespunzător (dacă este cazul) cu condiția achitării în prealabil a contravalorii acestora.

(7) Transportatorul autorizat este obligat să depună documentele, în vederea modificării autorizației de taxi, în termen de 30 de zile calendaristice din momentul în care a intervenit modificarea.

(8) Dacă se depășește termenul prevăzut la alin. (7), autorizația de taxi va fi suspendată pentru o perioada de 1-3 luni.

(9) Pentru autovehiculul deținut în temeiul unui contract de leasing, în cazul în care pe perioada de valabilitate a autorizației de taxi, utilizatorul autovehiculului devine proprietar, se impune modificarea autorizației de taxi cu respectarea procedurii prevăzute la alin. (1)-(8).

(10) Orice modificare realizată asupra datelor autorizaţiei de transport privind schimbarea denumirii, a sediului sau a domiciliului transportatorului autorizat atrage şi modificarea corespunzătoare a datelor respective din autorizaţiile de taxi ori din copiile conforme deţinute de acesta în momentul modificării.

(11) Modificarea autorizației de taxi va fi făcută prin dispoziție a primarului.

(12) Modelul autorizației de taxi modificată este prevăzut în Anexa 3b la prezentul regulament.

Cesionarea autorizației de taxi

ART. 26

(1) Cesionarea parțială sau totală, după caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi sau de transport în regim de închiriere de către titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori nu este admisă decât dacă are loc una dintre următoarele operațiuni :

a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dând naștere unui nou transportator;

b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dând naștere unor noi transportatori; c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunță la una sau la mai multe autorizații taxi, în favoarea unor angajați ai acestuia, care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator autorizat în regim de taxi, dând naștere astfel unuia sau mai multor transportatori, după caz; d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociație familială autorizată, care se transformă într-o persoană juridică, dând naștere unui nou transportator.

(2) Ca urmare a înființării noilor transportatori în urma uneia dintre operațiunile prevăzute la alin. (1) autoritatea de autorizare va comasa sau distribui corespunzător autorizațiile de taxi sau a copiei conforme, deținute de operatorii inițiali ai contractelor de atribuire a gestiunii la cererea acestora, între transportatorii inițiali și transportatorii nou înființați, după caz, în raport cu numărul autovehiculelor care au fost preluate sau cedate între titularii contractelor și transportatorii nou-înființați;

(3) Comasarea sau distribuirea autorizațiilor de taxi sau a copiilor conforme, va fi făcută prin dispoziție a primarului.

(4) În cazul în care titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dând naștere unui nou transportator, pentru comasarea autorizațiilor de taxi se vor parcurge pașii următori:

a) va fi depus proiectul de fuziune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor art. 242 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată, din care să reiasă care sunt autovehiculele taxi cedate, identificate prin număr de înmatriculare și număr de identificare;

b) autorizarea noului transportator rezultat se face pe baza documentelor prevăzute în prezentul regulament;

c) comasarea autorizațiilor de taxi, după parcurgerea etapelor precizate mai sus, va fi facută pe baza unei documentații ce trebuie să conțină următoarele:

– autorizațiile de transport, în original;

– contractele de atribuire în gestiune delegată, în original;

– autorizația de taxi, în original;

– acordul societății de leasing, în cazul în care autovehiculele sunt deținute în temeiul unui contract de leasing;

– certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local va fi obținut ulterior depunerii documentației de către inspectorul care instrumentează documentația. În acesta trebuie să figureze autovehiculele preluate;

– declarație pe propria răspundere privind asigurarea dispecerizării pe toată perioada de valabilitate a autorizației de taxi;

– dovada includerii taximetriștilor utilizați în baza de date a unei autorităti publice locale, cu aplicabilitate din anul 2021;

– certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local va fi obținut ulterior depunerii documentatiei de către inspectorul care instrumentează documentația. În acesta trebuie să figureze și autovehiculul/autovehiculele preluat/preluate;

– dovada achitării taxei de eliberare a autorizațiilor de taxi;

– cărțile de identitate, certificatele de înmatriculare și certificatele de agreare, în copie, pentru autovehiculele taxi cedate din care să reiasă că proprietarul este transportatorul nou înființat, care va deține autovehiculul de culoare albă integral și că vechimea acestuia nu depășește cinci ani de la data fabricației.

(5) În cazul în care titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dând naștere unor noi transportatori, pentru distribuirea autorizațiilor de taxi vor fi parcurși următorii pași:

a) va fi depus proiectul de divizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor art. 242 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată, din care să reiasă care sunt autovehiculele taxi cedate, identificate prin număr de înmatriculare și număr de identificare;

b) autorizarea noilor transportatori pe baza documentelor prevăzute la art. 4 din prezentul regulament;

c) distribuirea autorizațiilor de taxi, după parcurgerea etapelor precizate mai sus va fi făcută pe baza unei documentații ce trebuie să conțină următoarele:

– autorizația de transport, în original;

– contractul de atribuire în gestiune delegată, în original;

– autorizațiile de taxi, în original;

– acordul societății de leasing în cazul în care autovehiculele cedate sunt deținute în temeiul unui contract de leasing;

– declarație pe propria răspundere privind asigurarea dispecerizării pe toată perioada de valabilitate a autorizației taxi;

– dovada includerii taximetriștilor utilizați în baza de date a unei autorități publice locale, cu aplicabilitate din anul 2021;

– certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local va fi obținut ulterior depunerii documentației de către inspectorul care instrumentează documentația. În acesta trebuie să figureze și autovehiculul/autovehiculele preluat/preluate;

– dovada achitării taxei de eliberare a autorizațiilor de taxi;

– cartea de identitate, certificatul de înmatriculare și certificatul de agreare, în copie, pentru autovehiculele cedate, din care să reiasă că proprietarul este noul transportator autorizat, așa cum figurează în certificatul de înregistrare, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului, care va deține autovehiculul de culoare albă integral și că vechimea acestuia nu depășește cinci ani de la data fabricației;

d) va fi prezentat Contractul de cesiune, în original, autentificat de către un notar public, pe baza căruia autoritatea de autorizare va elibera noul contract de delegare în gestiune și actul adițional, după caz.

(6) În cazul în care titularul contractului de atribuire a gestiunii renunță la una sau mai multe autorizații de taxi în favoarea unor angajați ai acestuia, care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator autorizat în regim de taxi, dând naștere astfel unuia sau mai multor transportatori, după caz, pentru distribuirea autorizațiilor de taxi vor fi parcurși pașii următori:

a) va fi depusă o documentațíe ce trebuie să conțină:

– declarație notarială, în original, în care să specifice la câte autorizații de taxi renunță transportatorul autorizat și care sunt acestea (pentru identificarea autovehiculului pentru care s-a atribuit autorizația de taxi va fi scris obligatoriu numărul de înmatriculare și numărul de identificare);

copia Contractului de muncă al angajatului în favoarea căruia transportatorul autorizat cedează autorizația/autorizațiile de taxi, din care să reiasă că este angajat de minimum șase luni în cadul societății respective, înregistrat la I.T.M.;

certificatul constatator oglinda firmei al transportatorului autorizat care cedează autorizația/autorizțiile de taxi, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului și statutul societății (dacă este cazul);

certificatul de înregistrare al noului transportator înființat – P.F.A./I.F./S.C. și certificatul constatator oglinda firmei, eliberate de către Oficiul Registrului Comerțului, din care să reiasă că angajatul în favoarea căruia se cedează autorizația/autorizațiile este persoană fizică autorizată, membru al întreprinderii familiale sau persoană juridică, după caz. (transportator = cod CAEN 4932)

autorizația/autorizațiile de taxi cedată/cedate, în original;

b) autorizarea noului transportator pe baza documentelor prevăzute la art. 4 din prezentul regulament;

c) în vederea efectuării distribuirii autorizației/autorizațiilor de taxi, după parcurgerea etapelor precizate mai sus, noul transportator autorizat va depune următoarele documente:

– cerere pentru distribuirea autorizației/autorizațiilor de taxi;

– copia autorizației de transport a noului transportator înființat;

– acordul societății de leasing în cazul în care autovehiculul/autovehiculele cedat/cedate sunt deținute în temeiul unui contract de leasing;

– declarație pe propria răspundere privind asigurarea dispecerizării pe toată perioada de valabilitate a autorizației de taxi;

– dovada includerii taximetriștilor utilizați în baza de date a unei autorități publice locale, cu aplicabilitate din anul 2021;

– certificatul de atestare fiscală, din care să rezulte că noul transportator autorizat nu are datorii la bugetul local și în care să figureze autovehiculul/autovehiculele preluat/preluate;

– dovada achitării taxei de eliberare a autorizațiilor de taxi;

– cărțile de identitate, certificatele de înmatriculare și certificatele de agreare, în copie, pentru autovehiculele taxi cedate, din care să reiasă că proprietarul este transportatorul nou înființat;

d) se va prezenta contractul de cesiune, în original, autentificat de către un notar public, pe baza căruia autoritatea de autorizare va elibera noul contract de delegare în gestiune și actul adițional, după caz.

(7) În cazul în care titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociație familială autorizată care se transformă într-o persoană juridică, dând naștere unui nou transportator, pentru distribuirea autorizației taxi se vor parcurge următorii pași:

a) Înființarea noului transportator – persoană juridică conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, în care transportatorul autorizat persoană fizică este acționar unic (transportator = cod CAEN 4932).

b) Autorizarea noului transportator pe baza documentelor prevăzute la art. 4 din prezentul regulament.

c) În vederea efectuării distribuirii autorizației de taxi, după parcurgerea etapelor precizate mai sus, în termenul specificat, noul transportator autorizat va depune următoarele documente:

– cerere pentru distribuirea autorizației taxi, ca urmare a transformării;

– contractul de atribuire în gestiune delegată, în original;

– autorizația de transport și autorizația de taxi, în original;

– copia autorizației de transport a noului transportator înființat;

– acordul societății de leasing, în cazul în care autovehiculele cedate sunt deținute în temeiul unui contract de leasing;

– declarație pe propria răspundere privind asigurarea dispecerizării pe toată perioada de valabilitate a autorizației de taxi;

– dovada includerii taximetriștilor utilizați în baza de date a unei autorități publice locale, cu aplicabilitate din anul 2021;

– certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local va fi obținut ulterior depunerii documentației de către inspectorul care instrumentează documentația. În acesta trebuie să figureze și autovehiculul/ autovehiculele preluat/ preluate;

– cărțile de identitate, certificatele de înmatriculare și certificatele de agreare, în copie, pentru autovehiculele taxi cedate, din care să reiasă că proprietarul este transportatorul nou înființat.

(8) În cazul în care se cedează mai multe autorizații de taxi unui singur angajat, transportatorul autorizat nou înființat trebuie să fie persoană juridică.

(9) Pe baza autorizațiilor de taxi sau a copiilor conforme obținute de fiecare transportator ca urmare a aplicării prevederilor alin. (2), contractele inițiale de atribuire a gestiunii vor fi atribuite corespunzător, de autoritatea de autorizare, transportatorilor rezultați în urma derulării operațiunilor prevăzute la alin. (1) în interiorul aceluiași termen de valabilitate a contractului/contractelor inițial/inițiale.

Suspendarea autorizației de taxi

ART. 27

(1) Autorizația taxi sau orice altă copie conformă poate fi suspendată pentru 1 – 3 luni, în următoarele cazuri:

a) nu mai este îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile atribuirii documentului;
b) a expirat valabilitatea inspecţiei tehnice periodice;

c) sunt încălcate prevederile privind modul de tarifare a serviciului, care defavorizează clientul sau care vizează evaziunea fiscală;

d) au fost săvârşite abateri grave sau repetate de la prevederile contractului de atribuire în gestiune a serviciului sau de la regulamentul de organizare și executare a serviciului de transport respectiv, privind legalitatea, siguranţa serviciului, calitatea şi continuitatea serviciului sau protecţia clientului şi a mediului;

e) plata serviciului de transport în regim de taxi nu s-a realizat pe baza bonului client eliberat corespunzător;

f) aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie ale taxiului a altor înscrisuri, însemne sau accesorii decât cele stabilite prin lege și prin prezentul regulament;

g) nerespectarea termenului de maximum 30 de zile de la data modificărilor prin declaraţie pe propria răspundere a transportatorului autorizat, a oricărei modificări a uneia sau mai multor condiţii de acordare a autorizaţiei de transport;

h) nerespectarea obligaţiilor transportatorilor autorizaţi în legătură cu emiterea şi utilizarea rapoartelor de închidere zilnică şi a rapoartelor memoriei fiscale;

i) lipsa utilizării de către transportatorii autorizaţi care execută servicii de transport în regim de taxi a serviciilor unui dispecerat în condiţiile legii, pe bază de contract de dispecerizare, încheiat cu acesta în condiţii nediscriminatorii;

j) în cazul în care se constată lipsa de pe fiecare dintre portierele din spate sau de pe portierele cabinei, în cazul transportului de mărfuri sau bunuri, a ecusonului, pe întreaga perioadă de valabilitate a autorizației de taxi. Prevederea nu se aplică la prima agreare a autovehiculului.

(2) În funcție de caz, persoanele împuternicite să verifice respectarea prevederilor legale în ceea ce privește suspendarea autorizației de taxi, vor stabili și comunica autorității de autorizare perioada de suspendare, motivul și data de la care se aplică suspendarea.

(3) În cazul suspendării, transportatorul autorizat este obligat să predea la autoritatea de autorizare autorizația de taxi în original și cele două ecusoane.

(4) Suspendarea autorizației de taxi va fi făcută prin dispoziție a primarului.

(5) Ridicarea suspendării va fi făcută cu îndeplinirea următoarelor condiții cumulative:

a) transportatorul autorizat va face dovada existenței și valabilității documentului pentru care s-a făcut suspendarea sau face dovada că a remediat cauzele care au generat suspendarea;

b) transportatorul autorizat va face dovada achitării taxei de ridicare a suspendării;

c) transportatorul autorizat va prezenta raportul fiscal din care să reiasă că nu a avut activitate pe perioada suspendării.

(6) La ridicarea suspendării, transportatorul autorizat va primi ecusoane noi (în cazul deteriorării celor vechi), cu condiția achitării contravalorii acestora.

Retragerea autorizației de taxi

ART. 28

(1) Autorizația de taxi precum și ecusoanele aferente acesteia, poate fi retrasă în următoarele cazuri:

a) odată cu retragerea autorizaţiei de transport;

b) pentru nerespectarea prevederilor legale în ceea ce priveste faptul că autorizaţia de taxi sau orice copie conformă este unică şi netransmisibilă de la un transportator autorizat la alt transportator sau persoană fizică, asociaţie familială, precum şi de la un autovehicul la altul;

c) în cazul imposibilităţii transportatorului autorizat de a face dovada existenţei sau valabilităţii ecusoanelor ori a unuia dintre documentele respective, în maximum 30 de zile, autorizaţia de taxi sau copia conformă respectivă se retrage, odată cu ecusoanele;

d) a fost obţinută pe baza unor documente false;

e) dacă a fost reţinută de două ori în 12 luni consecutive;

f) dacă activitatea de transport în regim de taxi cu autovehiculul respectiv a fost redusă în mod nejustificat, total sau parţial, faţă de prevederile contractului de atribuire în gestiune, timp de șase luni, respectiv 12 luni consecutive, după cum rezultă din rapoartele memoriei fiscale depuse;

g) copia conformă şi/sau ecusonul, după caz, au fost încredinţate sau utilizate de alt autovehicul decât cel pentru care au fost atribuite;

h) dacă cu autovehiculul este executată activitate de transport pe perioada în care copia conformă este reţinută;

i) dacă taxiul este dotat cu aparat de taxat nefiscalizat de către deţinătorul legal al autorizaţiei de taxi;

j) în cazul în care conducătorul auto nu deţine certificat de atestare a pregătirii profesionale sau certificatul de atestare a pregătirii profesionale obţinut are valabilitatea depăşită;
k) la cerere;

l) în cazul nerespectării prevederilor art. 25 alin. 8 din Legea nr. 38/2003 cu modificările și completările ulterioare;

m) dacă pe taxiul respectiv este utilizat un alt aparat de taxat decât cel fiscalizat corespunzător sau un aparat de taxat nefiscalizat;

n) dacă cu autovehiculul destinat transportului în regim de închiriere este executat transport în regim de taxi;

o) dacă în termen de 15 zile de la eliberarea autorizaţiei de taxi nu se prezintă dovada fiscalizării aparatului de taxat.

  (2) În funcție de caz, persoanele împuternicite să verifice respectarea prevederilor legale în ceea ce priveste retragerea autorizației de taxi, vor stabili și comunica autorității de autorizare, motivul, data și documentul constatator pentru retragerea autorizației.

(3) În cazul retragerii, transportatorul autorizat este obligat să predea la autoritatea de autorizare autorizația de taxi în original și cele două ecusoane.

(4) Retragerea autorizației de taxi va fi făcută prin dispoziție a primarului.

(5) Autorizațiile de taxi retrase vor fi convertite de către autoritatea de autorizare în autorizații de taxi pentru autovehicule electrice și vor fi reatribuite prin procedura stabilită de prezentul regulament.

ART. 29

(1) Serviciul de transport în regim de taxi din municipiul Cluj-Napoca se atribuie în gestiune delegată, prin contract de atribuire, de către autoritatea de autorizare, transportatorilor autorizați, pe baza autorizației de transport corespunzătoare, emisă de către aceasta, precum și pe baza numărului de autorizații de taxi sau de cópii conforme, după caz, obținute prin procedura de atribuire din prezentul regulament.

(2) Prin contractul de atribuire în gestiune, conform Anexa 1, se stabilesc toate condițiile în care se desfășoară serviciul de transport concesionat, pe baza autorizațiilor de taxi sau a copiilor conforme atribuite fiecărui transportator autorizat, pentru autovehiculele deținute și utilizate conform prevederilor legii și ale prezentului regulament.

(3) Dovada atribuirii în gestiune pentru executarea serviciului de transport cu un autovehicul deținut este autorizația de taxi eliberată pentru aceasta, în condițiile legii și prezentului regulament.

(4) Odată cu finalizarea procedurii de eliberare a autorizațiilor de taxi va fi demarată procedura de încheiere a contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului respectiv, care se realizează pe baza tuturor autorizațiilor de taxi sau a copiilor conforme obținute prin procedura de atribuire sau prin alte proceduri prevăzute de lege.

(5) Contractul de atribuire în gestiune delegată se încheie pentru o perioadă egală cu durata maximă a valabilității autorizațiilor de taxi sau a copiilor conforme atribuite, dar nu mai mult de cinci ani.

(6) Dacă pe parcursul derulării contractului de atribuire, transportatorul autorizat obține alte autorizații de taxi sau cópii conforme, acestea vor fi incluse în contract prin act adițional, nemodificându-se durata contractului.

(7) După expirarea contractului, acesta poate fi reînnoit pentru autorizațiile de taxi sau copiile conforme a căror valabilitate nu a expirat, durata contractului reînnoit fiind egală cu cea mai mare durată de valabilitate a unei autorizații sau copii conforme deținute, dar nu mai mare de cinci ani.

(8) Contractul de atribuire în gestiune va conține:

a) lista cu autorizațiile de taxi deținute, cu precizarea numerelor de ordine și a termenelor de valabilitate a acestora;

b) caietul de sarcini;

c) drepturile și obligațiile părților.

(9) Se interzice titularilor contractelor de atribuire a gestiunii delegate a serviciilor de transport în regim de taxi să încheie cu terții contracte de subdelegare a serviciului de transport respectiv.

(10) Un contract de atribuire se reziliază în următoarele cazuri:

a) a fost retrasă autorizația de transport a transportatorului autorizat;

b) au fost retrase toate autorizațiile de taxi sau copiile conforme care au făcut obiectul contractului;

c) conform prevederilor contractului;

d) nerespectarea repetată a clauzelor contractuale.

(11) Drepturile și obligațiile transportatorilor autorizați cărora li se atribuie în gestiune delegată executarea serviciilor de transport în regim de taxi sunt prevăzute în contractele de atribuire în gestiune delegată și sunt prevăzute în caietele de sarcini cuprinse în anexele la contractele de atribuire în gestiune delegată.

(12) Modelul contractului de atribuire este prevazut in Anexa nr.1

ART. 30

(1) Activitatea de dispecerat taxi în municipiul Cluj-Napoca poate fi executată de către orice persoană juridică, denumită în continuare dispecerat, autorizată de autoritatea din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în condițiile legii și ale prezentului regulament.

(2) Dispeceratele de taxi autorizate de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca au dreptul să ofere servicii de dispecerizare numai pe bază de contract de servicii și numai transportatorilor autorizați care își desfășoară activitatea în municipiul Cluj-Napoca, pe baza autorizațiilor de taxi emise de aceeași autoritate de autorizare.

(3) Asigurarea dispecerizării serviciului de transport persoane în regim de taxi este în sarcina transportatorului autorizat.

(4) În condițiile în care în obiectul de activitate al unui operator economic înregistrat la Registrul Comerțului se regăsesc, deopotrivă, activitatea de transport persoane în regim de taxi și activitatea de dispecerat de taxi, aceasta din urmă este considerată o activitate conexă a transportului autorizat.

(5) În orice altă situație decât cea prevăzută la alin. (4), relația dintre un dispecerat de taxi și un transportator autorizat care execută transport în regim de taxi este o relație contractuală bazată pe contractul de dispecerizare, încheiat în conformitate cu art. 37 din

Ordinul nr. 356/2007.

(6) Un contract de dispecerizare trebuie să conțină și următoarele clauze:

a) interdicția abaterilor de la calitatea și siguranța serviciului ;

b) interdicția abaterilor de la legalitatea transporturilor;

c) modalitatea de a utiliza tariful de distanță, respectiv tarif unic și/sau tarif diferențiat, pe timp de zi și pe timp de noapte, în conformitate cu normele de stabilire a tarifelor emise de A.N.R.S.C.U.P.;

d) interdicția privind nerespectarea numărului minim de taxiuri și programele minimale de lucru ale taxiurilor în piață;

e) interdicția privind refuzarea nejustificată a executării unor curse comandate de clienți;

f) interdicția privind funcționarea unui transportator autorizat cu încălcarea prevederilor legale;

g) interdicția implicării taxiurilor și a taximetriștilor în activități cu caracter infracțional sau antisocial;

h) modalitățile în care dispeceratele asigură controlul privind modul cum transportatorii autorizați respectă obligațiile ce derivă din prevederile contractuale și în ce cazuri de încălcare a unor obligații contractul poate fi reziliat unilateral;

i) durata contractului de dispecerizare trebuie să fie de minim un an;

j) interdicția utilizării altor înscrisuri decât cele prevăzute de prezentul regulament, cu condiționarea rezilierii contractului de dispecerizare în cazul încălcării acestor prevederi.

(7) Dispecerizarea poate fi asigurată de persoane juridice autorizate, care pot fi transportatori autorizați care execută transport în regim taxi sau operatori economici care nu au în obiectul de activitate transportul în regim de taxi.

(8) Serviciile de transport persoane în regim de taxi nu pot fi executate decât în condiţiile în care se asigură posibilitatea clientului de a apela la aceste servicii prin comenzi telefonice, realizate prin intermediul dispeceratelor taxi.

(9) Este interzisă afişarea pe caroserie sau pe caseta specială a denumirii unui dispecer şi/sau a numărului telefonic de apel dacă acesta nu este autorizat ca dispecer taxi în Municipiul Cluj-Napoca.

(10) În cazul transportului de mărfuri sau de bunuri în regim de taxi, asigurarea dispecerizării este opţională.

(11) Modelul autorizaţiei pentru executarea activităţii de dispecerat de taxi – Anexa 6a.

Obligațiile dispeceratelor de taxi

ART. 36

(1) Dispeceratele taxi au următoarele obligaţii:

a) Să asigure şi să prezinte autorităţii de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, ori de câte ori se solicită, programul de lucru în aşa fel încât să asigure serviciul public de transport în regim de taxi, în mod continuu, fără întrerupere, cu permanenţă de 24 ore.

b) La începutul fiecărui an sau ori de câte ori li se va solicita, în scris sau prin poștă electronică, vor pune la dispoziţia autorităţii de autorizare lista nominala cu toţi transportatorii autorizaţi indicativele, numerele de înmatriculare ale autovehiculelor arondate la dispeceratul de taxi care execută taximetrie.

c) Orice modificare legată de activitatea dispeceratului şi anume schimbarea sediului, persoanei de legătură, denumirii societăţii, siglei dispeceratului, tarifelor practicate sau a altor condiţii care au stat la baza obţinerii autorizaţiei de dispecerat, reclamaţiile şi sesizările, precum şi suspendarea/încetarea activităţii unor transportatori autorizaţi arondaţi dispeceratului, vor fi comunicate de reprezentantul dispeceratului de taximetrie (sau persoana desemnată), în termen de 30 de zile, autorităţii de autorizare.

d) Operatorii dispeceri autorizaţi au obligaţia de a solicita pentru fiecare transportator autorizat, anterior încheierii contractului de dispecerizare, în cazul mutării transportatorului de la un dispecerat la altul, un aviz din partea autorităţii de autorizare cu privire la evidenţa în baza de date a autorităţii de autorizare a transportatorului autorizat, respectiv referitor la valabilitatea autorizaţiilor eliberate.

e) Dispeceratele firmelor de taximetrie vor avea înregistrate numerele de telefon ale poliției locale (ofiţerul de serviciu), pentru o legătură informaţională de interes reciproc, îndeosebi privind starea drumurilor, obstacole apărute, accidente produse etc.

f) Să aducă la cunoştinţa membrilor arondați care au calitatea de transportatori autorizaţi modificările legislative apărute, a reglementărilor stabilite la nivel local, precum şi toate comunicările scrise sau verbale, transmise de către autoritatea de autorizare.

g) Suplimentar faţă de comunicarea prin staţia de emisie-recepţie, procedura de informare va fi realizată prin afişaj la panoul de informare, amplasat corespunzător la sediul dispeceratului, pentru a putea fi vizualizat, iar în situaţia în care acest lucru nu va fi posibil, datorită volumului de documente ce necesită a fi prezentate, vor fi utilizate materiale de informare scrise, altele.

h) Dispeceratele vor face dovada aducerii la cunoştinţa membrilor arondaţi care au calitatea de transportatori autorizaţi, pe bază de semnătură a acestora în tabel/listă ori altă formă de comunicare ce poate fi dovedită.

Art. 37. (1). Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, conducătorul auto trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puțin doi ani;

b) să dețină certificat de atestare profesională valabil;

c) să fie apt din punct de vedere medical și psihologic;

d) să aibă vârsta minimă de 21 de ani;

e) să nu aibă mențiuni în certificatul de cazier judiciar din care să rezulte că aceştia au fost condamnaţi pentru una din următoarele infracțiuni:

e1.infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;

e2. infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;

e3. infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;

e4. infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;

e5. infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;

e6. infracţiuni contra patrimoniului.

Dotarea autovehiculului

ART. 38

(1) Pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri în regim de taxi în municipiul Cluj-Napoca vor fi agreate de către R.A.R. ca taxiuri numai autoturisme și, respectiv, autovehicule care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt dotate cu aparat de taxat în stare de funcționare, cu taximetrul care respectă prevederile legilor în vigoare și cu aparatul de marcat electronic fiscal avizat conform prevederilor legii și ale O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările ulterioare;

b) autoturismele taxi sunt dotate legal cu stații radio de emisie–recepție în stare de funcționare;

c) sunt dotate cu lampă taxi în stare de funcționare, conform prevederilor prezentei legi, omologată de către R.A.R.;

d) aparatul de taxat intră în funcțiune doar în momentul în care a fost activat de dispozitivul de comandă fixat în una dintre pozițiile de operare autorizate;

e) autoturismul, respectiv autovehiculul, are însemnele, înscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei și dotările stabilite conform prevederilor Legii nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 3/2008 precum și prevederilor prezentului regulament.

f) autovehiculele destinate transportului de persoane în regim de taxi care sunt cuprinse în activitatea de taximetrie pot avea în totalitate sau cel puțin deasupra benzii șah culoarea albă, iar cele care intră în activitatea de taximetrie, ulterior adoptării prezentului regulament, vor avea în mod obligatoriu culoarea alb integral.

(2) Pentru taxiul destinat transportului de persoane trebuie ca autoturismul agreat să fie dotat cu portiere de acces și evacuare în dreptul fiecărei banchete sau scaun pentru clienți, după caz, precum și cu spațiu corespunzător transportului bagajelor de mână și nu poate transporta mai mult de patru persoane în afara conducătorului auto.

ART. 39

(1) Pentru transportul de mărfuri sau bunuri în regim de taxi, autovehiculul, cu sau fără remorcă, trebuie să fie destinat acestui scop si să nu depăsească 3,5 tone masă totală maximă autorizată.

(2) Alte categorii de autovehicule sunt interzise a fi agreate pentru transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi.

ART. 40

(1) Taxiul trebuie să ofere în exterior, prin însemne, înscrisuri, elemente de caroserie de culoarea stabilită și dotări, vizibile de la distanță, informații privind tarifele de transport aplicate, necesare atât clientului potențial, cât și organelor de control și supraveghere autorizate.

(2) Linia mediană orizontală a caroseriei, de regulă sub nivelul geamului, va fi marcată pe părțile laterale de o bandă dublă de carouri tip șah, de culori alternative alb și negru, de dimensiuni 3×3 cm la autoturisme și 5×5 cm la celelalte vehicule (va fi aplicată prin lipire, fiind exclusă metoda de magnet). De asemenea, și ecusoanele taxi vor fi aplicate prin lipire (exclus magnet).

(3) Pentru personalizarea autovehiculului taxi în trafic, caroseria acestuia, in totalitate sau cel puțin începând cu partea de deasupra benzii duble tip șah, va avea culoarea albă, cu excepția celor prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. f).

(4) Va fi interzisă utilizarea autovehiculelor în activitatea taxi cu ecusoane deteriorate sau cu un singur ecuson.

(5) Dotarea exterioară a taxiului constă într-o lampă taxi, de culoare galbenă, cu înscrisul TAXI pe față și spate, aprinsă permanent în timpul programului de lucru și care conține două lămpi suplimentare, de culori diferite, a căror semnificație, văzute din față, este următoarea:

în stânga, o lampă de culoare roșie care, atunci când este aprinsă, indică poziția <> a taxiului, respectiv există comandă clienți prestația se tarifează;

în dreaptă, o lampă de culoare verde care, atunci când este aprinsă, indică poziția <> a taxiului, respectiv, nu există comandă client.

(6) Lampa taxi poate fi astfel dimensionată încât pe părțile laterale, opțional, să poată fi înscrise vizibil datele de identificare ale transportatorului autorizat sau ale dispeceratului de taxi, astfel cum sunt înregistrate la registrul comerțului, și numărul de apel telefonic al dispeceratului de taxi care îl deservește.

(7) În cazul în care denumirea dispeceratului de taxi și numărul de apel telefonic al dispeceratului taxi nu sunt afișate conform alin. (6), aceste date pot fi afișate pe caroseria autovehiculului destinat transportului de persoane în regim de taxi.

(8) Modelul lămpii taxi stabilit prin Anexa 4 va fi omologat de R.A.R.

(9) Este interzisă aplicarea pe partea exterioară a taxiului a oricăror înscrisuri sau simboluri ce reprezintă publicitate pentru terți, cu exceptia părții superioare a lunetei, cu avizul administrației publice locale, cu achitarea taxelor aferente și cu respectarea prevederilor Hotărârii nr. 133/2018.

(10) Este interzisă afișarea pe parbrize a oricăror înscrisuri sau simboluri.

(11) Denumirea și reprezentarea grafică a emblemei dispeceratului de taxi, numărul de apel telefonic al dispeceratului de taxi (număr național scurt de formă generală), având o lungime de 3 cifre, special atribuit de autoritatea competentă, precum și indicativul taxiului acordat de dispecerat, vor fi afișate pe caroseria taxiului, în condițiile prezentului regulament.

(12) Se interzic orice înscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioară a autovehiculului taxi, care reprezintă publicitate pentru terți.

(13) În anexele 10 la prezentul regulament se prezintă modele de echipare exterioară a autovehiculului taxi, astfel:

a) Anexa 10a – vedere laterală a autovehiculului partea dreaptă și în oglindă, partea stangă.

b) Anexa 10b – detaliu tablă șah.

c) Anexa 10c – detaliu indicativ dispecerat.

d) Anexa 10d – detaliu logo operator dispecerat.

e) Anexa 10e – detaliu autocolant tarife.

f) Anexa 10f – detaliu autocolant număr de telefon operator dispecerat.

g) Anexa 10g – vedere din spate a autovehiculului.

ART. 41- Pozițiile de operare autorizate ale taxiului sunt următoarele:

a) poziția << Liber >> – poziția în care lampa de culoare verde din lampa taxi este aprinsă permanent, iar taximetrul se află în poziția de funcționare <>, caz în care calculul prețului este dezactivat;

b) poziția <<Ocupat>> – poziția în care lampa de culoare roșie din lampa taxi este aprinsă permanent, iar taximetrul se află în poziția de funcționare <>, caz în care calculul prețului se efectuează pe baza tarifului de pornire și a tarifului pe distanța parcursă și/sau pe durata staționării sau a circulației sub viteza de comutare;

c) poziția <<Plată>> – poziția de funcționare <<Sumă de plată>> a taximetrului, caz în care prețul călătoriei este indicat și în care cel puțin calculul prețului în funcție de durată este dezactivat. La trecerea în acestă poziție se stinge lampa roșie, se aprinde lampa verde, iar aparatul de marcat electronic fiscal emite bonul client. Din poziția << Plată >> nu se poate trece în poziția <> sau <> decât după emiterea bonului client.

ART. 42. – În cazul în care taxiul este folosit de transportatorul autorizat sau de taximetrist în alte scopuri decât transportul în regim de taxi, se instituie poziția de operare <>, caz în care autovehiculul poate circula numai cu aparatul de taxat în poziția <> și lampa taxi scoasă de pe cupolă.

ART. 43.

(1) Pe portierele din față ale taxiului se aplică înscrisuri privind valorile tarifelor de distanță (lei/km), practicate pe timp de zi și pe timp de noapte, ale căror modele și dimensiuni sunt prezentate în Anexa 7, astfel încât acestea să fie vizibile de la minimum 5 metri.

(2) Taxiul trebuie să aibă afișat în interior, la loc vizibil, o listă care să poată fi consultată de către client, cuprinzând titularul legal al autorizației de taxi și tarifele de distanță, de staționare și de pornire, pe timp de zi și pe timp de noapte, purtând ștampila autorității de autorizare, precum și un ecuson cuprinzând numele și fotografia conducătorului auto.

(3) Cu excepția înscrisurilor sau a simbolurilor realizate în condițiile prevăzute la art. 47 alin. (7), (8) și (9) din prezentul regulament, se interzice aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie a altor înscrisuri și/sau însemne decât ale celor aprobate de lege și ale celor specificate la art. 40 alin. (10) din prezentul regulament.

(4) Taxiul trebuie să aibă afișat în interior, la loc vizibil, un anunț cu privire la obligația clientului de a solicita, de a prelua și de a păstra bonul client la coborârea din taxi.

(5) Pe portiere trebuie să fie aplicate cele două ecusoane.

ART. 44. – În municipiul Cluj-Napoca, transportatorul autorizat poate executa transportul în regim de taxi în următoarele situații:

a) permanent, în interiorul municipiului Cluj-Napoca, la cererea clientului;

b) ocazional, între municipiul Cluj-Napoca și alte localități sau puncte de interes, numai la cererea expresă a clientului, cu acordul taximetristului, având obligația revenirii în localitatea de autorizare după executarea cursei;

c) ocazional, între municipiul Cluj-Napoca și alte localități de peste frontieră, la cererea expresă a clientului și cu acordul taximetristului, cu obligația revenirii autovehiculului în localitatea de autorizare după executarea cursei.

ART. 45. – Este interzis transportul persoanelor în regim de taxi pe trasee fixe, prestabilite de taximetrist.

ART. 46.

(1) Taxiurile au acces în condiții egale și nediscriminatorii în locurile de așteptare a clienților, în limita locurilor vacante.

(2) Accesul în locurile de așteptare a clienților poate fi gratuit.

(3) În locurile de așteptare, taxiurile vor fi angajate de către client după principiul: primul sosit-primul plecat.

(4) Este interzis ca un transportator autorizat în regim de taxi să dețină poziție de monopol într-o stație de așteptare a clienților care are caracterul unui loc public.

(5) Este interzisă utilizarea stațiilor de transport public în comun ca puncte de îmbarcare/debarcare a clienților, cu excepția intervalului orar 23.00-05.00.

(6) Consiliul local imputernicește Comisia de circulație din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca să modifice lista locurilor de așteptare a taxiurilor pentru client, funcție de sistematizarea circulației în oraș.

(7) Comisia de circulație din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca poate stabili noi locuri de așteptare a taxiurilor pentru client, precum și schimbarea amplasamentelor celor existente, cu consultarea asociațiilor profesionale reprezentative.

(8) Locurile de așteptare client vor fi marcate și semnalizate cu indicatoare “taxi- nr. locuri” și “oprirea interzisă” cu adiționale “cu excepția taxi” prin grija consiliului local.

ART. 47.

(1) Orice persoană are acces egal și nedescriminatoriu în angajarea serviciilor unui taxi aflat în pozția: liber; staționare sau mișcare.

(2) Angajarea serviciilor unui taxi aflat în mișcare în poziția liber”, pot fi realizate de către client semnalizând vizibil.

(3) Angajarea serviciilor unui taxi pot fi realizate telefonic sau prin alte mijloace. (4) Pentru angajarea sau realizarea transportului persoanelor cu handicap locomotor, cu copii sub doi ani, al persoanelor bolnave sau aflate în imposibilitate de a se deplasa, taxiul poate opri și circula în regim special în zone unde circulația este restricționată, fără a afecta siguranța celorlalți participanți la trafic.

ART. 48. – Este interzis transportul pe o singură cursă a mai mult de un client.

ART. 49

(1) Timpul în care se desfășoară o cursă este cel cuprins între momentul începerii cursei și momentul finalizării acesteia.

(2) Momentul începerii cursei este acela în care între client și taximetrist s-a convenit executarea acesteia și coincide cu momentul trecerii de la poziția << Liber >> la poziția << Ocupat >>.

(3) Momentul finalizării cursei taxiului este acela al eliberării sale la destinație de către client, care coincide cu trecerea de la poziția <> la poziția <>, după emiterea bonului client de către aparatul de taxat în poziția <<Plată>>.

(4) Chiar dacă taxiul nu se deplasează, după trecerea în poziția <>, taximetrul afișează tariful de pornire și începe înregistrarea duratei staționării la dispoziția clientului după tariful orar.

ART. 50.

(1) Pe toată durata activității, taxiurile pot fi supuse controlului în ceea ce privește respectarea prevederilor legii și ale prezentului regulament, de către reprezentanții organelor de control autorizate, respectiv:

a) administrația publică locală, prin personalul împuternicit de Primarul municipiului Cluj-Napoca;

b) organele fiscale locale și județene;

c) organele de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, precum și din unitățile sale teritoriale;

d) Autoritatea Rutieră Română – ARR, prin reprezentanțele teritoriale;

e) Biroul Român de Metrologie Legală, prin reprezentanțele teritoriale;

f). Structurile poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române;

g) Regia Autonomă << Registrul Auto Român >>, prin reprezentanțele teritoriale;

h) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, prin oficiile teritoriale;

i) Inspectoratul de Stat pentru Controlul transportului rutier;

j) Inspectoratele teritoriale de muncă.

(2). În traficul rutier, controlul autovehiculelor va fi efectuat de către reprezentanții autorităților menționate la alin. (1) lit. a) – c), e), g) și h), numai împreună cu poliția rutieră sau, după caz, poliția locală.

(3) Principalele obiective ale controlului efectuat asupra taxiurilor sunt cele stabilite de reglementările specifice, emise de organismele prevăzute la alin. (1), precum și următoarele:

a) controlul existenței valabilității și utilizării autorizației de taxi sau a copiei conforme, după caz, precum și a ecusoanelor și a celorlalte documente stabilite de lege și de prezentul regulament;

b) controlul functionării aparatului de taxat și al integrității sigiliilor;

c) controlul corespondenței dintre indicațiile furnizate în exterior de lampa taxi și indicațiile și înregistrările aparatului de taxat;

d) controlul respectării prevederilor privind aplicarea tarifelor și a nivelului acestora;

e) momentul când a fost descărcat în memorie ultimul raport fiscal de închidere zilnică sau ultimul bon client;

f) dacă clienții primesc bonul clienți și dacă conținutul acestuia este conform cu prevederile legii;

g) preluarea spre analiză și control a datelor din memoria fiscală.

(4) Controlul efectuat în condițiile alin. (1), în timpul deplasării taxiului în poziția <>, se efectuează, de regulă, în caz de flagrant.

ART. 51

(1) Aparatul de taxat din dotarea autovehiculului taxi, amplasat la loc vizibil pentru client, va îndeplini cerințele prevăzute la art. 38 coroborat cu art. 41 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Bonul client trebuie să conțină elementele precizate la art. 42 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Este interzisă efectuarea unui transport în regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa taxi scoasă din funcțiune sau fără a elibera bonul client la finalul cursei.

Documente obligatorii la bordul autovehiculelor

ART. 52

(1) La bordul autovehiculelor care prestează serviciile de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere, a celor utilizate pentru prestarea serviciilor de închiriere, precum și a celor utilizate pentru prestarea serviciilor de închiriere de autovehicule trebuie să se găsească documentele valabile prevăzute de reglementările în vigoare.

(2) În cazul prestării serviciului de transport în regim de taxi, documentele care trebuie să existe la bordul autovehiculului sunt următoarele:

a) autorizația de taxi sau orice altă copie conformă a autorizației de transport ;

b) certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

c) copia certificatului de agreare;

d) asigurarea pentru persoane și bunurile acestora, în cazul transportului de persoane;

e) asigurarea pentru mărfuri și bunurile transportate, în cazul transportatorului de mărfuri și bunuri;

f) asigurarea de răspundere civilă;

g) certificatul de atestare a pregătirii profesionale a conducătorului auto;

h) copia buletinului de verificare metrologică a taxiului;

i) copia contractului cu dispeceratul de taxi care îl deservește sau copia autorizației de dispecerat, în cazul taxiurilor transportatorilor autorizați care au dispecerat propriu;

j) ecusonul taximetristului, afișat la vedere;

k) lista tarifelor practicate, afișate la vedere;

l) ecusoanele aplicate pe portiere.

(3) Ecusonul taximetristului, protejat în folie, se afișează la bordul autovehiculului în loc vizibil și cuprinde:

a) denumirea transportatorului autorizat deținător al autorizației de taxi respective, așa cum este înregistrat la registrul comerțului;

b) numele și prenumele taximetristului;

c) fotografia taximetristului;

d) ștampila transportatorului autorizat și semnătura persoanei desemnate;

e) data emiterii ecusonului.

(4) Emiterea ecusonului taximetristului este în sarcina transportatorului autorizat.

(5) Lista tarifelor practicate se afișează la loc vizibil în autovehicul, pentru a putea fi consultată de client, și cuprinde:

a) denumirea transportatorului autorizat deținător al autorizației de taxi respective, așa cum este înregistrat la registrul comerțului;

b) valoarea tarifelor pe timp de zi și pe timp de noapte practicate, respectiv:

tariful de distanță (lei/km);

tariful orar (de staționare) (lei/oră);

tariful de pornire (lei).

c) data emiterii;

d) ștampila Primăriei municipiului Cluj-Napoca și semnătura autorizată, care are caracter de viză de conformitate;

e) ștampila transportatorului autorizat și semnătura managerului de transport.

(6) Lista tarifelor practicate va fi întocmită de către transportatorul autorizat și va fi înlocuită de către acesta ori de câte ori cel puțin unul din tarife se modifică.

(7) Lista tarifelor practicate se depune în dublu exemplar, pentru vizare și verificare a conformității, la autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca. După verificare și ștampilare, va fi returnată, un exemplar solicitantului și un exemplar se păstrează la dosarul de autorizare.

(8) Lista tarifelor se depune pentru vizare ori de câte ori se modifică tarifele de distanță, dar nu mai devreme de o lună de la ultima vizare.

(9) Lista tarifelor va fi întocmită conform modelului prezentat în Anexa 8.

(10) Lista tarifelor va conține obligatoriu numărul de telefon al O.J.P.C. la care se pot înregistra reclamațiile și sesizările referitoare la activitatea de transport persoane în regim de taxi.

ART. 53

(1) În cazul transportului public local de persoane în regim de taxi, va fi utilizat tariful simplu, respectiv următoarele tarife, definite conform art. 48, lit. a) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare:

a) tariful de pornire;

b) tariful de distanță (lei/km);

c) tariful orar (lei/oră ).

(2) În cazul transportului public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi, se utilizează tariful simplu, respectiv următoarele tarife din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare:

a) tariful de pornire (lei);

b) tariful de distanță (lei/km);

c) tariful orar (lei/oră);

d) tariful suplimentar (lei).

ART. 54

(1) În municipiul Cluj-Napoca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament, vor fi respectate tarifele maximale de distanță pentru transport public local de persoane în regim de taxi:

– tariful de distanță, maximal, pe timp de zi (între orele 6 – 22);

– tariful de distanță, maximal, pe timp de noapte (între orele 22 – 06).

(2) Tariful de noapte nu va fi mai mic decât tariful de zi, dar nu va fi mai mare decât cu până la 50% din tariful de zi.

(3) La determinarea contravalorii prestației transportului public de bunuri sau mărfuri în regim de taxi poate fi aplicată opțional modul de calcul normal “D” – aplicarea tarifului dublu prin utilizarea simultană a tarifului orar și a tarifului de distanță pentru autovehicule cu sarcina utilă maximă autorizată care depășește o tonă, pe parcursul călătoriei, numai cu acordul prealabil al beneficiarului.

ART. 55

(1) Regulile generale privind modul de stabilire a prețurilor prestației și a tarifelor sunt următoarele:

a) tariful de distanță, lei/km, se stabilește în funcție de caracteristicile tehnice și de capacitatea de transport maximă autorizată ale autovehiculelor respective. În cazul taxiurilor pentru transportul persoanelor se va ține seama și de nivelul confortului oferit;

b) prețul transportului nu este condiționat de numărul persoanelor sau de cantitatea de bunuri transportate, atâta timp cât acestea nu depășesc capacitatea de transport autorizată a taxiului;

c) în cazul transportului de persoane în regim de taxi, nivelul tarifelor de distanță nu poate depăși tarifele maximale de distanță stabilite;

d) la stabilirea tarifului orar pentru fiecare taxi se va ține cont de raportul dintre tariful orar, exprimat în lei/oră, și tariful de distanță, exprimat în lei/km, care trebuie să fie egal cu 10, care este valoarea limită a vitezei de comutare, exprimată în km/oră;

e) este interzisă perceperea unui tarif diferit de tariful de distanță, practicat și avizat de primărie;

f) tariful pentru încărcare/descărcare poate fi compus din tariful pentru operațiunile de încărcare/descărcare, mecanice sau manuale, și operațiunile de manipulare a bunurilor de către taximetriști sau de către manipulanți, angajați ai transportatorului autorizat. Lucrările mecanizate de încărcare/descărcare trebuie să aibă un tarif prestabilit pe operațiune, iar tariful pentru operațiunile manuale se convine înainte de executare cu clientul, pe baza unui tarif orar prestabilit. Întregul preț al încărcării/descărcării și manipulării bunurilor, dacă acestea sunt executate de către angajații operatorului de transport, se regăsește în bonul client pe care acesta îl plătește la închiderea prestației.

(2) Tarifele de distanță maximale se modifică sau se actualizează periodic, prin indexare, cu indicele de creștere a prețurilor de consum, conform Ordinului A.N.R.S.C. nr. 243/2007 pentru aprobarea Normelor cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public de persoane, bunuri sau mărfuri în regim de taxi.

(3) Dacă în derularea cursei se constată încetarea înregistrării valorilor în modul fiscal, taximetristul va solicita clientului plata serviciului în limita valorii afișate de aparatul de taxat.

ART. 56 – În cazul transportului de persoane în regim de taxi, orice tarif de distanță utilizat de către transportatorii autorizați nu poate depăși tariful de distanță maximal aprobat.

ART. 57 – Transportatorii autorizați au obligația de a afișa valoarea tarifelor de distanță pe portierele din față ale taxiurilor. Afișarea va fi facută pe colant auto–adeziv și va avea dimensiunea 18×9,5 cm, conform model din Anexa 7.

ART. 58

(1) În vederea realizării transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi, în condiții de siguranță, calitate și legalitate, transportatorii autorizați, dispeceratele de taxi, taximetriștii și clienții trebuie să respecte obligațiile prevăzute de lege, obligațiile prevăzute în prezentul regulament, precum și cele prevăzute în contractele de atribuire a gestiunii serviciului.

(2) Principalele obligații ale transportatorilor autorizați conform prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare sunt:

a) să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în regim de legalitate, siguranță și calitate;

b) să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri agreate și având însemnele de personalizare și identificare proprii, stabilite de lege și de prezentul regulament;

c) să nu utilizeze, ca taximetriști conducători auto care nu dețin certificate de atestare a pregătirii profesionale și care nu corespund prevederilor Standardului ocupațional al taximetristului, înregistrând abateri grave în cazierul de conduită profesională;

d) să nu încredințeze, sub nici o formă, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport contractat, altui taximetrist, în cazul transportatorului autorizat care este persoană fizică sau asociație familială;

e) să asigure dispecerizarea activității sau, după caz, posibilitatea apelării prin telefon mobil;

f) să asigure clientului și celorlalte persoane transportate beneficiul asigurării lor, a mărfurilor sau a bunurilor acestora pe toată durata transportului;

g) să asigure posibilitatea ca taximetristul să poată transmite la societate orice informație referitoare la întreruperea efectuării unei curse sau la alte evenimente privind siguranța transportului ori a sa personală;

h) să anunțe autoritatea de poliție, autoritatea fiscală, autoritatea de metrologie și agenția service de care depind, în caz de furt sau dispariție, în orice mod, a aparatului de taxat sau a stației radio de emisie-recepție de pe taxi;

I) să înștiințeze în scris asociația din care face parte taximetristul în legătură cu întreruperea contractului individual de muncă sau cu sancțiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;

j) să prezinte, în termen, aparatul de taxat, după instalarea pe taxi, la prima verificare metrologică a taximetrului, precum și ulterior la termenele scadente;

k) să furnizeze, la solicitarea autorităților cu atribuții de control, informațiile privind activitatea de transport desfășurată.

(3) Pe lângă obligațiile prevăzute la alin. (2) transportatorii autorizați în Municipiul Cluj-Napoca au următoarele obligații:

a) să prezinte, la cererea autorității administrației publice locale, rapoartele memoriei fiscale pentru fiecare autovehicul pe care îl deține;

b) transportatorii autorizați persoane juridice au obligația, prin persoana desemnată pentru conducerea și organizarea activității de transport persoane în regim de taxi să instruiască, la angajare, șoferii cu privire la îndatoririle acestora, conform reglementărilor în vigoare cu privire la activitatea de transport persoane în regim de taxi;

c) toți operatorii de taxi sunt obligați, în conformitate cu art. 64, alin. (2) din Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor personelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să asigure cel puțin un autovehicul adaptat transportului persoanelor cu handicap care utilizează fotoliul rulant, solicitat prin intermediul dispeceratului, în cazul în care dețin peste 30 autorizații de taxi;

d) transportatorii autorizați au obligația de a ridica de la Primăria municipiului Cluj-Napoca, în termen de 30 de zile de la atribuire, modificare, prelungire sau vizare:

  • autorizația de transport;

  • autorizația taxi sau copia conformă, după caz;

  • autorizația taxi modificată.

e) transportatorii autorizați pot încheia contracte cu servicii specializate de intervenție rapidă, precum Direcția Generală Poliția locală și Jandarmeria;

f) transportatorii autorizați au obligația să se prezinte la autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, ori de câte ori sunt solicitați, pentru efectuarea controlului privind dotarea autovehiculului și pentru verificarea valabilității documentelor obligatorii de la bordul autovehiculului, așa cum sunt prevăzute la art. 52 alin. (2) din prezentul regulament. Anunțarea se face prin intermediul dispeceratului de taxi la care transportatorul autorizat a declarat că este arondat;

g) să anunțe la autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca orice modificare survenită în legătură cu contractul de dispecerizare;

h) să elibereze fiecărui taximetrist legitimația și ecusonul protejat în folie (ce trebuie afișat la bordul autovehiculului, la loc vizibil);

i) să întocmească lista cu tarifele practicate, conform modelului din Anexa 8 și să o depună pentru vizare, conform art. 52 alin. (8) din prezentul regulament;

j) să doteze toate autovehiculele taxi cu stație radio de emisie–recepție în stare de funcționare;

k) să nu utilizeze ca taximetriști conducători auto care nu dețin dovada includerii în baza de date a unei autorități publice locale conform art. 63 alin. (3) din prezentul regulament;

l) să solicite, în scris, autorității administrației publice cazierul de conduită profesională al taximetristului înainte de angajarea acestuia și să-l anexeze la dosarul de angajare;

m) să înștiințeze, în scris, autoritatea de autorizare în legătură cu întreruperea contractului individual de muncă sau cu sancțiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;

n) să utilizeze numai locurile de așteptare clienti special amenajate, iar ocuparea acestora va fi facută în ordinea strictă a sosirii taximetrelor;

o) să nu consume mâncare, semințe agricole, băuturi alcoolice și să nu fumeze în autovehiculul taxi, precum și în zona locului de așteptare clienți pe toată durata desfășurării activității;

p) să asigure ca autovehiculul taxi să fie permanent curat în interior și exterior, fără pete de rugină ori exfolieri ale vopselei;

r) să nu dețină în portbagaj nici un fel de materiale inflamabile sau periculoase, exceptând sculele pentru mici intervenții și roata de rezervă;

s) să mențină curățenia în zona locurilor de așteptare clienți;

t) să nu deţină poziţia de monopol într-o staţie de aşteptare a clienţilor care are caracterul unui loc public;

u) să dețină contract de dispecerizare valabil, în condițiile în care serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizaţi.

(4) Principalele obligații ale taximetriștilor, conform prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare sunt următoarele:

a) să aibă ținută corespunzătoare, un comportament civilizat și preventiv în relația cu clientul, respectând conduita de bună practică, conform prevederilor Standardului ocupațional al taximetristului;

b) să dețină atestatul pregătirii profesionale valabil și să îl prezinte la solicitarea organelor de control abilitate de lege și de prezentul regulament;

c) să nu refuze clientul în efectuarea unei curse în interiorul localității și să respecte solicitările legale ale acestuia;

d) să oprească pe traseu la semnul clientului , când se află în poziția de operare << Liber >>, cu excepția cazului când se deplasează să preia un client la comanda dispecerului sau când condițiile de trafic nu permit această manevră;

e) să elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza căruia va încasa contravaloarea prestației efectuate;

f) să nu pretindă ca plată pentru prestația efectuată decât suma prevăzută pe bonul client;

g) să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activități cu caracter infracțional ori în alte acte antisociale;

h) să anunțe organele de poliție, în cel mai scurt timp și cu prioritate, despre orice eveniment grav la care au participat sau au fost martori;

i) să nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansată de ebrietate;

j) să transporte clientul la destinație pe traseul optim sau pe traseul solicitat ori convenit cu acesta;

k) să nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;

l) să asigure integritatea calitativă și cantitativă a mărfurilor sau bunurilor transportate, în cazul în care clientul nu le însoțește pe durata transportului;

m). să transporte bagajele clienților, în cazul transportului de persoane, în limitele spațiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;

n) să prezinte informațiile cerute sau să faciliteze accesul organelor de control împuternicite la aparatul de taxat, pentru verificare;

o) să nu transporte bagaje sau bunuri care să nu permită închiderea portbagajului, portierelor și a geamurilor;

p) să nu execute activitatea de transport în regim de taxi fără a avea sigiliile corespunzătoare la aparatul de taxat;

q) să nu transporte clienți pe bancheta din față decât în cazul în care îi atenționează în prealabil că au obligația să poarte centura de siguranță;

r) să nu execute activitatea de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat și lampa taxi în funcțiune pentru poziția de operare respectivă;

s) să se supună controlului autorităților abilitate și să prezinte la control, în timpul activității, documentele prevăzute de legislația în vigoare și de prezentul regulament;

t) să poarte obligatoriu centura de siguranță când circulă fără client, în restul cazurilor portul centurii fiind opțional;

u) să nu utilizeze stația radio din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificată, care poate genera sau favoriza tulburarea ordinii publice;

v) să nu execute curse în afara localității de autorizare decât în condițiile prevăzute la art. 18 din Legea nr. 38/2003 cu modificările și completările ulterioare;

x) să nu fumeze și să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului;

y) sa nu practice abordarea clientilor din interiorul aeroportului și îmbarcarea clienților în altă ordine decât în ordinea așteptării taxiurilor;

z) să nu practice tarife superioare faţă de tariful afişat pe portiera taxiului cu care taximetriștii operează în localitatea de autorizare pentru transportul clienţilor la şi de la aeroport.

(5) Pe lângă obligațiile prevăzute la alin. (4), taximetriștii din municipiul Cluj-Napoca au următoarele obligații:

a) să aibă un comportament civilizat și preventiv față de partenerii de trafic și organele de control;

b) să aibă ținută îngrijită (pantalon, cămașă, sacou, în funcție de anotimp) fiind interzisă îmbrăcămintea necorespunzătoare (șort, maiou, șlapi etc);

c) să nu păstreze, ca și garanție, documentele sau obiectele personale aparținând clientului;

d) să întrețină și să păstreze aspectul curat și îngrijit al autovehiculelor, atât în interiorul cât și în exteriorul acestora, fără pete de rugină ori exfolieri ale vopselei;

e) să nu execute lucrări de întreținere și reparații, spălarea și salubrizarea autovehiculelor în stațiile de așteptare sau pe domeniul public;

f) să nu polueze fonic în stațiile de așteptare;

g) să nu utilizeze codurile de urgență la care răspund taximetriștii. În situații critice justificate, taximetristul poate transmite apel de urgență prin mijloacele specifice de comunicare, aflate în dotarea autovehiculului taxi, către serviciile specializate de intervenție rapidă, respectiv poliția locală sau jandarmeria;

h) să nu folosească un limbaj neadecvat, suburban care să deranjeze clienții;

i) să nu consume mâncare, semințe agricole, băuturi alcoolice și să nu fumeze în autovehiculul taxi precum și în zona locului de așteptare clienți pe toată durata desfășurării activității;

j) să utilizeze, pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca, numai tarifele aprobate de către autoritatea de autorizare, conform listei de tarife ștampilată și afișată pe bord;

k) să ajute, la solicitare, clienții la urcarea și coborârea din autovehicul, în special persoanele cu handicap, persoanele în vârstă și femeile gravide;

l) să nu refuze transportul persoanei cu handicap și a dispozitivului de mers;

m) să nu staționeze în vederea preluării clienților (poziția LIBER) decât în locurile special amenajate și semnalizate;

n) să nu oprească și să nu staționeze în spațiile destinate transportului în comun;

o) să se prezinte la autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca ori de câte ori sunt solicitați în vederea efectuării controlului asupra dotării autovehiculului și a documentelor obligatorii la bordul autovehiculului, așa cum sunt prevăzute la art. 52 alin. (2) din prezentul regulament. Anunțarea se face prin intermediul dispecerului la care transportatorul autorizat a declarat că este arondat;

p) pe parcursul desfășurării activității, să utilizeze stația radio de emisie–recepție din dotarea autovehiculului;

r) să utilizeze numai locurile de așteptare clienți special amenajate, iar ocuparea acestora va fi făcută în ordinea strictă a sosirii taximetrelor;

s) să nu dețină în portbagaj nici un fel de materiale inflamabile sau periculoase exceptând sculele pentru mici intervenții și roata de rezervă;

t) să mențină curățenia în zona locurilor de așteptare clienți.

(6) Principalele obligații ale clienților sunt următoarele:

a) să achite prețul transportului executat;

b) să solicite, să preia și să păstreze bonul client la coborârea din taxi;

c) să nu plătească serviciile pe care le-a realizat taximetristul decât în limita sumei totale prevăzută în bonul client;

d) să nu provoace sau să nu dezvolte stări conflictuale cu taximetristul în timpul desfășurării cursei respective;

e) să nu oblige sau să nu impună, sub orice modalitate, taximetristului să execute transporturile prevăzute la alin. (2) lit. g);

f) să acorde sprijin taximetristului în cazul agresării sau accidentării acestuia în timpul efectuării transportului, anunțând imediat organele de poliție în legătură cu aceste evenimente;

g) să sesizeze Primăria municipiului Cluj-Napoca și filiala județeană a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, după caz, în legătură cu practici neconforme ale taximetristului care le-au creat prejudicii ori au afectat calitatea serviciilor de taximetrie solicitate;

h) să nu ocupe scaunul de lângă taximetrist dacă nu poartă centura de siguranță;

i) să nu consume mâncare, semințe agricole, băuturi alcoolice și să nu fumeze în autovehiculul taxi.

(7) Principalele obligații ale dispeceratelor de taxi sunt următoarele:

a) dispeceratul trebuie să țină un registru special de evidență a elementelor de identificare a tuturor stații radio de emisie-recepție aflate în dotarea taxiurilor deservite, numerelor de apel, denumirii transportatorului autorizat deservit, numărului și duratei de valabilitate ale autorizației taxi;

b) să comunice, la solicitarea autorităților de control abilitate, informațiile solicitate privind utilizatorii serviciilor de dispecerat taxi;

c) să nu deservească taxiuri dotate cu stații radio de emisie–recepție deținute ilicit sau autovehicule care execută transport în regim de închiriere;

d) dispeceratele sunt obligate ca în momentul solicitării serviciului de transport de către un client, la cererea expresă a acestuia, să îl informeze în legătură cu tariful sau gama de tarife pe care le practică taxiurile deservite și să respecte preferința clientului;

e) să controleze respectarea de către transportatorii autorizați a obligațiilor ce derivă din prevederile contractelor de dispecerizare încheiate de aceștia;

f) să nu aplice practici discriminatorii privind deservirea transportatorilor autorizați;

g) să nu aplice practici prin care să dețină controlul asupra pieței taximetriei, să provoace distorsiuni ale concurenței sau să elimine concurența, precum și practici monopoliste;

h) să dispecerizeze numai transportatorii autorizați care desfășoară serviciul de transport în regim de taxi în municipiul Cluj-Napoca și sunt autorizați de autoritatea de autorizare din cadrul primăriei.

(8) Pe lângă obligațiile prevăzute la alin. (7) dispeceratele de taxi autorizate în municipiul Cluj-Napoca au următoarele obligații:

a) să nu doteze cu lampă taxi și stație emisie-recepție decât taxiurile aparținând transportatorilor autorizați și care au participat la procedura de atribuire a autorizațiilor de taxi, prevăzută în prezentul regulament și au fost declarați câștigători. Dovada o reprezintă dispoziția primarului pentru atribuirea autorizației taxi;

b) să înregistreze toate sesizările cetățenilor cu privire la activitatea de taxi și să transmită, la sfârșitul fiecărei luni, autorității de autorizare din cadrul primăriei, toate reclamațiile înregistrate la Biroul de reclamații și modul de soluționare al acestora;

c) să anunțe, la solicitarea autorității de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, transportatorii autorizați pe care îi deservește să prezinte la control autovehiculul și documentele la bordul autovehiculului, în vederea verificării valabilității lor, așa cum sunt prevăzute la art. 52 alin. (2);

d) să anunțe la autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca orice modificare survenită în legătură cu contractele de dispecerizare încheiate cu transportatorii autorizați;

e) să depună în maxim 24 de ore, la cererea autorității de autorizare, graficul de prezență în trafic a autovehiculelor taxi pentru care s-au încheiat contracte de dispecerizare;

f) la cererea autorității de autorizare, dispeceratele vor pune la dispoziție lista nominală a membrilor societății, cu datele personale ale acestora, indicativele, numerele de înmatriculare ale autovehiculelor arondate la dispeceratul taxi care execută taximetrie. În cazul firmelor nou înființate, va fi prezentat și statutul de funcționare al firmei și o copie a certificatului de înmatriculare al acesteia;

g) operatorii dispeceri au obligația de a solicita pentru fiecare transportator autorizat, anterior încheierii contractului de dispecerizare, un aviz din partea autorității de autorizare cu privire la evidența în baza de date a acesteia a transportatorului autorizat, respectiv referitor la valabilitatea autorizațiilor eliberate;

h) dispeceratele firmelor de taximetrie vor avea înregistrate numărul de telefon al dispeceratului poliției locale pentru o legătura informațională de interes reciproc, îndeosebi privind starea drumurilor, obstacole apărute, accidente produse etc.;

i) să încheie contracte de dispecerizare care trebuie să conţină şi următoarele clauze:
i1) interdicţia abaterilor de la calitatea şi siguranţa serviciului;
i2) interdicţia abaterilor de la legalitatea transporturilor;
i3) modalitatea de a utiliza tariful de distanţă, respectiv tarif unic şi/sau tarif diferenţiat, pe timp de zi şi pe timp de noapte, în conformitate cu normele de stabilire a tarifelor emise de A.N.R.S.C.;

  i4) interdicţia privind nerespectarea numărului minim de taxiuri şi programele minimale de lucru ale taxiurilor în piaţă;

i5) interdicţia privind refuzarea nejustificată a executării unor curse comandate de clienţi;
i6) interdicţia privind funcţionarea unui transportator autorizat cu încălcarea prevederilor legale;

  i7) interdicţia implicării taxiurilor şi a taximetriştilor în activităţi cu caracter infracţional sau antisocial;

  i8) modalităţile în care dispeceratele asigură controlul privind modul cum transportatorii autorizaţi respectă obligaţiile ce derivă din prevederile contractuale şi în ce cazuri de încălcare a unor obligaţii contractul poate fi reziliat unilateral.

ART. 59 – Răspunderea transportatorului autorizat pentru daunele produse clienților în timpul transportului din vina sa este integrală și se acoperă pe baza asigurării de răspundere civilă.

ART. 60

(1) Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin autoritatea de autorizare, va organiza o bază de date privind activitatea profesională, evidența abaterilor de la conduita profesională și a sancțiunilor pentru aceste abateri, pentru următoarele categorii de persoane:

a) persoanele care au calitatea de manager de transport în regim de taxi și închiriere, reprezentând transportatorii autorizați;

b) taximetriștii;

c) alte persoane care desfășoară activități în executarea serviciilor de transport în regim de taxi.

(2) Includerea unei persoane în baza de date va fi facută pe baza unei declarații pe propria răspundere din care să rezulte că persoana respectivă nu a comis abateri de la conduita profesională și nu a avut sancțiuni legate de această activitate.

(3) Datele referitoare la activitatea profesională, abaterile de la prevederile standardului ocupațional și sancțiunile primite pentru aceste abateri constituie cazierul de conduită profesională al unei persoane. Un cazier de conduită profesională corespunzător trebuie să confirme că în activitatea sa, persoana a dovedit probitate morală și profesională și că nu figurează cu abateri grave de la conduita profesională.

(4) Primăria municipiului Cluj-Napoca va asigura baza de date împotriva oricărui acces neautorizat al acesteia.

ART. 61 – Baza de date privind activitatea unei persoane va cuprinde următoarele:

a) documentele care atestă pregătirea profesională;

b) monitorizarea condițiilor de menținere a valabilității acestor documente;

c) abaterile de la conduita profesională și de la prevederile standardului profesional, după caz;

d) sancțiunile primite;

e) monitorizarea contractelor de muncă încheiate și închise;

f) monitorizarea mișcării taximetristului de la un transportator autorizat la altul;

g) monitorizarea cazurilor de reținere a atestatului profesional al taximetristului;

h) monitorizarea valabilității atestatului profesional al taximetristului sau a certificatului de pregătire profesională al persoanei desemnate;

i) monitorizarea îndeplinirii condițiilor de capacitate profesională și de onorabilitate a persoanei desemnate din cadrul transportatorilor autorizați și al dispeceratelor de taxi.

ART. 62 – Primăria municipiului Cluj-Napoca se consultă cu asociațiile profesionale reprezentative în vederea menținerii la zi a cazierului de conduită profesională.

ART. 63

(1) Autoritatea de autorizare, cu ocazia emiterii autorizațiilor de taxi, solicită persoanei desemnate, care reprezintă transportatorul autorizat, să depună dovada includerii tuturor taximetriștilor utilizați în baza de date a Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

(2) Dovada emisă de Primăria municipiului Cluj-Napoca implică responsabilitatea acesteia privind conținutul cazierului de conduită profesională.

(3) Transportatorul autorizat persoană juridică solicită, la angajarea fiecărui taximetrist, dovada că este inclus în baza de date a Primăriei municipiului Cluj-Napoca. Pe baza dovezii, transportatorul autorizat solicită, în scris, Primăriei municipiului Cluj-Napoca, cazierul de conduită profesională, care se anexează obligatoriu la dosarul de angajare.

ART. 64 – O persoană nu poate fi inclusă în mai mult de o bază de date. Orice informație oferită de o persoană despre activitatea sa profesională pentru a fi inclusă în baza de date are regimul unei declarații pe propria răspundere.

ART. 65 – Primăria municipiului Cluj-Napoca publică pe site-ul propriu lista cu numele și prenumele persoanelor incluse în baza de date, pentru care se poate elibera, la cerere, cazierul de conduită profesională.

ART. 66 – Autoritățile prevăzute la art. 37 alin. (1) din Legea nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare, furnizează trimestrial toate datele privind abaterile constatate de aceste autorități și sancțiunile aplicate pentru taximetriștii care activează în domeniul transportului în regim de taxi.

ART. 67 – Abaterile grave de la conduita profesională a persoanelor stabilite la Art. 60 alin. (1) din prezentul regulament sunt cele prevăzute la art. 52 din Ordinul nr. 356/2007.

ART. 68.

(1) Pe lângă contravențiile prevăzute în Legea nr. 38/2003 cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

a) Amendă de la 100 lei la 500 lei:

– aplicabilă transportatorilor autorizați pentru nerespectarea prevederilor art. 40, art. 58 alin. (2) lit. f, art. 58 alin. (3) lit. a), b) și d) din prezentul regulament;

– aplicabilă taximetriștilor pentru nerespectarea prevederilor art. 58 alin. (5) lit. c), e), f), h), k), l) și m) din prezentul regulament;

– aplicabilă dispeceratelor de taxi pentru nerespectarea prevederilor art. 58 alin. (8) lit. b) și h) din prezentul regulament.

b) Amendă de la 500 lei la 1000 lei:

– aplicabilă transportatorilor autorizați pentru nerespectarea prevederilor art. 43 alin. (4) și art. 58 alin. (3) lit. f), g), h), i), k), l), m), n), o), p), r) și s) din prezentul regulament;

– aplicabilă taximetriștilor pentru nerespectarea prevederilor art. 58 alin. (5) lit .a), b), d), g), i), j), n), o), r), s) și t) din prezentul regulament;

– aplicabilă dispeceratelor de taxi pentru nerespectarea prevederilor art. 58 alin. (8) lit. a), c), d), e), f) și g) din prezentul regulament.

c) Amendă de la 1000 lei la 2500 lei:

– aplicabilă transportatorilor autorizați pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (5), art. 52 alin. (4), alin. (10) și art. 58 alin. (3) lit. j) din prezentul regulament;

– aplicabilă taximetriștilor pentru nerespectarea prevederilor art. 58 alin. (5) lit. p) din prezentul regulament;

– aplicabilă dispeceratelor de taxi pentru nerespectarea prevederilor art. 35 din prezentul regulament.

d) Amendă de la 1500 lei la 2500 lei:

– aplicabilă transportatorilor autorizați pentru nerespectarea prevederilor art. 58 alin. (3) lit. c) din prezentul regulament.

e) Amendă de la 2000 lei la 2500 lei:

– aplicabilă transportatorilor autorizați, posesori de autorizație de transport, care execută transport de persoane sau bunuri și mărfuri în regim taxi fără să dețină autorizație de taxi eliberată de către autoritatea de autorizare din cadrul municipiului Cluj-Napoca, in conformitate cu prevederile legii și ale prezentului regulament.

(2) Controlul, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute în Legea nr. 38/2003 cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru cele prevăzute în prezentul regulament se face de către reprezentanții organelor de control autorizate, precizate la art. 50 alin. (1).

(3) Împuterniciții Primarului municipiului Cluj-Napoca sunt Poliția locală și Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

ART. 69

(1) Pentru fiecare din contravenţiile prevăzute la art. 68, alin. (1), alături de sancţiunea principală a amenzii contravenţionale se aplică una sau mai multe sancţiuni complementare, blocarea/ridicarea autovehiculului respectiv, acordarea de puncte de penalizare (evidenţiate în baza de date a serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca), după cum urmează:

a) un punct – taximetristului, indiferent la ce angajator își desfășoară activitatea, pentru fiecare sancțiune aplicată acestuia, prevazută la art. 68 alin. (1) din prezentul regulament;

b) un punct – firmei de taximetrie, pentru trei puncte de penalizare care au fost aplicate conform lit. a) aceluiasi taximetrist, angajat al firmei de taximetrie respective;

c) un punct – conducătorului auto taximetrist independent, pentru fiecare sancțiune aplicată acestuia, prevăzută la art. 68 alin. (1) din prezentul regulament;

(2) Firma de taximetrie va fi înștiințată de către Primăria municipiului Cluj-Napoca la fiecare sancțiune complementară aplicată taximetristului, angajat al firmei respective, în baza procesului-verbal de constatare a contravenției întocmit de către reprezentanții autorității de autorizare.

3^1 Acumularea a trei puncte de penalizare de către o firmă de taximetrie duce la suspendarea autorizatiei de taxi cu care taximetristul, angajatul firmei respective, a săvârșit ultima contravenție care a determinat acumularea celor 3 puncte de penalizare pentru firma de taximetrie, odată cu ecusoanele aferente, pentru o perioada de trei luni.

3^2. Acumularea a trei puncte de penalizare de către un conducator auto taximetrist independent, duce la suspendarea autorizatiei de taxi, odată cu ecusoanele aferente, pentru o perioada de trei luni.

(4) Suspendarea autorizaţiei de taxi va fi făcută prin dispoziţia primarului, în baza referatului şi a propunerii compartimentului de specialitate.

(5) Cazurile de suspendare/retragere a autorizațiilor de taxi, respectiv retragerea autorizațiilor de transport prevăzute în prezentul regulament, se completează cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Pentru firmele de taximetrie și conducătorii auto taximetriști independenți, punctele de penalizare acordate se prescriu în termen de un an de la data ultimului punct de penalizare primit.

(7) În cazul taximetriștilor angajati ai firmelor de taximetrie, punctele de penalizare se radiază din cazierul profesional după doi ani.

(8) Proprietarul sau deținătorul autovehiculului are obligația de a comunica agenților constatatori prevăzuți la art. 50 alin. 1, la cererea acestora și în termenul solicitat, identitatea utilizatorului autovehiculului la data și ora săvârșirii contravenției. În caz contrar, procesul-verbal urmează a fi încheiat pe numele proprietarului sau deținătorului autovehiculului, chiar dacă acesta este o persoană juridică.

(9) În vederea asigurarii bazei de date actualizate cu privire la conduita și abaterile profesionale ale taximetristului, transportatorul titular al autorizatiei de taxi va fi notificat de către autoritatea de autorizare la fiecare sancțiune aplicată conducătorului auto în baza procesului-verbal de constatare a contravenției întocmit și comunicat autorității de autorizare, de către Direcția Generală Poliția locală.

ART. 70

Dispozițiile prezentului capitol se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind Regimul juridic al contravențiilor, astfel cum a fost aprobată cu modificările prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

ART. 71. – Agresarea fizică și verbală a reprezentanților împuterniciți să aplice prevederile legii și ale prezentului regulament, a legilor și reglementărilor cu privire la activitatea de taximetrie, se sancționează cu amendă între 1.000 și 2.500 lei și suspendarea autorizației de taxi/copiei conforme pe o perioadă de trei luni. În cazul repetării comportamentului agresiv, autorizația de taxi va fi anulată.

ART. 72. – În locurile de așteptare vor staționa doar taxiurile disponibile, șoferii având obligația de a rămâne în autovehicul sau în apropierea lui. Așteptarea clienților va fi facută în stații de taxi special amenajate cu marcaje și plăcuțe indicatoare, în limita locurilor stabilite, în locații în care nu este interzisă staționarea sau în parcările cu plata orară, dacă se achită taxa de parcare.

ART. 73.

(1). Eliberarea unui duplicat al autorizației de transport, autorizației de taxi va fi realizată numai în următoarele condiții:

a) deteriorare gravă;

b) distrugere totală, pierdere, sau sustragere.

(2) În vederea eliberării duplicatului, titularul va depune la emitent, în termen de 24 ore de la producerea evenimentului, o cerere la care va anexa următoarele documente:

a) autorizația de transport, autorizația de taxi/copia conformă, după caz, în original;

b) dovada publicării în presa locală, după caz;

c) dovada plății taxei pentru eliberarea autorizației de transport, autorizației taxi/copiei conforme;

d) duplicatul autorizației de taxi va fi eliberat în 10 zile de la data înregistrării cererii.

(3) Eliberarea unui nou ecuson se realizează în următoarele condiții:

a) deteriorare gravă;

b) distrugere totală, pierdere, sustragere.

(4) În cazul pierderii sau sustragerii ecusoanelor, transportatorul autorizat are obligația de a anunța organele competente din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca și de a prezenta dovada publicării în presa locală.

ART. 74.

(1) În cazul în care transportatorul autorizat persoană juridică sau întreprindere familială încetează activitatea de taximetrie, acesta are obligația de a depune la autoritatea de autorizare autorizația de taxi/copia conformă, împreună cu ecusoanele aferente.

(2) În cazul în care transportatorul autorizat persoană fizică autorizată încetează activitatea de taximetrie, acesta are obligația de a depune la emitent autorizația de taxi, împreună cu ecusoanele aferente și autorizația de transport (dacă este cazul).

ART. 75.

(1) Controalele asupra activității transportatorilor autorizați se pot efectua în următoarele condiții:

a) controale pe traseu, efectuate de echipaje mixte, din care trebuie să facă parte un reprezentant al Poliției Rutiere. Aceste controale se execută planificat sau la cererea expresă a unui organ de control autorizat;

b) control privind activitatea taxiurilor, la sediul firmei, pe perioada cât acestea staționează în locurile de așteptare, sau în alte locuri, se face de reprezentanții organelor de control autorizate prevăzute la art. 50 alin. 1 din prezentul regulament și de către împuterniciții primarului prevăzuți la art. 68 alin. (3).

(2) Fiecare organ de control autorizat va efectua controlul numai în domeniul în care are atribuții în ceea ce privește desfășurarea activității de transport în regim de taxi și în regim de închiriere.

(3) Pentru organele de control, neconcordanța dintre indicațiile „LIBER” și „OCUPAT” ale lămpii taxi în regim de operare a aparatului de taxat poate fi considerată flagrant și constituie motiv de oprire a taxiului de către autoritățile abilitate și de control privind această neconcordanță.

Art.76

Transportatorilor autorizați și taximetriștilor li se interzic si următoarele:

a) transportul public, contra cost, de persoane cu un autoturism, fără a deţine pentru acesta, după caz, autorizaţie de taxi valabilă;

b) să efectueze transport public de persoane în regim de taxi sau să staţioneze în vederea efectuării în mod permanent a unor astfel de transporturi în interiorul unei localităţi, alta decât localitatea de autorizare;

c) amplasarea în interiorul şi/sau pe caroseria unui autovehicul, care nu deţine, după caz, autorizaţia de taxi ori copia conformă valabilă, a însemnelor, a înscrisurilor, a dotărilor şi a accesoriilor specifice autovehiculelor autorizate să execute transport public în regim de taxi sau în regim de închiriere;

d) executarea de transport în regim de taxi cu autoturisme destinate transportului în regim de închiriere; acestea nu trebuie să aibă în dotare aparate de taxat sau staţii radio de emisie-recepţie şi să nu aibă înscrisuri, însemne, dotări şi accesorii stabilite pentru taxiuri;

e) efectuarea unui transport în regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa taxi scoasă din funcţiune sau fără a elibera bonul client la finalul cursei;

f) afişarea pe caroserie sau pe caseta specială a denumirii unui dispecer şi/sau a numărului telefonic de apel dacă acesta nu este autorizat ca dispecer taxi în localitatea respectivă.

CAPITOLUL XI – TAXE PENTRU PRESTATIILE SPECIFICE PERCEPUTE DE AUTORITATEA DE AUTORIZARE

Art.77

(1) Transportatorii autorizați vor achita taxe pentru prestațiile specifice efectuate de autoritatea de autorizare.

(2) Taxele, stabilite în condițiile legii, se prezintă în Anexa 9 la prezentul regulament.

Art. 78 – Sumele provenite din activitatea de autorizare, precum și cota din amenzile aplicate pentru încălcarea legislației în vigoare, constituie venituri la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 79 – Prezentul regulament se aplică începând cu data intrarii în vigoare a H.C.L. nr. 737/2019.

Art. 80 – Anexele 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament.