• efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
 • efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
 • verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
 • participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
 • constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului judeţean, primarului unităţii administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de aceştia.
 • activitatea de verificare/identificare a terenurilor insalubre sau neîngrijite în vederea propunerii pentru supraimpozitare.

 • controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;

 • sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
 • participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
 • identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
 • verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 • verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
 • verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
 • verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
 • verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale;
 • implementarea programului de colectare selectivă a deșeurilor;
 • verificarea respectării prevederilor legale privind deratizarea și dezinsecția imobilelor de pe raza municipiului Cluj-Napoca;
 • verificarea respectării prevederilor legale privind racordarea imobilelor la rețeaua de canalizare;
 • verificări privind menținerea curățeniei în piețele agro-alimentare, târguri și oboare;
 • verificarea respectării prevederilor legale privind arderea deșeurilor pe raza municipiului Cluj-Napoca;
 • verificări legate de respectarea standardelor și normelor privind nivelul de zgomot și poluarea sonoră;
 • soluționarea sesizărilor primite de la cetățenii municipiului Cluj-Napoca.
 • acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
 • verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
 • verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
 • verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
 • verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
 • verifică respectarea orarului de funcţionare al operatorilor economici;
 • identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
 • verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
 • cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
 • verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;
 • verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute prin lege, stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.
 • menţine ordinea şi liniştea publică în zonele stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, abrobat în condiţiile legii;
 • menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
 • participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 • asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 • participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 • asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de Consiliul Local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
 • execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 • participã, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 • cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 • asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
 • acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.
 • asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 • verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 • participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 • participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
 • sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
 • acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
 • asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a
 • efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 • aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
 • cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă.
 •  ține evidenţa proceselor verbale de constatare și sancționare a contravenţiilor aplicate de polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția locală și operează procesele verbale în programul de evidență a acestora;
 • urmărește procedura de comunicare a proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor și plata sumelor stabilite prin procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor iar în cazul neplății acestor sume în termen, transmite direcțiilor de taxe și impozite locale titluri executorii, în vederea recuperării debitelor;
 • realizează activitatea de urmărire şi evidenţă a lucrărilor repartizate pe serviciu din momentul primirii acestora până la arhivarea documentelor conform normelor legale în vigoare;
 • realizează comunicarea actelor procedurale (înştiinţări de plată, încheieri, notificări, etc.);
 • accesează bazele de date prin programe de aplicație specifice, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
  circulaţie a acestor date;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi
  actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată modificată şi completată prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 • cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
 • raportează evenimentele deosebite şi aplicarea măsurilor stabilite în caz de calamitate, catastrofă, incendii de mari proporţii sau alte situaţii deosebite;
 • asigură relația cu publicul prin ghișeul unic sau prin dispeceratul Direcției Generale Poliția locală;
 • gestionează activitatea și funcționarea Dispeceratului de monitorizare și preluare a sesizărilor din cadrul Direcției Generale Poliția locală -perimetru cu control acces;
 • personalul dispeceratului preia și înregistrează sesizările telefonice, respectiv de pe platforma myCluj 24 de ore din 24 și le transmite operativ echipajelor din teren și serviciilor de specialitate, respectiv întocmește buletinul informativ zilnic pentru conducerea Direcției Generale Poliția locală;
 • asigură supravegherea sistemelor video de monitorizare, desfășurând activități de stocare și inscripționare pe suport optic/digital al imaginilor solicitate de către organele competente în vederea soluționării dosarelor aflate în cercetare sau pe rol;
 • supraveghează funcţionarea normală a sistemelor de comunicaţii şi informatice, veghează permanent funcţionarea normală a camerelor video ce deservesc zonele cu nivel ridicat de risc şi înregistrează în registrul de evidenţă orice eveniment deosebit surprins de camerele video;
 • în cazul producerii unor evenimente deosebite, surprinse de camerele video şi care nu intră în competenţa Poliţiei locale, anunţă de îndată producerea acestora la numărul unic de urgenţă 112;
 • alarmează întreg efectivul pentru prezentare la serviciu în caz de dezastre, calamităţi naturale, incendii de mari proporţii sau alte situaţii deosebite;
 • cunoaşte permanent misiunile care au fost executate sau care sunt în curs de executare, situaţia operativă, forţele şi mijloacele angajate în acţiuni;
 • notează ordinele şi mesajele primite în scris sau telefonic şi transmite personalului din teren;
 • întocmește materiale de sinteză săptămânale, lunare, semestriale și anuale privind activitatea Direcției Generale Poliția locală;
 • colaborează la întocmirea de informări, rapoarte către Primar şi Biroul Mass-media în vederea realizării de comunicate de interes public/general în presă;
 • gestionează, repartizează și urmărește evidența formularelor cu regim special.
 • menţine ordinea publică în locul efectuării serviciului şi în imediata apropiere a acestuia;
 • asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea autorităţii publice locale sau a altor instituţii publice de interes local, stabilite de Consiliul Local;
 • verifică în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, şi ia în caz de nevoie măsurile care se impun;
 • verifică obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care ar putea provoca incendii, explozii sau alte evenimente grave, în cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi limitarea consecinţelor acestor evenimente grave;
 • în cazul săvârşirii unor infracţiuni flagrante, ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor Poliţiei Române competenţe potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracţional a altor persoane şi anunţă unitatea de poliţie competentă, întocmind totodată procesul verbal de constatare;
 • respectă consemnul general şi particular al postului.
 • reprezintă Direcţia Generală Poliţia Locală pe baza delegaţiei date de conducere şi apără drepturile şi interesele acesteia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care Direcţia este parte;
 • redactează şi depune în termenele procedurale cererile de chemare în judecată, plângerile penale, întâmpinările, cererile reconvenţionale, notele de şedinţe, probele şi concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care Direcţia este parte;
 • elaborează şi prezintă conducerii direcţiei, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind necesitatea exercitării căilor de atac şi exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile Direcţiei;
 • acordă, la solicitarea cetăţenilor, relaţii, precizări şi îndrumări privind aplicarea actelor normative în vigoare legate de activitatea Poliţiei Locale. Ţine evidenţa şi comunică compartimentelor interesate actele normative nou apărute privind probleme de interes general;
 • întocmeşte documentele necesare în relaţia cu organele de urmărire penală sau alte instituţii cu atribuţii de control;
 • formuleză răspunsurile la interogatorii în colaborare cu serviciile competente;
 • avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic repartizate în acest sens;
 • colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâri şi a dispoziţiilor primarului pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniile specifice;
 • solicită pe bază de notă internă Serviciului Evidenţa persoanelor, baze de date şi relaţii publice procesele verbale contestate în instanţă şi actele aferente acestora în vederea executării unor măsuri procedurale;
 • de ocupă de pregătirea profesională a personalului poliţiei locale.
 • asigură ducerea la îndeplinire a mandatelor de executare a muncii în folosul comunităţii cu respectarea prevederilor legale din O.G. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii precum şi din Legea 253/2013 republicată şi actualizată cu completările și modificările ulterioare, privind executarea pedepselor, a măsurilor educative si a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, acestea fiind transmise de organele jurisdicţionale: sentinţe civile, decizii, ordonanţe;
 • primeşte şi înregistrează mandatele de executare a unei munci în folosul comunităţii, repartizate de către directorul general al direcţiei prin Biroul Juridic şi sub coordonarea acestuia;
 • organizează şi asigură evidenţa documentelor compartimentului şi răspunde de arhivarea dosarelor soluţionate;
 • implementează mandatele de executare în bazele de date prin programe de aplicaţie specifice;
 • dosarele sunt predate pe semnătură, poliţiştilor locali desemnaţi în acest sens, pentru punerea în aplicare a mandatelor de executare a muncii în folosul comunităţii;
 • poliţiştii locali fac demersuri în vederea soluţionării dosarelor primite: verificări în teren la adresa de domiciliu a persoanei menţionate în dosar, întocmesc procese verbale de constatare, iau declarații martorilor, etc.;
 • răspunde de modul de soluţionare a dosarelor repartizate, în acest sens colaborează cu toate departamentele prevăzute în HCL 244/2011, privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii/suspecţii vor presta activităţi în folosul comunităţii;
 • în vederea începerii prestării muncii în folosul comunităţii de către persoana în cauză, poliţiştii locali stabilesc cu aceasta de comun acord, programul de activitate şi locaţia de desfăşurare a muncii;
 • poliţiştii locali verifică periodic, în baza programului de lucru stabilit şi la intervale de timp aleatorii, prezenţa la locul de muncă a persoanei care efectuează munca în folosul comunităţii şi modul în care aceasta îşi execută sarcinile stabilite.
 • întocmeşte actele aferente dosarelor, aflate pe rolul Compartimentului Evidenţă contravenţii, mandate de muncă în folosul comunităţii, în colaborare cu Biroul Juridic;
 • asigură efectuarea circuitului şi soluţionarea actelor– prin intermediul programului Infocet;
 • completează dosarele aflate pe rolul Compartimentului Evidenţă contravenţii, mandate de muncă în folosul comunităţii cu fişa de instruire a securităţii în muncă, cu planificarea activităţii, cu adeverinţa medicală, cu adrese, referate, note interne, fişe de prezenţă, informări, comunicări, procese verbale de constatare, declaraţii precum şi cu orice alte acte provenite de la organele jurisdicţionale, secţii de poliţie, persoane fizice, etc.;
 • finalizarea procedurii de executare a mandatelor de muncă în folosul comunităţii prin ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin sentinţe, decizii sau ordonanţe, se comunică organelor jurisdicţionale emitente, în termenul stabilit de acestea.