Pentru a beneficia de ajutorul de minimis pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018 în cazul contribuabililor care dețin clădiri situate în parcuri industriale se vor depune următoarele documente:

1. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri(model ITL 002) cu valoarea impozabilă a clădirii/clădirilor din parcurile industriale.Valoarea impozabilă este valoarea clădirii valabilă la 31 decembrie a anului fiscal anterior celui în care se depune cererea de acordare a ajutorului de minimis.

2. Cererea pentru acordare ajutor de minimis, care va fi însoțită de : -declarație pe proprie răspundere încheiată în formă autentică(notarială) a reprezentantului legal al societății privind ajutoarele de minimis primite în anul fiscal în curs (2018) și în cei doi ani fiscali anteriori(2016, 2017), fie din surse ale statului, fie din surse ale autorității locale, fie din surse comunitare, cu privire la obiectul principal de activitate și la cele secundare, cu privire la faptul că persoana juridică nu se află în executare silită, insolvență, faliment, dizolvare sau lichidare judiciară, cu privire la faptul că nu au făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat, cu privire la faptul că nu a fost constatată o faptă ce constituie o infracțiune de evaziune fiscală:

 • situații contabile(balanță) pe ultima lună închisă și orice alte documente contabile solicitate de organul fiscal
 • certificatul de atestare fiscală pentru plata obligațiilor fiscale față de bugetul de stat consolidat, valabil la data depunerii documentației

Toate documentele enumerate mai sus sunt obligatorii și se pot depune astfel:

 • în perioada 3 ianuarie 2018-28 februarie 2018, la Centrul de informare pentru cetățeni din str. Moților nr.7
 • în perioada 8 ianuarie 2018-28 februarie 2018, la sediul Direcției de impozite și taxe locale din Piața Unirii nr.1, camera 15.

Cererile vor fi analizate și soluționate în ordinea depunerii lor, până la epuizarea bugetului schemei (bugetul pentru anul 2018 este de 300.000 lei).

Pentru a beneficia de această schemă solicitanții trebuie să aibă achitate toate obligațiile de plată față de bugetul local atât la acordarea facilității cât și pe toată durata acordării acesteia.

Care sunt regulile generale?

Scutirea la plata impozitului/taxei pentru clădirile/terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, se poate realiza astfel:

 1. Organizaţiile neguvernamentale sunt structuri instituţionalizate de natură privată ce pot activa fie ca grupuri informale, fie ca persoane juridice, şi care sunt independente în raport cu orice autoritate publică. Ele nu urmăresc nici accesul la puterea politică şi nici obţinerea de profit.
 2. Din punct de vedere juridic, în România, organizaţiile neguvernamentale pot exista sub trei forme: asociaţie, fundaţie, federaţie.
 3. Organizaţiile neguvernamentale trebuie să îndeplinească următoarele criterii:- să funcţioneze ca entitate structurată – pot face dovada unei anumite structuri organizaţionale insti- tuţionalizate (există mecanisme interne de decizie, elaborează şi respectă propriile reguli de funcţionare, proceduri, în activitatea pe care o desfaşoară, etc.). Reuniuni ad-hoc, temporare şi infor- male ale unui grup de persoane, nu sunt considerate ca fiind organizaţii.
  – să fie acreditate şi licenţiate ca furnizori de servicii sociale, conform legii;
  – să fie de natură privată – sunt instituţional separate de autorităţile publice (fapt care nu exclude fi- nanţarea din bugetul public), fiind constituite pe baza liberei iniţiative;
  – să respecte criteriul nondistribuţiei profitului – pot genera venituri, respectiv obţine „profit” din activ- ităţile lor, dar acestea nu pot fi distribuite membrilor sau organelor de conducere, ci sunt folosite doar pentru atingerea obiectivelor declarate;
  – să se auto-guverneze – au capacitatea de a-şi asuma decizii privind funcţionarea internă sau relaţiile cu alte instituţii în mod independent, iar structurile de conducere nu sunt dominate de reprezentanţii au- torităţilor publice;
  – să fie voluntare – posedă capacitatea de a lucra cu voluntari, de a gestiona munca voluntară (fapt care nu exclude posibilitatea angajării de personal);
  – să fie de interes public – servesc unor scopuri de interes public sau contribuie la binele public;
  – să ofere servicii sociale cum ar fi: echitate, dreptate socială, protecţia drepturilor persoanelor, măsuri de protecţie a copilului, prevenirea şi combaterea excluziunii şi marginalizării sociale, protecţia drepturilor persoanelor cu handicap, prevenirea şi combaterea violenţei, consilierea, intervenţia în adicţii, justiţia restaurativă, etc.
 4. Întreprinderile sociale sunt definite potrivit art .3 din Legea nr.219 din 23 iulie 2015 privind economia socială.

Care sunt criteriile de acordare a facilităților?

 1. Beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren organizaţiile neguvernamentale şi întreprinderile sociale care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în domeniile:
  • persoane vârstnice dependente şi persoane cu dizabilităţi – unităţi de îngrijire la domiciliu;
  • persoane supuse riscului de consum substanţe toxice – unităţi cu competenţă în prevenţie,consiliere şi intervenţie în ceea ce priveşte dezvoltarea comportamentelor adictive;
  • persoane aflate în situaţii de dificultate- centre de zi, adăposturi de noapte, centre rezidenţiale, cantine sociale, etc.
 • Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren se acordă:
  – numai pentru clădirile/terenurile deţinute în proprietate şi /sau pentru clădirile/terenurile în folosinţă în baza unor contracte de închiriere, concesiune, comodat, etc., încheiate exclusiv cu unitatea administrativ teritorială Municipiul Cluj-Napoca;
  – numai pentru clădirea şi terenul aferent, care este utilizat pentru furnizarea serviciilor de asistenţă socială pe tot parcursul anului fiscal, în condiţiile în care poate fi dovedit faptul că organizaţia neguvernamentală/intreprinderea socială îşi respectă misiunea şi pune la dispoziţia beneficiarilor, în condiţiile programului propriu, toate câştigurile;
  – numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanţele fiscale restante.
 • Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente:
  • actul de înfiinţare al ONG-urilor / întreprinderii sociale;
  • statutul ONG-urilor / întreprinderii sociale;
  • certificatul/atestatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale;
  • memoriu de activitate pe ultimele 12 luni;
  • raport de inspecţie/monitorizare efectuat de către inspectorii sociali (din cadrul Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială Cluj);
  • extras de carte funciară;
  • parteneriatele încheiate cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală

Care sunt regulile generale?

 1. Prin organizaţie nonprofit se înţelege orice asociaţie, fundaţie, ligă, federaţie, uniune înregistrată în România, potrivit legislaţiei în vigoare, care utilizează veniturile şi activele proprii pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial.
 2. Persoanele juridice fără scop lucrativ pot avea, potrivit art 206 alin.(2) din Codul civil, doar acele drepturi şi obligaţii care sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege, actul de constituire sau statut. Profitul nu se împarte asociaţilor ci va fi utilizat conform scopului în vederea căruia a fost constituită organizaţia nonprofit.
 3. Sunt active în orice domeniu în care se manifestă nevoia societăţii: educaţie, stiinţă, cercetare, cul- tură, sănătate, protecţie socială, minorităţi, drepturile omului, protecţia mediului, protecţia copilului, etc.

Care sunt criteriile de acordare a facilităţilor?

 1. Beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri organizaţiile nonprofit care desfăşoară activităţi de tipul:
  a. recuperare şi reabilitare;
  b. suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate;
  c. educaţie informală extracurriculară pentru copii şi adulţi, în funcţie de nevoia fiecărei categorii; d. asistenţă şi suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice dependente;     – asistenţă şi suport pentru copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice, persoane care au părăsit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violenţa în familie, victime ale traficului de fiinţe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, fără venituri sau cu venituri mici, imigranţi, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială;- sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională;- îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli;- mediere socială;- consiliere în cadru instituţionalizat, în centre de informare şi consiliere;- orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială;- îngrijire socială şi medicală gratuită în unităţi specializate.Acestea nu au caracter limitativ, completându-se cu altele de aceeaşi natură.
 2. În cazul taxei pe clădiri/terenuri, scutirea se aplică exclusiv pentru cele care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, administrare, folosinţă, comodat, etc., încheiate cu autorităţile administraţie publice locale (pentru care se datorează taxă).
 3. Scutirea se acordă pentru clădirea şi terenul aferent, care este folosit exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ pe tot parcursul anului fiscal.
 4. Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanţele fiscale restante.
 5. Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente:- actul de înfiinţare organizaţiei nonprofit;
  – statutul organizaţiei nonprofit;
  – declaraţia fiscală de stabilire a impozitului/taxei;
  – contractul de închiriere, concesiune, administrare, folosinţă, comodat, etc. încheiat cu autorităţile administraţiei publice locale (pentru care se datorează taxă);
  – memoriu de activitate pentru anul fiscal anterior celui pentru care se solicită scutire.

Care sunt criteriile de acordare a facilităților?

Scutirea la plata impozitului pe clădirile/terenurile restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public se pot acorda astfel:

 1. clădirea și terenul aferent să fi făcut obiectul restituirii în conformitate cu Legea 10/2001;
 2. clădirea şi terenul să fie în proprietatea persoanelor îndreptățite la restituire potrivit Legii nr. 10/2001;
 3. proprietarul menține afectațiunea de interes public a clădirii /terenului;
 4. până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanţele fiscale restante.

Care sunt actele necesare?

Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu originalul;

a) act identitate;
b) act de proprietate din care rezultă restituirea în baza Legii 10/2001;
c) documente din care rezultă menținerea afectațiunii de interes public.

Care sunt criteriile de acordare a facilităților?

Scutirea la plata impozitului pe clădirile/terenurile retrocedate potrivit art.1 alin.(10) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public se efectuează astfel:

 1. Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă în cazul în care imobilele retrocedate sunt afectate unor activităţi de interes public din învăţământ sau sănătate, finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, iar noul proprietar menţine afectaţiunea de interes public . În această perioadă noul proprietar fiind beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. În acest interval plata cheltuielilor de întreţinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor.
 2. Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanţele fiscale restante.
 3. Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente:
  – declaraţia fiscală de stabilire a impozitului;
  – documentele de recunoaştere a calităţii de cult;
  – decizia de retrocedare;
  – extras de carte funciară;
  – contractul de închiriere/comodat/etc. din care rezultă că imobilele sunt afectate unor activităţi de interes public.

Care sunt criteriile de acordare a facilităților?

Scutirea la plata impozitului pe clădirile/terenurile restituite potrivit art.1 alin.(5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public se realizează astfel:

 1. Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă în cazul în care imobilele restituite sunt afectate unor activităţi de interes public din învăţământ sau sănătate, finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, iar noul proprietar menţine afectaţiunea pe o perioadă de până la 5 ani de la data emiterii deciziei, în această perioadă noul proprietar fiind beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. În acest interval plata cheltuielilor de întreţinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor.
 2. Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanţele fiscale restante.
 3. Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente:
  – declaraţia fiscală de stabilire a impozitului; – actul de constituire;
  – decizia de restituire;
  – extras de carte funciară;- contractul de închiriere/comodat/etc. din care rezultă că imobilele sunt afectate unor activităţi de interes public.

Care sunt criteriile de acordarea a facilităților?

Scutirea la plata impozitului pe clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.82/1995, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează astfel:

 1. clădirea nouă cu destinație de locuință să fie dobândită în condițiile prevăzute la art.7-10 din Legea nr.114/1996, actualizată sau clădirea cu destinație de locuință realizată pe bază de credite să fie dobândită în condițiile prevăzute la art.4-7 din OG nr.19/1994, actualizată;
 2. clădirea să fie în proprietatea persoanei fizice beneficiare a Legii 114/1996, respectiv O.G. nr.19/1994. În caz de înstrăinare a locuinţei, viitorul proprietar nu mai beneficiază de această facilitate; 3) până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanţele fiscale restante şi ratele scadente (dacă este cazul).

Care sunt actele necesare?

 1. Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu originalul:
  a) act identitate;
  b) act de proprietate din care rezultă dobândirea în baza Legii nr. 114/1996 sau O.G. nr.19/1994;
  c) document din care să rezulte că persoana nu înregistrează întârzieri la plata ratelor, în caz că beneficiază şi de plata în rate

Scutirea la plata impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu şi terenul aferent aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.3 alin.(1) lit. B) şi art.4 alin.(1) din Legea nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare se realizează astfel:

 1. persoana fizică să fie încadrată la una din categoriile prevăzute la art.3(1)b) și art.4(1) din Legea nr.341/2004;
 2. clădirea şi terenul să fie în (co)proprietatea persoanei și să fie folosite ca domiciliu;
 3. scutirea se acordă numai pentru cota-parte de proprietate a beneficiarului;
 4. clădirea să fie cu destinație exclusiv rezidențială și să nu fie închiriată;
 5. până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanţele fiscale restante.

Care sunt actele necesare?

 1. Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu originalul:
  a) act identitate;b) acte de proprietate;c) declarația pe propria răspundere că, clădirea nu este închiriată și nu se obțin venituri din închiriere; d) certificat din care rezultă încadrarea în prevederile art.3(1)b) și art.4(1) din Legea 341/2004.

Care sunt criteriile de acordare a facilităților?

Scutirea la plata impozitului pe clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţă de urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.158/2011, cu modificările şi completările ulterioare se realizează astfel:

 1. clădirea ce intră sub incidența OUG 18/2009 să fie în proprietatea persoanelor fizice;
 2. să fie realizate pe cheltuiala proprie lucrările de intervenţie prevăzute în OUG nr. 18/2009, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kWh/mp arie utilă, în condiţii de eficienţă economică;
 3. lucrările de intervenţie trebuie să fie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic;
 4. din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor trebuie să rezulte că s-au realizat lucrările recomandate de către auditorul energetic;
 5. până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanţele fiscale restante;
 6. scutirea se acordă pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care asociația depune documentele justificative;
 7. cererea se depune până cel târziu la data de 31 decembrie a anului în care s-a întocmit procesul- verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
 8. scutirea se menţine în cazul soţului supravieţuitor şi în cazul moştenitorilor legali;
 9. în cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.

Care sunt actele necesare? 

 1. Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu originalul:
  a) tabelul cu proprietarii beneficiari din imobil, în cazul asociaţiilor de proprietari;
  b) buletin/carte de identitate a proprietarilor;
  c) extras CF actualizat al imobilului;
  d) autorizaţia pentru executarea lucrărilor de intervenţie, emisă în condiţiile legii;
  e) certificatul de performanţă energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de intervenţie pentru reabilitarea termică;
  f) certificatul de performanţă energetică eliberat după realizarea lucrărilor de intervenţie;
  g) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic;
  h) declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului /reprezentantului legal al asociației că lucrările de intervenţie au fost realizate pe cheltuială proprie.

Care sunt regulile generale?

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice.

Care sunt criteriile de acordare a facilităților?

 1. Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente:
  – declaraţia fiscală de stabilire a impozitului/taxei;
  – actul de înfiinţare al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară; – statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară;
  – memoriu de activitate.
 2. Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanţele fiscale restante.
 3. Scutirea la plata taxei pe clădiri se aplică exclusiv pentru clădirile care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, administrare, folosinţă, comodat, etc. încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale (pentru care se datorează taxă).

Care sunt criteriile de acordare a facilităților?

Reducerea cu 50% la plata impozitului / taxei pentru clădirile afectate de calamităţi naturale, pe o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul şi scutirea impozitului/taxei pentru terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 5 ani, se poate obține astfel:

 1. În situaţia producerii unor calamităţi naturale, astfel cum sunt definite tipurile de risc în Legea privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă (Legea nr.15/2005) se acordă reducerea cu 50% la plata impozitului / taxei pe clădiri şi scutire la plata impozitului/taxei pe teren.
 2. De aceste scutiri beneficiază persoanele fizice sau juridice, titulare ale obligaţiei de plată a impozitului/taxei pe clădirile/terenurile care au fost afectate în urma unor calamităţi naturale.
 3. Sesizările cetăţenilor referitoare la efectele calamităţilor naturale se pot înregistra în scris la registratura Municipiului Cluj-Napoca în termen de maxim 72 de ore de la producerea calamităţii.
 4. În termen de 24 de ore de la data primirii sesizări Serviciul Situaţii de urgenţă verifică pe teren sesizările, întocmind o notă de constatare privind evenimentele produse şi urmările acestora.
 5. Notă de constatare privind evenimentele produse şi urmările acestora se încheie în 2 exemplare, din care un exemplar rămâne la persoana afectată de calamitatea naturală, un exemplar rămâne la Serviciul Situaţii de urgenţă
 6. Reducerea cu 50% la plata impozitului / taxei pe clădiri şi scutirea la plata impozitului/taxei pe teren se acordă persoanelor în cauză, pe o perioadă de 5 ani incepând cu data de 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul condiționat de depunerea cererii de scutire/reducere însoţită de documentele justificative.
 7. Reducerea/scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanţele fiscale restante.

Care sunt actele necesare?

Reducerea cu 50% la plata impozitului / taxei pe clădiri şi scutirea la plata impozitului/taxei pe teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente (în copie):
a) actul de înfiinţare (pentru persoane juridice);
b) actul de identitate /cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală;
c) nota de constatare privind evenimentele produse şi urmările acestora întocmită de Serviciul Situaţii de urgenţă;
d) extras de carte funciară.

Care sunt criteriile de acordare a facilităților? 

 1. Scutirea la plata impozitului pe teren se acordă pentru asociaţiile şi fundaţiile care îndeplinesc următoarele condiţii:- la data depunerii cererii sunt achitate toate creanţele fiscale restante;- fac dovada îndeplinirii în anul fiscal anterior celui pentru care se solicită scutirea, a cel puţin unui obiectiv din cele menţionate în statutul asociaţiei/fundaţiei;- fac dovada faptului că în anul anterior celui pentru care se solicită scutirea a obţinut venituri din folosirea terenurilor.
 2. Scutirea la plata impozitului pe teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente:
  – actul de înfiinţare asociaţiei/fundaţiei;
  – statutul asociaţiei/fundaţiei;
  – memoriu de activitate pentru anul fiscal anterior celui pentru care se solicită scutire;