În conformitate cu prevederile Legii 66/2016, de la data de 01.07.2016 se acordă concediu și indemnizație creștere copil, astfel:

Concediu până la vârsta de 2 ani a copilului şi indemnizaţie până la vârsta de 2 ani în cuantum cuprins între 1230 lei şi 85% din media veniturilor pe ultimele 12 luni lucrate anterior naşterii copilului, până la maxim 8500 lei;

Persoanele care îşi reiau activitatea înainte cu cel puţin 60 de zile înainte de finalizarea concediului de creştere a copilului, au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum de 650 lei/lună până la vârsta de 3 ani a copilului sau până la 4 ani în cazul copilului cu grad de handicap.

În cazul copilului cu handicap, părinţii beneficiază de concediu şi indemnizaţie lunară între 1230 şi 85% lei din media veniturilor pe ultimele 12 luni lucrate anterior naşterii copilului, cu plafon de 8500 lei, până la 3 ani.

Persoana cu dizabilitate gravă sau accentuată, care are în întreţinere un copil şi care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului, beneficiază de sprijin lunar în cuantum de 45% din cuantumul minim al indemnizaţiei. Pentru persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului până la 2 ani şi cărora li se mai naşte un copil, beneficiază pe perioada cuprinsă de la naşterea ultimului copil şi până la terminarea concediului de o sumă suplimentară.

Program de lucru cu publicul:

Luni, Marți, Miercuri 08.30 -15.30

Joi 08.30 -17.00

Vineri 08.30 -14.00

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca, str. Venus fn

Dosarele se pot trimite și pe email, în format electronic ( de preferat scanate, într-un singur fișier PDF), la adresa alocatii@dasmclujnapoca.ro

Formularele pot fi găsite pe site-ul Direcției de Asistență Socială și Medicală.

La depunerea dosarelor este obligatoriu să se prezinte persoana solicitantă ori soțul/soția acestuia, în caz contrar persoana care depune dosarul trebuie să aibă împuternicire notarială din partea ambilor părinți!

Conform legislației în vigoare, cererile nu pot fi preluate decât însoțite de toate actele doveditoare. În momentul depunerii actelor, cererile/declarațiile TIP trebuie să conțină semnăturile individuale ale ambilor părinți + toate documentele în original!

Fiecare tip de dosar va conţine obligatoriu un opis (tip).

Mențiuni importante, general valabile pentru toate tipurile de dosare

Dosarul de alocaţie de stat poate fi depus separat, înaintea depunerii celui de indemnizaţie de creştere a copilului ori împreună cu acesta, optând pe aceeaşi cerere, atât pentru alocaţia copilului cât şi pentru indemnizaţie/stimulent  În situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor de acordare a drepturilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritarea tutelară (str. Venus FN, cu acces din aleea situată între nr. 20-22, cam. 6).

Pentru persoanele care nasc în străinătate ori sunt căsătorite cu cetăţeni străini, se va completa şi declaraţia pe proprie răspundere (tip) referitoare la angajamentul de a locui pe teritoriul României împreună cu copilul, precum şi anexa cu informaţii suplimentare UE şi actele de rezidenţă ale ambilor părinţi (din ţara unde s-a născut copilul).

Pentru persoanele care în ultimele 24 de luni anterioare naşterii au avut mai multe locuri de muncă, se ataşează la dosar adeverinţă de venit (tip) şi dovada încetării/ suspendării activităţii.

Care este termenul de depunere?

Pentru Alocaţia de stat:

 • 1 an de la data naşterii copilului.

Pentru Indemnizaţia/stimulent de creştere a copilului:

 • Cu maxim 30 de zile calendaristice înainte de expirarea concediului postnatal, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de la aceea dată;
 • 60 de zile calendaristice de la naştere dacă nu există concediu de maternitate (pre şi postnatal);
 • 30 de zile calendaristice în cazul în care se face trecerea din indemnizaţie pentru creşterea copilului în stimulent (şi invers) sau se face trecerea de la un părinte la celalalt;
 • 60 de zile înante de împlinirea vârstei de 2 ani a unui copil şi 30 de zile calendaristice de la acea dată în cazul în care se trece dintr-un concediu de creştere a unui copil în concediu de creştere a copilului următor;
 • 30 de zile calendaristice de la data reluării activitaţii în urma concediului de creştere a copilului;
 • în cazul în care se prelungeşte concediul pentru creşterea copilului pe baza certificatului de handicap, dosarul întocmit în vederea obţinerii indemnizaţiei de creştere a copilului se depune în cel mult 30 de zile de la data obţinerii certificatului;
 • Cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data efectivă de intrare în concediu în cazul în care doreşte şi celălalt părinte cel puţin o lună de concediu şi până cel târziu cu o zi înainte să împlinească copilul 2 ani.

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU:

I. ALOCAŢIA DE STAT:
1. cerere tip – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi!
2. certificat de căsătorie
3. certificat de naştere al copilului
4. cărţi de identitate ale părinţilor
5. declaraţie tip, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi
6. extras de cont bancar,- pe numele titularului de cerere – este opţional şi se acceptă doar de la băncile afişate. În lipsa contului, plata se face prin poșta
română
! pentru familiile care sunt sau au fost plecate într-una din ţările UE se ataşează la dosar şi copii după actele de rezidenţă din ţările respective, pentru toţi membrii familiei (ex. Carta D’Identita pentru Italia şi Codice Fiscale, Certificado de Registro de Ciudadano de la Union pentru Spania) + se completează şi anexa cu informaţii suplimentare UE !
! se ataşează respingerea cererii privind dreptul de alocaţie din statul unde au fost plecaţi părinţii ! Documentul se prezintă cu traducere. Dosarul pentru alocație, în situația descrisă mai sus se înregistrează în mod fizic la ghișeul nostru.

Pentru copiii de vârstă şcolară, se ataşează şi adeverinţă şcolară, ori dacă aceştia nu frecventează nici o formă de învăţământ organizată conform legii în România, se completează şi o declaraţie (tip) în acest sens.
Pentru dosarele de alocație de stat pentru copilul născut într-o tară europeană – dosarul se înregistrează doar în mod fizic la ghișeul nostru.
Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi ORIGINALELE acestora!

II. INDEMNIZAŢIE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI
1.CERERE TIP – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi!
2.Adeverinţă tip angajator – să nu conţină corecturi/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizaţie (după caz)
3.Cererea către angajator, de intrare în concediul de creştere a copilului
4.Decizia angajatorului prin care se suspendă contractul de muncă pe perioada concediului de îngrijire a copilului
5. Dacă este cazul, se ataşează şi dovada încetării/ suspendării altor contracte de muncă existente pe perioada celor 12 luni anterioare naşterii copilului, precum şi adeverinţă tip completată de către acei angajatori
6. Certificatelor de naştere ale tuturor copiilor
7. Cărţi de identitate parinţi
8. Extras de cont (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate
9. Certificat de căsătorie
10. Declaraţie tip pt. alocaţia de stat, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi
11.În cazul părinţilor necăsătoriţi, anchetă socială de la Serviciul Autoritate tutelară, str. Venus 20 (doar dacă tata solicită concediu pentru creşterea copilului)
Notă: Adeverinţa trebuie să aibă număr de înregistrare, antet, să fie completată corect şi cu acelaşi pix, să fie semnată de reprezentantul legal cu nume în clar şi semnătura acestuia. Adeverinţa să nu trebuie să prezinte ştersături, adăugiri ori alte vicii de formă sau fond.

III. ACTE INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE A COPILULUI – PFA + ALOCAŢIE DE STAT
1. Cerere tip – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi!
2. Autorizaţie PF/ Înscriere în Barou
3. Declaraţie unica ANAF cu venitul pe ultimele 12 luni anterioare datei naşterii copilului
4. Suspendarea autorizaţiei în vederea intrării în concediul de creştere a copilului de la autoritatea emitentă + dovada suspendării de la ANAF (apare pe declaraţia unică)
5. Adeverinţă CAS/CAA cu perioada concediului de maternitate sau dupa caz, cu neplata acestuia
6. Cărţi de identitate părinţi
7. Certificate de naştere ale tuturor copiilor
8. Certificat de căsătorie
9. Declaraţie tip pt. alocaţia de stat, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi
10.În cazul părinţilor necăsătoriţi, anchetă socială de la Serviciul Autoritate tutelară, str. Venus 20- 22 (doar dacă indemnizația este solicitată de către tată)
12. Extras de cont (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate. În absența contului plata se face prin poșta română.
Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi ORIGINALELE acestora!
Pentru persoanele care 24 luni anterioare naşterii au fost ELEVI/ STUDENŢI/ MASTERANZI/ DOCTORANZI, actele necesare întocmirii dosarului de
indemnizaţie pentru creşterea copilului sunt:

IV. ACTE – INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE A COPILULUI + ALOCAŢIA DE STAT (Pt.Studenţi/elevi)
1. Cerere tip – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi!
2. Certificat de căsătorie
3. Certificate de naştere ale tuturor copiilor
4. Cărţi de identitate ale părinţilor
5. declaraţie tip pt. alocaţie, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi
6. adeverinţă de la facultate, pt. anul anterior datei naşterii copilului (an calendaristic), cum că beneficiarul este student/ă la zi şi ambii ani şcolari/universitari (dacă în acel an intră 2 ani şcolari) ia frecventat la zi, fără întrerupere
7. declaraţie pe proprie răspundere, că la data solicitării indemnizaţiei nu realizează venituri profesionale impozabile
8. Extras de cont (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate. În absența contului plata se face prin poșta română

!!!! Vă rugăm ca adeverinţele de elev/student să conţină CNP-ul beneficiarului, numele şi prenumele decanului, directorului, secretarului; se eliberează pentru a-i servi la AJPIS
Pentru doctoranzi, se va elibera şi adeverinţă emisa de facultate, cu cuantumul lunar net al bursei de doctorat.
Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţiede stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi ORIGINALELE acestora!
Atenţie!
În cazul în care oricare din drepturile mai sus menţionate sunt solicitate de către tatăl copilului, este necesară şi:
– o adeverinţă de la locul de muncă al mamei cu perioada concediului de maternitate (pre şipostnatal) şi data reluării activităţii, dacă aceasta este salariată – dacă mama copilului realizează venituri din activităţi independente, se va aduce o adeverinţă eliberată de către CAS cu plata ori neplata concediului de maternitate (pre şi postnatal)

– declaraţie pe proprie răspundere (tip) în cazul în care mama copilului nu este îndreptăţită la
concediu de maternitate (pre şi postnatal)

SUPLIMENT concediu creștere copil. Suplimentul se poate solicita în cazul în care părintele se află în concediu de creșterea copilului până la 2 ani/3 ani și se mai naște un copil.

V: ACTE- SUPLIMENT concediu creștere copil
1.CERERE TIP – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi!
2. Declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizaţie
3.Certificate de naştere ale tuturor copiilor
4. Cărţi de identitate parinţi
5. Extras de cont (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate
6. Certificat de căsătorie
7. Declaraţie tip pt. alocaţia de stat, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi
8. În cazul părinţilor necăsătoriţi, anchetă socială de la Serviciul Autoritate tutelară, str. Venus 20-22 (doar dacă tata solicită concediu pentru creşterea copilului)
PENTRU TATĂL COPILULUI, actele necesare întocmirii dosarului de stimulent inserție direct:
VI. ACTE – STIMULENT DE CREŞTERE A COPILULUI + ALOCAŢIE DE STAT – pt. tată
1. Cerere tip – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi!
2. Adeverinţă angajator (tip)
3. Adeverinţă de la locul de muncă din care rezultă data angajării şi că la data solicitării stimulentului, tatăl realizează venituri supuse impozitului pe venit (dovadă că nu întrerupe activitatea, ci o continuă) – nu este tipizată, însă se redactează de către angajator şi trebuie să conţină aceste informaţii
4. Certificate de naştere ale tuturor copiilor
5. Cărţi de identitate părinţi
6. Declaraţie tip-în cazul în care mama copilului nu a beneficiat de concediu de maternitate, ori după caz, adeverinţă de la angajatorul mamei cu perioada în care doamna a beneficiat de concediu de maternitate şi data reluării activităţii
7. Certificatului de căsătorie
8. Declaraţie tip pt. alocaţia de stat, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi
9. Extras de cont (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate
10. În cazul părinţilor necăsătoriţi, anchetă socială de la Serviciul Autoritate tutelară, str. Venus 20-22

Notă: Adeverinţa trebuie să fie în original, să aibă număr de înregistrare, antet, să fie completată corect şi cu acelaşi pix, să fie semnată de reprezentantul legal cu nume în clar şi semnătura acestuia.
Adeverinţa nu trebuie să prezinte ştersături, adăugiri ori alte vicii de formă sau fond.
Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi ORIGINALELE acestora!

VII. ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE STIMULENT INSERȚIE (pentru peroanele care reiau activitatea)
1. Cerere tip – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi
2. Adeverinţă tip angajator – să nu conţină corecturi/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizaţie (după caz).
Dacă vă reluaţi activitatea la acelaşi angajator:
3. Cerere către angajator, de reluare a activităţii,
4. Decizia angajatorului prin care este de acord cu întoarcerea la locul de muncă.
Dacă vă reluaţi activitatea la alt loc de muncă:
5. Dacă nu vă reluaţi activitatea în acelaşi loc de muncă, se ataşează şi dovada încetării contractului/contractelor de muncă existente în momentul intrării în concediu de creştere a copilului, precum şi copia noului contract de muncă, înregistrat în REVISAL
6. Cărţi de identitate părinţi
7. Certificate de naştere ale tuturor copiilor
8. Extras de cont (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate
9. Declaraţie tip pt. alocaţia de stat, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi
Atenţie!
Pentru persoanele care solicită obţinerea stimulentului imediat după finalizarea concediului postnatal, se completează adeverinţa tip emisă de angajator. Pentru persoanele care îşi reiau activitatea înainte de expirarea sau la expirarea concediului de creştere a copilului, se completează
declaraţia referitoare la dovada stagiului de cotizare.
În cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi nu sunt angajate cu contract de muncă, punctele 2, 3 şi 4 se înlocuiesc cu următoarele acte:
1. autorizaţie
2. declarație unică Anaf pt. anul anterior naşterii copilului/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la dosarul de indemnizaţie
3. dovada reluării activităţii
Pentru persoanele care au COPIL ÎNCADRAT ÎN GRAD DE HANDICAP, actele necesare întocmirii dosarului de indemnizaţie
pentru creşterea copilului sunt:
VII. ACTE – INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE A COPILULUI CU HANDICAP + ALOCAŢIA DE STAT
1. Cererea tip – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi!
2. Declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizatie
3. Cerere angajator, de intrare în concediul de creştere a copilului
4. Decizia angajatorului prin care se suspendă contractul de muncă pe perioada concediului de îngrijire a copilului.
5. În cazul în care contractul de muncă a fost desfăcut, se ataşează decizia de desfacere a contractului de muncă, precum şi o declaraţie pe proprie răspundere că nu realizaţi venituri profesionale impozabile
6. Cărţi de identitate parinti –
7. Certificat naștere copilI + certificate de naştere ale celorlalţi copii
8. Certificat şi hotărâre de încadrare în grad de handicap –
9. Extras de cont, pe numele solicitantului – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate. În absența contului plata se face prin poșta română.

Atenţie!
!! Pentru indemnizaţia de creştere a copilului cu handicap grav, de la 3 la 7 ani, este necesară şi o adeverinţă eliberată de către Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca, Str. Venus, nr. 20-22, ghișeul 3, cum că nu încasaţi dvs. indemnizaţia echivalentă!!
Având în vedere faptul că există numeroase situaţii particulare, în vederea întocmirii corecte a dosarelor vă rugăm să vă prezentaţi la biroul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală ClujNapoca, cartierul Gheorgheni, str. Venus, fn, cu acces prin aleea situată între numerele 20-22.
Programul de lucru cu publicul este următorul:
Luni, Marţi, Miercuri: 08.30-15:30
Joi: 08.30-17:00
Vineri:08:30-14:00
Ne puteţi contacta şi telefonic la următorul număr: 0264 413 058
Dosarele se pot trimite și pe adresa noastră de email, în format electronic – scanate, PDF unite.
Email- alocatii@dasmclujnapoca.ro

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU:

I. ALOCAŢIA DE STAT:
1. cerere tip – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi!
2. certificat de căsătorie
3. certificat de naştere al copilului
4. cărţi de identitate ale părinţilor
5. declaraţie tip, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi
6. extras de cont bancar,- pe numele titularului de cerere – este opţional şi se acceptă doar de la băncile afişate. În lipsa contului, plata se face prin poșta
română
! pentru familiile care sunt sau au fost plecate într-una din ţările UE se ataşează la dosar şi copii după actele de rezidenţă din ţările respective, pentru toţi membrii familiei (ex. Carta D’Identita pentru Italia şi Codice Fiscale, Certificado de Registro de Ciudadano de la Union pentru Spania) + se completează şi anexa cu informaţii suplimentare UE !
! se ataşează respingerea cererii privind dreptul de alocaţie din statul unde au fost plecaţi părinţii ! Documentul se prezintă cu traducere. Dosarul pentru alocație, în situația descrisă mai sus se înregistrează în mod fizic la ghișeul nostru.
Pentru copiii de vârstă şcolară, se ataşează şi adeverinţă şcolară, ori dacă aceştia nu frecventează nici o formă de învăţământ organizată conform legii în România, se completează şi o declaraţie (tip) în acest sens.
Pentru dosarele de alocație de stat pentru copilul născut într-o tară europeană – dosarul se înregistrează doar în mod fizic la ghișeul nostru.
Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi ORIGINALELE acestora!

II. INDEMNIZAŢIE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI
1.CERERE TIP – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi!
2.Adeverinţă tip angajator – să nu conţină corecturi/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizaţie (după caz)
3.Cererea către angajator, de intrare în concediul de creştere a copilului
4.Decizia angajatorului prin care se suspendă contractul de muncă pe perioada concediului de îngrijire a copilului
5. Dacă este cazul, se ataşează şi dovada încetării/ suspendării altor contracte de muncă existente pe perioada celor 12 luni anterioare naşterii copilului, precum şi adeverinţă tip completată de către acei angajatori
6. Certificatelor de naştere ale tuturor copiilor
7. Cărţi de identitate parinţi
8. Extras de cont (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate
9. Certificat de căsătorie
10. Declaraţie tip pt. alocaţia de stat, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi
11.În cazul părinţilor necăsătoriţi, anchetă socială de la Serviciul Autoritate tutelară, str. Venus 20 (doar dacă tata solicită concediu pentru creşterea copilului)
Notă: Adeverinţa trebuie să aibă număr de înregistrare, antet, să fie completată corect şi cu acelaşi pix, să fie semnată de reprezentantul legal cu nume în clar şi semnătura acestuia. Adeverinţa să nu trebuie să prezinte ştersături, adăugiri ori alte vicii de formă sau fond.
III. ACTE INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE A COPILULUI – PFA + ALOCAŢIE DE STAT
1. Cerere tip – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi!
2. Autorizaţie PF/ Înscriere în Barou
3. Declaraţie unica ANAF cu venitul pe ultimele 12 luni anterioare datei naşterii copilului
4. Suspendarea autorizaţiei în vederea intrării în concediul de creştere a copilului de la autoritatea emitentă + dovada suspendării de la ANAF (apare pe declaraţia unică)
5. Adeverinţă CAS/CAA cu perioada concediului de maternitate sau dupa caz, cu neplata acestuia
6. Cărţi de identitate părinţi
7. Certificate de naştere ale tuturor copiilor
8. Certificat de căsătorie
9. Declaraţie tip pt. alocaţia de stat, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi
10.În cazul părinţilor necăsătoriţi, anchetă socială de la Serviciul Autoritate tutelară, str. Venus 20-22 (doar dacă indemnizația este solicitată de către tată)
12. Extras de cont (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate. În absența contului plata se face prin poșta română.
Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi ORIGINALELE acestora!
Pentru persoanele care 24 luni anterioare naşterii au fost ELEVI/STUDENŢI/ MASTERANZI/ DOCTORANZI, actele necesare întocmirii dosarului de
indemnizaţie pentru creşterea copilului sunt:

IV. ACTE – INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE A COPILULUI + ALOCAŢIA DE STAT (Pt. Studenţi/elevi)
1. Cerere tip – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi!
2. Certificat de căsătorie
3. Certificate de naştere ale tuturor copiilor
4. Cărţi de identitate ale părinţilor
5. declaraţie tip pt. alocaţie, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi
6. adeverinţă de la facultate, pt. anul anterior datei naşterii copilului (an calendaristic), cum că beneficiarul este student/ă la zi şi ambii ani şcolari/universitari (dacă în acel an intră 2 ani şcolari) ia frecventat la zi, fărăîntrerupere
7. declaraţie pe proprie răspundere, că la data solicitării indemnizaţiei nu realizează venituri profesionale impozabile
8. Extras de cont (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate. În absența contului plata se face prin poșta română

!!!! Vă rugăm ca adeverinţele de elev/student să conţină CNP-ul beneficiarului, numele şi prenumele decanului, directorului, secretarului; se eliberează pentru a-i servi la AJPIS

Pentru doctoranzi, se va elibera şi adeverinţă emisa de facultate, cu cuantumul lunar net al bursei de doctorat.
Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţiede stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi ORIGINALELE acestora!
Atenţie!
În cazul în care oricare din drepturile mai sus menţionate sunt solicitate de către tatăl copilului, este necesară şi:
– o adeverinţă de la locul de muncă al mamei cu perioada concediului de maternitate (pre şi postnatal) şi data reluării activităţii, dacă aceasta este salariată – dacă mama copilului realizează venituri din activităţi independente, se va aduce o adeverinţă eliberată de către CAS cu plata ori neplata concediului de maternitate (pre şi postnatal)
– declaraţie pe proprie răspundere (tip) în cazul în care mama copilului nu este îndreptăţită la concediu de maternitate (pre şi postnatal)
SUPLIMENT concediu creștere copil. Suplimentul se poate solicita în cazul în care părintele se află în concediu de creșterea copilului până la 2 ani/3 ani și se mai naște un copil.

V: ACTE- SUPLIMENT concediu creștere copil
1.CERERE TIP – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi!
2. Declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizaţie
3.Certificate de naştere ale tuturor copiilor
4. Cărţi de identitate parinţi
5. Extras de cont (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate
6. Certificat de căsătorie
7. Declaraţie tip pt. alocaţia de stat, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi
8. În cazul părinţilor necăsătoriţi, anchetă socială de la Serviciul Autoritate tutelară, str. Venus 20-22 (doar dacă tata solicită concediu pentru creşterea copilului)

PENTRU TATĂL COPILULUI, actele necesare întocmirii dosarului de stimulent inserție direct:

VI. ACTE – STIMULENT DE CREŞTERE A COPILULUI + ALOCAŢIE DE STAT – pt. tată
1. Cerere tip – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi!
2. Adeverinţă angajator (tip)
3. Adeverinţă de la locul de muncă din care rezultă data angajării şi că la data solicitării stimulentului, tatăl realizează venituri supuse impozitului pe venit (dovadă că nu întrerupe activitatea, ci o continuă) – nu este tipizată, însă se redactează de către angajator şi trebuie să conţină aceste informaţii
4. Certificate de naştere ale tuturor copiilor
5. Cărţi de identitate părinţi
6. Declaraţie tip-în cazul în care mama copilului nu a beneficiat de concediu de maternitate, ori după caz, adeverinţă de la angajatorul mamei cu perioada în care doamna a beneficiat de concediu de maternitate şi data reluării activităţii
7. Certificatului de căsătorie
8. Declaraţie tip pt. alocaţia de stat, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi
9. Extras de cont (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate
10. În cazul părinţilor necăsătoriţi, anchetă socială de la Serviciul Autoritate tutelară, str. Venus 20-2

Notă: Adeverinţa trebuie să fie în original, să aibă număr de înregistrare, antet, să fie completată corect şi cu acelaşi pix, să fie semnată de reprezentantul legal cu nume în clar şi semnătura acestuia.
Adeverinţa nu trebuie să prezinte ştersături, adăugiri ori alte vicii de formă sau fond.
Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi ORIGINALELE acestora!

VII. ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE STIMULENT INSERȚIE (pentru peroanele care reiau activitatea)
1. Cerere tip – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi
2. Adeverinţă tip angajator – să nu conţină corecturi/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizaţie (după caz).

Dacă vă reluaţi activitatea la acelaşi angajator:
3. Cerere către angajator, de reluare a activităţii,
4. Decizia angajatorului prin care este de acord cu întoarcerea la locul de muncă. Dacă vă reluaţi activitatea la alt loc de muncă:
5. Dacă nu vă reluaţi activitatea în acelaşi loc de muncă, se ataşează şi dovada încetării contractului/contractelor de muncă existente în momentul intrării în concediu de creştere a copilului, precum şi copia noului contract de muncă, înregistrat în REVISAL
6. Cărţi de identitate părinţi
7. Certificate de naştere ale tuturor copiilor
8. Extras de cont (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate
9. Declaraţie tip pt. alocaţia de stat, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi
Atenţie!
Pentru persoanele care solicită obţinerea stimulentului imediat după finalizarea concediului postnatal, se completează adeverinţa tip emisă de angajator. Pentru persoanele care îşi reiau activitatea înainte de expirarea sau la expirarea concediului de creştere a copilului, se completează declaraţia referitoare la dovada stagiului de cotizare.
În cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi nu sunt angajate cu contract de muncă, punctele 2, 3 şi 4 se înlocuiesc cu următoarele acte:
1. autorizaţie
2. declarație unică Anaf pt. anul anterior naşterii copilului/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la dosarul de indemnizaţie
3. dovada reluării activităţii Pentru persoanele care au COPIL ÎNCADRAT ÎN GRAD DE HANDICAP, actele necesare întocmirii dosarului de indemnizaţie
pentru creşterea copilului sunt:

VII. ACTE – INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE A COPILULUI CU HANDICAP + ALOCAŢIA DE STAT
1. Cererea tip – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi!
2. Declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizatie
3. Cerere angajator, de intrare în concediul de creştere a copilului
4. Decizia angajatorului prin care se suspendă contractul de muncă pe perioada concediului de îngrijire a copilului.
5. În cazul în care contractul de muncă a fost desfăcut, se ataşează decizia de desfacere a contractului de muncă, precum şi o declaraţie pe proprie răspundere că nu realizaţi venituri profesionale impozabile
6. Cărţi de identitate parinti –
7. Certificat naștere copilI + certificate de naştere ale celorlalţi copii
8. Certificat şi hotărâre de încadrare în grad de handicap –
9. Extras de cont, pe numele solicitantului – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate. În absența contului plata se face prin poșta română.

Atenţie!
!! Pentru indemnizaţia de creştere a copilului cu handicap grav, de la 3 la 7 ani, este necesară şi o adeverinţă eliberată de către Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca, Str. Venus, nr.20-22, ghișeul 3, cum că nu încasaţi dvs. indemnizaţia echivalentă!!
Având în vedere faptul că există numeroase situaţii particulare, în vederea întocmirii corecte a dosarelor vă rugăm să vă prezentaţi la biroul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală ClujNapoca, cartierul Gheorgheni, str. Venus, fn, cu acces prin aleea situată între numerele 20-22.
Programul de lucru cu publicul este următorul:
Luni, Marţi, Miercuri: 08.30-15:30
Joi: 08.30-17:00
Vineri:08:30-14:00
Ne puteţi contacta şi telefonic la următorul număr: 0264 413 058
Dosarele se pot trimite și pe adresa noastră de email, în format electronic – scanate, PDF unite.
Email- alocatii@dasmclujnapoca.ro

 1. Cerere tip – completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi
 2. Adeverinţă tip angajator (original) – să nu conţină corecturi/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizaţie (după caz).
 3. Copii cărţi de identitate părinţi;
 4. Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor;
 5. Extras de cont (original), semnat de bancă (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate;
 6. Copie livret de familie actualizat– pentru persoanele căsătorite/ certificat de căsătorie pt. cei care nu au livret de familie

Dacă vă reluaţi activitatea la acelaşi angajator:

 1. Copia cererii către angajator , de reluare a activităţii, în care să fie specificată data;
 2. Decizia angajatorului prin care este de acord cu întoarcerea la locul de muncă. (original sau copie vizibilă).

Dacă vă reluaţi activitatea la alt loc de muncă:

 1. Dacă nu vă reluaţi activitatea în acelaşi loc de muncă, se ataşează şi dovada încetării contractului/contractelor de muncă existente în momentul intrării în concediu de creştere a copilului, precum şi copia noului contract de muncă, înregistrat în REVISAL

Atenţie!

 1. Declaraţie tip pt. alocaţia de stat, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi;
 2. Dosar plic acte.

Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi originalele acestora!

Atenţie!

Pentru persoanele care solicită obţinerea stimulentului imediat după finalizarea concediului postnatal, se completează adeverinţa tip emisă de angajator. Pentru persoanele care îşi reiau activitatea înainte de expirarea concediului de creştere a copilului, se completează declaraţia referitoare la dovada stagiului de cotizare. Persoanele care îşi reiau activitatea cu cel puţin 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani, respective 3 ani pentru copilul cu handicap, beneficiază de sitmulentul de inserţie până la 3, respectiv până la 4 ani. În cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi nu sunt angajate cu contract de muncă, punctele 2, 3 şi 4 se înlocuiesc cu următoarele acte:

 1. copie autorizaţie;
 2. decizii de impunere pt. anul anterior naşterii copilului/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la dosarul de indemnizaţie;
 3. dovada reluării activităţii.

Ce acte sunt necesare pentru întocmirea dosarului de stimulent pentru creșterea copilului și alocația de stat pentru tată?

Pentru tatăl copilului, actele necesare întocmirii dosarului de stimulent pentru creşterea copilului sunt:

 1. Cerere tip – completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi!;
 2. Adeverinţă angajator (tip);
 3. Adeverinţă de la locul de muncă din care rezultă data angajării şi că la data solicitării stimulentului, tatăl realizează venituri supuse impozitului pe venit (dovadă că nu întrerupe activitatea, ci o continuă) – nu este tipizată, însă se redactează de către angajator şi trebuie să conţină aceste informaţii;
 4. Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor;
 5. Copii cărţi de identitate părinţi;
 6. Declaraţie tip-în cazul în care mama copilului nu a beneficiat de concediu de maternitate, ori după caz, adeverinţă de la angajatorul mamei cu perioada în care doamna a beneficiat de concediu de maternitate şi data reluării activităţii;
 7. Copia livretului de familie actualizat pentru persoanele căsătorite/ certificat de căsătorie pt. cei care nu au livret de familie;
 8. Declaraţie tip pentru alocaţia de stat, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi;
 9. Extras de cont (original), semnat de bancă (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate;
 10. În cazul părinţilor necăsătoriţi, anchetă socială de la Serviciul Autoritate tutelară, P-ţa Unirii nr.1, et. 1, cam. 29;
 11. Dosar plic.

Notă: Adeverinţa trebuie să fie în original, să aibă număr de înregistrare, antet, să fie completată corect şi cu acelaşi pix, să fie semnată de reprezentantul legal cu nume în clar şi semnătura acestuia.

Adeverinţa nu trebuie să prezinte ştersături, adăugiri ori alte vicii de formă sau fond.

Dacă adeverinţa are mai multe pagini, ea trebuie semnată pe toate paginile. (Conform Instrucţiunii APSMB Nr. 250/14.01.2011). Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi originalele acestora!

În această situație, se vor adăuga obligatoriu următoarele acte:

 • copie contract;
 • adeverinţă cu venitul net, defalcat pe fiecare lună în parte pentru anul anterior datei naşterii copilului (nu este tip, se redactează de către instituţia plătitoare);
 • dovada încetării/ suspendării contractului.

Plata alocaţiilor, indemnizaţiilor şi stimulentelor precum şi soluţionarea cererilor este efectuată de către Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială Cluj. Serviciul Protecţie Socială din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj are atribuţii de verificare, primire, înregistrare şi transmitere periodică spre soluţionare Agenţiei a cererilor de la beneficiarii domiciliaţi pe raza municipilui Cluj-Napoca. Adresa Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Cluj este str. G Coşbuc, nr. 2.

Băncilor cu care Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Cluj are încheiate convenții pentru virarea banilor în cont sunt următoarele:

ALPHA BANK

ATE BANK

BANCPOST

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

BANCA TRANSILVANIA

RAIFFEISEN BANK

BANCA ROMÂNĂ DE DEZVOLTARE

C.E.C. BANK

BANCA CARPATICA

MILLENNIUM BANK

PIRAEUS BANK

PROCREDIT BANK

ROMANIAN INTERNATIONAL

UNICREDIT ŢIRIAC

VOLSBANK

M.K.B. ROMEXTERRA

INTESA SANPAOLO

OTP

ING