Biroul Strategii Urbane este structura de specialitate din subordinea Arhitectului șef
care are ca misiune principală promovarea şi gestionarea documentaţiilor de
urbanism şi amenajare a teritoriului, urmărind respectarea prevederilor cuprinse în
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate.

Locaţia în care îşi defăşoară activitatea:

Primăria municipiului Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 3, etajul 1, cam. 63 și 64.

Este subordonat Arhitectului şef şi Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea directorului executiv al Direcției Urbanism.

Relații cu publicul
Marţi – 13.30 – 15.30
Miercuri – 13.30 – 15.30
Joi – 14.00 – 16.00

Responsabilităţi:
1. Verifică documentaţiile de urbanism prezentate spre avizare şi aprobare, privind
respectarea legislaţiei referitoare la urbanism.
2. Organizează ședințele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi a
subcomisiilor acesteia (Comisia operativă de urbanism, Comisia de estetică urbană)
prin pregătirea tuturor documentațiilor, a fișelor tehnice și materialelor necesare
dezbaterii în comisie. Participă la ședințele C.T.A.T.U și asigură secretariatul tehnic.
3. Participă la sedinţele Comisiei de urbanism, amenajare teritoriului și protecția
mediului a Consiliului local şi după caz (la invitaţie), la şedinţele de avizare ale
Agenţiei de Protecţie a Mediului, Consiliului Judeţean Cluj, Comisiei Zonale a
monumentelor istorice, etc..
4. Elaborează teme de proiectare și teme pentru concursuri de urbanism și arhitectură
organizate de administrația locală pentru obiective de interes public, după caz.
5. Verifică plângerile prealabile cu privire la documentații de urbanism și întocmește
informări către Consiliul Local și pentru departamentul juridic referitoare la cererile
de chemare în judecată;
6. Face propuneri pentru atribuirea de denumiri străzilor.
7. Informează cetăţenii cu privire la studiile de urbanism aprobate şi documentaţiile
de urbanism aflate în procedura de avizare.
8. Urmăreşte încasarea taxelor de aviz conform legii.

Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:
1. Întocmirea Avizelor Arhitectului Șef pentru documentații de urbanism în baza
fundamentării tehnice a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de
urbanism.
2. Întocmirea Avizelor de oportunitate în vederea inițierii Planurilor Urbanistice
Zonale.
3. Întocmirea Avizelor Arhitectului Șef pentru documentații tehnice supuse avizării în
Comisia de Estetică Urbană.
4. Întocmirea rapoartelor de specialitate și a proiectelor de hotărâre pentru
documentații de urbanism în vederea aprobării acestora în Consiliul Local.
5. Întocmirea rapoartelor de specialitate și a proiectelor de hotărâre pentru atribuire
de denumiri străzilor.
6. Furnizarea de informaţii de specialitate solicitanţilor (identificare amplasamente,
corelare cu studii de urbanism, extrase din documentaţii de urbanism).
7. Punerea la dispoziţia solicitanţilor interni sau externi de planuri de încadrare a
imobilelor în P.U.G.