Declaraţia fiscală se depune personal sau de către imputernicit potrivit art 18 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Toate actele anexă la declaraţie se vor depune in copie şi vor purta menţiunea “Conform cu originalul “cu semnătura olografă a contribuabilului.

În cazul documentelor completate în altă limbă decât româna, se depun şi copii ale documentelor traduse în limba română de către un traducător autorizat.

În cazul împuternicirilor, se completează formularul standardizat DITL -004

Clădiri

Documentele/înscrisurile necesare pentru stabilitea impozitului/taxei pe clădiri se pot transmite prin e-mail la adresa registratura@primariaclujnapoca.ro , sau pot fi depuse la ghișeele de relații cu publicul (CIC) sau transmise prin seviciile poștale.

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii ”conform cu originalul” și prin semnătura acestuia (extras din pct.(5) art.64 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală).

Documentele/înscrisurile necesare:

DECLARAŢIE formular tipizat ITL-002

DECLARAŢIE pe proprie răspundere privind destinația clădirii (rezidențială/mixtă) formular DITL -008

Contribuabilii persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al U.E. sunt obligați ca, pe lângă formularele tip pentru declararea clădirii să depună și formularul Anexă la ITL-002 .

ACTE DE DOBÂNDIRE (după caz):

 • Transfer de proprietate

  • contract de vanzare-cumpărare; contract de schimb; act de partaj; contracte de fiducie; contract de dare in plată; dispoziţie de retrocedare; act de adjudecare; hotărare judecătorească; sentinţă de divizare/fuziune

  • sentinţa se completează cu proiectul de divizare/ fuziune+protocolul de predare-primire şi anexe cu patrimoniu

 • Clădiri nou construite

  • Autorizaţie de construire + proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor SAU proces-verbal de recepţie privind stadiul lucrărilor

  • Declaraţie notarială (pentru cele construite fără autorizaţie)

 • Clădiri dobândite prin leasing financiar

  • contract de leasing financiar + proces verbal de predare/primire a bunului

 • Clădiri proprietate publică/privată a statului ori a unitatilor adm.teritoriale date in concesiune, inchiriate, in administrare ori in folosinţă

  • contract de concesiune; contract de închiriere; contract de comodat; Hotărarea consiliului local/judeţean privind darea in administrare/folosinţă/etc. + protocol/proces verbal de predare-primire

CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ (dacă este cazul)

ACTUL DE IDENTITATE (reprezentant legal/împuternicit)

ÎMPUTERNICIRE (dacă este cazul)

CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE (C.U.I/C.I.F) -în cazul primei declarări și ori de câte ori se modifică datele societății (denumire, sediu social, etc)

Documentele/înscrisurile necesare pentru stabilitea impozitului/taxei pe clădiri se pot transmite prin e-mail la adresa registratura@primariaclujnapoca.ro , sau pot fi depuse la ghișeele de relații cu publicul (CIC) sau transmise prin seviciile poștale.

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii ”conform cu originalul” și prin semnătura acestuia (extras din pct.(5) art.64 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală).

Documentele/înscrisurile necesare:

DECLARAŢIE formular tipizat: ITL-002(se înscrie „scoatere din evidențe”-pe formular)

ACTE DE ÎNSTRĂINARE/DEMOLARE (după caz):

 • Transfer de proprietate

  • contract de vanzare-cumpărare; contract de schimb; act de partaj; contracte de fiducie; contract de dare in plată; dispoziţie de retrocedare; act de adjudecare; proiect de divizare, fuziune, hotărare judecătorească, protocol de predare-primire şi anexe cu patrimoniu

 • Clădiri demolate

  • Autorizaţie de demolare + proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

  • Declaraţie notarială (pentru cele demolate fără autorizaţie)

ACTUL DE IDENTITATE (reprezentant legal/împuternicit)

ÎMPUTERNICIRE (dacă este cazul)

Documentele/înscrisurile necesare pentru stabilitea impozitului/taxei pe clădiri se pot transmite prin e-mail la adresa registratura@primariaclujnapoca.ro , sau pot fi depuse la ghișeele de relații cu publicul (CIC) sau transmise prin seviciile poștale.

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii ”conform cu originalul” și prin semnătura acestuia (extras din pct.(5) art.64 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală).

Documentele/înscrisurile necesare:

DECLARAŢIE formular tipizat ITL-002

RAPORT DE EVALUARE a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

DECLARAŢIE pe proprie răspundere privind destinația clădirii (rezidențială/mixtă) formular DITL -008

ACTUL DE IDENTITATE (reprezentant legal/împuternicit)

ÎMPUTERNICIRE (dacă este cazul)

Terenuri

Documentele/înscrisurile necesare pentru stabilitea impozitului/taxei pe teren se pot transmite prin e-mail la adresa registratura@primariaclujnapoca.ro , sau pot fi depuse la ghișeele de relații cu publicul (CIC) sau transmise prin seviciile poștale.

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii ”conform cu originalul” și prin semnătura acestuia (extras din pct.(5) art.64 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală)

Terenurile agricole se vor înregistra la Serviciul Registru Agricol pentru încadrarea în zona fiscală.

Documentele/înscrisurile necesare:

DECLARAŢIE formular tipizat:ITL-004

Contribuabilii persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al U.E. sunt obligați ca, pe lângă formularele tip pentru declararea terenului nou dobândit, să depună și formularul Anexă la ITL-004 .

ACTE DE DOBÂNDIRE (după caz)

 • Transfer de proprietate

  • contract de vanzare-cumpărare ; contract de schimb; act de partaj; contracte de fiducie; contract de dare in plată; – dispoziţie de retrocedare; act de adjudecare; hotărare judecătorească – sentinţă de divizare/fuziune

  • sentinţa se completează cu proiectul de divizare/ fuziune+protocolul de predare-primire şi anexe cu patrimoniu

 • Terenuri dobandite prin leasing financiar

  • contract de leasing financiar

  • proces verbal de primire/predare a bunului

 • Terenuri proprietate publică/privată a statului ori a unitatilor adm.teritoriale date in concesiune, inchiriate, in administrare ori in folosinţă

  • contract de concesiune; contract de închiriere; contract de comodat

  • Hotărarea consiliului local/judeţean privind darea în administrare / folosinţă/etc. + protocol/proces verbal de predare-primire

ACTUL DE IDENTITATE (reprezentant legal/împuternicit)

IMPUTERNICIRE (dacă este cazul)

CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE (C.U.I/C.I.F) –în cazul primei declarări și ori de câte ori se modifică datele societății (denumire, sediu social, etc)

Documentele/înscrisurile necesare se pot transmite prin e-mail la adresa registratura@primariaclujnapoca.ro , sau pot fi depuse la ghișeele de relații cu publicul (CIC) sau transmise prin seviciile poștale.

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii ”conform cu originalul” și prin semnătura acestuia (extras din pct.(5) art.64 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală)

Documentele/înscrisurile necesare:

DECLARAŢIE formular tipizat: ITL-004

ACTE DE INSTRĂINARE/MODIFICARE SUPRAFEŢE (după caz):

 • Transfer de proprietate

  • contract de vanzare-cumpărare; contract de schimb; act de partaj; contracte de fiducie; contract de dare în plată; dispoziţie de retrocedare; act de adjudecare; proiect de divizare, fuziune, hotărare judecătorească, protocol de predare-primire şi anexe (cu patrimoniu)

 • Modificări de suprafeţe/lucrări cadastrale

  • act de parcelare; act de dezlipire; act de dezmembrare; lucrare cadastrală/extras de carte funciară; schimbare categorie de folosinţă; modificare extravilan în intravilan.

ACTUL DE IDENTITATE (reprezentant legal/împuternicit)

ÎMPUTERNICIRE (dacă este cazul)

Mijloace de transport

Documentele/înscrisurile necesare se pot transmite prin e-mail la adresa registratura@primariaclujnapoca.ro , sau pot fi depuse la ghișeele de relații cu publicul (CIC) sau transmise prin seviciile poștale.

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii ”conform cu originalul” și prin semnătura acestuia (extras din pct.(5) art.64 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală). În cazul documentelor completate în altă limbă decât româna, se depun şi documentele traduse în limba română de către un traducător autorizat.

Documentele/înscrisurile necesare:

DECLARAŢIE TIP

 • autoturisme şi autovehicole cu masa totală maximă sub 12 tone (formular tipizat ITL-005)

 • autovehicule cu masa totală maximă peste 12 tone(formular tipizat ITL-006)

 • mijloace de transport pe apă (formular tipizat ITL-007)

ACTE DE DOBÂNDIRE (după caz):

 • Transfer de proprietate

  • contract de vanzare-cumpărare; factură fiscală; act de donaţie; act de partaj; hotărare judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă/definitivă şi executorie; act de adjudecare

 • Mijloace de transport dobandite prin leasing financiar

  • contract de leasing financiar; contract de novaţie/cesiune; proces verbal de primire/predare a bunului;

 • Contribuabilii ale căror mijloace de transport fac obiectul inregistrării, din punct de vedere fiscal, se supun aceloraşi obligaţii ca şi cei ale căror mijloace de transport fac obiectul inmatriculării şi, implicit aceloraşi sancţiuni.

CARTEA DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT (CIV)

ACTUL DE IDENTITATE (reprezentant legal/împuternicit)

ÎMPUTERNICIRE (dacă este cazul)

CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE (C.U.I/C.I.F) –în cazul primei declarări și ori de câte ori se modifică datele societății (denumire, sediu social, etc)

CERTIFICATULde atestare fiscală de la vânzător, în cazul în care Contractul de înstrăinare-dobândire (model 2016-ITL-054) nu conține viza organului fiscal de la domiciliul vânzătorului (în caseta B);

ADEVERINȚĂ emisă de Registrul Auto Roman (R.A.R.) pentru atestarea suspensiei pneumatice, în cazul autovehiculelor peste 12 tone (dacă este cazul);

CERTIFICATUL de atestare fiscală de la cedent, când un contract de leasing face obiectul cesiunii către un alt utilizator;

Documentele/înscrisurile necesare pentru stabilitea impozitului/taxei pe clădiri se pot transmite prin e-mail la adresa registratura@primariaclujnapoca.ro , sau pot fi depuse la ghișeele de relații cu publicul (CIC) sau transmise prin seviciile poștale.

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii ”conform cu originalul” și prin semnătura acestuia (extras din pct.(5) Art.64 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală). În cazul documentelor completate în altă limbă decât româna, se depun şi documentele traduse în limba română de către un traducător autorizat.

Documentele/înscrisurile necesare:

DECLARAŢIE formular tipizat: ITL 016

ACTE DE ÎNSTRĂINARE/MODIFICARE UTILIZATOR (după caz):

 • Transfer de proprietate/casare/ încetare/transcriere contract de leasing financiar

  • factura de vânzare; contract de vânzare-cumparare; act de partaj; hotărare judecătorească; acte de adjudecare; certificat de radiere; proces verbal de predare a mijlocului de transport sau alte documente similare care atestă cesiunea/novaţia

 • Actul de înstrăinare a mijlocului de transport, în cazul în care ambele părţi au domiciliul fiscal în Romania, se prezintă de persoana care înstrăinează, în original, precum şi 4 fotocopii ale acestuia, cu menţiunea “Conform cu originalul” (pct. 101(3) din H.G. nr.1/2016).

ACTUL DE IDENTITATE (reprezentant legal/împuternicit)

ÎMPUTERNICIRE ( dacă este cazul)

Documentele/înscrisurile necesare se pot transmite prin e-mail la adresa registratura@primariaclujnapoca.ro , sau pot fi depuse la ghișeele de relații cu publicul (CIC) sau transmise prin seviciile poștale.

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii ”conform cu originalul” și prin semnătura acestuia (extras din pct.(5) Art.64 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală).

Cerere transfer dosar fiscal -formular DITL 006

ACTE NECESARE (după caz)

 • încheiere/rezoluţie emisă de Oficiul Registrului Comerţului privind schimbarea sediului social; certificat de înscriere menţiuni emis de Oficiul Registrului Comerţului privind schimbarea sediului social; certificat de înregistrare (C.U.I.) cu noul sediu

ACTUL DE IDENTITATE (reprezentant legal/imputernicit)

ÎMPUTERNICIRE (dacă este cazul)

Mijloace de reclamă și publicitate

Documentele/înscrisurile necesare se pot transmite prin e-mail la adresa registratura@primariaclujnapoca.ro , sau pot fi depuse la ghișeele de relații cu publicul (CIC) sau transmise prin seviciile poștale.

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii ”conform cu originalul” și prin semnătura acestuia (extras din pct.(5) art.64 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală).

DECLARAŢIE

 • formular tipizat ITL-014-pentru servicii de publicitate pe baza de contract-doar in cazul pers.juridice

 • formular tipizat ITL-015-pentru afişaj

 • formular tipizat DITL 009 – încetare structură afișaj

ACTE NECESARE (după caz)

 • Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate

  • formular tipizat ITL-014-pentru servicii de publicitate pe baza de contract-doar în cazul pers.juridice

 • Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

  • autorizaţia de construire (dacă este cazul) + proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; schiţa panoului publicitar cu dimensiunea in metri pătraţi; factura prin care s-a achiziţionat afișajul/panoul în scop de reclamă şi publicitate (dacă este cazul)

ACTUL DE IDENTITATE (reprezentant legal/împuternicit)

ÎMPUTERNICIRE (dacă este cazul)

CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE (C.U.I/C.I.F) –în cazul primei declarări și ori de câte ori se modifică datele societății (denumire, sediu social, etc)

Sediu social

Documentele/înscrisurile necesare se pot transmite prin e-mail la adresa registratura@primariaclujnapoca.ro , sau pot fi depuse la ghișeele de relații cu publicul (CIC) sau transmise prin seviciile poștale.

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii ”conform cu originalul” și prin semnătura acestuia (extras din pct.(5) art.64 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală).

CERTIFICAT DE INREGISTRARE (C.U.I/C.I.F)

ACTUL DE IDENTITATE (reprezentant legal/împuternicit)

ÎMPUTERNICIRE (dacă este cazul)

Documentele/înscrisurile necesare se pot transmite prin e-mail la adresa registratura@primariaclujnapoca.ro , sau pot fi depuse la ghișeele de relații cu publicul (CIC) sau transmise prin seviciile poștale.

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii ”conform cu originalul” și prin semnătura acestuia (extras din pct.(5) art.64 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală).

CERERE DE COMPENSARE-formular DITL001

CERERE DE RESTITUIRE-formular DITL002

ACTUL DE IDENTITATE (reprezentant legal/împuternicit)

ÎMPUTERNICIRE (dacă este cazul)

EXTRAS CONT/LISTA IBAN

Taxă judiciară de timbru

Documentele/înscrisurile necesare se pot transmite prin e-mail la adresa registratura@primariaclujnapoca.ro , sau pot fi depuse la ghișeele de relații cu publicul (CIC) sau transmise prin seviciile poștale.

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii ”conform cu originalul” și prin semnătura acestuia (extras din pct.(5) Art.64 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală).

CERERE de restituire a taxei judiciare de timbru în care se specifică toate datele de identificare ale solicitantului, modalitatea de plată, contul IBAN şi banca

ACTE NECESARE

 • Hotărarea instanţei judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care s-a soluţionat cererea de restituire a taxei de timbru; Documentul de plată al taxei judiciare de timbru IN ORIGINAL (chitanţă / ordin de plată)

 • Cererea se înregistrează la Direcţia Economică în vederea certificării operațiunii de plata a taxei judiciare de timbru

ACTUL DE IDENTITATE (reprezentant legal/împuternicit)

ÎMPUTERNICIRE (dacă este cazul)

Bilete de intrare la spectacole

Documentele/înscrisurile necesare se pot transmite prin e-mail la adresa registratura@primariaclujnapoca.ro , sau pot fi depuse la ghișeele de relații cu publicul (CIC) sau transmise prin seviciile poștale.

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii ”conform cu originalul” și prin semnătura acestuia (extras din pct.(5) art.64 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală).

Elemente minime obligatorii care trebuie tipărite pe bilete/marca de control:Serie, număr, Organizator, Adresa sediului social, CUI/CIF, Tarif

Biletele se tipăresc la orice tipografie, în carnete de 100 buc., toate cu același tarif, fiecare având obligatoriu copertă (textul de pe copertă este prevăzut în HG 846/2002).Seriile/numerele biletelor sunt alocate de către fiecare organizator în parte (nu de către primarie).

Vânzarea biletelor neînregistrate/nevizate la Primarie constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

În cazul vânzării biletelor pe suport de hârtie documentele/înscrisurile necesare sunt:

Cerere pentru înregistrare/vizare bilete însoțită de următoarele documente:

CERTIFICAT unic de înregistrare/Certificat de înregistrare fiscală

In cazul ONG (Asociații, Fundații) : Statut + Act constitutiv (la prima declarare și ori de câte ori se modifică datele societății/asociației)

ACTUL DE IDENTITATE (reprezentant legal/împuternicit)

ÎMPUTERNICIRE (dacă este cazul)

In cazul vânzării biletelor online documentele/înscrisurile necesare sunt:

Cerere pentru înregistrare/vizare bilete însoțită de următoarele documente:

CONTRACT încheiat cu firma de ticketing/vânzătoare de bilete online;

CERTIFICAT unic de înregistrare/Certificat de înregistrare fiscală

In cazul ONG (Asociații, Fundații) : Statut + Act constitutiv (la prima declarare și ori de câte ori se modifică datele societății/asociației)

ACTUL DE IDENTITATE (reprezentant legal/împuternicit)

ÎMPUTERNICIRE (dacă este cazul)

Decontul de impunere pentru stabilirea impozitului pe spectacole precum și Procesul verbal de distrugere a biletelor de intrare la spectacole rămase nevîndute și care nu mai pot fi utilizate se depun lunar, până la data de 10 a lunii următoare desfășurării evenimentelor.

Nedepunerea/depunerea peste termen a decontului de impunere pentru stabilirea impozitului pe spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

Impozit* cladiri – în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Taxă clădiri:

1. În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosință.

2. În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosință.

3. În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință care colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință și o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

Impozit* teren – în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Taxa teren:

1. În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe teren se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosință.

2. În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosință.

3. În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință care colectează taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință și o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

Impozit* mijloace de transport – în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Bonificație –  Pentru plata cu anticipație a impozitelor. datorate pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se poate acorda o bonificație de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate – până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate – în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Impozitul pe spectacole – lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Taxa viza autorizatie – pana la data de 31 martie inclusiv

*)Impozitul datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Neachitarea la termen a obligaţiilor implică calculul de majorări. „Nivelul majorării de intarziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate in termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi pană la data stingerii sumei datorate inclusiv.”

Pentru mai multe detalii vă rugăm consultaţi legislaţia in vigoare.

Documentele/înscrisurile necesare se pot transmite prin e-mail la adresa registratura@primariaclujnapoca.ro , sau pot fi depuse la ghișeele de relații cu publicul (CIC) sau transmise prin seviciile poștale.

Cerere certificat de atestare fiscala

ACTUL DE IDENTITATE (reprezentant legal/împuternicit)

Imputernicire pentru certificat fiscal

CERERE – formular – DTIL 010

ACTUL DE IDENTITATE (reprezentant legal/imputernicit)

ÎMPUTERNICIRE (dacă este cazul)

Cererea poate fi transmisă online accesând: https://e-primariaclujnapoca.ro/registratura/cereri/?c=492010 sau prin transmiterea la adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro a formularului DITL 010 (completat) însoțit de documentele/înscrisurile necesare sau pot fi depuse la ghișeele de relații cu publicul (CIC) sau transmise prin seviciile poștale.

Documentele/înscrisurile necesare se pot transmite prin e-mail la adresa registratura@primariaclujnapoca.ro , sau pot fi depuse la ghișeele de relații cu publicul (CIC) sau transmise prin seviciile poștale.

Declarație-Decont Anexa 2 la H.C.L. nr. 1015./2018

Cont IBAN: RO07 TREZ 216 21 360206 XXXXX – Taxa specială pentru promovarea turismului în municipiul Cluj-Napoca (173)

ACTUL DE IDENTITATE (reprezentant legal/împuternicit)

ÎMPUTERNICIRE (dacă este cazul)

Cerere eliberare duplicat decizie de impunere

Documentele/înscrisurile necesare :

CEREREmodel formular DITL

ACTUL DE IDENTITATE (reprezentant legal/imputernicit)

ÎMPUTERNICIRE (dacă este cazul)

Cererea poate fi transmisă online accesând: https://e-primariaclujnapoca.ro/registratura/cereri/?c=492001 sau prin transmiterea la adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro a formularului DITL (completat) însoțit de documentele/înscrisurile necesare sau pot fi depuse la ghișeele de relații cu publicul (CIC) sau transmise prin seviciile poștale.

Cerere pentru eliberare situație debit/plăți

Documentele/înscrisurile necesare :

CERERE – model formular DITL

ACTUL DE IDENTITATE (reprezentant legal/imputernicit)

ÎMPUTERNICIRE (dacă este cazul)

Cererea poate fi transmisă online accesând: https://e-primariaclujnapoca.ro/registratura/cereri/?c=492005 sau prin transmiterea la adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro a formularului DITL (completat) însoțit de documentele/înscrisurile necesare sau pot fi depuse la ghișeele de relații cu publicul (CIC) sau transmise prin seviciile poștale.

Cerere pentru eliberarea fișei patrimoniului declarat

Documentele/înscrisurile necesare :

CEREREmodel formular DITL

ACTUL DE IDENTITATE (reprezentant legal/imputernicit)

ÎMPUTERNICIRE (dacă este cazul)

Cererea poate fi transmisă online accesând: https://e-primariaclujnapoca.ro/registratura/cereri/?c=492007 sau prin transmiterea la adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro a formularului DITL (completat) însoțit de documentele/înscrisurile necesare sau pot fi depuse la ghișeele de relații cu publicul (CIC) sau transmise prin seviciile poștale.

Modalități de plată a taxelor și impozitelor locale: 

 1. Încasarea online a taxelor și impozitelor locale cu autentificare pe https://e-primariaclujnapoca.ro (e-cont)
 2. Încasarea online a taxelor și impozitelor locale cu autentificare pe www.ghiseul.ro
 3. Direct la ghișeele Primăriei Cluj-Napoca, numerar sau cu card bancar
 4. Prin virament bancar în conturile instituției deschise la Trezorerie. Informații privind plata taxelor și impozitelor locale prin virament bancar, în conturile de Trezorerie ale Primăriei Cluj-Napoca sunt disponibile AICI