Declaraţia fiscală se depune personal sau de către imputernicit potrivit art 18 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Toate actele anexă la declaraţie se vor depune in copie şi vor purta menţiunea “Conform cu originalul “cu semnătura olografă a contribuabilului.

În cazul documentelor completate în altă limbă decât româna, se depun şi copii ale documentelor traduse în limba română de către un traducător autorizat.

În cazul împuternicirilor, se completează formularul standardizat DITL -004

Clădiri

DECLARAŢIE TIP formular tipizat ITL-002 

DITL -008 Declarație pe proprie răspundere privind declarație rezidențială/mixtă

Contribuabilii persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al U.E. sunt obligați ca, pe lângă formularele tip pentru declararea clădirii, respectiv a terenului nou dobândit, să depună și formularele  Anexă la ITL-002    

ACTE DE DOBANDIRE

 • Transfer de proprietate
  • contract de vanzare-cumpărare; contract de schimb; act de partaj; contracte de fiducie; contract de dare in plată; dispoziţie de retrocedare; act de adjudecare; hotărare judecătorească; sentinţă de divizare/fuziune
  • sentinţa se completează cu proiectul de divizare/ fuziune+protocolul de predare-primire şi anexe cu patrimoniu
 • Clădiri nou construite
  • Autorizaţie de construire + proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor SAU proces-verbal de recepţie privind stadiul lucrărilor
  • Declaraţie notarială (pentru cele construite fără autorizaţie)
 • Clădiri dobandite prin leasing financiar
  • contract de leasing financiar + proces verbal de predare/primire a bunului
 • Clădiri proprietate publică/privată a statului ori a unitatilor adm.teritoriale date in concesiune, inchiriate, in administrare ori in folosinţă
  • contract de concesiune; contract de inchiriere; contract de comodat; Hotărarea consiliului local/judeţean privind darea in administrare/folosinţă/etc. + protocol/proces verbal de predare-primire
  • document prin care proprietarul comunica valoarea impozabila, daca aceasta nu este specificata in contract

COPIA CERTIFICATULUI DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ (dacă este cazul)

COPIA ACTULUI DE IDENTITATE (administrator/imputernicit) -in cazul primei declarări

COPIA CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE (C.U.I/C.I.F) -in cazul primei declarări

Contribuabilii persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al U.E. sunt obligati ca, pe langa formularele tip pentru declararea cladirii, respectiv a terenului nou dobandit, sa depuna si formularele Anexa la ITL 002 – model 2016, respectiv Anexa la ITL 004 – model 2016.

DECLARAŢIE TIP formular tipizat: ITL-002

ACTE DE INSTRĂINARE/DEMOLARE

 • Transfer de proprietate
  • contract de vanzare-cumpărare; contract de schimb; act de partaj; contracte de fiducie; contract de dare in plată; dispoziţie de retrocedare; act de adjudecare; proiect de divizare, fuziune, hotărare judecătorească, protocol de predare-primire şi anexe cu patrimoniu
 • Clădiri demolate
  • Autorizaţie de demolare + proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
  • Declaraţie notarială (pentru cele demolate fără autorizaţie)

Declarație de stabilire a impozitului pe clădiri (2ex.)-formular tipizat ITL-002; Raport de evaluare a clădirii; Declarație pe proprie răspundere a administratorului cu privire la destinația rezidențială/mixtă a clădirii (dacă este cazul)  DITL 008 

Terenuri

DECLARAŢIE TIP formular tipizat:ITL-004 

Contribuabilii persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al U.E. sunt obligați ca, pe lângă formularele tip pentru declararea clădirii, respectiv a terenului nou dobândit, să depună și formularele  Anexă la ITL-004

ACTE DE DOBANDIRE

 • Transfer de proprietate
  • contract de vanzare-cumpărare ; contract de schimb; act de partaj; contracte de fiducie; contract de dare in plată; – dispoziţie de retrocedare; act de adjudecare; hotărare judecătorească – sentinţă de divizare/fuziune
  • sentinţa se completează cu proiectul de divizare/ fuziune+protocolul de predare-primire şi anexe cu patrimoniu
  • Declaraţia fiscală se va inregistra la Serviciul Registru Agricol pentru incadrarea in zona fiscală.
 • Terenuri dobandite prin leasing financiar
  • contract de leasing financiar
  • proces verbal de primire/predare a bunului
 • Terenuri proprietate publică/privată a statului ori a unitatilor adm.teritoriale date in concesiune, inchiriate, in administrare ori in folosinţă
  • contract de concesiune; contract de inchiriere; contract de comodat
  • Hotărarea consiliului local/judeţean privind darea in administrare / folosinţă/etc. + protocol/proces verbal de predare-primire
  • Declaraţia fiscală se va inregistra la Serviciul Registru Agricol pentru incadrarea in zona fiscală

COPIA ACTULUI DE IDENTITATE (administrator/imputernicit)-in cazul primei declarări

COPIA CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE (C.U.I/C.I.F) -in cazul primei declarări

Contribuabilii persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al U.E. sunt obligati ca, pe langa formularele tip pentru declararea cladirii, respectiv a terenului nou dobandit, sa depuna si formularele Anexa la ITL 002 – model 2016, respectiv Anexa la ITL 004 – model 2016.

DECLARAŢIE TIP formular tipizat: ITL-004

ACTE DE INSTRĂINARE/MODIFICARE SUPRAFEŢE

 • Transfer de proprietate
  • contract de vanzare-cumpărare; contract de schimb; act de partaj; contracte de fiducie; contract de dare in plată; dispoziţie de retrocedare; act de adjudecare; proiect de divizare, fuziune, hotărare judecătorească, protocol de predare-primire şi anexe cu patrimoniu
 • Modificări de suprafeţe/lucrări cadastrale
  • act de parcelare; act de dezlipire; act de dezmembrare; lucrare cadastrală/extras de carte funciară; schimbare categorie de folosinţă; modificare extravilan in intravilan.
Mijloace de transport

DECLARAŢIE TIP

 • autoturisme şi autovehicole cu masa totală maximă sub 12 tone (formular tipizat ITL-005)
 • autovehicole cu masa totală maximă peste 12 tone(formular tipizat ITL-006)
 • mijloace de transport pe apă (formular tipizat ITL-007)

ACTE DE DOBANDIRE

 • Transfer de proprietate
  • contract de vanzare-cumpărare; factură fiscală; act de donaţie; act de partaj; hotărare judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă/definitivă şi executorie; act de adjudecare
 • Mijloace de transport dobandite prin leasing financiar
  • contract de leasing financiar; contract de novaţie/cesiune; proces verbal de primire/predare a bunului; certificat fiscal de la cedent, cand contractul de leasing face obiectul cesiunii către un alt utilizator;
 • Contribuabilii ale căror mijloace de transport fac obiectul inregistrării, din punct de vedere fiscal, se supun aceloraşi obligaţii ca şi cei ale căror mijloace de transport fac obiectul inmatriculării şi, implicit aceloraşi sancţiuni.

COPIA CARTII DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT

COPIA ACTULUI DE IDENTITATE(administrator/imputernicit)-in cazul primei declarări

COPIA CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE (C.U.I/C.I.F) -in cazul primei declarări

Adeverinţă emisă de Registrul Auto Roman (R.A.R.) pentru atestarea suspensiei pneumatice, in cazul autovehiculelor peste 12 tone-dacă este cazul

 • Certificatul de atestare fiscală de la vânzător, în cazul în care Contractul de înstrăinare-dobândire (model 2016-ITL-054) nu conține viza organului fiscal de la domiciliul vânzătorului (în caseta B);
 • Actul de identitate/înmatriculare auto eliberat de țara în care s-a achiziționat mijlocul de transport, în lipsa Cărții de identitate emisă de RAR;
 • Documentul vamal, în cazul mijlocului de transport dobândit în alt stat decât cele membre ale Uniunii Europene;
 • Adeverinţa emisă de Registrul Auto Român pentru atestarea suspensiei pneumatice, în cazul autovehiculelor peste 12 tone;
 • Documentul de înregistrare la Autoritatea navală română, în cazul mijloacelor de transport pe apă;
 • Certificatul de atestare fiscală de la cedent, când un contract de leasing face obiectul cesiunii către un alt utilizator;
 • în cazul în care contractul de vânzare-cumpărare, model 2016-ITL-054 nu conține viza organului fiscal de la domiciliul vânzătorului)sau CEDENT (când un contract de leasing face obiectul cesiunii către alt utilizator);
 • DOCUMENTUL VAMAL, în cazul mijlocului de transport dobândit în alt stat decât cele membre ale Uniunii Europene;
 • ACTUL de identitate/înmatriculare auto eliberat de țara în care s-a achiziționat mijlocul detransport (Brief), în lipsa Cărții de identitate emisă de RAR;
 • DOCUMENTUL DE ÎNREGISTRARE LA AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ-în cazul mijloacelor de transport pe apă.

Toate actele anexă la declaraţie se vor depune în copie şi vor purta menţiunea” Conform cu originalul” precum şi menţiunea “Documentele anexate sunt corecte şi complete, conforme cu realitatea” sub semnătura olografă a contribuabilului.În cazul documentelor completate în altă limbă decât româna, se depun şi copii ale documentelortraduse în limba română de către un traducător autorizat.

DECLARAŢIE TIP formular tipizat: ITL 016

ACTE DE INSTRĂINARE/MODIFICARE UTILIZATOR- 5 exemplare

 • Transfer de proprietate/casare/ incetare/transcriere contract de leasing financiar
  • factura de vanzare; contract de vanzare-cumparare; act de partaj; hotărare judecătorească; acte de adjudecare; certificat de radiere; proces verbal de predare a mijlocului de transport sau alte documente similare care atestă cesiunea/novaţia
 • Actul de instrăinare a mijlocului de transport, in cazul in care ambele părţi au domiciliul fiscal in Romania, se prezintă de persoana care instrăinează, in original, precum şi 4 fotocopii ale acestuia, cu menţiunea “Conform cu originalul”.

Cerere transfer dosar fiscal

ACTE NECESARE

 • incheiere/rezoluţie emisă de Oficiul Registrului Comerţului privind schimbarea sediului social; certificat de inscriere menţiuni emis de Oficiul Registrului Comerţului privind schimbarea sediului social; certificat de inregistrare (C.U.I.) cu noul sediu
Mijloace de reclamă și publicitate

DECLARAŢIE TIP

ACTE NECESARE

 • Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate
  • formular tipizat ITL-014-pentru servicii de publicitate pe baza de contract-doar in cazul pers.juridice
 • Taxa pentru afişaj in scop de reclamă şi publicitate
  • autorizaţia de construire(dacă este cazul) + proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; schiţa panoului publicitar cu dimensiunea in metri pătraţi; factura prin care s-a achiziţionat mijlocul de reclamă şi publicitate (daca este cazul)

COPIA ACTULUI DE IDENTITATE (administrator/imputernicit)-in cazul primei declarări

COPIA CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE (C.U.I/C.I.F)-in cazul primei declarări

Sediu social

COPIA NOULUI CERTIFICAT DE INREGISTRARE (C.U.I/C.I.F)

Taxă judiciară de timbru

CERERE de restituire a taxei judiciare de timbru in care se specifică toate datele de identificare ale solicitantului, modalitatea de plată, contul IBAN şi banca

ACTE NECESARE

 • Hotărarea instanţei judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care s-a soluţionat cererea de restituire a taxei de timbru; Documentul de plată al taxei judiciare de timbru IN ORIGINAL(chitanţă /ordin de plată)
 • Cererea se Inregistrează la Direcţia Economică in vederea certificării operațiunii de plata a taxei judiciare de timbru

COPIA ACTULUI DE IDENTITATE (administrator/imputenicit)

Bilete de intrare la spectacole

Cerere pentru inregistrare/vizare bilete – 2 exemplare, insoțită de următoarele documente (IN COPIE):

Certificat unic de inregistrare/Certificat de inregistrare fiscală

In cazul ONG (Asociații, Fundații) : Statut + Act constitutiv

Imputernicire + CI/BI (administrator/președinte și imputernicit) + In cazul ONG (Asociații, Fundații) : Statut; Act constitutiv

In cazul vanzării biletelor online

Contract incheiat cu firma vanzătoare de bilete online;

Elemente minime obligatorii care trebuie tipărite pe bilete/marca de control:

Serie, numar

Organizator

Adresa sediului social

CUI/CIF

Tarif

Biletele se tiparesc la orice tipografie, in carnete de 100 buc., toate cu același tarif, fiecare avand obligatoriu copertă (textul de pe copertă este prevăzut in HG 846/2002).

Seriile/numerele biletelor sunt alocate de către fiecare organizator in parte (nu de către primarie).

Vanzarea biletelor neinregistrate/nevizate la Primarie constituie contravenție și se sanctionează cu amenda.

Decontul de impunere pentru stabilirea impozitului pe spectacole –2 exemplare, precum și Procesul verbal de distrugere a biletelor de intrare la spectacole rămase nevandute și care nu mai pot fi utilizate se depun lunar, pana la data de 10 a lunii următoare desfășurării evenimentelor.

Nedepunerea/depunerea peste termen a decontului de impunere pentru stabilirea impozitului pe spectacole constituie contravenție și se sanctioneaza cu amenda.

Impozit* cladiri – în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Taxă clădiri:

1. În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosință.

2. În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosință.

3. În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință care colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință și o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

Impozit* teren – în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Taxa teren:

1. În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe teren se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosință.

2. În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosință.

3. În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință care colectează taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință și o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

Impozit* mijloace de transport – în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Bonificație –  Pentru plata cu anticipație a impozitelor. datorate pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se poate acorda o bonificație de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate – până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate – în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Impozitul pe spectacole – lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Taxa viza autorizatie – pana la data de 31 martie inclusiv

*)Impozitul datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Neachitarea la termen a obligaţiilor implică calculul de majorări. „Nivelul majorării de intarziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate in termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi pană la data stingerii sumei datorate inclusiv.”

Pentru mai multe detalii vă rugăm consultaţi legislaţia in vigoare.

Declarație-Decont Anexa 2 la H.C.L. nr. 1015./2018

Cont IBAN: RO07 TREZ 216 21 360206 XXXXX – Taxa specială pentru promovarea turismului în municipiul Cluj-Napoca (173)

HCL 1015/2018

HCL 1016/2018

Modalități de plată a taxelor și impozitelor locale: 

 1. Încasarea online a taxelor și impozitelor locale cu autentificare pe https://e-primariaclujnapoca.ro (e-cont)
 2. Încasarea online a taxelor și impozitelor locale cu autentificare pe www.ghiseul.ro
 3. Direct la ghișeele Primăriei Cluj-Napoca, numerar sau cu card bancar
 4. Prin virament bancar în conturile instituției deschise la Trezorerie. Informații privind plata taxelor și impozitelor locale prin virament bancar, în conturile de Trezorerie ale Primăriei Cluj-Napoca sunt disponibile AICI