Primaria  și Consiliul local Cluj-Napoca acordă în fiecare an un premiu în suma netă de 1.000  lei de la bugetul local și o diplomă de fidelitate cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Cum beneficiez de premiu?

Premiul pentru 50 de ani de căsătorie neîntreruptă se acordă în baza HCL 241/2021

Regulament de acordare a „diplomei de aur” și a câte unui premiu financiar, în sumă netă de 1000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de de căsătorie neîntreruptă

Capitolui I. Dispoziții Generale

Art. 1.

(1) Prezentul regulament stabilește procedura de acordare a „diplomei de aur” și a câte unui premiu financiar, în cuantum de 1000 de lei net, din bugetul local, pentru cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și au domiciliul comun în municipiul Cluj-Napoca.

  1. Procedura de acordare e nediscriminatorie.

Art. 2. În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) cuplul: soțul și soția aflați în viață la momentul depunerii cererii, cărora li se acordă diploma și premiul în condițiile prezentului regulament;

b) cerere tip: reprezintă cererea redactată de către unul din soți pentru acordarea „ diplomei de aur” și a premiului financiar la împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

c) „diploma de aur”- este documentul pe suport de hârtie, semnat de conducătorul instituției sau înlocuitorul lui de drept, individualizat, care e înmânat cuplului, prin care se certifică împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

d) premiul financiar – este suma de 1000 de lei net, care se acordă odată cu „diploma de aur” cuplului care a împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art. 3. Principiile care stau la baza acordării „diplomei de aur” și a premiului financiar sunt:

a) transparența – punerea la dispoziția celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii;

b) excluderea dublei participări – premiul se acordă o singură dată pentru un cuplu;

c) netransmisibilitatea – drepturile prevăzute în prezentul regulament nu se transmit succesorilor și nu se acordă decât în situația în care ambii soți sunt în viață la momentul depunerii cererii de acordare a „diplomei de aur” și a premiului financiar.

Capitolul II. Condiții de eligibilitate

Art. 4. Pentru a beneficia de „diploma de aur” și de premiul financiar, cuplul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fi împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă la data depunerii cererii;

b) ambii soți să aibă domiciliul în municipiul Cluj-Napoca;

c) ambii soți să fie în viață la data depunerii cererii.

Art. 5. Solicitații vor depune cererea tip pentru acordarea beneficiilor prevăzute în prezentul regulament, personal sau prin împuternicit, la ghișeul de corespondență din cadrul Serviciului Stare civilă – str. Moților nr. 5, sala 7 ori, ONLINE, accesând direct acest link sau prin e-mail, pe adresa: clujnapoca_starecivila@cj.e-adm.ro, vor indica, în cerere, data și locul încheierii căsătoriei și vor opta pentru modul de plată a premiului financiar: cash sau virament; în acest din urmă caz, vor anexa un extras de cont bancar.

Art. 6. După verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4, compartimentul de specialitate, în speță Serviciul Stare civilă, va propune primarului municipiului promovarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării „diplomei de aur” și a premiului financiar solicitanților.

Art. 7. După adoptarea hotărârii consiliului local, acordarea „diplomei de aur” și a premiului financiar solicitanților vor fi realizate într-un cadru festiv (ceremonie de premiere, organizată în clădirea Casino din Parcul central „Simion Bărnuțiu” sau ceremonie de premiere organizată online).

Art. 8. Cuantumul premiului financiar este în sumă de 1000 de lei/net/cuplu și este suportat din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 9. Premiul financiar va fi acordat în numerar sau prin transfer bancar, în funcție de opțiunea solicitantului.