Aprobat prin HCL 148 din martie 2008

SECTIUNEA 1. Principii generale

ART. 1

 1. Prezentul regulament cadru stabileste cadrul juridic unitar privind organizarea si efectuarea serviciului public de transport local in regim de taxi, cu exceptia transportului public in regim de inchiriere, definind modalitatile si conditiile cadru ce trebuie indeplinite pentru efectuarea serviciului, indicatorii de performanta, conditiile tehnice, precum si raporturile dintre transportatorii autorizati si utilizatorii serviciilor. Prezentul regulament defineste relatiile si schimbul de informatii intre Autoritatea de autorizare si transportatorii care solicita sau cei care detin autorizatii pentru executarea serviciului public de transport local in regim de taxi.
 2. Prevederile prezentul regulament-cadru se aplica urmatoarelor servicii publice de transport local: – servicii de transport public local de persoane in regim de taxi; – servicii de transport public local de marfuri sau bunuri in regim de taxi.
 3. Serviciile de transport public local se pot efectua numai in conditiile respectarii prevederilor prezentului regulamentcadru, ale caietului de sarcinicadru, ale reglementarilor in vigoare din domeniul transporturilor rutiere.
 4. Autoritatile administratiei publice locale vor urmari prin exercitarea atributiilor, competentelor si drepturilor ce le revin conform legii, ca efectuarea serviciului de transport public local sa se realizeze in conditii de siguranta rutiera, calitate si confort si in concordanta cu interesul general al utilizatorilor, in conformitate cu legislatia in vigoare. Se va avea in vedere cresterea permanenta a calitatii schimbului de informatii intre institutiile implicate in aplicarea legii.
 5. Transportul de marfuri sau bunuri in regim de taxi este asimilat transportului de persoane in regim de taxi.

ART. 2 Organizarea si efectuarea activitatilor specifice serviciilor publice de transport local in regim de taxi trebuie sa asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatilor locale si anume:

 • satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale utilizatorilor pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca si asigurarea executarii unor servicii de transport suportabile in ceea ce priveste tariful de transport;
 • imbunatatirea sigurantei rutiere, protectiei mediului si calitatii transportului public local in regim de taxi;
 • deplasarea in conditii de siguranta si de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a marfurilor si a persoanelor transportate, precum si a bunurilor acestora prin polite de asigurari;
 • accesul egal si nediscriminatoriu al transportatorilor autorizati la piata transportului public local in regim de taxi;
 • optimizarea functionarii pietei transportului public local in regim de taxi prin asigurarea unui cadru concurential normal, dinamic si loial, in conditiile atribuirii in gestiune delegata a executarii serviciilor de transport in regim de taxi transportatorilor autorizati, in conformitate cu criteriile specifice prevazute in lege;
 • monitorizarea si controlul permanent privind modul cum sunt respectate prevederile legii, ale contractelor de atribuire in gestiune a executarii serviciilor de transport;
 • asigurarea echilibrului intre cererea si oferta de transport, atat cantitativ, cat si calitativ, prin stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor, in baza unor studii de specialitate, precum si prin continuitatea serviciilor respective;
 • corelarea dimensiunii si continuitatii serviciilor respective de transport de persoane cu fluxurile de utilizatori si cerintele acestora, precum si cu modul de realizare a transportului public local de persoane cu celelalte categorii de transport local existente.

ART. 3 Termenii si notiunile utilizate si definite la art. 1^1 din Legea nr. 265 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, denumita in continuare lege, se pastreaza, iar in sensul prezentului regulament-cadru, urmatorii termeni se definesc astfel:

 1. activitate de transport public local in regim de taxi – suma operatiunilor de transport care asigura, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul autovehiculelor, pe distante si in conditii prestabilite, efectuata in cadrul unuia dintre serviciile prevazute la art. 1 alin. (2) al prezentului regulament;
 2. autorizatia pentru efectuarea transportului in regim de taxi sau a transportului in regim de inchiriere, denumita in continuare autorizatia de transport – document eliberat in conditiile prezentului regulament de autoritatea de autorizare, care atesta faptul ca un transportator este autorizat sa execute transportul respectiv sau poate participa la atribuirea in gestiune a serviciului public de transport local in regim de taxi;
 3. autorizatie taxi document eliberat in conditiile legii, in baza autorizatiei de transport, care da dreptul transportatorului autorizat de a utiliza un autovehicul, detinut de acesta in conditiile prezentului regulament, pentru efectuarea serviciului public de transport local de persoane, marfuri sau bunuri in regim de taxi;
 4. persoana desemnata – persoana fizica care are calitatea de manager al activitatii de transport rutier, posesoare al unui certificat de competenta profesionala si care este angajata pe baza de contract de munca sa conduca, permanent si efectiv activitatea de transport a transportatorului autorizat; in cazul persoanelor fizice/asociatiilor familiale autorizate ca transportator, persoana desemnata trebuie sa fie persoana fizica sau unul dintre membrii asociatiei familiale;
 5. utilizator al serviciului de transport public local persoana fizica sau juridica beneficiara a unui serviciu public de transport local;
 6. loc de asteptare a clientilor – spatiu special amenajat si semnalizat corespunzator de catre autoritatea administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere, avand un singur loc pentru un taxi oprit temporar pentru imbarcare sau debarcare clienti. Amenajarea speciala consta in dotarea cu un telefon public, tablou cu numerele de telefon ale tuturor dispeceratelor taxi si indicator care, la comanda clientului, semnalizeaza luminos taximetristului aflat in miscare prezenta clientului in statie;
 7. loc de stationare a taxiurilor – spatiu special amenajat si semnalizat corespunzator de catre autoritatea administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere, avand un numar de locuri prestabilit pentru stationarea taxiurilor in asteptare in pozitia <>
 8. taxi – autovehicul agreat de Registrul Auto Roman, din categoria autoturisme cu pana la maximum 5 locuri, inclusiv locul conducatorului auto, sau autovehicul de transport de marfuri cu o masa maxima totala autorizata care nu depaseste 3,5 tone, care, pe baza autorizatiei taxi, poate executa transport de persoane, marfuri sau bunuri in regim de taxi;
 9. taximetrist – conducator auto detinator al unui atestat valabil de pregatire profesionala care ii asigura dreptul sa efectueze transport in regim de taxi;
 10. ecuson taxi – indicator marcat stabilit ca model unic la nivelul municipiului Cluj-Napoca, are inscrisurile in relief, pentru a nu putea fi falsificate si contine datele prevazute de lege.
 11. ecuson taximetrist document din categoria inscrisurilor interioare specifice, emis de transportatorul autorizat si care este protejat in folie, se afiseaza la bordul autovehiculului in loc vizibil si contine datele prevazute de lege;
 12. lista de tarife document din categoria inscrisurilor interioare specifice, stabilit ca model unic la nivelul municipiului Cluj-Napoca , completat, semnat si stampilat de transportatorul autorizat si contine datele prevazute de lege.
 13. inscrisuri exterioare privind valorile de tarife – documente din categoria inscrisurilor exterioare specifice, stabilite ca model unic la nivelul municipiului si contin datele prevazute de lege.

SECTIUNEA 2. Preschimbarea autorizatiilor existente obtinute conform Legii nr. 38/2003

ART. 4

 1. (1) Autoritatea de autorizare din cadrul primariei Cluj-Napoca, va prelua autorizatiile de executie si autorizatiile de taxi si le va preschimba gratuit cu documentele similare de tip nou.
 2. (2) Autoritatea de autorizare va elibera autorizatiile taxi respective si ecusoanele aferente, mentionate la alin.
 3. (3) pastrand acelasi numar de ordine si aceeasi valabilitate.

ART. 5

 1. (1) Autorizatiile taxi, impreuna cu ecusoanele aferente, pentru care nu s-a solicitat pana la data de 31.03.2008 sau pentru care nu s-au depus toate documentele in termenele de valabilitate precizate de lege pana la data de 31.03.2008, vor fi retinute si retrase.
 2. (2) Dupa verificarea documentelor prevazute in legislatie, pentru autorizatiile taxi ramase valabile autoritatea de autorizare va proceda la vizarea acestora pentru conformitate, fara a aduce modificari termenului de valabilitate pe formularele existente.
 3. (3) Viza pentru conformitate consta in tiparirea pe verso-ul formularelor VALABIL PANA LA DATA DE 01.01.2010. VIZA PENTRU CONFORMITATE, cu respectarea prevederilor Legii nr. 265/2007, de modificare si completare a Legii nr. 38/2003. 3
 4. (4) Formularele autorizatiilor de transport si a autorizatiilor taxi preschimbate se transmit pentru semnarea acestora de catre SECRETARUL si PRIMARUL Municipiului Cluj-Napoca., pentru societatile comerciale si persoanele fizice/asociatiile familiale sunt prezentate si contin datele prevazute de lege in Anexa B la prezentul Regulament- cadru..

ART. 6

 1. In termen de 30 de zile de la intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pe site-ul si la sediul primariei se va afisa public o lista care va cuprinde:
  1. autorizatiile taxi, cu numarul de ordine atribuit si cu numarul de circulatie a autovehiculului taxi care opereaza sub fiecare autorizatie, ramase valabile;
  2. autorizatiile taxi, cu numarul de ordine atribuit, retinute si retrase.
 2. Lista va fi actualizata trimestrial, pana la data de 20 ale ultimei luni a trimestrului.

ART. 7 Autorizatiile preschimbate si neridicate in termen de 30 de zile calendaristice de la data finalizarii activitatii de preschimbare conform programarilor anuntate la dispeceratele taxi, se anuleaza si se numerele de ordine de disponibilizeaza.

SECTIUNEA 1. Principiile si obiectivele efectuarii transportului public local in regim de taxi

ART. 8 Transportul public local in regim de taxi se efectueaza numai in conditiile respectarii prevederilor Legii nr.38 din 2003, modificata si completata cu Legea nr. 265 din 19 iulie 2007 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006 si a reglementarilor nationale.

ART. 9

 1. Transportul public local in regim de taxi se poate efectua numai cu vehicule rutiere a caror stare tehnica corespunde reglementarilor specifice in vigoare, avand inspectia tehnica periodica valabila, acestea fiind agreate si clasificate corespunzator, conform prevederilor legale in vigoare.
 2. Pentru accesul la infrastructura rutiera vehiculele rutiere fabricate in tara sau in strainatate, inmatriculate sau care urmeaza sa fie inmatriculate in Romania, sunt supuse omologarii in vederea inmatricularii sau inregistrarii si/sau inspectiei tehnice periodice, dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

ART. 10 Transportul public local in regim de taxi se efectueaza cu respectarea ansamblului reglementarilor care contribuie la imbunatatirea sigurantei rutiere referitoare la conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de transport, infrastructura rutiera, persoanele cu atributii care concura la siguranta circulatiei si ceilalti participanti la trafic.

ART. 11 Efectuarea serviciului public de transport local in regim de taxi trebuie sa asigure:

 1. cresterea nivelului de calitate al serviciului si de confort al utilizatorilor serviciilor publice de transport local in regim de taxi;
 2. accesul la serviciile de transport public local si protectia categoriilor sociale defavorizate;
 3. informarea publicului calator;
 4. executarea transportului public local in regim de taxi, in conditii de legalitate, siguranta si confort;
 5. corelarea capacitatii de transport cu fluxurile de calatori existente;
 6. continuitatea serviciului de transport public local in regim de taxi.

SECTIUNEA 2. Autorizatii si alte documente necesare pentru efectuarea transportului public local in regim de taxi

Unele reglementari privind aspectul estetic al autovehiculelor taxi

ART. 12

 1. Transportul public local de persoane si/sau de bunuri in regim de taxi se efectueaza numai cu vehicule rutiere destinate prin constructie tipului respectiv de transport si, dupa caz, dotate cu aparate de taxat, statii radio de emisie-receptie si lampa taxi – toate in stare de functionare si are insemne, inscrisuri si elemente de culoare ale caroseriei alba deasupra benzii de tip sah , stabilite in conformitate cu reglementarile in vigoare.
 2. Autoturismele noi vor respecta culoarea aprobata prin hotarari ale Consiliului Localsau in cazul in care nu este posibil va fi acoperit (prin lipire cu folie adeziva sau prin vopsire) in culoarea alba deasupra benzii de tip sah TAXI.
 3. Modelul ecusonului TAXI, modelele si dimensiunile inscrisurilor – interioare si exterioare privind valorile tarifelor de distanta (lei/km), practicate pe timp de zi si pe timp de noapte, modul de amplasare si pozitionare ale acestora sunt conform Anexei A la prezentul Regulament – cadru.
 4. Sistemele de prindere pe partea exterioara a caroseriei taxiului a ecusoanelor taxi si a tuturor inscrisurilor, insemnelor si simbolurilor, precum si a accesoriilor / dotarilor exterioare vor fi asigurate contra desprinderii cu usurinta.
 5. Utilizarea neautorizata, a ecusonului taxi in orice mod, a formei sau a simbolurilor specifice , constituie infractiune si se pedepseste conform legii.
 6. La expirarea valabilitatii, ecusoanele TAXI se vor indeparta obligatoriu de pe portierele taxiului.
 7. Indicatoarele marcate taxi eliberate conform Legii nr. 38/2003 pana la data intrarii in vigoare a hotararii de aprobare a regulamentului nu isi pierd valabilitatea la data preschimbarii lor ci se completeaza cu inscriptionare suplimentara stabilite conform prezentului regulament. Pe baza programarii efectuate de autoritatea de autorizare completarea se va face de catre fiecare transportator autorizat, contra cost, catre producatorul/emitentul acestora,sau se vor schimba complet cu noul model corespunzator noilor prevederi.

ART. 13

 1. Taxiul trebuie sa ofere in exterior, pe toata durata efectuarii serviciului public de transport in regim de taxi, prin insemne, inscrisuri, elemente de caroserie de culoare stabilita si dotari, vizibile de la distanta, informatii privind tarifele de transport aplicate, necesare atat clientului potential, cat si organelor de control si supraveghere autorizate.
 2. Pe toata durata efectuarii serviciului public de transport in regim de taxi, detinatorul legal al autorizatiei taxi, are obligatia de a mentine culoarea alba, a inscrisurilor exterioare si a ecusoanelor taxi.

ART. 14

 1. Linia mediana orizontala a caroseriei, sub nivelul geamului, va fi marcata permanent pe partile laterale, pe toata lungimea portierelor, de o banda dubla de carouri tip sah, de culori alternative alb si negru, de dimensiuni 3 x 3 cm la autoturisme si 5 x 5 cm la autovehicule.
 2. Pe portierele din fata ale taxiului se aplica inscrisuri exterioare privind valorile tarifelor de distanta (lei/km), practicate pe timp de zi si pe timp de noapte.
 3. Pe fiecare dintre portierele din spate sau pe portierele cabinei, in cazul transportului de marfuri sau bunuri, se va aplica cate un ecuson TAXI, pe toata durata efectuarii serviciului public de transport in regim de taxi.
 4. Dotarea exterioara a taxiului consta intr-o lampa taxi, de culoare galbena, cu inscrisul TAXI pe fata si spate, aprinsa permanent in timpul programului de lucru si care contine doua lampi suplimentare, de culori diferite, a caror semnificatie, vazute din fata, este urmatoarea:
  1. in stanga, o lampa de culoare rosie care, atunci cand este aprinsa, indica pozitia <> a taxiului, respectiv exista comanda client si prestatia se tarifeaza;
  2. in dreapta, o lampa de culoare verde care, atunci cand este aprinsa, indica pozitia <> a taxiului, respectiv nu exista comanda client.
 5. In cazul taxiurilor apartinand transportatorului autorizat, lampa taxi va fi dimensionata conform Anexei A la prezentul Regulament-cadru.
 6. Datele de identificare prezentate la alin. (5) se vor inscrie obligatoriu, in mod vizibil si permanent, pe usile din fata ale taziului.

ART. 15

 1. Orice inscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioara a taxiului, care reprezinta publicitate pentru terti, nu se pot mentine sau realiza fara avizul administratiei publice locale si nu vor fi admise daca afecteaza inscrisurile si insemnele de pe taxi prevazute de lege.In acest sens fiecare dispecerat care executa publicitate pentru terti va depune la serviciul public de transport local o cerere si o copie a contractului de publicitate pentru avizare si dovada platii taxelor aferente.
 2. In vederea respectarii legislatiei specifice privind protectia consumatorului, a eliminarii practicilor inselatoare si a respectarii dreptului de informare corecta si nedistorsionata a utilizatorului sunt interzise aplicarea pe portierele laterale ale taxiului, de insemne, inscrisuri, simboluri sau dotari altele decat cele specifice activitatii de transport in regim de taxi.
 3. Prin interzicerea afisarii insemnelor publicitare pe portierele taxiului se pot controla formele ofensive sau nedorite de reclame, eliminandu-se posibilitatea de a distrage atentia clientilor de la identificarea imediata si usoara a numarului autorizatiei taxiului, realizandu-se astfel un echilibru intre identificarea vehiculului care este autorizat si faptul ca nu se incurajeaza activitati ilegale.

ART. 16 Modul de amplasare a inscrisurilor exterioare, a ecusoanelor TAXI si a lampii taxi este obligatoriu pentru toti transportatorii autorizati si este prezentat ca aspect estetic unitar al taxiului in Anexa A la prezentul Regulament-cadru.

ART. 17

 1. Taxiul trebuie sa aiba afisat in interior, la loc vizibil, o lista care sa poata fi consultata de catre client, cuprinzand titularul legal al autorizatiei taxi si tarifele de distanta, de stationare si de pornire, pe timp de zi si pe timp de noapte, purtand stampila Primariei Municipiului Cluj-Napoca, precum si un ecuson cuprinzand numele si fotografia conducatorului auto.
 2. Listele vor fi prezentate, in dublu exemplar, pentru verificare si stampilare la Autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Municipiului Cluj-Napoca. Dupa verificare si stampilare se returneaza un exemplar solicitantului si un exemplar se pastreaza la dosarul de autorizare.
 3. Aparatul de taxat se fixeaza pe bordul autovehiculului, pe linia mediana, intre taximetrist si locul din dreapta, avand afisajul indreptat catre interiorul autovehiculului.
 4. Orice taxi autorizat va trebui sa cuprinda un anunt cu instructiuni unde si cum trebuie depuse sesizarile si reclamatiile (dispecerat, asociatiile profesionale, autoritatea de autorizare) in legatura cu aspectul tehnic si estetic al taxiului sau cu activitatea taximetristului.

2.1. Transportul public local de persoane in regim de taxi

ART. 18 Serviciile de transport public local de persoane in regim de taxi se efectueaza numai de catre transportatorii autorizati care detin autorizatie de transport si autorizatie de taxi valabile si se efectueaza pe raza teritorial-administrativa a municipiului Cluj-Napoca.

ART. 19 Transportatorii autorizati au obligatia de a detine la bordul taxiului, pe toata durata transportului public local de persoane in regim de taxi urmatoarele documente:

 1. autorizatia taxi valabila numai in prezenta ecusoanelor montate pe taxi:
 2. certificatul de inmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspectia tehnica periodica valabila;
 3. copia certificatului de agreare privind utilizarea autovehiculului in cazul transportului in regim de taxi, emis de R.A.R. prin reprezentantele sale;
 4. asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora si a marfurilor transportate, pentru riscurile ce cad in sarcina transportatorului autorizat;
 5. asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;
 6. certificatul valabil de competenta/atestare profesionala al conducatorului auto;
 7. copia buletinului de verificare metrologica a taximetrului aparatului de taxat;
 8. copia contractului cu dispeceratul taxi, in cazul in care taxiul trebuie sa fie dotat, conform prevederilor legii, cu statie radio emisie-receptie si este arondat unui dispecerat taxi;
 9. alte documente stabilite prin lege: lista de tarife vizata si stampilata de Autoritatea de autorizare, ecusonul taximetristului, legitimatia de serviciu valabila a taximetristului din care sa reiasa ca este angajat al transportatorului autorizat-societate comerciala, copia autorizatiei emise de Primaria Cluj-Napoca (in cazul persoanelor fizice autorizate si a asociatiilor familiale).

2.2. Transportul public local de marfuri sau bunuri in regim de taxi

ARt. 20 Transportatorii autorizati au obligatia de a detine la bordul taxiului, pe toata durata transportului public local de marfuri sau bunuri in regim de taxi documentele prevazute la art. 19, lit. a)-i) (persoane) si:

j. actele de insotire ale marfurilor sau bunurilor transportate (aviz de expeditie, factura), care dovedesc provenienta si destinatarul acestora.

2.3. Activitatea de dispecerat taxi

ART. 21

 1. Pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizati si nu se pot executa decat de transportatorii autorizati de autoritatea de autorizare a Primariei Municipiului Cluj-Napoca, in conditiile in care se asigura posibilitatea clientului de a apela la aceste servicii prin comenzi telefonice sau prin alte mijloace, realizate prin intermediul dispeceratelor taxi.
 2. Activitatea de dispecerat taxi poate fi executata numai pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca de catre orice persoana juridica, denumita in continuare dispecerat, autorizata de autoritatea de autorizare, in conditiile prezentului Regulament – cadru.
 3. Dispecerizarea serviciului public de transport in regim de taxi este in sarcina transportatorului autorizat si poate fi asigurata numai de persoane juridice autorizate.
 4. Unui transportator nu i se poate atribui in gestiune executarea unui serviciu public de transport in regim de taxi, daca nu isi autorizeaza propria activitate de dispecerat sau daca nu apeleaza la serviciile unui dispecer taxi autorizat, pe baze contractuale.

ART. 22

 1. Dispeceratele taxi au dreptul si obligatia sa ofere servicii de dispecerizare in baza contractuluicadru de servicii, prezentat in Anexa B la prezentul Regulament-cadru, numai transportatorilor autorizati care isi desfasoara activitatea in municipiul Cluj-Napoca, pe baza autorizatiilor taxi emise de autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Municipiulu Cluj-Napoca.
 2. In conditiile in care in obiectul de activitate al unui transportator autorizat – persoana juridica se regaseste si activitatea de dispecerat taxi, aceasta din urma este considerata o activitate conexa a acestuia si se excepteaza de la obligatia incheierii contractului prezentata la alineatul precedent.

ART. 23

 1. Autorizatia de dispecerat taxi se elibereaza, in termen de maxim 30 de zile de la data definitivarii dosarului de autorizare, dupa prezentarea dovezii achitarii taxei aferente, conditionata de autorizarea autoritatii de autorizare.
 2. Denumirea si reprezentarea grafica/sigla dispeceratului taxi, numarul de apel telefonic al dispeceratului taxi – numar national scurt de forma generala avand o lungime de 3 cifre, special atribuit de autoritatea competenta, precum si indicativul taxiului acordat de dispecerat vor fi afisate pe caroseria taxiului, in conditiile prezentuluiRegulament-cadru (prevazute in anexa).

ART. 24

 1. Tariful de dispecerizare a unui autovehicul taxi este unic pentru toti transportatorii autorizati deserviti.
 2. Nivelul tarifului de dispecerizare a unui autovehicul taxi practicat de un dispecerat taxi se stabileste in raport direct cu valoarea medie a tarifelor de distanta utilizate la nivelul dispeceratului si este convenit obligatoriu cu majoritatea transportatorilor autorizati deserviti.
 3. Orice modificare a tarifului de dispecerizare a unui autovehicul taxi se poate face numai in conditiile in care se modifica valoarea medie a tarifelor de distanta utilizate la nivel de dispecerat. Tariful de dispecerizare nu poate fi modificat cu un procent mai mare decat procentul de modificare a valorii medii a tarifelor de distanta utilizate.
 4. Pretul unui contract de dispecerizare incheiat cu un transportator autorizat reprezinta suma tarifelor de dispecerizare aplicate pentru fiecare autovehicul taxi deservit pentru care acesta detine autorizatie taxi valabila.

ART. 25 Autorizatia pentru activitatea de dispecerat taxi va fi retrasa de catre emitent in urmatoarele cazuri:

 1. autorizatia a fost eliberata pe baza unor documente care contin informatii eronate sau neconforme cu realitatea;
 2. nu mai sunt indeplinite conditiile care mentin valabilitatea acesteia;
 3. dispeceratul deserveste taxiuri dotate cu statii radio neinregistrate in registrul de evidenta a acestora;
 4. dispeceratul deserveste autovehicule pentru care nu s-au atribuit autorizatii taxi sau detin autorizatii taxi atribuite de autoritatile de autorizare ale altor localitati;
 5. dispeceratul deserveste autoturisme care realizeaza transporturi in regim de inchiriere;
 6. dispeceratul impune transportatorilor autorizati deserviti practicarea unor tarife destinate controlului pietei si eliminarii concurentei;
 7. la cerere.

3. Taxe pentru prestatiile specifice realizate de autoritatea de autorizare transport in regim de taxi

ART. 26 Transportatorii autorizati care desfasoara transport in regim de taxi pe raza Municipiului Cluj-Napoca, vor achita taxe pentru prestatiile specifice efectuate de autoritatea de autorizare.

ART. 27 Taxele pentru prestatiile specifice efectuate de autoritatea de autorizare, stabilite in conditiile legii, conform Anexei B la prezentul Regulament-cadru pot fi aprobate si actualizate periodic prin hotarari ale Consiliului Local, in functie de rata de inflatie publicata in Buletinul statistic, editat de Institutul National de Statistica, de prevederile legislative nou-aparute si intra in vigoare de la data aprobarii de catre Primarul municipiului Cluj-Napoca.

ART. 28

 1. Autorizatiile taxi preschimbate care se incadreaza la art. IV din lege sau au fost atribuite ca urmare a respectarii prevederilor art. VIII din lege, dar ale caror date sunt nemodificate, se vor preschimba gratuit.
 2. Toate celelalte autorizatii taxi care nu respecta prevederile alineatului precedent si autorizatiile care au suportat modificari de date care impun retiparirea acestora (schimbarea denumirii transportatorului, inlocuirea persoanei desemnate, inlocuirea autovehiculului, duplicate) se vor elibera contra cost, dupa achitarea taxelor aferente, stabilite prin hotarari ale Consiliului Local.
 3. Autorizatiile se elibereaza in conditiile prezentului Regulament-cadru, dupa prezentarea dovezii de achitare a taxelor de eliberare aferente.

SECTIUNEA 3. Siguranta rutiera

ART. 29 In scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, transportatorii autorizati care efectueaza servicii publice de transport local in regim de taxi au obligatia sa adopte masurile necesare pentru cunoasterea, aplicarea si respectarea reglementarilor legale privind siguranta rutiera si a conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de transport si persoanele cu atributii care concura la siguranta circulatiei.

ART. 30 Transportatorii autorizati care efectueaza servicii publice de transport local in regim de taxi au urmatoarele indatoriri:

 • sa respecte reglementarile legale privind omologarea, inmatricularea, efectuarea inspectiilor tehnice periodice, repararea, intretinerea, reglarea, modificarea constructiva si reconstructia mijloacelor de transport;
 • sa utilizeze mijloace de transport a caror stare tehnica corespunde reglementarilor nationale de siguranta rutiera si de protectia mediului inconjurator, cu inspectia tehnica periodica/revizie tehnica periodica valabila si certificate/clasificate/incadrate corespunzator, conform prevederilor legale in vigoare;
 • in intervalul dintre doua inspectii tehnice periodice/revizii tehnice periodice, sa asigure mentinerea mijloacelor de transport intr-o stare tehnica corespunzatoare, in vederea incadrarii in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, utilizand in acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entitati tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare si dotari obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislatiei in vigoare;
 • sa monteze, prin agenti economici autorizati, dotarile – aparate de taxat si echipamentul de emisie-receptie, cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;
 • sa nu permita plecarea in cursa a vehiculelor care au aparatul de taxat sau echipamentul de emisie-receptie tahograful sau limitatorul de viteza defect, nesigilat sau fara suficiente role de hartie termica pentru tiparirea bonurilor fiscale;
 • sa informeze conducatorii mijloacelor de transport cu privire la regulamentele interne ale intreprinderii si prevederile relevante ale contractelor colective de munca;
 • sa verifice pe rapoartele zilnice de inregistrare (aparat de taxat si caietul de comenzi) sau pe cartelele conducatorilor auto utilizate modul in care acestia respecta prevederile legale in vigoare privind perioadele de conducere si de odihna si sa ia masurile necesare pentru a impiedica repetarea unor nereguli in acest sens;
 • sa verifice functionarea aparatului de taxat si a echipamentului de emisie-receptie, inclusiv cu ocazia analizarii rapoartelor zilnice sau a inregistrarilor stocate in memoria card-ului conducatorului auto;
 • sa nu permita interventia persoanelor neautorizate asupra aparatelor de taxat si a echipamentelor de emisiereceptie;
 • sa angajeze transporturile si sa intocmeasca programul de executare a transporturilor, astfel incat conducatorii mijloacelor de transport si lucratorii mobili sa poata respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihna si de repaus;
 • sa se asigure ca toti conducatorii mijloacelor de transport respecta normele de protectia muncii, protectia mediului, prevenirea si combaterea incendiilor, pe tot timpul efectuarii transportului;
 • sa permita efectuarea transporturilor numai in limita numarului de locuri inscris in certificatul de inmatriculare si/sau cu respectarea maselor totale maxime autorizate de autoritatea competenta. Sa se asigure spatii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor si sa nu se preia la transport in acestea marfuri sau colete decat in limita spatiilor disponibile;
 • sa respecte procedurile ce trebuie urmate in caz de accident si sa aplice procedurile corespunzatoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor incalcari grave ale regulilor de circulatie;
 • sa respecte si sa aplice reglementarile legale in vigoare privind transportul rutier al marfurilor periculoase;
 • sa respecte intocmai legile si reglementarile specifice fiecarei categorii de transport rutier pe care o executa.

ART. 31 Responsabilitatile ce revin persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregatirea 8 si atestarea profesionala a persoanelor care conduc permanent si efectiv activitati de transport rutier, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 32 Conducatorii mijloacelor de transport au urmatoarele atributii si responsabilitati:

 • sa se prezinte pentru efectuarea examinarii medicale si psihologice, initiala si periodica si sa respecte recomandarile comisiilor medicale si psihologice;
 • sa respecte normele si regulile privind conducerea in conditii de siguranta rutiera si conduita preventiva;
 • sa respecte regulile privind prevenirea accidentelor de munca in circulatia rutiera;
 • sa respecte regulile privind incarcarea, repartizarea incarcaturii, asigurarea si fixarea marfurilor transportate;
 • sa cunoasca si sa respecte masurile ce trebuie luate dupa un accident sau incident in ceea ce priveste asigurarea vehiculului, protectia personala si a celorlalti participanti la trafic, protectia mediului, protectia bunurilor;
 • sa respecte perioadele de conducere si perioadele de odihna conform reglementarilor legale in vigoare si sa utilizeze corect aparatul de taxat;
 • sa nu intervina asupra aparatului de taxat sau a echipamentului de emisie-receptie pentru scoaterea acestora din uz sau modificarea caracteristicilor de functionare;
 • sa respecte intocmai legile si reglementarile specifice fiecarei categorii de transport rutier pe care o executa.

ART. 33 Transportatorii autorizati care efectueaza servicii publice de transport local in regim de taxi se vor supune unei investigatii pe linie administrativa, in toate cazurile de accidente de circulatie in care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.

ART. 34 Rezultatele cercetarii administrative vor sta la baza adoptarii masurilor ce se impun pentru eliminarea repetarii cauzelor generatoare de evenimente rutiere.

SECTIUNEA 4. Conditii de efectuare a transportului public local de persoane

4.1. Transportul public local de persoane in regim de taxi

ART. 35 Transportatorii autorizati vor efectua serviciul public de transport local de persoane in regim de taxi cu respectarea obligatiilor prezentate in caietul de sarcini al serviciului public de transport in regim de taxi.

4.2. Transportul public local de marfuri sau bunuri in regim de taxi

ART. 36 Operatorii de transport/transportatorii autorizati vor efectua serviciul public de transport local de marfuri sau bunuri in regim de taxi cu respectarea urmatoarelor obligatii:

 • se vor trece obligatiile din contractul de dispecerizare

4.3. Activitatea de dispecerat taxi

ART. 37 Dispeceratele taxi vor efectua activitatea de dispecerat taxi cu respectarea urmatoarelor obligatii:

 • se vor trece obligatiile din contractul de dispecerizare
ART. 38 Drepturile si obligatiile transportatorilor autorizati care desfasoara activitati de transport public local se prevad in regulamentele si caietele de sarcini ale serviciului public de transport local aprobate de Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca , anexate la hotararile de dare in administrare, respectiv la contractele de delegare a gestiunii aprobate prin hotarari de atribuire.

ART. 39 Toti transportatorii care detin autorizatii taxi au obligativitatea de a declara la Primaria Municipiului ClujNapoca programul de lucru in asa fel incat sa asigure serviciul public de transport in regim de taxi, in mod continuu, fara intrerupere, cu permanenta de 24 ore.

ART. 40 Transportatorii autorizati care desfasoara activitati de transport public local in regim de taxi au urmatoarele drepturi:

 1. transportatorii autorizati care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii au dreptul sa intrerupa prestarea serviciului public de transport local in regim de taxi, in cazul nerespectarii 9 obligatiilor contractuale de catre autoritatile administratiei publice locale, cu obligatia de a notifica intreruperea prestarii serviciului in termenul si conditiile prevazute in contractul de delegare a gestiunii;
 2. sa incaseze tarifele aferente tipului de serviciu prestat;
 3. sa stabileasca/ajusteze/modifice periodic tarifele aferente transportului public local in regim de taxi;
 4. sa includa in tarifele de transport percepute calatorilor primele de asigurare pentru acestia si pentru bagajele lor, precum si pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operatiunilor de transport, in cazul transportului public local de marfuri sau bunuri in regim de taxi;
 5. sa utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului public local de transport in regim de taxi;
 6. sa utilizeze infrastructura tehnico-edilitara a sistemului de transport public local de persoane, in conditiile stabilite conform hotararii de dare in administrare sau contractului de delegare a gestiunii, dupa caz;
 7. sa beneficieze de o despagubire adecvata si efectiva pentru prejudiciile aduse in caz de modificare unilaterala a contractului de delegare a gestiunii de catre concedent fara respectarea termenelor si conditiilor prevazute in contractul de delegare a gestiunii;
 8. sa ceara intreruperea serviciului in cazul in care continuarea activitatii ar conduce la crearea de importante prejudicii patrimoniului incredintat spre administrare;
 9. in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, conform legislatiei in vigoare, se poate adresa instantei competente.

ART. 41 Suplimentar fata de obligatiile ce decurg din prevederile sectiunilor 3 si 4 ale Capitolului II din prezentul Regulament-cadru, transportatorii autorizati au urmatoarele obligatii:

 1. sa respecte intocmai legile si reglementarile specifice fiecarei categorii de transport pe care o executa;
 2. sa asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale sau a hotararii de dare in administrare, dupa caz;
 3. sa respecte sarcinile asumate potrivit hotararii de dare in administrare sau a contractului de delegare a gestiunii serviciului, dupa caz;
 4. sa respecte indicatorii de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii sau a hotararii de dare in administrare, dupa caz;
 5. sa permita accesul liber si nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul public de transport public local in regim de taxi;
 6. sa asigure respectarea drepturilor utilizatorilor in efectuarea serviciului public de transport local;
 7. sa efectueze fiecare categorie de transportul public in regim de taxi conform prevederilor programului de circulatie stabilit contractual, in conditii de calitate, siguranta, regularitate si confort;
 8. sa asigure continuitatea serviciului public de transport public local in regim de taxi;
 9. sa coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de calatori existente;
 10. sa fundamenteze si sa supuna concedentului tarifele ce vor fi utilizate in activitatea de transport public local in regim de taxi;
 11. sa nu incarce in mod artificial costurile de operare;
 12. sa puna la dispozitia publicului calator mijloace de transport care sa indeplineasca conditiile impuse de legislatia in vigoare privind siguranta circulatiei si protectia mediului;
 13. sa efectueze intretinerea curenta, reparatiile curente si accidentale care se impun, in limita bugetului aprobat, la bunurile concesionate/inchiriate de la concedent, conform programelor de intretinere, reparatii, dotari si investitii aprobate de acesta;
 14. in cazul in care sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conduca la reducerea activitatii, va notifica de indata acest fapt concedentului, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii;
 15. sa incheie si sa onoreze contractele de asigurari pentru mijloacele de transport detinute, precum si asigurarea calatorilor si bunurilor acestora, conform prevederilor legislatiei in vigoare privind asigurarile;
 16. sa informeze permanent calatorii cu privire la programele de circulatie, tarifele aplicate, precum si modificarea acestora;
 17. sa aplice normele de protectie a muncii specifice activitatii desfasurate in cadrul serviciului contractat;
 18. sa asigure accesul organelor de control ale concedentului la informatiile privind executarea serviciului concesionat si modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente si a bunurilor concesionate/inchiriate, dupa caz;
 19. sa planifice efectuarea inspectiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacelor de transport astfel incat sa se asigure respectarea programului de circulatie si a prevederilor reglementarilor legale in vigoare privind siguranta rutiera;
 20. sa detina la sediul social urmatoarele documente, functie de tipul de transport public local efectuat:
  • asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad in sarcina transportatorului;
  • cartile de identitate ale vehiculelor, in original pentru cele detinute in proprietate, respectiv in copie autentificata pentru cele detinute in baza unui contract de leasing;
  • contractele de leasing pentru vehiculele utilizate, acordul firmei pentru activitatea taxi si dovada achitarii ratelor lunare;
  • avizele medicale si psihologice valabile pentru persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier, precum si pentru conducatorii auto;
  • toate documentele care atesta mentinerea conditiilor initiale care au stat la baza eliberarii autorizatiei de transport, a autorizatiilor taxi si a delegarii gestiunii, dupa caz;
  • caietul de comenzi/reclamatii si formularele specifice fiecarei categorii de transport pentru anul in curs si anul precedent;
  • documentele doveditoare din care sa rezulte angajarea in conditii legale a persoanelor cu functii care concura la siguranta circulatiei;
  • evidenta si planificarea inspectiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport;
  • evidenta accidentelor de circulatie, documentele de cercetare administrativa a accidentelor de circulatie, precum si notele informative transmise autoritatii de autorizare in cazul accidentelor grave de circulatie;
  • evidenta reclamatiilor facute de utilizatorii serviciilor publice, documentele de cercetare administrativa, precum si notele informative transmise autoritatii de autorizare;
  • documentele de fundamentare a tarifelor practicate in serviciul public de transport persoane in regim de taxi; – dovada achitarii taxelor de publicitate;
  • alte documente prevazute de reglementarile legale in vigoare.
 21. sa furnizeze autoritatii de autorizare, respectiv autoritatilor de reglementare competente conform legii, informatiile solicitate si sa asigure accesul la documentatiile si la actele individuale pe baza carora presteaza serviciul necesare verificarii si evaluarii modului de prestare a serviciului;
 22. sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpa, conform prevederilor legale si/sau contractuale, daca acestea nu sunt acoperite prin polite de asigurare;
 23. sa puna in aplicare metode performante de management, care sa conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale in vigoare privind achizitiile de lucrari sau bunuri;
 24. sa gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate si eficienta economica;
 25. sa promoveze dezvoltarea, modernizarea si exploatarea eficienta a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat.

ART. 42 Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt urmatoarele:

 1. utilizatorii au dreptul de a beneficia, liber si nediscriminatoriu, de serviciul public de transport local in regim de taxi, ceea ce trebuie sa se prevada expres in regulamentul serviciului public pentru fiecare categorie de transport local, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca;
 2. utilizatorii au dreptul de acces la informatiile publice cu privire la serviciul public de transport local. Autoritatea de autorizare are obligatia de a comunica informatii cu privire la indicatorii de calitate a serviciului, la structura tarifara si la clauzele contractuale care sunt de interes public;
 3. hotararile Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca cu privire la transportul public local in regim de taxi vor fi aduse la cunostinta utilizatorilor;
 4. utilizatorii au dreptul sa conteste hotararile Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca, in vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct ori indirect, provocat de acestea, in conditiile legii;
 5. sa solicite si sa primeasca, in conditiile legii, despagubiri sau compensatii pentru daunele provocate lor de catre transportatorii autorizati prin nerespectarea obligatiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii;
 6. sa sesizeze autoritatea de autorizare orice deficiente constatate in efectuarea serviciilor publice de transport local in regim de taxi si sa faca propuneri vizand inlaturarea acestora;
 7. sa renunte, in conditiile legii, la serviciile contractate;
 8. sa fie consultati, direct sau prin intermediul unor organizatii neguvernamentale reprezentative, in procesul de elaborare si adoptare a deciziilor, strategiilor si reglementarilor privind serviciul de transport public local.

ART. 43 Principalele obligatii ale utilizatorilor sunt urmatoarele:

 1. sa detina documentele de transport stabilite prin lege;
 2. sa achite costul calatoriei efectuate, conform tarifelor mentionate lizibil pe bonul fiscal;
 3. sa achite, in termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe baza contractelor;
 4. sa nu aduca prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;
 5. sa aiba un comportament civilizat in raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum si cu ceilalti utilizatori.

Autorizatia taxi poate fi retrasa in cazul in care activitatea de transport in regim de taxi cu autovehiculul respectiv a fost redusa in mod nejustificat, total sau partial, fata de prevederile contractului de atribuire in gestiune, timp de 6 luni, dupa cum rezulta din rapoartele memoriei fiscale depuse.

ART. 44 Incalcarea dispozitiilor prezentului Regulament-cadru atrage raspunderea disciplinara, patrimoniala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, in conditiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, a Legii nr. 38/2003 a transportului in regim de taxi, modificata si completata prin Legea nr. 265/2007, precum si ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere. Modul de efectuare a controlului precum si santiunile se stabilesc printr-o Hotarare ulterioara.

ART. 45

 1. In regulamentele intocmite si aprobate de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, se vor stabili, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, faptele care constituie contraventii in domeniul serviciului de transport public local, altele decat cele prevazute in Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, Legea nr. 38/2003 a transportului in regim de taxi, modificata si completata prin Legea nr. 265/2007 sau in alte reglementari legale, atat pentru transportatorii autorizati cat si pentru utilizatori.
 2. In cadrul regulamentelor intocmite si aprobate de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca se vor preciza masurile de sanctionare principale si, dupa caz, complementare care se aplica pentru contraventiile stabilite conform alin. (1).
 3. Constatarea si sanctionarea contraventiilor se face de catre personalul imputernicit de autoritatea administratiei publice locale numai pe raza administrativ-teritoriala ce revine acesteia, conform legii.

ART. 46 Regulamentele serviciilor publice de transport local in regim de taxi se elaboreaza in conformitate cu prezentul regulament-cadru si se aproba de Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca.

ART. 47 Sumele provenite din activitatea de autorizare, precum si cota din amenzile aplicate pentru incalcarea legislatiei in vigoare, constituie venituri la bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca.

ART. 48 In cazul inlocuirii autovehiculului concomitent cu preschimbarea autorizatiei taxi se vor respecta prevederile art. 10 alin. (5) si (6) din lege si prevederile OMIRA nr. 356/2007 – CAP. VI – Inlocuirea unui autovehicul si art. 42 alin (7) – (11).

Inlocuirea unui autovehicul

ART. 49

 1. Transportatorul autorizat poate sa isi inlocuiasca, la cerere, in mod justificat autovehiculul, pe perioada de valabilitate a autorizatiei taxi detinute, cu un alt autovehicul detinut in aceleasi conditii, in urmatoarele cazuri:
  1. autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorita uzurii fizice, morale, deteriorarii, furtului sau nu mai corespunde normelor europene privind noxele;
  2. autovehiculul a fost casat;
  3. autovehiculul a fost instrainat;
  4. autovehiculul inlocuitor are o vechime mai mica si obtine un punctaj superior din aplicarea criteriilor de departajare existente pe care le indeplineste.
 2. Pe baza cererii de inlocuire, autoritatea de autorizare va elibera o noua autorizatie taxi, precum si ecusoanele corespunzatoare.

ART. 50

Autovehiculul inlocuitor trebuie sa fie detinut in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing de catre transportatorul autorizat respectiv si trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 1. sa indeplineasca cel putin acelasi punctaj ca autovehiculul inlocuit privind criteriile de departajare in cazul transportului de persoane in regim de taxi;
 2. sa aiba vechimea de la data fabricatiei cel mult egala cu vechimea autovehiculului inlocuit.

Se considera inlocuit autovehiculul pentru care se depune urmatoarea documentatie:

 1. cererea transportatorului pentru inlocuirea autorizatiei taxi;
 2. autorizatia taxi emisa de primaria mun. Cluj-Napoca, in original;
 3. dovada motivului justificat pentru care se solicita inlocuirea autoturismului ( – documentul emis de institutia abilitata care atesta ca autovehiculul inlocuit nu mai poate fi utilizat datorita uzurii fizice, morale, deteriorarii, furtului; – documente emise de Registrul Auto Roman, pe numele transportatorului si al autovehiculului inlocuit si care atesta ca nu mai indeplineste normele europene privind noxele; – documentul care atesta faptul ca a fost predat la cimitirul de masini; – documente de instrainare, contractul de vanzare-cumparare, factura fiscala, proces-verbal de scoatere din evidenta mijloacelor de transport, vizate de autoritatile competente; declaratie pe propria raspundere ca punctajul autovehiculului inlocuitor privind criteriile de departajare este mai mare ca cel al autovehiculului inlocuit);
 4. proces-verbal de predare a memoriei fiscale (in cazul in care numarul de inmatriculare al autovehiculului inlocuit nu se pastreaza) si declaratia de instalare a aparatului de taxat electronic fiscal (fiscalizarea) sau raportul sumar MF emis de aparatul de taxat fiscal (in cazul in care numarul de inmatriculare ramane nemodificat), de la data inmatricularii autovehiculului pana la data depunerii cererii;
 5. copie de pe certificatul de inmatriculare a autovehiculului inlocuitor, detinut in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing (insotit de acordul firmei de leasing necesar pentru desfasurarea activitatii de taxi), inclusiv copie de pe anexa cu inspectia tehnica periodica ITP valabila;
 6. copie de pe cartea de identitate a autovehiculului care este utilizat ca taxi, din care sa rezulte ca proprietarul autovehiculului este si detinatorul legal al autorizatiei taxi;
 7. copie de pe certificatul de agreare a autovehiculului respectiv, utilizat pentru transportul in regim de taxi, cu viza de valabilitate, emis de Registrul Auto Roman;
 8. dovada ca taxiul respectiv este arondat unui dispecerat.
 9. dovada achitarii tarifului de inlocuire a autorizatiei taxi.

Autorizatia taxi se va elibera dupa prezentarea dovezii de achitare a taxelor aferente si a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Neindeplinirea conditiei, in termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii dosarului conduce la retragerea autorizatiei taxi, aceasta urmand a fi supusa unei noi proceduri de atribuire.

Interdictii si restrictii in serviciul public de transport in regim de taxi

ART. 52 Este interzis, sub rezerva anularii/neeliberarii autorizatiei de dispecerat, sa se intocmeasca contractul de dispecerizare pentru acelasi numar de autorizatie taxi, chiar daca sunt eliberate de autoritati diferite, aflat pe doua taxiuri diferite.

Nu se vor elibera autorizatii solicitantilor care se afla in una din urmatoarele situatii:

 1. nu are in obiectul de activitate serviciul de transport respectiv;
 2. face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciara, lichidare sau faliment;
 3. documentatia prezentata pentru acordarea autorizatiei de transport este incompleta;
 4. persoana desemnata a savarsit fapte penale privind infractiuni de natura comerciala, de nerespectare a conditiilor de plata si angajare a personalului, precum si de incalcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;
 5. mijloacele de transport cu care doreste sa presteze serviciul de transport public local nu sunt sau nu vor fi detinute in proprietate ori in baza unui contract de leasing;
 6. nu detine baza materiala in proprietate sau in baza unui contract de inchiriere, care sa asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se executa serviciul respectiv;
 7. furnizeaza informatii neconforme cu realitatea in documentele prezentate pentru acordarea autorizatiei.

Cazierul de conduita profesionala

ART. 53

 1. Autoritatea de autorizare a Primariei Municipiului Cluj-Napoca organizeaza si detine o baza de date privind activitatea profesionala, evidenta abaterilor de la conduita profesionala si a sanctiunilor pentru aceste abateri pentru urmatoarele categorii de persoane:
  1. persoanele care au calitatea de persoane desemnate reprezentand transportatorii autorizati;
  2. taximetristii;
  3. alte persoane care desfasoara activitati in executarea serviciilor de transport in regim de taxi.
 2. Includerea unei persoane in baza de date se face pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana respectiva nu a comis abateri de la conduita profesionala si nu a avut sanctiuni legate de aceasta activitate.
 3. Datele referitoare la activitatea profesionala, abaterile de la conduita profesionala si de la prevederile standardului ocupational la care se face referire in prezentul Regulament-cadru si sanctiunile primite pentru aceste abateri constituie cazierul de conduita profesionala al unei persoane. Un cazier de conduita profesionala corespunzator trebuie sa confirme ca in activitatea sa persoana a dovedit probitate morala si profesionala si ca nu figureaza cu abateri grave de la conduita profesionala.
 4. Autoritatea administratiei publice locale asigura baza de date impotriva oricarui acces neautorizat al acesteia.

ART. 54 Baza de date include in principal urmatoarele date privind activitatea unei persoane:

 1. documentele care atesta pregatirea profesionala;
 2. monitorizarea conditiilor de mentinere a valabilitatii acestor documente;
 3. abaterile de la conduita profesionala si de la prevederile standardului profesional, dupa caz
 4. sanctiunile primite;
 5. monitorizarea contractelor de munca incheiate si inchise;
 6. monitorizarea miscarii taximetristului de la un transportator autorizat la altul;
 7. monitorizarea cazurilor de retinere a atestatului profesional al taximetristului;
 8. monitorizarea valabilitatii atestatului profesional al taximetristului sau a certificatului de pregatire profesionala al persoanei desemnate;
 9. i) monitorizarea indeplinirii conditiilor de capacitate profesionala si de onorabilitate a persoanei desemnate din cadrul transportatorilor autorizati si al dispeceratelor taxi.

ART. 55 Autoritatile administratiei publice locale se consulta cu asociatiile profesionale reprezentative in vederea mentinerii la zi a cazierului de conduita profesionala.

ART. 56

 1. Autoritatea de autorizare, cu ocazia emiterii autorizatiilor taxi, solicita persoanei desemnate, care reprezinta transportatorul autorizat, sa depuna dovada includerii tuturor taximetristilor utilizati in baza de date a unei autoritati publice locale.
 2. Dovada emisa de autoritatea publica respectiva implica responsabilitatea acesteia privind continutul cazierului de conduita profesionala.
 3. Transportatorul autorizat solicita la angajarea fiecarui taximetrist dovada ca acesta este inclus in baza de date a unei autoritati publice locale. Pe baza dovezii, transportatorul autorizat solicita in scris autoritatii administratiei publice locale cazierul de conduita profesionala, care se anexeaza obligatoriu la dosarul de angajare.

ART. 57 O persoana nu poate fi inclusa in mai mult de o baza de date. Orice informatie oferita de o persoana despre activitatea sa profesionala pentru a fi inclusa in baza de date are regimul unei declaratii pe propria raspundere.

ART. 58 Autoritatea administratiei publice locale publica pe site-ul sau lista cu numele si prenumele persoanelor incluse in baza de date, pentru care se poate elibera la cerere cazierul de conduita profesionala.

ART. 59

 1. Se considera abateri grave de la conduita profesionala acele comportamente care:
  1. afecteaza substantial calitatea si siguranta serviciului prestat;
  2. vizeaza incalcarea legalitatii;
  3. favorizeaza sau realizeaza evaziunea fiscala;
  4. contorsioneaza sau elimina concurenta;
  5. instituie monopolul in piata sau manifesta tendinte monopoliste, neconcurentiale.
 2. Abaterile grave de la conduita profesionala a transportatorilor autorizati constau in:
  1. folosirea de documente sau declaratii pe propria raspundere false in autorizarea ori executarea serviciului respectiv;
  2. practicarea de proceduri vizand realizarea sau favorizarea evaziunii fiscale;
  3. incalcarea repetata a metodologiei privind modul de realizare a tarifelor pentru serviciile prestate;
  4. incalcarea repetata a prevederilor contractului de atribuire in gestiune delegata a serviciului si ale regulamentului de organizare si efectuare a serviciului;
  5. incalcarea repetata a prevederilor legale privind respectarea legalitatii, siguranta, calitatea si continuitatea serviciului;
  6. incalcarea repetata a prevederilor privind protectia clientului si protectia mediului;
  7. incalcarea repetata a obligatiei de a asigura corecta functionare a aparatelor de taxat;
  8. transmiterea autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme, pentru a fi utilizate de catre alte persoane juridice sau fizice;
  9. incalcarea repetata a prevederilor privind intocmirea contractelor de efectuare a serviciului si/sau a documentelor de plata anticipata a acestora in cadrul serviciului de transport in regim de inchiriere;
  10. utilizarea aparatelor de taxat nefiscalizate sau a aparatelor de taxat si a statiilor radio procurate nelegal;
  11. folosirea taximetristilor care nu detin atestat profesional sau al caror atestat are valabilitatea depasita, precum si a taximetristilor al caror cazier de conduita profesionala contine abateri grave;
  12. incalcarea repetata a obligatiei de a instiinta in scris autoritatea de autorizare la a carei baza de date este arondat taximetristul in legatura cu incetarea contractului individual de munca sau in legatura cu sanctiunile disciplinare pe care le-a aplicat acestuia, precum si de a solicita taximetristului cazierul de conduita profesionala inainte de a-l utiliza;
  13. nedeclararea sau declararea incorecta a veniturilor realizate din sumele incasate din prestatiile realizate, conform datelor furnizate de rapoartele de incheiere zilnica, de rapoartele memoriei fiscale ori de alte documente, dupa caz;
  14. persoana desemnata nu a declarat ca are interdictia de a profesa, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau in cazurile prevazute de Legea nr. 38/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare;
  15. persoana desemnata nu detine in evidenta cazierul de conduita profesionala pentru fiecare taximetrist utilizat.
 3. Abaterile grave de la conduita profesionala a taximetristilor sunt:
  1. incalcarea repetata a obligatiilor pe care le au in relatiile cu clientii si cu autoritatile competente de control;
  2. incalcarea repetata a obligatiei de a pretinde de la client contravaloarea serviciului, fara ca aceasta sa fie inregistrata de aparatul de taxat, precum si a obligatiei de a emite si elibera bonul pentru client;
  3. incalcarea interdictiei de a se implica, prin intermediul taxiului sau fara, in actiuni cu caracter infractional ori antisocial;
  4. incalcari repetate ale interdictiei de a realiza interventii asupra regimului de operare a aparatului de taxat, asupra modului de inregistrare in taximetru si memoria fiscala a parametrilor serviciului, in scopul cresterii sumei de incasat sau al stergerii inregistrarii in memoria fiscala;
  5. refuzul repetat nejustificat al executarii cursei la cererea expresa a clientului;
  6. incalcarea repetata a obligatiei de a nu scoate din functiune aparatul de taxat in timpul executarii unei curse;
  7. utilizarea in timpul prestarii serviciului a altui aparat de taxat decat cel fiscalizat pe autoturismul respectiv;
  8. incalcarea repetata a interdictiei de a executa serviciul de transport in regim de taxi in alte localitati decat in conditiile prevazute de lege.
 4. Abaterile grave de la conduita profesionala a dispecerilor taxi sunt urmatoarele:
  1. incalcarea interdictiei de a realiza contracte de dispecerizare aplicand proceduri discriminatorii transportatorilor autorizati deserviti;
  2. incalcarea interdictiei de a deservi autovehicule fara ca acestea sa detina autorizatii taxi sau care detin autorizatii taxi ce nu le apartin ori sunt emise de autoritatea de autorizare a altor localitati;
  3. incalcarea interdictiei de a utiliza practici destinate controlului pietei, practici monopoliste si practici destinate eliminarii ori distorsionarii concurentei;
  4. incalcarea repetata a obligatiei de a informa clientul, la cererea acestuia, asupra modului de realizare a comenzii si asupra tarifelor practicate.
 5. Abaterile grave de la conduita profesionala pot constitui motivele retinerii si retragerii autorizatiei de transport sau a autorizatiei de dispecerat taxi, precum si ale anularii certificatului de atestare a pregatirii profesionale ori a certificatului de competenta profesionala, ca urmare a constatarii acestor abateri in urma controalelor sau a sesizarilor primite.